Dataset Preview
Go to dataset viewer
id (string)lang (string)words (sequence)ner (sequence)
"0"
"ca"
[ "També", "hi", "publciaren", "novel·les", ",", "poemes", ",", "peces", "de", "teatre", ",", "articles", "de", "filosofia", "(", "budisme", "),", "dialectologia", ",", "història", ",", "etc", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"1"
"ca"
[ "En", "una", "altra", "versió", ",", "Àrtemis", "regalà", "el", "gos", "directament", "a", "Procris", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"2"
"ca"
[ "Com", "a", "compositor", "deixà", "un", "immens", "llegat", "que", "inclou", "8", "simfonies", "(", "1822", "),", "diverses", "obertures", ",", "8", "concerts", "per", "a", "piano", "i", "orquestra", "(", "numerats", "del", "2", "al", "9", "),", "28", "sonates", "per", "a", "violí", "i", "piano", ",", "9", "trios", ",", "26", "quartets", "de", "corda", ",", "quintets", ",", "sextets", ",", "cançons", ",", "oratoris", "i", "òperes", ",", "a", "més", "d'un", "extens", "catàleg", "pianístic", "format", "per", "14", "sonates", "i", "nombroses", "peces", "breus", ";", "variacions", ",", "rondós", ",", "fantasies", ",", "valsos", ",", "marxes", "i", "obres", "per", "a", "piano", "a", "quatre", "mans", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"3"
"ca"
[ "A", "l'abril", "i", "maig", "de", "2007", ",", "tres", "anys", "després", ",", "es", "va", "publicar", "també", "al", "Regne", "Unit", "i", "als", "Estats", "Units", "respectivament", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"4"
"ca"
[ "Distribució", "Aquesta", "cuscuta", "es", "troba", "al", "Japó", ",", "Caixmir", ",", "Nord", "d'Àfrica", ",", "oest", "d'Àsia", ",", "Europa", ",", "ocasionalment", "a", "Amèrica", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"5"
"ca"
[ "Cap", "al", "1020", ",", "l'abat", "Iteri", "de", "Savigny", "el", "va", "enviar", "amb", "altres", "perquè", "fundés", "un", "monestir", "vora", "el", "llac", "d", "'", "Annecy", ",", "a", "Talloires", ",", "on", "ja", "hi", "havia", "una", "capella", "dedicada", "a", "la", "Mare", "de", "Déu", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "LOC", "O", "O", "LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"6"
"ca"
[ "Aviat", "van", "sorgir", "dissensions", "entre", "els", "mateixos", "moriscs", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"7"
"ca"
[ "Després", "de", "mudar", "-", "se", "a", "Moscou", ",", "se", "separà", "de", "seva", "muller", "i", "començà", "a", "publicar", "articles", "en", "revistes", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"8"
"ca"
[ "Els", "cristalls", "son", "aplanats", "i", "amb", "estries", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"9"
"ca"
[ "El", "nàrtex", "sovint", "disposava", "d'una", "pila", "baptismal", "de", "manera", "que", "els", "infants", "es", "poguessin", "batejar", "abans", "d'ingressar", "a", "la", "nau", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"10"
"ca"
[ "La", "seva", "darrera", "erupció", "va", "tenir", "lloc", "el", "10", "de", "juny", "de", "1886", "i", "hi", "van", "morir", "129", "persones", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"11"
"ca"
[ "David", "Cuéllar", "Tainta", "(", "Pamplona", ",", "Navarra", ",", "1", "de", "novembre", "del", "1979", ")", "és", "un", "futbol", "ista", "navarrès", "que", "juga", "de", "centrecampista", "al", "Reial", "Múrcia", "." ]
[ "PER", "PER", "PER", "O", "LOC", "O", "LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "ORG", "ORG", "O" ]
"12"
"ca"
[ "Save", "The", "Tiger", "és", "una", "pel·lícula", "estatunidenca", "dirigida", "per", "John", "G", ".", "Avildsen", ",", "estrenada", "el", "1973", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "PER", "PER", "PER", "PER", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"13"
"ca"
[ "Amb", "10", "anys", ",", "el", "1558", ",", "es", "va", "convertir", "en", "petit", "cantor", "de", "la", "catedral", "d'Àvila", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"14"
"ca"
[ "La", "BWC", "va", "ser", "acordada", "per", "la", "seva", "signatura", "el", "10", "d'abril", "de", "1972", "i", "va", "entrar", "en", "vigència", "el", "26", "de", "març", "de", "1975", "quan", "vint", "governs", "dipositaren", "la", "seva", "documentació", "de", "ratificació", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"15"
"ca"
[ "El", "bipartidisme", "històric", "tradicional", "neix", "després", "de", "la", "Revolució", "Francesa", ",", "i", "es", "va", "estendre", "a", "la", "resta", "d", "'", "Europa", "i", "a", "Amèrica", ",", "els", "governs", "dels", "quals", "presentaven", "dos", "partits", "oposats", ",", "conservadors", "i", "liberals", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "LOC", "O", "O", "LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"16"
"ca"
[ "Verrugo", "o", "Verrica", "fou", "una", "ciutat", "o", "fortalesa", "del", "territoris", "dels", "volscs", ",", "que", "es", "esmentada", "sovint", "a", "les", "guerres", "entre", "Roma", "i", "els", "volscs", "(", "La", "primera", "vegada", "el", "445", "aC", "quant", "fou", "ocupada", "pels", "romans", ")." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"17"
"ca"
[ "Després", "anà", "a", "Berlín", ",", "on", "s’uní", "al", "grup", "d", "'", "Adolf", "von", "Baeyer", ",", "que", "es", "convertiria", "en", "un", "dels", "seus", "millors", "amics", ",", "i", "es", "posà", "a", "estudiar", "química", "orgànica", "." ]
[ "O", "O", "O", "ORG", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "PER", "PER", "PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"18"
"ca"
[ "Va", "deixar", "també", "escrites", "algunes", "oracions", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"19"
"ca"
[ "Els", "aliats", "proposen", "l", "'", "Arxiduc", "Carles", "i", "comencen", "les", "hostilitats", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "PER", "PER", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"20"
"ca"
[ "I", "existeix", "un", "zero", "de", "la", "funció", "en", "aquest", "interval", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"21"
"ca"
[ "Referències", "Enllaços", "externs" ]
[ "O", "O", "O" ]
"22"
"ca"
[ "Va", "descobrir", "que", "volia", "ser", "productor", "teatral", "després", "que", "la", "seva", "tia", "el", "portés", "a", "una", "matinée", "del", "musical", "Salad", "Days", "de", "Julian", "Slade", ",", "quan", "només", "tenia", "8", "anys", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"23"
"ca"
[ "Nagarjuna", "va", "viure", "set", "o", "vuit", "segles", "després", "de", "Buda", "Shakyamuni", "." ]
[ "PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "PER", "O", "O" ]
"24"
"ca"
[ "Es", "coneixen", "vora", "una", "cinquantena", "d'obres", "que", "pretenen", "haver", "estat", "evangelis", "de", "l'Església", "primitiva", ",", "però", "només", "hi", "ha", "informació", "addicional", "per", "a", "vint", "d'aquests", "evangelis", ",", "quatre", "dels", "quals", "són", "els", "Evangelis", "canònics", ":", "els", "de", "Mateu", ",", "Marc", ",", "Lluc", "i", "Joan", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"25"
"ca"
[ "Referències", "Enllaços", "externs" ]
[ "O", "O", "O" ]
"26"
"ca"
[ "També", "s'anomenà", "Júlia", "Lívia", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
"27"
"ca"
[ "Va", "deixar", "cinc", "fills", ":", "Nolfo", "(", "mort", "passat", "el", "1420", "que", "va", "deixar", "un", "fill", "de", "nom", "Guido", "mort", "després", "del", "1480", "i", "aquest", "una", "filla", "de", "nom", "Ludovica", "que", "es", "va", "casar", "amb", "Bernardino", "de", "'", "Bulgarelli", "da", "Marsciano", ",", "comte", "de", "Marsciano", "i", "senyor", "de", "Montegiove", "),", "Paolo", "Montefeltro", ",", "Guittone", ",", "Bonconte", "i", "Agnès", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"28"
"ca"
[ "Des", "d'aleshores", "ençà", ",", "la", "seva", "extracció", "no", "ha", "parat", "de", "créixer", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"29"
"ca"
[ "Alguns", "models", "d'alta", "gamma", "també", "suporten", "CompactFlash", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"30"
"ca"
[ "Bass", "està", "una", "mica", "perplex", "pel", "seu", "company", "nou", ",", "que", "és", "un", "esclau", "molt", "ben", "educat", "i", "refinat", ",", "que", "no", "fa", "servir", "utilitzar", "les", "maneres", "de", "l'Oest", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"31"
"ca"
[ "Estudià", "al", "seminari", "de", "Vic", "i", "en", "fou", "nomenat", "canonge", "el", "1880", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"32"
"ca"
[ "Santa", "Vicenta", "de", "Coria", "(", "morta", "cap", "al", "424", ")", "és", "una", "personalitat", "llegendària", ",", "que", "una", "tradició", "tardana", ",", "documentada", "en", "obres", "historiogràfiques", "dels", "segles", "XVI", "i", "XVII", ",", "pretèn", "que", "fós", "una", "cristiana", "màrtir", "a", "Coria", "(", "Càceres", ")." ]
[ "O", "O", "O", "LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "LOC", "O", "O", "O" ]
"33"
"ca"
[ "Macrobi", "(", "Macrobius", ")", "fou", "un", "prevere", "catòlic", "de", "l'església", "africana", "al", "segle", "IV", ",", "esmentat", "per", "Optat", "i", "Gennadi", "de", "Marsella", "en", "els", "seus", "escrits", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "PER", "O", "PER", "PER", "PER", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"34"
"ca"
[ "Aquest", "desitjava", "que", "Ludwig", "seguís", "els", "seus", "passos", ",", "però", "el", "jove", "mancava", "d'interès", "pels", "assumptes", "pràctics", "." ]
[ "O", "O", "O", "PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"35"
"ca"
[ "Segons", "l'historiador", "bizantí", "del", "segle", "VIII", "Jordi", "Sincel·le", ",", "les", "primeres", "Olimpíades", "tingueren", "lloc", "durant", "el", "regnat", "d'Azarià", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "PER", "PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"36"
"ca"
[ "La", "bandera", "oficial", "de", "la", "Samoa", "Nord", "-", "americana", "va", "ser", "adoptada", "el", "24", "d'abril", "de", "1960", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "LOC", "LOC", "LOC", "LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"37"
"ca"
[ "Fundador", "de", "nombroses", "publicacions", "i", "grups", "d'escriptors", ",", "Bataille", "és", "l'autor", "d'una", "obra", "abundant", "i", "diversa", ":", "lectures", ",", "poemes", ",", "assajos", "en", "nombrosos", "temes", "(", "sobre", "el", "misticisme", "de", "l", "'", "economia", ",", "de", "passada", "sobre", "poesia", ",", "filosofia", ",", "les", "arts", ",", "l", "'", "erotisme", ")." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"38"
"ca"
[ "Esdeveniments", "Personatges", "destacats" ]
[ "O", "O", "O" ]
"39"
"ca"
[ "Va", "deixar", "dos", "fills", ":", "Leònida", "Malatesta", "de", "Roncofreddo", "i", "Medea", "(", "Casada", "amb", "Enea", "Bandi", ",", "i", "el", "1621", ",", "en", "segones", "noces", ",", "amb", "el", "comte", "Malatesta", "IV", "Malatesta", "de", "Sogliano", ",", "morta", "el", "1650", ")" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"40"
"ca"
[ "Etimologia", "La", "primera", "part", "del", "topònim", "és", "fàcil", "d'interpretar", ":", "deu", "el", "nom", "a", "una", "torre", "de", "defensa", ",", "la", "Torre", "del", "Rafolí", ",", "a", "l'entorn", "de", "la", "qual", "es", "va", "desenvolupar", "el", "poble", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"41"
"ca"
[ "Demografia", "Administració", "Referències" ]
[ "O", "O", "O" ]
"42"
"ca"
[ "Resultats", "Altres", "Referències" ]
[ "O", "O", "O" ]
"43"
"ca"
[ "Aquests", "són", ":" ]
[ "O", "O", "O" ]
"44"
"ca"
[ "El", "Fa", "és", "a", "una", "quinta", "per", "sota", "del", "Do", ",", "per", "fer", "-", "lo", "caure", "dins", "l'escala", "el", "pujam", "una", "octava", "multiplicant", "per", "dos", ",", "per", "tant", "la", "seva", "freqüència", "serà", ":", "4", "/", "3", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"45"
"ca"
[ "Distribució", "geogràfica", "Es", "troba", "al", "golf", "de", "Mèxic", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"46"
"ca"
[ "Altres", "illes", "de", "l'Egea", "Les", "illes", "Jòniques", "Les", "illes", "Saròniques", "Creta", "i", "illes", "adjacents" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"47"
"ca"
[ "Vegeu", "també", "Referències", "Enllaços", "externs" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
"48"
"ca"
[ "Lagonosticta", "és", "un", "gènere", "d", "'", "ocell", "s", "de", "la", "família", "dels", "estríldids", "(", "Estrildidae", ")." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"49"
"ca"
[ "Durant", "dues", "dècades", ",", "va", "ser", "sempre", "present", "a", "la", "New", "York", "City", "Opera", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "ORG", "ORG", "ORG", "ORG", "O" ]
"50"
"ca"
[ "Era", "fill", "del", "rei", "Hyarmendacil", "II", ",", "a", "qui", "va", "succeir", "el", "1621", "de", "la", "Tercera", "Edat", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"51"
"ca"
[ "Després", "que", "el", "risc", "causat", "per", "la", "inflamabilitat", "de", "l", "'", "hidrogen", "es", "fes", "evident", ",", "fou", "substituït", "per", "heli", "als", "dirigible", "s", "i", "globus", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"52"
"ca"
[ "Va", "succeir", "al", "seu", "pare", "Amenemhet", "II", "vers", "el", "1890", "aC", "després", "d'una", "curta", "corregència", "d'un", "parell", "d'anys", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "PER", "PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"53"
"ca"
[ "Hostalric", "és", "una", "vila", "i", "municipi", "de", "la", "comarca", "de", "la", "Selva", "." ]
[ "LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"54"
"ca"
[ "Els", "estudiosos", "han", "proposat", "diverses", "teories", "sobre", "les", "implicacions", "d'aquesta", "deessa", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"55"
"ca"
[ "Matho", ")", "fou", "un", "magistrat", "romà", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"56"
"ca"
[ "Per", "línia", "paterna", "era", "nét", "del", "rei", "Eduard", "I", "de", "Portugal", "i", "nebot", "del", "rei", "Alfons", "V", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "PER", "PER", "PER", "PER", "O", "O", "O", "O", "PER", "PER", "O" ]
"57"
"ca"
[ "Aquest", "drama", "psicològic", "guanyador", "de", "premis", "va", "ser", "el", "primer", "treball", "com", "a", "director", "del", "cineasta", "Jaime", "Rosales", "i", "explica", "la", "història", "d'un", "jove", "que", "cau", "sota", "el", "pes", "de", "la", "seva", "vida", "monòton", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "PER", "PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"58"
"ca"
[ "Hannó", "fou", "un", "general", "cartaginès", "uns", "dels", "tres", "nomenats", "per", "lluitar", "contra", "Arcàgat", "o", "Arcàgatos", ",", "el", "fill", "d", "'", "Agàtocles", "de", "Siracusa", ",", "quan", "el", "pare", "va", "tornar", "a", "Sicília", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "PER", "PER", "PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "LOC", "O" ]
"59"
"ca"
[ "Pel", "que", "més", "es", "coneix", "és", "per", "haver", "derrotar", "el", "general", "cartaginès", "Anníbal", "a", "l'Àfrica", ",", "fet", "pel", "qual", "va", "guanyar", "el", "cognom", "d'Africà", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "LOC", "PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"60"
"ca"
[ "L'esforç", "realitzat", "per", "l'Alemanya", "Nazi", "per", "produir", "cautxú", "i", "combustibles", "artificials", "per", "reduir", "o", "eliminar", "la", "seva", "dependència", "de", "productes", "derivats", "del", "petroli", "(", "gasolines", ",", "olis", "i", "lubricants", ")", "i", "dels", "subministraments", "de", "cautxú", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"61"
"ca"
[ "Vegeu", ":", "Batalla", "de", "Zama", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"62"
"ca"
[ "Durant", "el", "segle", "I", ",", "els", "romans", "hi", "establiren", "un", "fort", "per", "a", "les", "unitats", "de", "la", "10a", "Legió", "(", "Fretensis", ")." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"63"
"ca"
[ "Com", "a", "alternativa", ",", "hi", "ha", "els", "punts", "de", "paper", "que", "són", "tires", "de", "esparadrap", "que", "s'enganxen", "a", "banda", "i", "banda", "de", "la", "ferida", "perquè", "no", "s'obri", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"64"
"ca"
[ "La", "parella", "tingué", "tres", "filles", ":", "A", "Grècia", "es", "dedicà", "a", "tasques", "humanitàries", ",", "participant", "en", "nombroses", "associacions", "sanitàries", "i", "en", "hospitals", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"65"
"ca"
[ "El", "1917", "el", "protectorat", "es", "va", "convertir", "en", "colònia", ",", "encara", "que", "mantenia", "la", "dependència", "administrativa", "de", "Nova", "Caledònia", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "LOC", "LOC", "O" ]
"66"
"ca"
[ "Les", "transmissions", "fraudulentes", "de", "béns", "eren", "nul·les", "i", "el", "tresor", "tenia", "dret", "a", "la", "confiscació", "de", "la", "totalitat", "dels", "béns", "dels", "condemnats", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"67"
"ca"
[ "Diversificació", "i", "especialització", "dels", "pinsans", "de", "Darwin", "Malgrat", "l'equívoca", "suposició", "de", "què", "aquests", "pinsans", "tingueren", "un", "paper", "fonamental", "en", "els", "treballs", "de", "Darwin", ",", "el", "cert", "és", "que", "constitueixen", "un", "conjunt", "extremadament", "important", "com", "a", "exemple", "de", "diversificació", "i", "especialització", "a", "partir", "d'un", "avantpassat", "comú", "(", "que", "es", "considera", "relativament", "recent", ")." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"68"
"ca"
[ "Hi", "ha", "una", "xarxa", "de", "galeries", "subterrànies", "i", "de", "grutes", "disposades", "tant", "al", "llarg", "com", "en", "l'alçada", "de", "les", "gorges", ",", "que", "no", "està", "oberta", "a", "la", "visita", "turística", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"69"
"ca"
[ "Va", "regnar", "al", "costat", "del", "seu", "germà", "Podaliri", "sobre", "tres", "ciutats", "de", "Tessàlia", "(", "o", "la", "possible", "Messènia", ")." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"70"
"ca"
[ "Representacions", "Estrenada", "a", "l'Òpera", "de", "París", "amb", "tota", "pompa", "(", "Napoleó", "i", "la", "seva", "esposa", "Maria", "Lluïsa", "hi", "van", "ser", "presents", ")", "ha", "patit", "una", "història", "que", "es", "pot", "qualificar", "de", "sofrida", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "PER", "O", "O", "O", "O", "PER", "PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"71"
"ca"
[ "Algunes", "disposen", "d'un", "petit", "jardí", "que", "encara", "permet", "recordar", "com", "era", "el", "barri", "en", "temps", "encara", "no", "tan", "llunyans", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"72"
"ca"
[ "Agresfon", "(", "Agresphon", ",", ")", "fou", "un", "escriptor", "grec", "esmentat", "per", "Suides", "que", "va", "deixar", "un", "llibre", "referit", "a", "persones", "amb", "el", "mateix", "nom", ",", "en", "el", "que", "parla", "d'un", "Apol·loni", "que", "va", "viure", "en", "temps", "d", "'", "Adrià", "el", "que", "indica", "que", "va", "viure", "al", "segle", "II", "o", "després", "." ]
[ "PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"73"
"ca"
[ "Menja", "petits", "invertebrat", "s", "aquàtics", ",", "insecte", "s", "i", ",", "de", "tant", "en", "tant", ",", "peixets", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"74"
"ca"
[ "La", "part", "oriental", "de", "les", "esglésies", "superposades", "seria", "el", "resultat", "de", "la", "primera", "sèrie", "de", "les", "obres", ",", "consagrades", "el", "10", "de", "novembre", "de", "l'any", "1009", "per", "l", "'", "Abat", "Oliba", ",", "germà", "de", "Guifré", "II", "i", "abat", "dels", "monestirs", "de", "Sant", "Miquel", "de", "Cuixà", "i", "Santa", "Maria", "de", "Ripoll", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "PER", "PER", "O", "O", "O", "PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"75"
"ca"
[ "El", "fet", "que", "els", "éssers", "vius", "hereten", "caràcters", "dels", "seus", "pares", "ha", "estat", "utilitzat", "des", "de", "temps", "prehistòric", "s", "per", "millorar", "conreus", "i", "animals", "per", "mitjà", "de", "la", "cria", "selectiva", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"76"
"ca"
[ "Orígens", "familiars", "Era", "filla", "de", "l'aristòcrata", "francès", "Lluís", "II", "de", "la", "Trémoille", ",", "duc", "de", "Noirmoutier", "(", "1612", "-", "1666", ")." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"77"
"ca"
[ "Grant", "estudià", "geologia", "a", "la", "universitat", "de", "Harvard", ",", "en", "sortint", "el", "1915", "amb", "el", "títol", "de", "cum", "laude", "." ]
[ "PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"78"
"ca"
[ "Referències", "Vegeu", "també" ]
[ "O", "O", "O" ]
"79"
"ca"
[ "Aquest", "ambiciós", "projecte", "tenia", "però", "poca", "ambició", "comercial", ",", "sort", "en", "va", "tenir", "d'unes", "lletres", "interessants", "i", "d'un", "Marian", "Gold", "de", "veu", "excepcional", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "PER", "PER", "O", "O", "O", "O" ]
"80"
"ca"
[ "Decimomannu", "(", "en", "sard", ",", "Dèximu", "Mannu", ")", "és", "un", "municipi", "italià", ",", "situat", "a", "la", "regió", "de", "Sardenya", "i", "a", "la", "província", "de", "Càller", "." ]
[ "LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"81"
"ca"
[ "D'època", "posterior", "són", "les", "capelles", ",", "el", "cor", "i", "les", "sagristies", "(", "segles", "XVI", "-", "XVII", ")." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"82"
"ca"
[ "Noruega", "occidental", "és", "l'única", "zona", "en", "què", "no", "és", "majoritari", "." ]
[ "LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"83"
"ca"
[ "Va", "estudiar", "física", "a", "la", "Universitat", "College", "de", "Londres", ",", "on", "s'especialitzà", "en", "ciències", "l'any", "1937", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"84"
"ca"
[ "Etimologia", "El", "nom", "genèric", "Taxus", ",", "és", "romà", ",", "ja", "utilitzat", "per", "Virgili", "i", "Plini", ",", "derivat", "sembla", "del", "grec", "\"", "taxis", "\"", "que", "vol", "dir", "fila", ",", "per", "la", "disposició", "de", "les", "seves", "fulles", "o", "de", "\"", "toxicos", "\"", "verí", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "PER", "O", "PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"85"
"ca"
[ "La", "baronia", "de", "Planes", "incloïa", "les", "alqueries", "d", "'", "Almudaina", ",", "Benialfaquí", ",", "Catamarruc", "i", "Margarida", "." ]
[ "O", "O", "O", "LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"86"
"ca"
[ "L'element", "principal", "per", "la", "validesa", "d'un", "contracte", "és", "el", "consentiment", "de", "les", "parts", "(", "per", "exemple", ",", "si", "el", "contracte", "es", "fa", "per", "escrit", ",", "signant", "-", "lo", "),", "i", "és", "a", "partir", "del", "moment", "del", "consentiment", "que", "creen", "drets", "i", "obligacions", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"87"
"ca"
[ "Definicions", "Des", "d'una", "perspectiva", "científica", ",", "el", "crepuscle", "es", "defineix", "en", "funció", "de", "la", "posició", "del", "Sol", "(", "el", "seu", "centre", ")", "a", "l'horitzó", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"88"
"ca"
[ "La", "Granada", "fou", "el", "centre", "de", "la", "xarxa", "viària", "del", "Penedès", "durant", "els", "segles", "de", "la", "Reconquesta", "de", "Catalunya", "." ]
[ "O", "LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "LOC", "O" ]
"89"
"ca"
[ "Es", "va", "convertir", "en", "el", "disc", "de", "salsa", "més", "venut", "de", "la", "història", ",", "un", "record", "que", "fins", "a", "aquest", "moment", "posseïa", "Willie", "Còlon", "i", "va", "mantenir", "el", "nombre", "un", "de", "les", "llistes", "de", "música", "llatina", "durant", "tres", "setmanes", "consecutives", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"90"
"ca"
[ "La", "circumferència", "es", "dividix", ",", "així", ",", "en", "400", "graus", "centesimals", "i", "un", "angle", "recte", "té", "100", "graus", "centesimals", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"91"
"ca"
[ "Els", "descendents", "del", "rei", "havien", "de", "gaudir", "de", "tots", "els", "béns", "justament", "adquirits", "o", "que", "els", "seus", "pares", "els", "haguessin", "proporcionat", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"92"
"ca"
[ "Antoni", "de", "Villarroel", "i", "Peláez", "(", "Barcelona", ",", "1656", "-", "La", "Corunya", ",", "22", "de", "febrer", "de", "1726", ")", "va", "ser", "un", "militar", "defensor", "de", "Barcelona", "durant", "el", "setge", "de", "1714", "." ]
[ "PER", "O", "PER", "O", "PER", "O", "LOC", "O", "O", "O", "LOC", "LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"93"
"ca"
[ "i", "les", "blanques", "van", "abandonar", ",", "ja", "que", "31", "Txf2", "Dxg3", "+", "32", "Rf1", "Dxf2", "#", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"94"
"ca"
[ "Rahtas", "va", "expulsar", "a", "Abdul", "Gaffar", "de", "Falgar", ",", "va", "derrotar", "a", "Shadi", "Beg", "de", "Kshtut", "(", "que", "ajudava", "a", "Abdul", "Gaffar", ")", "i", "va", "sotmetre", "Yagnau", "i", "Fan", ",", "marxant", "cap", "a", "Hissar", ",", "però", "pel", "camí", "les", "seves", "tropes", "es", "van", "revoltar", ",", "el", "van", "fer", "fugir", "i", "van", "posar", "al", "comandament", "a", "Pacha", "Khoja", "de", "Macha", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"95"
"ca"
[ "Es", "troba", "just", "a", "l'est", "de", "les", "ruïnes", "del", "Molí", "de", "Baix", ",", "a", "prop", "i", "al", "nord", "-", "oest", "del", "Gorg", "Negre", ",", "en", "el", "curs", "d", "el", "Tenes", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"96"
"ca"
[ "Posteriorment", ",", "Kalakaua", "nomenà", "Dole", "jutge", "del", "Tribunal", "Suprem", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "PER", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"97"
"ca"
[ "Arquitectura", "L'edifici", "segueix", "l'estil", "del", "gòtic", "català", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"98"
"ca"
[ "Vers", "mitjan", "segle", "XI", "ja", "consta", "en", "una", "relació", "de", "parròquies", "del", "bisbat", "de", "Vic", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"99"
"ca"
[ "Mentre", "telefona", "des", "del", "seu", "cotxe", "a", "Julie", "per", "fixar", "els", "últims", "detalls", "del", "seu", "aniversari", ",", "Karen", "assisteix", "impotent", "a", "la", "violació", "i", "després", "a", "l'homicidi", "de", "la", "seva", "filla", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for Polyglot-NER

Dataset Summary

Polyglot-NER A training dataset automatically generated from Wikipedia and Freebase the task of named entity recognition. The dataset contains the basic Wikipedia based training data for 40 languages we have (with coreference resolution) for the task of named entity recognition. The details of the procedure of generating them is outlined in Section 3 of the paper (https://arxiv.org/abs/1410.3791). Each config contains the data corresponding to a different language. For example, "es" includes only spanish examples.

Supported Tasks and Leaderboards

More Information Needed

Languages

More Information Needed

Dataset Structure

Data Instances

ar

 • Size of downloaded dataset files: 1055.74 MB
 • Size of the generated dataset: 175.05 MB
 • Total amount of disk used: 1230.78 MB

An example of 'train' looks as follows.

This example was too long and was cropped:

{
  "id": "2",
  "lang": "ar",
  "ner": ["O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "PER", "PER", "PER", "PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O"],
  "words": "[\"وفي\", \"مرحلة\", \"موالية\", \"أنشأت\", \"قبيلة\", \"مكناسة\", \"الزناتية\", \"مكناسة\", \"تازة\", \",\", \"وأقام\", \"بها\", \"المرابطون\", \"قلعة\", \"..."
}

bg

 • Size of downloaded dataset files: 1055.74 MB
 • Size of the generated dataset: 181.68 MB
 • Total amount of disk used: 1237.42 MB

An example of 'train' looks as follows.

This example was too long and was cropped:

{
  "id": "1",
  "lang": "bg",
  "ner": ["O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O"],
  "words": "[\"Дефиниция\", \"Наименованията\", \"\\\"\", \"книжовен\", \"\\\"/\\\"\", \"литературен\", \"\\\"\", \"език\", \"на\", \"български\", \"за\", \"тази\", \"кодифи..."
}

ca

 • Size of downloaded dataset files: 1055.74 MB
 • Size of the generated dataset: 137.09 MB
 • Total amount of disk used: 1192.82 MB

An example of 'train' looks as follows.

This example was too long and was cropped:

{
  "id": "2",
  "lang": "ca",
  "ner": "[\"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O\", \"O...",
  "words": "[\"Com\", \"a\", \"compositor\", \"deixà\", \"un\", \"immens\", \"llegat\", \"que\", \"inclou\", \"8\", \"simfonies\", \"(\", \"1822\", \"),\", \"diverses\", ..."
}

combined

 • Size of downloaded dataset files: 1055.74 MB
 • Size of the generated dataset: 5995.61 MB
 • Total amount of disk used: 7051.35 MB

An example of 'train' looks as follows.

This example was too long and was cropped:

{
  "id": "18",
  "lang": "es",
  "ner": ["O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O"],
  "words": "[\"Los\", \"cambios\", \"en\", \"la\", \"energía\", \"libre\", \"de\", \"Gibbs\", \"\\\\\", \"Delta\", \"G\", \"nos\", \"dan\", \"una\", \"cuantificación\", \"de..."
}

cs

 • Size of downloaded dataset files: 1055.74 MB
 • Size of the generated dataset: 149.53 MB
 • Total amount of disk used: 1205.26 MB

An example of 'train' looks as follows.

This example was too long and was cropped:

{
  "id": "3",
  "lang": "cs",
  "ner": ["O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O"],
  "words": "[\"Historie\", \"Symfonická\", \"forma\", \"se\", \"rozvinula\", \"se\", \"především\", \"v\", \"období\", \"klasicismu\", \"a\", \"romantismu\", \",\", \"..."
}

Data Fields

The data fields are the same among all splits.

ar

 • id: a string feature.
 • lang: a string feature.
 • words: a list of string features.
 • ner: a list of string features.

bg

 • id: a string feature.
 • lang: a string feature.
 • words: a list of string features.
 • ner: a list of string features.

ca

 • id: a string feature.
 • lang: a string feature.
 • words: a list of string features.
 • ner: a list of string features.

combined

 • id: a string feature.
 • lang: a string feature.
 • words: a list of string features.
 • ner: a list of string features.

cs

 • id: a string feature.
 • lang: a string feature.
 • words: a list of string features.
 • ner: a list of string features.

Data Splits

name train
ar 339109
bg 559694
ca 372665
combined 21070925
cs 564462

Dataset Creation

Curation Rationale

More Information Needed

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

More Information Needed

Who are the source language producers?

More Information Needed

Annotations

Annotation process

More Information Needed

Who are the annotators?

More Information Needed

Personal and Sensitive Information

More Information Needed

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

More Information Needed

Discussion of Biases

More Information Needed

Other Known Limitations

More Information Needed

Additional Information

Dataset Curators

More Information Needed

Licensing Information

More Information Needed

Citation Information

@article{polyglotner,
     author = {Al-Rfou, Rami and Kulkarni, Vivek and Perozzi, Bryan and Skiena, Steven},
     title = {{Polyglot-NER}: Massive Multilingual Named Entity Recognition},
     journal = {{Proceedings of the 2015 {SIAM} International Conference on Data Mining, Vancouver, British Columbia, Canada, April 30- May 2, 2015}},
     month   = {April},
     year   = {2015},
     publisher = {SIAM},
}

Contributions

Thanks to @joeddav for adding this dataset.