Datasets:

Multilinguality:
multilingual
Size Categories:
1K<n<10K
Language Creators:
expert-generated
Annotations Creators:
expert-generated
Source Datasets:
original
Tags:
License:
tokens
sequence
ner_tags
sequence
[ "Vertaling", "van", "die", "inligting", "in", "die", "oorblywende", "amptelike", "tale", "sal", "na", "verwagting", "teen", "Maart", "2007", "afgehandel", "wees", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0 ]
[ "Dienste-inligting", "word", "oorspronklik", "in", "Engels", "opgestel", ",", "waarna", "dit", "in", "die", "ander", "tale", "vertaal", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Gebruik", "die", "Kontak", "ons", "bladsy", "om", "kommentaar", "te", "lewer", "oor", "of", "navraag", "te", "doen", "na", "die", "Regeringsdienste-webtuiste", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Sien", "Terme", "en", "Voorwaardes", ",", "par.", "4.3", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Regeringskommunikasie", "(", "GCIS", ")", "is", "verantwoordelik", "vir", "die", "oorkoepelende", "bestuur", "en", "koördinering", "van", "die", "webtuiste", "se", "inhoud", "." ]
[ 3, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Ten", "einde", "PDF-dokumente", "te", "kan", "oopmaak", ",", "moet", "jy", "Adobe", "Acrobat", "Reader", "4", "of", "hoër", "op", "jou", "rekenaar", "geïnstalleer", "hê", "." ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Soms", "neem", "dit", "lank", "om", "PDF-dokumente", "oop", "te", "maak", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Wanneer", "jy", "Internet", "Explorer", "as", "jou", "blaaier", "gebruik", ":" ]
[ 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "In", "die", "tuimel-kieslys", "wat", "verskyn", ",", "kies", "'", "Save", "Target", "As", "'", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "In", "die", "'", "Save", "As", "'", "venstertjie", ",", "kies", "die", "plek", "op", "jou", "hardeskyf", "waar", "jy", "die", "dokument", "wil", "stoor", "en", "klik", "op", "die", "'", "Save", "'", "knoppie", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Maak", "jou", "Acrobat", "Reader", "toepassing", "oop", "en", "maak", "daarna", "die", "dokumente", "wat", "jy", "afgelaai", "het", "oop", "." ]
[ 0, 0, 3, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Wanneer", "jy", "Netscape", "as", "jou", "blaaier", "gebruik", ":" ]
[ 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "In", "die", "'", "Save", "As", "'", "venstertjie", ",", "kies", "die", "plek", "op", "jou", "hardeskyf", "waar", "jy", "die", "dokument", "wil", "stoor", "en", "klik", "op", "die", "'", "Save", "'", "knoppie", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Maak", "jou", "Acrobat", "Reader", "toepassing", "oop", "en", "maak", "daarna", "ook", "die", "dokumente", "wat", "jy", "afgelaai", "het", "oop", "." ]
[ 0, 0, 3, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Kontak", "ons", "asseblief", "(", "electronic@gcis.gov.za", ")", "indien", "jy", "enige", "probleme", "met", "die", "webtuiste", "ondervind", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Indien", "'n", "vereniging", ",", "maatskappy", "of", "beslote", "korporasie", "nie", "sy", "skuld", "kan", "of", "wil", "betaal", "nie", "en", "ook", "nie", "sy", "verpligtinge", "kan", "nakom", "nie", "(", "weens", "insolvensie", ",", "wanbestuur", "of", "om", "enige", "ander", "rede", ")", "mag", "die", "Direkteur-generaal", "van", "Handel", "en", "Nywerheid", "'n", "sakeonderneming", "onder", "administrasie", "plaas", "of", "laat", "likwideer", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Indien", "die", "hof", "beslis", "dat", "die", "Direkteur-generaal", "die", "vereniging", "of", "voorlopige", "vereniging", "onder", "administrasie", "moet", "plaas", ",", "sal", "hy", "of", "sy", "oor", "die", "nodige", "gesag", "beskik", "om", "die", "vereniging", "of", "voorlopige", "vereniging", "se", "sake", "ooreenkomstig", "die", "voorwaardes", "van", "die", "Maatskappywet", ",", "1973", "te", "administreer", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0 ]
[ "Indien", "die", "vereniging", "of", "voorlopige", "vereniging", "skriftelik", "by", "die", "Direkteur-generaal", "daarom", "aansoek", "doen", ",", "kan", "hy", "of", "sy", "die", "vereniging", "of", "voorlopige", "vereniging", "deregistreer", "indien", "hy", "of", "sy", "tevrede", "is", "dat" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "In", "sy", "beslissing", "sal", "die", "hof", "enige", "moontlike", "aanbevelings", "deur", "die", "Direkteur-generaal", "oor", "die", "verdeling", "van", "bates", "in", "ag", "neem", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "In", "die", "geval", "van", "'n", "maatskappy", "of", "beslote", "korporasie", "(", "BK", ")", "kan", "enige", "belanghebbende", "party", ",", "direkteur", "of", "ouditeur", "van", "die", "maatskappy", ",", "die", "Suid-Afrikaanse", "Inkomstediens", "(", "SAID", ")", "of", "die", "Registrateur", "van", "Maatskappye", "om", "die", "deregistrasie", "van", "'n", "maatskappy", "of", "BK", "aansoek", "doen", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 3, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Hierdie", "voorkeurbehandeling", "is", "egter", "net", "van", "toepassing", "op", "organisasies", "wat", "aan", "die", "bepalings", "van", "die", "Wet", "op", "Organisasies", "sonder", "Winsoogmerk", ",", "1997", "en", "verwante", "wetgewing", "voldoen", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Organisasies", "wat", "vir", "vrystelling", "aansoek", "wil", "doen", ",", "moet", "in", "een", "van", "die", "onderstaande", "kategorieë", "val", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "So", "'n", "artikel", "21-maatskappy", "moet", "'n", "akte", "van", "oprigting", "as", "stigtingsdokument", "hê", "en", "by", "die", "Registrateur", "van", "Maatskappye", "geregistreer", "wees", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0 ]
[ "As", "die", "stigtingsdokument", "nie", "aan", "die", "voorwaardes", "van", "Artikel", "30", "van", "die", "Wet", "op", "Organisasies", "sonder", "Winsoogmerk", ",", "1997", "voldoen", "nie", ",", "moet", "'n", "geskrewe", "onderneming", "wat", "deur", "die", "aansoeker", "onderteken", "is", ",", "saam", "met", "die", "aansoekvorm", "ingedien", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Organisasies", "wat", "tans", "nie", "formeel", "van", "inkomstebelasting", "vrygestel", "is", "nie", ",", "kan", "'n", "ingevulde", "aansoekvorm", "indien", ",", "saam", "met", "die", "nodige", "ondersteunende", "dokumente", "en", "die", "ondertekende", "geskrewe", "onderneming", "waarin", "persone", "wat", "in", "'n", "fidusiêre", "hoedanigheid", "optree", ",", "onderneem", "om", "aan", "die", "voorwaardes", "van", "Artikel", "30", "van", "die", "Wet", "op", "Organisasies", "sonder", "Winsoogmerk", ",", "1997", ",", "te", "voldoen", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0 ]
[ "maatskappy", ":", "Heg", "'n", "kopie", "van", "die", "akte", "van", "oprigting", "aan", "(", "insluitende", "kopieë", "van", "al", "die", "geregistreerde", "spesiale", "besluite", "wat", "die", "akte", "van", "oprigting", "wysig", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "trust", ":", "Heg", "'n", "kopie", "van", "die", "trustakte", "en", "enige", "daaropvolgende", "aktes", "van", "wysiging", "aan" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "vereniging", "van", "persone", ":", "Heg", "'n", "kopie", "van", "die", "jongste", "weergawe", "van", "die", "grondwet", "aan", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Organisasies", "wat", "gestig", "is", "met", "die", "hoofdoelstelling", "om", "stipendiums", ",", "studiebeurse", "en", "ander", "toekennings", "vir", "studie", ",", "navorsing", "en", "onderrig", "te", "verskaf", ",", "moet", "naas", "al", "die", "ondersteunende", "dokumente", "wat", "hierbo", "genoem", "is", "ook", "'n", "EI", "3", "Geskrewe", "Onderneming", "invul", "en", "indien", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Openbare", "en", "onafhanklike", "(", "privaat", ")", "skole", ",", "hoëronderwysinstellings", ",", "instellings", "vir", "volwassene-", "basiese", "onderwys", "en", "opleiding", "(", "VBOO", ")", "en", "instellings", "vir", "verdere", "onderwys", "en", "opleiding", "(", "VOO", ")", "moet", "'n", "kopie", "van", "'n", "registrasiesertifikaat", "wat", "deur", "die", "betrokke", "opvoedkundige", "owerheid", "uitgereik", "is", ",", "indien", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Jou", "kinders", "se", "reg", "op", "onderhoud", "is", "nie", "afhanklik", "van", "jou", "siening", "van", "die", "ander", "ouer", "se", "gedrag", "nie", ".", "Jy", "moet", "steeds", "onderhoud", "betaal", ",", "selfs", "indien", "die", "ander", "ouer" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Deur", "middel", "van", "'n", "bevel", "wat", "aan", "die", "werkgewer", "van", "persoon", "wat", "aanspreeklik", "is", "vir", "die", "betaling", "van", "onderhoud", "opdrag", "gee", "om", "die", "onderhoudsbetalings", "regstreeks", "van", "sy", "werknemer", "se", "salaris", "af", "te", "trek", ",", "in", "ooreenstemming", "met", "die", "Wet", "op", "Onderhoud", ",", "1998" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8 ]
[ "In", "die", "afdeling", "Soort", "kliënt", ":" ]
[ 0, 0, 0, 7, 8, 0 ]
[ "Verstrek", "die", "volgende", "inligting", "in", "die", "afdeling", "Invoerdersbesonderhede", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
[ "wie", "verantwoordelik", "sal", "wees", "vir", "die", "opstel", "en", "voorlegging", "van", "dokumente", "aan", "die", "Suid-Afrikaanse", "Inkomstediens", ";", "en" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0 ]
[ "Vul", "die", "aansoekvorm", "in", "en", "handig", "dit", "in", "by", "die", "naaste", "SAID-doeane-en-aksynskantoor", "in", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0 ]
[ "'n", "Permit", "van", "die", "Departement", "van", "Handel", "en", "Nywerheid", "-", "indien", "van", "toepassing" ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Verstrek", "die", "volgende", "inligting", "in", "die", "Handelsbesonderhede-gedeelte", "(", "Kliënttipe", "II", ")", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 8, 0, 0 ]
[ "Verstrek", "die", "volgende", "inligting", "in", "die", "gedeelte", "getiteld", "Besonderhede", "van", "kortingspakhuis", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0 ]
[ "Verstrek", "die", "volgende", "inligting", "in", "die", "Verklaring-gedeelte", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
[ "Dien", "die", "ingevulde", "vorm", "by", "die", "naaste", "doeane-", "en", "aksynskantoor", "van", "die", "SAID", "in", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0 ]
[ "die", "besigheid", "se", "registrasiesertifikaat", ",", "wat", "deur", "die", "Registrateur", "van", "Maatskappye", "of", ",", "in", "die", "geval", "van", "'n", "trust", ",", "deur", "die", "Meester", "van", "die", "Hooggeregshof", "uitgereik", "is" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 0, 0 ]
[ "'n", "Permit", "van", "die", "Departement", "van", "Handel", "en", "Nywerheid", "(", "indien", "van", "toepassing", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "die", "besonderhede", "en", "bewoording", "op", "die", "etiket", "of", "houer", "mag", "nie", "verander", "word", "sonder", "vooraf", "goedkeuring", "van", "die", "registrateur", "nie" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "die", "sak-", "of", "houergrootte", "mag", "nie", "verander", "word", "sonder", "vooraf", "geskrewe", "goedkeuring", "van", "die", "registrateur", "nie", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Dien", "aansoekvorms", "in", "duplikaat", "in", "en", "vul", "die", "vorms", "volledig", "in", ",", "sonder", "om", "te", "verwys", "na", "vorige", "aansoeke", ",", "bladsynommers", "of", "ander", "produkte", "(", "ten", "minste", "een", "afskrif", "van", "die", "aansoekvorms", "moet", "'n", "oorspronklike", "handtekening", "hê", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "die", "besonderhede", "en", "bewoording", "op", "die", "etiket", "of", "houer", "mag", "nie", "verander", "word", "sonder", "vooraf", "goedkeuring", "van", "die", "registrateur", "nie" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "die", "sak-", "of", "houergrootte", "mag", "nie", "verander", "word", "sonder", "vooraf", "geskrewe", "goedkeuring", "van", "die", "registrateur", "nie", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Dien", "aansoekvorms", "in", "duplikaat", "in", "en", "vul", "die", "vorms", "volledig", "in", ",", "sonder", "om", "te", "verwys", "na", "vorige", "aansoeke", ",", "bladsynommers", "of", "ander", "produkte", "(", "ten", "minste", "een", "afskrif", "van", "die", "aansoekvorms", "moet", "'n", "oorspronklike", "handtekening", "hê", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Planttelersregte", "word", "slegs", "toegestaan", "vir", "variëteite", "van", "dié", "soorte", "plante", "wat", "ingevolge", "die", "Wet", "op", "Planttelersregte", ",", "1976", "verklaar", "is", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0 ]
[ "Voortplantingsmateriaal", "aan", "die", "DUS-vereistes", "(", "onderskeibaarheid", ",", "eenvormigheid", "en", "stabiliteit", ")", "voldoen", ",", "naamlik", ":" ]
[ 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Dokumente", "en", "voortplantingsmateriaal", "moet", "op", "voorgeskrewe", "datums", "by", "die", "Registrateur", "ingedien", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Jy", "kan", "hierdie", "datums", ",", "asook", "inligting", "oor", "die", "hoeveelheid", "van", "die", "voortplantingsmateriaal", "wat", "ingedien", "moet", "word", "en", "die", "plek", "van", "indiening", ",", "kan", "by", "die", "Registrateur", "aanvra", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Om", "seewatervis", "op", "rekreasiegrondslag", "in", "te", "voer", ",", "moet", "jy", "aansoek", "doen", "om", "'n", "rekreasie-invoerpermit", "wat", "deur", "die", "Minister", "van", "Omgewingsake", "en", "Toerisme", "(", "DEA&T", ")", ",", "of", "gedelegeerde", "instansie", ",", "uitgereik", "sal", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "LW", ":", "Hierdie", "invoerpermit", "sluit", "varswatervis", "uit", ",", "want", "dit", "word", "deur", "die", "Departement", "van", "Landbou", "geadministreer", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0 ]
[ "Aansoek", "om", "'n", "invoerpermit", "vir", "lewende", "varswatervis", "of", "tropiese", "vis", "moet", "by", "die", "Departement", "van", "Landbou", "ingedien", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0 ]
[ "Geen", "spesie", "wat", "deur", "die", "Konvensie", "oor", "Internasionale", "Handel", "in", "Bedreigde", "Spesies", "van", "Wilde", "Fauna", "en", "Flora", "(", "CITES", ")", "gelys", "is", ",", "mag", "ingevoer", "word", "nie", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "(", "Kry", "meer", "inligting", "oor", "CITES", "by", "http://www.cites.org", ".", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Vul", "die", "nodige", "aansoekvorms", "in", "en", "dien", "hulle", ",", "saam", "met", "ondergenoemde", "inligting", ",", "by", "die", "Departement", "van", "Omgewingsake", "en", "Toerisme", "(", "Department", "of", "Environmental", "Affairs", "and", "Tourism", ")", "in", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0 ]
[ "bewys", "van", "betaling", "(", "bankdepositostrokie", "vir", "die", "permitfooi", "van", "R120", "per", "aansoeker", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Varswatervis", "word", "deur", "die", "Departement", "van", "Landbou", "geadministreer", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0 ]
[ "Aansoeke", "om", "'n", "uitvoerpermit", "vir", "lewende", ",", "gematigde", "varswatervis", "of", "tropiese", "vis", "moet", "by", "die", "Departement", "van", "Landbou", "ingedien", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0 ]
[ "Geen", "spesie", "wat", "deur", "die", "Konvensie", "oor", "Internasionale", "Handel", "in", "Bedreigde", "Spesies", "van", "Wilde", "Fauna", "en", "Flora", "gelys", "is", ",", "mag", "ingevoer", "word", "nie", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "(", "Kry", "meer", "inligting", "oor", "CITES", "by", "http://www.cites.org", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Vir", "elke", "uitvoerpermit", "wat", "vir", "grootoog-tuna", ",", "suidelike", "blouvin-tuna", ",", "swaardvis", ",", "Antarktiese", "tandvis", "en", "Patagoniese", "tandvis", "uitgereik", "is", ",", "moet", "jy", "vir", "elke", "besending", "ook", "die", "betrokke", "vangsstatistiek-dokument", "hê", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Kry", "'n", "uitvoer-aansoekvorm", "en", "die", "CITES-aansoekvorm", "by", "die", "Mariene-", "en", "Kusbestuurskantoor", "(", "die", "kontakbesonderhede", "verskyn", "onder", ")", ",", "of", "by", "'n", "takkantoor", "van", "die", "Departement", "van", "Omgewingsake", "en", "Toerisme", ",", "of", "laai", "die", "vorms", "van", "http://www.mcm-deat.gov.za", "af", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "kopieë", "van", "vangsstatistiek-dokumente", "moet", "verskaf", "word", "vir", "al", "die", "grootoog-tuna", ",", "suidelike", "blouvin-tuna", ",", "swaardvis", ",", "Antarktiese", "tandvis", "en", "Patagoniese", "tandvis", "wat", "ingevolge", "die", "vorige", "uitvoerpermit", "uitgevoer", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "jou", "identiteitsdokument", "(", "ID", ")", "en", "jou", "maatskappy", ",", "beslote", "korporasie", "of", "trust", "se", "registrasiedokumente" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "geldige", "uitvoerpermitte", "van", "die", "Departement", "van", "Handel", "en", "Nywerheid" ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4 ]
[ "die", "belastingklaringsertifikaat", "wat", "deur", "die", "Suid-Afrikaanse", "Inkomstediens", "goedgekeur", "en", "uitgereik", "is", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Stel", "jou", "naaste", "tak", "van", "die", "Suid-Afrikaanse", "Buro", "vir", "Standaarde", "van", "jou", "uitvoerbesending", "in", "kennis", "as", "die", "vis", "wat", "jy", "wil", "uitvoer", "nie", "vars", "is", "nie", "en", "nie", "vir", "menslike", "verbruik", "bedoel", "is", "nie", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "As", "die", "vis", "wel", "vars", "en", "vir", "menslike", "verbruik", "bedoel", "is", ",", "moet", "jy", "die", "Hawegesondheid", "in", "kennis", "stel", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Vul", "die", "aansoekvorm", "om", "'n", "uitvoerpermit", "in", ",", "onderteken", "dit", "en", "pos", "dit", "saam", "met", "die", "nodige", "dokumente", "aan", "die", "kantoor", "van", "Mariene", "en", "Kusbestuur", "(", "die", "adres", "verskyn", "onder", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Om", "seewatervis", "te", "mag", "invoer", ",", "moet", "jy", "aansoek", "doen", "om", "'n", "invoerpermit", ",", "wat", "deur", "die", "Minister", "van", "Omgewingsake", "en", "Toerisme", "of", "die", "gedelegeerde", "gesagsowerheid", "toegeken", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "NB", ":", "Hierdie", "invoerpermit", "sluit", "varswatervis", "uit", ",", "want", "dit", "word", "deur", "die", "Departement", "van", "Landbou", "geadministreer", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0 ]
[ "'n", "Aansoek", "om", "'n", "invoerpermit", "vir", "lewende", "varswatervis", "of", "tropiese", "vis", "moet", "by", "die", "Departement", "van", "Landbou", "ingedien", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0 ]
[ "Geen", "spesie", "wat", "deur", "die", "Konvensie", "oor", "Internasionale", "Handel", "in", "Bedreigde", "Spesies", "van", "Wilde", "Fauna", "en", "Flora", "(", "CITES", ")", "gelys", "is", ",", "mag", "ingevoer", "word", "nie", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "(", "Kry", "meer", "inligting", "oor", "CITES", "by", "http://www.cites.org", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0 ]
[ "Bekom", "'n", "aansoekvorm", "deur", "'n", "versoek", "aan", "Mariene-", "en", "Kusbestuur", "se", "bestuurskantoor", "te", "rig", "(", "die", "kontakbesonderhede", "verskyn", "onder", ")", ",", "of", "kry", "'n", "vorm", "by", "die", "Departement", "van", "Omgewingsake", "en", "Toerisme", "se", "takkantoor", ",", "of", "laai", "'n", "vorm", "by", "http://www.mcm-deat.gov.za", "af", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "gewaarmerkte", "kopieë", "van", "geldige", "invoerpermitte", "van", "die", "Departement", "van", "Handel", "en", "Nywerheid", "of", "permitbekendstellings" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 0 ]
[ "gewaarmerkte", "kopieë", "van", "die", "oorspronklike", "belastingklaringsertifikate", "wat", "deur", "die", "Suid-Afrikaanse", "Inkomstediens", "goedgekeur", "en", "uitgereik", "is", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "As", "die", "vis", "wat", "jy", "gaan", "invoer", "nie", "vars", "is", "nie", "en", "nie", "vir", "menslike", "gebruik", "bedoel", "is", "nie", ",", "moet", "jy", "jou", "naaste", "tak", "van", "die", "Suid-Afrikaanse", "Buro", "vir", "Standaarde", "daarvan", "in", "kennis", "stel", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Vul", "jou", "aansoekvorm", "in", ",", "onderteken", "dit", "en", "pos", "dit", "saam", "met", "die", "nodige", "ondersteunende", "dokumente", "aan", "Mariene-", "en", "Kustebestuur", "se", "bestuurskantoor", "(", "die", "adres", "verskyn", "onderaan", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Kry", "meer", "inligting", "by", "die", "Departement", "van", "Justisie", "en", "Grondwetlike", "Ontwikkeling", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 0 ]
[ "Tree", "met", "die", "Companies", "and", "Intellectual", "Property", "Registration", "Office", "in", "verbinding", "." ]
[ 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0 ]
[ "Doen", "aansoek", "om", "'n", "naam", "te", "reserveer", "deur", "vorm", "CM5", "voor", "te", "lê", "-", "Aansoek", "om", "die", "reservering", "van", "'n", "naam", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Vul", "vorm", "CM29", "in", "-", "Inhoud", "van", "register", "van", "direkteure", ",", "ouditeure", "en", "amptenare", "." ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Elke", "direkteur", "van", "die", "maatskappy", "moet", "een", "kopie", "van", "vorm", "CM47", "invul", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0 ]
[ "Vul", "vorm", "CM31", "in", "om", "toestemming", "te", "gee", "dat", "'n", "persoon", "as", "ouditeur", "mag", "optree", "." ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Dit", "is", "die", "dokument", "wat", "deur", "die", "Registrateur", "van", "Maatskappye", "onderteken", "en", "gestempel", "word", "sodra", "al", "die", "meegaande", "dokumente", "(", "wat", "hierbo", "gelys", "is", ")", "nagegaan", "en", "gefinaliseer", "is", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Akte", "van", "oprigting", "plus", "CM2A", ",", "CM2B", "en", "CM2C", "indien", "daar", "meer", "as", "een", "aandeelhouer", "is", ",", "of", "CM2D", "indien", "daar", "net", "een", "aandeelhouer", "is", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Indien", "jy", "voor", "15", "November", "2000", "ingevolge", "die", "gewoontereg", "getroud", "is", ",", "moet", "jy", "jou", "huwelik", "by", "die", "Departement", "van", "Binnelandse", "Sake", "registreer", "." ]
[ 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 0 ]
[ "Huwelike", "volgens", "die", "Gewoontereg", "en", "Gemeenskap", "van", "Goedere", "?" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Indien", "hulle", "dit", "wil", "verander", "nadat", "hulle", "reeds", "getroud", "is", ",", "moet", "hulle", "by", "die", "Hoërhof", "aansoek", "doen", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Ingevolge", "die", "Wet", "op", "Erkenning", "van", "Gebruiklike", "Huwelike", ",", "1998", "geniet", "die", "vrou", "dieselfde", "regte", "en", "status", "as", "die", "man", "om", "te", "besluit", "oor", "wat", "met", "die", "eiendom", "gebeur", "." ]
[ 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "'n", "aangewese", "persoon", "wat", "deur", "die", "Direkteur-Generaal", "aangewys", "is", "om", "funksies", "ooreenkomstig", "hierdie", "regulasies", "uit", "te", "voer", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "'n", "Buitelandse", "visvaartuig", "is", "'n", "vaartuig", "wat", "deur", "'n", "nie-Suid-Afrikaanse", "burger", ",", "dit", "wil", "sê", "'n", "buitelander", ",", "besit", "word", "en", "onder", "'n", "ander", "vlagstaat", "as", "die", "Republiek", "van", "Suid-Afrika", "(", "RSA", ")", "geregistreer", "is", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 6, 0, 5, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Voor", "jy", "by", "visvangs", "betrokke", "raak", ",", "moet", "jy", "met", "die", "Departement", "van", "Omgewingsake", "en", "Toerisme", "in", "verbinding", "om", "vas", "te", "stel", "of", "die", "huur", "van", "'n", "buitelandse", "vaartuig", "in", "'n", "spesifieke", "visvangsektor", "toegelaat", "sal", "word", "en", "om", "uit", "te", "vind", "watter", "dokumente", "nodig", "is", "om", "goedkeuring", "vir", "so", "'n", "aansoek", "te", "verkry", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ "Sodra", "daar", "in", "beginsel", "steun", "vir", "die", "gebruik", "van", "'n", "buitelandse", "vaartuig", "verleen", "is", ",", "moet", "jy", "'n", "aansoekvorm", "vir", "'n", "lisensie", "vir", "'n", "buitelandse", "visvaartuig", "by", "jou", "naaste", "kantoor", "van", "die", "Departement", "van", "Omgewingsake", "en", "Toerisme", "(", "DEA&T-kantoor", ")", "Department", "of", "Environmental", "Affairs", "and", "Tourism", "kry", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 7, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0 ]
[ "Vul", "die", "aansoekvorm", "in", "en", "dien", "dit", "saam", "met", "die", "ondergenoemde", "inligting", "by", "jou", "naaste", "DEA&T-kantoor", "in", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0 ]

Dataset Card for NCHLT

Dataset Summary

The development of linguistic resources for use in natural language processingis of utmost importance for the continued growth of research anddevelopment in the field, especially for resource-scarce languages. In this paper we describe the process and challenges of simultaneouslydevelopingmultiple linguistic resources for ten of the official languages of South Africa. The project focussed on establishing a set of foundational resources that can foster further development of both resources and technologies for the NLP industry in South Africa. The development efforts during the project included creating monolingual unannotated corpora, of which a subset of the corpora for each language was annotated on token, orthographic, morphological and morphosyntactic layers. The annotated subsetsincludes both development and test setsand were used in the creation of five core-technologies, viz. atokeniser, sentenciser,lemmatiser, part of speech tagger and morphological decomposer for each language. We report on the quality of these tools for each language and provide some more context of the importance of the resources within the South African context.

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

[More Information Needed]

Dataset Structure

[More Information Needed]

Data Instances

[More Information Needed]

Data Fields

[More Information Needed]

Data Splits

[More Information Needed]

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

[More Information Needed]

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

[More Information Needed]

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

Martin.Puttkammer@nwu.ac.za

Licensing Information

[More Information Needed]

Citation Information

@inproceedings{eiselen2014developing,
  title={Developing Text Resources for Ten South African Languages.},
  author={Eiselen, Roald and Puttkammer, Martin J},
  booktitle={LREC},
  pages={3698--3703},
  year={2014}
}

Contributions

Thanks to @Narsil for adding this dataset.

Downloads last month
92
Edit dataset card

Models trained or fine-tuned on nchlt