Datasets:
mt-en-vi

Languages: en vi
Multilinguality: translation
Size Categories: 1M<n<10M
Licenses: mit
Language Creators: found
Annotations Creators: found
Dataset Preview Go to dataset viewer
en (string)vi (string)source (string)
- Sorry, that question's not on here.
- Xin lỗi, nhưng mà ở đây không có câu hỏi đấy.
OpenSubtitles v2018
He wants you to come with him immediately.
Ông ấy muốn bố đi với ông ấy ngay lập tức
OpenSubtitles v2018
I thought we could use some company.
Tôi nghĩ chúng ta có thể muốn vài người bạn đồng hành.
OpenSubtitles v2018
It was founded in 2008 by this anonymous programmer using a pseudonym Satoshi Nakamoto.
Nó được sáng lập vào năm 2008 bởi một lập trình viên vô danh dưới bút danh Satoshi Nakamoto.
TED2020 v1
With both of these methods, no two prints are exactly alike, but both reveal dramatic images of the fish.
Với cả hai phương pháp, không có hai bản in nào giống bản nào, nhưng cả hai đều cho ra hình ảnh ấn tượng.
TED2020 v1
From these contexts was born an installation in the art space of the Queensland University of Technology in Brisbane.
Từ những tình huống này một bố trí không gian nghệ thuật được hình thành trong khu Đại học Công nghệ Queensland ở Brisbane.
TED2020 v1
I have lived to see something which I never expected.
Ta đã sống để thấy điều ta không bao giờ mong đợi.
OpenSubtitles v2018
It is the model for all future relationships with friends, with partners and with their own children.
Đó là mô hình cho tất cả các mối quan hệ trong tương lai với bạn bè, với đối tác và con cái của chúng.
TED2020 v1
Welcome him as your brother.
Chào mừng nó như anh em của các con.
OpenSubtitles v2018
So biologists can make all the mutant fruit flies they want without worrying about it.
Vậy các nhà sinh vật học có thể biến đổi gene bao nhiêu ruồi giấm họ muốn mà không cần lo lắng.
TED2020 v1
Frankly, there's not a lot of simplification we can do, we just have to multiply it out.
Thẳng thắn, có không phải là rất đơn giản hóa, chúng tôi có thể làm, chúng tôi chỉ cần có để nhân nó ra.
QED v2.0a
Along with his ukulele playing and incorporation of other genres, such as jazz and reggae, Kamakawiwoʻole remains influential in Hawaiian music.
Thông qua kỹ năng chơi đàn ukulele khéo léo của mình và kết hợp các thể loại khác (chẳng hạn như nhạc jazz và reggae), âm nhạc Kamakawiwoʻole vẫn còn sức ảnh hưởng rất lớn đến âm nhạc Hawaii.
WikiMatrix v1
I'm sorry to have to say this, but mother is still in great danger.
Thành thật xin lỗi để nói điều này. Mẹ của 2 người vẫn trong tình trạng rất nguy hiểm.
QED v2.0a
This is because these terms have little meaning for the majority of the Japanese, or because they define membership in Shinto organizations or sects.
Lý do là những từ này ít có ý nghĩa đối với phần lớn người Nhật hoặc những từ này có ý nghĩa là các hội viên chính thức của các tổ chức giáo phái Thần đạo.
WikiMatrix v1
Why does he call you that?
Sao anh ta lại gọi anh như vậy?
OpenSubtitles v2018
- And we've established the rules about lying?
- Chúng ta đã có luật không nói dối?
OpenSubtitles v2018
In 1998, Samsung created a U.S. joint venture with Compaq—called Alpha Processor Inc. (API)--to help it enter the high-end processor market.
Năm 1998, Samsung đã thành lập một liên doanh của Mỹ với Compaq - được gọi là Alpha Processor Inc. (API) - để giúp họ tham gia vào thị trường bộ xử lý cao cấp.
WikiMatrix v1
That's why I want you to talk to Rosalind before the meeting.
Đó là lý do tôi muốn cô trò chuyện với Rosalind trước buổi họp.
OpenSubtitles v2018
Canada's medals in weightlifting were won by Gerald Gratton in 1952, Jacques Demers in 1984, and Christine Girard in 2008 and 2012.
Bài chi tiết: Cử tạ tại Thế vận hội Mùa hè Các tấm huy chương cử tạ của Canada được giành bởi Gerald Gratton năm 1952, Jacques Demers năm 1984, và Christine Girard năm 2008 và 2012.
WikiMatrix v1
Even if you've only known them for, like...
Kể cả ta mới biết họ... được một tuần.
OpenSubtitles v2018
Smallpox also ravaged Mexico in the 1520s, killing 150,000 in Tenochtitlán alone, including the emperor, and Peru in the 1530s, aiding the European conquerors.
Bệnh đậu mùa cũng tàn phá México vào những năm 1520, chỉ riêng người Tenochtitlán đã có hơn 150.000 người chết, gồm cả quốc vương, và Peru vào những năm 1530, nhờ đó hỗ trợ cho những người châu Âu đi chinh phục.
WikiMatrix v1
With a heating system temperature of 95 °C it is possible to extract about 10 MW heat for every MW electricity lost.
Với một hệ thống, nhiệt độ nhiệt là 95 °C, nó có thể trích xuất khoảng 10 MW nhiệt cho mỗi MW điện bị mất.
WikiMatrix v1
I hope you had more success than me.
- Tôi hy vọng anh đạt được nhiều thành công hơn tôi.
OpenSubtitles v2018
So that means people aren't going to stand for the most part.
Không có lỗi, không có sự biến thể, không ai sẽ đứng lên. Được rồi, chúng ta hãy làm một trường hợp đầu tiên
QED v2.0a
Events were to be monitored by Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) observers according to an agreement negotiated by Richard Holbrooke.
Nhà cầm quyền Serbia bắt buộc phải ký một lệnh ngừng bắn và rút lui một phần, được Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) giám sát theo một thỏa thuận do Richard Holbrooke dàn xếp.
WikiMatrix v1
Mostly, they gently encouraged me to get help; I never felt out of control with them -- an interesting parallel, as I felt so out of control in every other aspect of my life.
Hầu hết trường hợp, họ động viên tôi tìm kiếm sự trợ giúp; Tôi chưa bao giờ cảm thấy mất kiểm soát với họ kể cũng thú vị vì tôi cảm thấy mình mất kiểm soát hoàn toàn với mọi thứ trong cuộc sống.
TED2020 v1
But I know that many other kinds of innovation also work.
Nhưng tôi biết rằng những sáng kiến mới cũng có hiệu quả.
TED2020 v1
At the age of 6, she began playing piano and singing at the Manuel Saumell Conservatory.
Năm 6 tuổi, cô bắt đầu chơi piano và hát tại Nhạc viện Manuel Saumell .
wikimedia v20210402
You want to make it on your own.
Cậu muốn tự lo 1 mình?
OpenSubtitles v2018
You and I have that in common.
Người và tôi có điểm chung chỗ đó.
OpenSubtitles v2018
We want to gussy up the gourds.
Chúng con muốn trang trí vỏ quả này.
OpenSubtitles v2018
As of 2001 India census, Mandya had a population of 131,211.
Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ, Mandya có dân số 131.211 người.
WikiMatrix v1
Boy, you know what? I will tell you, I love your country.
Này anh bạn, phải nói là tôi yêu đất nước các bạn.
OpenSubtitles v2018
Oh, um, Mother, this is Gilly.
Thưa mẹ, đây là Gilly.
OpenSubtitles v2018
If I have to ask you one more time,
Nếu tôi phải hỏi lại ông một lần nữa,
OpenSubtitles v2018
Why, bless you, Hollis.
Vì sao chứ. Chúa phù hộ anh, Hollis.
OpenSubtitles v2018
No, but I don't really care.
Không, nhưng thiệt tình con không quan tâm.
OpenSubtitles v2018
Griffin, of University College?"
Griffin, Đại học Cao đẳng? "
QED v2.0a
The announcement implied that Apple, at least for the time being, had no plans to release an iPhone software development kit (SDK), meaning that developers must use standard web protocols.
Thông báo ngụ ý rằng Apple, ít nhất là trong thời gian này, không có kế hoạch phát hành một bộ phát triển phần mềm iPhone (SDK), có nghĩa là các nhà phát triển phải sử dụng các giao thức web tiêu chuẩn.
WikiMatrix v1
- And you have the script?
- Cô có kịch bản chưa?
OpenSubtitles v2018
How did you know what that meant?
Làm sao mà cậu biết nó thế?
OpenSubtitles v2018
Her first collection of Afrikaans poems, Na die somer (“After the summer”) was produced before she was thirteen.
Bộ sưu tập những bài thơ tiếng Nam Phi đầu tiên của cô, Na die somer (Sau Sau mùa hè) được sản xuất trước khi bà mười ba tuổi.
wikimedia v20210402
Was it weird when you changed your name from Cat Stevens to Yusuf Islam?
Không kỳ quặc sao khi cậu đổi tên từ Cat Stevens thành Yusuf Islam?
OpenSubtitles v2018
I want to know the size of the market.
Và tôi muốn biết về thị trường -- kích thước của nó.
QED v2.0a
Under Satsuma's rule, names of Amami people underwent a great change, and they are today known for many unique one-character surnames.
Dưới sự cai trị của Satsuma, tên của người Amami trải qua một thay đổi to lớn, và nay thì nhiều người chỉ có họ viết bằng một Hán tự duy nhất.
WikiMatrix v1
Go ahead and I'll report that you kill unarmed soldiers
Làm đi và tôi sẽ báo cáo rằng anh đã chết tên lính vô danh
OpenSubtitles v2018
So this is a drawing of my preliminary design.
Đây là bản vẽ thiết kế sơ bộ của tôi.
TED2020 v1
And thirdly, and most importantly to my mind, is personality.
Điều thứ ba, cũng là quan trọng nhất, là tính cách mỗi người.
TED2020 v1
- Your father might be there, too.
- Có lẽ cha anh cũng ở trên đó.
OpenSubtitles v2018
When she was two years old, the Poland family relocated to the Eastern Cape where she spent most of her formative years.
Khi cô hai tuổi, gia đình Poland đã chuyển đến Đông Cape nơi cô dành phần lớn thời gian hình thành.
wikimedia v20210402
She's in some kind of trouble, though.
Con bé đang gặp rắc rối hả?
OpenSubtitles v2018
The best man for her.
Người tốt nhất cho cô ấy.
OpenSubtitles v2018
You've had every one of them.
Anh đã ngủ với hết mọi người trong bọn họ?
OpenSubtitles v2018
And I see, even more importantly, the power of music to connect hearts.
Và tôi thấy rằng, quan trọng hơn cả, là sức mạnh của âm nhạc để kết nối trái tim.
TED2020 v1
Look the line is gone.
Mọi người bỏ đi hết rồi kìa.
OpenSubtitles v2018
Many schools were closed.
Nhiều trường học phải đóng cửa.
WikiMatrix v1
I'll never tell them.
Tao sẽ không nói với người khác đâu mà.
OpenSubtitles v2018
You can't ask questions like that."
Em không hỏi thế được."
OpenSubtitles v2018
In January 2008, Litmanen received a ten-day trial invitation from Fulham under former Finland manager Roy Hodgson, and was signed on 31 January 2008 together with fellow countryman Toni Kallio.
Trong tháng 1 năm 2008, Litmanen đã nhận được lời mời thử việc 10 ngày từ Fulham bởi của cựu huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia Phần Lan, Roy Hodgson, và đã được ký kết vào ngày 31 Tháng Một năm 2008 cùng với đồng hương Toni Kallio.
WikiMatrix v1
May I get on with this now, please?
Tôi tiến hành được chưa?
OpenSubtitles v2018
I know that can be a bad feeling... owing someone.
Tôi hiểu cái cảm giác tồi tệ khi nợ một ai đó.
OpenSubtitles v2018
I only went out for 10 minutes!
Anh chỉ mới đi có 10 phút.
OpenSubtitles v2018
I pushed you out of my life.
Và cuối cùng em lại làm mất anh.
OpenSubtitles v2018
Finding algebraic equations, the solutions of which have the topology of a Möbius strip, is straightforward, but, in general, these equations do not describe the same geometric shape that one gets from the twisted paper model described above.
Không phức tạp lắm để tìm phương trình đại số cho các lời giải có hình học topo của một dải Mobius, nhưng nói chung các phương trình này không mô tả cùng một hình dạng hình học tương tự như mô hình có giấy được xoắn đã nêu trên.
WikiMatrix v1
She is the mother of Jan Myrdal, Sissela Bok and Kaj Fölster .
Họ có ba người con: Jan Myrdal, Sissela Bok và Kaj Fölster.
WikiMatrix v1
Her first recording was Olvídala amigo, composition of the iqueño Luis R. Cueto, and of whom don Víctor was the one of the idea to record it.
Bản ghi âm đầu tiên của bà là Olvídala amigo, sáng tác của iqueño Luis R. Cueto, và người mà Víctor là một trong những ý tưởng để ghi lại nó.
wikimedia v20210402
I'm glad you are my guest here, even though it is underground.
Em mừng vì có anh làm khách ở đây. Mặc dù chỉ là ở dưới lòng đất.
OpenSubtitles v2018
Now, I popped some pills earlier. I have to explain that to you.
Tôi đã uống vài viên thuốc lúc nãy, giờ tôi phải giải thích cho các bạn.
QED v2.0a
Caught him like a rat in a trap.
Bắt được hắn như một con chuột trong bẫy.
OpenSubtitles v2018
Less than 5-10% of the forest is old growth.
Ít hơn 5-10% rừng là các cây tăng trưởng cũ.
wikimedia v20210402
We are two of those things.
Chúng tôi là 2 trong số đó
OpenSubtitles v2018
Let's unload before it snaps.
Mau chuyển hàng trước khi nó sập.
OpenSubtitles v2018
No. My intentions moving forward are to celebrate what we have, what Marcel, in fact, took... and built into this... a true community of vampires.
Những nỗ lực của tôi nhằm tán dương những gì ta đang có, những gì mà thực tế Marcel đã chiếm lấy... và xây dựng nên như thế này... một cộng đồng ma cà rồng thực sự.
OpenSubtitles v2018
The Priory's members span our very globe itself.
Các thành viên Dòng Tu vẫn còn trên khắp thế giới.
OpenSubtitles v2018
The game was announced and released at the Electronic Entertainment Expo on June 12, 2014 for iOS and Android devices.
Trò chơi này đã được giới thiệu và ra mắt tại Triển lãm Giải trí Điện tử vào ngày 12 tháng 6 năm 2014 cho các thiết bị iOS và Android.
wikimedia v20210402
You will fight for your honor.
Mày sẽ phải chiến đầu vì danh dự của mày.
OpenSubtitles v2018
Distributed shared memory and memory virtualization combine the two approaches, where the processing element has its own local memory and access to the memory on non-local processors.
Bộ nhớ chia sẻ phân tán và ảo hóa bộ nhớ kết hợp hai phương pháp tiếp cận, nơi mà các phần tử xử lý có bộ nhớ cục bộ riêng và truy cập vào bộ nhớ trên bộ xử lý không cục bộ.
WikiMatrix v1
Tell me that isn't what I think it is.
Đây có phải thứ tôi đang nghĩ không?
OpenSubtitles v2018
-We can talk about what we're gonna...
- Ta có thể nói về việc sẽ làm...
OpenSubtitles v2018
When we get to the guard gate, the guard comes out.
Khi chúng tôi qua cổng bảo vệ, người bảo vệ bước ra,
TED2020 v1
Because out of the pain of those deaths, we saw a social and political movement.
Bởi vì ngoài nỗi đau mất mát, chúng ta nhìn thấy sự thay đổi của xã hội và chính trị.
TED2020 v1
You don't install a Worthington 1000 unless you've got something really big to guard.
Không cần phải mua một chiếc Worthington 1000 nếu như không phải cất giữ một cái gì thực sự quí giá
OpenSubtitles v2018
June: SEATO formally ends after France leaves the organization.
Tháng 6: SEATO chính thức tan rã sau khi Pháp rút khỏi tổ chức.
WikiMatrix v1
While many people have noted its resemblance to the Statue of Liberty, a sculptor present during its construction, Tsao Tsing-yuan, has written that the students decided not to model their statue on the Statue of Liberty because they were concerned that it would be unoriginal and "too openly pro-American."
Tuy nhiên, một nhà điêu khắc, có mặt trong lúc xây dựng tượng là Tsao Tsing-yuan, đã viết rằng các sinh viên quyết định không làm mẫu tượng của họ dựa vào tượng Nữ thần Tự do bởi vì họ lo rằng nó không nguyên bản và "quá rõ ràng là thân Mỹ".
WikiMatrix v1
James is a 17-year-old who believes he is a psychopath.
James là một thanh niên 17 tuổi tin rằng mình bị mắc chứng rối loạn nhân cách.
WikiMatrix v1
A deception worthy of the man himself.
Một trò lừa đảo xứng tầm với gã đó.
OpenSubtitles v2018
Shamshi-Adad was a son and successor of King Shalmaneser III, the husband of Queen Shammuramat (by some identified with the mythical Semiramis), and the father of Adad-nirari III, who succeeded him as king.
Ông là con trai và người kế vị của Shalmaneser III, chồng của Shammuramat (một số người xem đây là Semiramis thần thoại) và là cha của Adad-nirari III, người kế vị ông làm vua.
WikiMatrix v1
That's all I needed to do, and I couldn't.
Đáng lẽ em phải làm như vậy, nhưng em lại không thể
OpenSubtitles v2018
On some services, lenders mitigate the risk of bad debt by choosing which borrowers to lend to, and mitigate total risk by diversifying their investments among different borrowers.
Trên một số dịch vụ, người cho vay giảm thiểu rủi ro nợ xấu bằng cách chọn người vay để cho vay, và giảm thiểu rủi ro bằng cách đa dạng hóa đầu tư của họ giữa các khách hàng vay khác nhau.
WikiMatrix v1
I would do as he says, Grasa.
- Tôi sẽ làm theo lời anh ta đấy lão già.
OpenSubtitles v2018
So, I'm not going to talk about that.
Vì thế mà tôi sẽ không nói về điều đó.
TED2020 v1
None of the other samples we gathered even came close.
Không mẫu nào ta thu thập lại có được tiến triển như thế.
OpenSubtitles v2018
She knew and didn't tell me.
Cô ấy biết nhưng không nói với tôi.
OpenSubtitles v2018
- Do that thing, Shane!
- Làm việc đó đi, Shane.
OpenSubtitles v2018
In 1945, the number of torpedoes and depth charges carried was reduced.
Đến năm 1945, số lượng thủy lôi và mìn sâu mang theo được giảm bớt.
WikiMatrix v1
It's the bottom of the 9th. Bases are loaded.
Gần hết hiệp chín, cả ba gôn đều đã bị chốt...
OpenSubtitles v2018
And you proclaimed the Highwayman a hero?
Và con đã gọi tên ngoài cao tốc kia là một người anh hùng.
OpenSubtitles v2018
She was launched on 2 December 1905 and commissioned into the fleet on 1 October 1907.
Nó được hạ thủy vào ngày 2 tháng 12 năm 1905 và nhập biên chế vào hạm đội ngày 1 tháng 10 năm 1907.
WikiMatrix v1
First they warn, then they wound.
Lần đầu cảnh cáo, và sau đó mới thật sự.
OpenSubtitles v2018
They give murderers five.
Bọn sát nhân cũng chỉ năm năm.
OpenSubtitles v2018
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for Machine Translation Paired English-Vietnamese Sentences

Dataset Summary

[More Information Needed]

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

The language of the dataset text sentence is English ('en') and Vietnamese (vi).

Dataset Structure

Data Instances

An instance example:

{
  'en': 'And what I think the world needs now is more connections.', 
  'vi': 'Và tôi nghĩ điều thế giới đang cần bây giờ là nhiều sự kết nối hơn.', 
  'source': 'TED2020 v1'
}

Data Fields

  • en (str): English sentence
  • vi (str): Vietnamese sentence
  • source (str): Source.

Data Splits

The dataset is split in train, validation and test.

Tain Validation Test
Number of examples 2884451 11316 11225

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

[More Information Needed]

Citation Information

[More Information Needed]

Contributions

Thanks to @ncduy0303 for adding this dataset.

Edit dataset card