translation
translation
{ "en": "Change the color, thickness m.m. for graphs", "bg": "Промяна на цвета, дебелина М.М. за графики" }
{ "en": "Commands in the spreadsheet", "bg": "Команди в електронна таблица" }
{ "en": "Equation Solving – Traditional, simple", "bg": "Ligningsløsning – Традиционен, прост" }
{ "en": "Explanation of the equilateral, isosceles, all formed, kongruente trekanter.", "bg": "Обяснение на равностранен, равнобедрен, просто формира, kongruente trekanter." }
{ "en": "Find them, suitable for spreadsheet.", "bg": "Намери ги, подходящ за електронна таблица." }
{ "en": "It is a stroke of genius, which will boost GeoGebras vision to share / store your files online at geogebratube.org.", "bg": "Той е гений бавно, което ще повиши GeoGebras визия за акция / съхранявате вашите файлове онлайн geogebratube.org." }
{ "en": "More about version 1.0 here:", "bg": "Повече за версия 1.0 тук:" }
{ "en": "More about version 2.0 here:", "bg": "Повече за версия 2.0 тук:" }
{ "en": "New and faster CAS program code", "bg": "Нови и по-бързо CAS код" }
{ "en": "Prime and Prime Factors", "bg": "Основни и премиер фактори" }
{ "en": "Shortcut to the full release note", "bg": "Пряк път до бележката пълно освобождаване" }
{ "en": "Speed makes it possible to set the speed, added to skyderen skifter værdi.", "bg": "Скорост дава възможност да се определи скоростта, беше добавен skyderen skifter værdi." }
{ "en": "The applet should now look something like this ud", "bg": "Сега Аплетът трябва да изглежда нещо като това уд" }
{ "en": "The royal court in HIRL rulers lived by Stefan the Great, Stefanita, Petru Rares, Stefan Lacusta, Alexander Lapusneanu (He moved the royal court in Iasi ), Radu Mihnea( the back yard to Harlau in 1624 and brings improvements ).", "bg": "Кралският съд в Hîrlau са живели владетелите Стефан чел Маре, Stefanita, Petru Rares, Стефан Lacusta, Александър Lapusneanu (Той се премества кралския двор от Iasi ), Mihnea Radu( съдът връща в Харлем 1624 и допринасят за подобрения )." }
{ "en": "This will take the following steps:", "bg": "Това ще предприеме следните стъпки:" }
{ "en": "View all 2 comments", "bg": "Виж всички 2 коментари" }
{ "en": "You can download the tool from this guide including.", "bg": "Можете да изтеглите този инструмент от това ръководство, включително." }
{ "en": "You can find a list of all the updates on the following link:", "bg": "Можете да намерите списък на всички актуализации на следния линк:" }
{ "en": "You can try out the following website:", "bg": "Можете да пробвате следния уебсайт::" }
{ "en": "! All sessions of Therapies are 30 mins to 45 mins in duration…", "bg": "Всички сеанси на различните видове терапия са с продължителност от 30 до 45 минути…" }
{ "en": "! All sessions of Therapies are 45 mins in duration according the illnesses", "bg": "Всички сесии на видовете терапия са с продължителност от 45 минути и зависят от заболяването на пациента!" }
{ "en": "! Bidders can only be registered by JAC ZZHSK!", "bg": "!Участниците в търга могат да бъдат само ЖСК регистрирани по ЗЖСК!" }
{ "en": "! If you put at the end of each toothpick two small beads and glue them, the wheels will not fall and the car will move perfectly!", "bg": "Ако поставите накрая на всяка клечка по две малки мъниста и ги залепите, колелата няма да падат и колата ще се движи страхотно!" }
{ "en": "! Na for public exposure.", "bg": "! Na за публично излагане." }
{ "en": "! When you use option B, be sure to type only the letter of your USB drive! So if you have a USB drive named G:, you should only type G This option will eradicate any related malware on the USB drive, as well as unhide your files (make them visible again).", "bg": "! При използване на вариант Б, не забравяйте да напишете само буквата на вашето USB диск! Така че, ако имате USB диск, наречен G :, трябва да въведете само G Тази опция ще изкорени всички свързани зловреден софтуер на USB устройството, както и покажете на вашите файлове (да ги направи видими отново)." }
{ "en": "!! The sera UV-C Systems reduce the number of pathogens in fresh and salt water aquari- ums as well as in ponds in a merely physical way, without chemical agents.", "bg": "!! sera UV-C Systems (sera UV-C системи) редуцира численоста на болестотворните организми в сладководен и соленоводен аквариум както и в градинското езеро, чрез прост физичен метод – без химични добавки." }
{ "en": "!!! WARNING !!! Please read this before you start investigating the archived data.", "bg": "!!! ВНИМАНИЕ !!! Моля, прочетете това преди да започнете проучването на архивните данни." }
{ "en": "!!!! The tricky part in the arrangement is to cover every two fortune tellers with one or in some places with two parts.", "bg": "!!!! Основното нещо при подредбата е че всеки две солнички се покриват с по една или на места с две части." }
{ "en": "\" \"The current government is not even a puppet - it's a cover, concealing the crimes of the previous one.", "bg": "\"Сегашното правителство дори не е марионетно – то е параванно, прикрива престъпленията на предишното." }
{ "en": "\" (\"SBS\" = \"social and behavioral science\") Help Experts and non-experts divides scientific wheat from counterfeit café using machine reading, natural language processing, automated meta-analysis, statistics control algorithms, sentimentanalyse, crowdsourcingverktoy, data sharing and archiving platforms, network analysis etc. ”", "bg": "\" (\"SBS\" = \"Социални и поведенчески науки\") Помощ Експерти и чуждестранни експерти разделя научното пшеница от фалшиви кафе машина с помощта на четене, обработка на естествен език, автоматизирано мета-анализ, статистика алгоритми за управление, sentimentanalyse, crowdsourcingverktoy, споделяне на данни и архивиране на платформи, мрежа и т.н. анализ. \"" }
{ "en": "\" (Constitution of introduction of the Index)", "bg": "\" (Статут за въвеждане в Index)" }
{ "en": "\" - Stoyan Denchev deserves this award because of his tireless work for the development of community activity in our country, and because of his activities in the preservation of our cultural heritage abroad \"- said Plamen Alexandrov. Since its establishment, the prize winners of this award are Prof. Bozidar Dimitrov (2009) and PM Boyko Borisov (2010).", "bg": "\"- Стоян Денчев заслужава тази награда заради неуморния му труд за развитие на читалищтната дейност у нас, както и заради дейността му в опазването на нашето културно наследство зад граница\" - коментира Пламен Александров. До момента от учередяването на наградата носители на това отличие са проф. Божидар Димитров (2009-та година) и ген. Бойко Борисов (2010-та година.)." }
{ "en": "\" ...You will enter My Domain barefoot, Vassula, now you have given me a vow, every vow is kept.", "bg": "\" ... Ще влезнеш в Територията Ми боса, Васула, беше ми дала обещание, всяко обещание трябва да се спазва." }
{ "en": "\" ...and into your House you will receive a barefoot messenger, and the mighty shall wait for you.", "bg": "\" ... и в Дома си ще посрещнеш една боса вестителка, и силните ще те очакват." }
{ "en": "\" ...take My Message to My servant John Paul, I will fulfil the prophecies of My servant Johannes, (Pope John XXIII called the Pope of Unity), prophecies which will come to light (about unity).", "bg": "\" ... Занеси Посланието Ми на служителя Ми Йоан Павел, ще изпълня пророчествата на служителя Ми Йохан, (Папа Йоан ХХIII, назован Папа на Единството), пророчества, които ще се явят на светлината (за единството)." }
{ "en": "\" Affiliate Marketing Multilevel marketing the option to", "bg": "\" Партньорски маркетинг мултилевъл маркетинг възможност" }
{ "en": "\" Affiliate Marketing Multilevel marketing the option to", "bg": "\" Партньорски маркетинг мултилевъл маркетинг възможност да" }
{ "en": "\" Affordable , elegant and in a variety of styles , ornamental decorations enable you to express yourself through the facade and interior of the building in its original and convincing way . They can pass through different eras and with modern materials . The appearance of them is both ancient and contemporary.", "bg": "\"Достъпни, изискани и в разнообразни стилове, орнаментните декорации ви дават възможност да изразите себе си чрез фасадата и интериора на сградата по свой оригинален и въздействащ начин. С тях може да се премине през различни епохи и то със съвременни материали." }
{ "en": "\" Ampfora \" facilities consist of pool for kids and adults, café, entertainment area, parking place.", "bg": "\"Амфора\" разполага с плувен басейн за деца и възрастни, кафе-аперитив, зала за игра, паркинг." }
{ "en": "\" An independent, well-trained and efficient judiciary is essential for a functioning judicial area and single market in Europe. It caters for good and prompt judicial decisions strengthening predictability and legal certainty.", "bg": "„ Независимите и ефективни съдилища с добре обучен персонал са от съществено значение за функционирането на съдебното пространство и единния пазар в Европа ." }
{ "en": "\" As for your oppressors... do not regard them as enemies but as people who are also part of the family and therefore dear to us needing prayers.", "bg": "\" Колкото до потисниците ти... не ги считай за врагове, а за хора, които са и те членове на семейството и следователно, Наши любими, нуждаят се от молитви. \"" }
{ "en": "\" Bathing water 2014: key findings", "bg": "Водите за къпане през 2014 г.: основни констатации" }
{ "en": "\" Belene \". We want to make sure whether it is so because we believe that GERB and BSP have some conflicts \", said Karastoyanova.", "bg": "Искаме да се убедим дали е така, защото смятаме, че ГЕРБ и БСП имат такива“, обяви Карастоянова." }
{ "en": "\" Bells 1\" offers: two swimming pools, fitness hall, fish restaurant with 150 seats, parking lot.", "bg": "\"Камбани 1\" разполага с два басейна, фитнес зала, рибен ресторант с 150 места, паркинг." }
{ "en": "\" Binev is an example of how an MEP should work, namely to protect the homeland.", "bg": "„Слави Бинев показва как трябва да работи един евродепутат, а именно да защитава родината си." }
{ "en": "\" Binev stressed that the struggle of the people of PROUD will focus on the three most dangerous and contagious diseases - stupidity, poverty and misery and if \"the dictator and his junta are identified as carriers of this infection, it will be a battle with them.\"", "bg": "Бинев подчерта, че битката на хората от ГОРД ще бъде насочена към трите най-опасни и заразни болести – глупостта, бедността и нещастието и ако „Диктатора и неговата хунта се разпознават като носители на тази зараза, то битката ни ще е с тях.”" }
{ "en": "\" Bulgarian authorities do nothing to protect the interests of Bulgarian citizens.", "bg": "\"Българските власти не предприемат нищо в защита интересите на българските граждани, но това е практика на всички управляващи." }
{ "en": "\" Catholic Ministers may lawfully administer the Sacraments of Penance, Eucharist, and Anointing of the Sick to members of the Eastern (Oriental) churches which do not have full Communion with the Catholic church, if they ask on their own for the Sacraments and are properly disposed.", "bg": "\" Католическите Свещенослужители могат законно да предоставят Тайнствата на Покаянието, на Светата Евхаристия и на Маслосвета за болните на членовете на Източните църкви, които нямат пълно причастие с Kатолическата църква, ако го пожелаят своеволно и добронамерено." }
{ "en": "\" CholakovIT is an incredible team. They are fluent in various programming languages and are adept in most of the popular and trending web technologies.", "bg": "\" CholakovIT са един невероятен екип. Те владеят различни езици за програмиране и са вещи в повечето от най-популярните уеб технологии." }
{ "en": "\" Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success \"", "bg": "\" Да се срещнем е начало, да останем заедно е развитие, да работим заедно е успех \"" }
{ "en": "\" Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success \" Henri Ford", "bg": "\" Да се срещнем е начало, да останем заедно е развитие, да работим заедно е успех \" Хенри Форд" }
{ "en": "\" Consortia made up of three groups of beneficiaries can apply on the both calls:", "bg": "По двете покани могат да кандидатстват консорциуми, съставени от три групи бенефициенти:" }
{ "en": "\" Countries sorted by number of Internet users", "bg": "\" Страни според броя на ползващите Интернет" }
{ "en": "\" Countries sorted by population", "bg": "\" Страни според населението" }
{ "en": "\" Country sorted by gross domestic product per inhabitant in US $", "bg": "\" Страни според брутния вътрешен продукт на глава от населението в щ. д." }
{ "en": "\" Cutting Red Tape and Removing Regulatory Burdens", "bg": "Намаляване на бюрокрацията и премахване на регулаторната тежест" }
{ "en": "\" Detailed information about countries", "bg": "\" Подробна информация за страните" }
{ "en": "\" Detailed information about languages", "bg": "\" Подробна информация за езиците" }
{ "en": "\" EGNATIA CONSTRUCTION & REAL ESTATE \" belongs to \" EGNATIA GROUP OF COMPANIES \" having its headquarters in Thessaloniki, 106, Makrigianni Str., P.C. 546 31, Stavroupoli. Having a 30-year experience in real estate purchases, the human resources of \"EGNATIA\" have constructed house and business premises buildings of a total surface of more than 350.000 m2.", "bg": "\" EGNATIA CONSTRUCTION & REAL ESTATE \" принадлежи на \"ЕГНАТИЯ ХОЛДИНГ\" със седалище в град Солун, улица Макрияни 106, П. К. 564 31, Ставруполи. С 30 годишния си опит на пазара на недвижими имоти човешките ресурси и работната ръка на \"ЕГНАТИЯ\" са построили жилищни и професионални сгради с обща площ надхвърляща 350.000 кв.м." }
{ "en": "\" EGNATIA CONSTRUCTION & REAL ESTATE \" undertakes private, as well as public Special Technical Works, providing Complete Technical Services", "bg": "В“ EGNATIA CONSTRUCTION & REAL ESTATE В” се заема с частни, но и държавни Специални Технически Строежи, предоставяйки Интегрирани Технически Услуги..." }
{ "en": "\" EGNATIA GROUP OF COMPANIES \" activates in the whole Balkan area, in the field of telecommunications, constructions, energy, while possessing a factory for the production of cast elements supplying the defense industries of the country and abroad.", "bg": "\"ХОЛДИНГ ЕКНАТИЯ\" развива своята дейност на цялата територия на Балканите , и в областта на телекомуникационните услуги, инжинерството и енергийния сектор, а същевременно разполага със завод за производство на ляти части, с които снабдява военни промишлени предприятия в страната и чужбина." }
{ "en": "\" Enablers\" , i.e. the basic building blocks which allow innovation to take place (Human resources, open, excellent and attractive research systems, and finance and support);", "bg": "„ Ключови фактори “, т.е. основните градивни елементи, които дават възможност на иновациите да се превърнат в реалност (човешки ресурси; отворени, високоефективни и привлекателни научноизследователски системи; финансиране и подкрепа);" }
{ "en": "\" European Territorial Cooperation Programme Greece - Bulgaria 2007-2013 \".", "bg": "Програмата се съфинансира от ERDF по Първа покана на Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция - България 2007-2013." }
{ "en": "\" Eurosceptics criticize Europe because we care about it and want to improve it, \" said Binev and Valeri Simeonov formally introduced as the leader of the true patriots and Eurosceptics in Bulgaria .", "bg": "„Евроскептиците критикуваме Европа, защото милеем за нея и искаме да я подобрим,“ заяви Слави Бинев и представи официално Валери Симеонов като лидера на истинските патриоти и евроскептици в България." }
{ "en": "\" Everything happens in the context of the state policy of deinstitutionalization and gradual closure of social institutions and replacing them with modern type form of care“, explained situation in Bulgaria Ivanka Shalapatova to the first lady of Cyprus.", "bg": "„Всичко се случва в контекста на провежданата държавна политика за деинституционализация и поетапно закриване на домове и заместването им със съвременен тип форма на грижа“, разясни пред първата дама на Кипър ситуацията в България Иванка Шалапатова." }
{ "en": "\" Exótica \" is the result of a three-week artistic residence in Maputo (Mozambique) in March 2008 with the Portuguese choreographer Miguel Pereira. The film has no particular narrative, but contains snapshots of the lives and rituals of African culture, through contacts with the local dance and music community.", "bg": "„Екзотика” е резултат на три седмична резидентска програма в Мапуто (Мозамбик) през март 2008, съвместно с португалския хореограф Мигел Перейра. Филмът не е повествователен, но съдържа кадри от живота и ритуалите на африканската култура посредством контакти с местната музикална и танцова общност." }
{ "en": "\" Fill in the grid so that every row, every column, and every 3x3 box contains the digits 1 through 9. \" . That’s all there is to it.", "bg": "\"Попълнете в мрежата, така че всеки ред, всяка колона и всеки 3x3 клетка съдържа цифри от 1 до 9.\"." }
{ "en": "\" Firm activities\", which capture innovation efforts in European firms (firm investments, linkages & entrepreneurship, and intellectual assets); and", "bg": "„ Фирмени дейности “ — те отразяват усилията на европейските фирми за реализиране на иновациите (фирмени инвестиции, връзки и предприемачество и интелектуални активи); и" }
{ "en": "\" For us the Traditional British afternoon tea with Her Excellency Mrs. Emma Hopkins brought great satisfaction , because in the unique atmosphere of the British Residence we exchanged views and ideas on how we can work more effectively for the most vulnerable members of our society – children.", "bg": "„За нас срещата с Н. Пр. Ема Хопкинс донесе огромно удовлетворение, тъй като в уникалната атмосфера на резиденцията на Великобритания разменихме гледни точки и идеи за това как можем още по-ефективно да работим за най-уязвимите членове на нашето общество – децата." }
{ "en": "\" God’s direct action, being thus grounded in the human of which it makes use, is marvellously adapted to the psychological life of the soul.", "bg": "\" Непосредственото въздействие на Бога, когато поставя основите си в човека, когото използува, се приспособява чудесно към психологическото състояние на душата." }
{ "en": "\" Groupama Insurance Plc is the exclusive partner of DSK Bank , pursuant to the Agreement signed on 11.02.2008 the long-term regional agreement in the field of life insurance and other insurance and banking products .", "bg": "„Групама Животозастраховане“ ЕАД е изключителен партньор на Банка ДСК ЕАД, по силата на подписаното на 11.02.2008 г. дългосрочно регионално споразумение в областта на животозастраховането и други застрахователни и банкови продукти." }
{ "en": "\" He said he was a director and host of a series of films dedicated to our country , to show the other face of our country.", "bg": "Той заяви, че е режисьор и водещ на серия от филми, посветени на страната ни, за да покаже другото лице на нашата страна." }
{ "en": "\" Hydration is very important, it slows down the aging process and reduces the appearance of fine lines and other skin problems \"said Lure Hsu.", "bg": "\" Хидратация е много важно, той забавя процеса на стареене и намалява появата на фини линии и други кожни проблеми \"каза примамка Hsu." }
{ "en": "\" I am deeply concerned that the gender pay gap has barely fallen over the last 15 years and in some countries it is even increasing, \" said Vice-President Viviane Reding, EU Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship. \" In these times of crisis, the gender pay gap is a cost Europe cannot afford. We need to use all the tools we have to close the gender pay gap.", "bg": "„ Искам да изразя дълбоката си загриженост от факта, че през последните 15 години разликата в заплащането на мъжете и жените е намаляла незначително, а в някои държави тази разлика дори се е увеличила “, заяви заместник-председателят на Комисията и комисар по правосъдие, основни права и гражданство Вивиан Рединг. „ В кризисното време, в което живеем, разликата в заплащането на мъжете и жените е цена, която Европа не може да си позволи." }
{ "en": "\" I constantly think about masturbating and I can't control myself.", "bg": "\" Постоянно мисля за мастурбиране и не мога да се овладея." }
{ "en": "\" I had chosen a main road to go from Yugoslavia to Bulgaria,\" Harry Franck, the American explorer wrote in the Indianopolis Star, on 7th March, 1932, \"but on reaching the frontier I found a network of barbed wire 10 feet in height, all along the frontier.", "bg": "\"Аз бях си избрал един главен път, за да отида от Югославия в България\" пишеше от 7 март 1932 година в \"Indian a polis Star\" американеца Хенри Франк, \"но достигайки границата, намерих една стена от телени мрежи, високи десет стъпки, по протежение на цялата граница." }
{ "en": "\" I have said and will repeat again and again these very important words: ’Anyone who does not welcome the Kingdom of God like a little child, will never enter it’. \" (May 16, 1988) \" I know that My sheep who belong to Me will listen to My Voice and will never fail Me. \" (March 17, 1993) \" Those that have ears to hear let them hear. \" (March 10, 1991) \" Whoever keeps My Word will never see death \".", "bg": "\" Казах и ще повторя отново и отново тези важни слова: Който не посреща Царството на Бога като малко дете, няма никога да влезне в него. » (Послание на Истинския в Бога Живот, 16 май 1988) \" Зная, че овцете, които Ми принадлежат ще чуят Гласа Ми и няма никога да Ме изоставят. \" (Послание на Истинския в Бога Живот, 17 март 1993)" }
{ "en": "\" I like playing music a growing foreign vashq am am 13 years old and your friend darmaz Te I kiss and I love sports and recreation-am from some you'd think this site is pretty much just some like my car Vaz \"", "bg": "\"Като свири музика все чужди vashq съм съм 13-годишна възраст и вашият приятел darmaz те целувам и аз обичам спорт и отдих-am от някои ти ще мисля този сайт е доста много само някои като моята кола ВАЗ\"" }
{ "en": "\" I must tell you that the BSP was the same when they were in office, and such claims that they can be the rescuers or the people being the alternative, are not serious, said Binev. / BGNES", "bg": "Трябва да ви кажа, че БСП бяха същите, когато бяха управляващи, а твърденията, че те могат да бъдат спасителите или хората, които да бъдат някаква алтернатива стоят несериозно, изтъкна Бинев. /БГНЕС" }
{ "en": "\" I try thinking about something else, but not matter what I do, I ejaculate too fast \".", "bg": "\" Опитвам се да мисля за други неща, но каквото и да правя, еякулирам прекалено бързо. \"." }
{ "en": "\" I want to borrow For more information", "bg": "Искам да ползвам За повече информация" }
{ "en": "\" In PROUD may be members such citizens who identify themselves as reasonable, 'not being obeyed, have not lost their faith who do not believe that someone else should take care of them, those who can say \"I'm proud\" rather than \"I'm in GERB '\" explained Sl.Binev.", "bg": "В ГОРД могат да членуват граждани, определящи себе си като разумни, които \"не са се подчинили, не са се обезверили, които не смятат, че някой друг трябва да се грижи за тях, тези които могат да кажат \"Аз съм ГОРД\", а не \"Аз съм в ГЕРБ\"\", обясни Сл.Бинев." }
{ "en": "\" In emission \"close range\" this Sunday on SKAT, the journalist commented that the acquittal of the five Bulgarians is a triumph of the civil society and shows that justice always prevails, despite attempts to hide the truth from the people.", "bg": "В авторското предаване \"От упор\" тази неделя в ефира на СКАТ журналистът коментира, че оправдаването на петимата българи е истински триумф на гражданското общество и показва, че справедливостта винаги възтържествува, независимо от опитите истината да бъде скрита от хората." }
{ "en": "\" In his turn, Stanislav Nedkov- Stuckey expressed his bewilderment at the fact that the company that will transport the ballots after the Election Day is property of the municipal advisor of GERB: \"This is another proof of the falsification of the election results prepared by GERB.", "bg": "Ето ни. Ние сме нови, неопетнени!\"От своя страна Станислав Недков-Стъки изрази недоумението си от факта, че фирмата, която ще извозва бюлетините след изборния ден е собственост на общински съветник от ГЕРБ: „Това е поредното доказателство за подготвените фалшификации на изборите от ГЕРБ." }
{ "en": "\" Initiative for health\" foundation", "bg": "Фондация \"Инициатива за здраве\"" }
{ "en": "\" It is easy for Minister Traikov.", "bg": "На министър Трайков му е лесно." }
{ "en": "\" It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning\" (Henry Ford)", "bg": "\"Достатъчно е, че хората не разбират банковата и паричната ни системи, защото ако ги разбираха, вярвам, че щеше да избухне революция още преди изгрев слънце\" (Хенри Форд)" }
{ "en": "\" Jesus Christ is the center of the largest religious revolution.", "bg": "„Исус Христос е в центъра на най-голямата верска революция." }
{ "en": "\" Languages sorted by number of speakers", "bg": "\" Езици според броя на говорещите" }
{ "en": "\" Life is short so live a beautiful \"", "bg": "\"Животът е кратко така живеят красив\"" }
{ "en": "\" List is composed of representatives of all parties united around the National Front for the Salvation of Bulgaria. People-patriots responsible, active and with proven biographies.", "bg": "\"Листата е съставена с участие на всички партии, обединени около Националния фронт за спасение на България. Хора -патриоти, отговорни, действени и с доказани биографии." }
{ "en": "\" Mining concessionaires are robbing the Bulgarian people.", "bg": "„Миннодобивни концесионери ограбват българския народ." }
{ "en": "\" Monastery 1\" offers: tavern, minimarket, two swimming pools with water cascade and security parking lot.", "bg": "\"Манастира 1\" разполага с механа, минимаркет, два басейна с водна каскада и охраняем паркинг." }
{ "en": "\" Monastery 2\" has 120 apartments.", "bg": "\"Манастира 2\" разполага със 120 апартамента." }
{ "en": "\" Monastery 2\" has two swimming pools, pool bar with terrace, shop and parking lot.", "bg": "Комплекс \"Манастира 2\" разполага с два басейна, воден бар с открита тераса, магазин и охраняем паркинг." }
{ "en": "\" More than happy, overwhelmed.", "bg": "\" Повече от доволна, развълнувана." }
{ "en": "\" Most of these groups are not communities but are aggregations, argued Kolev, bringing sociological definitions of the term \"community”.", "bg": "Голямата част от тези групи не са общности, а агрегации, аргументира се Колев като приведе определения от социологията на термина „общност“." }
{ "en": "\" Mr. Binev expressed his concerns regarding the information from the infamous records that came out in the public will not be the last one revealing the machinations of GERB: \"There will be many other, more striking stories about the parties serving this organized crime group\" predicted the MEP.", "bg": "Не е осигурен равен достъп до детските градини.\"Г-н Бинев изрази своите опасения, че информацията, излязла в публичното пространство от скандалните записи няма да е последната, която разкрива машинациите на ГЕРБ: „Има много други, още по-фрапиращи истории за обслужващите тази организирана престъпна групировка партии, които могат да излязат в публичното пространство\" предвиди евродепутата." }
{ "en": "\" My Holy Spirit in your generation’s great apostasy is persecuted like never before... \" (July 7, 1992) \" I know that the most impressive wounds I will receive would be in the house of My best friends.", "bg": "\" Светият Ми Дух, в голямото вероотстъпничество на поколението ви, бива гонен повече отвсякога. \" (Послание на Истинския в Бога Живот, 7 юли 1992)" }
{ "en": "\" National Front supports membership of Bulgaria in the EU because of the serious attacks to democracy and the continuous fight against corruption.", "bg": "„Националният фронт подкрепя членството на България в ЕС заради сериозните посегателства срещу демокрацията и непрекъснатата борба с корупцията." }

Dataset Card for "para_crawl"

Dataset Summary

Web-Scale Parallel Corpora for Official European Languages.

Supported Tasks and Leaderboards

More Information Needed

Languages

More Information Needed

Dataset Structure

Data Instances

enbg

 • Size of downloaded dataset files: 103.75 MB
 • Size of the generated dataset: 356.54 MB
 • Total amount of disk used: 460.27 MB

An example of 'train' looks as follows.

This example was too long and was cropped:

{
  "translation": "{\"bg\": \". “A felirat faragott karnis a bejárat fölött, templom épült 14 Július 1643, A földesúr és felesége Jeremiás Murguleţ, C..."
}

encs

 • Size of downloaded dataset files: 196.41 MB
 • Size of the generated dataset: 638.07 MB
 • Total amount of disk used: 834.48 MB

An example of 'train' looks as follows.

This example was too long and was cropped:

{
  "translation": "{\"cs\": \". “A felirat faragott karnis a bejárat fölött, templom épült 14 Július 1643, A földesúr és felesége Jeremiás Murguleţ, C..."
}

enda

 • Size of downloaded dataset files: 182.81 MB
 • Size of the generated dataset: 598.62 MB
 • Total amount of disk used: 781.43 MB

An example of 'train' looks as follows.

This example was too long and was cropped:

{
  "translation": "{\"da\": \". “A felirat faragott karnis a bejárat fölött, templom épült 14 Július 1643, A földesúr és felesége Jeremiás Murguleţ, C..."
}

ende

 • Size of downloaded dataset files: 1.31 GB
 • Size of the generated dataset: 4.00 GB
 • Total amount of disk used: 5.30 GB

An example of 'train' looks as follows.

This example was too long and was cropped:

{
  "translation": "{\"de\": \". “A felirat faragott karnis a bejárat fölött, templom épült 14 Július 1643, A földesúr és felesége Jeremiás Murguleţ, C..."
}

enel

 • Size of downloaded dataset files: 193.56 MB
 • Size of the generated dataset: 688.07 MB
 • Total amount of disk used: 881.62 MB

An example of 'train' looks as follows.

This example was too long and was cropped:

{
  "translation": "{\"el\": \". “A felirat faragott karnis a bejárat fölött, templom épült 14 Július 1643, A földesúr és felesége Jeremiás Murguleţ, C..."
}

Data Fields

The data fields are the same among all splits.

enbg

 • translation: a multilingual string variable, with possible languages including en, bg.

encs

 • translation: a multilingual string variable, with possible languages including en, cs.

enda

 • translation: a multilingual string variable, with possible languages including en, da.

ende

 • translation: a multilingual string variable, with possible languages including en, de.

enel

 • translation: a multilingual string variable, with possible languages including en, el.

Data Splits

name train
enbg 1039885
encs 2981949
enda 2414895
ende 16264448
enel 1985233

Dataset Creation

Curation Rationale

More Information Needed

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

More Information Needed

Who are the source language producers?

More Information Needed

Annotations

Annotation process

More Information Needed

Who are the annotators?

More Information Needed

Personal and Sensitive Information

More Information Needed

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

More Information Needed

Discussion of Biases

More Information Needed

Other Known Limitations

More Information Needed

Additional Information

Dataset Curators

More Information Needed

Licensing Information

Creative Commons CC0 license ("no rights reserved").

Citation Information

@inproceedings{banon-etal-2020-paracrawl,
  title = "{P}ara{C}rawl: Web-Scale Acquisition of Parallel Corpora",
  author = "Ba{\~n}{\'o}n, Marta and
   Chen, Pinzhen and
   Haddow, Barry and
   Heafield, Kenneth and
   Hoang, Hieu and
   Espl{\`a}-Gomis, Miquel and
   Forcada, Mikel L. and
   Kamran, Amir and
   Kirefu, Faheem and
   Koehn, Philipp and
   Ortiz Rojas, Sergio and
   Pla Sempere, Leopoldo and
   Ram{\'\i}rez-S{\'a}nchez, Gema and
   Sarr{\'\i}as, Elsa and
   Strelec, Marek and
   Thompson, Brian and
   Waites, William and
   Wiggins, Dion and
   Zaragoza, Jaume",
  booktitle = "Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics",
  month = jul,
  year = "2020",
  address = "Online",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/2020.acl-main.417",
  doi = "10.18653/v1/2020.acl-main.417",
  pages = "4555--4567",
  abstract = "We report on methods to create the largest publicly available parallel corpora by crawling the web, using open source software. We empirically compare alternative methods and publish benchmark data sets for sentence alignment and sentence pair filtering. We also describe the parallel corpora released and evaluate their quality and their usefulness to create machine translation systems.",
}

Contributions

Thanks to @thomwolf, @lewtun, @patrickvonplaten, @mariamabarham for adding this dataset.

Downloads last month
2,113

Models trained or fine-tuned on para_crawl