Dataset Preview
Viewer
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Couldn't get the size of external files in `_split_generators` because a request failed. Please consider moving your data files in this dataset repository instead (e.g. inside a data/ folder).
Error code:  ExternalFilesSizeRequestHTTPError

Need help to make the dataset viewer work? Open a discussion for direct support.

index
int32
family_id
int32
translation
translation
1,372
6,516,810
{ "cs": "Řešení se týká herbicidů a regulátorů růstu rostlin, obzvláště herbicidů pro selektivní potírání plevelů v kulturách užitkových rostlin. Konkrétně se týká nových acylovaných aminofenylsulfonylmočovin obecného vzorce I, způsobu jejich výroby a nových meziproduktů pro jejich výrobu, jakož i jejich použití.ŕ", "en": "The present invention relates to herbicides and plant growth regulators, in particular herbicides for the selective control of weeds in crops of useful plants. In particular, it relates to novel acylated aminophenylsulfonylureas of formula I, to a process for their preparation and to novel intermediates for their preparation as well as to their use." }
1,529
7,642,751
{ "cs": "Sklenený stavební dílec (1) pro stavbu prístroju a zarízení a pro stavbu potrubí, s ochranným povlakem (4) pro zlepšení jeho mechanických vlastností, který je vyroben z nevodivého povlakového materiálu jako polyuretanových navrstvení nebo z rohoží ze skelných vláken nasycených polyesterovou pryskyricí, pricemž povrch skleneného stavebního dílce (1) je pro snížení povrchového odporu zcela nebo cástecne opatren dalším povlakem (3, 3') z transparentního vodivého organického polymeru, který je usporádán nad prvním ochranným povlakem (4).", "en": "The present invention relates to a glass building element (1) for the construction of devices, installations and pipe conduits, said glass building element (1) being provided with a first protective coating (4) from a non-conducting coating material, such as polyurethane layers or glass fiber mats soaked in polyester resin for improving its mechanical properties and being further completely or partially provided with an outer coating (3, 3') of a transparent electrically conducting organic polymer being arranged above the first protective coating (4) and being intended for the reduction of the surface resistance." }
757
5,343,155
{ "cs": "Antistatická utěrka pro ošetřování nábytku a předmětů z plastů, impregnovaná 3-(hydroxyalkylamino)-2-hydroxypropylesterem mastné kyseliny a glycerinem je tvořena úpletem ze syntetického vlákna o gramáži 120-140 g/m^ a 20-30 % impregnace ze hmotnosti textilie, přičemž až 50 % celkové-impregnace tvoří glycerin. Volbou' materiálu'utěrky a složek impregnace má utěrka dle vynálezu zvýšenou zásobu účinných látek, ošetří větší plochy nábytku a dosahuje vyššího antistatického účinku než dosavadní utěrky. Je poddajnější a tím vhodná i pro ošetření drobných a členitých předmětů. Impregnace utěrky se provádí při jednom průchodu zařízením neředěnými složkami, nanášenými ve střídajících se pruzích každá na jednu stranu utěrky, a zažehlením za vzájemného propojení složek vodíkovými můstky se spoluúčastí vlákna utěrky. Zařízení k provádění způsobu se skládá z odvíjecího bubnu (2), dávkovačích trubic (3, 5) pro jednotlivé složky, opatřených čerpadly (11, 12) žehlicího zařízení s válcem (7), který současně unáší pruh impregnované tkaniny, z žehlicí desky (8) a z navíjecího bubnu (10).", "en": "Antistatic wipe for care furniture and plastic articles, impregnated 3- (hydroxyalkylamino) -2-hydroxypropyl ester fatty acid and glycerine is made of synthetic fiber 120-140 g / m 2 and 20-30% impregnation from the weight of the fabric, with up to 50% total-impregnation forms glycerin. Choosing ' impregnation material and impregnation components a wipe according to the invention an increased supply of effective wipes materials, treats larger areas of furniture and achieves higher antistatic effect than existing wipes. He's more pliable and that also suitable for treatment of small and rugged subjects. Wiping impregnation is performed at one pass through the device undiluted, applied in alternating strips each on one side of the cloth, and ironing with the interconnection of components hydrogen bridges with fiber participation cloths. Apparatus for carrying out the method consists of unwinding drum (2), dispensers tubes (3, 5) for each component, provided with ironing pumps (11, 12) a roller device (7) which simultaneously it carries a strip of impregnated fabric, made of ironing the plate (8) and the winding drum (10)." }
759
5,346,635
{ "cs": "Stojatá válcová nádoba s plovoucí výstelkou je určrna k uskladňování chemicky agresivních kapalin za provozních podmínek 3 relativně’ velkým rozsahem teplotních změn prostředí a uskladňovaného média. Chemicky odolná výstelka je vystavena minimálnimu mechanickému zatížení .", "en": "Floating cylindrical vessel lining is intended for chemical storage aggressive liquids under operating conditions relatively large range temperature changes and storage media. Chemically resistant liner is subjected to minimum mechanical loads ." }
760
5,348,378
{ "cs": "Zapojení se týká oboru výpočetní techniky a automatizace. Jde o jed#ofázový klopný obvod typu D, který umožňuje spolupráci s jinými klopnými obvody stejného druhu i při rozptylu zpoždění hradel způsobeném nedokonalým systémem rozvodu země. Navrhované řešení je vhodné zvláště pro hradlová pole STTL, obsahující hradla s omezovacími diodami na výstupu. Podstata zapojení spočívá v tom, že nedující hradla klopného obvodu se rozdělí do skupin tvořených hradly. Hradla ve skupinách jsou připojeny zemními svorkami na společnou zemní sběrnici.", "en": "The wiring relates to the computing field techniques and automation. It's a one-off type D flip-flop which allows cooperation with other flip flops of the same species even with the variation of gate delay caused by an imperfect divorce system country. The proposed solution is particularly suitable for gate array STTL containing gates with limiting diodes on output. Essence Involvement consists in not giving the flip-flop gates are divided into groups formed by gates. The gates in the groups are connected to the common ground terminals ground bus." }
772
5,364,827
{ "cs": "Podzemná čistiareň pozostáva z plastových diel cov válcového tvaru s vertikálnou osou symetrie u šachty (1), čerpácej stanice (2), lapača pies ku (3), uskladňovanej nádrže (4), česlí (5) s horizontálnou osou symetrie u dosadzovacej nádr že (6) a aktivačnej nádrže (7). Dosadzovacia ná drž (6) je spravidla umiestnená vo vnútri uza vretého cirkulačného okruhu aktivačnej nádrže. Nádrže sú uložené plytko pod okolitým terénom, z ktorého sú umožněné vstupy (8) do jednotlivých objektov z terénu", "en": "The underground treatment plant consists of cylindrical plastic parts with a vertical axis of symmetry at the shaft (1), pumping station (2), sand trap (3), storage tank (4), a screen (5) with a horizontal axis of symmetry in the feed tank that (6) and the activation tank (7). The hold (6) is as a rule, it is placed inside a closed circulation activation tank circuit. The tanks are stored shallow under the surrounding terrain from which inputs (8) to individual objects from the field" }
785
5,381,978
{ "cs": "Učelem zapojeni Je rekonstruovat průběžně během válcováni velikost válcovací mezery a tim v podstatě odhadovat hodnotu tlouětky páeu, právě válcovaného mezi pracovními válci válcovací stolice. Uvedeného účelu ea dosáhne zapojením, které sestává ze čtyř měřicích bloků, informačního bloku, tří přepínacích bloků, zpracovacího bloku, dvou sumačních bloků, pamětového bloku, změnového bloku a násobícího bloku.", "en": "The purpose of involvement is to reconstruct it continuously rolling during rolling gaps and thus basically estimate the value pile thicknesses, just rolled between rollers. Listed purpose and reaches by engaging that consists of four measuring blocks, information block, three switching blocks, processing block, two summing blocks, memory block, change block and multiplier block." }
786
5,384,106
{ "cs": "Způsob pěstování niyceliárních hub na pevném substrátu spočívá v tom, že fermentor se naplní pevným substrátem, substrát se zvlhčí živným roztokem až k úplnému nasycení, sterilizuje se, přidá se inokulát, termostatuje se a aeruje impulsně přívodem stlačeného vzduchu až k dosažení tlaku ve fermentoru 0,04. až 0,06 MPa, Plynnou a kapalnou směe, vytlačovanou z fermentoru, lze využít k ředění inokulátoru, který se přivádí do fermentoru spolu se stlačeným plynem, přičemž se proces uskutečňuje v režimu cirkulace plynné a kapal, ná směsi.", "en": "A method for growing cellular fungi the solid substrate is that the fermenter is filled with a solid substrate, the substrate it is moistened with the nutrient solution until it is fully saturated, sterilizes, add inoculum, thermostats and aerates impulse through inlet compressed air up to pressure in the fermenter 0.04. up to 0.06 MPa, Gaseous and a liquid mixture extruded from the fermenter, can be used to dilute the inoculum, which is fed to the fermenter together with compressed gas, the process being carried out in gaseous and liquid circulation mode mixtures." }
792
5,387,525
{ "cs": "Zhášedlo vypínače SFg a izolačním nástavcem v ose tělesa pevných kontaktů, v němž je vytvořena ďutir.a, uzavřená na jedná 3traně dnem, zatímco druhá strana ústí do expanzního prostoru. V blízkosti dna jsou v izolačním nástavci vytvořeny příčné průchozí otvory. Uspořádáním se zamezí vnikání znečištěného zhášecího plynu z prostoru pevných kontaktů do vypínací dráhy a umožní se jeho radiální proudění do jádra elektrického oblouku směrem od kontaktních lamel.", "en": "SFg circuit breaker and insulation the extension in the axis of the fixed contacts in which it is created on acts 3-day day while the other side opens into the expansion space. Near the bottom are in the insulation transverse through holes. The arrangement prevents the ingress of contaminated quench gas from space fixed contacts to the tripping path a it will allow its radial flow to the nucleus electric arc away from the contact lamellas." }
823
5,422,535
{ "cs": "Spaliny o teplotě 780 aě 920 ®C na tvnae nesl fluidu spalovací vrstvou a Járovými cyklony ae chladl nlsenln ae vaduchen nebe recyklovaný·! spalinami ne teplotu 500 aě 700 C.", "en": "Flue gas at 780 to 920 ° C bore the fluid with the combustion layer a The spring cyclones were cooled to nlsenin and e vaduchen heaven recycled ·! flue gas 500 to 700 ° C." }
835
5,439,073
{ "cs": "Anorekticky účinný l-(2-metyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-5-fenyl-l,2,3,4-tetrazol, vzorca I Podstata sposobu přípravy látky vzorca I, spočívá v tom, že reaguje 2-metyltio-6-aminobenzotiazol s 5-fenyl-l,2,3,4-tetrazolom a formaldehydom v prostředí etanolu pri teplote od laboratorně] do 50 °C.", "en": "Anorectically effective 1- (2-methylthio-6-benzothiazolylaminomethyl) -5-phenyl-1,2,3,4-tetrazole, of Formula I The nature of the method of preparing the compound of Formula I, consists in reacting 2-methylthio-6-aminobenzothiazole with 5-phenyl-1,2,3,4-tetrazole and formaldehyde in ethanol at room temperature from room temperature to 50 ° C." }
836
5,439,796
{ "cs": "Rozdelovacie zariadenie slúži najma na zdvojnásobenie priechodov pře valčekové polotovary (11) vstupujúce do postupových obrábacích strojov (12) a pozostáva z telesa (1), opatřeného aspoň jedným vstupným vertikálnym priechodovým kanálom (3). Riešeným problémom je lepšie využitie pracovnej kapacity relativné nákladného trieskového deliaceho zariadenia (13) tyčového materiálu, čo sa dosahuje tým, že rovnoběžně s každým vstupným vertikálnym priechodovým kanálom (3) je v telese (1) zariadenia ’ usporiadaný vedíajší vertikálny priechodový kanál (4), pričom každá dvojica takýchto kanálov (3, 4), je v homej časti j telesa (1) přemostěná komorou (5), v ktorej je usporiadaný í> unášač (6) opatřený priebežnym otvorom (14) a příslušným priamočarym motorom (7), a v dolnej časti telesa (1) je usporiadaný priečnik (8), ktorého odpružené unášače (9) sú vsunuté do pozdížnych horizontálnych priebežných drážok (10), do ktorých sú zhora zaústěné jednotlivé vertikálně priechodové kanály (3, 4).", "en": "The splitting device is mainly used to double passage roller blanks (11) entering the process blanks machine tools (12) and consists of a body (1) provided with at least one inlet vertical passageway channel (3). The problem is the better use working capacity of relatively expensive chip processing the bar material dividing device (13) being achieved by being parallel to each input vertical passage the channel (3) is in the device body (1) Arranged an adjacent vertical passageway (4), wherein each pair of such channels (3, 4) is at the top j the body (1) bridged by the chamber (5) in which it is arranged a carrier (6) provided with a through hole (14) and a respective opening a linear motor (7), and at the bottom of the body (1) is a transverse member (8) disposed in which the spring-loaded carriers (9) are inserted into the longitudinal horizontal grooves (10) into which the individual ends are vertically vertical through channels (3, 4)." }
837
5,441,668
{ "cs": "Nástaveo akumulující teplo se vyrábí způsobem zalití tavící se hmoty nalévaoím otvorem do tělesa, nastavením přes tento otvor uvnitř tělesa tyče z magnetického materiálu, hermetizace tělesa současně s upevněním v nalévaoím otvoru jednoho konce tyče a «Magnetování tyče podél její oay.", "en": "Incline accumulating heat with it produces a process of embedding melt pouring hole into body, setting through this hole inside the rod body z magnetic material, hermetization of the body at the same time as the fixture in the pour hole one end of the pole and «Magnetizing bars along her oay." }
838
5,441,774
{ "cs": "účelem řešeni je zajistit pevné uchyceni přísavek k povrchu přenášeného plochého materiálu 1 při jeho různých šířkách. uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou přisavkového ukladače, kde jsou přísavky upevněny na nosných ramenech, otočně uchycených na závěsných čepech rámu. Nosná ramena jsou pak na bocich opatřena natáčecimi čepy, které jsou prostřednictvím táhel pohybově spojeny s ovládacím prvkem, připevněným k rámu.", "en": "the purpose of the solution is to ensure a firm grip suction cups to the surface of the flat material 1 at its different widths. of this purpose is achieved simply by adjusting the pile stacker where the suction cups are mounted on the support arms, rotatably mounted on hinge pins frame. The support arms are then on the sides provided with pivots which are through linkages are connected with a control element attached to the frame." }
839
5,442,034
{ "cs": "Objímka (2) s valivými telesy (3) je umístěna na hlavě (1) s možností osového přemístění a je podpružena ve směru posunu objímky (2) do strany stopky. Osový posun valivých těles (3) podél objímky (2) je ohraničen čelní částí drážek objímky a opěrným kroužkem (6), vzájemně působícím svými vačkami (7) s odpovídajícími vačkami (9) objímky (2). Klínová lišta (13) patky má čelní zarážky (15) a (16), z nichž jedna dosedá na lopatovitou stopku, a druhá na pružinu (17). ‘", "en": "The sleeve (2) with rolling bodies (3) is placed on the head (1) with the axial option displacement and is supported in the displacement direction the sleeve (2) to the side of the stem. Axial shift the rolling bodies (3) along the sleeve (2) is bounded by the face of the sleeve grooves a a support ring (6) interacting with each other with their cams (7) with corresponding cams (9) sleeves (2). Wedge Rail (13) the feet have front stops (15) and (16), of which one sits on a shoveled stem, and the other spring (17). '" }
840
5,442,980
{ "cs": "Žešení se využívá ve strojích pro čištění odlitků nebo hutního materiálu tryskáním čisticího prostředku metaoím kolem. Podstata řešení metacího kola spočívá v tom, že radiála, vedená ze středu otáčení k vnějšímu okraji lopatky, svírá s čelní plochou výřezu dávkovacího kola, umístěnou ve směru otáčení metacího kola od radiály, úhel 20 až 30", "en": "The solution is used in cleaning machines casting or metallurgical material by blasting cleaning agent by meta-wheel. The essence of the blast wheel solution lies in radial, guided from the center of rotation to the outer edge of the blade, grips with the frontal the cutout wheel cutout area located in the direction of rotation of the blast wheel from the radial angle 20 to 30" }
752
5,332,005
{ "cs": "\"Vynález se týká zařízení k zavádění temperovacího média do proudu temperovaného média, zejména pro přívodní trakty k ventilátorovým mlýnům parních kotlů. Odstraňuje jednu z hlavních příčin nestability spalovacího procesu a tlakových pulsací. Podstata vynálezu spočívá v tom, že okolo směšovací komory, která je vstupním koncem napojena na první přiváděči potrubí pro temperované médium a výstupním koncem napojena na projovací potrubí pro odváděné směsné médium, je po obvodu upravena spirálová skříň. Přiváděči část spirálové skříně je vstupním hrdlem napojena Γ ina druhé přiváděči potrubí pro temperovací ». médium. Rozváděči část této skříně, upra- \"\" vená mezi směšovací a přiváděči částí, opatřená rozváděcími lopatkami a po celém svém vnitřním obvodu napojená na vnitřní prostor směšovací komory, se směrem k výstupnímu konci směšovací komory zužuje. Ve vstupním konci směšovací komory je upevněna přívodní hubice, zužující se také směrem k výstupnímu konci směšovací komory.\"", "en": "\"BACKGROUND OF THE INVENTION The invention relates to a device for introducing a tempering device medium to a tempered stream media, especially for supply tracts to the steam boiler fan mills. It eliminates one of the main causes of instability combustion process and pressure pulsations. The essence of the invention is that around mixing chamber, which is the inlet end to the first supply line for tempered medium and outlet end connected to projection pipe for the discharged mixed medium is circumferential a spiral casing. Spiral feeding part the housing is connected to the inlet a second supply line for tempering. medium. Switchboard part of this cabinet, upra- \"\" between the mixing and feeding part, with guide vanes and all over its inner perimeter connected to the inner mixing chamber space, towards the outlet at the end of the mixing chamber. At the inlet end of the mixing chamber is an inlet nozzle fixed, tapered as well towards the outlet end of the mixing chamber.\"" }
753
5,333,431
{ "cs": "Třídicí vačkový dopravník je určen pro nedestruktivní oddělování kusovite a sypké frakce různorodého materiálu. Je tvořen žlabem, v němž jsou uloženy podélné roětnice, V mezerách mezi roštnioemi jsou na otočných synchronně poháněných hřídelích ustaveny vačky opatřené pracovními plochami s profilem ve tvaru evolventy. Vačky jsou v mezerách mezi podélnými roštnioemi vzájemně přesazeny tak, že trajektorie vaček jednoho hřídele se v nárysném pohledu překrývají s trajektoriemi vaček sousedního hřídele. Vačky jsou vzhledem k podélným roštnioím ustaveny tak, že základní kružnice evolventního profilu má s pravoúhlým průmětem horní hrany podélné roštnice do roviny vačky společný nanejvýše jeden bod.", "en": "A sorting cam conveyor is intended for non-destructive piece-piece separation a bulk fractions of various materials. Yippee formed by a trough in which they are longitudinal roětnice, In gaps between grates they are on rotating synchronously driven working shafts are provided with shafts with involute shaped surfaces. The cams are in the gaps between the longitudinal ones grids are mutually offset so that one shaft cam trajectory with v view with overlapping trajectories adjacent shaft cams. Cams are with respect to the longitudinal grids so that the basic involute circle profile has a rectangular projection top the edge of the longitudinal grate in the plane of the cam one point at most." }
754
5,337,455
{ "cs": "Zařízení pro nesamosvorné upínání kuželů nástrojů, zejména pro kuželové stopky fréz je řešeno tak, že ve vřeteníku (7) je zabudováno těleso (1) upínací vložky, jež má vytvořený kuželový otvor (11). Otvor (11) je opatřen třemi tečně uloženými válci (2) v pravidelném rozmezí 120°, přičemž válce (2) jsou pomocí jehel (4) uloženy na čepech (3) tělesa (1). Proti otvoru (11) je orintována pinola (10) koníku.", "en": "Device for non-self-clamping tool taper, especially for the taper shank of the milling cutters is designed to be in the headstock (7) a clamping insert body (1) is provided conical hole (11). The opening (11) is provided with three tangents by cylinders (2) in a regular range of 120 °, with The rollers (2) are mounted on the pins (3) of the housing by means of needles (4) (1). The tailstock (10) of the tailstock is tinted against the opening (11)." }
755
5,337,770
{ "cs": "Účelem vynálezu je zvýšení účinnosti a zlepšení legování krystalů křemíku připravovaných metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem v rozsahu koncentrací odpovídajícím hodnotám měrného odporu 0,005 až 200 Ohm. cm. podstata vynálezu spočívá v tom, že proud argonu přiváděný k roztavené zóně společně s požadovaným množstvím fosfinu odstraňuje z okolí roztavené zóny laminární vrstvu tepelného proudění, vytváří podmínky proudění nezávislé na průtoků směsi argonu a fosfinu a molekuly fosfinu?přivádí z kapiláry přím® nad povrch roztavené zóny.", "en": "The purpose of the invention is to increase efficiency and improving the alloying of the silicon crystals prepared by the method of flying zonal melting with induction heating in the concentration range corresponding resistivity values 0.005 to 200 Ohm. cm. the essence of the invention is that the current argon fed to the molten zone together with the desired amount of phosphine from the surroundings of the molten zone laminar thermal flow layer, creates conditions flow independent of mixture flow argon and phosphine and molecules of phosphine? from the capillary directly above the molten surface zone." }
756
5,342,570
{ "cs": "Předmětem vynálezu je přímočaré a upínací zařízení výkonových polovodičových součástek, zejména kotoučového tvaru, pro vyvození přítlaku k chladičům s definovanou specifickou silou a s možností průběžné indikace jeho změn během provozu. Přítlačné a upínací zařízení podle vynálezu se skle,dá alespoň ze dvou vzájemně pohyblivých nosných dílů, mezi nimiž je umístěn alespoň jeden pružný člen, předepnutý alespoň dvěma svorníky. Na jednom z nosných dílů je stavitelně umístěn elektrický kontakt, s výhodou tvořený mikrospínačem. Přítlačné a upínací zařízení výkonových polovodičových součástek lze použít nejen pro jednotlivé prvky, ale i pro sestavy prvků řazených ve sloupcích.", "en": "The object of the invention is straightforward and power semiconductor clamping devices parts, in particular disc shaped, for applying pressure to the coolers with a defined specific strength and with the possibility of continuous indication of changes during operation. Pressure and a clamping device according to the invention with glass, it gives at least two mutually movable ones the supporting parts between them at least one resilient member biased at least two bolts. On one of the carriers parts are electrically adjustable, preferably a microswitch. Pressure and clamping devices for power semiconductor devices can be used not only for individual elements, but also for assemblies elements arranged in columns." }
761
5,348,448
{ "cs": "Zařízení pro vyhodnocování spotřeby elektrické energie zejména v průběhu výrobního procesu ve výrobních organizacích, které používají elektroměr typu např. Maxiprint dávající ^přehled o odebraném množství elektrické energie každých 15 minut. Z hlediska spotřeby- elektrické energie jsou na prvním a rozhodujícím místě velkoodběratelské organizace. Podstatnou částí zařízení je zapojení elektrického obvodu vyznačené tím, že větev /X/ elektrických impulsů z elektroměru prochází ošetřovačem impulsů do třídiče-přepínače, zatímco větev /Y/ elektrických impulsů z elektroměru je vedena ošetřovačem impulsů do násobiče a odtud teprve do třídiče-přepínače /3/. Větev /X/ se v třídiči-přepínači člení jednak do číslicových ukazatelů dílčí časové spotřeby elektrické energie, jednak pokračuje přes nulovač /4/ do číslicových ukazatelů a do číslicového ukazatele celkové spotřeby elektrické energie, který je opatřen předřazeným zpoždovačem /7/ s časovým měřičem /8/.", "en": "Consumption evaluation equipment electricity generation, especially during production process in manufacturing organizations, that use an electricity meter such as Maxiprint giving ^ an overview of the amount taken every 15 minutes. In terms of energy consumption they are at the first and decisive place of wholesale organization. The essential part of the device is wiring electrical circuit characterized by branch / X / electric pulses from the meter goes through the pulse care to the sorter-switch, while branch / Y / electric the pulses from the meter is led by the nurse pulses to the multiplier and from there to the sorter-switches / 3 /. Branch / X / se they are divided into digital ones in the sorter-switch indicators of partial time consumption electricity, and continues through zero / 4 / to digital indicators and a digital total consumption indicator electricity that is provided with a time delayer (7) with a time delay meter (8)." }
763
5,348,970
{ "cs": "Zařízení k výrobě netkaných textilií řízeným nanáěením pojivá z vlákenné vrstvy, jako vlákenného rouna vpichováním na jehlových vpichovacích strojích nebo proplétáním. - Jehelná deska vpichovacího stroje je osazena nejméně jednou řadou hladkých vpichovacích jehel a pod úrovní vlákenné vrstvy je umístěn» vana s cirkulujícím pojivém a u výstupu rouna ze stroje je dvojice přítlačných válců.", "en": "Equipment for the production of nonwovens controlled application of the binder from the fiber layer, as a fibrous web by needling on needle needling machines or interlacing. - Needle plate needle machine is fitted with at least one smooth row needles and below the fiber level layer is placed »bath with circulating bonding and at the outlet of the web is a pair of pressure rollers." }
764
5,351,252
{ "cs": "Přímá lubrikace určená k povrchové úpravě nekonečných skleněných vláken zejména jemných titrů, obsahuje jako filmotvorné složky škrob a jeho deriváty v kombinaci s vysokomolekulámím epoxiesterem, jako mazaoí složky hydrogenované tuky či oleje, vosky a jejich etylenoxidované deriváty, případně též kondenzační produkty mastných kyselin s tetraetylenpentaminem, dále polyetylenglykol jako změkčovadlo, organosilany jako vazné prostředky a další pomocné látky. Podstatou je kombinace slo­ žek lubrikace a využití jejich vzájemných reakcí. Výsledkem je kvalitní úprava skleněných vláken, použitelných přímo k výrobě sklopřízí s nízkým počtem jednoeměmýoh zákrutů, které lze pak běžně dále textilně zpracovat i do tkanin určených k přímému armování kompozitů, např. elektroplastů·", "en": "Direct lubrication designed for surface In particular, the treatment of continuous glass fibers titers, contains as film-forming starch and its derivatives in combination with high molecular weight epoxiester as lubricant components hydrogenated fats or oils, waxes and their ethylene oxide derivatives, optionally condensation products fatty acids with tetraethylenepentamine, polyethylene glycol as plasticizer, organosilanes as binders and others excipients. The essence is a combination of slo and the use of their mutual reactions. The result is a quality glass finish fibers that can be used directly for production folds with a low number of one-moth twists, which can then normally be further textured can also be processed into fabrics intended for direct use reinforcement of composites, eg electroplastics ·" }
765
5,357,835
{ "cs": "Kinematické uspořádání důlního kolejového zhutřfovače mezipražcových prostorů důlních kolejových tratí, jehož podstata spočívá v tom, že dvojice vibračních zhutňovacích těles s hydraulickým pohonem je uložena mezi vodicí rameno a vertikální sloup zadní části zhutňovače na nosiči, otočném kolem jeho axiální osy.", "en": "Mine track kinematic arrangement mulch interspacer spaces track lines whose essence lies in that a pair of vibrating compaction bodies with hydraulic drive are stored between guide arm and vertical column rear a compactor on a carrier, rotating around it axial axis." }
766
5,358,151
{ "cs": "Zařízení sestává z násypky (3) a skříně (1), obsahující například alespoň dva horizontální válce (5, 6) s nestejnými otáčkami, z nichž přímo poháněný válec (5) je ve skříni uspořádán pevné. Druhý přeslavitelný válec (6) je po stranách skříně (1) uchycen v pohyblivé soustavě vzájemně pevně spojených nosičů (14), s níž je prostřednictvím převodu (32) spřažena klapka (31), přiřazená k ústí (30) násypky (3)", "en": "The device consists of a hopper (3) and a housing (1) comprising, for example at least two horizontal rolls (5, 6) with unequal the speed from which the directly driven roller (5) is in the housing Arranged solid. The second removable cylinder (6) is on the sides the housings (1) are held in the movable assembly mutually the rigidly bonded carriers (14) with which it is transferred (32) a flap (31) coupled to the hopper mouth (30) is coupled (3)" }
767
5,359,831
{ "cs": "Prošlupní zařízení obsahuje ekřín s otočně uloženým vačkovým hřídelem opatřeným soustavou vzájemně pootočených obvodových vaček. Ke každá z nich jsou protilehle přiřazeny vždy dvě prošlupní páky, z nichž jedna je lomená dvouramenná prošlupní páka a druhá úhlová prošlupní páka, Jejichž kratší ramena, opatřená na čepech otočně uloženými odvalovacími kladkami, jsou apojena třmenem výkyvné uloženým na čepech odvalovacích kladek, zatímco jegich delší ramena jeou Jednotlivě výkyvné připojena vždy k jednomu ze sloupků, k nimž je s odstupem výkyvné připojena vždy jedna vodicí páka. Spojnice cepů je blízko osy vačkového hřídele.", "en": "The shed equipment contains ecorin with rotatably mounted camshaft a system of mutually rotated circumferential cams. Each one is opposite two shed levers are assigned, one of which is a twisted two-shed lever and second angle shed lever Their shorter shoulders, provided with pins rotatably mounted rollers, are fitted with a yoke mounted on the hammers of the hammers while the hammers longer arms are connected individually always to one of the posts to which they are one is connected at a pivotable distance guide lever. The flail link is close the camshaft axis." }
771
5,363,978
{ "cs": "Odpadní voda o pH 5,0 do 12,0, nebo upravená do tohoto rozsahu je koagulována vodným nebo vod nými roztoky sloučeniny nebo sloučenin manganu - dvojmocným a/nebo sedmimocným, v koncentraci 1 do 50 g na litr a v dávce 1 až 200 mg sloučeniny na litr odpadní vody, směs se míchá a sedimentu je.", "en": "Waste water pH 5.0 to 12.0, or adjusted to this it is coagulated with aqueous or aqueous solutions manganese compounds or compounds - divalent and / or at a concentration of 1 to 50 g per liter and at a dose of 1 to 50 g per liter 200 mg of compound per liter of waste water, the mixture is stirred and sediment Yippee." }
773
5,365,674
{ "cs": "Účelem vynálezu je navrhnout konstrukci fluidní komory na spalování tuhých paliv, vhodnou pro diskontinuální provoz. Tohoto cíle se dosáhne u kovové komory na fluidní spalování tuhých paliv, která má vyústění přívodů paliva na rošt tak, že plášt je oddělen od fluidní vrstvy hořícího paliva svislým plamencem. Prostor mezi plamencem a pláštěm je vyplněn fluidizovanou vrstvou popela, přičemž odvod odplynů a spalin z této vrstvy a z fluidního spalovacího prostoru je společný, část bezpropadového roštu vymezená plamencem je opatřena jednotlivými přívody vzduchu a směsi paliva se vzduchem, zatímco čáet roštu vymezená pláštěm a plamencem je opatřena pouze přívody vzduchu. Přiváděný vzduch a směs paliva se vzduchem jsou usměrnovány do roviny bezpropadového roštu. Kovovou komoru, lze použít jako zdroj tepla pro bubnová sušárny.", "en": "The purpose of the invention is to propose a structure fluid chambers for solid fuel combustion suitable for discontinuous operation. This the target is achieved in the fluid chamber of the metal chamber combustion of solid fuels having an outlet the fuel feeds on the grate so that the shell it is separated from the fluidized bed of burning fuel with a vertical flame. Space between flame tube and the jacket is filled with fluidized layer of ash, with the exhaust of the off-gases and flue gas from the bed and from the fluidized bed space is common, part of the non-free the grate defined by the flame is fitted with individual air intakes and fuel-air mixture while part a grate delimited by the jacket and the flame tube is provided only air intakes. Introduced air and fuel-air mixture are rectified into the plane of the no-grate. A metal chamber can be used as a source of heat for tumble driers." }
774
5,365,782
{ "cs": "Hydraulický ventil (4) má ventilovou vložku (14), která v uzavírací poloze uzavírá na těsni cím sedle (31) průchod od přípojky (P) čerpadla k přípojce (A) spotřebiče a v otevřené poloze jej uvolňuje, přičemž tlakový prostor (40) vál ce je spojen s tlakovým prostorem (44) před prv ní plochou ventilové vložky (14) prostřednictvím škrcení (42) a pro otevírání hydraulického ven tilu (4) je otevíratelný řídicím ventilem (5), který je uspořádán v potrubí spojitelném s pří pojkou (R) zpětného toku", "en": "The hydraulic valve (4) has a valve insert (14) which, in the closing position, closes on the sealing seat (31) the passage from the pump connection (P) to the appliance connection (A) and releases it in the open position, the pressure chamber (40) the cylinder is connected to the pressure chamber (44) in front of the first surface of the valve insert (14) by throttling (42) and is openable by the control valve (5) for opening the hydraulic valve (4). (R) reflux" }
775
5,366,550
{ "cs": "Vynález se týká zařízení pro výměnu závěrné zátky plunžrové traversy hydraulického lisu. Používá se u hydraulických vytlačovacích lisů s nepřímým způsobem lisování a řeěí obtížný problém čištění a výměny závěrné zátky plunžrové traversy. Závěrná zátka je pevně spojena se smykadlem, které je suvně uloženo v držáku na čele plunžrové traversy. Výměna závěrné zátky se tudíž provádí mimo pracovní prostor lisu. Předmět vynálezu je pak nejlépe charakteriscván na obr. 1 přiložených výkresů.", "en": "The invention relates to an exchange device hydraulic plug plunger traversing plugs press. Used for hydraulic extrusion indirect pressing presses and solves a difficult cleaning and exchange problem plunger stopper plugs. The stopper is firmly attached to the slide, which is slidably mounted in the holder on the plunger traverses. Reversible replacement therefore, the stoppers are performed outside the working space press. The subject of the invention is then best characterized in FIG. 1 of the accompanying drawings." }
776
5,367,107
{ "cs": "Vynález se týká substituovaných kyselin ω _(4_οχο-4,5-dihydro-5-pyrimidinylJalkanových, jejich derivátů obecného vzorce I (význam substituentů R, X, Y1, Y2 a Z viz popis vynálezu) a jejich farmaceuticky vhodných solí. Uvedené látky vykázaly u experimentálních nádorů na myších mírný cytostatický účinek.", "en": "The invention relates to substituted acids ω (4-Chloro-4,5-dihydro-5-pyrimidinyl) alkane, derivatives of formula I thereof (meaning of substituents R, X, Y1, Y2 and Z see the invention) and their pharmaceutically acceptable compounds suitable salts. These compounds have been shown to be experimental mouse tumors mild cytostatic effect." }
777
5,367,392
{ "cs": "Zařízení pro upevnění deformačního prstence siloměrného čidla je určeno pro tato čidla sestávající z deformačního prstence opatřeného tenzometry. Zařízení samo pak sestává z prvního základního tělesa a z druhého základního tělesa, v nichž jsou vytvořeny kruhové drážky pro uložení deformačního prstence. Do prvního základního prstence je uložen jedním koncem první šroub pro upevnění deformačního prstence, jehož druhý konec je uložen do upínacího zařízení a na němž je uložena první matice. Do druhého základního tělesa je uložen jedním koncem druhý šroub pro upevnění deformačního prstence, jehož druhý konec je spojen se zařízením pro snímání měřené síly a na němž je uložena druhá matice. Zařízení pro upevnění deformačního prstence čidla je využitelné ve výzkumných ústavech a kontrolníoh útvarech v téměř všech odvětvích národního hospodářství například při měření třecích vlastností různých materiálových dvojic, cejchování vah a zjištování tahových charakteristik trakčních zařízení.", "en": "Equipment for fixing deformation the load cell ring is intended for these sensors consisting of deformation strain gauges. The device itself then consists of the first base body and second base bodies in which they are circular grooves for receiving the deformation ring. It is stored in the first base ring with one end the first screw for fastening a deformation ring whose other end it is placed in the clamping device and on which the first matrix is stored. To the second base the body is stored at one end a second screw for fixing the deformation a ring whose other end is connected a force measuring device; the second matrix. Equipment for fixing the sensor deformation ring is useful in research institutes and control bodies in almost all sectors national economy for example when measuring the frictional properties of different material pairs, calibration weights and determination of tensile characteristics traction equipment." }
778
5,369,960
{ "cs": "Podstata řešení spočívá v tom, že na ramenu (8), opatřeném nábojem (31), snímací lištou (28) a přitahovací pružinou (13), je vytvořena opěrná plocha (14), která je ve styku se stavécím šroubem (15) polohovacího servomotoru (16) a na frémě stroje (29) nad snímací lištou je uchycen držák (27) se zadním a předním senzorem (25, 26) a na frémě stroje (29) vedle náboje (31) ramene (8) je uchycen dorazový šroub (32).", "en": "The essence of the solution is that on the arm (8) provided hub (31), sensing bar (28) and retracting spring (13), a support surface (14) is formed which is in contact the adjusting screw (15) of the positioning actuator (16) and the the machine frame (29) above the scanner bar is mounted (27) with the rear and front sensors (25, 26) and the machine frame (29) a stop is mounted next to the hub (31) of the arm (8) screw (32)." }
779
5,370,359
{ "cs": "fieěení se týká hřebene gedlového světlíku, jehož transparentní výplň jedné světlíkové plochy je ukončena před vrcholen hřebene tak, že nepřesahuje úložnou rovinu dru$é světlíková plochy o transparentní výplň druhá světlíková plochy přesahuje hřeben světlíku a tín překrývá částečně první plochu, přičemž styk transparentních vyplní obou ploch je ve vrcholu utěsněn vhodným těsnění· a celý spoj je překryt jednoduchým profilem, který je spolu s díly transparentní výplně připevněn ke spodní nosná konstrukci krytnicomi, utěsněnými na horním konci.", "en": "the deal is related to the crest of the gull, whose transparent filling of one skylight the area is terminated before the summit of the ridge so that it does not exceed the storage plane of the second skylight surfaces with a transparent second filler the skylight area extends beyond the ridge of the skylight and tín partially overlaps the first surface, with contact transparent fills both surfaces it is sealed at the top with a suitable seal · and whole the joint is covered with a simple profile that is attached with parts of the transparent filler to the lower load-bearing structure, sealed at the top end." }
780
5,373,617
{ "cs": "Zařízení obsahuje alespoň jeden výkyvné uložený opěrný prvek (4) se silovým členem (5), kde závěs opěrného prvku (4) je vzhledem k přední straně předřazen před ukotvením silového členu (5). Podstatou řešení je, že silový člen (5) je uložen v rámu (1) jednotky výztuže kolmo na jeho podélnou osu a opěrný prvek (4) v boční ploše rámu (1). Oba jsou otočně spojeny čepem (52) uloženým v nekruhovém otvoru (6),.", "en": "The device includes at least one pivotable an abutment element (4) mounted with a force member (5), wherein the hinge of the support element (4) is in front of the front anchor a power member (5). The essence of the solution is that the power member (5) is housed in the frame (1) the reinforcement unit perpendicular to its longitudinal and the support element (4) in the side surface frame (1). Both are pivotally coupled (52) housed in a non-circular opening (6)." }
781
5,379,188
{ "cs": "Problémem při zjišťování počtu únavových cyklů rotující součásti do výskytu trhliny způsobené cyklickou únavou jejího materiálu je zaručení jistoty, že zkouška rotující součásti, například disku turbíny nebo kompresoru, proběhla skutečně v rozsahu stanovených mezí otáček. Jestliže se nepodaří udržet otáčky ve stanovených mezích, může překročení otáček podstatnou mírou ovlivnit předpověď životnosti rotující součásti, která se vydává na základě výskytu trhliny, neboť tato trhlina může vlivem extrémního namáhání při překročení stanovených otáček vzniknout dříve. Podle vynálezu udržuje regulační zařízení otáčky v mezích například od 3000 do 40 000/min s tolerancí ±0,25 θ/o. Zaříz-ení s nastavitelnými mezemi otáček udržuje řízenou soustavu bud ve stavu rozběhu, nebo ve stavu brzdění a tyto dva stavy přepíná vždy až po dosažení určitých předem zvolených otáčkových mezí. Jejich dodržování je závislé jen na přesnosti vysílače otáček zkoušené rotující součásti.", "en": "A problem in detecting fatigue cycles of a rotating component to a crack caused by the cyclic fatigue of its material is guaranteeing the test that rotating components such as a turbine disk or compressor indeed within the limits set speed limits. If it fails keep the speed within the specified limits, can influence over speed predicting the life of a rotating part which is based on the occurrence of a crack, because this crack can be extreme due to its effect stress when exceeding specified speed originate earlier. According to the invention, it maintains the control device speed within, for example, 3000 to 40,000 / min with a tolerance of ± 0.25 θ / o. Equipment with controlled speed limits the system either in the start-up state or in braking state and these two states switch always after certain preselected ones are reached speed limits. Their observance is only depends on the speed transmitter accuracy tested rotating parts." }
782
5,380,403
{ "cs": "Řešení se týká způsobu výroby technického naftalenu fyzikální rafinací odfenolovaného naftalenového oleje s diskontinuálním využitím zbytkového obsahu naftalenu v nejchudší frakci odváděné z fyzikální rafinace. Jeho podstatou je, že fyzikální rafinace pracuje střídavě ve dvou výrobních cyklech. V prvním cyklu se ve třetím rafinačním stupni zpracovává samostatná naftalenová frakce s rozmezím teplot tuhnutí 60 až 65 °C, získávaná současně jako chudší frakce ve druhém rafinačním stupni, jako bohatší frakce ve čtvrtém rafinačním stupni, případně jako mezifrakce ve třetím rafinačním stupni, odkapaný naftalenový olej se shromažduje, načež se diskontinuálně odfenoluje a rektifikačně se izoluje frakce s rozmezím teplot varu 205 až 225 °C. Směs této frakce v množství do 35 % hmotnostních a naftalenové frakce s rozmezím teplot tuhnutí 60 až 65 °C, používané samostatně v prvním výrobním cyklu, tvoří potom ve druhém výrobním cyklu násadu pro třetí rafinační stupeň s tím,’ že naftalenem chudší frakce, odebíraná ze čtvrtého rafinačního stupně v průběhu druhého výrobního cyklu, se již nevyužívá pro izolaci zbylého obsahu naftalenu.", "en": "The present invention relates to a method of manufacturing a technical one naphthalene by physical refining of phenolefin naphthalene oil with discontinuous use residual naphthalene content in the poorest fraction from the physical refining. Its essence is that physical refining works alternately in two production cycles. In the first cycle, ve the third refining stage naphthalene fraction with freezing point 60 to 65 ° C, obtained simultaneously as leaner fraction in the second refining stage as a richer fraction in the fourth refining stage, eventually as the intermediate stage in the third naphthalene oil drained it is collected and then discontinuously phenolized and rectifying the fraction with the range bp 205-225 ° C. A mixture of this fraction up to 35% by weight; naphthalene fractions with freezing temperatures 60 to 65 ° C, used alone in the first production cycle, then in the second production cycle of the batch for the third refining stage, with that of the naphthalene poorer fraction taken from the fourth refining stage during the second production cycle is no longer used for insulation remaining naphthalene content." }
783
5,381,113
{ "cs": "Řeší se složení mořicí pasty pro čištění výrobků z legovaných ocelí od oxidických vrstev. Pasta je tvořena síranem barnatým, kyselinou dusičnou, fluorovodíkovou a sírovou, případně alkalickými solemi kyseliny fluorovodíkové a sírové. Konzistence se upravuje vodou, případně vodoumísitelnými těkavými organickými rozpouštědly. Reologické a čisticí vlastnosti pasty je možno zvýšit přídavkem anionaktivního nebo neionogenního tenzidů.", "en": "The composition of the pickling paste for cleaning is addressed of oxidised steel products layers. The paste consists of barium sulfate, nitric acid, hydrofluoric acid and sulfuric or alkaline acid salts hydrofluoric and sulfuric. Consistency it is treated with water, possibly water-miscible volatile organic solvents. The rheological and cleaning properties of the paste are possible to increase by adding anionic or nonionic surfactants." }
784
5,381,530
{ "cs": "Způsob úpravy suroviny pro nízkoteplotní katalytickou isomerizaci k odstranění látek škodlivých pro isomerační katalyzátor katalytickou hydrogenační rafinací lehké uhlovodíkové frakce na trioxidickém katalyzátoru obsahujícím jako aktivní složky sulfidy molybdenu, kobaltu a niklu nanesené na alumině, za přítomnosti tlaku vodíkového plynu 1,5 až 2,5 MPa, při objemové rychlosti 4 až 10 objemů suroviny na objem katalyzátoru za hodinu.ŕ", "en": "A method for treating a raw material for low-temperature catalytic isomerization to remove isomerization catalysts by catalytic hydrogenation of a light hydrocarbon fraction on a trioxide catalyst containing as active ingredients molybdenum, cobalt and nickel sulfides deposited on alumina in the presence of a hydrogen gas pressure of 1.5 to 2.5 MPa , at a volume rate of 4 to 10 volumes of feedstock per catalyst volume per hour" }
787
5,385,021
{ "cs": "Princip řešení je v mechanickém nastaveni výšky hladiny kapalného média v průtočné nádobě, a proto je průtočná nádoba s výtokovým měrným otvorem opatřena přepadovým mechanismem, tvořeným pro případ stupňové regulace nejméně jedním přepadovým potrubím, spojeným s vratným potrubím, zaústěným do zásobníku kapalného média a pro případ spojité regulace je přepadový mechanismus tvořen přepadovou trubkou, zaústěnou do vratného potrubí a opatřenou stavěči a těsnicí přírubou pro vertikální regulaci úrovně hrany přepadové trubky. Řešení je snadno aplikovatelné v technologických provozech při práci s agresivními látkami, kde se nedají použít běžně vyráběna zařízení.", "en": "The principle of solution is in mechanical setting the level of liquid medium in the flow therefore, the flow vessel is with the outlet with an overflow opening a mechanism created for the step case control by at least one overflow pipe, coupled to a return pipe, into the the liquid media reservoir and continuous in the case regulation is an overflow mechanism formed overflow pipe, entering the return pipe and provided with adjusters and a sealing flange for vertical level control overflow tubing. The solution is easy to apply in technological operations when working with aggressive substances where they cannot be routinely used manufactured equipment." }
788
5,385,290
{ "cs": "Účel zařízení spočívá v tom, že obalování kroužků plátnem je prováděno automaticky v rytmu stroje a tím nahrazuje neproduktivní ruční obalování kroužků nitěných knoflíků. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením, sestávajícím z karuselového stolu, na němž se naohází zápustě pro uloženi pláten, zásobníku kroužků se vsuvnou částí pro dopravu kroužků ze zásobníku na osazeny trn pro nasunutí kroužku s plátnem do odpružené části, nacházející se na ka9 ždém z ramen hvězdice. Po pootočeni hvězdice je kroužek s plátnem přenesen nad , spodní lisovací trn a horní lisovací trn, uložený ve stojanu prochází odpruženou části hvězdice, čímž posune kroužek s plátnem přes plovoucí trn do mlsky pro předhyb plátna. Spodní lisovací trn pohybem proti hornímu lisovacímu trnu provede obalení kroužku, přičemž spodní lisovací trn zasune kroužek do odpružené části hvězdice a po zpětném pohybu obou trnů se hvězdice zvedne, pootočí a v klidové poloze je obalený kroužek vyrážecím trnem vysunut na dopravník.", "en": "The purpose of the device is to wrap it rings canvas is done automatically in the rhythm of a machine, thereby replacing unproductive manual wrapping of thread rings buttons. This purpose is achieved equipment consisting of a carousel a table on which a recess for loading is loaded the canvas, the ring magazine is inserted parts for transporting rings from the magazine to fitted with a mandrel for inserting a ring with canvas into the spring-loaded part located on the ka9 any of the star's shoulders. After turning the star the ring with the canvas is transferred over , lower press mandrel and upper press mandrel, stored in a rack passes through the spring part of the starfish, thereby shifting the ring with canvas over a floating thorn into the milky pro canvas bending. Bottom press mandrel motion to the upper pressing mandrel wrapping the ring with the bottom pressing the mandrel pushes the ring into the spring-loaded part the starfish and after the backward movement of both spines the star rises, turns, and in a rest position the wrapped ring is a ejector pin pulled out onto the conveyor." }
790
5,386,549
{ "cs": "Vynález se týká konstrukce obráběcích strojů, a to nového uspořádání momentové spojky pro honovací a lapovací vřetena s oběma směry otáčení, zejména honovacích a lapovacích jednotek stavebnicových vícepolohových strojů. Podstatou vynálezu je, že pouzdro spojky s upnutým nástrojem je uloženo radioaxi- álně v tělese i na vřetenu a je spojeno s vůlí unášecími čepy přes unáseč s vřetenem, dále přes obousměrné drážky, kuličky a axi­ ální ložisko s posuvnou objímkou opřenou o obvodově uspořádané tlačné pružiny se seřizovacími šrouby, přičemž těleso je pevně spojeno s pouzdrem vřetena, které nese elektrický snímač a obsahuje prstencovitě uspořádané programovací pístky nesoucí posuvnou lamelu podepřenou vymezovacími pružinami.", "en": "The invention relates to a machine tool design the new torque arrangement couplings for honing and lapping spindles with both directions of rotation, especially honing and multi-position modular lapping units machines. It is an object of the invention to provide a clutch housing radioaxi is stored with tool clamped in the body and on the spindle and is connected to the clearance with the drive pins over the carriage with the spindle, further through two-way grooves, balls and axi bearing with sliding sleeve supported o circumferentially arranged compression springs are provided the adjusting screws, the body being fixed connected to the spindle sleeve that carries the electrical sensor and includes annularly programmed pistons carrying sliding lamella supported by spacers springs." }
791
5,386,795
{ "cs": "Sázecí ústrojí s centrálně přeetavitelnou velikostí nabíracích misek, zejména pro sázeče brambor. Vynález řeší centrální regulaci velikosti funkčních částí nabíracích misek a samočinné čištění funkčních prostorů nabíracích misek. Podstata vynálezu spočívá v tom, Se mezi nabíračími miskami jsou umístěna hradítka. Hradítka jsou pohyblivě uložena na nabíracích miskách. Dalším význakem je, že hradítka a nabírací misky jsou jako vzájemně nepohyblivý celek pohyblivě uloženy na nosičích. Jiným význakem je, že hradítka jsou pohyblivě uložena neůržácích, které jsou umístěny mezi nabíracími miskami. Poloha hradítek opatřených opěrkami je zajišťována ovládací a vodící drahou. Dalším znakem je, že sázecí ústrojí je opatřeno stířačem nečistot.", "en": "Centrally replaceable planting device the size of the pans, in particular for potato planters. The invention is solved centrally controlling the size of functional parts pick-up bowls and self-cleaning the functional spaces of the loading bowls. The essence of the invention lies in the fact that are placed between the scoop trays dampers. Dampers are movable on scoop trays. Another feature is that dampers and scoop trays are like mutually movable whole stored on carriers. Another feature is that the shutters are movably mounted by the non-brackets, which are located between the scoops miskami. Position of lockers fitted the backrest is controlled and guided expensive. Another feature is that the betting the device is provided with a dirt wiper." }
793
5,387,799
{ "cs": "Řídicí rozváděč pro dvoupotrubní mazací systémy slouží v průmyslových mazacích zařízeních k zajištění dodávky tlakového maziva od zdroje tlaku střídavě k prvnímu potrubí a druhému potrubí. Očelem je snížení hmotnosti vyráběných mazacích přístrojů a snížení nákladů na jejich výrobu snížením počtu funkčních dílců. V tělese řídicího rozváděče je posuvně uloženo rozváděči šoupátko a řídicí šoupátko, přičemž vstup řídicího rozváděče je tlakovým kanálem spojen s vnitřním zápichem, který je prostřednictvím dutiny okolo středního odlehčení rozváděcího šoupátka propojen v závislosti na poloze rozváděcího šoupátka bu3 s vývodem do prvního potrubí, nebo do druhého potrubí. Vnitřní zápich dutiny řídicího šoupátka je přívodním kanálem propojen s vnitřním zápichem dutiny rozváděcího šoupátka, přičemž do přívodního kanálu je vestavěn tlakový ventil. Řídicí rozváděč je možné použít v dvoupotrubních mazacích systémech pro tlakové mazání velkého počtu mazacích míst zejména v těžkých strojírenských provozech.", "en": "Control cabinet for two-line lubrication systems are used in industrial lubrication devices to provide pressure grease supply pressure source alternately to the first pipe and the second pipe. The eye is reduction masses of lubricating machines produced; reduce their production costs by reducing number of functional parts. In the control body The spool valve is slidably mounted in the switchgear and a control slide, with a control input The switchgear is connected by a pressure channel with an internal groove that is through the cavity around the middle distribution of the distributor The gate valves are interconnected depending on the position of the switchgear gate valves bu3 with outlet to the first piping or to a second pipeline. Internal the control slider cavity is inlet interconnected with the internal recess of the cavity the spool valve, with the feed valve a pressure valve is installed in the channel. The control cabinet can be used in two-pipe systems lubrication systems for pressure lubrication large number of lubrication points especially in heavy engineering operations." }
794
5,388,455
{ "cs": "Pigmentový přípravek pro polygrafii o velikosti částic 0,01 až 0,1 mikrometrů obsahuje vztaženo na hmotnost ftalocyaninu mědi 4 až 40 % sloučeniny nebo směsi sloučenin obecného vzorce R - CONH ( (CHO) OH) , m 2 p n kde R je nasycený nebo nenasycený, lineární nebo rozvětvený alifatický zbytek o počtu atomů uhlíku 12 až 24, m je 0 nebo 1, n je 1 nebo 2, přičemž m + n = 2 a p je 2 až 4.", "en": "Pigment preparation for printing having a particle size of 0.01 to 0.1 microns contains, based on the weight of phthalocyanine copper 4 to 40% of the compound or mixture of compounds general formula R - CONH ((CHO) OH), m 2 p n where R is saturated or unsaturated, linear or a branched aliphatic residue with a carbon number of 12 to 24, m is 0 or 1, n is 1 or 2, with m + n = 2 and p is 2 to 4." }
796
5,390,745
{ "cs": "Kotouč pro drticí orgán, je určen íjejména do důlního rotačního drtiče. Účelem je zdokonalení pracovní části drtícího orgánu, zvýšení jeho životnosti a usnadnění úpravy pro změnu smyslu otáčení. Podstatou je, že osazení, k nimž jsou šrouby připevněny drticí nástroje, jsou provedena symetricky vůči rovině, procházející osou kotouče a v obou čelních plochách opatřena vždy jednou radiální drážkoua jednou axiální drážkou. Mezi hlavou šroubu a čelní plochou osazení, obrácenou proti směru otáčení, je umístěna vložka s ozuby, zahasujícími do těchto drážek.", "en": "The disc for the crushing organ is intended especially in the mine rotary crusher. The purpose is to improve the working part of the crusher authority, increasing its lifespan and facilitating adjustment to change the direction of rotation. The essence is that the stocking to which the screws are fixed by crushing tools they are made symmetrically with respect to the plane through the axis of the disc and in both fronts radial surfaces groove and one axial groove. Between the screw head and the shoulder face, the direction of rotation is placed the insert with the claws extinguishing of these grooves." }
797
5,392,220
{ "cs": "Vynález se týká konstrukce axiálního uložení hřídele pro vysoká axiální zatížení. Axiální uložení hřídele podle vynálezu má tandemové uspořádaná axiální ložiska a jeho podstatou je rozdělení osové síly na jednotlivá axiální ložiska prostřednictvím distančních pouzder, opřených přes deformační vložku o nákružek. Ten je vytvořen bud na hřídeli, přičemž potom jsou distanční pouzdra opřena o vnitřní kroužky axiálních ložisek, nebo je upraven na válcové vložce, uložené pevně a souose s hřídelem v převodovce, takže potom jsou distanční pouzdra opřena do vnějších kroužků axiálních ložisek. Vynálezu může být využito například v konstrukcích převodovek vytlačovacích strojů na zpracování termoplastických hmot, kaučukových směsí, keramických hmot, potravinářských a krmných směsí, v převodovkách průmyslových, šnekových, v konstrukcích hydromotorů a hydrogenerátorů a u všech dalších zařízení, kde se vyskytují problémy se zachycením vysokých axiálních sil hřídelů", "en": "The invention relates to an axial mounting structure shafts for high axial loads. The axial bearing of the shaft according to the invention has tandem arranged thrust bearings and its thrust bearings the essence is the division of the axial force into individual thrust bearings by spacer sleeves, supported by deformation collar insert. It is created either on the shaft and then spaced the bushes leaning against the inner rings thrust bearings or is cylindrical the insert, mounted firmly and coaxially with the shaft in the gearbox, so they are spacers the bushes leaning against the outer rings thrust bearings. The invention can be utilized for example in gearbox designs extrusion machines for thermoplastic processing materials, rubber compounds, ceramic materials, food and feed mixtures, in industrial, worm gearboxes, in structures of hydraulic motors and hydraulic generators and all other devices where capture problems occur high axial shaft forces" }
799
5,393,909
{ "cs": "Vynález řsěí způsob výroby lineárních a nelineárních průběhů odporové dráhy vrstvových potenciometrů technologií sítotiskem. Odporová dráha, hlavně nelineárních průběhů je složena z několika vrstev o různém specifickém odporu, vzájemně vodivě spojených. Na podložku se nejdříve nanese vyrovnávací vrstva o stejná tloušlce jsko ostatní vrstvy s po postupném zssuěení se na ni nanese odporová vrstva s nsjnižěím specifickým odporem věetně kontaktní vrstvy tak, že v místě spojení vrstev v dráze sběraSs vznikají mírná prohlubně. Vyrovnávací vrstva může být dělená, rozmístěná pod více vrstvami.", "en": "SUMMARY OF THE INVENTION The present invention provides a method for producing linear ones and nonlinear resistive paths layer technology potentiometers screen printing. Resistance path, mainly nonlinear The waveform is composed of several layers of different specific resistance, mutually conductively bonded. On the mat with first apply a leveling layer o same thickness as other layers with po it is applied resistively to it by gradual drying a layer with a low specific resistance Mostly the contact layer so that at the point of joining the layers in the track to the pickups mild depressions are formed. Leveling the layer can be divided, spaced below multiple layers." }
801
5,395,179
{ "cs": "Účelom úpravy je zlepšeme ďalšieho spracovania pyrolýznych surovin. Oprava sa uskutečňuje převedením 'Upravovanej — čistenej látky do roztoku v hydrogenavanom oleji, alebo pracom oleji, alebo v ich zmesi, následným odstraněním prevládajúcej časti obsahu nerozpustných tuhých zložiek v sedimentačnej odstredivke. Použité rozpúšťadlo sa nakoniec odstráni destiláciou. U- ,pravené ipyrolýzne oleje a živice sú vhodné na spracovanie na náročné uhlíkové výrobky, ako napr. ihličkový koks, uhlíkové vlákna a i.", "en": "The purpose of the adjustment is to improve further processing pyrolysis raw materials. The repair is taking place converting 'Edited - Cleaned to the solution in the hydrogenated oil or washing oil, or in a mixture thereof, subsequent removal of the predominant part the content of insoluble solids in sedimentation centrifuge. Solvent used is finally removed by distillation. AT- , said ipyrolysis oils and resins are suitable for processing into sophisticated carbon products such as needle coke, carbon fiber and i." }
802
5,396,599
{ "cs": "Vynález se týká autobenzínu s nízkým obsahem olova a síry pro středná kompresní motory, který neobsahuje olefiny a skládá se z 10 až 30 % obj. lehkých, alkalických uhlovodíků a počtem uhlíků 5 a 6, z 70 až 90 % aromatiokýoh konoentrátů vroucích v rozmezí 40 až 210 °G a 0,05 až 0,20 g olova na litr jako tetraetylolovo nebo směs tetraetyl a tetrametylolova v poměru 1>3, jehož oktanová číslo výzkumnou metodou je 87 až 94»", "en": "The invention relates to a low-fuel gasoline lead and sulfur for medium compression motors that do not contain olefins and consist of 10 to 30% by volume of light, alkaline hydrocarbons and the number of carbons 5 and 6, z 70 to 90% aromatic aromatic concentrates in the range of 40 to 210 ° C and 0.05 to 0.20 g lead per liter as tetraethylol or a mixture of tetraethyl and tetramethylol 1> 3, whose octane number is a research method is 87 to 94 »" }
803
5,398,927
{ "cs": "Úkolem řeěení je vyvinout způsob stavby monolitických železobetonových stšn a příček, umožňujících jejich stavbu při způsobech stavby budov, kdy jsou s předstihem zhotoveny stropní konstrukce, jako je způsob zvedaných stropů nebo způsob spouštěného bednění stropů, popř. při rekonstrukcích budov. Způsob spočívá v tom, že mezi horní stropní konstrukci a spodní stropní konstrukci se ukotví bednící štíty, uloží se výztuž e ukotví se bednící štíty druhého povrchu stěny, načež se otvorem vtlačí do bednění betonová směs.", "en": "The task is to develop a method of construction of monolithic reinforced concrete pillars a partition walls, allowing their construction at ways of building buildings when they are in advance made ceiling construction like is the way of raised ceilings or way lowered formwork of ceilings, eventually. during reconstruction buildings. The way is to that between the upper ceiling structure and the bottom formwork shields anchor the ceiling structure the reinforcement is anchored to the formwork shields of the second surface of the wall, then the concrete mixture is pressed into the formwork through the opening." }
804
5,401,074
{ "cs": "Způsob výroby komplexotvorných kruhových etherů obecného vzorce I, ve kterém R, η, X, Y a Z mají definovaný význam, vyznačující se tím, že se isokyanát obecného vzorce II, ve kterém Y a n mají výše uvedený definovaný význam, nechá reagovat se sloučeninou obecného vzorce III, ve kterém R, X a Z mají výše uvedené definovaný význam, v prostředí organického aprotického rozpouštědla při teplotě v rozmezí 0 až 50 °C při molárním poměru sloučenin obecných vzorců II a III 2:1, popřípadě v přítomnosti 0,1 až 0,5 molárních % terciárního aminu, s výhodou triethylaminu, jakožto katalyzátoru, načež se vzniklý produkt obecného vzorce I izoluje.", "en": "Method of making complexing agents ring ethers of the formula I, wherein R, η, X, Y and Z are defined meaning that the isocyanate is of formula II in which Y and n are as defined above, is reacted with a compound of the general formula of formula III wherein R, X and Z are as defined above defined meaning, in the environment an organic aprotic solvent at at a temperature in the range of 0 to 50 ° C at molar the ratio of compounds of formulas II and III 2: 1, optionally in the presence of 0.1 to 0.5 mole% tertiary amine, preferably triethylamine as a catalyst, followed by the product of general formula I isolates." }
805
5,402,464
{ "cs": "Vynález se týká zařízení k regulaci tlaku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení k regulaci tlaku (tlakový ventil) je tvořeno tyčkou jádra proporcionálního elektromagnetů, která se přímo dotýká těsnicí plochy sedla zařízení. Tyčka jádra proporcionálního elektromagnetu nahrazuje kuželku, která zvyšovala celkovou hmotnost i zastavovací rozměry zařízení. Zařízení je možno použít pro dálkové řízení dvou a vícestupňových přepouštěcích a pojistných ventilů.", "en": "The invention relates to a control device pressure. The essence of the invention is that pressure regulating devices (pressure. \\ t valve) is a rod of a proportional core electromagnets that are directly touches the sealing surface of the device seat. Core of the proportional electromagnet it replaces the pin that has increased total weight and stop dimensions equipment. The device can be used for remote control of two or more stages relief valves and safety valves." }
806
5,403,805
{ "cs": "Vstupní obvod sestává z optoelektronického členu, omezovačích členů, vyhodnocovacích členů, programovacího členu, odporových členů, ochranného členu, převáděcího členu a zdrojového· členu. Optoelektronický člen je spojen s prvním odporovým členem, s prvním a druhým tvarovacím členem, s převáděcím členem, se zdrojovým členem a dále s druhým odporovým členem, s druhým vyhodnocovacím členem, s programovacím členem a ochranným členem. Optoelektronický člen je také spojen s prvním vyhodnocovacím členem, s ochranným členem a s prvním omezovacím členem, který je spojen se třetím omezovacím členem a druhým omezovacím členem. První vyhodnocovací člen je spojen s programovacím členem a s druhým vyhodnocovacím členem. Druhý odporový člen je propojen s ochranným členem. Převáděcí člen je spojen s prvním tvarovacím členem, s druhým tvarovacím členem a se zdrojovým členem. Vstupní obvod je opatřen osmi vnějšími vstupy a sedmí vnějšími výstupy.", "en": "The input circuit consists of optoelectronic member, constraint members, evaluation members members, programming member, resistive members, a protective member, a transfer member member and source member. Optoelectronic the member is connected to the first resistive a member, with the first and second forming members, with a conversion member, with a source member and further with the second resistive member, with a second evaluation member, with a programming member and protective member. The optoelectronic member is also connected to the first evaluation member, with protection member and with the first constraint member it is connected to a third restriction member and the second restriction member. First evaluation the member is connected to the programming member and with the second evaluation member. The second resistive member is connected with a protective member. The conversion member is connected with the first forming member, with the second forming member and source member. The input circuit is provided with eight external ones inputs and seventh external outputs." }
809
5,404,559
{ "cs": "Vynález se týká hutních a strojírenských nůžek, určených zejména ke stříhání plechů ze teplo i zs studens. Vynález řeší ovládání nůžek při zjednodušení střižného mechanizmu. To je doseženo tím, že alespoň jeden držák nože je opatřen dvěma rameny, přesahujícími rovinu dopravovaného materiálu. Na ramenech jsou uspořádány přestavitelně opěrné desky, se kterými jsou v trvalém dotyku kladky excentrovených hřídelů. Excentrované hřídele jsou pak uspořádány na vnějších stranách ramen držáků nožů, kolmo na rovinu střihu. Vynález nejlépe charakterizuje obr. 2 připojených výkresů.", "en": "The invention relates to metallurgical and engineering scissors for cutting sheets of heat and zs studens. The invention solves control of scissors to simplify cutting mechanism. This is due to the fact that at least one knife holder is provided with two arms, beyond the plane of the material being conveyed. The arms are arranged adjustable support plates with which they are permanent contact of the eccentric shaft pulley. The eccentric shafts are then arranged on the outer sides of the knife holder arms, perpendicular to the cut plane. The invention is best 2 shows the accompanying drawings." }
811
5,406,745
{ "cs": "Účel předmětu vynálezu spočívá v zajištění lepšího využití materiálu dýh zvláště z dovozu, dále v podstatě nižší pořizovací hodnotě zařízení. Podstata zařízení pro spojování podrozměrných svazků dýh na délku spočívá v tom, že mezi vysekávací jednotkou levou a vysekávací jednotkou pravou je manipulační stůl s boční dorazovou lištou. Sesazovací stůl listů je ustaven kolmo podélnou osou na podélnou osu manipulačního stolu. Sesazovací stůl je opatřen mechanismem pro spojování a nanášení lepicího materiálu, pneumatickým kráticím nožem a přesuvnou narážkou.", "en": "The purpose of the present invention is to provide security better use of veneer material in particular imports, furthermore substantially lower value of the device. The nature of the device for connecting the undersized veneer bundles in length lie in that between the punching unit left and The punching unit is the right punching unit table with side stop rail. Splicing the leaf table is set up perpendicular to the longitudinal axis on the longitudinal axis of the handling table. Splicing the table is provided with a mechanism for bonding and applying adhesive material with a pneumatic short-cut knife and a slide an allusion." }
812
5,408,025
{ "cs": "U zařízení na výrobu předimpregnovaných pásů výztuže se vyztužiljící materiál navíjí transportním způsobem na nekonečný pás napjatý mezi souhlasně se otáčejícími válci. Vyztužující materiál' se před zónou navíjení impregnuje· pojivém v impregnační lázni a přebytečné· pojivo se odstraní stíracím zařízením; Pojivo se nanese v potřebném množství ve vrstvě na nosný pás a výztuž se prosytí pojivém při styku s nosným pásem v oblasti kontaktu výztuže s transportním pásem. Rozteč vyztužujících pramenců je řízena poměrem navíjecího pohybu ve směru pramence a ukládacího pohybu na něj kolmého. Jednotlivé vrstvy položených pramenců se prokládají jinými typy výztuže, např. rohoží nebo tkaninou.", "en": "For pre-impregnated equipment the reinforcing material is wound up on the reinforcement strips transporting the endless belt tensioned between coincidentally rotating cylinders. The reinforcing material is in front of the winding zone impregnating the binding agent in the impregnating bath and excess binder is removed by scraping equipment; The binder is applied in the required quantity in the layer on the carrier strip and reinforcement with the binder in contact with the carrier bands in the area of contact of the reinforcement with the transport belt. Pitch of reinforcing strands is controlled by the winding ratio in the direction of the strand and the storage movement on him perpendicular. Individual layers laid strands are interlaced with other types reinforcement, such as a mat or fabric." }
813
5,408,276
{ "cs": "Sníženi obsahu draslíku se dosáhne tak, že roztok před krystalizaci dodekahydrátu síranu amonno-hlinitého se upraví tak, aby vedle síranu amonno- - hlinitého obsahoval 10 až 26 % hmot. síranu amonného a případně až do 30 % hmot. kyseliny sirové.", "en": "A reduction in potassium is achieved so that the solution prior to crystallization of dodecahydrate of aluminum ammonium sulfate shall be adjusted so that, in addition to \\ t aluminum contained 10 to 26 wt. ammonium sulphate and possibly up to 30% wt. sulfuric acid." }
814
5,412,432
{ "cs": "Vynález řeší problém ovládání převo - dovky pro samojízdné stroje, u kterých je ; nutno zajistit v potřebném sledu úkonů současné ovládání jak spojky, tak i řadicího přesuvného kola jedním ovládačem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ovládací páka, opatřená kulovým čepem, je svou objímkou uložena na čepovém ramenu, upraveném v dutém tělese, kteréžto těleso je prostřednictvím čepu uloženo v ložiskových tělesech. Ke kulovému čepu je připojeno táhlo řadicí vidlice, ovládající přesuvné kolo, a k čepovému ramenu je připojen bovden ovládací vidlice odlehčovací spojky.", "en": "The invention solves the problem of self-propelled machinery for which it is; necessary in the necessary sequence of simultaneous actions control of both clutch and shift of the displacement wheel with one actuator. The essence of the invention is that the control lever provided with the ball pin is with its sleeve mounted on the pivot arm, in a hollow body, which body is mounted in the bearing by means of a pin solids. Connected to ball joint Shifting fork linkage wheel, and attached to the pin arm strain relief clutch cable." }
815
5,412,608
{ "cs": "Průtoková kyveta sestává ze dvou průhledných válečků z umělé hmoty, v nichž je vytvořen uprostřed podélný kanálek, vymetzující prostor pro vzorek. Válečky jsou vloženy za sebou do těla kyvety a z obou stran jsou uzavřeny krycími sklíčky a přes gumové těsnění, v nichž jsou otvory pro průchod světla a závitovou objímkou našroubovanou do těla kyvety, jsou přitlačeny k sobě. Z boku válečků jsou šikmo umístěny kónické otvory, které ústí do podélných kanálků, do kterých jsou nasunuty hadičky pro přívod a odvod vzorku. V těle kyvety a závitové objímce jsou kanálky pro průchod světla. Osy podélných kanálků, vymezujících prostor pro vzorek, otvorů pro průchod světla a kanálků pro průchod světla jsou vzájemně souosé. Kyvetu lze použít při studiu reakční kinetiky nebo při stanovení více látek najednou při analýze vod, v zemědělství, v biochemických laboratořích a ve farmacii.", "en": "The flow cell consists of two transparent cells plastic rollers in which it is created in the middle of a longitudinal channel, extending space for sample. The rollers are inserted into the cuvette body and both sides are closed with coverslips and through a rubber seal in which there are holes for light transmission and threaded sleeve screwed into the body of the cuvette are pressed together. They are oblique at the side of the rollers conical holes are placed, which open into longitudinal channels into which they are inserted sample inlet and outlet tubing. The cuvette body and the threaded sleeve are light passageways. Longitudinal axes the channels defining the sample space openings for the passage of light and channels for the passage of light is aligned with each other. Cuvette can be used to study reaction kinetics or in the determination of multiple substances at once in water analysis, agriculture, biochemical laboratories and in pharmacy." }
816
5,415,170
{ "cs": "Zařízení pro čelní vypouštění materiálu z potrubí, zejména základkového materiálu při vyplňování vyrubaných důlních prostor, jehož podstata spočívá v tom, ze sestává ze dvou vzájemně přemístitelných částí, potrubí, spojených kloubově alespoň jednou konzolou, k níž je připojena výsuvná část silového prvku. Mezi části potrubí je kloubově připojeno alespoň jedno táhlo, umístěné ze strany základky před konzolou.", "en": "Facade discharge material from a pipe, especially a base material when filling out excavated mine spaces, whose essence is that it consists of two mutually movable parts pipes articulated at least once with a bracket to which it is attached part of the power element. Between pipe sections at least one tie rod is hinged placed on the side of the base in front of the console." }
817
5,415,204
{ "cs": "Vynález se týká oboru čerpadel a řeší spojení pláště a vnitřního statoru zapouzdřeného napájecího čerpadla. Podstatou vynálezu zapouzdřeného napájecího čerpadla, sestávajícího z pláště, opatřeného na sací strané jednak radiálně vedeným vstupním hrdlem a jednak v průtočné ose umístěným vstupním otvorem, opatřeným vnější čelní plochou a vnitřní čelní plochou, kde na vnitřní čelní ploše vstupního otvoru je uvnitř pláště uložen osazením vnitřní stator, opatřený rotorem s oběžnými koly, je, že ve vstupním otvoru je uloženo náběhové těleso, opatřené přírubou a průchozími otvory, kde vstupní část náběhového tělesa je uspořádána na obvodě a výstupní část jé uspořádána na straně náběhového tělesa přivrácené k oběžnému kolu a kde příruba náběhového tělesa je uložena na vnější čelní ploše vstupního otvoru, přičemž v průchozích otvorech jsou otočně umístěny spojovací šrouby, uložené na závit ve vnitřním statoru.", "en": "The invention relates to the field of pumps and solves the sheath and inner stator connections encapsulated supply pump. SUMMARY OF THE INVENTION Encapsulated feed pump consisting of a jacket fitted with suction on the one hand by radially guided input neck and in the flow axis located an inlet opening provided with an outer face flat and inner face where na the inner face of the inlet opening is internal stator inside the housing, equipped with a rotor with impellers, that there is a lead in the inlet body, provided with flange and through openings where the entrance part of the runner it is arranged on the periphery and the outlet part j arranged on the side of the leading body facing the impeller and where the flange the leading body is mounted on the outer face the area of the inlet, while in the through the connecting holes are pivotally located bolts, mounted on the female thread stator." }
818
5,416,385
{ "cs": "Řešení se týká.zapoj ení ovládacích obvodů magnetofonu s elkrtonickou volbou funkcí. U stávajícího zapojení elektronické volby funkcí je použita složitá logika sestavená z bradel a diod, která převádí informace z tlačítek na výkonové výstupy. Tlačítky jsou obvykle ovládány RS klopné obvody, na jejichž výstupech je zapojena logika z hradel, která zabezpečuje prioritu funkoe při současném stisknuti více tlačítek a dále diodová logika, která vyvolenou funkoi převádí na potřebnou kombinaci výstupních úrovní, které ovládají výkonové obvody magnetů a převijeoíoh motorků. Novost řešení spočívá ve zjednodušení logických obvodů použitím permanentní paměti, která je adresována ovládacími tlačítky magnetofonu přes klopné obvody typu D a jejíž naprogramované výstupní logické úrovně přímo ovládají výkonové, indikační a pomocné obvody magnetofonu. Změna programu permanentní paměti umožňuje změnu funkcí magnetofonu.", "en": "The solution concerns the control connection circuitry of the electro-magnetic choice functions. With existing wiring electronic Function logic uses complex logic assembled from parallel bars and diodes that converts information from buttons to power outputs. Usually the buttons are controlled by RS tilting circuits on whose outputs it is connected gate logic that provides priority funkoe while pressing more buttons and the diode logic chosen funkoi converts to the needed combination output levels they control magnet power circuits and rewinds motorcycles. The novelty of the solution lies in simplification logic circuits using permanent memory that is addressed by the control with the buttons of the tape recorder over the flip-flops type D and whose programmed output logical levels directly control power levels tape recorder and auxiliary circuits. Changing the permanent memory program allows changing the functions of the tape deck." }
819
5,418,580
{ "cs": "Zařízení pro automatické převíjení nitě při tvorbě niťových těles použivá rotujícího zásobního bubínku jako mezičlenu mezi rozvaděčem, předlohou a navíjeným niťovým tělesem. K rotujícímu zásobníku bubínku se zářezy je umístěno první čidlo pro udržováni přibližně trvalého množství ovinů nitě při jejím navíjení na povrch rotujícího zásobního bubínku. Před vstupem nitě na povrch tohoto rotujícího zásobního bubínku je umístěno druhé čidlo pro zjišťováni přítomnosti navíjené nitě. K rozvaděči je umístěno třetí čidlo pro zjišťování počtu jeho otáček. Za rotujícím zásobním bubínkem je umístěno čtvrté čidlo pro zjišťováni přítomnosti nitě. Všechna čtyři čidla jsou elektricky propojena přes ovládací elektrozařízení a čističem. s elektromotorem brzdicího zařízení křížové cívky a dále s pomocným zařízením pro zastavování a rozbíhání rozvaděče. Zařízení pro automatické převíjení nitě při tvorbě niťovýoh těles je využitelné v textilním průmyslu.", "en": "Automatic rewinding device threads in the formation of thread bodies a rotating storage drum as a spacer between the switchgear, pattern and reel threaded body. To the rotating magazine a first sensor is located in the notched drum to maintain an approximately constant amount of the yarn winding on its surface rotating storage drum. Before entering threads on the surface of this rotating stock the drum is placed a second sensor for detecting the presence of the wound thread. There is a third sensor for the switchboard counting its speed. Behind the rotating there is a fourth in the storage drum a yarn detection sensor. All four sensors are electrically connected through the electric control device and the cleaner. with a braking device electric motor cross-coils and further with auxiliary equipment for stopping and starting the cabinet. Automatic winding machine it is usable when making thread-like bodies in the textile industry." }
820
5,419,695
{ "cs": "Snímač je určen pro stanovení polohy mechanických pohyblivých částí, počtu otáček nebo frekvence pohybu, skládá se ze snímače (3) magnetického toku, magnetu (1) a polových nástavců (2, 5), které v některých aplikacích nejsou potřebné. Magnetický tok snímače (3) se mění v závislosti na vzdálenosti nástavců (2, 5), případně na změně polohy magnetu (1) nebo zasunutí feromagnetické clonky mezi magnet (1) a snímač (3). Snímač (3) magnetického toku je tvořen feritovým paměťovým jádrem.ŕ", "en": "The sensor is designed to determine the position of the mechanical moving parts, the number of revolutions or the frequency of movement, consisting of a magnetic flux sensor (3), a magnet (1), and field extensions (2, 5) that are not required in some applications. The magnetic flux of the sensor (3) varies depending on the distance of the extensions (2, 5), possibly on the change of the magnet position (1) or the insertion of the ferromagnetic diaphragm between the magnet (1) and the sensor (3). The magnetic flux sensor (3) is a ferrite memory core" }
822
5,420,957
{ "cs": "Účelem vynálezu je vytvoření svodidla říčních plavidel, které pohltí převážnou část nárazové energie plavidla, jimiž jsou opatřeny podélné stavby vodních cest, například povodní strany otevřených vrat plavební komory, stěny plavební komory apod. Svodidlo sestává ze svislých válců (1), které jsou točně uloženy v pružných blocích (2), například pryžových, které jsou pevně spojeny s konstrukcí (3) podélné stavby vodních cest.", "en": "The purpose of the invention is to provide a barrier river vessels that absorb the bulk impact energy of the vessel to which they are provided longitudinal construction of waterways, for example flood side of the open lock gate lock chamber walls, etc. Guard rail consists of vertical cylinders (1) that are rotatably mounted in elastic blocks (2), for example rubber, which are firmly connected with construction (3) longitudinal water structures honor." }
825
5,428,185
{ "cs": "Šachtový předehřívač g křížovým propojením cyklonových otupnň, jeho podstata spočívá v tom, že plyny z disperzní šachty j30U vedeny za sebou řazenými teplovýměnnými stupni ve dvou paralelních větvích, zatímco práškový materiál je za účelem efektivnějšího využití tepla horkých plynů veden všemi cyklonovými stupni, příslušejícími střídavé .jedné nebo druhé paralelní větví, a z posledního cyklonovóho stupně jo veden do disperzní šachty.", "en": "Manhole preheater g cross by connecting the cyclone blunts, its essence it is that the gases from the dispersion the shafts j30U are guided in series heat exchange stages in two parallel the branches while the powder material is behind in order to use the heat more efficiently gases through all cyclone stages, alternating one or the other parallel branches, and from the last cyclone the stage is fed into the dispersion shaft." }
826
5,430,819
{ "cs": "Způsob přípravy difluoroctové kyseliny spočívá v tom, ze se 2,5-dichlor-l,l, 2.5.4.4-hexafluorbutan dechloruje na 1.1.2.5.4.4-hexafluor-2-buten, který se v dalším stupni oxiduje manganistanem alkalického kovu v alkalickém prostředí. Defluoroctová kyselina a její soli jsou intermediáty pro syntézy některých aplikačně zajímavých fluorovaných sloučenin.", "en": "Process for preparing difluoroacetic acid is that 2,5-dichloro-1,1, 2.5.4.4-Hexafluorobutane dechlorines to 1.1.2.5.4.4-hexafluoro-2-butene, which is in the next step it is oxidized by permanganate alkali metal in an alkaline medium. Defluoroacetic acid and its salts are intermediates for the synthesis of some applications interesting fluorinated compounds." }
827
5,431,212
{ "cs": "Řešení se týká deskového výměníku pro nepřímou výměnu tepla, to je ohřev nebo chlazení zejména suspenzí s vysokým obsahem nerozpustných látek, zvláště rudných i nerudných rmutů. Lze jej však použít i k ohřevu nebo chlazení jakýchkoliv médií. Je tvořen dvěma protilehlými základovými deskami se zářezy pro zasunutí spojovacích svorníků. K vnitrní ploše každé ge základových desek je připevněn alespoň jeden topný registr hřebenového tvaru, jehož výstupky jsou uvnitř děleny přepážkou a vzájemně zasunuty do sebe v komoře výměníku. Komora výměníku je umístěna na rámu mezi základovými deskami. Může být pomocí alespoň jedné mezistěny rozdělena na patra. Počet pater Je shodný s počtem topných registrů na každé ze základových desek. Jednotlivé topné registry jsou vzájemně propojeny prostřednictvím vnějších obtoků přes základové desky, které jsou pomocí gojíždecích kol uloženy na kolejnici a opatřeny vodicí kladkou uloženou na rámu.", "en": "The solution relates to a plate exchanger for indirect heat exchange, that is heating or in particular, high content suspensions insoluble matter, especially ore even muddy mashes. However, it can also be used to heat or cool any media. It consists of two opposing foundation plates with slots for connecting the connectors bolts. To the inner surface of each ge foundation plates are attached at least one heating register of comb shape whose projections they are internally divided by a partition and mutually into the heat exchanger chamber. The exchanger chamber is located on the frame between base plates. May be using at least one divide divided into palate. Number of Floors It is identical to the number of heating registers on each of the base plates. The individual heating registers are mutually exclusive connected by external bypasses over the base plates that are using the wheels on the rail and fitted a guide pulley mounted on the frame." }
828
5,432,305
{ "cs": "Řešení se týká uložení svislých vodicích válečků, zejména u lisu na gumové pásy. Podstata řešení spočívá v tom, že čepy (2), (3) každého svislého vodicího válečku (1) jsou kloubově uloženy v pouzdrech (6), (7), jež jsou suvně uloženy v ložiskových tělesech (8), (9), přičemž v horním ložiskovém tělese (8), opatřeném ozubem (12), je vytvořeno vybrání (10) , pro průchod horního čepu (2) svislého vodicího válečku (1) a dále osazené vybrání (11), pro průchod pouzdra (6).", "en": "The solution concerns the laying of vertical guides rollers, especially at the rubber belt press. The essence of the solution is that the pins (2), (3) each vertical guide roller (1) are articulated in housings (6), (7) which are slidably mounted in bearing housings bodies (8), (9), wherein in the upper bearing a body (8) provided with a tooth (12), a recess (10) is formed for passage of the upper pin (2) of vertical guide roller (1) and a recess (11) mounted therein for passage housing (6)." }
829
5,434,414
{ "cs": "Diazografický materiál se zvýšenou stabilitou, který ve světlocitlivé vrstvě kromě diazoniové soli obsahuje 1 žlutou komponentu obecného vzorce O-Y kde A = alkyl C.-C, X = H, halogen nebo alkyl C.-C, Y = H, alkyl C-^-Cg nebo hydroxýalkyl", "en": "Diazographic material with increased stability which in the light sensitive layer in addition to the diazonium salt it contains 1 yellow the general formula component O-Y where A = C-C alkyl, X = H, halogen or C-C alkyl, Y = H, C 1 -C 8 alkyl or hydroxyalkyl" }
830
5,435,688
{ "cs": "Navržený způsob výroby 1,6-anhydro- -4-0-/-hydroxyoxa-alkyl/- Λ-D-glukopyranosy obecného vzorce VI, kde n = 0 az 5, spočívá v tom, že se na l,6:5,4-dianhydro-2-O-p-toluens ulfonyl-/> -D-galaktopyranosu vzorce I, kde Ts značí p-toluensulfonylovou skulinu, působí glykolem obecného vzorce II, kde n = 0 az 5, za přítomnosti kyseliny p-tcluensulfonové jako katalyzátoru, vzniklé 1,6-anhydro- -4-0-/tí)-hydroxyoxaalkyl/-2-O-o-toluensulfonyl-/0-D-glukogyrazonu obecného vzorce III, kde n = 0 az 5, se reakci s bází, s výhodou methanolátem sodným, převede na příslušný anhydroderivát obecného vzorce V, kde n = 0 až 5, který se hydrolyžuje vodou za přítomnosti alkalického hydroxidu za vzniku 1,6-anhydroderivátu obecného vzorce VI, a vedlejší produkt vznikající v prvním reakčním stupni, 1,6-anhydro-2,4-di-0-p-toluensulfonyl- /Á-D-glukopyraaosa vzorce IV při reakci s bází poskytne zpět výchozí l,6:J,4-dianhydro- -2-O-p-toluensulfonyl-/5 -D-galaktopyranosu vzorce I. Látky vyrobené tímto způsobem mají potenciálně kryptogenní vlastnosti.", "en": "The proposed method for producing 1,6-anhydro- -4-O- (1-hydroxyoxa-alkyl) -1-D-glucopyranose of formula VI wherein n = 0 and z 5, in that 1,6: 5,4-dianhydro-2-O-p-toluene is present ulfonyl-β-D-galactopyranose of formula I wherein Ts is p-toluenesulfonyl loop, acts by glycol of formula II, wherein n = 0 to 5, after the presence of p-toluenesulfonic acid as a catalyst, the 1,6-anhydro- -4-0- (R) -hydroxyoxaalkyl / -2-O-o-toluenesulfonyl-O-D-glucogyrazone general formula III, where n = 0 to 5, with base, preferably sodium methanolate, is converted to the corresponding anhydroderivative of the formula V, where n = 0 to 5, which is hydrolyzed water in the presence of alkali hydroxide to give the 1,6-anhydroderivative of formula VI, and the by-product formed in the first reaction step, 1,6-anhydro-2,4-di-O-p-toluenesulfonyl- Β-D-glucopyraaose of formula IV in reaction with a base gives back the initial 1,6: J, 4-dianhydro- -2-O-p-toluenesulfonyl- [beta] -D-galactopyranose formula I. Substances produced in this manner have potentially cryptogenic properties." }
831
5,435,730
{ "cs": "Účelem je možnost změny tuhosti uloženi v ložisku jednoduchým způsobem. Je toho dosaženo tím, že ložisko ve směru kolmém na osu rotace je děleno nejméně na dvě dílčí části, které jsou opatřeny dělicími rovinami procházejícími osou rotace. Dělicí roviny dílčích částí jsou navzájem odkloněny o úhel a, který se rovná podílu 180°· ku počtu dělicích rovin. Každá polovina pánve je usazena přes stavěči elementy na kameny.", "en": "The purpose is to change the stiffness of the stowage in the bearing in a simple way. Yippee this is achieved by having the bearing in the direction perpendicular to the axis of rotation is divided by at least to two sub-sections which are provided with dividers planes passing through the axis of rotation. The dividing planes of the sub-parts are mutually exclusive diverted by an angle α equal to the ratio 180 ° to the number of dividing planes. Every half the pan is seated over the adjusting elements on stones." }
832
5,436,583
{ "cs": "Řešení podle vynálezu zdokonaluje chlazení olejové náplně převodovek u vozidel, u nichž vlivem vysokého zatížení a vysokých okolních teplot dochází k abnormálnímu zahřívání olejové náplně převodovek. Podstata řeěení podle vynálezu spočívá v tom, že zařízení, tvořené dutým válcovým tělesem je jedním svým koncem uloženo v osazení sacího kanálu s druhým svým koncem prostřednictvím příruby na vnější stěně skříně převodovky. V dutině válcového tělese je Uspořádáno potrubí ve tvaru šroubovice. Vstup oleje do.dutiny válcového tělesa je proveden dle potřeby buá jedním nebo více otvory. Zařízení je umístěno v prostoru intenzivního proudění oleje na konci sacího kanálu mazacího čerpadla, což zaručuje optimální chladicí výkon.", "en": "The invention is improved gearbox oil cooling for vehicles with high load and abnormal temperatures occur at high ambient temperatures heating the gearbox oil filling. The essence of the present invention resides in that the device formed by the hollow the cylindrical body is one of its ends placed in the suction channel shoulder with the other with its end through the flange to the outside of the gearbox housing. In the cavity The tubular body is arranged with a pipe in the shape of a helix. Oil inlet the cylindrical body is made as needed either one or more holes. Equipment it is located in the intense flow area oil at the end of the lubrication suction port pumps, which ensures optimum cooling performance." }
833
5,436,989
{ "cs": "Řešení se týká přípravku k broušení například otupených stopkových tvarových 'tréziček ze slinutých karbidů, jejichž břity jsou uspořádány ve tvaru šroubovice. Ruční přípravek k broušení břitů sestává z dělicího zařízení, z hlavy s vloženým vodicím pouzdrem, z pinoly s kleštinami, ze stojanu kyvně připojeného k hlavě a ze šablony s držákem. K základové desce přípravku je připojen svislý čep opatřený ložiskem, vloženým do pouzdra zarážky. Její dno je spojeno s objímkou, opatřenou okem pro otočný čep. Do dutiny objímky je vsunuto pouzdro vedení, do jehož vnějšího závitu zasahuje matice vyvažovače. Mezi ní a základovou desku je sevřena pružina. Do vnitřku pouzdra vedení zasahuje čep vedení, upevněný v základové desce a opatřený ložisky vedení. K základové desce je ještě připevněno těleso držáku se stavitelným držákem, v němž je uložena šablona v podstatě odpovídající tvaru povrchu broušeného nástroje. Na povrch této šablony dosedá snímací kladka, připojená vidlicí kladky a ložiskem kladky ke kopírovacímu pouzdru, spojenému s vodicím pouzdrem. Toto vodící pouzdro je opatřeno povrchovými šroubovicovými drážkami s proměnným stoupáním šroubovice.", "en": "The solution relates to a grinding composition, for example blunt shank shaped 'sintered carbide trays whose cutting edges they are arranged in a helical shape. The hand tool for cutting the blades consists of from the splitting device, from the head with the inserted guide sleeve, of quill with collets, of a stand swinging attached to the head and from the template with holder. To the fixture base a bearing pin attached to the vertical inserted into the stopper housing. Her bottom is coupled with a socket provided with an eye for pivot. The sleeve cavity is inserted the conduit sleeve into whose outer thread it strikes the balancer nut. Between it and the foundation the plate is clamped by a spring. To the guide pin extends inside the guide housing fixed in base plate and fitted bearing bearings. It is still on the base plate mounting bracket with adjustable bracket attached in which the template is stored substantially corresponding to the surface shape of the cut tools. The sensing surface rests on the surface of this template pulley, attached by fork pulley and bearing pulleys for the copying case associated with the guide bush. This guide the housing is provided with surface helical grooves with variable pitch helix." }
834
5,438,288
{ "cs": "Stavebnicová soustava řídicích modulových bloků podle vynálezu je složena ze základních těles se soustavou kanálů podélného propojení jednak základních, jednak pomocných v kombinaci s kanály příčného propojení základními a pomocnými pro rozšíření jak funkčního rozsahu tak i průtokových hodnot ovládacího media. Několik bloků tvoří soustavu, kterou lze použít pro pohon a řízení mechanismů ovládajících dráhu a rychlost výrobních a pracovních zařízení, např. řízení rychloposuvů, i»acovních posuvů, přímočarých i rotačních motorů a pod.", "en": "Modular control system The modular blocks of the invention are folded from basic bodies with a system longitudinal connection channels, on the one hand, auxiliary in combination with the channels cross-linking basic and auxiliary for expanding both functional range and flow control values media. A few blocks form a system which can be used for drive and steering path and speed control mechanisms manufacturing and work equipment, e.g. rapid traverse control, acoustic feeds, linear and rotary motors and the like." }
841
5,443,222
{ "cs": "U zařízeni pro dávkování prachových nebo sypkých látek se změna velikosti dávkování běžně provádí změnou velikosti dávkovacího otvoru nastavováním kupř. kužele nebo kulového ventilu se štěrbinou dévkovaclho ústrojí, jehož regulace má však malý rozsah. v , Zařízení podle vynálezu odstraňuje tuto nevýhodu malého regulačního rozsahu vytvořením dávkovacího ustrojí šoupátkem, uloženým v pouzdře a nesoucím otvory rozdílných průřezů, které odpovídají velikostem měnících se dávek. Nastavováním šoupátka do polohy, při které se kryje výpustný otvor komory načeřování s dávkovacím otvorem šoupátka patřičné velikosti, které odpovídá právě požadované velikosti dávkování, lze jeho regulační rozsah zvětšit.", "en": "In a device for dispensing dusty or loose materials, a change in the size of the dispensing is normally done by varying the size of the dispensing opening by adjusting e.g. a cone or ball valve with a slit of a gutter device whose regulation is, however, small in scope. The device according to the invention overcomes this disadvantage of a small regulating range by providing a dispensing device with a slide disposed in the housing and carrying openings of different cross-sections corresponding to the varying dose sizes. By adjusting the slide to a position at which the discharge opening of the scoop chamber is covered with a slider dose aperture of the appropriate size that corresponds to the just desired dosing size, its control range can be increased." }
842
5,443,462
{ "cs": "Vynález řeší proBlém materiálového složení ocelových nožů za účelem zvýšení jejich životnosti. Ocelový nůž 1 Je tvořen plochým tělesem 2 3 výřezem £, v němž Je těleso tvarováno do zahautého břitu £, tvořeného průsečnicí dvou ploch, hřbetu £ a Čela 6, svírajících ostrý úhel. Povrch nože 1 je nitridován, přičemž hloubka 2. nitridované vrstvy g nepřesahuje i/4 celkové tloušťky 10 nože 1 a šířza 12 čela 6 je minimálně 2 mm /obr. 3/.", "en": "The present invention provides a sophisticated material composition steel knives to increase their service life. Steel knife 1 It consists of a flat body 2 3 is a notch 6 in which the body is shaped into the bent edge 8 formed by the intersection two faces, the spine 6 and the face 6, gripping acute angle. Knife surface 1 is nitrided wherein the depth of the 2 nd nitrided layer g does not exceed i / 4 total thickness 10 of knife 1 and the width 12 of the face 6 is at least 2 mm / fig. 3 /." }
843
5,444,557
{ "cs": "Z roetoku chloridu vápenatého, vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodásrenských louhů vápenatým mlékem nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného, se roztokem hydrogenuhličitanu sodného vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na dihydrát hydrogeofosforečnanu vápenatého. Ten se ze vzniklé suspenze oddělí, promyje a vysuší. Zbylý roztok, obsahující chlorid sodný se vrací spolu se vznikajícím oxidem uhličitým k výrobě hydrogenuhličitanu sodného do výrobny sody pracující aminiakálním postupem. Při sráženi je možno též použít roztoku obsahujícího hydrogenuhličitan sodný, který vzniká pri výrobě sody, případně srážení a neutralizaci provést společně. Kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo roztoky vedené k srážení nebo k neutralizaci je výhodné ředit promývacími vodami nebo sodárenskými louhy obsahujícími chlorid amonný. Během výroby je účelné přidávat stabilizátory zpomalující dehydraci a hydrolýzu produktu a látky ovlivňující tvrdost produktu.", "en": "From the calcium chloride emergence in the recovery of sodium ammonia from sodium lye with calcium milk or zinc of this solution after reducing the chloride content sodium bicarbonate solution sodium carbonate precipitates with phosphoric acid is converted to dihydrogen phosphate dihydrate calcium. This is from the resulting suspension it is separated, washed and dried. Remaining solution, containing sodium chloride returns together carbon dioxide to be produced sodium bicarbonate to the plant soda-operated soda. A solution may also be used in the precipitation containing sodium bicarbonate, which is produced during the production of soda, eventually precipitation and neutralization together. Phosphoric acid or solutions to precipitate or neutralize it is preferred to dilute with wash water or sodium soda lye ammonium chloride. It is useful during production add dehydration retarding stabilizers and hydrolysis of the product and the influencing agent product hardness." }
844
5,444,910
{ "cs": "Řešení se týká zapojení ventilátorových motorů pro chlazení trakčních motorů elektrických lokomotiv s třemi ventilátorovými motory, z nichž každý je určen ke chlazení dvou trakčních motorů jednoho podvozku. Podstata zapojení spočívá v tom, že ke společné první napájecí svorce jsou připojeny dva základní obvody, z čehož první pojistka a ovládací stykač jsou pro oba obvody společné. Za potenciální spoj mezi prvním motorem a odporem je zapojena katoda první oddělovací diody a anoda první oddělovací diody je připojena na potenciální spoj mezi motorem a druhou oddělovací diodou. Dále na tento potenciální spoj je připojen stykač, jehož druhý pól je zapojen na společnou druhou napájecí svorku, přičemž z napájecí svorky je dále vytvořena propojka přes druhou pojistku a stykač na potenciální spoj mezi druhou oddělovací diodou a třetím motorem.", "en": "The solution concerns the fan connection motors for cooling electric traction motors locomotives with three fan motors each for cooling two traction single chassis engines. The essence of engagement It consists in having the common first power supply two basic circuits are connected to the terminal, of which first fuse and control contactor they are common to both circuits. For potential the connection between the first motor and the resistor is connected the cathode of the first separating diode and the anode first the isolation diode is connected to the potential the connection between the motor and the second isolation diode. Next, it is connected to this potential link a contactor whose second pole is connected to a common the second power terminal while leaving the power supply the clamp is further formed by a jumper over the other fuse and contactor for potential connection between second isolation diode and third motor." }
845
5,445,853
{ "cs": "Směs polypropylénu s rozvětveným polyetylénem je stabilizována proti účinkům světla 0,5 až 5 % hmotnostními stabilizačního koncentrátu, složeného z 2 až 5 % hmotnostních derivátů piperidinu 0,2 až 5 % hmotnostních 2,6-diterc.butyl 4-metyIfenoIu a 70 až 98 % polymerního nosiče granulovaného z 75 až 98 % hmotnostních lineárního polyetylénu charakterizovaného indexem toku 2 až 18 g/10 min a 2 až 25% hmotnostních rozvětveného polyetylénu s indexem toku 0,2 až 8 g/10 min. Polymerní nosič kombinovaný ze dvou typů polyetylénu zvyšuje fotooxidační stabilitu směsí polypropylénu s rozvětveným polyetylénem.", "en": "Blend of polypropylene with branched polyethylene it is stabilized against the effects of light 0.5 to 5% by weight of stabilizing concentrate % of derivatives piperidine 0.2 to 5% by weight 2,6-di-tert-butyl 4-methylphenol and 70-98% polymer carriers granulated from 75 to 98% by weight linear polyethylene characterized a flow index of 2 to 18 g / 10 min; 25% by weight of branched polyethylene with a flow index of 0.2 to 8 g / 10 min. Polymeric carrier combined from two types of polyethylene enhances photooxidation stability of polypropylene blends with branched polyethylene." }
846
5,446,405
{ "cs": "Vynález spadá do odboru ehémie, týkájúceho sa spracovania kože. Rieši odstraňovanie chromitých iontov z odpadaných vod pri chromoSinaní kože, a to tak, že sa odpadná voda z chromoSinenia kože zráža pri teplote 20 až 90 °C dovtedy, kým aa nedoaiahne pH 4 až 8, roztok sa oddělí a sediment aa rozloží kyselinou sírovou v množstve takom, aby sa dosiahla hodnota pH 0,5 až 3,5, pričom po 15 min. sa oddali síran chromitý a roztok sa apracuje s ostatnými vodami, neobsahujúcimi aoli chrómu a majúcimi alkalickú reakciu. Vynález sa dá využívat v kožiarenskom priemysle, v polnohospodárstve apod.", "en": "The invention is within the Department of treatment of the skin. Resolving removing chromium ions from the discharged water for chrominating skin, so that the waste water is from chrominating leather precipitates at 20 to 90 ° C until until a pH of 4 to 8 is reached, the solution is separates and sediment and decomposes with acid sulfuric acid in an amount to achieve a pH of 0.5 to 3.5 with a pH of 0.5 to 3.5 15 min. chromium sulfate and solution were separated is treated with other non-containing waters chromium and having alkaline reaction. The invention can be used in the leather industry industry, agriculture etc." }
847
5,447,165
{ "cs": "Vynáles ae týká aechanická vícestupňoví převodovky o děliče· vytvořený· předresonýa soukolí· stálého adběru. Podstatou vynálesu js, io předlohový hřídel jo uložen pauso ve dvou ložiskách, přlčeat prvá je uloženo ve etěně sadního díla koaory převodovky a druhá v čelní stěně předního díla koaory převodovky.", "en": "The invention relates to a mechanical multistage of the gearbox by dividers · created · pre-redesigned gearing · permanent collection. The essence the propeller shaft is stored pauso in two bearings, the first one is stored including the assembly work of the gear transmission and the other in the front face of the front end of the koaora gearbox." }
848
5,447,519
{ "cs": "Zařízení pro zvedání kalového čerpadla ze sedimentační nádrže sestává z pákového mechanismu opatřeného protizávažím, kde pákový mechanismus je kyvné uložen v nosné konstrukcí a spojen s přímočarými motory. Nosné rameno je spojeno a vahadlem, na jehož koncích je na vidlioíoh kyvně uložena páka a řetězový navíječ, které nesou horní a dolní kladku. Délka ramene páky je rovná poloměru zakřivení osy výtlačného potrubí, uloženého na kladkáoh. Horní konec páky je spojen závěsem s nosnou konstrukcí a dolní konec prostřednictvím táhla a řetězovým navíječeni, nesoucím dolní kladku.", "en": "Equipment for sludge pump lifting from the sedimentation tank consists of lever counterweight mechanism where the lever mechanism is pivoted in the carrier structures and connected with linear motors. The support arm is connected and the rocker on which it is attached the ends is pendulously mounted on the fork lever and chain winder that carry the top and lower pulley. Lever arm length is equal to the radius of curvature of the discharge axis pipe laid on the pulley. Upper end the lever is connected by a hinge to the supporting structure and a lower end through a rod and a chain a winder carrying a lower pulley." }
849
5,461,609
{ "cs": "Zařízení pro navádění příze (8) při jejím navíjení na textilních, zejména bezvřetenových dopřádacícb strojích do rozváděcího vodiče (10), upevněného na suvně přestavitelně uložené rozváděči tyči (9) a obsahující drážku (101) pro umístění příze (8), navíjené na kuželovou cívku (6). Na rozváděcím vodiči (10)je nad drážkou (101) rozváděcího vodiče (10) je vytvořen ve směru k menšímu průměru kuželové cívky (6) otevřený pomocný vodič (11), který je tvořen střechovitč tvarovaným drátem, upevněným k rozváděcímu vodiči (10).", "en": "Apparatus for guiding the yarn (8) during winding on textile, especially open - end spinning machines of a distribution conductor (10) mounted on a slidable adjustment a distribution rod (9) mounted and comprising a groove (101) for placing the yarn (8) wound on the conical bobbin (6). On the switchgear the conductor (10) is above the guide wire groove (101) (10) is formed in the direction of the smaller conical diameter a coil (6) an open auxiliary conductor (11) being formed wire-shaped wire fixed to the switchgear conductors (10)." }
850
5,462,576
{ "cs": "Zařízení je určeno pro uspořádání elektrických přívodů, přívodů médií jako je tlakový vzduch, hydraulika a další k pracovním elementům u okrouhlých pletacích strojů, v prostoru pletací hlavy (6) a jehelního válce (4). Zařízení je opatřeno soustavou (5) okrouhlých a podlouhlých nosních prvků přívodů (8, 9), opatřených odnímatelnými kryty (11, 12). Řešení odstraňuje doposud obvyklou změť vodičů obklopujících pletací hlavu (6) a jehelní válec (4).ŕ", "en": "The apparatus is intended for arranging electrical leads, media feeds such as pressurized air, hydraulics, and others to working elements in circular knitting machines, in the knitting head (6) and needle cylinder (4). The apparatus is provided with a system (5) of circular and elongated support elements of the inlets (8, 9) provided with removable covers (11, 12). The solution eliminates the conventional tangle of conductors surrounding the knitting head (6) and the needle cylinder (4)." }
851
5,462,900
{ "cs": "Řešení se týká hydraulické nerozplavitelné základkové směsi určené zejména pro zajišťování a likvidaci důlních děl nebo k sanaci a rekultivaci území v pozemním stavitelství. Hydraulická nerozplavitelná základková směs obsahuje 20 až 80 hmotnostních dílů produktu odpadu ze spalování uhlí nebo koksu ve formě úletového popílku a/nebo ložového popela, 40 až 10 hmotnostních dílů ocelárenských kalů, 40 až 10 hmotnostních dílů slévárenských písků a vodu v hmotnostním poměru k celkovému množství uvedených tří složek směsi 0,20 až 0,67.ŕ", "en": "The solution relates to a hydraulic non-floatable foundation mixture designed especially for securing and disposal of mine workings or for remediation and reclamation of land construction. The hydraulic non-floatable base composition contains from 20 to 80 parts by weight of coal or coke waste incineration ash and / or ash, 40 to 10 parts by weight of slurry, 40 to 10 parts by weight of foundry sands and water by weight to total of the three components of the mixture 0.20-0.67" }
852
5,463,008
{ "cs": "Kovov² ho° k a ist² oxid ho°e nat² se z sk vaj karbotermickou redukc v²choz ch materi l jako je oxid ho°e nat², obsahuj c mal mno stv oxid , eleza Fe, k°em ku Si, v pn ku Ca, a hlin ku Al a/nebo ho°e natosilik tov²ch materi l , jako je oliv n, p°i tlaku pod tlakem atmosf rick²m. Kovov² ho° k se odpa° z reduk n z ny a ist² kovov² ho° k a ist² oxid ho°e nat² se vysr ej ve druh kondenza n z n . K°em k Si se ste n odpa° jako oxid k°emnat² SiO, kter² se vysr v prvn kondenza n z n p°ed druhou kondenza n z nou, ste n se p°evede na karbid k°em ku SiC a slitinu k°em ku Si a eleza Fe v reak n sm si. V²choz materi ly mohou b²t tak zpracov ny metodou, p°i kter se jejich slo ka magn zie p°evede na oxid ho°e nat² v reak n sm si, zat mco zb²vaj c slo ky se p°evedou na karbid k°em ku SiC a slitinu k°em ku Si a eleza Fe, zlato Au a vz cn siderofiln prvky mohou b²t z sk ny lou en m slitiny k°em ku Si a eleza Fe.\\", "en": "Metallic iron oxide is a carbothermal reduction of starting materials such as magnesium oxide, containing a large amount of oxide, iron Fe, Si, in Ca, and aluminum to aluminum and / or aluminum-based materials such as pressure, pressure and atmospheric pressure. The metal sheath is removed from the shear and the metal sheath and the oxide is emitted to form a condensate. As the SiO2 is used as SiO2, the first condenser forms the second condenser, you are converted to carbide to SiC and the alloy is bonded to SiC. Si and iron Fe in the reaction mixture. Thus, the starting materials can be processed by a method whereby their component is converted into oxide oxide in reaction, while the other components are converted into carbide to form carbon monoxide. SiC and Si alloy and iron Fe, gold Au and other siderophile elements can be made of Si alloys and Fe." }
853
5,463,027
{ "cs": "Zařízení pro nanášení barev na profilové tyče (5), zejména plastové například pro okna, ve kterémjsou uspořádány dvě zakrývací šablony (14), které spolupůsobí a profilovými tyčemi (5), a zabraňují tak nanesení barvy na ty části profilovýchtyčí (5), jež mají zůstat čisté.", "en": "Paint application equipment for profile bars (5), in particular plastic, for example, for windows in which two are arranged masking templates (14) that interact and profile rods (5) to prevent the paint from being applied to those parts profile bars (5) to remain clean." }
854
5,463,328
{ "cs": "Zařízení pro výsuv vřetena (03) je tvořeno šroubovým převodem uspořádaným v ose vřetena (03) a sestává z rotující, radiálně a axiálně ve výložníku (13) uložené, pohybové matice (07) a posouvajícího se a proti otáčení vodicí tyčí, či jiným vedením zajištěného pohybového šroubu (08), který je s vřetenem (03) otočně spojen prostřednictvím axiálního ložiska (10).ŕ", "en": "The spindle extension device (03) is formed by a helical gear arranged in the spindle axis (03) and consists of a rotating, radially and axially disposed in the boom (13), a movement nut (07) and a displacement and anti-rotation guide bar or other guide a secured movement screw (08) which is rotatably connected to the spindle (03) by means of an axial bearing (10)." }
855
5,464,352
{ "cs": "Byly vyřešenymikroermlzní insekticidní prostředky, které neobsahují konvenční insekticidy. Mikroemulze umožňují zabíjení hmyzu kombinací olej/voda. Mikroemulzní insekticidní prostředek, kteiý obsahuje nad 20 %apod 60 %hmota uhlovodíkového rozpouštědla, 1 až20 %hmota suríaktantu a alespoň 10 %hmota vody, přičemžmikroemulze neobsahuje v podstatě žádné konvenční insekticidy.", "en": "Micro-emulsion insecticidal agents have been resolved do not contain conventional insecticides. Microemulsions allow killing insect combination oil / water. Microemulsion insecticidal a composition comprising over 20% and 60% by weight hydrocarbon solvent, 1 to 20% by weight of surfactant a at least 10% by weight of water, wherein the microemulsion does not contain v essentially no conventional insecticides." }
856
5,464,710
{ "cs": "Termosáček najedno použití s unifikovanou konstrukcí sestává z alespoňjedné souvislé vrstvypolotuhého materiálu, kterýmá při teplotě 25 °C pevnost v tahu kPa nebo vyšší, s výhodou 8,5 kPa nebo vyšší, výhodněji 10 kPanebo vyšší aje při této teplotě alespoň dvojrozměrně formovatelný, přičemž pevnost vtahu tohoto materiálu při teplotě 35 °C nebo vyššíje podstatně nižší, než pevnost v tahu tohoto materiálu při teplotě 25 °C, a kterýmje polyethylén, polypropylén, nylon, polyester, polyvinylchlorid, polyvinylidénchlorid, polyurethan, polystyrén, zmýdelněný kopolymer ethylén-vinylacetát, kopolymer ethylén-vinyacetát, přírodní kaučuk, pryž z kaučukové směsi s regenátorem, syntetický kaučuk nebo směsi těchto látek, a sestává dále z většího množstvíjednotlivých tepelných článků, kteréjsou umístěny uvnitř zmíněné unifikované konstrukce, nebojsou k ní vázány.", "en": "One-use thermoset with unified construction consists of at least one continuous layer of a semi-solid material at the 25 ° C tensile strength kPa or higher, preferably 8.5 kPa or higher, more preferably 10 kPan or greater and at this temperature at least two-dimensionally moldable, wherein the tensile strength is material at 35 ° C or higher is significantly lower than the tensile strength of this material at 25 ° C and is polyethylene, polypropylene, nylon, polyester, polyvinyl chloride, polyvinylidene chloride, polyurethane, polystyrene, saponified ethylene-vinyl acetate copolymer, ethylene-vinyl acetate copolymer, natural rubber, rubber compound rubber, synthetic rubber or mixtures thereof; a plurality of individual heat cells placed within said unified structure, or thereafter bound." }
857
5,464,855
{ "cs": "Způsob výroby vrstveného bezpečnostního skla, při kterémse používá zlepšený funkční silanový adhezní promotortak, že rázová energie disipaceje maximalizována při zachování strukturální integrity. Mezivrstva plastifíkovaného polyvinylchloriduje formulována tak, že poskytuje zlepšenou dlouhoodobou tepelnou stabilitu při uživatelských teplotách. Vrstvené sklo výhodně obsahuje skleněnou desku odvrácenou od palubní desky tvořenou z IRaUV absorbující kompozice.", "en": "A method for producing laminated safety glass, at which using an improved functional silane adhesion promoter shock energy dissipation maximized while maintaining structural integrity. Plasticized interlayer polyvinyl chloride is formulated to provide improved long-term thermal stability at user temperatures. The laminated glass preferably comprises a glass plate facing away from the dashboard made up of an IRaUV absorbing composition." }
859
5,467,825
{ "cs": "Způsob výroby piva nebo jiného fotosenzitivního nápoje spočívá v inaktivaci riboflavinu podobné sloučeniny nebo sloučenin přidáním sloučeniny, která váže flavin do nápoje. Sloučenina vážící flavin je výhodně protein připevněný na s nápojem slučitelném přenosném materiálu, dojde k vytvoření komplexu, který se následně z nápoje odstraní. Vhodným proteinemje riboflavin vážící protein ne flavodoxin.", "en": "A method for producing a beer or other photosensitive beverage consists in inactivating riboflavin-like compound or compounds by adding a flavin-binding compound to the beverage. The flavin binding compound is preferably a protein attached to s beverage-compatible portable material will be formed complex which is subsequently removed from the beverage. Suitable protein is a riboflavin binding protein not flavodoxin." }
860
5,469,359
{ "cs": "Kontinuální způsob polymerace a polymerační systém, který je charakteristický odděleným nastřikováním katalyzátoru a přídavného nástřiku. Dále se popisuje ethylenová interpolymerní kompozice, kteráje charakteristická širokou distribucí molekulových hmotností (MWD) a optimalizovanou homogenitou kompozice, způsob výroby takové kompozice a předmět vyrobený z této kompozice. Nová kompozice je charakteristická tím, že poměr indexů toku taveniny I10/I2 je od 8 do 10,8, poměr hmotnostně střední molekulové hmotnosti ku číselně střední molekulové hmotnosti (MrfM,,) stanovený gelovou permeační chromatografií je větší než 4, index toku taveniny I2 je větší než 0,1 gramu/10 minut, hustota kompozice je menší než 0,945 gramu/cm3 a podíl zktystalizovaného produktu při dominantní vrcholové teplotě nad 75°C vyjádřený v hmotnostních procentech vztažených na celkovou hmotnost krystalizovatelného podílu je, podle stanovení frakční kiystalizační analýzou v teplotním rozmezí od 20 do 100°C, rovný nebo větší než hodnota vypočítaná podle vzorce 1,7946x1ο’28 x io(31>839xhustotakomP°zi“) pro hustotu udávanou v gramech/cm3. Nová kompozice vykazuje dobrou zpracovatelnost a zlepšenou houževnatost, zejména vynikající odolnosti proti dotržení fólie a rázovou vynikající odolnost proti dotržení fólie a rázovou houževnatost, aje vhodná zejména pro použití při takových aplikacích jako jsou vysoce odolné vložky do nádob na odpadky nebo vysoce odolné přepravní vaky.", "en": "\"Continuous polymerization process and polymerization system that is characterized by separate catalyst injection a additional spraying. Ethylene is further described an interpolymer composition that is broad molecular weight distribution (MWD) and optimized homogeneity of the composition, a method of making such a composition, and an article made from the composition. The new composition is characterized in that the melt flow ratio I10 / I2 is from 8 to 10.8, weight average molecular weight ratio weight to number average molecular weight (MrfM ,,) determined by gel permeation chromatography is greater than 4, the melt index I2 is greater than 0.1 gram / 10 minutes the density of the composition is less than 0.945 grams / cm 3 and the proportion the crystallized product at the dominant peak temperature above 75 ° C expressed as a percentage by weight based on the total weight of the crystallizable fraction is, according to determination by fractional analysis in a temperature range of 20 to 100 ° C, equal to or greater than the calculated value by the formula 1,7946x1ο'28 x io (31> 839xhustotakomP ° zi \"\") for density expressed in grams / cm 3. The new composition exhibits good workability and improved toughness, in particular excellent tear resistance and impact excellent film tear resistance and impact strength, aje particularly suitable for use in such applications as highly resistant liners for garbage containers or high durable shipping bags.\"" }
861
5,469,636
{ "cs": "Způsob výroby filmových kopií pro neslyšící diváky ze základního filmového díla spočívá v tom, že se do filmové dráhy (2) standardní krokové kontaktní, případně optické, filmové kopírky (1) založí originální negativ hraného obrazu základního díla zároveň s pozitivní filmovou surovinou s označeným startem a na tuto pozitivní filmovou surovinu se poté exponuje přes masku (5), vykrývající část pozitivní filmové suroviny odpovídající obrazu tlumočníka znakové řeči na filmové kopii, hraný obraz základního filmového díla, poté se takto exponovaná pozitivní filmová surovina přetočí zpět na označený start a založí se spolu s originálem negativu obrazu tlumočníka znakové řeči do filmové dráhy (2) kopírky (1), načež se na pozitivní filmovou surovinu přes vsazenou kontramasku (6), vykrývající část pozitivní filmové suroviny odpovídající obrazu hraného obrazu základního filmového díla na filmové kopii, exponuje obraz tlumočníka znakové řeči. Zařízení k provádění způsobuje tvořeno krokovou kontaktní, případně optickou, filmovou kopírkou (1), kteráje pro vykrytí příslušné části obrazu opatřena vyměnitelným rámečkem (4) s maskou (5) a vyměnitelným rámečkem (4) s kontramaskou (6), zasaditelnými do okeniěky (3) filmové dráhy (2) kopírky (1).", "en": "Method of making film copies for deaf viewers from The basic film work consists in being into a film lanes (2) standard step contact, or optical, film copiers (1) create the original negative of the feature image the basic work along with the positive film material s marked start and on this positive film material then exposes it through a mask (5) covering the positive part film material corresponding to the sign language interpreter on a film copy, a feature film feature film, then the exposed positive film material is rewound to marked start and is placed together with the original negative image sign language interpreter to film track (2) copier (1) then put on the positive film material through the set a countermeasure (6) covering a portion of the positive film material corresponding to the picture of the basic film works on a film copy, exposing a character interpreter image speech. The apparatus for performing the method is formed by a stepping device contact, or optical, film copier (1), which is removable to cover the respective portion of the image frame (4) with mask (5) and replaceable frame (4) p with a countermeasure (6) that can be inserted into the window (3) of the film the tracks (2) of the copier (1)." }
862
5,469,953
{ "cs": "Při způsobu směrovacího vyhledávání v intemetovském protokolu ve směrovací tabulce, obsahuje tato tabulka záznamy s prefixy libovolné délky s přidruženou informací o dalším skoku v tabulce dalšího skoku, za účelem toho, kam mají výt přesměrovány datagramy intemetovského protokolu. Reprezentace této směrovací tabulky je ukládána ve formě kompletního prefixového stromu (7), definovaného prefixy všech záznamů ve směrovací tabulce. Dále se ukládá reprezentace bitového vektoru (8), obsahující data z řezu prefixovým stromem v určité hloubce (D), a pole ukazatelů, obsahující indexy do tabulky dalšího skoku a do dávky další úrovně. Bitový vektor (8)je rozdělen do bitových masek a reprezentace těchto bitových masek je uložena v mapovací tabulce. Dále se uloží pole bázových adres a pole kódových slov, kde každé kóduje řádkový index do mapovací tabulky a ofset ukazatele. Nakonec se provede vyhledávání.", "en": "In the routing lookup method in Intemet log in the routing table, this table contains records with prefixes of any length with associated information about another jump in the next jump table, to see where they should redirect the Intranet protocol datagrams. The representation of this routing table is stored in a form a complete prefix tree (7), defined by prefixes all records in the routing table. Next it is saved a representation of the bit vector (8) containing the slice data a prefix tree at a certain depth (D), and an array of pointers, containing indexes to the next jump table and to the next one level. The bit vector (8) is divided into bit masks and the representation of these bit masks is stored in the mapping table. Next, the base address field and the code field are stored of words where each encodes a row index to a mapping table and Pointer offset. Finally, a search is performed." }
863
5,470,204
{ "cs": "Pri ukoncování pleteniny ponozky se po upletení dvojitého preveseného lemu plete, pred záverným neparatelným rádkem (3), nejméne jeden hladký rádek (2) na vsech jehlách z príze, která je s výhodou silnejsí nez príze, ze které se pletl dvojitý lem nebo príze, ze kterých se následne pletou záverné neparatelné rádky (3).", "en": "At the end of the sock knitting, after knitting the double seamed hem, at least one smooth row (2) on all the needles of the yarn, which is preferably thicker than the yarn from which the double seam or yarn has been knitted, is knit, before the final unstable line (3). from which the final, unmistakable lines (3) are confused." }
864
5,470,900
{ "cs": "Diolové sloučeniny vzorce II, kde R] je atom chloru, fluoru nebo trifluormethyl, R2 je atom vodíku, chloru, fluoru nebo trifluormethyl; a Rje atom vodíku nebo ochranná skupina hydroxylové skupiny použitelné jako meziprodukt pro syntézu antimykotických azolových sloučenin. Jeden z popsaných způsobů výroby sloučenin II vychází z jod- nebo brombenzenových derivátů. Odpovídající Grignardovo činidlo se převede na halogenid fenylzinku nebo kyselinu fenylboritou s následnou hydrolýzou jod- nebo bromfuramátem v přítomnosti vhodného katalyzátoru na bázi přechodového kovu. Takto získaný diester se redukuje známými způsoby na sloučeninu II.", "en": "The diol compounds of formula II wherein R 1 is chloro, fluoro or trifluoromethyl, R 2 is hydrogen, chloro, fluoro or trifluoromethyl; and R is a hydrogen atom or a protecting group hydroxyl groups useful as an intermediate for synthesis antimycotic azole compounds. One of the described The methods for producing compounds II are based on iodine or iodine bromobenzene derivatives. Corresponding Grignard reagent is converted to the phenylzinc halide or phenylboronic acid followed by hydrolysis with iodine or bromofuramate v the presence of a suitable transition catalyst metal. The diester thus obtained is reduced by known methods to Compound II." }
End of preview.

Dataset Card for ParaPat: The Multi-Million Sentences Parallel Corpus of Patents Abstracts

Dataset Summary

ParaPat: The Multi-Million Sentences Parallel Corpus of Patents Abstracts

This dataset contains the developed parallel corpus from the open access Google Patents dataset in 74 language pairs, comprising more than 68 million sentences and 800 million tokens. Sentences were automatically aligned using the Hunalign algorithm for the largest 22 language pairs, while the others were abstract (i.e. paragraph) aligned.

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

The dataset contains samples in cs, de, el, en, es, fr, hu, ja, ko, pt, ro, ru, sk, uk, zh, hu

Dataset Structure

Data Instances

They are of 2 types depending on the dataset:

First type { "translation":{ "en":"A method for converting a series of m-bit information words to a modulated signal is described.", "es":"Se describe un método para convertir una serie de palabras de informacion de bits m a una señal modulada." } }

Second type { "family_id":10944407, "index":844, "translation":{ "el":"αφές ο οποίος παρασκευάζεται με χαρμάνι ελληνικού καφέ είτε σε συσκευή καφέ εσπρέσο είτε σε συσκευή γαλλικού καφέ (φίλτρου) είτε κατά τον παραδοσιακό τρόπο του ελληνικού καφέ και διυλίζεται, κτυπιέται στη συνέχεια με πάγο σε χειροκίνητο ή ηλεκτρικόμίξερ ώστε να παγώσει ομοιόμορφα και να αποκτήσει πλούσιο αφρό και σερβίρεται σε ποτήρι. ΰ", "en":"offee prepared using the mix for Greek coffee either in an espresso - type coffee making machine, or in a filter coffee making machine or in the traditional way for preparing Greek coffee and is then filtered , shaken with ice manually or with an electric mixer so that it freezes homogeneously, obtains a rich froth and is served in a glass." } }

Data Fields

index: position in the corpus family id: for each abstract, such that researchers can use that information for other text mining purposes. translation: distionary containing source and target sentence for that example

Data Splits

No official train/val/test splits given.

Parallel corpora aligned into sentence level

Language Pair # Sentences # Unique Tokens
EN/ZH 4.9M 155.8M
EN/JA 6.1M 189.6M
EN/FR 12.2M 455M
EN/KO 2.3M 91.4M
EN/DE 2.2M 81.7M
EN/RU 4.3M 107.3M
DE/FR 1.2M 38.8M
FR/JA 0.3M 9.9M
EN/ES 0.6M 24.6M

Parallel corpora aligned into abstract level

Language Pair # Abstracts
FR/KO 120,607
EN/UK 89,227
RU/UK 85,963
CS/EN 78,978
EN/RO 48,789
EN/HU 42,629
ES/FR 32,553
EN/SK 23,410
EN/PT 23,122
BG/EN 16,177
FR/RU 10,889

Dataset Creation

Curation Rationale

The availability of parallel corpora is required by current Statistical and Neural Machine Translation systems (SMT and NMT). Acquiring a high-quality parallel corpus that is large enough to train MT systems, particularly NMT ones, is not a trivial task due to the need for correct alignment and, in many cases, human curation. In this context, the automated creation of parallel corpora from freely available resources is extremely important in Natural Language Pro- cessing (NLP).

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

Google makes patents data available under the Google Cloud Public Datasets. BigQuery is a Google service that supports the efficient storage and querying of massive datasets which are usually a challenging task for usual SQL databases. For instance, filtering the September 2019 release of the dataset, which contains more than 119 million rows, can take less than 1 minute for text fields. The on-demand billing for BigQuery is based on the amount of data processed by each query run, thus for a single query that performs a full-scan, the cost can be over USD 15.00, since the cost per TB is currently USD 5.00.

Who are the source language producers?

BigQuery is a Google service that supports the efficient storage and querying of massive datasets which are usually a challenging task for usual SQL databases.

Annotations

Annotation process

The following steps describe the process of producing patent aligned abstracts:

 1. Load the nth individual file
 2. Remove rows where the number of abstracts with more than one language is less than 2 for a given family id. The family id attribute is used to group patents that refers to the same invention. By removing these rows, we remove abstracts that are available only in one language.
 3. From the resulting set, create all possible parallel abstracts from the available languages. For instance, an abstract may be available in English, French and German, thus, the possible language pairs are English/French, English/German, and French/German.
 4. Store the parallel patents into an SQL database for easier future handling and sampling.

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

Funded by Google Tensorflow Research Cloud.

Licensing Information

CC BY 4.0

Citation Information

@inproceedings{soares-etal-2020-parapat,
  title = "{P}ara{P}at: The Multi-Million Sentences Parallel Corpus of Patents Abstracts",
  author = "Soares, Felipe and
   Stevenson, Mark and
   Bartolome, Diego and
   Zaretskaya, Anna",
  booktitle = "Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference",
  month = may,
  year = "2020",
  address = "Marseille, France",
  publisher = "European Language Resources Association",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/2020.lrec-1.465",
  pages = "3769--3774",
  language = "English",
  ISBN = "979-10-95546-34-4",
}

DOI

Contributions

Thanks to @bhavitvyamalik for adding this dataset.

Downloads last month
2,135

Models trained or fine-tuned on para_pat