Dataset Preview Go to dataset viewer
text (string)
celex test
9
prótacal maidir le conradh agus ionstraim aontachais phoblacht na seice phoblacht na heastóine phoblacht na cipire phoblacht na laitvia phoblacht na liotuáine phoblacht na hungáire phoblacht mhálta phoblacht na polainne phoblacht na slóivéine agus phoblacht na slóvaice
tá na hardpháirtithe conarthacha
ag meabhrú dóibh gur aontaigh poblacht na seice poblacht na heastóine poblacht na cipire poblacht na laitvia poblacht na liotuáine poblacht na hungáire poblacht mhálta poblacht na polainne poblacht na slóivéine agus poblacht na slóvaice an 1 bealtaine 2004 do na comhphobail eorpacha agus don aontas eorpach arna bhunú leis an gconradh ar an aontas eorpach
de bhrí go bhforáiltear in airteagal iv4372e den bhunreacht go ndéanfar conradh an 16 aibreán 2003 maidir leis na haontachais dá dtagraítear thuas a aisghairm
de bhrí go leanann mórán forálacha den ionstraim atá i gceangal leis an gconradh aontachais sin de bheith ábhartha de bhrí go bhforáiltear in airteagal iv4372 den bhunreacht nach foláir na forálacha sin a leagan amach i bprótacal nó tagairt dóibh i bprótacal chun go bhfanfaidh siad i bhfeidhm agus go gcaomhnófar a néifeachtaí dlíthiúla
de bhrí nach foláir na hoiriúnuithe teicniúla is gá a dhéanamh ar roinnt de na forálacha sin chun luí le téacs an bhunreachta gan a néifeacht dhlíthiúil a athrú
tar éis comhaontú ar na forálacha seo a leanas a chuirfear i gceangal leis an gconradh ag bunú bunreachta don eoraip agus leis an gconradh ag bunú an chomhphobail eorpaigh do fhuinneamh adamhach
cuid a haon
forálacha a bhaineann le hionstraim aontachais an 16 aibreán 2003
teideal i
na prionsabail
airteagal 1
chun críocha an phrótacail seo
a
ciallaíonn an abairt &#x2018 ionstraim aontachais an 16 aibreán 2003 &#x2019 an ionstraim i dtaobh choinníollacha aontachais phoblacht na seice phoblacht na heastóine phoblacht na cipire phoblacht na laitvia phoblacht na liotuáine phoblacht na hungáire phoblacht mhálta phoblacht na polainne phoblacht na slóivéine agus phoblacht na slóvaice agus oiriúnuithe na gconarthaí ar a bhfuil an taontas eorpach fothaithe
b
ciallaíonn na habairtí &#x2018 an conradh ag bunú an chomhphobail eorpaigh &#x2019 &#x2018 conradh ce &#x2019 agus &#x2018 an conradh ag bunú an chomhphobail eorpaigh do fhuinneamh adamhach &#x2019 &#x2018 conradh cefa &#x2019 na conarthaí sin mar atá arna bhforlíonadh nó arna leasú le conarthaí nó le gníomhartha eile a tháinig i bhfeidhm roimh an 1 bealtaine 2004
c
ciallaíonn an abairt &#x2018 an conradh ar an aontas eorpach &#x2019 &#x2018 conradh ae &#x2019 an conradh sin mar atá arna fhorlíonadh nó arna leasú le conarthaí nó le gníomhartha eile a tháinig i bhfeidhm roimh an 1 bealtaine 2004
d
ciallaíonn an abairt &#x2018 an comhphobal &#x2019 ceann amháin nó an dá cheann de na comhphobail dá dtagraítear in b de réir mar a bheidh
e
ríocht na beilge ríocht na danmhairge poblacht chónaidhme na gearmáine an phoblacht heilléanach ríocht na spáinne poblacht na fraince éire poblacht na hiodáile arddiúcacht lucsamburg ríocht na hísiltíre poblacht na hostaire poblacht na portaingéile poblacht na fionlainne ríocht na sualainne agus ríocht aontaithe na breataine móire agus thuaisceart éireann
f
poblacht na seice poblacht na heastóine poblacht na cipire poblacht na laitvia poblacht na liotuáine poblacht na hungáire poblacht mhálta poblacht na polainne poblacht na slóivéine agus poblacht na slóvaice
airteagal 2
na cearta agus na hoibleagáidí a leanann ó chonradh aontachais phoblacht na seice phoblacht na heastóine phoblacht na cipire phoblacht na laitvia phoblacht na liotuáine phoblacht na hungáire phoblacht mhálta phoblacht na polainne phoblacht na slóivéine agus phoblacht na slóvaice dá dtagraítear in airteagal iv4372e den bhunreacht tháinig siad i bhfeidhm faoi na coinníollacha dá bhforáiltear sa chonradh sin amhail ón 1 bealtaine 2004
airteagal 3
1
forálacha
acquis
schengen atá lánpháirtithe i gcreat an aontais leis an bprótacal atá i gceangal leis an gconradh ag bunú bunreachta don eoraip dá ngairtear &#x2018 prótacal schengen &#x2019 anseo feasta agus na hionstraimí ag cur leis nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile atá liostaithe in iarscríbhinn i a ghabhann le hionstraim aontachais an 16 aibreán 2003 mar aon le haon ionstraimí breise den sórt sin arna nglacadh roimh an 1 bealtaine 2004 beidh siad ina gceangal ar na ballstáit nua agus beidh siad infheidhme iontu ón 1 bealtaine 2004
acquis
schengen mar atá arna lánpháirtiú i gcreat an aontais agus na hionstraimí ag cur leis nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile nach dtagraítear dóibh i mír 1 agus iad ina gceangal ar na ballstáit nua amhail ón 1 bealtaine 2004 ní bheidh feidhm acu i mballstát nua ach de bhun cinnidh eorpaigh ón gcomhairle chuige sin tar éis fíorú i gcomhréir leis na forálacha infheidhme de nósanna imeachta measúnachta schengen go bhfuil na coinníollacha is gá chun gach cuid den
acquis
a chur i bhfeidhm comhalta sa bhallstát nua sin
glacfaidh an chomhairle a cinneadh tar éis dul i gcomhairle le parlaimint na heorpa ag gníomhú di le haontoilíocht na gcomhaltaí dá cuid a ionadaíonn rialtais na mballstát a bhfuil na forálacha dá dtagraítear sa mhír seo curtha in éifeacht cheana ina leith agus ionadaí rialtas an bhallstáit a bhfuil na forálacha sin le cur in éifeacht ina leith
glacfaidh na comhaltaí den chomhairle a ionadaíonn rialtais na héireann agus ríocht aontaithe na breataine móire agus thuaisceart éireann páirt i gcinneadh den sórt sin a mhéad a bhaineann sé le forálacha acquis schengen agus na hionstraimí ag cur leis nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile ina bhfuil na ballstáit sin rannpháirteach
3
beidh na comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích ag an gcomhairle faoi airteagal 6 de phrótacal schengen ina gceangal ar na ballstáit nua ón 1 bealtaine 2004
4
cuirfear de cheangal ar na ballstáit nua i leith na gcoinbhinsiún nó na nionstraimí sin sa réimse ceartais agus gnóthaí baile atá doscartha ó ghnóthú chuspóirí chonradh ae
a
aontú dóibh siúd atá oscailte le haghaidh a sínithe ag na ballstáit láithreacha faoin 1 bealtaine 2004 agus dóibh siúd atá tarraingthe suas ag an gcomhairle i gcomhréir le teideal vi de chonradh ae agus atá molta do na ballstáit lena nglacadh
b
socruithe riaracháin agus eile a thabhairt isteach ar nós a bhfuil glactha faoin 1 bealtaine 2004 ag na ballstáit láithreacha nó ag an gcomhairle chun comhar praiticiúil a éascú idir na hinstitiúidí agus na heagraíochtaí de chuid na mballstát a oibríonn sa réimse ceartais agus gnóthaí baile
airteagal 4
beidh gach ceann de na ballstáit nua rannpháirteach san aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta ón 1 bealtaine 2004 mar bhallstát go maolú de réir bhrí airteagal iii197 den bhunreacht
airteagal 5
1
cuirfear de cheangal ar na ballstáit nua atá tar éis aontú trí ionstraim aontachais an 16 aibreán 2003 do na cinntí agus do na comhaontuithe arna nglacadh ag ionadaithe rialtais na mballstát ag teacht le chéile dóibh i dtionól na comhairle aontú do na comhaontuithe eile go léir arna dtabhairt i gcrích ag na ballstáit láithreacha a bhaineann le hoibriú an aontais nó i ndáil lena ghníomhaíochtaí2
cuirfear de cheangal ar na ballstáit nua aontú do na coinbhinsiúin dá bhforáiltear in airteagal 293 de chonradh ce agus dóibhsean atá doscartha ó ghnóthú chuspóirí chonradh ce a mhéad atá siad i gcónaí i bhfeidhm agus freisin do na prótacail ar léiriú na gcoinbhinsiún sin ag cúirt bhreithiúnais na gcomhphobal eorpach arna síniú ag na ballstáit láithreacha agus chun na críche sin cuirfear de cheangal orthu dul i mbun caibidlíochta leis na ballstáit láithreacha dfhonn na hoiriúnuithe is gá a dhéanamh orthu
airteagal 6
1
cuirfear de cheangal ar na ballstáit nua aontú faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa phrótacal seo do na comhaontuithe nó na coinbhinsiúin arna dtabhairt i gcrích nó arna gcur i bhfeidhm go sealadach ag na ballstáit láithreacha agus ag an aontas nó ag an gcomhphobal eorpach do fhuinneamh adamhach ag gníomhú go comhpháirteach dóibh agus do na comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích ag na ballstáit sin agus a bhfuil baint acu leis na comhaontuithe nó na coinbhinsiúin sin
déanfar aontachas na mballstát nua leis na comhaontuithe nó leis na coinbhinsiúin atá luaite i mír 4 mar aon leis na comhaontuithe leis an mbealarúis leis an eilvéis le mercosur leis an tsile agus leis an tsín arna dtabhairt i gcrích nó arna síniú go comhpháirteach ag an gcomhphobal agus a bhallstáit láithreacha a chomhaontú trí phrótacal le comhaontuithe nó coinbhinsiúin den sórt sin a thabhairt i gcrích idir an chomhairle ag gníomhú di daon toil thar ceann na mballstát agus an tríú tír nó na tríú tíortha nó an eagraíocht idirnáisiúnta i dtrácht
tá an nós imeachta seo gan dochar dinniúlachtaí dílse an aontais agus an chomhphobail eorpaigh do fhuinneamh adamhach agus ní dhéanann sé difear do chionroinnt na gcumhachtaí idir an taontas agus an comhphobal eorpach do fhuinneamh adamhach agus na ballstáit i dtaca le tabhairt i gcrích comhaontuithe den sórt sin sa todhchaí nó le haon leasuithe eile nach mbaineann le haontachas
caibidleoidh an coimisiún na prótacail sin thar ceann na mballstát ar bhonn treoracha caibidlíochta arna bhformheas ag an gcomhairle ag gníomhú di daontoil agus i gcomhairle le coiste ar a mbeidh ionadaithe na mballstát
tíolacfaidh sé dréacht de na prótacail don chomhairle lena dtabhairt i gcrích
2
amhail óna naontachas leis na comhaontuithe agus na coinbhinsiúin dá dtagraítear i mír 1 gheobhaidh na ballstáit nua na cearta agus na hoibleagáidí céanna faoi na comhaontuithe agus na coinbhinsiúin sin atá ag na ballstáit láithreacha3
cuirfear de cheangal ar na ballstáit nua aontú faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa phrótacal seo don chomhaontú maidir leis an limistéar eorpach eacnamaíoch 
1
i gcomhréir le hairteagal 128 den chomhaontú sin
4
amhail ón 1 bealtaine 2004 agus más gá go dtí go dtabharfar na prótacail riachtanacha dá dtagraítear i mír 1 i gcrích cuirfidh na ballstáit nua i bhfeidhm forálacha na gcomhaontuithe arna dtabhairt i gcrích ag na ballstáit láithreacha agus go comhpháirteach ag an gcomhphobal leis an afraic theas leis an ailgéir leis an airméin leis an asarbaiseáin leis an mbulgáir leis an gcasacstáin leis an gcirgeastáin leis an gcóiré theas le cónaidhm na rúise leis an gcróit leis an éigipt le hiarphoblacht iúgslávach na macadóine leis an iordáin le hiosrael leis an liobáin le maracó le meicsiceo leis an moldáiv leis an rómáin le san mairíne leis an tseoirsia leis an tsiria leis an túinéis leis an tuirc leis an tuircméanastáin leis an úcráin agus leis an úisbéiceastáin mar aon le forálacha na gcomhaontuithe eile arna dtabhairt i gcrích go comhpháirteach ag na ballstáit láithreacha agus ag an gcomhphobal roimh an 1 bealtaine 2004
beidh aon oiriúnuithe ar na comhaontuithe sin ina nábhar do phrótacail arna dtabhairt i gcrích leis na tíortha comhchonarthacha ar cothrom le forálacha an dara fomhír de mhír 1
mura mbeidh na prótacail tugtha i gcrích faoin 1 bealtaine 2004 glacfaidh an taontas an comhphobal eorpach do fhuinneamh adamhach agus na ballstáit faoi chuimsiú a ninniúlachtaí faoi seach na bearta is gá chun déileáil leis an staid sin
5
amhail ón 1 bealtaine 2004 déanfaidh na ballstáit nua na comhaontuithe agus na comhshocraíochtaí déthaobhacha teicstílí arna dtabhairt i gcrích ag an gcomhphobal le tríú tíortha a chur i bhfeidhm
déanfar na srianta cainníochtúla arna gcur i bhfeidhm ag an aontas ar allmhairí táirgí teicstíle agus éadaigh a oiriúnú chun aontachas na mballstát nua a chur san áireamh
mura mbeidh na leasuithe ar na comhaontuithe agus ar na comhshocraíochtaí déthaobhacha teicstíle tagtha i bhfeidhm faoin 1 bealtaine 2004 déanfaidh an taontas na hoiriúnuithe is gá ar a rialacha maidir le táirgí teicstíle agus éadaigh a allmhairiú ó thríú tíortha chun aontachas na mballstát nua a chur san áireamh
6
déanfar na srianta cainníochtúla ar allmhairí cruach agus táirgí cruach arna gcur i bhfeidhm ag an aontas a oiriúnú ar bhonn allmhairí na mballstát nua de tháirgí cruach de thionscnamh na dtíortha is soláthraithe i dtrácht sna blianta díreach roimh shíniú an chonartha aontachais
7
déanfaidh an taontas comhaontuithe iascaigh arna dtabhairt i gcrích roimh an 1 bealtaine 2004 ag na ballstáit nua le tríú tíortha a bhainistiú
ní dhéanfar difear do na cearta ná do na hoibleagáidí a leanann do na ballstáit nua ó na comhaontuithe sin le linn na tréimhse a mbeidh forálacha na gcomhaontuithe sin á gcoimeád ar bun go sealadach
a thúisce is féidir agus ar chaoi ar bith roimh na comhaontuithe dá dtagraítear sa chéad fhomhír a dhul in éag glacfaidh an chomhairle ar thogra ón gcoimisiún na cinntí eorpacha iomchuí i ngach cás chun go leanfaidh gníomhaíochtaí iascaireachta a thig ó na comhaontuithe sin lena náirítear an chaoi chun comhaontuithe áirithe a fhadú go ceann tréimhsí nach faide ná bliain
8
le héifeacht ón 1 bealtaine 2004 tarraingeoidh na ballstáit nua siar ó aon chomhaontuithe saorthrádála le tríú tíortha lena náirítear comhaontú saorthrádála lár na heorpa
sa mhéid nach bhfuil na comhaontuithe idir ceann amháin nó níos mó de na ballstáit nua ar thaobh amháin agus tríú tír amháin nó níos mó ar an taobh eile ag luí leis na hoibleagáidí a thig ón mbunreacht agus go háirithe ón bprótacal seo glacfaidh an ballstát nua gach céim iomchuí chun deireadh a chur leis an neamhluí arna bhunú
má bhaineann deacrachtaí do bhallstát nua le linn oiriúnú a dhéanamh ar chomhaontú arna thabhairt i gcrích roimh an 1 bealtaine 2004 le tríú tír amháin nó níos mó tarraingeoidh sé siar ón gcomhaontú sin de réir théarmaí an chomhaontaithe
9
glacfaidh na ballstáit nua más gá bearta iomchuí chun a seasamh i ndáil le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus leis na comhaontuithe idirnáisiúnta sin a bhfuil an taontas nó an comhphobal eorpach do fhuinneamh adamhach nó a bhfuil ballstáit eile ina bpáirtithe iontu freisin a oiriúnú do na cearta agus na hoibleagáidí a eascraíonn óna naontachas leis an aontas
tarraingeoidh siad siar go háirithe an 1 bealtaine 2004 nó ar an dáta is túisce is féidir ina dhiaidh sin ó eagraíochtaí agus comhaontuithe idirnáisiúnta iascaigh ar páirtí iontu freisin an taontas mura mbaineann a gcomhaltas le hábhair seachas ábhair iascaigh
airteagal 7
na gníomhartha sin arna nglacadh ag na hinstitiúidí lena mbaineann na forálacha idirthréimhseacha atá leagtha síos sa phrótacal seo coinneoidh siad a stádas dlítheanach ach go háirithe leanfaidh na nósanna imeachta chun na gníomhartha sin a leasú dfheidhm a bheith acu
airteagal 8
na forálacha sin dionstraim aontachais an 16 aibreán 2003 mar atá arna léiriú ag cúirt bhreithiúnais na gcomhphobal eorpach agus ag an gcúirt chéadchéime arb é is aidhm nó is éifeacht dóibh gníomhartha arna nglacadh ag institiúidí comhlachtaí oifigí nó gníomhaireachtaí an chomhphobail nó an aontais eorpaigh arna mbunú leis an gconradh ar an aontas eorpach a aisghairm nó a leasú seachas mar bheart idirthréimhseach fanfaidh siad i bhfeidhm faoi réir an dara mír a chur i bhfeidhm
beidh ag na forálacha sin an stádas dlítheanach céanna atá ag na gníomhartha a aisghairtear nó a leasaítear leo agus beidh siad faoi réir na rialacha céanna leis na gníomhartha sin
airteagal 9
amhail ón 1 bealtaine 2004 is téacsanna barántúla faoi na coinníollacha céanna leis na téacsanna barántúla arna dtarraingt suas sna teangacha eile téacsanna ghníomhartha institiúidí comhlachtaí oifigí agus gníomhaireachtaí an chomhphobail nó an aontais eorpaigh arna mbunú leis an gconradh ar an aontas eorpach agus téacsanna ghníomhartha an bhainc cheannais eorpaigh arna nglacadh roimh an dáta sin agus arna dtarraingt suas san eastóinis sa laitvis sa liotuáinis sa mháltais sa pholainnis sa tseicis sa tslóivéinis sa tslóvaicis agus san ungáiris
airteagal 10
na forálacha idirthréimhseacha atá leagtha amach sa phrótacal seo féadfar iad a aisghairm le dlí eorpach ón gcomhairle nuair nach mbeidh siad infheidhme a thuilleadh
gníomhóidh an chomhairle daon toil tar éis dul i gcomhairle le parlaimint na heorpa
airteagal 11
beidh cur i bhfeidhm an bhunreachta agus na ngníomhartha arna nglacadh ag na hinstitiúidí faoi réir na maoluithe dá bhforáiltear sa phrótacal seo mar bheart idirthréimhseach
teideal ii
End of preview (truncated to 100 rows)

No dataset card yet

New: Create and edit this dataset card directly on the website!

Contribute a Dataset Card
Add dataset card