content
stringlengths
6
40.6k
domain
stringclasses
23 values
Afgørelsen blev truffet på baggrund af tjenestemandslovens § 12, stk. 1, der lyder således: " § 12. Inden for sit ansættelsesområde har en tjenestemand pligt til at underkaste sig sådanne forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses for passende for ham. I samme omfang kan det pålægges ham at overtage en anden stilling." Som det ses, beror beslutningen, om der skal gennemføres ændringer i de ansattes ansættelsesvilkår, herunder af tjenestestedet, på en skønsmæssigt præget vurdering.
retsinformationdk
Jâ høre enjgong, a Moer å Annars Maska sod å snakte om, a Pilabonenj å Tossa-Lena i Fattihuzed, hadde vad Kjærester i Ungdommenj, å denj Pibelenj, som Tossa-Lena hâr, å som nu tjæner i Rønna, hænje e Pilabonenj Fâr te. Pâul svâre ente.
botxt
For du giver hesten frihed, hygger dig med det og forlanger ikke mere af den, end den kan klare oven i hovedet, uden at miste lysten til at fortsætte. Dejligt at læse du giver den tid og ikke haster der ud af, for at lære den en masse på alt for kort tid.
hest
Der går selvfølgelig også et par procenter til Tv2 og andre lokale tv stationer- Hvilket jeg heller ikke benytter mig af, jeg har simpelthen ikke tv kanaler. Men jeg har internet og dermed adgang til Dr, tv2 osv. Jeg føler heller ikke trang til at støtte produktionen af Danske film, det interesserer mig på ingen måde.
reddit-da
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til ældrerådets medlemmer Klageråd End of "§ 33" § 34. Kommunalbestyrelsen nedsætter et klageråd, der 1) drøfter, vurderer og videreformidler klager over afgørelser om tilbud efter §§ 83 og 84 i lov om social service, og 2) følger udviklingen på området og medvirker til, at opgaverne løses i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens målsætninger.
retsinformationdk
Har brugt det i en del år, (råd fra en meget gammel smed) og alle mine heste og ponyer, har aldrig problemer om vinteren. Hvor tit må man bruge det og hvad hjælper det for ?. Nok et dumt spørgsmål men vil jo kun hyppen det bedste. kunne måske hjælpe? Hilsen Helle Min tidligere hest havde også ENORMT dårlige hove! De var alt-alt for bløde. Han var stok halt uden sko, og hovene "forsvandt" simpelthen i løbet af no time hvis han ikke havde sko på. Desuden tabte han en sko hveranden dag, fordi de simpelthen ikke kunne hænge fast i de bløde hove.
hest
-Du skal ikke ofre dit liv for mig. Din fremtid... Din ære. Det vil jeg ikke være skyld i. Madeline. Glem mig, Orry. Andet nytter ikke. Mor har været på sygehuset i dag, og Priams sår er ved at hele. Din mor er meget omsorgsfuld over for jeres slaver. Ja. De kan ikke klare sig selv. De er som børn. De får ikke lov til andet. Priam fornærmede jo min far foran gæsterne. Hvordan kan du bære det, de gjorde mod ham? Det var forkert! -Det sagde jeg også til min far. -Hele systemet er forkert.
opensub
-Han ser lidt skrammet ud. -Det skete i skyndingen. Jeg kommer lidt creme på. -Her. -Jeg har den. Stille og roligt. Sådan. Så, ud med armene. -Hvad nu? -Du har ikke kvindehænder. Hvad din tøjsmag end tyder på. -Jeg vil ikke vide det. -Den kan kastes. -Formentlig. Hvorfor? -Dér. Bagdøren, Bogey! Det er ikke forbi, vel? Nej. Angels søn er en del af profetien. Alt og alle kommer efter ham. Så vi må have en plan.
opensub
-Hvorfor ekshibitionist? -Porno... Det er... Godt spørgsmål. Det stikker dybere end bare lysten til at optræde. Man kan ikke foregive at dyrke sex med nogen, når man faktisk gør det. Jeg tror, at det er lettere at tro, at de nyder det. Eller måske gør de det for din skyld. Hvorfor tænke så meget over det? Det skal jo bare vække dine lyster. -Ja. -Jeg troede ikke, det generede dig. Jeg kan ikke tale om den slags mere. -Ikke det? -Jeg har truffet en fyr. -Så nu virker det upassende.
opensub
Fastsættelsen af forudsætningerne for beskæftigelse af statsborgere fra tredjelande, der som sagt skal harmonere med de forudsætninger, der gælder for de personer, der bor fast i det medlemsland, under hvis flag skibet er indregistreret, dækker ikke problemet med sort, ikkeforsikret arbejde. Ordførerens anstrengelser er generelt prisværdige, men på dette punkt kan vi ikke være enige med hende. En forringelse af forskrifterne fører til sort arbejde og til arbejdsløshed blandt EU's søfolk. TALER 333: Hr. formand, McIntosh-betænkningen har skabt meget uro i Parlamentets Transportudvalg. Der ser ud til at være stor interesse for forslagene.
ep
Et andet eksempel.... (udeladt her) Konkluderende kan man sige, at man altså ikke blot kan tage en gennemsnitlig kvadratmeterpris og gange op. Sådan prisfastsætter man ikke liebhaverejendomme, der kendetegner sig ved deres særpræg, beliggenhed, størrelse, grundens størrelse, anonymitet samt pris.
skat
Og værer I ligesom Mennesker, der vente på deres Herre, når han vil bryde op fra Brylluppet, for at de straks, når han kommer og banker på, kunne lukke op for ham. Salige ere de Tjenere, som Herren finder vågne, når han kommer. Sandelig, siger jeg eder, at han skal binde op om sig og sætte dem til Bords og gå om og varte dem op, Og dersom han kommer i den anden Nattevagt og kommer i den tredje Nattevagt og finder det således, da ere disse Tjenere salige.
relig
En oplagt formands-kandidat 07 september 2012 kl. 15.37 Den 29-årige Astrid Krag fra Tørring er en oplagt kandidat til formandsposten i SF. Det mener folk, der kender hende, og som TV SYD har talt med efter Villy Søvndals meddelelse om, at han stopper. Astrid Krag er selv gået i flyverskjul i dag. Hun afviser, at hun skulle have besluttet sig til at kandidere til formandsposten, selv om flere medier har udnævnt hende til Søvndals afløser.
tv2r
Selv om No 11 senderen havde lav sendeeffekt, lykkedes det for LRDG at sende over lange afstande. Den længste, der er beskrevet, var af den indiske Long Range Squadron som sendte mellem Damaskus området og Benghazi, en afstand på over 2.500 km. Alle transmissioner foregik i morsekode. Philips modtageren blev brugt til at indfange timesignaler fra BBC, men ble også brugt til at spille musik når patruljen gjorde holdt for natten, hvis det ikke var indenfor fjendens lytteafstand.
wiki
Af posteringsoversigt, udarbejdet af C Bank, fremgik, at der den 28. december 1984 var overført et beløb på 55.716,20 kr., svarende til 10% af klagerens løn i 1984, som havde andraget 557.161 kr. Beløbet var overført direkte fra hans lønkonto til kapitalpensionskontoen. Klagerens arbejdsgiver havde oplyst, at overførslen var foretaget på denne måde af praktiske årsager. Ved indkomstopgørelsen havde klageren herefter reduceret lønindtægten med kapitalpensionsbidraget, idet beløbet var fratrukket under klagerens A-indkomst.
retsinformationdk
Ferdinand, comte de Marsin (eller "Marchin") (10. februar 1656 – 9. september 1706) var en fransk general og diplomat, som var marskal af Frankrig. Biografi. Han blev født i Liège som søn af John Gaspar Ferdinand de Marchin, Comte de Granville og Marie de Balzac d'Entragues. Marsin gjorde tjeneste i Flandern, og blev såret i slaget ved Fleurus (1690). Han deltog i slaget ved Neerwinden og belejringen af Charleroi. I 1701–1702 var han fransk ambassadør i Spanien.
wiki
Jeg ved ikke, hvad det er. Sommetider kan jeg ikke stoppe mig selv. Det er som narkotika. Man har brug for, det bliver stærkere. Du må hjælpe mig. Jeg gør lige, hvad du vil. Din gamle skøre dronning. -Det ved du. -Bare bliv ved med at elske mig. Jeg vil have, at du stopper med at se doktor Startz. Hallo. -Endelig kom du til et af mine shows. -Jeg var her sidste år. -Er det nyt? -Jeg får nye kostumer hvert år. -Det står i kontrakten. Kan du lide det? -Du gør det igen.
opensub
I 2013 og 2014 vidste de ikke, at oplysningerne kun blev gemt i 1½ år. Han er ikke enig i det, der er anført i Skats sagsnotat den 6. oktober 2015, ekstrakten side 388, hvoraf fremgår, at G1 (SA) har oplyst, at virksomheden ikke har ført kontrol med de ansattes kørselsrapporter. Han har aldrig oplyst dette, og den medarbejder, der hjælper med lønudbetaling kan heller ikke have oplyst det til Skat. Han mener, at G1 har ført kontrol med kørselsrapporter og udbetaling af godtgørelse. De udbetaler ikke mere, end folk er berettiget til.
skat
Dispensation og tilsyn § 5. Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler for det, dispensere fra forbuddet i § 3, stk. 1, og forbuddet mod regulering i § 4, stk. 1. Stk. 2. Naturstyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. § 6. Naturstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i bekendtgørelsen overholdes.
retsinformationdk
Henning Karl Larsen (12 december 1910 i Helsingør – 11. januar 2011 i Helsingør) var en dansk atlet medlem af Helsingør IF. I 1923 begyndte Henning Larsen som 13-årig sin idrætskarriere som fodboldspiller i Helsingør IF. Fra 1928 gik han over til atletik. I starten af 1930'erne løb han mest mellemdistancerne og terrænløb, men fra 1937 gik han over til at koncentrerede sig om de længere distancer. Det år vandt sine første danske mesterskaber, da han vandt både 5000 meter og 10.000 meter. I perioden fra 1937 til 1949 vandt han 14 DM-titler på de lange distancer.
wiki
Nej , stød i Piben efter en Kollega , hvor er den næste Betjent ? Vi maa være flere . . . skynd Dem ! Skynd Dem . . . Aa , Jesus ! Og de iler sammen hen efter endnu en Betjent , Hurtigløb , alt hvad de kan . Imidlertid gik Krigshumøret af Hippo . Han blev skikkelig lige saa hurtigt , som han var bleven olm , og da han nu saa ' hvad han havde gjort , blev han staaende midt i Ruinerne af Butiken , endnu med Fødderne paa Staklen , han havde traadt ihjel , og brast i Taarer .
jvj
Vi mener, det er absolut nødvendigt, at vi ikke kun udvikler europæiske fællesskaber, men også internationale aftaler. Jeg har derfor fremsat tre ændringsforslag sammen med hr. Valverde, der skulle understrege det endnu en gang. Så meget vigtigere er det, at det i forbindelse med alle sikkerhedskravene - det er allerede blevet sagt - handler om beskyttelse af mennesker, og netop også om beskyttelse af umyndige eller begrænset myndige personer.
ep
Jeg drager ikke hvad jeg ser i Tvivl , sagde han roligt . Jeg har set et Væsen , der godt kunde være The missing link . Han havde falskt Skæg . Men jeg indser ikke hvorfor et Individ selv fra en saa fjærn Fortid ikke skulde kunne gaa med falske Whiskers . Jeg beklager altsaa kun , at jeg tænkte højt . Henvendt til Madame D ' Ora bemærkede Lee : Finder De ikke han mindede meget om Happy Hooligan ? Hun saa bønligt paa ham . Hun følte for første Gang Skræk og Uvilje for Lees næsten utilregnelige Koldblodighed .
jvj
Man vil simpelt hen ikke længere behandle deres asylsag, der vil blive givet afslag, og så vil de blive frihedsberøvet indtil den dag, hvor man vil kunne sende dem hjem med tvang, eller hvor de vil blive sendt ud af landet, fordi man har kunnet lave en frivillig aftale med dem. Så jeg vil bare gøre de højtærede medlemmer opmærksom på, at det, som mange partier og politikere mener er for dårligt, og som de mener man bør skride ind over for, får man faktisk mulighed for at gøre ved at stemme for Dansk Folkepartis beslutningsforslag. TALER 247: Tak.
ft
For i trensen har han tit haft alt for travlt og trukket mere, det gjorde han slet ikke i grimen igår. Jeg bruger altid grime på tur. Er det længere ture vi går har jeg rebgrime på. Han går fint ved min side, men skal dog af og til prøve om han kan tilsnige sig til entot græs, derfor er det meget rart med en rebgrime, da signalerne er meget bedre. ...Gry, min lille fjordhoppe på 16 og 1.43 går altid tur i grimen. Zinje, DV på 7 og 1.70 går enten i grime eller trense.
hest
Adele, for at redde dit skide liv lige før! For helvede! Du var så tæt på at spendere natten i et fængs... -Din myrdende kraftidiot. -Hold op, Carrie. -Er du pisse-sindssyg? -Hold kæft! -Han er et monster! -Hold kæft, Carrie! For helvede! Sådan et bundt tosser. Se, mutti. Der er et kønt hus. Måske har de noget øl. Se på alle de kaktusser. De er smukke. Ved du, hvad der gør kaktusser så stærke?
opensub
Begrebet omfatter også en virksomhed, der består af særskilte afdelinger, herunder en infrastrukturforvalter og en eller flere afdelinger, der leverer transporttjenester, men ikke har status som særskilte juridiske personer. Hvis en infrastrukturforvalter og en jernbanevirksomhed er helt uafhængige af hinanden, men begge kontrolleres direkte af en medlemsstat uden en mellemliggende enhed, anses de ikke for at udgøre en vertikalt integreret virksomhed med henblik på denne bekendtgørelse. Infrastrukturforvalterens uafhængighed § 3. Infrastrukturforvalteren er ansvarlig for drift, vedligeholdelse og fornyelse på et net og for udviklingen af jernbaneinfrastrukturen på dette net.
retsinformationdk
Nesset blev dømt for 22 af drabene han stod tiltalt for at have udført, nogle færre end han i politiafhøringen tilstod at have udført. Dommen omfattede også nogle tilfælde af underslæb og dokumentfalsk. Anklagemyndigheden havde ingen klare beviser, men byggede sagen på en lang række indicier. Et indicium var indkøb af store mængder af den åndedrætslammende gift curacit, angiveligt ved hjælp af falske recepter. Nogen få milliliter er tilstrækkelig til at tage livet af et menneske. Mangelen på klare beviser gjorde dommen meget omstridt.
wiki
Vi har et EU-kørekort; der er følgelig nogle fælles regler for, i hvilke tilfælde dette kørekort kan inddrages, f.eks. i tilfælde af epilepsi eller alvorlige psykiske problemer. I Grækenland anvendes det pågældende direktiv på den måde, at hvis en person behandles blot en enkelt dag på en psykiatrisk klinik, er klinikken forpligtet til at underrette politiet, og politiet skal underrette trafikministeriet, hvorefter kørekortet inddrages med øjeblikkeligt varsel. TALER 1523: Jeg betragter dette som en form for racisme over for personer med selv midlertidige psykiske problemer, og dette foregår ikke andre steder i EU.
ep
TALER 1391: Vi tror fuldt og fast på, at offentlighedens støtte til en øget liberalisering af handelen vil være i fare, hvis vi ikke forsøger at gøre noget ved offentlighedens bekymring over dette vigtige spørgsmål. Vores nye GSP-ordning indeholder særlige tilskyndelsesforanstaltninger med start den 1. januar 1998 i form af yderligere præferencer, der kan ydes lande, der gennemfører grundlæggende arbejdsnormer.
ep
Du vil se drøngodt ud. Hvad? Nej. De er 30 cm høje. Jeg kan brække halsen i dem. Derfor købte jeg de her. Knæbeskyttere. Hvis du falder, kommer du op igen. Du klarer den. Truth, kan vi tale sammen et øjeblik? Hvad er der? Du skal rappe live til Grand Slam. Hvad vil du gøre? Du har de gode idéer. Find på noget. Pigerne er vilde med mig kameraet elsker mig og Roxie elsker mig. -Er du sikker på det? -Hvad mener du? Du er ikke blevet en hader, vel?
opensub
80 men da Forord ingen Trætte brød: ordsproget: forord bryder ingen trætte, som her kan omskrives således: men da en aftale ikke afværger strid. -paa Tour: på skift. - Møien: besværet. - Klinte: giftig ukrudtsplante; symbol på dem som ikke vil blive frelst i lignelsen fra Matth. 13,25 ff. - almindelig Værnepligt: et liberalt programpunkt; v. havde hidtil kun omfattet bønderne; i 1840 nedsatte man en kommission som skulle overveje indførelsen af a. v. - Brandskat: obligatorisk brandforsikring. 81 Med: formål. -
adl
Et sådant år vil 2001 være; for ingen af os kan holde denne nytårsaften uden at en bestemt dato står mejslet i erindringen. Da terroren slog midt ned i USA den 11. september, var det ikke blot Amerikas Forenede Stater, der blev ramt, det var os alle sammen.
naat
Så er det jo en helt anden samfundsmodel, man er optaget af, og det er meget, meget langt fra det Danmark, vi kender. Det er altså ikke det, som regeringen kæmper for. TALER 50: Tak til herre Anders Samuelsen. Så er det fru Mai Mercado som konservativ ordfører. TALER 433: Vi har jo set, at statsministeren er gået i valgkamp, og nu mangler vi kun, at der bliver trykket på knappen. Det er vi mange som glæder os til. Vi kan så forstå ud fra de seneste kampagner, at 30.000 flere indvandrere skal i arbejde.
ft
i denne by, du vil blive overrasket. hvad er der med alle de lommelygter? er du bange for mørke? -Ja Hr. Hvis du viste hvorfor ville du tro jeg var skør. Klonopin. Darvocet. Shit, denne her kan jeg ikke engang udtale. lægen siger, at halvdelen er antidepressive. jeg ved ikke meget om medicin. men det forekommer mig at.... når en mand tager antidepressive. han måske har en tendens til at blive........ Tjaa, psykotisk. Ray er død. er han død? jeg troede du viste det. jeg slog ham ikke ihjel.
opensub
De kunne ikke slukke branden, så de lod hende synke. Hun gik ned med halvdelen af vores ammunition, mad og medicin. Og vores røv-skrubbere. Få ryddet op, soldater! Ryd lortet. -Her. -Hey, Phillips. Skal du have lidt? Skævøjernes efterladte vin. Lavet af æselpis, men det er ikke ringe. Japser-flåden er langt ude af sigte. Hvis ikke nu, hvornår så? Kan du ikke klare dem fuld, kan du slet ikke klare dem. Sådan der. Sluk smøgerne! Sluk smøgerne! -Hvad nu? -Bliv nede!
opensub
Han har en blocker. Men han taber den. Jeg tror, Brandon led af hjemve. Eller måske holdt han så meget af mig, at han ikke kunne holde ud at sige farvel. Vent nu lidt. Jeg fik lige en ide. Den kom bare til mig ud af det blå. Hvad siger du til det her? Brandon sagde ikke farvel, fordi du lod ham kneppe dig. Han finter mod venstre. Han kan aflevere. Edwards har den. Åh gud. -Benægter du det? -Åh gud. -Behøver jeg virkelig det? -Du ved godt, du gjorde det.
opensub
TALER 137: Grunden til, at det er lidt interessant, hvem det er, der har meldt sin interesse, er jo spørgsmålene: Hvad er det for nogle selskaber? Hvad er det for en kapital, de har i ryggen? Hvad er det for nogle erfaringer, de har? Hvor plejer de at investere? For hvis den her påståede store interesse er så stor, kan man jo undre sig over, at det kniber for DONG med at få nye investorer, når det gælder Hejrefeltet, for der er jo ikke andre, der har meldt sig på banen som medinvestor.
ft
Han sparkede B1909s Ole Juel ned som en hævnakt 20 minutter før tid.
depbank
Det fremgår af anmodningen om bindende svar, at det kan forudsættes, at spørger i øvrigt opfylder kravene i ligningslovens § 8 V, hvor det bl.a. er et krav, at arbejdet udføres af en momspligtig virksomhed m.v. Solcelleanlægget forventes at koste 150.000 kr., heraf forventes lønandelen at udgøre 30.000 kr. Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling Det er repræsentantens opfattelse, at spørger er berettiget til fradrag efter ligningslovens § 8 V ved opsætning af et solcelleanlæg, som tilsluttes nettet, på spørgers private helårsbolig.
skat
Stk. 3. Sletning af oplysninger efter stk. 1 og 2 kan undlades, hvis væsentlige hensyn til varetagelsen af Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver efter § 1, stk. 1, gør det nødvendigt. § 6 a. Bliver Forsvarets Efterretningstjeneste i forbindelse med sine aktiviteter opmærksom på, at sager eller dokumenter m.v. ikke længere opfylder betingelserne i § 4, stk. 2, og § 5, stk. 2, skal disse slettes, uanset om slettefristen i § 6, stk. 1, er udløbet.
retsinformationdk
Sidste vinter havde jeg en der bøvlede lidt med nedsat immun, og som ikke rigtigt satte pels, den gik med 500g inkl fuld hals. Ridehestene går normalt med 350-400g og et dækken med halv hals, wug model, når det er koldest. Som alle de andre er inde på, så kommer det an på hesten og dens opstaldningsforhold. Jeg har en som sætter pels som en bjørn, og han bliver normalt fuldklippet. Og så har jeg en lille frossenper, som har den tyndeste fine pels sommer og vinter. Alle tror han er fuldklippet, men det er ikke nødvendigt.
hest
Peter Bredsdorff (egentlig Christian Erhardt Bredsdorff, født 26. november 1913 i København, død 16. januar 1981 i Tårbæk) var en dansk arkitekt og byplanlægger. Bredsdorff blev uddannet fra Kunstakademiet i 1935 og havde egen tegnestue fra 1940. Han var desuden leder af Københavns Kommunes egnsplankontor en årrække, og det var i denne egenskab, at han i 1947 stod bag "Fingerplanen", der er optaget i Kulturkanonen. Han blev senere leder af kommunens byplankontor, og udarbejdede her "København — skitse til en generalplan" i 1954.
wiki
Det er jeg sgu glad for at høre! Det er mest på hobby-plan men jeg får da spillet koncerter rundt om i landet og tjener en meget lille mønt på det (faktisk er det nok mest en underskudsforretning når man regner det sammen). Men jeg kommer aldrig til at leve af det, da langt de fleste af mine tekster er højt kritiske overfor vores samfund, og sådan noget bliver sjældent spillet i radioen. Radioen vil hellere bedøve folket med store biler, flotte damer og hvad der ellers hører til.
reddit-da
Stk. 3. Adgang til det landsdækkende radiokommunikationsnet kan i særlige tilfælde og efter aftale med den myndighed, der er ansvarlig for aftalerne med leverandørerne, jf. stk. 2, etableres gennem gatewayssystemer, som specifikt udpeges af myndigheden. Stk. 4. De tilslutningspligtige kan dog anvende supplerende kommunikationssystemer, hvor det landsdækkende radiokommunikationsnet af tekniske eller andre årsager ikke er i stand til at løse den pågældende opgave.
retsinformationdk
Han spillede i alt ni landskampe for Danmark i perioden 1937-1942 og scorede i disse kampe i alt to mål. Han deltog bl.a. i den kontroversielle kamp mod Tyskland i Hamborg i november 1940, som blev spillet efter tyskernes besættelse af Danmark i april samme år. Ved landskampen året efter i Dresden var Friedmann dog ikke med. DBU ville undgå at provokere besættelsesmagten eftersom Friedmann var af jødisk afstamning. Han måtte 1943 flygte til Sverige. Friedmann tjente en større formue på ejendomshandler, og bidrog med et to-cifret millionbeløb til B 1903's hold i den bedste danske række.
wiki
Slaget om Lookout Mountain. Planen for den 24. november var et dobbeltangreb. Hooker mod Sydstaternes venstre side, Sherman mod den højre. Hookers tre divisioner angreb ved daggry og opdagede, at området mellem bjerget og floden ikke var besat, så de tromlede igennem denne åbning. Slaget fortsatte til omkring kl. 15, hvor det var blevet småt med ammunition, og tåge havde tildækket bjerget. Dette slag er blevet kaldt slaget over skyerne på grund af denne tåge. Bragg trak sine tropper tilbage til en linje bag Chattanooga Creek og afbrændte broerne bag sig.
wiki
I Al Jazeera-dokumentaren "The War of Lebanon" (Arabisk titel: "Harab Libnan") fra 2001 hævdedes det, at det var mere politisk opportunt at lægge skylden for det hele på Israel end at igangsætte seriøse undersøgelser, hvor ledetrådene også kunne føre til arabiske personer og grupper. Første intifada (1987–1993). Den første intifada startede den 8. december 1987, da en trafikkulykke skete i Gaza. En israelsk bil kørte ind i en anden bil med palæstinensiske arbejdere. Fire blev dræbte, og andre blev alvorlig skadede.
wiki
Jeg tror nok også det er fordi at der er så meget udveksling også, og alle dem jeg virkeligt klikkede meget med det var nogle af dem der var exchange students og kun boede der i en kort periode eller var flyttet ind lang tid før jeg flyttede ind og efter jeg flyttede så flyttede de så ud. Måske var det derfor. Men generelt er det- jeg synes det er ekstremt fedt at bo på kollegiet, men der skal ske et eller andet forandring. Og nu er planen så at jeg vil flytte sammen med min kæreste forhåbentligt snart. For hun bor i en lejlighed nede ved Latinerkvateret.
spont
Så det er med til at sikre konkurrencen, når der er gennemsigtighed, og det er sådan set det, der er hele formålet med lovforslaget her, eller i hvert fald en central del af det. For jeg tror, de fleste er vant til at kigge på rentesatser, når man skal kigge på, hvor det er mest attraktivt at tage et lån. Der er masser af portaler, hvor man kan sammenligne forskellige lånetyper. Det kniber måske lidt mere på gebyrsiden. Det er noget, som kommer ind lidt ad bagvejen.
ft
Derfor er det vigtigt for mig, at Europa-Parlamentet, som jeg går ud fra stemmer ja i morgen, og dertil knytter jeg vores forslag om, at områderne uddannelse og kultur skal prioriteres højere i en udvidet union. TALER 5055: Hr. formand, gennem udvidelsesprocessen er Den Europæiske Union ved at optage lande, hvis fælles træk jævnført med EU's nuværende lande er et lavt indkomstniveau.
ep
Under hensyn til begrænsningen, der er beskrevet i pkt. 8.11 nedenfor - og medmindre andet bestemmes i en overenskomst - er det den nationale lovgivning i kildestaten, der er afgørende for, om tjenesteydelser, der er leveret af en fysisk person i denne stat, er udført i et ansættelsesforhold og dette vil være afgørende for, hvorledes denne stat anvender overenskomsten. Punkt 8.11 : Afgørelsen af, om der, i henhold til den nationale lovgivning, kan bortses fra et formelt kontraktmæssigt forhold, skal imidlertid træffes på grundlag af objektive kriterier.
skat
Dets resultater er meget påvirket af nationale og internationale økonomiske forhold. Derfor har recessionen, som begyndte i Land Y1 i 2007, haft stor indflydelse på markedet og optimismen har været lang tid om at vende tilbage. På dette marked bliver købekraften forstærket af, at kunderne kan få de samme materialer fra forskellige spillere på markedet og at de er prisfølsomme. For visse […] findes der dog ingen erstatningsprodukter, hvilket betyder, at valget af virksomhed er begrænset, hvilket svækker købekraften. Det […] marked, som H1DK opererer på, er meget sårbar over for prisændringer.
skat
Det Europæiske Råd har klart vist, hvor langt vi kan nå, hvis vi samarbejder. TALER 6840: Som de ærede mellemmer er klar over, vedtog vi på Det Europæiske Råd en erklæring om bekæmpelse af terrorisme. Vi aftalte at genoptage forhandlingerne på regeringskonferencen og at nå til enighed senest ved mødet i juni. Vi identificerede, hvad der rent praktisk skal gøres for at fremme bæredygtig vækst og skabe flere job. Vi drøftede også en række udenrigspolitiske emner, herunder Mellemøsten, Afghanistan, Irak, Balkan og Rusland.
ep
EU's regeringer anede ikke, hvad de skulle stille op. På baggrund af denne vildrede blev artikel 7 indføjet i EU-traktaten. Den er aldrig blevet anvendt, og det er åbenlyst, at medlemsstaterne af kulturelle årsager har vanskeligt ved at kritisere hinanden. Men vi er nødt til at føre en mere proaktiv peer review-politik, når medlemsstaterne går i rette med hinanden, idet det er et EU-anliggende, når yderliggående og intolerante partier indtræder i regeringen i et EU-land.
ep
Karina Hos min underviser er det sådan, at man betaler per gang, og kan man ikke komme, siger man blot til i god tid, og underviseren skriver til en af de ryttere hun har på venteliste, for at få afsat tiden. Det syns jeg er en god løsning, det kræver dog selvfølgelig at underviseren har en form for venteliste. Men kan sagtens se, at det for underviserens side, er bedre at folk betaler forud, men samtidig er det selvfølgelig ærgeligt, hvis man ikke kan komme :/ lige præcis. smart med venteliste. og jeg tager nu altid min undervisning og ridning generalt seriøst om jeg har betalt eller ej.
hest
Sagsøgtes skønsmæssige fastsættelser er klart for høje og kan derfor heller ikke danne grundlag for kravene. Sagsøgeren har tidligere flere gange protesteret mod kravene. Sagsøgte burde derfor have bevaret alle originale bilag vedrørende sagsøgerens moms- og afgiftstilsvar, og det må komme sagsøgeren til skade, at dette ikke er sket. At dele af kravet tidligere har været prøvet i fogedretten, afskærer ikke sagsøgeren fra nu at protestere mod kravet.
skat
-Hvad vil du gøre? -Der er en, jeg må tale med. Uanset hvad der sker, skal du vide, at jeg elsker dig. Jeg elsker også dig. Jeg hedder John Ellison og denne optagelse er til kriminalbetjent Robert Holden. Den kan bruges som bevis, hvis jeg forsvinder... eller dør. Bridget. Vent. Hvorfor ligger du ikke i din seng? Du er neurolog, og jeg ville bare tale med dig... -Det kan du gøre på værelset. -Der er noget, du må gøre for mig. -Jeg prøver at behandle dig... -Bridget, lad mig nu tale ud.
opensub
Produktionen af Alfa Romeo 164 sluttede i midten af 1997. Da var der blevet bygget lidt over 273.000 eksemplarer, som i perioden fra produktionens start i september 1987 til dens indstilling den 27. juni 1997 fordelte sig som følger: I efteråret 1998 kom efterfølgeren Alfa Romeo 166 på markedet. Tekniske data. Benzinmotorer. Benzinmotorerne i Alfa Romeo 164 er af fabrikanten ikke frigivet til brug med E10-brændstof.
wiki
Retten finder således, at det efter vidneforklaringen fra LD og Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit G,A.3.1.1.2.3, må lægges til grund, at det var tale om en sædvanlig betingelse, som anvendes af SKAT i forbindelse med accept af kreditoraftaler, hvortil kommer, at betalingen af A-skat og AM-bidrag skete på H1's eget initiativ og ikke i forbindelse med inddrivelse. Betalingen findes derfor ikke at kunne omstødes efter konkurslovens § 67.
skat
Det er rigtig godt, at Skatteministeriet har fået det med i aftalen, og måske var det noget, der i virkeligheden skulle udbredes til andre aftaler. Det ville dog have været godt. Det kan i virkeligheden undre lidt, at det ikke også gælder for udbytte i forhold til gennemstrømningsholdingselskaber. Der er jo i stigende grad problemer med gennemstrømningsholdingselskaber, der bliver brugt til at skjule reelle pengestrømme og ejerforhold i internationale selskaber, som dermed undgår at betale den skat, der skulle være betalt.
ft
Kirkeministeriet anser (tidligere provst)’s notat om forholdene i efteråret 2006 for yderligere at underbygge konklusionen i ministeriets afgørelse af 20. januar 2009. Provst (…)’s afsluttende bemærkning underbygges endvidere af daværende biskop (…)’s telefonnotat af 20. april 2006 om telefonsamtale med et medlem fra (Z) Sogns Menighedsråd. Dette telefonnotat er omtalt nærmere ovenfor, hvortil der henvises. Det er således Kirkeministeriets opfattelse, at oplysningerne på ny blot underbygger konklusionen i ministeriets afgørelse af 20. januar 2009. Kirkeministeriet finder derfor ikke anledning til at genoptage sagen.
retsinformationdk
2. Hvilke billeder anvender digteren - uddyb /diskuter deres betydning 3. Vælg et digt til fremlæggelse i klassen (sørg for at alle i jeres gruppe kommer til at fremlægge). B. Undervisningsforslag 1. Vælg et digt ud og oversæt det til dansk. 2. Diskuter, hvordan man oversætter et digt til et andet sprog. Chinglish. - Læs journalist Kim Rathcke Jensens blog fra Kina om kluntede oversættelser fra kinesisk til engelsk - Chinglish.
wikibooks
Jeg ved det. Slå overvågningen til i aften. Vi skal holde vagt, og jeg har en særlig fornemmelse. Lyt altid til dine instinkter. Det gør jeg. Tro mig, det gør jeg. -Godnat, mor. Jeg elsker dig. -Godnat, skat. Jeg elsker også dig. Sov tungt, og lad ikke de slemme væggelus bide dig. Den er jeg vist for gammel til, mor. Okay, Kevin. Godnat. Han er en flink fyr, ham Michael. Det er på tide, du begynder at tænke på at gå ud og more dig, er det ikke? Jeg er din søns kone. Enke.
opensub
Det er kun dig og mig nu, min dreng. Og jeg bliver her. Disse billeder af Arthur Curry, er et tydeligt bevis på, at jeg har ret i mine antagelser. Det glæder mig på dine vegne, doktor. Nu må verden tro mig. Nu er det tydeligt. Ring, når du har talt med ham. Det skal jeg nok. Tillykke, David. Jeg havde ikke fundet ham uden din hjælp. Tak. Manta kalder hold 1, rapport. Den er lastet, hr. Tak, jeg klarer resten. Tag dine mænd til Mercy Reef.
opensub
med andre ord: med den aftalte købesum - 30 - plus erstatningen skulle fgnt være i stand til at købe en ligeværdig indtægtskilde. erstatningens størrelse skal afspejle fgnt's økonomiske interesse i aftalens gennemførelse. denne interesse måles som forskellen mellem ejendommenes reelle værdi og den aftalte købesum. hvis fgnt havde forpligtet sig til at betale f.eks. 100 millioner kroner mere for ejendommene end tilfældet var, ville erstatningskravet selvsagt være 100 millioner mindre.
retspraksis
Det er en udvikling, som egentlig er i modstrid med det retsstatslige princip. Det er en udvikling - det siger jeg netop her til Parlamentet - som også er i modstrid med det parlamentariske demokrati, for egentlig er vores system indrettet således, at parlamenterne vedtager lovene, og de uafhængige dommere anvender disse love. Alt, som afviger fra disse procedurer, er ikke længere i overensstemmelse med det oprindelige billede af retsstaten, som er det mål, vi alle her har for øje. TALER 4814: Når vi letter det grænseoverskridende retsliv, så letter vi også virksomhedernes og borgernes muligheder for at holde sig til disse statsligt garanterede systemer.
ep
Den fulde tekst Grænsegængere Danmark og Sverige - Grænsegængere mellem Danmark og Sverige, kortere afbrud og mutual agreement Bestemmelserne i stykkerne 2 og 3 i punkt VII henholdsvis stykkerne 2 og 3 i punkt VIII i protokollen til overenskomst af 12. september 1989 mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskatter ("nordisk 1989-overenskomst"), skal i henhold til aftalen af 28. juni 1996 mellem Danmark og Sverige samt i henhold til art.
retsinformationdk
Af betydning for sagens afgørelse er videre, at der fra nærmeste kørebanekant (ikke vejmidte) til beboelsesbygningen er ca. 75 m. Endelig må det tages i betragtning, at der af anlægsmyndigheden efter kommissionens bestemmelse etableres en støjvold alene af hensyn til denne ejendom. Beslutningen har nødvendiggjort, at kommissionen har måttet ekspropriere ca. 2.700 m2 fra naboejendommen. Herefter fastsætter kommissionen ikke erstatning for ejendommens mulige værdiforringelse som følge af nærhed til vejanlægget, herunder for mulige støjgener fra dette og for muligt forringet udsigt.
retsinformationdk
§ 7. Opkrævning af de enkelte ejendommes bidrag, herunder bidrag til tilbagebetaling og forrentning af digelagets gæld til statskassen, sker i overensstemmelse med reglerne i § 12 i lov nr. 53 af 10. april 1874 om diger og § 4 i lov nr. 347 af 2. juni 1917 om tillæg til lov om vands afledning m.m. Stk. 2. I øvrigt kommer lovgivningen om diger og vands afledning m.m. til anvendelse med de ændringer, som følger af lov nr. 137 af 18. april 1925, jfr. lov nr. 327 af 23. december 1925 og nærværende lov, idet § 6 i lov nr. 333 af 28. juni 1920 om indførelse af dansk vandløbslovgivning i de sønderjyske landsdele ophæves.
retsinformationdk
Bogføringen i G1 ApS har været meget mangelfuld, Det fremgår af revisionspåtegningen i selskabets årsrapport for 2008 (bilag 5), at revisor ikke har kunnet gennemføre en revision i overensstemmelse med danske revisions standarder. Ifølge revisors forbehold mangler der i væsentligt omfang dokumentation for fuldstændighed af afholdte omkostninger. Under forbeholdet har revisor også anført, at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at alle indtægter er indregnet i årsrapporten, ligesom der er konstateret væsentlige uafklarede differencer i bogføringen.
skat
Indlandsgermanistikken beskæftiger sig med de tre oprindelige hovedområder "lingvistik", "nyere tysk litteraturhistorie" samt "mediævistik (Studiet af middelalderens sprog og litteratur)", mens udlandsgermanistikken også inddrager områder som sprogindlæring og undervisning i tysk, medier og de tysksprogede områders historie og samfundsforhold. I Danmark kan man studere og der forskes i germansk filologi ved tyskstudierne på:
wiki
Tiedjelinjen blev stærkt kritiseret i Danmark, fordi den ville have overdraget en lang række pro-danske områder syd for denne grænse, og det blev enstemmigt afvist af det danske Folketing. 1919 foreslog Tiedje det tyske udenrigsministerium at fremskaffe en samling af samtlige tyske aktstykker vedrørende Pragfredens § 5, men det lykkedes ham ikke at gennemføre planen i det omfang, han havde tænkt sig, således at han ikke bærer ansvaret for samlingen som udkom 1925, skønt hans navn findes med som forfatter. Mellemkrigstiden og anden verdenskrig.
wiki
En grænseflade er i et modulært design en kontaktflade mellem to moduler (dele af systemet). Grænsefladerne stiller præcise krav med usikkerheder til udvekslingen mellem de to moduler (dataprotokoller) og gør det således muligt at designe disse hver for sig. Når modulerne er færdige bruges specifikationerne af grænsefladerne til at teste modulet for sig. Grænseflader kan fx være:
wiki
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen). Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU). Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. Loven styrker private virksomheders muligheder for eksport, f.eks. af sundheds- og velfærdsløsninger. Loven udvider nogle af de eksisterende dispensationsadgange i lov nr. 548 fra den 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og om kommuners og regioners deltagelse i selskaber.
retsinformationdk
Vilde saa konge Majtt for Gudtz skyld naadigste lade dend velb. Mand Tage Tot mig noget igien betale, eller oc kirckerne her i stiffted der thill, huer som formuende er, en ringe ting contribuere, oc lade det øffrige restaurere, da supplicerede ieg det aller vnderdanigste oc bad eders Magnificens om beførdring her vdj paa det allerydmygeligste.
adl
Jeg forklarer alting i morgen. Sid ned. Du er lige vagnet, men jeg har ikke sovet i to nætter. Jeg tror ikke, jeg vil fremleje den. Jeg elsker udsigten. Ja. Jeg ma indrømme, at den er ppragtfuld. -Hvor længe har jeg sovet? -I timevis. Du har en fantastisk hud. -Jeg havde en drøm. -En rar en? Det ved jeg ikke. Det tror jeg. Da jeg gik herind, var jeg jomfru. Jeg føler mig ikke som en længere. -Sig ikke, det var en af dem... -nej! Det var i min drøm.
opensub
TALER 93: Fru Tina Petersen. TALER 89: Nu fik jeg jo så endelig ministeren til at komme frem til pointen, og det er, at det faktisk er midlerne helt tilbage fra 2008, der er samlet nu. Så er det jo, jeg spørger, om ikke det er bekymrende, at når vi allerede i 2007 havde beslutningsforslaget og så lavede et lovforslag i 2008, så er de ikke engang blevet udmøntet endnu. Det vil sige, der ikke er blevet lavet det her konkrete kontroltilsyn og den her dokumentation overhovedet, for så langt er vi slet ikke nået.
ft
Stjålet narkohund er fundet igen - to sønderjyder anholdt 15 maj 2017 kl. 08.53 Søndag aften fandt Østjyllands Politi den meget omtalte narkohund Pablo på en adresse i Sabro vest for Aarhus. To fra Sønderborg på 17 og 21 år anholdt. Narkohunden Pablo er nu atter tilbage hos sin ejer. Hunden blev stjålet for anden gang torsdag fra sin hundegård i Aarhus N. I aftes fik politiet så et tip om, at hunden skulle befinde sig på en adresse i Sabro vest for Aarhus. Og her fandt man så hunden.
tv2r
Det bestrides, at sagsøgeren reelt havde opgivet sin oprindelige bolig hos kæresten på ...2 i perioden december 2006 til juni 2007, således at hun, således som det faktisk skete i juni 2007, umiddelbart kunne flytte tilbage til ...2. Den korte ejerperiode, de tidligt indledte salgsbestræbelser, tilbageflytningen til kæresten på den tidligere bopæl, graviditeten og det efterfølgende fælles køb af ejendommen ...3 skaber en meget stærk formodning for, at sagsøgeren aldrig havde til hensigt at tage reel og permanent beboelse i lejligheden.
skat
Jeg er normalt en fyr, der følger op på tingene. -Hey Miles! -Ja! Hvornår så du sidst Grace? -Du mener ikke dage vel? -I grove træk. En uge, en måned, et år, fem år. Hvor meget? Ja, noget i den stil. Hvorfor? Bare fordi jeg skærer nogen ud af mit liv, betyder det ikke at jeg forventer, du skærer dem ud af dit. -Måske gør du. -Okay, måske gør jeg. -Hvorfor ville du holde det hemmeligt? -Vi udvekslede e-mails et par gange.
opensub
-Min mor sagde, han fik det værre. Der dannes mere væske. Hvorfor tog de mig og efterlod ham sådan? Vi var begge på stranden. Gid jeg kunne huske noget. Det ville hjælpe. Tom sagde, du var her, da Kyle havde den stigning i hjerneaktiviteten. Han fik det bedre. Og nu er han ved at dø. Shawn, gjorde du noget ved ham? Sig det, Shawn. Jeg gjorde ikke noget. Det har jeg jo fortalt jer. Jeg må gå. Gid vi kunne tale med en læge om det. Og sige hvad?
opensub
Hvor solen står op, behn choad paki-penis! Blev du født som dumrian? Vi beder den vej. Mekka er den vej. Glem det. Jeg forklarer det senere. Amerikansk spionfly! Løb! Djævelens øje! Tag dækning! Jeg skyder det ned. For højt, for højt. Ja, det troede jeg. Hvad er det, 600 meter? -Hvad? -Ingenting. Jeg har ingen dyb indsigt i islam, men ved, at britiske muslimer ikke vil rejse udenlands og bekæmpe britisk udenrigspolitik. De vil leve et fredelig liv. " En god muslim holder altid mund? " Ja?
opensub
Det er en gave, som jeg ikke sætter spørgsmålstegn ved. Lige som jeg altid ender i den korteste kø i banken. -Jeg skulle måske satse på din hest. -Gør du nar? Det er ikke bare ord. De giver al den information... så man kan tage en velovervejet beslutning og slå odds. Naturligvis, og derfor er alle, der har et program, rige. Kom nu. Det er tid at satse. Hvad skal det være, Manny? $ 2 på My HometoWn. Tror du virkelig, han vinder? Jeg ved kun, hvad han siger med øjnene.
opensub
Jeg tror ikke at det ændrer det store med fravalg af mashen, men det bidrager selvfølgelig til væsken der skal ud igen - tag ikke fejl af dette - hvis det er store mængder, ville jeg være mere bekymret for sukkerindholdet.
hest
Mod Borås. En utrolig, men sand historie om kærlighedens styrke. Pikej og Lotta bor stadig i Borås, hvor hun er musiklærer, og han er tegnelærer. Indholdsoversigt: Omslagets indersider viser et kort over turen.
wikibooks
-Er det sandt? Åh, tak! Jeg håber, I kan lide gaveæsken fra min mor. Vi ses til prøvemiddagen. Du elsker sikkert kjolerne. Beige plejer at klæde alle, som en tommelfingerregel... Okay. Jeg er meget stolt af dig. Det kursus i at håndtere vrede var det værd. Tredje strike! Hvem tager ekstra gæster med? Det er så... -Ghetto? -Jeg ville sige " simpelt ". Mère Claudine havde sendt dem hjem, inden de nåede at sige " tærte ". Hun bortviste næsten Gregorys forældre fra vores bryllup.
opensub
> Skal vi også waterboarde dem nu hvor vi er I gang? "Vi" er vel Danmark, så det virker for mig til at han tror at Danmark på en eller anden måde er med til at drive fængslerne dernede. Men ja i Assads fængsler er tortur normalt. De waterboarder vist nu ikke, men bruger tortur af den værste art. A la borer i folk med boremaskiner og sådan noget. Man kan ikke hjælpe fangerne i Syrien rigtigt. Det er jo et diktatur og de gør som det passer dem.
reddit-da
Du kaldte Hale-gruppen for et levn... -Det var ikke lige de ord... -Nej ordene var " den gamle fyr holder ikke meget længere. " Sådan husker rådmanden det i det mindste. Men De får jo kontrakten? Kontrakten interesserer mig ikke. 200 millioner betyder intet. Hvad jeg ønsker er, at tilbyde jer en lektion. Fra en gammel mand... ganske gratis. Vi har talt med Simo og Colin. Tilsammen styrer de syv sæder. -Og de vil støtte? -De har indset behovet for en med erfaringens visdom.
opensub
§ 7 Foreningens opgaver vedrørende fordeling af øvrig sendetid Stk. 1. Efter der er sket fordeling af minimumssendetid, skal foreningen med en frist på ikke under 1 måned offentligt indbyde den stedlige regionale TV 2-virksomhed og programtilladelsesindehavere som nævnt under stk. 2.1.ii) og iv) til at anmelde interesse for at benytte den øvrige sendetid, der resterer efter foreningen har fordelt og placeret sendetid tildelt af Radio- og tv-nævnet.
retsinformationdk
Jeg slår f.eks. på tromme for, at alle L-springklasser burde afvikles som stilspringninger! På den måde kunne man undgå alt for mange hasarderede og desuden heste-uvenlige springrunder til stævnerne, fordi det ikke betaler sig at ride mindre pænt. I stedet ville ryttere og heste have lært god ridning fra starten, så flere måske kunne udvikle potentiale til at komme længere. Det samme kunne gælde i dressuren.
hest
Bare vent til vi kommer udenfor. Giv slip på mig! Giv slip på min arm! -Hold kæft! -Rend mig! Det bliver rigtig inkognito, at komme ind sådan. Dette er genialt. Du er genial. -Okay, hvorfor slapper du ikke lige af? -Lige meget. Vil I have to senge I jeres værelse? Nej, vi er ikke sammen. Kom nu baby, du skal ikke være genert. Bare en seng tak. Hey, kom nu baby. Du ved at jeg laver sjov med din flotte røv. Lad mig stille dig et spørgsmål. Lader I virkelig små ludere som dem, bo her?
opensub
For mig må de gerne stå og råbe på facebook eller twitter, og hvis de går over stregen (som f.eks. Hagen gjorde, da hun gik imod den engelske cancer-awareness-forening), så skal der nok være mange der fortæller dem det.
reddit-da
Og hun havde ikke engang mine penge. Hvor er Chicago? -Derovre. -I ser godt ud, piger. -Godt at se dig. -Skad nu ikke nogen. -Han har ventet på dig. -Ja. Hej, smukke. Godt du kunne komme. Selvfølgelig. Dit hus er fantastisk. Tak, skal du have. Kom og mød mine venner. Hvad så? -Jeg har det godt. -Godt at se dig. Dette er en af mine venner. Mød Wesley Jonathan. -Wesley Jonathan, Monica Moore. -Rart at møde dig. -Jeg ejer alle dine film.
opensub
Først da DR ved mail til [Klager] af 11. november 2014 svarede, at DR som udgangspunkt ikke afindekserer artikler, udtrykte [Klager] ved mail til DR af 12. november 2014 utilfredshed med den opdatering af artiklen, virksomheden tidligere havde accepteret og fremsatte ønske om en mere fyldestgørende opdatering. Ved mail af 24. november 2014 skrev DR til [Klager], at DR havde gjort, hvad DR er forpligtet til i sagen. Det er DRs opfattelse, at artiklens indhold var korrekt på tidspunktet for dens offentliggørelse. Det er ligeledes DRs opfattelse, at artiklen efterfølgende er opdateret, og opdateringen er accepteret af [Klager].
retsinformationdk
Min fætter på 6 års største ønske til juleaften for et par år siden var at han gerne ville være sort. Jeg tror han den dag i dag er glad for at vi ikke startede på at give ham et intensivt selvbruner forløb. Han fik tilgengæld en masse fake guldkæder osv, hvilket han blev meget glad for (Han ville gerne være rapper). Det er jo helt useriøst at der overhovedet bliver talt om kønsskifte for børn i den alder, de har jo ikke den fjerneste idé om hvad det indebærer.
reddit-da
Det, jeg nævner her, er et fundamentalt svigt i forhold til retssikkerheden i vores samfund. Så jeg vil blot høre, om der også er planer om eksempelvis at give en undskyldning for det. TALER 96: Ordføreren. TALER 38: Jeg har ikke nogen planer om at gå ind i spørgsmål omkring anden verdenskrig. Jeg vil ikke på stående fod afvise, at det kan være relevant at gøre det.
ft
TALER 5: Medlemsstaterne har baseret deres afgørelser på den antagelse, at der i det gældende direktiv om offentlige indkøb ikke i tilstrækkelig grad tages hensyn til de særlige forhold, der er forbundet med offentlige indkøb af forsvarsmateriel. Der er i denne forbindelse blevet indført en række forskellige instrumenter i direktivet vedrørende tildeling af kontrakter, udvælgelse af tilbudsgivere og de ordregivende myndigheders kontraktbetingelser. De kontrolmekanismer, der er indbygget i direktivet, bør også sikre tilbudsgiverne tilstrækkelig retsbeskyttelse og fremme gennemsigtighed og ikkeforskelsbehandling ved tildelingen af kontrakter.
ep
Stk. 2. En handlingsplan bør typisk omfatte 1) kortlægning af institutionens indkøb (produkttyper og mængder), 2) en prioritering og udpegning af indsatsområder på baggrund af produkternes miljø- og energiforhold, synlighed af produkterne samt mængde af produkterne, 3) indhentning af miljø- og energimæssige oplysninger for de udpegede produkttyper, 4) vurdering af produktets miljø- og energiforhold og afvejning af miljø- og energihensyn i forhold til andre hensyn ved indkøb inden for de udpegede indsatsområder, 5) hvordan dokumentation og registrering af resultater vil foregå, 6) hvornår planen skal revideres.
retsinformationdk
Beløbet på kr. 352.036,56 bliver inddraget til betaling af personlig skatterestance. Den manglende anmeldelse er en fejl fra klientens side. SKAT anvender momslovens § 47 stk. 1 som hjemmel til pålæg af moms. Drives der således handel med varer skal virksomheden anmeldes og registreres.
retsinformationdk
README.md exists but content is empty. Use the Edit dataset card button to edit it.
Downloads last month
0
Edit dataset card