celex_id
stringlengths
10
10
text
translation
labels
sequence
32006D0213
{ "en": "COMMISSION DECISION\nof 6 March 2006\nestablishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards wood flooring and solid wood panelling and cladding\n(notified under document number C(2006) 655)\n(Text with EEA relevance)\n(2006/213/EC)\nTHE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,\nHaving regard to the Treaty establishing the European Community,\nHaving regard to Directive 89/106/EEC of 21 December 1988, on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (1), and in particular Article 20(2) thereof,\nWhereas:\n(1)\nDirective 89/106/EEC envisages that in order to take account of different levels of protection for construction works at national, regional or local level, it may be necessary to establish in the interpretative documents classes corresponding to the performance of products in respect of each essential requirement. Those documents have been published as the ‘Communication of the Commission with regard to the interpretative documents of Directive 89/106/EEC’ (2).\n(2)\nWith respect to the essential requirement of safety in the event of fire, interpretative document No 2 lists a number of interrelated measures which together define the fire safety strategy to be variously developed in the Member States.\n(3)\nInterpretative document No 2 identifies one of those measures as the limitation of the generation and spread of fire and smoke within a given area by limiting the potential of construction products to contribute to the full development of a fire.\n(4)\nThe level of that limitation may be expressed only in terms of the different levels of reaction-to-fire performance of the products in their end-use application;\n(5)\nBy way of harmonised solution, a system of classes was adopted in Commission Decision 2000/147/EC of 8 February 2000 implementing Council Directive 89/106/EEC as regards the classification of the reaction-to-fire performance of construction products (3).\n(6)\nIn the case of wood flooring and solid wood panelling and cladding it is necessary to use the classification established in Decision 2000/147/EC.\n(7)\nThe reaction-to-fire performance of many construction products and/or materials, within the classification provided for in Decision 2000/147/EC, is well established and sufficiently well known to fire regulators in Member States that they do not require testing for this particular performance characteristic.\n(8)\nThe measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Construction,\nHAS ADOPTED THIS DECISION:\nArticle 1\nThe construction products and/or materials which satisfy all the requirements of the performance characteristic ‘reaction to fire’ without need for further testing are set out in the Annex.\nArticle 2\nThe specific classes to be applied to different construction products and/or materials, within the reaction-to-fire classification adopted in Decision 2000/147/EC, are set out in the Annex to this Decision.\nArticle 3\nProducts shall be considered in relation to their end-use application, where relevant.\nArticle 4\nThis Decision is addressed to the Member States.\nDone at Brussels, 6 March 2006.", "da": "KOMMISSIONENS BESLUTNING\naf 6. marts 2006\nom klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår trægulve samt vægpaneler og vægbeklædning i massivt træ\n(meddelt under nummer K(2006) 655)\n(EØS-relevant tekst)\n(2006/213/EF)\nKOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -\nunder henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,\nunder henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (1), særlig artikel 20, stk. 2, og\nud fra følgende betragtninger:\n(1)\nI direktiv 89/106/EØF hedder det, at for at tage hensyn til eventuelle forskelle med hensyn til beskyttelsesniveauer for bygværker på nationalt, regionalt eller lokalt plan kan det i basisdokumenterne blive nødvendigt for hvert væsentligt kravs vedkommende at foretage en klassificering af varers ydeevne. Disse dokumenter er offentliggjort i »Meddelelse fra Kommissionen om basisdokumenterne til Rådets direktiv 89/106/EØF« (2).\n(2)\nFor så vidt angår de væsentlige krav til sikkerhed i tilfælde af brand opstiller basisdokument nr. 2 en række indbyrdes afhængige foranstaltninger, der tilsammen definerer den brandsikringsstrategi, der skal videreudvikles på forskellige måder i medlemsstaterne.\n(3)\nI basisdokument nr. 2 identificeres en af disse foranstaltninger som begrænsning af udvikling og spredning af ild og røg inden for et nærmere bestemt område ved at begrænse byggevarernes muligheder for at bidrage til en fuldt udviklet brand.\n(4)\nNiveauet for denne begrænsning kan kun udtrykkes ved hjælp af forskellige niveauer for byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand under den endelige anvendelse.\n(5)\nSom en harmoniseret løsning blev der ved Kommissionens beslutning 2000/147/EF af 8. februar 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer efter ydeevne med hensyn til reaktion ved brand (3) indført et system af klasser.\n(6)\nI forbindelse med trægulve samt vægpaneler og vægbeklædning i massivt træ er det nødvendigt at anvende den klassificering, der blev indført ved beslutning 2000/147/EF.\n(7)\nDe brandtekniske egenskaber er for mange byggevarer og/eller -materialer blevet fastslået inden for den klassificering, der er truffet bestemmelse om i beslutning 2000/147/EF, og er tilstrækkelig kendt af brandmyndighederne i medlemsstaterne til, at det ikke er nødvendigt at foretage en prøvning af disse egenskaber.\n(8)\nDe i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg -\nVEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:\nArtikel 1\nDe byggevarer og/eller -materialer, der opfylder alle ydeevnekravene med hensyn til »reaktion ved brand« uden behov for yderligere prøvning, er opført i bilaget.\nArtikel 2\nDe bestemte klasser for forskellige byggevarer og/eller -materialer, jf. klassificeringen med hensyn til reaktion ved brand vedtaget ved beslutning 2000/147/EF, er opført i bilaget til denne beslutning.\nArtikel 3\nByggevarer skal vurderes i forhold til deres endelige anvendelse i de tilfælde, hvor dette er relevant.\nArtikel 4\nDenne beslutning er rettet til medlemsstaterne.\nUdfærdiget i Bruxelles, den 6. marts 2006.", "de": "ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION\nvom 6. März 2006\nzur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Holzfußböden sowie Wand- und Deckenbekleidungen aus Massivholz)\n(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2006) 655)\n(Text von Bedeutung für den EWR)\n(2006/213/EG)\nDIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -\ngestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,\ngestützt auf die Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (1), insbesondere auf Artikel 20 Absatz 2,\nin Erwägung nachstehender Gründe:\n(1)\nNach der Richtlinie 89/106/EWG kann es zur Berücksichtigung der auf einzelstaatlicher, regionaler oder lokaler Ebene bestehenden unterschiedlichen Schutzniveaus für Bauwerke erforderlich sein, dass in den Grundlagendokumenten Klassen entsprechend der Leistung des jeweiligen Produkts im Hinblick auf die jeweilige wesentliche Anforderung festgelegt werden. Diese Dokumente wurden in Form einer Mitteilung der Kommission über die Grundlagendokumente der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (2) veröffentlicht.\n(2)\nFür die wesentliche Anforderung „Brandschutz“ enthält das Grundlagendokument Nr. 2 eine Reihe zusammenhängender Maßnahmen, die gemeinsam die Strategie für den Brandschutz festlegen, die dann in den Mitgliedstaaten in unterschiedlicher Weise entwickelt werden kann.\n(3)\nDas Grundlagendokument Nr. 2 nennt als eine dieser Maßnahmen die Begrenzung der Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch in einem gegebenen Bereich, indem das Potenzial der Bauprodukte, zu einem Vollbrand beizutragen, begrenzt wird.\n(4)\nDas Grenzniveau kann nur in Form unterschiedlicher Stufen des Brandverhaltens der Bauprodukte in ihrer Endanwendung ausgedrückt werden.\n(5)\nAls harmonisierte Lösung wurde in der Entscheidung 2000/147/EG der Kommission vom 8. Februar 2000 zur Durchführung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates im Hinblick auf die Klassifizierung des Brandverhaltens von Bauprodukten (3) ein System von Klassen festgelegt.\n(6)\nFür Holzfußböden sowie Wand- und Deckenbekleidungen aus Massivholz muss die mit der Entscheidung 2000/147/EG festgelegte Klassifizierung verwendet werden.\n(7)\nDas Brandverhalten zahlreicher Bauprodukte/-materialien im Rahmen der in der Entscheidung 2000/147/EG festgelegten Klassifizierung ist so eindeutig ermittelt und den für die Brandschutzvorschriften zuständigen Stellen in den Mitgliedstaaten so gut bekannt, dass sich eine Prüfung dieses Leistungsmerkmals erübrigt.\n(8)\nDie in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für das Bauwesen -\nHAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:\nArtikel 1\nDie Bauprodukte und/oder -materialien, die alle Anforderungen des Merkmals „Brandverhalten“ erfüllen, ohne dass eine weitere Prüfung erforderlich ist, sind im Anhang aufgeführt.\nArtikel 2\nDie spezifischen Klassen, die im Rahmen der in der Entscheidung 2000/147/EG festgelegten Klassifizierung des Brandverhaltens für unterschiedliche Bauprodukte und/oder -materialien gelten, sind im Anhang aufgeführt.\nArtikel 3\nDie Produkte werden - sofern relevant - in Bezug auf ihre Endanwendung betrachtet.\nArtikel 4\nDiese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.\nBrüssel, den 6. März 2006", "nl": "BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE\nvan 6 maart 2006\ntot vaststelling van klassen van materiaalgedrag bij brand voor bepaalde voor de bouw bestemde producten voor houten vloeren en massief houten lambrisering en bekleding\n(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 655)\n(Voor de EER relevante tekst)\n(2006/213/EG)\nDE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,\nGelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,\nGelet op Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten (1), en met name op artikel 20, lid 2,\nOverwegende hetgeen volgt:\n(1)\nIngevolge Richtlijn 89/106/EEG kan het met het oog op de op nationaal, regionaal of plaatselijk niveau uiteenlopende beschermingsniveaus voor bouwwerken nodig zijn om in de basisdocumenten voor ieder fundamenteel voorschrift klassen vast te stellen voor het gedrag van producten. Deze documenten zijn in de vorm van een mededeling van de Commissie (2) betreffende de basisdocumenten van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad gepubliceerd.\n(2)\nMet betrekking tot het fundamentele voorschrift „brandveiligheid” noemt basisdocument nr. 2 een aantal onderling samenhangende maatregelen die tezamen de brandveiligheidsstrategie vaststellen, welke in de lidstaten op verschillende wijze kan worden uitgewerkt.\n(3)\nEén van die maatregelen die in basisdocument nr. 2 worden genoemd, is het beperken van het ontstaan en de verspreiding van brand en rook op een bepaalde plaats, door de kans dat voor de bouw bestemde producten bijdragen tot de volledige ontwikkeling van een brand, te verkleinen.\n(4)\nHet niveau van die beperking kan slechts worden uitgedrukt als een bepaald materiaalgedrag bij brand van de producten in hun uiteindelijke toepassing.\n(5)\nAls geharmoniseerde oplossing is bij Beschikking 2000/147/EG van de Commissie van 8 februari 2000 ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad wat de indeling van voor de bouw bestemde producten in klassen van materiaalgedrag bij brand betreft (3) een systeem van klassen vastgesteld.\n(6)\nVoor houten vloeren en massief houten lambrisering en bekleding moet de klassenindeling van Beschikking 2000/147/EG worden toegepast.\n(7)\nHet materiaalgedrag bij brand van veel voor de bouw bestemde producten en/of materialen die zijn opgenomen in de klassenindeling van Beschikking 2000/147/EG, is duidelijk vastgesteld en is bij de voor brand bevoegde regelgevende instanties in de lidstaten voldoende bekend, zodat zij op dit specifieke gedragskenmerk niet hoeven te worden getest.\n(8)\nDe in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de bouw,\nHEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:\nArtikel 1\nDe voor de bouw bestemde producten en/of materialen die aan alle voorschriften voor het gedragskenmerk „materiaalgedrag bij brand” voldoen en die niet verder hoeven te worden getest, zijn opgenomen in de bijlage.\nArtikel 2\nDe specifieke klassen die overeenkomstig de bij Beschikking 2000/147/EG vastgestelde indeling naar materiaalgedrag bij brand voor de verschillende voor de bouw bestemde producten en/of materialen gelden, zijn in de bijlage bij deze beschikking opgenomen.\nArtikel 3\nDe producten worden, waar nodig, beoordeeld ten aanzien van de uiteindelijke toepassing ervan.\nArtikel 4\nDeze beschikking is gericht tot de lidstaten.\nGedaan te Brussel, 6 maart 2006.", "sv": "KOMMISSIONENS BESLUT\nav den 6 mars 2006\nom indelning i klasser beroende på reaktion vid brandpåverkan för vissa byggprodukter när det gäller trägolv samt paneler och andra beklädnader av massivt trä\n[delgivet med nr K(2006) 655]\n(Text av betydelse för EES)\n(2006/213/EG)\nEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT\nmed beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,\nmed beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter (1), särskilt artikel 20.2, och\nav följande skäl:\n(1)\nFör att lokala, regionala och nationella skillnader i skyddsnivåer för byggnader skall kunna beaktas kan det enligt direktiv 89/106/EEG bli nödvändigt att göra en klassindelning i tillämpningsdokumenten efter produktens egenskaper med avseende på varje väsentligt krav. Dessa dokument har offentliggjorts i kommissionens meddelande om tillämpningsdokumenten till rådets direktiv 89/106/EEG (2).\n(2)\nNär det gäller väsentliga krav på säkerhet i händelse av brand anges i tillämpningsdokument nr 2 en rad åtgärder som tillsammans utgör en brandsäkerhetsstrategi som medlemsstaterna kan vidareutveckla på olika sätt.\n(3)\nEn av åtgärderna i tillämpningsdokument nr 2 består i att begränsa brandens och rökens utveckling och spridning inom ett givet område genom att minska byggprodukternas benägenhet att bidra till en fullt utvecklad brand.\n(4)\nBegränsningens omfattning kan endast uttryckas genom olika nivåer för byggprodukters reaktion vid brandpåverkan under faktiska användningsförhållanden.\n(5)\nSom en harmoniserad lösning antogs ett klassificeringssystem genom kommissionens beslut 2000/147/EG av den 8 februari 2000 om genomförandet av rådets direktiv 89/106/EEG beträffande klassificering av byggprodukter med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan (3).\n(6)\nNär det gäller trägolv samt paneler och andra beklädnader av massivt trä bör den klassificering som fastställs i beslut 2000/147/EG användas.\n(7)\nReaktionen vid brandpåverkan för många byggprodukter och byggmaterial som omfattas av klassificeringen enligt beslut 2000/147/EG är så väl fastlagd och välkänd att brandskyddsmyndigheterna i medlemsstaterna inte kräver provning av denna särskilda påverkan.\n(8)\nDe åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga byggkommittén.\nHÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.\nArtikel 1\nDe byggprodukter och byggmaterial som uppfyller samtliga krav avseende ”reaktion vid brandpåverkan” och som inte omfattas av ytterligare krav på provning anges i bilagan.\nArtikel 2\nDe särskilda klasser som skall tillämpas för olika byggprodukter och byggmaterial och som ingår i klassificeringen av reaktion vid brandpåverkan som antagits i beslut 2000/147/EG anges i bilagan till det här beslutet.\nArtikel 3\nByggprodukterna skall i förekommande fall behandlas med hänsyn till de faktiska användningsförhållandena.\nArtikel 4\nDetta beslut riktar sig till medlemsstaterna.\nUtfärdat i Bryssel den 6 mars 2006.", "bg": "32006D0213\nL 079/27\nОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ\nРЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА\nот 6 март 2006 година\nотносно класификацията на характеристиките по реакция на огън на някои строителни материали за подови настилки от дървесина, ламперии и външни стенни покрития от масивна дървесина\n(нотифицирано под номер C(2006) 655)\n(текст от значение за ЕИП)\n(2006/213/ЕО)\nКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,\nкато взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,\nкато взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти (1), и по-специално член 20, параграф 2 от нея,\nкато има предвид, че:\n(1)\nДиректива 89/106/ЕИО приема, че за да се вземе предвид разликата в нивата на защита, които съществуват на национално, регионално или местно равнище, за всяко съществено изискване е необходимо в тълкувателните документи да бъдат установени класове на експлоатационните характеристики на продуктите. Тези документи са публикувани под формата на „Доклад на Комисията относно тълкувателните документи към Директива 89/106/ЕИО“ (2).\n(2)\nПо отношение на същественото изискване относно безопасността в случай на пожар тълкувателен документ № 2 съдържа списък от взаимосвързани мерки, които, взети заедно, определят стратегията за безопасност в случай на пожар, която може да бъде прилагана по различни начини в държавите-членки.\n(3)\nЕдна от мерките, определени в тълкувателен документ № 2, се състои в ограничаване на възможността от възникване и разпространяване на огъня и на димните емисии в дадено помещение чрез ограничаване потенциала на строителните материали да допринасят за силното разрастване на пожара.\n(4)\nТова ограничаване може да бъде изразено само чрез различните класове на експлоатационните характеристики на продуктите по реакция на огън при условията на тяхната крайна употреба.\n(5)\nЧрез едно хармонизирано решение в Решение 2000/147/ЕО на Комисията от 8 февруари 2000 г. относно прилагане на Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на класификацията на характеристиките на строителните материали по реакция на огън (3) се въвежда система от класове.\n(6)\nЗа подовите настилки от дървесина, лампериите и външните стенни покрития от масивна дървесина е необходимо да се използва класификацията, въведена с Решение 2000/147/ЕО.\n(7)\nЗа голям брой продукти и/или строителни материали характеристиките по реакция на огън, определени в класификацията на Решение 2000/147/ЕО, са достатъчно добре установени и познати на органите на държавите-членки, работещи в областта на пожарната безопасност. Следователно не е необходимо да се правят допълнителни изпитвания в това отношение.\n(8)\nПредвидените мерки в настоящото решение са съобразени със становището на Постоянния комитет по строителството,\nПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:\nЧлен 1\nСтроителните продукти и/или материали, които отговарят на всички изисквания относно характеристиката „реакция на огън“, без да се налага провеждане на допълнителни изпитвания, са изброени в приложението.\nЧлен 2\nСпецифичните класове, прилагани към различните строителни продукти и/или материали в рамките на класификацията на характеристиките по реакция на огън, приети с Решение 2000/147/ЕО, са посочени в приложението към настоящото решение.\nЧлен 3\nПродуктите се разглеждат според условията на тяхната крайна употреба, когато това е необходимо.\nЧлен 4\nАдресати на настоящото решение са държавите-членки.\nСъставено в Брюксел на 6 март 2006 година.", "cs": "ROZHODNUTÍ KOMISE\nze dne 6. března 2006,\nkterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dřevěné podlahoviny a deskové obložení a bednění z rostlého dřeva\n(oznámeno pod číslem K(2006) 655)\n(Text s významem pro EHP)\n(2006/213/ES)\nKOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,\ns ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,\ns ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (1), a zejména na čl. 20 odst. 2 uvedené směrnice,\nvzhledem k těmto důvodům:\n(1)\nVe směrnici 89/106/EHS se předpokládá, že s cílem zohlednit různé úrovně ochrany staveb na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni může být nezbytné stanovit v interpretačních dokumentech třídy odpovídající ukazatelům vlastností výrobků z hlediska každého základního požadavku. Tyto dokumenty byly zveřejněny ve sdělení Komise k interpretačním dokumentům směrnice 89/106/EHS (2).\n(2)\nPokud jde o základní požadavek na bezpečnost v případě požáru, uvádí interpretační dokument č. 2 řadu vzájemně souvisejících opatření, která společně tvoří strategii požární bezpečnosti, kterou lze v členských státech rozvíjet různě.\n(3)\nInterpretační dokument č. 2 uvádí jako jedno z těchto opatření omezení vzniku a šíření ohně a kouře v daném prostoru tím, že bude omezena schopnost stavebních výrobků přispívat k plnému rozvinutí požáru.\n(4)\nÚroveň tohoto omezení může být vyjádřena pouze různými úrovněmi ukazatelů reakce výrobků na oheň při jejich konečném použití.\n(5)\nSystém tříd byl jako harmonizované řešení přijat rozhodnutím Komise 2000/147/ES ze dne 8. února 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň (3).\n(6)\nV případě dřevěných podlahovin a deskového obložení a bednění z rostlého dřeva je nezbytné použít klasifikaci stanovenou v rozhodnutí 2000/147/ES.\n(7)\nReakce mnoha stavebních výrobků a/nebo materiálů na oheň je v rámci klasifikace stanovené v rozhodnutí 2000/147/ES již dobře zavedena a dostatečně známa regulačním orgánům v oblasti požární bezpečnosti v členských státech, takže nevyžadují zkoušení této konkrétní funkční vlastnosti.\n(8)\nOpatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro stavebnictví,\nPŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:\nČlánek 1\nStavební výrobky a/nebo materiály, které splňují všechny požadavky na funkční vlastnost „reakce na oheň“ bez dalšího zkoušení, jsou stanoveny v příloze.\nČlánek 2\nZvláštní třídy, které se použijí pro různé stavební výrobky a/nebo materiály v rámci klasifikace z hlediska reakce na oheň přijaté rozhodnutím 2000/147/ES, jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.\nČlánek 3\nU výrobků je třeba, pokud je to vhodné, přihlížet k jejich konečnému použití.\nČlánek 4\nToto rozhodnutí je určeno členským státům.\nV Bruselu dne 6. března 2006.", "hr": "32006D0213\nL 079/27\nSLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE\nODLUKA KOMISIJE\nod 6. ožujka 2006.\no utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevnih proizvoda u vezi s drvenim podnim oblogama i zidnim oblogama i lamperijom od punog drveta\n(priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 655)\n(Tekst značajan za EGP)\n(2006/213/EZ)\nKOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,\nuzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,\nuzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na građevne proizvode (1), a posebno njezin članak 20. stavak 2.,\nbudući da:\n(1)\nDirektiva 89/106/EEZ predviđa da, kako bi se vodilo računa o različitim razinama zaštite građevnih objekata koje mogu prevladavati na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, je potrebno u interpretacijskim dokumentima uspostaviti razrede u vezi s ponašanjem proizvoda s obzirom na svaki ključni zahtjev. Ovi su dokumenti objavljeni kao „Komunikacija Komisije u vezi s interpretacijskim dokumentima Direktive Vijeća 89/106/EEZ” (2).\n(2)\nS obzirom na ključni zahtjev sigurnosti u slučaju požara, u interpretacijskom dokumentu br. 2 navodi se određeni broj međusobno povezanih mjera koje zajedno doprinose definiranju strategije sigurnosti u slučaju požara koja se u državama članicama može razvijati na različite načine.\n(3)\nInterpretacijski dokument br. 2 utvrđuje jednu od ovih mjera kao ograničenje stvaranja i širenja požara i dima unutar zadanog prostora tako da se ograniči potencijalni doprinos građevnih proizvoda punom razvoju požara.\n(4)\nRazina takvog ograničenja može se izraziti jedino u smislu različitih razina reakcije proizvoda na požar tijekom njihove krajnje primjene.\n(5)\nPutem usklađenog rješenja donesen je sustav razreda Odlukom Komisije 2000/147/EZ od 8. veljače 2000. o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s razredbom reakcije na požar građevnih proizvoda (3).\n(6)\nU slučaju drvenih podnih obloga i zidnih obloga i lamperije od punog drveta potrebno je koristiti se razredbom koja je utvrđena u Odluci 2000/147/EZ.\n(7)\nReakcija na požar mnogih građevnih proizvoda i/ili materijala, u okviru razredbe predviđene u Odluci 2000/147/EZ, dobro je utvrđena i dovoljno dobro poznata nadležnim regulatornim tijelima u državama članicama tako da ona ne zahtijevaju ispitivanja ove karakteristike ponašanja.\n(8)\nMjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnoga odbora za graditeljstvo,\nDONIJELA JE OVU ODLUKU:\nČlanak 1.\nGrađevni proizvodi i/ili materijali koji udovoljavaju zahtjevima karakteristike ponašanja „reakcija na požar” utvrđeni su u Prilogu, bez potrebe za daljnjim ispitivanjem.\nČlanak 2.\nOdređeni razredi koje treba primijeniti na različite građevne proizvode i/ili materijale, u okviru razredbe reakcije na požar donesene u Odluci 2000/147/EZ, utvrđene su u Prilogu ovoj Odluci.\nČlanak 3.\nProizvodi se razmatraju u odnosu na njihovu krajnju primjenu, gdje je to potrebno.\nČlanak 4.\nOva je Odluka upućena državama članicama.\nSastavljeno u Bruxellesu 6. ožujka 2006.", "pl": "DECYZJA KOMISJI\nz dnia 6 marca 2006 r.\nustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do drewnianych pokryć podłogowych, paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych\n(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 655)\n(Tekst mający znaczenie dla EOG)\n(2006/213/WE)\nKOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,\nuwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,\nuwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (1), w szczególności jej art. 20 ust. 2,\na także mając na uwadze, co następuje:\n(1)\nDyrektywa 89/106/EWG przewiduje, iż w celu uwzględnienia zróżnicowanych poziomów zabezpieczenia obiektów budowlanych na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym może istnieć konieczność ustalenia w dokumentach interpretacyjnych klas odpowiadających właściwościom użytkowym wyrobów dla każdego zasadniczego wymogu. Dokumenty takie opublikowano w formie „Komunikatu Komisji w sprawie dokumentów interpretacyjnych w odniesieniu do dyrektywy 89/106/EWG” (2).\n(2)\nZ punktu widzenia wymagania podstawowego dotyczącego bezpieczeństwa pożarowego, dokument interpretacyjny nr 2 wymienia szereg powiązanych ze sobą środków składających się na strategię bezpieczeństwa pożarowego, która ma być na różne sposoby rozwijana w państwach członkowskich.\n(3)\nJednym z takich środków określonych w dokumencie interpretacyjnym nr 2 jest ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu na danym obszarze poprzez ograniczenie potencjału wyrobów budowlanych do przyczyniania się do pełnego rozniecenia ognia.\n(4)\nPoziom tego ograniczenia może być wyrażony tylko przez zróżnicowane poziomy reakcji na ogień wyrobów budowlanych w ich docelowym zastosowaniu.\n(5)\nDążąc do zharmonizowanego rozwiązania, przyjęto system klas na mocy decyzji Komisji 2000/147/WE z dnia 8 lutego 2000 r. wykonującej dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień wyrobów budowlanych (3).\n(6)\nW przypadku drewnianych pokryć podłogowych, paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych konieczne jest stosowanie klasyfikacji ustanowionej decyzją 2000/147/WE.\n(7)\nOdporność wielu wyrobów i/lub materiałów budowlanych na działanie ognia, podana w klasyfikacji zawartej w decyzji 2000/147/WE, jest dostatecznie ustalona i wystarczająco dobrze znana organom regulującym zagadnienia pożarowe w państwach członkowskich, co oznacza, że nie wymagają one badań tej właściwości użytkowej.\n(8)\nŚrodki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,\nPRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:\nArtykuł 1\nW Załączniku określa się wyroby i/lub materiały budowlane, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie właściwości użytkowej „reakcja na ogień”, bez konieczności dalszego badania.\nArtykuł 2\nW Załączniku do niniejszej decyzji określa się konkretne klasy mające zastosowanie do różnych wyrobów i/lub materiałów budowlanych w ramach klasyfikacji dotyczącej reakcji na działanie ognia, przyjętej w decyzji 2000/147/WE.\nArtykuł 3\nW stosownych przypadkach wyroby powinny być rozpatrywane pod kątem ich docelowego zastosowania.\nArtykuł 4\nNiniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.\nSporządzono w Brukseli, dnia 6 marca 2006 r.", "sk": "ROZHODNUTIE KOMISIE\nzo 6. marca 2006,\nktorým sa ustanovujú triedy reakcie na oheň pre určité stavebné výrobky, pokiaľ ide o drevené podlahoviny a dosky a obklady z prírodného dreva\n[oznámené pod číslom K(2006) 655]\n(Text s významom pre EHP)\n(2006/213/ES)\nKOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,\nso zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,\nso zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky (1), a najmä na jej článok 20 ods. 2,\nkeďže:\n(1)\nV smernici 89/106/EHS sa predpokladá, že v záujme zohľadnenia rozličných úrovní ochrany pri vykonávaní stavebných prác na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni sa môže javiť ako nevyhnutné ustanoviť vo vysvetľujúcich dokumentoch triedy zodpovedajúce charakteristikám výrobkov pre každú základnú požiadavku. Tieto dokumenty sa uverejnili ako Oznámenie Komisie s ohľadom na vysvetľujúce dokumenty smernice 89/106/EHS (2).\n(2)\nV súvislosti so základnou požiadavkou bezpečnosti v prípade požiaru sa vo vysvetľujúcom dokumente č. 2 uvádza istý počet navzájom prepojených opatrení, ktoré spoločne definujú stratégiu protipožiarnej bezpečnosti, ktorá sa má individuálne vypracovať v jednotlivých členských štátoch.\n(3)\nVo vysvetľujúcom dokumente č. 2 sa uvádza ako jedno z týchto opatrení obmedzenie vzniku a šírenia požiaru a dymu v danej oblasti obmedzením tých vlastností stavebných výrobkov, ktoré prispievajú k úplnému rozvinutiu požiaru.\n(4)\nStupeň tohto obmedzenia môže byť vyjadrený výlučne prostredníctvom určenia rôznych úrovní reakcie výrobkov na oheň, pri ich konečnom použití.\n(5)\nNa základe zosúladeného riešenia sa prijal systém tried rozhodnutím Komisie 2000/147/ES z 8. februára 2000, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu reakcie stavebných výrobkov na oheň (3).\n(6)\nV prípade drevených podlahovín a dosiek a obkladov z prírodného dreva je potrebné použiť klasifikáciu ustanovenú v rozhodnutí 2000/147/ES.\n(7)\nTriedy reakcie na oheň mnohých stavebných výrobkov a/alebo materiálov v rámci klasifikácie ustanovenej v rozhodnutí 2000/147/ES sú dobre zavedené a regulačné orgány v oblasti protipožiarnej bezpečnosti v jednotlivých členských štátoch sú s nimi dostatočne oboznámené, v dôsledku čoho sa na preverenie týchto konkrétnych požiarnych charakteristík nevyžaduje vykonanie skúšok.\n(8)\nOpatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre stavebníctvo,\nPRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:\nČlánok 1\nStavebné výrobky a/alebo materiály, ktoré spĺňajú všetky požiadavky charakteristík „reakcie na oheň“ bez nutnosti ďalšieho skúšania, sú uvedené v prílohe.\nČlánok 2\nOsobitné triedy, ktoré sa vzťahujú na rôzne stavebné výrobky a/alebo materiály v rámci klasifikácie reakcie na oheň prijatej v rozhodnutí 2000/147/ES, sú stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.\nČlánok 3\nV prípade potreby sa výrobky posudzujú s prihliadnutím na ich konečné použitie.\nČlánok 4\nToto rozhodnutie je určené členským štátom.\nV Bruseli 6. marca 2006", "sl": "ODLOČBA KOMISIJE\nz dne 6. marca 2006\no določitvi razredov požarne odpornosti pri požarih z zunanje strani za nekatere gradbene proizvode glede lesenih podov ter stenskih in stropnih opažev iz masivnega lesa\n(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 655)\n(Besedilo velja za EGP)\n(2006/213/ES)\nKOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -\nob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,\nob upoštevanju Direktive 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode (1), in zlasti člena 20(2) Direktive,\nob upoštevanju naslednjega:\n(1)\nDirektiva 89/106/EGS predvideva, da se lahko zaradi upoštevanja različnih ravni zaščite gradbenih objektov na nacionalnih, regionalnih ali lokalnih ravneh v razlagalnih dokumentih za vsako bistveno zahtevo določijo razredi, ki ustrezajo značilnostim proizvodov. Ti dokumenti so bili objavljeni kot „Obvestilo Komisije v zvezi z razlagalnimi dokumenti Direktive Sveta 89/106/EGS (2)“.\n(2)\nGlede bistvene zahteve po varnosti pri požaru razlagalni dokument št. 2 navaja številne med seboj povezane ukrepe, ki skupaj določajo strategijo požarne varnosti, ki se razvija različno v državah članicah.\n(3)\nRazlagalni dokument št. 2 opredeljuje enega teh ukrepov kot omejevanje sproščanja in širjenja ognja ter dima znotraj danega območja s spreminjanjem lastnosti materiala zaradi omejevanja vpliva gradbenega materiala pri razplamtevanju požara.\n(4)\nRaven te omejitve se lahko izrazi samo z različnimi ravnmi požarne odpornosti proizvodov pri njihovi končni uporabi.\n(5)\nZ usklajeno rešitvijo je bil v Odločbi Komisije 2000/147/ES z dne 8. februarja 2000 o izvajanju Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s klasifikacijo požarne odpornosti gradbenih proizvodov (3), sprejet sistem razredov.\n(6)\nV primeru lesenih podov ter stenskih in stropnih opažev iz masivnega lesa je treba uporabiti klasifikacijo, ki je opredeljena v Odločbi 2000/147/ES.\n(7)\nLastnosti odziva na ogenj številnih gradbenih proizvodov in/ali materialov, v okviru klasifikacije, predvidene v Odločbi 2000/147/ES, so dovolj dobro določene in zadostno poznane zakonodajalcem na področju požarne varnosti v državah članicah, da ne zahtevajo preskušanja za to posebno lastnost.\n(8)\nUkrepi iz te odločbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo -\nSPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:\nČlen 1\nGradbeni proizvodi in/ali materiali, ki izpolnjujejo vse zahteve obnašanja „odziva na ogenj“ brez potrebe po nadaljnjih preskusih, so določeni v Prilogi.\nČlen 2\nPosebni razredi, ki se uporabijo za različne gradbene proizvode in/ali materiale, v okviru klasifikacije požarne varnosti, sprejete v Odločbi 2000/147/ES, so določeni v Prilogi k tej odločbi.\nČlen 3\nProizvodi bodo obravnavani glede na končno uporabo, kadar je to ustrezno.\nČlen 4\nTa odločba je naslovljena na države članice.\nV Bruslju, 6. marca 2006", "es": "DECISIÓN DE LA COMISIÓN\nde 6 de marzo de 2006\npor la que se establecen las clases de reacción al fuego para determinados productos de construcción en lo que respecta a los suelos de madera y los paneles y revestimientos murales de madera maciza\n[notificada con el número C(2006) 655]\n(Texto pertinente a efectos del EEE)\n(2006/213/CE)\nLA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,\nVisto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,\nVista la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción (1), y, en particular, su artículo 20, apartado 2,\nConsiderando lo siguiente:\n(1)\nEn la Directiva 89/106/CEE se establece que, con el fin de tener en cuenta los distintos niveles de protección para las obras de construcción a escala nacional, regional o local, puede ser necesario establecer, en los documentos interpretativos, clases correspondientes al comportamiento de los productos en relación con cada uno de los requisitos esenciales. Dichos documentos se han publicado bajo el título «Comunicación de la Comisión relativa a los documentos interpretativos de la Directiva 89/106/CEE del Consejo (2)».\n(2)\nEn cuanto al requisito esencial de seguridad en caso de incendio, en el documento interpretativo no 2 se enumeran algunas medidas interrelacionadas que, juntas, definen la estrategia de seguridad en caso de incendio que se aplicará de modos distintos en los Estados miembros.\n(3)\nEn el documento interpretativo no 2 se define una de estas medidas como la limitación de la generación y propagación del fuego y del humo dentro de un área dada mediante la limitación del potencial de contribución de los productos de construcción al pleno desarrollo del incendio.\n(4)\nEl alcance de dicha limitación puede expresarse únicamente en niveles distintos de reacción al fuego de los productos en su aplicación final.\n(5)\nA modo de solución armonizada, se ha adoptado un sistema de clases en la Decisión 2000/147/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 2000, por la que se aplica la Directiva 89/106/CEE del Consejo en lo que respecta a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción (3).\n(6)\nEn el caso de los suelos de madera y los paneles y revestimientos murales de madera maciza, es necesario utilizar la clasificación establecida en la Decisión 2000/147/CE.\n(7)\nEn la clasificación establecida en la Decisión 2000/147/CE, la reacción al fuego de muchos productos de construcción y materiales está bien definida y es lo suficientemente conocida por los legisladores en materia de incendios de los Estados miembros como para que dichos productos y materiales no tengan que someterse a ensayo en relación con esta característica en concreto.\n(8)\nLas medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la construcción.\nHA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:\nArtículo 1\nEn el anexo se establecen los productos de construcción y materiales que cumplen todos los requisitos relativos a la característica «reacción al fuego» sin necesidad de someterse a nuevos ensayos.\nArtículo 2\nEn el anexo de la presente Decisión se establecen las clases específicas que se aplicarán a los diferentes productos de construcción y materiales en el marco de la clasificación sobre reacción al fuego adoptada en la Decisión 2000/147/CE.\nArtículo 3\nLos productos serán considerados en relación con su aplicación final, cuando sea pertinente.\nArtículo 4\nLos destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.\nHecho en Bruselas, el 6 de marzo de 2006.", "fr": "DÉCISION DE LA COMMISSION\ndu 6 mars 2006\nétablissant la classification des caractéristiques de réaction au feu de certains produits de construction pour ce qui concerne les sols en bois et les lambris et revêtements muraux extérieurs en bois massif\n[notifiée sous le numéro C(2006) 655]\n(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)\n(2006/213/CE)\nLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,\nVu le traité instituant la Communauté européenne,\nVu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), et notamment son article 20, paragraphe 2,\nConsidérant ce qui suit:\n(1)\nLa directive 89/106/CEE considère que, afin de tenir compte des différences de niveau de protection existant à l’échelon national, régional ou local, il peut être nécessaire, pour chaque exigence essentielle, d’établir des classes de performance des produits dans les document interprétatifs. Ces documents ont été publiés sous forme d’une «communication de la Commission concernant les documents interprétatifs de la directive 89/106/CEE (2)».\n(2)\nEn ce qui concerne l’exigence essentielle relative à la sécurité en cas d’incendie, le document interprétatif no 2 dresse une liste de mesures interdépendantes qui, ensemble, définissent la stratégie en matière de sécurité en cas d’incendie qui peut être mise en œuvre de différentes manières dans les États membres.\n(3)\nUne des mesures identifiées dans le document interprétatif no 2 est la limitation de l’apparition et de la propagation du feu et de la fumée dans un espace donné en limitant la contribution possible des produits de construction au plein développement d’un incendie.\n(4)\nCette limitation ne peut être exprimée qu’en termes de différentes classes de caractéristiques de réaction au feu des produits dans les conditions de leur utilisation finale.\n(5)\nDans le cadre d’une solution harmonisée, la décision 2000/147/CE de la Commission du 8 février 2000 portant modalités d’application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction (3) a instauré un système de classes.\n(6)\nPour les sols en bois et les lambris et revêtements muraux extérieurs en bois massif, il est nécessaire d’utiliser la classification instaurée par la décision 2000/147/CE.\n(7)\nPour de nombreux produits et/ou matériaux de construction, les caractéristiques de réaction au feu telles que définies dans la classification de la décision 2000/147/CE sont bien établies et suffisamment connues des autorités des États membres en matière de sécurité incendie. Il n’est donc plus nécessaire de leur faire subir des essais supplémentaires à cet égard.\n(8)\nLes mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la construction,\nA ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:\nArticle premier\nLes produits et/ou matériaux de construction qui satisfont à l’ensemble des prescriptions relatives à la caractéristique «réaction au feu» sans devoir subir d’essais complémentaires sont énumérés à l’annexe.\nArticle 2\nLes classes spécifiques à appliquer aux différents produits et/ou matériaux de construction au sein de la classification des caractéristiques de réaction au feu adoptées par la décision 2000/147/CE sont indiquées à l’annexe de la présente décision.\nArticle 3\nLes produits sont considérés au regard des conditions de leur utilisation finale, le cas échéant.\nArticle 4\nLes États membres sont destinataires de la présente décision.\nFait à Bruxelles, le 6 mars 2006.", "it": "DECISIONE DELLA COMMISSIONE\ndel 6 marzo 2006\nche determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in legno e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio\n[notificata con il numero C(2006) 655]\n(Testo rilevante ai fini del SEE)\n(2006/213/CE)\nLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,\nvisto il trattato che istituisce la Comunità europea,\nvista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,\nconsiderando quanto segue:\n(1)\nLa direttiva 89/106/CEE stabilisce che, per tener conto dei diversi livelli di protezione per le opere di costruzione esistenti sul piano nazionale, regionale o locale, ciascun requisito essenziale può dar luogo alla fissazione di classi di prestazione nei documenti interpretativi. Detti documenti sono stati pubblicati nella comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE (2).\n(2)\nCon riguardo al requisito essenziale della sicurezza in caso di incendio, il documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure tra loro correlate che contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio negli Stati membri.\n(3)\nUna delle misure indicate nel documento interpretativo n. 2 è la limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo in un'area determinata grazie alla riduzione del potenziale contributo dei prodotti da costruzione al pieno sviluppo di un incendio.\n(4)\nTale riduzione può essere espressa solo in termini di diversi livelli di reazione al fuoco dei prodotti nelle loro condizioni di uso finale.\n(5)\nMediante una soluzione armonizzata, un sistema di classi è stato adottato dalla decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione (3).\n(6)\nNel caso di pavimenti in legno e rivestimenti e pannelli in legno massiccio è necessario ricorrere alla classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE.\n(7)\nLa reazione agli incendi di molti prodotti e/o materiali da costruzione inclusi nella classificazione della decisione 2000/147/CE è solidamente comprovata e ben nota alle autorità responsabili in materia di norme antincendio degli Stati membri e non è quindi necessario effettuare prove su queste particolari caratteristiche.\n(8)\nLe misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,\nHA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:\nArticolo 1\nI prodotti e/o materiali da costruzione che rispondono a tutte le prescrizioni relative alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove ulteriori figurano nell'allegato.\nArticolo 2\nLe specifiche classi da applicare ai vari prodotti o materiali da costruzione, secondo la classificazione di reazione al fuoco adottata con la decisione 2000/147/CE, figurano nell'allegato della presente decisione.\nArticolo 3\nSe del caso, i prodotti sono considerati in relazione alle condizioni della loro utilizzazione finale.\nArticolo 4\nGli Stati membri sono destinatari della presente decisione.\nFatto a Bruxelles, il 6 marzo 2006.", "pt": "DECISÃO DA COMISSÃO\nde 6 de Março de 2006\nque estabelece as classes de desempenho em matéria de reacção ao fogo no que respeita a certos produtos de construção, nomeadamente pavimentos de madeira e painéis e revestimentos de madeira maciça\n[notificada com o número C(2006) 655]\n(Texto relevante para efeitos do EEE)\n(2006/213/CE)\nA COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,\nTendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,\nTendo em conta a Directiva 89/106/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros no que respeita aos produtos de construção (1), nomeadamente o n.o 2 do artigo 20.o,\nConsiderando o seguinte:\n(1)\nA Directiva 89/106/CEE prevê que, a fim de atender a níveis de protecção diferentes para as obras de construção a nível nacional, regional ou local, pode ser necessário estabelecer nos documentos interpretativos classes de desempenho dos produtos no que respeita a cada exigência essencial. Os documentos em causa foram publicados sob o título «Comunicação da Comissão a propósito dos documentos interpretativos da Directiva 89/106/CEE» (2).\n(2)\nCom respeito à exigência essencial da segurança contra incêndios, o documento interpretativo n.o 2 enumera algumas medidas inter-relacionadas que, no seu conjunto contribuem para definir a estratégia de segurança contra incêndio, que pode ser desenvolvida de formas diferentes nos Estados-Membros.\n(3)\nO documento interpretativo n.o 2 identifica uma dessas medidas que consiste na limitação da deflagração e propagação do fogo e fumo através da limitação da capacidade dos produtos de construção para a generalização do fogo.\n(4)\nO nível dessa limitação só pode ser expresso através de diferentes níveis de desempenho de reacção ao fogo dos produtos na sua aplicação final.\n(5)\nAtravés de uma solução harmonizada adoptou-se um sistema de classes pela Decisão 2000/147/CE da Comissão, de 8 de Fevereiro de 2000, que aplica a Directiva 89/106/CEE do Conselho relativa à classificação dos produtos de construção no que respeita ao desempenho em matéria de reacção ao fogo (3).\n(6)\nNo que respeita aos pavimentos de madeira e aos painéis e revestimentos de madeira maciça, é necessário utilizar a classificação estabelecida na Decisão 2000/147/CE.\n(7)\nO desempenho em matéria de reacção ao fogo de numerosos produtos e/ou materiais, no âmbito da classificação enunciada na Decisão 2000/147/CE, encontra-se bem estabelecido e é suficientemente conhecido das autoridades competentes dos Estados-Membros, de modo a dispensar ensaios prévios no que se refere a esta característica específica de desempenho.\n(8)\nAs medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o parecer emitido pelo Comité Permanente da Construção,\nADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:\nArtigo 1.o\nOs produtos de construção e/ou materiais que satisfazem todas as exigências da característica de desempenho «reacção ao fogo» sem necessidade de ensaio prévio são fixados no anexo.\nArtigo 2.o\nAs classes específicas a aplicar aos diferentes produtos e/ou materiais de construção, em conformidade com a classificação de desempenho em matéria de reacção ao fogo adoptada na Decisão 2000/147/CE, são estabelecidas no anexo.\nArtigo 3.o\nSe for o caso, os produtos serão considerados nas respectivas condições de utilização final.\nArtigo 4.o\nOs Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.\nFeito em Bruxelas, em 6 de Março de 2006.", "ro": "32006D0213\nL 079/27\nJURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE\nDECIZIA COMISIEI\ndin 6 martie 2006\nde stabilire a clasificării caracteristicilor de comportare la foc pentru anumite produse de construcții în ceea ce privește pardoselile din lemn și lambriurile și placările din lemn masiv\n[notificată cu numărul C(2006) 655]\n(Text cu relevanță pentru SEE)\n(2006/213/CE)\nCOMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,\navând în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,\navând în vedere Directiva 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcții (1), în special articolul 20 alineatul (2),\nîntrucât:\n(1)\nDirectiva 89/106/CEE prevede că, pentru a se ține cont de diferitele niveluri de protecție pentru lucrările de construcții în plan național, regional sau local, în documentele de fundamentare este necesar să se definească clasele de performanță ale produselor pentru fiecare cerință esențială. Respectivele documente au fost publicate sub forma unei „comunicări a Comisiei privind documentele de fundamentare din Directiva 89/106/CEE” (2).\n(2)\nÎn ceea ce privește cerința esențială de siguranță în caz de incendiu, documentul de fundamentare nr. 2 conține o listă a măsurilor interdependente care, împreună, definesc strategia privind siguranța în caz de incendiu care poate fi pusă în aplicare în mod diferit în statele membre.\n(3)\nUna din măsurile identificate în documentul de fundamentare nr. 2 constă în limitarea apariției și propagării focului și a fumului într-o zonă dată, prin limitarea potențialului produselor de construcții de a contribui la extinderea focului.\n(4)\nLimitarea în cauză nu poate fi exprimată decât sub forma diferitelor clase de caracteristici de comportare la foc a produselor în condițiile utilizării lor finale.\n(5)\nPrintr-o soluție armonizată, s-a instituit un sistem de clase prin Decizia 2000/147/CE a Comisiei din 8 februarie 2000 de punere în aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului referitor la clasificarea comportării la foc a materialelor de construcții (3).\n(6)\nÎn cazul pardoselilor din lemn și a lambriurilor și placărilor de lemn masiv, este necesar să se utilizeze clasificarea instituită prin Decizia 2000/147/CE.\n(7)\nPentru numeroase produse și/sau materiale de construcții, caracteristicile privind comportarea la foc în conformitate cu clasificarea instituită prin Decizia 2000/147/CE sunt bine definite și suficient de bine cunoscute de către autoritățile de reglementare în domeniul siguranței în caz de incendiu din statele membre, fără a fi necesară testarea suplimentară.\n(8)\nMăsurile prevăzute prin prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru construcții,\nADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:\nArticolul 1\nProdusele și/sau materialele de construcții care îndeplinesc toate cerințele privind caracteristicile de „comportare la foc” fără a necesita testarea suplimentară sunt enumerate în anexă.\nArticolul 2\nClasele specifice care se aplică diferitelor produse și/sau materiale de construcții în conformitate cu clasificarea privind comportarea la foc, stabilite prin Decizia 2000/147/CE, sunt definite în anexa la prezenta decizie.\nArticolul 3\nProdusele sunt luate în considerare avându-se în vedere utilizarea lor finală, acolo unde este cazul.\nArticolul 4\nPrezenta decizie se adresează statelor membre.\nAdoptată la Bruxelles, 6 martie 2006.", "et": "KOMISJONI OTSUS,\n6. märts 2006,\nmillega kehtestatakse ehitustoodete tuletundlikkuse klassid puitpõrandate ning täispuittahveldise ja -vooderdise jaoks\n(teatavaks tehtud numbri K(2006) 655 all)\n(EMPs kohaldatav tekst)\n(2006/213/EÜ)\nEUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,\nvõttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,\nvõttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/106/EMÜ ehitustooteid puudutavate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 2,\nning arvestades järgmist:\n(1)\nDirektiiviga 89/106/EMÜ on ette nähtud, et ehitiste kaitse erinevate tasemete arvestamiseks riigi, piirkonna või kohalikul tasandil võib tõlgendusdokumentides iga olulise nõude puhul olla vajalik kehtestada toodete klasse. Kõnealused dokumendid on avaldatud kui “komisjoni teatised direktiivi 89/106/EMÜ tõlgendusdokumentide kohta (2)”.\n(2)\nTuleohutuse olulise nõude puhul loetletakse tõlgendusdokumendis nr 2 mitmeid omavahel seotud meetmeid, mis koostoimes määratlevad liikmesriikides väljatöötatavad eri tuleohutusstrateegiad.\n(3)\nTõlgendusdokumendis nr 2 täpsustatakse üht neist meetmetest kui tule ja suitsu tekke ja leviku piiramist konkreetsel alal ehitustoodete nende omaduste piiramise abil, mis soodustavad tulekahju arengut.\n(4)\nMainitud piiramise ulatust saab väljendada ainult ehitustoodete erinevate tuletundlikkuse klasside kaudu lõppkasutuse tingimustes.\n(5)\nÜhtlustatud lahendusena võeti komisjoni 8. veebruari 2000. aasta otsusega 2000/147/EÜ vastu klasside süsteem, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ ehitustoodete liigitamise puhul tuletundlikkuse järgi. (3)\n(6)\nPuitpõrandate ning täispuittahveldise ja -vooderdise puhul tuleb kasutada otsusega 2000/147/EÜ kehtestatud klassifikatsiooni.\n(7)\nOtsuses 2000/147/EÜ sätestatud klassifikatsiooniga on paljude ehitustoodete ja/või -materjalide tuletundlikkus hästi määratletud ja see on liikmesriikide tuleohutusalastele seadusandjatele piisavalt hästi tuntud, et nõuda testimist selle konkreetse näitaja osas.\n(8)\nKäesolevas otsuses ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise ehituskomitee arvamusega,\nON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:\nArtikkel 1\nLisas esitatakse ehitustooted ja/või -materjalid, mis vastavad tuletundlikkuse näitaja osas kõigile nõuetele ja mida ei ole vaja täiendavalt testida.\nArtikkel 2\nEhitustoodete ja/või -materjalide suhtes kohaldatavad konkreetsed klassid otsusega 2000/147/EÜ vastu võetud tuletundlikkuse klassifikatsiooni järgi esitatakse käesoleva otsuse lisas.\nArtikkel 3\nTooteid käsitletakse vajaduse korral seoses nende lõppkasutuse tingimustega.\nArtikkel 4\nKäesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.\nBrüssel, 6. märts 2006", "fi": "KOMISSION PÄÄTÖS,\ntehty 6 päivänä maaliskuuta 2006,\npaloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille puisten lattiapäällysteiden sekä puupanelointien ja -verhouksien osalta\n(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 655)\n(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)\n(2006/213/EY)\nEUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka\nottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,\nottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan,\nsekä katsoo seuraavaa:\n(1)\nDirektiivissä 89/106/ETY todetaan, että rakennuskohteiden turvallisuuden tasossa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla olevien erojen huomioon ottamiseksi voi olla tarpeen vahvistaa perusasiakirjoissa luokat tuotteiden toimivuustasoille kunkin olennaisen vaatimuksen osalta. Nämä asiakirjat on julkaistu komission tiedonantona direktiivin 89/106/ETY (2) perusasiakirjoista.\n(2)\nPaloturvallisuuden olennaisen vaatimuksen osalta perusasiakirjassa N:o 2 luetellaan toisiinsa liittyviä toimenpiteitä, jotka yhdessä muodostavat puitteet jäsenvaltioissa eri tavoin määriteltävälle paloturvallisuusstrategialle.\n(3)\nPerusasiakirjassa N:o 2 yksilöidään eräs näistä toimenpiteistä, joka perustuu palon syttymisen ja leviämisen sekä savun muodostumisen ja leviämisen rajoittamiseen syttymistilaan tai tietylle alueelle vähentämällä rakennustuotteiden alttiutta saada aikaan täyden palon syttyminen.\n(4)\nRajoittamistarve voidaan ilmaista ainoastaan tuotteiden paloteknisen käyttäytymisen tasoeroilla niiden lopullisessa käyttösovelluksessa.\n(5)\nLuokitusjärjestelmä hyväksyttiin yhdenmukaistetulla ratkaisulla neuvoston direktiivin 89/106/ETY soveltamisesta rakennustuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen osalta 8 päivänä helmikuuta 2000 tehdyllä komission päätöksellä 2000/147/EY (3).\n(6)\nPuisten lattiapäällysteiden sekä puupanelointien ja -verhouksien osalta on tarpeen käyttää päätöksellä 2000/147/EY hyväksyttyä luokitusta.\n(7)\nMonien päätöksen 2000/147/EY luokitukseen sisältyvien rakennustuotteiden ja -materiaalien palotekninen käyttäytyminen on tarkkaan määritelty ja riittävän hyvin jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten tiedossa, joten tämän ominaisuuden testaamista ei vaadita.\n(8)\nTässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän rakennusalan komitean lausunnon mukaiset,\nON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:\n1 artikla\nLiitteessä luetellaan ne rakennustuotteet ja -materiaalit, jotka täyttävät kaikki paloteknistä käyttäytymistä koskevat vaatimukset ja joita ei tarvitse erikseen testata.\n2 artikla\nTämän päätöksen liitteessä luetellaan päätöksellä 2000/147/EY hyväksytyn, paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen mukaiset luokat, joita sovelletaan eri rakennustuotteisiin ja -materiaaleihin.\n3 artikla\nTuotteita on tarkasteltava ottaen tarvittaessa huomioon niiden lopullinen käyttösovellus.\n4 artikla\nTämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.\nTehty Brysselissä 6 päivänä maaliskuuta 2006.", "hu": "A BIZOTTSÁG HATÁROZATA\n(2006. március 6.)\naz egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedésére vonatkozó osztályozás keretében a fa padlóburkolatok és a tömör fa falburkolatok besorolásának megállapításáról\n(az értesítés a C(2006) 655. számú dokumentummal történt)\n(EGT vonatkozású szöveg)\n(2006/213/EK)\nAZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,\ntekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,\ntekintettel az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK irányelvre (1) és különösen annak 20. cikke (2) bekezdésére,\nmivel:\n(1)\nA 89/106/EGK irányelv szerint az építmények nemzeti, regionális és helyi szinten eltérő védelmi szintjének figyelembevétele érdekében szükséges lehet az értelmező dokumentumokban olyan osztályokat meghatározni, amelyek megadják a termékek egyes alapvető követelmények tekintetében tanúsított viselkedését. Ezek a dokumentumok a 89/106/EGK irányelv értelmező dokumentumairól szóló bizottsági közlemény (2) formájában jelentek meg.\n(2)\nA tűzvédelemre vonatkozó alapvető követelmény tekintetében a 2. értelmező dokumentum felsorol több, egymással összefüggő intézkedést, amelyek együttesen meghatározzák a tagállami szinten kialakítandó tűzvédelmi stratégiákat.\n(3)\nA 2. értelmező dokumentumban meghatározott egyik intézkedés szerint egy adott területen a tűz és a füst kialakulását és terjedését az építési termékeknek a tűz teljes kifejlődéséhez való hozzájárulási képessége korlátozásán keresztül kell korlátozni.\n(4)\nE korlátozás szintje csak a végleges, beépített állapotban lévő termékek tűzzel szembeni viselkedése alapján fejezhető ki.\n(5)\nAz építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályzása tekintetében a 89/106/EGK tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló, 2000. február 8-i 2000/147/EK bizottsági határozat (3) harmonizált megoldásként osztályozási rendszert fogadott el.\n(6)\nA fa padlóburkolatok és a tömör fa falburkolatok esetében a 2000/147/EK határozattal kialakított osztályozási rendszert szükséges használni.\n(7)\nSzámos építési terméknek és/vagy anyagnak a 2000/147/EK határozattal kialakított osztályozási rendszer szerinti tűzzel szembeni viselkedése kellően megalapozott és jól ismert a tagállamok tűzvédelmi szabályozó hatóságai előtt, ezért ezek a hatóságok a kérdéses viselkedés tekintetében nem kívánnak meg vizsgálatokat.\n(8)\nAz e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Építésügyi Állandó Bizottság véleményével,\nELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:\n1. cikk\nE határozat melléklete meghatározza azokat az építési termékeket és/vagy anyagokat, amelyek külön vizsgálat nélkül megfelelnek a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó valamennyi követelménynek.\n2. cikk\nE határozat melléklete meghatározza azokat a konkrét osztályokat, amelyeket a különböző építési termékekre és/vagy anyagokra a tűzzel szembeni viselkedés tekintetében a 2000/147/EK határozattal elfogadott osztályozási rendszer keretében figyelembe kell venni.\n3. cikk\nA termékeket szükség szerint végleges, beépített állapotukban kell tekintetbe venni.\n4. cikk\nEnnek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.\nKelt Brüsszelben, 2006. március 6-án.", "lt": "KOMISIJOS SPRENDIMAS\n2006 m. kovo 6 d.\nnustatantis tam tikrų statybos produktų degumo klases medinių grindų, natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis atžvilgiu\n(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 655)\n(Tekstas svarbus EEE)\n(2006/213/EB)\nEUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,\natsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,\natsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo (1), ypač į jo 20 straipsnio 2 dalį,\nkadangi:\n(1)\nDirektyva 89/106/EEB numato, kad siekiant atsižvelgti į skirtingus nacionalinių, regioninių ar vietinių statinių apsaugos lygius gali tekti aiškinamuosiuose dokumentuose nustatyti klases, atitinkančias produktų savybes kiekvieno esminio reikalavimo atžvilgiu. Šie dokumentai buvo paskelbti Komisijos komunikatu dėl Tarybos direktyvos 89/106/EEB aiškinamųjų dokumentų (2).\n(2)\nAiškinamajame dokumente Nr. 2 pateikiama keletas tarpusavyje susijusių priemonių dėl esminio saugos gaisro atveju reikalavimų, kuriomis apibrėžiama priešgaisrinės saugos strategija, kuri valstybėse narėse gali būti įgyvendinama skirtingais būdais.\n(3)\nAiškinamasis dokumentas Nr. 2 nustato, kad viena iš tų priemonių - tai ugnies ir dūmų atsiradimo bei jų plitimo apribojimas tam tikrame plote mažinant statybos produktų potencialą sukelti gaisrą.\n(4)\nTo apribojimo lygį galima išreikšti tik skirtingais produktų degumo charakteristikų lygiais jų galutinio panaudojimo etape.\n(5)\nVisuotinai sutarus, 2000 m. vasario 8 d. Komisijos sprendimu 2000/147/EB dėl statybos produktų reakcijos į ugnį klasifikavimo (3), įgyvendinančiu Tarybos direktyvą 89/106/EEB, buvo patvirtinta klasifikavimo sistema.\n(6)\nMedinių grindų ir natūraliosios medienos skydinių apkalų bei apkalų dailylentėmis atveju reikia taikyti Sprendimu 2000/147/EB nustatytą klasifikaciją.\n(7)\nDaugelio statybos produktų ir (arba) medžiagų degumas pagal Sprendime 2000/147/EB pateiktą klasifikaciją yra plačiai taikomas ir pakankamai gerai žinomas valstybių narių priešgaisrinės apsaugos institucijoms, todėl nebūtina atlikti bandymų šiai konkrečiai charakteristikai įvertinti.\n(8)\nŠiame sprendime numatytos priemonės atitinka Statybos nuolatinio komiteto nuomonę,\nPRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:\n1 straipsnis\nStatybos produktai ir (arba) medžiagos, atitinkantys degumo charakteristikų, kurioms nustatyti nereikalingi papildomi bandymai, reikalavimus, yra nurodyti priede.\n2 straipsnis\nKonkrečios klasės, kurios priskiriamos skirtingiems statybos produktams ir (arba) medžiagos pagal degumo klasifikaciją, priimtą Sprendimu 2000/147/EB, yra nurodytos šio sprendimo priede.\n3 straipsnis\nProduktai, esant poreikiui, vertinami atsižvelgiant į jų galutinį panaudojimą.\n4 straipsnis\nŠis sprendimas skirtas valstybėms narėms.\nPriimta Briuselyje, 2006 m. kovo 6 d.", "lv": "KOMISIJAS LĒMUMS\n(2006. gada 6. marts),\nar ko atsevišķiem būvizstrādājumiem izveido degamības klases attiecībā uz koka grīdām un masīvkoksnes paneļu apšuvumu\n(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 655)\n(Dokuments attiecas uz EEZ)\n(2006/213/EK)\nEIROPAS KOPIENU KOMISIJA,\nņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,\nņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem (1), un jo īpaši tās 20. panta 2. punktu,\ntā kā:\n(1)\nDirektīvā 89/106/EEK paredzēts, ka, lai ņemtu vērā dažādus aizsardzības līmeņus būvdarbos valsts, reģiona vai vietējā līmenī, skaidrojošajos dokumentos nepieciešams ieviest dalījumu klasēs, kas atbilstu izstrādājumu tehniskajiem rādītājiem attiecībā uz katru pamatprasību. Šie dokumenti ir publicēti kā “Komisijas paziņojums par Direktīvas 89/106/EEK skaidrojošajiem dokumentiem” (2).\n(2)\nAttiecībā uz drošības pamatprasībām ugunsgrēka gadījumā skaidrojošajā dokumentā Nr. 2 ir uzskaitīti vairāki savstarpēji saistīti pasākumi, kas kopā definē dalībvalstīs dažādi izstrādājamo ugunsdrošības stratēģiju.\n(3)\nViens no šādiem skaidrojošajā dokumentā Nr. 2 norādītajiem pasākumiem ir uguns un dūmu rašanās un izplatīšanās ierobežošana noteiktā platībā, ierobežojot būvizstrādājumu potenciālu veicināt ugunsgrēka tālāku izplatīšanos.\n(4)\nŠīs ierobežošanas līmeni var izteikt tikai ar izstrādājumu dažāda līmeņa degamības raksturlielumiem to gala pielietojumā.\n(5)\nPanākot saskaņotu risinājumu, iedalījums klasēs tika noteikts Komisijas 2000. gada 8. februāra Lēmumā 2000/147/EK, ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un to daļu ugunsdrošības [degamības] klasifikāciju (3).\n(6)\nAttiecībā uz koka grīdām un masīvkoksnes paneļu apšuvumu ir nepieciešams izmantot Lēmumā 2000/147/EK noteikto klasifikāciju.\n(7)\nDaudzu būvizstrādājumu un/vai būvmateriālu degamības raksturlielumi saskaņā ar Lēmumā 2000/147/EK paredzēto klasifikāciju ir vispāratzīti un pietiekami labi zināmi ugunsdrošību reglamentējošām iestādēm dalībvalstīs, tādējādi to atbilstība šiem konkrētajiem raksturlielumiem nav jātestē.\n(8)\nŠajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,\nIR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.\n1. pants\nBūvizstrādājumi un/vai būvmateriāli, kad atbilst visām “degamības” raksturlieluma prasībām un kas nav papildus jātestē, norādīti pielikumā.\n2. pants\nKonkrētās klases, kas jāpiemēro dažādiem būvizstrādājumiem un/vai būvmateriāliem saskaņā ar Lēmumā 2000/147/EK pieņemto degamības klasifikāciju, ir norādītas šā lēmuma pielikumā.\n3. pants\nJa vajadzīgs, izstrādājumus aplūko saistībā ar to galīgo pielietojumu.\n4. pants\nŠis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.\nBriselē, 2006. gada 6. martā", "el": "ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ\nτης 6ης Μαρτίου 2006\nγια τη θέσπιση των κατηγοριών αντίδρασης στη φωτιά ορισμένων δομικών προϊόντων όσον αφορά τις ξύλινες επιστρώσεις δαπέδων και τις επενδύσεις και επικαλύψεις από συμπαγές ξύλο\n[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 655]\n(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)\n(2006/213/ΕΚ)\nΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,\nΈχοντας υπόψη:\nτη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,\nτην οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 2,\nΕκτιμώντας τα ακόλουθα:\n(1)\nΗ οδηγία 89/106/ΕΟΚ προβλέπει ότι, για να λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα προστασίας για τα δομικά έργα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορεί να είναι αναγκαία η θέσπιση στα ερμηνευτικά έγγραφα κατηγοριών που θα αντιστοιχούν στην επίδοση των προϊόντων όσον αφορά κάθε βασική απαίτηση. Τα εν λόγω έγγραφα έχουν δημοσιευτεί ως «Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα ερμηνευτικά έγγραφα της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ (2)».\n(2)\nΌσον αφορά τη βασική απαίτηση πυρασφάλειας, στο ερμηνευτικό έγγραφο αριθ. 2 απαριθμείται μία σειρά αλληλένδετων μέτρων τα οποία καθορίζουν από κοινού τη στρατηγική για την πυρασφάλεια, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί με ποικίλους τρόπους στα κράτη μέλη.\n(3)\nΣτο ερμηνευτικό έγγραφο αριθ. 2, ως ένα από τα μέτρα αυτά προσδιορίζεται ο περιορισμός της εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και της εξάπλωσης φωτιάς και καπνού σε μια δεδομένη περιοχή με περιορισμό της συμβολής των δομικών προϊόντων στην πλήρη ανάπτυξη πυρκαγιάς.\n(4)\nΟ βαθμός περιορισμού μπορεί να εκφραστεί μόνο με τους διαφορετικούς βαθμούς αντίδρασης των προϊόντων στη φωτιά κατά την τελική τους χρήση.\n(5)\nΒάσει εναρμονισμένης λύσης, θεσπίστηκε σύστημα κατηγοριών με την απόφαση 2000/147/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2000, περί εφαρμογής της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου αναφορικά με την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων ανάλογα με τη συμπεριφορά τους απέναντι στη φωτιά (3).\n(6)\nΣτην περίπτωση των ξύλινων επιστρώσεων δαπέδων και των επενδύσεων και επικαλύψεων από συμπαγές ξύλο είναι αναγκαίο να χρησιμοποιείται η ταξινόμηση που θεσπίστηκε με την απόφαση 2000/147/ΕΚ.\n(7)\nΟι επιδόσεις πολλών δομικών προϊόντων και/ή υλικών όσον αφορά την αντίδρασή τους στη φωτιά, κατά την έννοια της ταξινόμησης που προβλέπεται στην απόφαση 2000/147/ΕΚ, είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και γνωστές στους υπεύθυνους για θέματα πυρασφάλειας στα κράτη μέλη ώστε να μην απαιτούνται δοκιμές για αυτή τη συγκεκριμένη παράμετρο επιδόσεων.\n(8)\nΤα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής τεχνικών έργων,\nΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:\nΆρθρο 1\nΣτο παράρτημα ορίζονται τα δομικά προϊόντα και/ή υλικά τα οποία ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις της παραμέτρου επιδόσεων «αντίδραση στη φωτιά» χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω δοκιμές.\nΆρθρο 2\nΣτο παράρτημα της παρούσας απόφασης παρατίθενται οι ειδικές κατηγορίες που πρέπει να εφαρμόζονται σε διαφορετικά δομικά προϊόντα και/ή υλικά, στο πλαίσιο της ταξινόμησης όσον αφορά την αντίδραση στη φωτιά που εγκρίθηκε με την απόφαση 2000/147/ΕΚ.\nΆρθρο 3\nΤα προϊόντα ταξινομούνται σε συνάρτηση με την τελική τους χρήση, εφόσον είναι γνωστή.\nΆρθρο 4\nΗ παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.\nΒρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2006.", "mt": "DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI\ntas-6 ta' Marzu 2006\nli tistabbilixxi l-kategoriji ta' prestazzjoni fir-rigward tar-reazzjoni għan-nar għal ċerti prodotti tal-bini li għandhom x'jaqsmu ma' l-injam għall-kisi ta' l-art u tal-ħitan minn ġewwa u minn barra\n(innotifikata taħt dokument numru C(2006) 655)\n(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)\n(2006/213/KE)\nIL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ\nWara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,\nWara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri dwar il-prodotti għall-bini (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 20 (2) tagħha,\nBilli:\n(1)\nId-Direttiva 89/106/KEE tipprevedi li sabiex jitqiesu l-livelli differenti ta' ħarsien għal xogħlijiet ta' bini fuq livell nazzjonali, reġjunali jew lokali, jista' jkun meħtieġ li jkunu stabbiliti, fid-dokumenti interpretattivi, kategoriji li jikkorrispondu għar-reżistenza tal-prodotti fir-rigward ta' kull rekwiżit essenzjali. Dawk id-dokumenti ġew ippubblikati bħala l-“Kommunikazzjoni tal-Kummissjoni fir-rigward tad-dokumenti interpretattivi tad-Direttiva 89/106/KEE” (2).\n(2)\nFir-rigward tar-rekwiżit essenzjali ta' sikurezza f'każ ta' nar, id-dokument interpretattiv Nru 2 jelenka għadd ta' miżuri interrelatati li flimkien jiddefinixxu l-istrateġija tas-sikurezza kontra n-nar li se tiġi żviluppata b'modi differenti fl-Istati Membri.\n(3)\nId-dokument interpretattiv Nru 2 jidentifika waħda minn dawk il-miżuri bħala l-limitar tal-ġenerazzjoni u t-tifrix tan-nar u tad-duħħan fi ħdan żona partikolari billi jiġi limitat il-potenzjal li prodotti tal-bini jikkontribwixxu għall-iżvilupp sħiħ ta' nar.\n(4)\nIl-livell ta' dik il-limitazzjoni jista' jiġi espress biss f'termini tal-livelli differenti ta' prestazzjoni fir-rigward tar-reazzjoni għan-nar tal-prodotti fl-applikazzjoni ta' l-użu aħħari tagħhom;\n(5)\nBħala soluzzjoni armonizzata, sistema ta' klassijiet ġiet adottata fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/147/KE tal-8 ta' Frar 2000 li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE rigward il-klassifikazzjoni tar-reazzjoni għan-nar tal-prodotti għall-bini (3).\n(6)\nFil-każ tal-materjal ta' l-injam għall-kisi ta' l-art u tal-ħitan, kemm jekk għal ġewwa kif ukoll għal barra, huwa metieġ li tintuża l-klassifika stabbilita fid-Deċiżjoni 2000/147/KE.\n(7)\nIl-prestazzjoni fir-rigward tar-reazzjoni għan-nar ta' bosta prodotti u/jew materjali tal-bini, fil-klassifika prevista fid-Deċiżjoni 2000/147/KE, hija stabbilita tajjeb u magħrufa biżżejjed mar-regolaturi tan-nirien fl-Istati Membri u għaldaqstant m'għandhomx bżonn ittestjar għal din il-karatteristika partikolari ta' prestazzjoni.\n(8)\nIl-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Bini,\nADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:\nArtikolu 1\nIl-prodotti u/jew materjali tal-bini li jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha tal-karatteristika ta' prestazzjoni “reazzjoni għan-nar” mingħajr il-bżonn għal aktar testijiet jidhru fl-Anness.\nArtikolu 2\nIl-kategoriji speċifiċi li għandhom jiġu applikati għal prodotti u/jew materjali tal-bini fi ħdan il-klassifika ta' “reazzjoni għan-nar” adottata bid-Deċiżjoni 2000/147/KE, huma stabbiliti fl-Anness għal din id-Deċiżjoni.\nArtikolu 3\nIl-prodotti għandhom jitqiesu f'rabta ma' l-applikazzjoni ta' l-użu aħħari tagħhom, fejn dan ikun rilevanti.\nArtikolu 4\nDin id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.\nMagħmula fi Brussell, is-6 ta' Marzu 2006." }
[ 1, 20, 7, 3, 0 ]
32003R1330
{ "en": "Commission Regulation (EC) No 1330/2003\nof 25 July 2003\nestablishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables\nTHE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,\nHaving regard to the Treaty establishing the European Community,\nHaving regard to Commission Regulation (EC) No 3223/94 of 21 December 1994 on detailed rules for the application of the import arrangements for fruit and vegetables(1), as last amended by Regulation (EC) No 1947/2002(2), and in particular Article 4(1) thereof,\nWhereas:\n(1) Regulation (EC) No 3223/94 lays down, pursuant to the outcome of the Uruguay Round multilateral trade negotiations, the criteria whereby the Commission fixes the standard values for imports from third countries, in respect of the products and periods stipulated in the Annex thereto.\n(2) In compliance with the above criteria, the standard import values must be fixed at the levels set out in the Annex to this Regulation,\nHAS ADOPTED THIS REGULATION:\nArticle 1\nThe standard import values referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 3223/94 shall be fixed as indicated in the Annex hereto.\nArticle 2\nThis Regulation shall enter into force on 26 July 2003.\nThis Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.\nDone at Brussels, 25 July 2003.", "da": "Kommissionens forordning (EF) nr. 1330/2003\naf 25. juli 2003\nom faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager\nKOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -\nunder henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,\nunder henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1947/2002(2), særlig artikel 4, stk. 1, og\nud fra følgende betragtninger:\n(1) I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.\n(2) Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning -\nUDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:\nArtikel 1\nDe faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.\nArtikel 2\nDenne forordning træder i kraft den 26. juli 2003.\nDenne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.\nUdfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2003.", "de": "Verordnung (EG) Nr. 1330/2003 der Kommission\nvom 25. Juli 2003\nzur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise\nDIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -\ngestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,\ngestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse(1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1947/2002(2), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 1,\nin Erwägung nachstehender Gründe:\n(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt.\n(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen -\nHAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:\nArtikel 1\nDie in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.\nArtikel 2\nDiese Verordnung tritt am 26. Juli 2003 in Kraft.\nDiese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.\nBrüssel, den 25. Juli 2003", "nl": "Verordening (EG) nr. 1330/2003 van de Commissie\nvan 25 juli 2003\ntot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit\nDE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,\nGelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,\nGelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1947/2002(2), en met name op artikel 4, lid 1,\nOverwegende hetgeen volgt:\n(1) In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.\n(2) Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,\nHEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:\nArtikel 1\nDe in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.\nArtikel 2\nDeze verordening treedt in werking op 26 juli 2003.\nDeze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.\nGedaan te Brussel, 25 juli 2003.", "sv": "Kommissionens förordning (EG) nr 1330/2003\nav den 25 juli 2003\nom fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker\nEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING\nmed beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,\nmed beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för frukt och grönsaker(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1947/2002(2), särskilt artikel 4.1 i denna, och\nav följande skäl:\n(1) I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena vid import från tredje land för de produkter och de perioder som anges i bilagan till den förordningen.\n(2) Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till denna förordning.\nHÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.\nArtikel 1\nDe schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.\nArtikel 2\nDenna förordning träder i kraft den 26 juli 2003.\nDenna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.\nUtfärdad i Bryssel den 25 juli 2003.", "bg": null, "cs": null, "hr": null, "pl": null, "sk": null, "sl": null, "es": "Reglamento (CE) no 1330/2003 de la Comisión\nde 25 de julio de 2003\npor el que se establecen valores globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas\nLA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,\nVisto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,\nVisto el Reglamento (CE) n° 3223/94 de la Comisión, de 21 de diciembre de 1994, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de importación de frutas y hortalizas(1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1947/2002(2) y, en particular, el apartado 1 de su artículo 4,\nConsiderando lo siguiente:\n(1) El Reglamento (CE) n° 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.\n(2) En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.\nHA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:\nArtículo 1\nLos valores globales de importación a que se refiere el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 3223/94 quedan fijados según se indica en el cuadro del anexo.\nArtículo 2\nEl presente Reglamento entrará en vigor el 26 de julio de 2003.\nEl presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.\nHecho en Bruselas, el 25 de julio de 2003.", "fr": "Règlement (CE) no 1330/2003 de la Commission\ndu 25 juillet 2003\nétablissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes\nLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,\nvu le traité instituant la Communauté européenne,\nvu le règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1947/2002(2), et notamment son article 4, paragraphe 1,\nconsidérant ce qui suit:\n(1) Le règlement (CE) n° 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.\n(2) En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,\nA ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:\nArticle premier\nLes valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.\nArticle 2\nLe présent règlement entre en vigueur le 26 juillet 2003.\nLe présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.\nFait à Bruxelles, le 25 juillet 2003.", "it": "Regolamento (CE) n. 1330/2003 della Commissione\ndel 25 luglio 2003\nrecante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli\nLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,\nvisto il trattato che istituisce la Comunità europea,\nvisto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,\nconsiderando quanto segue:\n(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.\n(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,\nHA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:\nArticolo 1\nI valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.\nArticolo 2\nIl presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 2003.\nIl presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.\nFatto a Bruxelles, il 25 luglio 2003.", "pt": "Regulamento (CE) n.o 1330/2003 da Comissão\nde 25 de Julho de 2003\nque estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas\nA COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,\nTendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,\nTendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3223/94 da Comissão, de 21 de Dezembro de 1994, que estabelece regras de execução do regime de importação dos frutos e dos produtos hortícolas(1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1947/2002(2), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu artigo 4.o,\nConsiderando o seguinte:\n(1) O Regulamento (CE) n.o 3223/94 prevê, em aplicação dos resultados das negociações comerciais multilaterais do Uruguay Round, os critérios para a fixação pela Comissão dos valores forfetários de importação dos países terceiros, relativamente aos produtos e períodos que especifica no seu anexo.\n(2) Em aplicação dos supracitados critérios, os valores forfetários de importação devem ser fixados nos níveis constantes em anexo,\nADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:\nArtigo 1.o\nOs valores forfetários de importação referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 3223/94 são fixados como indicado no quadro constante do anexo.\nArtigo 2.o\nO presente regulamento entra em vigor em 26 de Julho de 2003.\nO presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os Estados-Membros.\nFeito em Bruxelas, em 25 de Julho de 2003.", "ro": null, "et": null, "fi": "Komission asetus (EY) N:o 1330/2003,\nannettu 25 päivänä heinäkuuta 2003,\ntuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi\nEUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka\nottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,\nottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002(2), ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,\nsekä katsoo seuraavaa:\n(1) Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.\n(2) Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,\nON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:\n1 artikla\nAsetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.\n2 artikla\nTämä asetus tulee voimaan 26 päivänä heinäkuuta 2003.\nTämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.\nTehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2003.", "hu": null, "lt": null, "lv": null, "el": "Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1330/2003 της Επιτροπής\nτης 25ης Ιουλίου 2003\nγια καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών\nΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,\nΈχοντας υπόψη:\nτη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,\nτον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EK) αριθ. 1947/2002(2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,\nΕκτιμώντας τα ακόλουθα:\n(1) Ο κανονισμός (EK) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.\n(2) Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,\nΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:\nΆρθρο 1\nΟι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.\nΆρθρο 2\nΟ παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Ιουλίου 2003.\nΟ παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.\nΒρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2003.", "mt": null }
[ 2, 17 ]
32003R1786
{"en":"Council Regulation (EC) No 1786/2003\nof 29 September 2003\non the common organisation of the(...TRUNCATED)
[ 3, 19, 6 ]
31985R2590
{"en":"*****\nCOMMISSION REGULATION (EEC) No 2590/85\nof 13 September 1985\namending Regulation (EEC(...TRUNCATED)
[ 12, 17, 19, 6 ]
31993R1103
{"en":"COMMISSION REGULATION (EEC) No 1103/93 of 30 April 1993 imposing a provisional anti-dumping d(...TRUNCATED)
[ 18, 3, 4, 1 ]
32004R1038
{"en":"COMMISSION REGULATION (EC) No 1038/2004\nof 27 May 2004\nfixing the maximum export refund for(...TRUNCATED)
[ 3, 17, 5 ]
31999D0272
{"en":"COMMISSION DECISION\nof 9 December 1998\non the measure planned by Austria for the clean-up o(...TRUNCATED)
[ 2, 19, 18, 20 ]
31992D0207
{"en":"COUNCIL DECISION of 16 March 1992 on the conclusion of a Protocol on financial and technical (...TRUNCATED)
[ 18, 5 ]
32003R1012
{"en":"Commission Regulation (EC) No 1012/2003\nof 12 June 2003\namending for the 19th time Council (...TRUNCATED)
[ 2, 5, 10, 8, 3, 18, 15 ]
31993R1663
{"en":"COMMISSION REGULATION (EEC) No 1663/93 of 29 June 1993 amending Regulation (EEC) No 3824/92 l(...TRUNCATED)
[ 2, 17, 19, 6, 18 ]

Dataset Card for "MultiEURLEX"

Dataset Summary

Documents

MultiEURLEX comprises 65k EU laws in 23 official EU languages. Each EU law has been annotated with EUROVOC concepts (labels) by the Publication Office of EU. Each EUROVOC label ID is associated with a label descriptor, e.g., [60, agri-foodstuffs], [6006, plant product], [1115, fruit]. The descriptors are also available in the 23 languages. Chalkidis et al. (2019) published a monolingual (English) version of this dataset, called EUR-LEX, comprising 57k EU laws with the originally assigned gold labels.

Multi-granular Labeling

EUROVOC has eight levels of concepts. Each document is assigned one or more concepts (labels). If a document is assigned a concept, the ancestors and descendants of that concept are typically not assigned to the same document. The documents were originally annotated with concepts from levels 3 to 8. We created three alternative sets of labels per document, by replacing each assigned concept by its ancestor from level 1, 2, or 3, respectively. Thus, we provide four sets of gold labels per document, one for each of the first three levels of the hierarchy, plus the original sparse label assignment. Levels 4 to 8 cannot be used independently, as many documents have gold concepts from the third level; thus many documents will be mislabeled, if we discard level 3.

Data Split and Concept Drift

MultiEURLEX is chronologically split in training (55k, 1958-2010), development (5k, 2010-2012), test (5k, 2012-2016) subsets, using the English documents. The test subset contains the same 5k documents in all 23 languages. The development subset also contains the same 5k documents in 23 languages, except Croatian. Croatia is the most recent EU member (2013); older laws are gradually translated. For the official languages of the seven oldest member countries, the same 55k training documents are available; for the other languages, only a subset of the 55k training documents is available. Compared to EUR-LEX (Chalkidis et al., 2019), MultiEURLEX is not only larger (8k more documents) and multilingual; it is also more challenging, as the chronological split leads to temporal real-world concept drift across the training, development, test subsets, i.e., differences in label distribution and phrasing, representing a realistic temporal generalization problem (Huang et al., 2019; Lazaridou et al., 2021). Recently, Søgaard et al. (2021) showed this setup is more realistic, as it does not over-estimate real performance, contrary to random splits (Gorman and Bedrick, 2019).

Supported Tasks and Leaderboards

Similarly to EUR-LEX (Chalkidis et al., 2019), MultiEURLEX can be used for legal topic classification, a multi-label classification task where legal documents need to be assigned concepts (in our case, from EUROVOC) reflecting their topics. Unlike EUR-LEX, however, MultiEURLEX supports labels from three different granularities (EUROVOC levels). More importantly, apart from monolingual (one-to-one) experiments, it can be used to study cross-lingual transfer scenarios, including one-to-many (systems trained in one language and used in other languages with no training data), and many-to-one or many-to-many (systems jointly trained in multiple languages and used in one or more other languages).

The dataset is not yet part of an established benchmark.

Languages

The EU has 24 official languages. When new members join the EU, the set of official languages usually expands, except the languages are already included. MultiEURLEX covers 23 languages from seven language families (Germanic, Romance, Slavic, Uralic, Baltic, Semitic, Hellenic). EU laws are published in all official languages, except Irish, for resource-related reasons (Read more at https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_en). This wide coverage makes MultiEURLEX a valuable testbed for cross-lingual transfer. All languages use the Latin script, except for Bulgarian (Cyrillic script) and Greek. Several other languages are also spoken in EU countries. The EU is home to over 60 additional indigenous regional or minority languages, e.g., Basque, Catalan, Frisian, Saami, and Yiddish, among others, spoken by approx. 40 million people, but these additional languages are not considered official (in terms of EU), and EU laws are not translated to them.

Dataset Structure

Data Instances

Multilingual use of the dataset

When the dataset is used in a multilingual setting selecting the the 'all_languages' flag:

from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset('multi_eurlex', 'all_languages')
{
 "celex_id": "31979D0509",
 "text": {"en": "COUNCIL DECISION of 24 May 1979 on financial aid from the Community for the eradication of African swine fever in Spain (79/509/EEC)\nTHE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES\nHaving regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 43 thereof,\nHaving regard to the proposal from the Commission (1),\nHaving regard to the opinion of the European Parliament (2),\nWhereas the Community should take all appropriate measures to protect itself against the appearance of African swine fever on its territory;\nWhereas to this end the Community has undertaken, and continues to undertake, action designed to contain outbreaks of this type of disease far from its frontiers by helping countries affected to reinforce their preventive measures ; whereas for this purpose Community subsidies have already been granted to Spain;\nWhereas these measures have unquestionably made an effective contribution to the protection of Community livestock, especially through the creation and maintenance of a buffer zone north of the river Ebro;\nWhereas, however, in the opinion of the Spanish authorities themselves, the measures so far implemented must be reinforced if the fundamental objective of eradicating the disease from the entire country is to be achieved;\nWhereas the Spanish authorities have asked the Community to contribute to the expenses necessary for the efficient implementation of a total eradication programme;\nWhereas a favourable response should be given to this request by granting aid to Spain, having regard to the undertaking given by that country to protect the Community against African swine fever and to eliminate completely this disease by the end of a five-year eradication plan;\nWhereas this eradication plan must include certain measures which guarantee the effectiveness of the action taken, and it must be possible to adapt these measures to developments in the situation by means of a procedure establishing close cooperation between the Member States and the Commission;\nWhereas it is necessary to keep the Member States regularly informed as to the progress of the action undertaken,",
      "es": "DECISIÓN DEL CONSEJO de 24 de mayo de 1979 sobre ayuda financiera de la Comunidad para la erradicación de la peste porcina africana en España (79/509/CEE)\nEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS\nVeniendo en cuenta el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, Su artículo 43,\n Vista la propuesta de la Comisión (1),\n Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),\nConsiderando que la Comunidad debe tomar todas las medidas adecuadas para protegerse contra la aparición de la peste porcina africana en su territorio;\nConsiderando a tal fin que la Comunidad ha emprendido y sigue llevando a cabo acciones destinadas a contener los brotes de este tipo de enfermedades lejos de sus fronteras, ayudando a los países afectados a reforzar sus medidas preventivas; que a tal efecto ya se han concedido a España subvenciones comunitarias;\nQue estas medidas han contribuido sin duda alguna a la protección de la ganadería comunitaria, especialmente mediante la creación y mantenimiento de una zona tampón al norte del río Ebro;\nConsiderando, no obstante, , a juicio de las propias autoridades españolas, las medidas implementadas hasta ahora deben reforzarse si se quiere alcanzar el objetivo fundamental de erradicar la enfermedad en todo el país;\nConsiderando que las autoridades españolas han pedido a la Comunidad que contribuya a los gastos necesarios para la ejecución eficaz de un programa de erradicación total;\nConsiderando que conviene dar una respuesta favorable a esta solicitud concediendo una ayuda a España, habida cuenta del compromiso asumido por dicho país de proteger a la Comunidad contra la peste porcina africana y de eliminar completamente esta enfermedad al final de un plan de erradicación de cinco años;\nMientras que este plan de erradicación debe incluir e determinadas medidas que garanticen la eficacia de las acciones emprendidas, debiendo ser posible adaptar estas medidas a la evolución de la situación mediante un procedimiento que establezca una estrecha cooperación entre los Estados miembros y la Comisión;\nConsiderando que es necesario mantener el Los Estados miembros informados periódicamente sobre el progreso de las acciones emprendidas.",
      "de": "...",
      "bg": "..."
 },
 "labels": [
  1,
  13,
  47
 ]
}

Monolingual use of the dataset

When the dataset is used in a monolingual setting selecting the ISO language code for one of the 23 supported languages. For example:

from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset('multi_eurlex', 'en')
{
 "celex_id": "31979D0509",
 "text": "COUNCIL DECISION of 24 May 1979 on financial aid from the Community for the eradication of African swine fever in Spain (79/509/EEC)\nTHE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES\nHaving regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 43 thereof,\nHaving regard to the proposal from the Commission (1),\nHaving regard to the opinion of the European Parliament (2),\nWhereas the Community should take all appropriate measures to protect itself against the appearance of African swine fever on its territory;\nWhereas to this end the Community has undertaken, and continues to undertake, action designed to contain outbreaks of this type of disease far from its frontiers by helping countries affected to reinforce their preventive measures ; whereas for this purpose Community subsidies have already been granted to Spain;\nWhereas these measures have unquestionably made an effective contribution to the protection of Community livestock, especially through the creation and maintenance of a buffer zone north of the river Ebro;\nWhereas, however, in the opinion of the Spanish authorities themselves, the measures so far implemented must be reinforced if the fundamental objective of eradicating the disease from the entire country is to be achieved;\nWhereas the Spanish authorities have asked the Community to contribute to the expenses necessary for the efficient implementation of a total eradication programme;\nWhereas a favourable response should be given to this request by granting aid to Spain, having regard to the undertaking given by that country to protect the Community against African swine fever and to eliminate completely this disease by the end of a five-year eradication plan;\nWhereas this eradication plan must include certain measures which guarantee the effectiveness of the action taken, and it must be possible to adapt these measures to developments in the situation by means of a procedure establishing close cooperation between the Member States and the Commission;\nWhereas it is necessary to keep the Member States regularly informed as to the progress of the action undertaken,",
 "labels": [
  1,
  13,
  47
 ]
}

Data Fields

Multilingual use of the dataset

The following data fields are provided for documents (train, dev, test):

celex_id: (str) The official ID of the document. The CELEX number is the unique identifier for all publications in both Eur-Lex and CELLAR.
text: (dict[str]) A dictionary with the 23 languages as keys and the full content of each document as values.
labels: (List[int]) The relevant EUROVOC concepts (labels).

Monolingual use of the dataset

The following data fields are provided for documents (train, dev, test):

celex_id: (str) The official ID of the document. The CELEX number is the unique identifier for all publications in both Eur-Lex and CELLAR.
text: (str) The full content of each document across languages.
labels: (List[int]) The relevant EUROVOC concepts (labels).

If you want to use the descriptors of the EUROVOC concepts, similar to Chalkidis et al. (2020), please download the relevant JSON file here. Then you may load it and use it:

import json
from datasets import load_dataset

# Load the English part of the dataset
dataset = load_dataset('multi_eurlex', 'en', split='train')

# Load (label_id, descriptor) mapping 
with open('./eurovoc_descriptors.json') as jsonl_file:
  eurovoc_concepts = json.load(jsonl_file)

# Get feature map info
classlabel = dataset.features["labels"].feature

# Retrieve IDs and descriptors from dataset
for sample in dataset:
 print(f'DOCUMENT: {sample["celex_id"]}')
 # DOCUMENT: 32006D0213
 for label_id in sample['labels']:
  print(f'LABEL: id:{label_id}, eurovoc_id: {classlabel.int2str(label_id)}, \
      eurovoc_desc:{eurovoc_concepts[classlabel.int2str(label_id)]}')
  # LABEL: id: 1, eurovoc_id: '100160', eurovoc_desc: 'industry'

Data Splits

Language ISO code Member Countries where official EU Speakers [1] Number of Documents [2]
English en United Kingdom (1973-2020), Ireland (1973), Malta (2004) 13/ 51% 55,000 / 5,000 / 5,000
German de Germany (1958), Belgium (1958), Luxembourg (1958) 16/32% 55,000 / 5,000 / 5,000
French fr France (1958), Belgium(1958), Luxembourg (1958) 12/26% 55,000 / 5,000 / 5,000
Italian it Italy (1958) 13/16% 55,000 / 5,000 / 5,000
Spanish es Spain (1986) 8/15% 52,785 / 5,000 / 5,000
Polish pl Poland (2004) 8/9% 23,197 / 5,000 / 5,000
Romanian ro Romania (2007) 5/5% 15,921 / 5,000 / 5,000
Dutch nl Netherlands (1958), Belgium (1958) 4/5% 55,000 / 5,000 / 5,000
Greek el Greece (1981), Cyprus (2008) 3/4% 55,000 / 5,000 / 5,000
Hungarian hu Hungary (2004) 3/3% 22,664 / 5,000 / 5,000
Portuguese pt Portugal (1986) 2/3% 23,188 / 5,000 / 5,000
Czech cs Czech Republic (2004) 2/3% 23,187 / 5,000 / 5,000
Swedish sv Sweden (1995) 2/3% 42,490 / 5,000 / 5,000
Bulgarian bg Bulgaria (2007) 2/2% 15,986 / 5,000 / 5,000
Danish da Denmark (1973) 1/1% 55,000 / 5,000 / 5,000
Finnish fi Finland (1995) 1/1% 42,497 / 5,000 / 5,000
Slovak sk Slovakia (2004) 1/1% 15,986 / 5,000 / 5,000
Lithuanian lt Lithuania (2004) 1/1% 23,188 / 5,000 / 5,000
Croatian hr Croatia (2013) 1/1% 7,944 / 2,500 / 5,000
Slovene sl Slovenia (2004) <1/<1% 23,184 / 5,000 / 5,000
Estonian et Estonia (2004) <1/<1% 23,126 / 5,000 / 5,000
Latvian lv Latvia (2004) <1/<1% 23,188 / 5,000 / 5,000
Maltese mt Malta (2004) <1/<1% 17,521 / 5,000 / 5,000

[1] Native and Total EU speakers percentage (%)
[2] Training / Development / Test Splits

Dataset Creation

Curation Rationale

The dataset was curated by Chalkidis et al. (2021).
The documents have been annotated by the Publications Office of EU (https://publications.europa.eu/en).

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

The original data are available at the EUR-LEX portal (https://eur-lex.europa.eu) in unprocessed formats (HTML, XML, RDF). The documents were downloaded from the EUR-LEX portal in HTML. The relevant EUROVOC concepts were downloaded from the SPARQL endpoint of the Publications Office of EU (http://publications.europa.eu/webapi/rdf/sparql). We stripped HTML mark-up to provide the documents in plain text format. We inferred the labels for EUROVOC levels 1--3, by backtracking the EUROVOC hierarchy branches, from the originally assigned labels to their ancestors in levels 1--3, respectively.

Who are the source language producers?

The EU has 24 official languages. When new members join the EU, the set of official languages usually expands, except the languages are already included. MultiEURLEX covers 23 languages from seven language families (Germanic, Romance, Slavic, Uralic, Baltic, Semitic, Hellenic). EU laws are published in all official languages, except Irish, for resource-related reasons (Read more at https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_en). This wide coverage makes MultiEURLEX a valuable testbed for cross-lingual transfer. All languages use the Latin script, except for Bulgarian (Cyrillic script) and Greek. Several other languages are also spoken in EU countries. The EU is home to over 60 additional indigenous regional or minority languages, e.g., Basque, Catalan, Frisian, Saami, and Yiddish, among others, spoken by approx. 40 million people, but these additional languages are not considered official (in terms of EU), and EU laws are not translated to them.

Annotations

Annotation process

All the documents of the dataset have been annotated by the Publications Office of EU (https://publications.europa.eu/en) with multiple concepts from EUROVOC (http://eurovoc.europa.eu/). EUROVOC has eight levels of concepts. Each document is assigned one or more concepts (labels). If a document is assigned a concept, the ancestors and descendants of that concept are typically not assigned to the same document. The documents were originally annotated with concepts from levels 3 to 8. We augmented the annotation with three alternative sets of labels per document, replacing each assigned concept by its ancestor from level 1, 2, or 3, respectively. Thus, we provide four sets of gold labels per document, one for each of the first three levels of the hierarchy, plus the original sparse label assignment.Levels 4 to 8 cannot be used independently, as many documents have gold concepts from the third level; thus many documents will be mislabeled, if we discard level 3.

Who are the annotators?

Publications Office of EU (https://publications.europa.eu/en)

Personal and Sensitive Information

The dataset contains publicly available EU laws that do not include personal or sensitive information with the exception of trivial information presented by consent, e.g., the names of the current presidents of the European Parliament and European Council, and other administration bodies.

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

MultiEURLEX covers 23 languages from seven language families (Germanic, Romance, Slavic, Uralic, Baltic, Semitic, Hellenic). This does not imply that no other languages are spoken in EU countries, although EU laws are not translated to other languages (https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_en).

Additional Information

Dataset Curators

Chalkidis et al. (2021)

Licensing Information

We provide MultiEURLEX with the same licensing as the original EU data (CC-BY-4.0):

© European Union, 1998-2021

The Commission’s document reuse policy is based on Decision 2011/833/EU. Unless otherwise specified, you can re-use the legal documents published in EUR-Lex for commercial or non-commercial purposes.

The copyright for the editorial content of this website, the summaries of EU legislation and the consolidated texts, which is owned by the EU, is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International licence. This means that you can re-use the content provided you acknowledge the source and indicate any changes you have made.

Source: https://eur-lex.europa.eu/content/legal-notice/legal-notice.html
Read more: https://eur-lex.europa.eu/content/help/faq/reuse-contents-eurlex.html

Citation Information

Ilias Chalkidis, Manos Fergadiotis, and Ion Androutsopoulos. MultiEURLEX - A multi-lingual and multi-label legal document classification dataset for zero-shot cross-lingual transfer. Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Punta Cana, Dominican Republic. 2021

@InProceedings{chalkidis-etal-2021-multieurlex,
 author = {Chalkidis, Ilias 
        and Fergadiotis, Manos
        and Androutsopoulos, Ion},
 title = {MultiEURLEX -- A multi-lingual and multi-label legal document 
        classification dataset for zero-shot cross-lingual transfer},
 booktitle = {Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods
        in Natural Language Processing},
 year = {2021},
 publisher = {Association for Computational Linguistics},
 location = {Punta Cana, Dominican Republic},
 url = {https://arxiv.org/abs/2109.00904}
}

Contributions

Thanks to @iliaschalkidis for adding this dataset.

Downloads last month
3,789
Edit dataset card

Models trained or fine-tuned on multi_eurlex