Dataset Preview
Go to dataset viewer
text (string)label (class label)
"Wszelka korespondencja wysyłana przez Pożyczkodawcę na adres zamieszkania podany w umowie oraz na e-mail zostaje uznana za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu e-mail oraz adresu zamieszkania musi być dostarczona do Pożyczkodawcy osobiście"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"W przypadku opóźnień Pożyczkobiorcy w spłacie pożyczki Pożyczkodawca ma prawo raz dziennie telefonicznie upomnieć Pożyczkobiorcę do spłaty pożyczki. Za każdy telefon do Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca nalicza opłatę w wysokości 100"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"W przypadku opóźnień Pożyczkobiorcy w spłacie pożyczki Pożyczkodawca ma prawo wysłać jedno wezwanie dziennie do spłaty pożyczki za pomocą poczty tradycyjnej oraz mailowej na adresy podane w umowie. Za każde wezwanie Pożyczkodawca"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Pożyczkobiorca zleca firmie Narodowy Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. poręczenie swojej pożyczki i zobowiązuje się zapłacić na rzecz Pożyczkodawcy kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie za każdy miesiąc trwania"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Od niespłaconej w terminie raty Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy opłaty karne w wysokości 200 złotych w stosunku dziennym"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Pożyczkobiorca ma prawo wybrać inny sposób przechowania weksla, jednakże z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa weksla oraz dostępu przez Pożyczkodawcę do weksla w dowolnym momencie. Pożyczkodawca wymaga wówczas wykupienia przez"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"W przypadku braku spłaty pożyczki w terminie Pożyczkodawca ma prawo wykorzystać weksel wysyłając go do Sądu z żądaniem zapłaty pełnej sumy z weksla; a także ma prawo sprzedać lub przekazać weksel i prawa z niego wynikające w"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie podpisanie przez Pożyczkobiorcę weksla na dziesięciokrotność kwoty pożyczki. W przypadku terminowej spłaty pożyczki weksel będzie zwrócony Pożyczkobiorcy lub zniszczony przez Pożyczkodawcę"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Termin zwrotu pożyczki strony ustalają na 01 września 2012 r. , przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie do 1 września 2014 r."
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Okres trwania pożyczki wynosi 1 miesiąc, przy czym może zostać przedłużana co miesiąc do 24 miesięcy"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Nabywca oświadcza, że znany jest mu fakt zawarcia umowy określającej sposób zarządu nieruchomością wspólną jako zarząd powierzony i powierzającej ten zarząd . Stosownie do treści art 18 ust. 2 ustawy o własności lokali"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Obydwie Strony zachowują w tajemnicy warunki ekonomiczne niniejszej umowy, chyba że ujawnienie tych informacji będzie wymagane na podstawie przepisów lub na żądanie właściwych władz oraz z zastrzeżeniem możliwości ujawnienia tych"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"W przypadku dokonania przez Nabywcę lub osobę trzecią jakichkolwiek prac dodatkowych, zamiennych w Lokalu, Nabywca traci uprawnienia z rękojmi w zakresie elementów objętych dokonanymi pracami, jak i wywołanych nimi następstw i modyfikacji"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Zakres prac wykończeniowych nie powinien naruszać konstrukcji Budynku oraz części wspólnych, a także zmieniać sposobu użytkowania Lokalu, nie powinien również naruszać instalacji i urządzeń z nimi związanych, a w szczególności"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Nabywca zobowiązuje się do indywidualnego wykończenia Lokalu. Za szkody powstałe w toku indywidualnych prac wykończeniowych odpowiada Kupujący"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Do dnia faktycznego przekazania Lokalu wyznaczonego na zasadach określonych w § 9 i § 10 jako Termin Przekazania Lokalu, przy czym nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Ponadto Nabywca w Umowie Przeniesienia udzieli on Deweloperowi oraz każdoczesnemu zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej budynków w ramach inwestycji Osiedle Grzegórzecka 77 w Krakowie - każdemu z pełnomocników z osobna -"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Ponadto Nabywca przyjmuje do wiadomości możliwość zabudowania przez Dewelopera lub inny podmiot przez niego wskazany działek o obecnych numerach ewidencyjnych nr: 177/6, 177/8, 174/4, 177/4, położonych w obrębie 17 Śródmieście lub"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Ponadto Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Nieruchomość oraz garaż wielostanowiskowy mogą zostać obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, a w szczególności bezpłatnymi i bezterminowymi służebnościami przesyłu lub prawami"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Nabywca zobowiązuje się do ponoszenia proporcjonalnego (do pow. Użytkowej Lokalu) przypadających na każdy Budynek kosztów związanych z nieruchomością nie będącą Nieruchomością Wspólną w części przypadającej na IV etap"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Nabywca oświadcza, że udziela (1) (2) - członkom Zarządu spółki Lc Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Regon: 021394729) oraz (3) każdoczesnemu Zarządcy Wspólnoty"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Nabywca zobowiązuję się do przejęcia praw i obowiązków Dewelopera wynikających z odpowiednich umów zawartych przez Dewelopera z dostawcami mediów"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Ponadto Nabywca przyjmuje do wiadomości, że dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całego Osiedla Grzegórzecka 77, istnieje konieczność wykonywania przez Wspólnotę Mieszkaniową i jej członków wszelkich zobowiązań wynikających"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Ponadto Nabywca przyjmuje do wiadomości, że dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całego Osiedla Grzegórzecka 77, Nieruchomość może zostać nieodpłatnie udostępniona dostawcom mediów oraz podmiotom działającym na ich zlecenie,"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Ponadto Nabywca przyjmuje do wiadomości, że wygląd elewacji Budynku objęty jest ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego i zobowiązuje się nie podejmować bez zgody Dewelopera oraz autora projektu architektonicznego żadnych"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Ponadto Nabywca przyjmuje do wiadomości możliwość zabudowania przez Dewelopera lub inny podmiot przez niego wskazany działek o obecnych numerach ewidencyjnych nr: 397/1, 397/2 i 397/3 położonych w obrębie 17, jednostka ewidencyjna"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Nabywca zobowiązuje się do ponoszenia proporcjonalnego (do pow. użytkowej) kosztów związanych z nieruchomością nie będącą Nieruchomością Wspólną w części przypadającej na Budynek 77 A, tj. koszty oświetlenia ulicznego oraz"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Właściciele nieruchomości lokalowej objętej tym aktem ponoszą koszty zarządu nieruchomości wspólnej i jej utrzymania proporcjonalnie do nabytego udziału w tej nieruchomości od dnia wydania Lokalu"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Strony oświadczają, że wobec zawarcia niniejszej umowy - przewidziane w Umowie Deweloperskiej prawa odstąpienia wygasają, a także nie przysługują im względem siebie żadne roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie w płatnościach"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Strony ustalają, iż w przypadku powstania zaległości płatniczych pomiędzy Zamawiającym a Pośrednikiem windykacja należności zostanie przekazana do współpracującej z Pośrednikiem Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszka Rembiesa, 30-048"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Wypowiedzenie lub wygaśnięcie niniejszej umowy nie zwalnia Zamawiającego od zapłaty wynagrodzenia, jeśli zawrze On umowę dotyczącą Nieruchomości z klientami, którym przedstawiono w/w Nieruchomość w okresie jej obowiązywania"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"W przypadku oczywiście nieuzasadnionej reklamacji Zamawiający zostanie obciążony kosztami podjętych czynności ekipy serwisowej"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Wszystkie koszty powstałe przy realizacji zasadnej reklamacji gwarancyjnej obciążają Wykonawcę"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Z tytułu wykonania dzieła stanowiącego przedmiot umowy, jego dostarczenia i montażu Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w kwociezł brutto (słownie: złotych) płatne w następujący sposób: a) 50% wynagrodzenia"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Wadliwe przygotowanie pomieszczenia do wykonania dzieła wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowy montaż dzieła"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Niezależnie od postanowień § 2 ust. 1 lit. a) i b) termin wykonania i dostarczenia dzieła może ulec przesunięciu tylko z ważnych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy o okres nie dłuższy niż 14 dni. O przesunięciu terminu realizacji"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania zamówionego dzieła nie później niż do dnia. b) dostarczenia na adres. w terminie ustalonym telefonicznie i potwierdzonym mailowo z Zamawiającym, pod warunkiem zapłaty na rzecz"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Wszelkie modyfikacje zamówienia przez Zamawiającego po złożeniu Zamówienia wymagają zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zmiany. W przypadku zaakceptowania przez Wykonawcę modyfikacji zamówienia, Wykonawca"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Do ceny określonej w pkt. 3.1. umowy doliczony zostanie podatek VAT. Stawka podatku VAT w dniu zawarcia umowy wynosi dla lokalu mieszkalnego 7%, zaś dla garażu 22% (dla lokalu użytkowego 22%). Strony ustalają, że w przypadku zmiany tych"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Do obliczenia wartości polisy oraz wartości dodatkowej przyjmuje się cenę sprzedaży jednostki uczestnictwa obowiązującą w dniu wyceny, następującym po dniu zarejestrowania przez Towarzystwo kompletu dokumentów niezbędnych do"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"W przypadku rezygnacji przez Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn leżących po stronie Klienta, z uwagi na niemożność udokumentowania faktycznie poniesionych kosztów przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"W przypadku gdy wartość nieruchomości ustalona przez MultiBank w oparciu o maksymalne dopuszczalne LTV jest niższa od kwoty kredytu, warunkiem jego udzielenia jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia ryzyka MultiBanku, w szczególności w"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Kredytobiorca upoważnia Bank do pobrania kosztów związanych z podwyższonym ryzykiem spłaty Kredytu w wysokości % kwoty Kredytu objętej ubezpieczeniem, tj. PLN, w tym także w przypadku przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej, z"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"XII. Kupujący oświadcza ponadto, że: 1) nie będzie wnosić protestów, sprzeciwów i odwołań od wszelkich postanowień i decyzji administracyjnych wydanych w ramach postępowań o wydanie decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń,"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"X. Kupujący oświadcza, że jako członek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynków wyraża zgodę na: a) dokonanie określenia sposobu korzystania z Nieruchomości Wspólnej, w ten sposób, że każdoczesnym właścicielom wskazanych przez Spółkę"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"15. Pełnomocnictwo. Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się w Umowie Przyrzeczonej udzielić Spółce nieodwołalnego pełnomocnictwa do: 15.2 dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie podziału, połączenia lub zmiany"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"8.6. Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się w Umowie Przyrzeczonej wyrazić zgodę na: 8.6.1. dokonanie określenia sposobu korzystania z Nieruchomości Wspólnej i Parkingu, w ten sposób, że: a. każdoczesnym właścicielom wskazanych"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy dostarczającej towar. Warunkiem uznania tego typu reklamacji będzie"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu bez konieczności powiadamiania użytkowników"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Odzież należy odebrać najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty wykonania usługi. Po tym terminie pralnia przekazywać ją będzie na cele charytatywne"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Niniejsza umowa jest umową zawartą na wyłączność z odpowiednim stosowaniem art. 550 kodeksu cywilnego, co oznacza, że Klient oddaje sprawę do prowadzenia tylko Pośrednikowi, bez możliwości powierzenia jej innemu podmiotowi w"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku produkt nie zostanie"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby przewoźnika"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"BP Kormoran zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych z Uczestnikiem uporczywie naruszającym ustalony porządek imprezy, zagrażającym jej realizacji lub uniemożliwiającym"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"§ 5 W przypadku rezygnacji w trakcie trwania kursu z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy. Usługodawcy przysługuje opłata za usługę do końca obowiązywania niniejszej umowy. Usługodawca może zrezygnować z powyższej należności"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Od momentu nadania firma ACERON nie ma wpływu na to co się dzieje z przesyłką. Odpowiedzialność za dostarczenie przesyłki w całości, spoczywa na Poczcie Polskiej. Nie odpowiadamy za uszkodzenie przesyłki lub jej zawartości przez"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne lub braki, należy go odesłać na adres firmy podany w paragrafie I; nie później jednak niż do 30 dni od daty zakupu"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Odpowiedzialność Dostawcy jest ograniczona do wysokości opłaty za świadczenie usług przez miesiąc, obliczonej w zależności od opłacanego przez Klienta abonamentu, jako jednokrotność abonamentu miesięcznego, 1/3 abonamentu kwartalnego"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"§7.1 Wysokość opłat, o których mowa w §3 może ulegać zmianie w zależności od: a) zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny, b) zmiany kosztów obsługi"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"§3.1 Z tytułu podjętych działań monitorujących Prometeusz Kredyty Sp. z o. o. ma prawo obciążyć klienta opłatą za przeprowadzenie następujących czynności: 1) wykonanie telefonu interwencyjnego w sprawie opóźnienia w"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Warunkiem niezbędnym do zwrotu towaru jest posiadanie dowodu zakupu na towar (faktura VAT, oryginalny paragon)"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Podstawą do reklamacji, naprawy gwarancyjnej jest dowód zakupu wydawane razem z towarem (faktura VAT, oryginalny paragon)"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"W razie pozostania w mocy kaucji, kaucja podlega zwrotowi na pisemny wniosek abonenta z zastrzeżeniem § 1 ust. 3, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Operator może rozwiązać lub zmienić Umowę w sposób powodujący ograniczenie zakresu świadczonych Usług bez zachowania terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach: b) rozpoczęcie świadczenia Usług nie będzie możliwe z"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Firma Unique Brand of Cosmetics zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmienione zapisy Regulaminu będą wiążące od momentu ich opublikowania na stronie sklepu www.uniquecosmetics.pl"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Kwota kaucji podlegać będzie przepadkowi na rzecz Dewelopera tytułem odszkodowania za wstrzymanie sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli Klienci nie przystąpią do zawarcia Umowy deweloperskiej z własnej winy"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"§ 12.9 Deweloper może zainstalować na dachu bądź na elewacji budynku opisanego w § 4 ust. 1 niniejszego aktu wybudowanego na Nieruchomości, napisy odzwierciedlające nazwę inwestycji, pełną lub skróconą nazwę Dewelopera, logo"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"§ 12.8 Nabywca niniejszym wyraża zgodę na prowadzenie przez Dewelopera do czasu sprzedaży ostatniego lokalu w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego, działań marketingowych (takich jak w szczególności: organizacji wydarzeń"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"§ 2.5 Pełnomocnik Dewelopera informuje Nabywcę, że na parterze budynku A realizowanego w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego planowane jest wybudowanie zespołu lokali użytkowych, których układ zostanie dobrany przez"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"W przypadku rezygnacji z imprezy Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy ten fakt na 180 dni przed terminem przyjęcia. Natomiast, gdy rezygnacja nastąpi na 90 dni przed terminem przyjęcia, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty 50%"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z wypełnioną częścią zwrot"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Jeżeli postanowienia niniejszego rozdziału zastrzegają na rzecz Gerling Polska Życie prawo dokonywania waloryzacji wysokości danej opłaty stosuje się opisane poniżej zasady. Wysokość opłaty wynikająca z waloryzacji obowiązuje od dnia"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas przesyłki, rozpatrywane będą tylko na podstawie spisanego wraz z dostawcą paczki protokołu reklamacyjnego"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej umowy oraz załącznikami do niej i nie zgłasza wobec nich jakichkolwiek roszczeń"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Firma P.H. Lambii s.c. jest także uprawniona do przelania wierzytelności wobec Kupującego na osobę trzecią na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy bądź zlecenia przez niego wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej Umowy osobom trzecim, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu już wykonanych prac oraz kara umowna w wysokości 5000"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Ceny podane przez producentów w walutach obcych, określane są ostatecznie w PLN według średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego, podanego w tabeli kursów aktualnej w dniu wystawienia faktur za prace obejmujące dostawę tych urządzeń"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Każda płatność Zamawiającego będzie uwzględniała podatek VAT w stawce procentowej określonej aktualnymi w momencie płatności przepisami"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Po zakończeniu danego etapu prac Wykonawca zgłosi to wykonanie Zamawiającemu pocztą elektroniczną, po czym w terminie 7 dni Zamawiający dokona odbioru prac. W przypadku braku odpowiedzi lub przystąpienia do odbioru uznaje się dany etap za odebrany"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Cena zwracana jest w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Właściciela sklepu odesłanego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, po spełnieniu warunków odstąpienia. Koszty wysyłki nie są zwracane"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Zgodnie z Ustawą z dn. 2.03.2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) O ochronie praw konsumentów - Klient, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od umowy kupna w terminie"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.szron.com.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględniania ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Gwarancja [] nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu TOŁPA.PL. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty publikacji na stronie www.sklep.tolpa.pl"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika Poczty Polskiej Protokołu Reklamacji"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Jedynym skutecznym sposobem na zgłoszenie reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Jeśli Klient nie odbierze przesyłki pobraniowej, obciążany jest kosztami przesyłki zwrotnej do firmy ACERON oraz kosztami ponownego wysłania towaru. W przeciwnym razie firma ACERON zastrzega sobie prawo do nałożenia na Klienta kary w wysokości"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zamówionych produktów. Pieniądze zostaną oddane, zgodnie z powyższą ustawą, w ciągu 14 dni roboczych, wyłącznie przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Zwracany towar należy odesłać kompletny razem z otrzymanym wraz z nim dokumentem zakupu fakturą VAT lub paragonem"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"W przypadku pisemnej rezygnacji przez Studenta z nauki w trybie określonym w § 10 umowy, bądź skreślenia Studenta z listy Studentów przez Uczelnię w terminie do 15 września każdego roku, Student zwolniony jest od wszelkich opłat za okres"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
"Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które Sklep Internetowy nie miał"
0 (KLAUZULA_ABUZYWNA)
End of preview (truncated to 100 rows)
YAML Metadata Warning: The task_ids "part-of-speech-tagging" is not in the official list: acceptability-classification, entity-linking-classification, fact-checking, intent-classification, multi-class-classification, multi-label-classification, multi-input-text-classification, natural-language-inference, semantic-similarity-classification, sentiment-classification, topic-classification, semantic-similarity-scoring, sentiment-scoring, sentiment-analysis, hate-speech-detection, text-scoring, named-entity-recognition, part-of-speech, parsing, lemmatization, word-sense-disambiguation, coreference-resolution, extractive-qa, open-domain-qa, closed-domain-qa, news-articles-summarization, news-articles-headline-generation, dialogue-generation, dialogue-modeling, language-modeling, text-simplification, explanation-generation, abstractive-qa, open-domain-abstractive-qa, closed-domain-qa, open-book-qa, closed-book-qa, slot-filling, masked-language-modeling, keyword-spotting, speaker-identification, audio-intent-classification, audio-emotion-recognition, audio-language-identification, multi-label-image-classification, multi-class-image-classification, face-detection, vehicle-detection, instance-segmentation, semantic-segmentation, panoptic-segmentation, image-captioning, grasping, task-planning, tabular-multi-class-classification, tabular-multi-label-classification, tabular-single-column-regression, rdf-to-text, multiple-choice-qa, multiple-choice-coreference-resolution, document-retrieval, utterance-retrieval, entity-linking-retrieval, fact-checking-retrieval, univariate-time-series-forecasting, multivariate-time-series-forecasting, visual-question-answering, document-question-answering

PAC - Polish Abusive Clauses Dataset

''I have read and agree to the terms and conditions'' is one of the biggest lies on the Internet. Consumers rarely read the contracts they are required to accept. We conclude agreements over the Internet daily. But do we know the content of these agreements? Do we check potential unfair statements? On the Internet, we probably skip most of the Terms and Conditions. However, we must remember that we have concluded many more contracts. Imagine that we want to buy a house, a car, send our kids to the nursery, open a bank account, or many more. In all these situations, you will need to conclude the contract, but there is a high probability that you will not read the entire agreement with proper understanding. European consumer law aims to prevent businesses from using so-called ''unfair contractual terms'' in their unilaterally drafted contracts, requiring consumers to accept.

Our dataset treats ''unfair contractual term'' as the equivalent of an abusive clause. It could be defined as a clause that is unilaterally imposed by one of the contract's parties, unequally affecting the other, or creating a situation of imbalance between the duties and rights of the parties.

On the EU and at the national such as the Polish levels, agencies cannot check possible agreements by hand. Hence, we took the first step to evaluate the possibility of accelerating this process. We created a dataset and machine learning models to automate potentially abusive clauses detection partially. Consumer protection organizations and agencies can use these resources to make their work more effective and efficient. Moreover, consumers can automatically analyze contracts and understand what they agree upon.

Tasks (input, output and metrics)

Abusive Clauses Detection

Input ('text' column): text of agreement

Output ('label' column): binary label (BEZPIECZNE_POSTANOWIENIE_UMOWNE: correct agreement statement, KLAUZULA_ABUZYWNA: abusive clause)

Domain: legal agreement

Measurements: Accuracy, F1 Macro

Example:

Input: Wszelka korespondencja wysyłana przez Pożyczkodawcę na adres zamieszkania podany w umowie oraz na e-mail zostaje uznana za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu e-mail oraz adresu zamieszkania musi być dostarczona do Pożyczkodawcy osobiście

Input (translated by DeepL): All correspondence sent by the Lender to the residential address provided in the agreement and to the e-mail address shall be deemed effectively delivered. Change of e-mail address and residential address must be delivered to the Lender in person

Output: KLAUZULA_ABUZYWNA (abusive clause)

Data splits

Subset Cardinality (sentences)
train 4284
dev 1519
test 3453

Class distribution

BEZPIECZNE_POSTANOWIENIE_UMOWNE - means correct agreement statement.

KLAUZULA_ABUZYWNA informs us about abusive clause.

Class train dev test
BEZPIECZNE_POSTANOWIENIE_UMOWNE 0.5458 0.3002 0.6756
KLAUZULA_ABUZYWNA 0.4542 0.6998 0.3244

License

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Citation

TBD

Downloads last month
61
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard

Spaces using laugustyniak/abusive-clauses-pl