Datasets:

Languages:
Zulu
Multilinguality:
monolingual
Size Categories:
10K<n<100K
Language Creators:
expert-generated
Annotations Creators:
expert-generated
Source Datasets:
original
Tags:
License:
id
stringlengths
1
5
tokens
sequence
ner_tags
sequence
0
[ "Lesi", "sigaba", "se-website", ",", "esikhonjiswe", "ngasesandleni", "sokudla", "kwi-bar", "ekuqhuba", "endleleni", "okumele", "uhambise", "ngayo", ",", "ikuxhumanisa", "namanye", "ama-website", "ahambelanayo", ",", "kulokho", "okwenzekayo", "empilweni", "." ]
[ 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
1
[ "Loluhlobo", "lwe-webhusayiti", "lulungiselwe", "amalimi", "ayishumi", "nanye", ",", "isiNgisi", ",", "isiBhunu", ",", "isiNdebele", ",", "isiXhosa", ",", "isiZulu", ",", "isiPedi", ",", "isiSotho", ",", "isiTsonga", ",", "isiVenda", ",", "isiSwati", "kanye", "nesiTswana", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 8, 8, 0 ]
2
[ "Ungenza", "nosesho", "lwezinga", "eliphambili", ",", "ngokukhetha", "ukuxhunyaniswa", "lapho", "khona", "kuthi", "Usesho", "lwezinga", "eliphambili", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0 ]
3
[ "Kodwake", "abenzi", "nabathuthukisi", "be-website", "yeziNkonzo", "zikaHulumeni", "ngeke", "banikeza", "isiqiniseko", "ngokuthi", "ulwazi", "lwamanye", "ama-website", "esixhumanisana", "nawo", "olushicilelwe", "lapha", "luzoba", "ngolwangaleso", "sikhathi", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
4
[ "Ukuvula", "amadokhumende", "e-PDF", "udinga", "uhlelo", "lwe-Adobe", "Acrobat", "Reader", "4", ",", "noma", "yezinga", "eliphezulu", "kwikhompyutha", "yakho", "." ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
5
[ "Kokunye", "kuthatha", "isikhathi", "eside", "ukuvula", "amadokhumende", "e-PDF", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
6
[ "Kwi-drop-down", "menu", ",", "khetha", "i-'Save", "target", "as", "'", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0 ]
7
[ "Kwifasitela", "le-'Save", "as", "'", ",", "khetha", "indawo", "ofuna", "ukwethulela", "kuyo", "idokhumende", "kwikhompyutha", "yakho", ",", "ebese", "ucofoza", "kwinkinobho", "ye-'Save'", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
8
[ "Vula", "i-Acrobat", "Reader", ",", "ebese", "uvula", "amadokhumende", "ofuna", "ukuwethulela", "kwikhompyutha", "yakho", "." ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
9
[ "Kwifasitela", "le-'Save", "as", "'", ",", "khetha", "indawo", "ofuna", "ukwethulela", "kuyo", "idokhumende", "kwikhompyutha", "yakho", ",", "ebese", "ucofoza", "kwinkinobho", "ye-'Save'", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
10
[ "Vula", "i-Acrobat", "Reader", ",", "ebese", "uvula", "amadokhumende", "ofuna", "ukuwethulela", "kwikhompyutha", "yakho", "." ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
11
[ "Inkampani", "engaphansi", "kwe-Section", "21", "we-Companies", "Act", ",", "1973", "." ]
[ 0, 0, 7, 8, 8, 8, 0, 7, 0 ]
12
[ "Inkampani", "ye-Section", "21", "inezivumelwano", "ezibizwa", "ama-memorandum", "and", "articles", "of", "association", "okuyidokhumende", "yokusungula", ",", "nakhona", "ibhalise", "no-Registrar", "of", "Companies", "(", "umbhalisi", "wezinkampani", ")" ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0 ]
13
[ "Ngomyalelo", "wokuthi", "imali", "kumele", "idonswe", "emholweni", "wommangalelwa", ",", "idonswe", "ngumqashi", "wommangalelwa", ",", "okumele", "akhokhele", "isondlo", ",", "ngokulandela", "umthetho", "wezondlo", "we-Maintanance", "Act", ",", "1998" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 7 ]
14
[ "Kwisigaba", "esbhekene", "nezinhlobo", "zamaKlayenti", ":" ]
[ 0, 0, 0, 7, 0 ]
15
[ "bheka", "kwi-Importer", "checkbox", ",", "ngaphansi", "kwe-registration", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0 ]
16
[ "Isigaba", "se-Importer", "Particulars", ",", "sichaza", ":" ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0 ]
17
[ "Isigaba", "se-Authority", "to", "Apply", "kumele", "sigcwaliswe", "ngumuntu", "(", "usobhizinisi", "oyedwa", "-", "sole", "proprietor", ",", "udayirektha", ",", "ilunga", ",", "u-trustee", ",", "noma", "umuntu", "omeneja", "ibhizinisi", ")", "owenza", "isicelo", "sobhaliso", "-", "serejistreshini", "njengomngenisi", "wempahla", "ebuya", "ngaphandle", "." ]
[ 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
18
[ "Kwisigaba", "se-Declaration", ",", "chaza", "okulandelayo", ":" ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0 ]
19
[ "isikhundla", "somuntu", "owenza", "isicelo", ",", "isibonelo", ",", "uDayirektha", ",", "uMininjela", "noma", "Umnikazi" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 2 ]
20
[ "imvume", "yoMnyango", "wezoHwebo", "i-Department", "of", "Trade", "and", "Industry", ",", "uma", "lokhu", "kusebenza", "lapha" ]
[ 0, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0 ]
21
[ "I-formulae", "uma", "wenza", "isicelo", "ngaphansi", "kwe-rebate", "item", "607.04.10(02)", ",", "607.04.10(03)", ",", "607.04.10(09)", "and", "607.04.10(12)" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 8, 8 ]
22
[ "Umenzi", "wesicelo", "hhayi", "umuntu", "wesithathu", "kumele", "agcwalise", "ifomu", "lesicelo", "le", "(", "DA", "185", ")", ",", "ngaphandle", "kwalokho", ",", "isicelo", "ngeke", "sabonelelwa", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
23
[ "Isigaba", "se-Authority", "to", "apply", "section", ",", "kumele", "sigcwaliswe", "ngumenzi", "wesicelo", "(", "u-Sole", "Proprietor", ",", "u-Director", ",", "Partners", ",", "Member", ",", "Trustee", "noma", "umuntu", "ongumininjela", "wanoma", "yiyiphi", "i-asosiyeshini", ")", "lapho", "enza", "isicelo", "sobhaliso", "(", "serejistreshini", ")", "njengomuntu", "osebenzisa", "isaphulelo", "." ]
[ 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
24
[ "Kwisigaba", "se-Rebate", "Store", "particulars", "section", ",", "kumele", "uchaze", ":" ]
[ 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0 ]
25
[ "impahla", "ekuzaphulelo", "ngaphansi", "kwezinombolo", "zama-schedule", "3,4.5", "no-6" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8 ]
26
[ "isikhundla", "somuntu", "owenza", "isicelo", ",", "isibonelo", ",", "uDayirektha", ",", "uMininjela", "noma", "Umnikazi" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 2 ]
27
[ "isitifikedi", "sobhaliso", "(", "serejistreshini", ")", "yebhizinisi", "esinikezwe", "ngu-Registrar", "of", "Companies", ",", "noma", "u-Master", "of", "the", "Court", "uma", "kuyi-Trust" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 1, 2, 2, 5, 6, 3 ]
28
[ "imvume", "yoMnyango", "wezoHwebo", "neziMboni", "iDepartment", "of", "Trade", "and", "Industry", ",", "uma", "lokhu", "kusebenza", "lapha" ]
[ 0, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0 ]
29
[ "i-formulae", "uma", "wenza", "isicelo", "ngaphansi", "kwe-rebate", "item", "607.04.10(02)", ",", "607.04.10(03)", ",", "607.04.10(09)", "and", "607.04.10(12)", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 8, 8, 0 ]
30
[ "kophathina", ",", "ama-Close", "Corporation", "kanye", "ne-Trust", "-", "Onke", "Amalunga", "/", "Ophathina", "/", "Ama-Trustee", "." ]
[ 0, 0, 3, 3, 4, 4, 0, 7, 8, 0, 7, 0, 7, 0 ]
31
[ "Umenzi", "wesicelo", "kumele", "abe", "ngumuntu", "ngokomthetho", ",", "isibonelo", "uJohn", "Peter", "Citizen", "T/A", "oqhuba", "ibhizinisi", "ngegama", "elithi", ":", "Diepsloot", "Stud", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0 ]
32
[ "Inkampani", "yaphesheya", "ngeke", "yakwazi", "ukwenza", "isicelo", "sokubhalisa", "(", "serejistreshini", ")", "eNingizimu", "Afrila", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0 ]
33
[ "Omanyolo", "be-Group", "1", ",", "yilabo", "abaqukethe", "initrogen", ",", "iphosphorus", ",", "noma", "ipotassium", "njengesithako", "esikhulu", ",", "esibuye", "saziwe", "nangelokuthi", "ama-anorganic", "fertilizers", "." ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
34
[ "osayizi", "bezikhwama", "noma", "bemiphongolo", "ngeke", "bashintshwa", "ngaphandle", "kwemvume", "ebhaliwe", "ebuya", "ku-Registrar", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
35
[ "bhala", "ngeSingisi", "noma", "nge-Afrikaans", "." ]
[ 0, 7, 8, 8, 0 ]
36
[ "Umenzi", "wesicelo", "kumele", "abe", "ngumuntu", "ngokomthetho", ",", "isibonelo", "uJohn", "Peter", "Citizen", "T/A", "oqhuba", "ibhizinisi", "ngegama", "elithi", ":", "Diepsloot", "Stud", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0 ]
37
[ "Inkampani", "yaphesheya", "ngeke", "yakwazi", "ukwenza", "isicelo", "sokubhalisa", "(", "serejistreshini", ")", "eNingizimu", "Afrila", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0 ]
38
[ "Omanyolo", "be-Group", "2", ",", "yilabo", "abaqukethe", "ama-macro", "nama-micro", "organisms", "(", "iziphili", "ezinkudlwana", "nezincanyana", ")", "njengesithako", "esikhulu", ",", "esibuye", "saziwe", "nangelokuthi", "ama-organic", "fertilizers", "." ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
39
[ "osayizi", "bezikhwama", "noma", "bemiphongolo", "ngeke", "bashintshwa", "ngaphandle", "kwemvume", "ebhaliwe", "ebuya", "ku-Registrar", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
40
[ "bhala", "ngeSingisi", "noma", "nge-Afrikaans", "." ]
[ 0, 7, 8, 8, 0 ]
41
[ "Cishe", "kunezinhlobo", "ezingu-290", "zezitshalo", "ezibandakanywe", "kuhla", ",", "bheka", "kwi-website", "ethi", ":", "lapho", "khona", "okunganikezwa", "amalungelo", "abandisi", "bezitshalo", "." ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
42
[ "U-Registrar", "for", "Plant", "Breeders", "Rights", "(", "umbhalisi", "wamalungelo", "abandisi", "bezitshalo", ")", "angabonelela", "izinhlobo", "ezehlukene", "njengezintsha", ",", "ebese", "enikeza", "amalungelo", "okwandisa", "izitshalo", "kuzo", "uma", ":" ]
[ 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
43
[ "Izingxenye", "ezisetshenziswa", "ukwandisa", "izitshalo", ",", "kumele", "zihambelane", "nezidingo", "ze-DUS", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
44
[ "Umenzi", "wesicelo", "kumele", "abe", "ngumuntu", "ngokomthetho", ",", "isibonelo", ",", "uJohn", "Peter", "Citizen", ",", "oqhuba", "ibhizinisi", "ngegama", "elithi", "(", "T/A", ")", "Diepsloot", "Stud", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 5, 5, 0 ]
45
[ "Inkampani", "yaphesheya", "ngeke", "yakwazi", "ukwenza", "isicelo", "sokubhalisa", "(", "serejistreshini", ")", "eNingizimu", "Afrila", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0 ]
46
[ "Request", "the", "guidelines", "ngezidingo", "ngokunaba", "kwazo", "ngokudla", "kwemfuyo", "izidingo", "zika-Registrar", ",", "Act", "36", "of", "1947", "." ]
[ 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 7, 8, 8, 8, 0 ]
47
[ "ubufakazi", "bokuthi", "ukhokhile", "imali", "yokufaka", "isicelo", "ebhange", "(", "isilibhu", "sokufaka", "imali", "ebhange", "sika", "R120", "umuntu", "amunye", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0 ]
48
[ "Iphomedi", "yokuthumela", "impahla", "ngaphandle", "kwaleli", "ekhishelwe", "i-abalone", "kumele", "iphelekezelwe", "yisitifiketi", "sakwa-CITES", "mthwalo", "ngamunye", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0 ]
49
[ "Iphomedi", "yokungenisa", "izinhlanzi", "ekhishelwe", "i-abalone", ",", "irock", "lobster", "nezinhlanzi", "ngokubhaliwe", "emthethweni", "wezinhlanzi", "eziphila", "olwandle", "ka-1998", "appenddix", "4,5", ",", "&", "12", "izosebenza", "emthwalweni", "munye", "vo", "(", "amaviki", "amathathu", "ikhishiwe", ")", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
50
[ "Kuvumeleke", "Inkalankala", "ephelele", "esemakhazeni", "enesisindo", "asingu-600g", "ngasikhathi", "sinye", "noma", "umthwalo", "ungedluli", "kumathani", "angu-25", "ngomnyaka", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
51
[ "Ukuthola", "olunye", "ulwazi", ",", "ngena", "kwi-website", "ethi", ":", "yaboMnyango", "wezoBulungisa", "nokuThuthukiswa", "koMthetosisekelo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0 ]
52
[ "Fakela", "isikhalazo", "ongaba", "naso", "kuMphenyisisi", "weZondlo", ";", "kwiSikhulu", "seZondlo", ",", "kuMininjela", "weNkantolo", "kanye", "nakwiNhloko", "yeRijini", ":", "Isikhungo", "sezoBulungisa", "ukuThuthukiswa", "koMthethosisekelo", "noma", "iSikhungo", "seQophelo", "le", "Nkonzo", ";", "uMnyango", "kaZwelonke", "wezoBulungisa", "nokuThuthukiswa", "koMthethosisekelo", ",", "iProjekthi", "yezondlo", ";", "noma", "kwaboPhiko", "lobuqondisi", ":", "Eziphathelene", "nezobulili", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 7, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0 ]
53
[ "Inkampani", "kawonkewonke", ",", "ingamukela", "iThebuli", "A", "kwifomu", "lesicelo", "ngokuphelela", "noma", "ngokuthi", "liguqulwe", "lihambelana", "nesidingo", "sekhastama", ",", "inqaba", "nje", "uma", "lisalandela", "umthetho", "wezinkampani", "we-Companies", "Act", ",", "1973", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 7, 0 ]
54
[ "Umqondisi", "nomqondisi", "(", "udayirektha", "nodayirektha", ")", "kumele", "agcwalise", "ifomu", "le-CM47", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
55
[ "Gcwalisa", "ifomu", "le-CM31", "lokunikeza", "isigunyaziso", "kumuntu", "ukuze", "asebenze", "njengomcwaningi", "wezincwadi", "u-auditor", "." ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
56
[ "Bobabili", "abantu", "abagananayo", "beneminyaka", "engu-18", "noma", "ngaphezulu", "kwayo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0 ]
57
[ "Ngaphansi", "koMthetho", "womshado", "woSiko", "we-Customary", "Marriages", "Act", ",", "unkosikazi", "unelungelo", "nesikhundla", "esilinganayo", "nomyeni", "sokuthatha", "isinqumo", "ngokuthi", "kumele", "kwenzekeni", "ngempahla", "." ]
[ 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
58
[ "Umyeni", "noma", "unkosikazi", "angabhalisa", "umendo", "emahhovisi", "aseduzane", "ezoMnyango", "weZangaphakathi", "Kweluleka", "ukuthi", "nihambe", "nobabili", "ukuyobhalisa", "umendo", "ukuze", "ubhaliso", "lusheshise", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
59
[ "umuntu", "obekwe", "ngokomthetho", ",", "ogunyaziswe", "nguMqondisi-Jikelele", "ukwenza", "leyo", "misebenzi", "ngokulandela", "imitheshwana", "yenqubo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
60
[ "Yonke", "imikhumbi", "yangaphandle", "kumele", "ibe", "nomshini", "osebenzayo", "okuthiwa", "yi", "INMARSAT", "CVMS", "othintana", "nabaphethe", "ezamanzi", "olwandle", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0 ]
61
[ "ube", "yilunga", "lemiphakathi", "eyayicikelwe", "phansi", "ngesikhathi", "esedlule", "(", "okusho", "ama-Afrika", ",", "amaKhaladi", "noma", "amaNdiya", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 2, 0 ]
62
[ "Abalimi", "abaphumelelayo", ",", "abafisa", "ukukhulisa", "imisebenzi", "yabo", "yolimo", ",", "bangenza", "izicelo", "zemixhaso", "(", "zosiso", "lwamagranti", ")", ",", "kodwa", "inani", "eliphelele", "lwemali", "yosizo", "ngeke", "yaba", "ngaphezulu", "kwenani", "lika-R100,000", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
63
[ "ISAHLUKO", "1" ]
[ 0, 7 ]
64
[ "UKWETHULWA", "KWESITATIMENDE", "SOHLELO", "LWEZIFUNDO", "SIKAZWELONKE" ]
[ 0, 7, 8, 8, 8 ]
65
[ "EsiGabeni", "saboKhewane", "kunetiNkhundla", "tekuFundza", "letintsatfu", ":", "ilitheresi", ",", "iNumeresi", "kanye", "nemaKhono", "ekuPhila", "." ]
[ 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 0 ]
66
[ "EsiGabeni", "lesiseKhatsi", ",", "Tilwmi", "neMetametiki", "kutiNhlelo", "tekuFundza", "letehlukene", "." ]
[ 0, 7, 0, 7, 8, 8, 8, 0, 0 ]
67
[ "Ti", "Nhlelo", "tekuFundza", "kumele", "tente", "siciniseko", "kutsi", "imiphumela", "lemisiwe", "yaleyo", "naleyo", "Nkhundla", "yekuFunza", "entiwa", "ngalokungiko", "nalokuphele", "." ]
[ 0, 7, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0 ]
68
[ "EsiGabeni", "lesiPhakeme", "tisiphohlongo", "tiNkhundla", "tekuFundza", "letitsatfwe", "kutiTatimende", "seNkhundla", "yekuFundza", "." ]
[ 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0 ]
69
[ "Kwabelwa", "kwe-sikhatsi", "saleyo", "naleyo", "Nkhundla", "yekuFundza", "kubekwe", "kuwo", "onkhe", "emaBanga", "kanye", "netiGaba", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0 ]
70
[ "NgekwesiGaba", "seMtsetfo", "wekuCashwa", "kwebaFundzisi", "(", "1998", ")", ",", "sikhatsi", "lesihlelekile", "sabothishela", "ngema-awa", "langu-35", "ngeliviki", "." ]
[ 7, 8, 8, 8, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0 ]
71
[ "Umculu", "wesiButsetelo", "ISBN", "1-919917-08-X", "emakhasi", "17-18", "." ]
[ 0, 7, 8, 8, 8, 8, 0 ]
72
[ "Igazethi", "yaHulumende", "No", ".", "23406", ",", "Vol.", "443", ",", "Meyi", "2002", ",", "emakhasi", "26-27", "." ]
[ 0, 7, 8, 0, 7, 0, 7, 8, 0, 7, 8, 0, 0, 7, 0 ]
73
[ "UKWETHULA", "UMKHAKHA", "WESIFUNDO", "SEZILIMI-ISIZULU" ]
[ 0, 7, 8, 8 ]
74
[ "Ekupheleni", "kwebanga", "lesi-9", ",", "laba", "bafundi", "kusuke", "sekufanele", "ukuthi", "bakwazi", "ukusebenzisa", "ulimi", "lwabo", "lwethunga", "/", "lwebele", "nolimi", "olwengeziwe", "lokuqala", "ngendlela", "eyiyo", "nangokuzethemba", "ngokwezinhloso", "eziningana", "ezahlukene", "nokufunda", "." ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
75
[ "Izilimi", "ziveza", "izinjongo", "ezahlukehlukene", ",", "ezibonakala", "esiTatimendeni", "somkhakha", "wokuFunda", "weZilimi", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 0 ]
76
[ "Kwezombusazwe", "-", "Ukuzethemba", "nokucela", "inselele", "kwabanye", "ngento", "ongayiboni", "kahle", "eyenziwa", "omunye", "umuntu", ";", "ukwenza", "abantu", "babone", "izinto", "ngendlela", "obona", "ngayo", ";", "ukuzibeka", "wena", "noma", "omunye", "umuntu", "ngendlela", "yokuthi", "abantu", "bathole", "esinye", "isithombe", "ngawe", "noma", "ngabo", ";", "ukugcina", ",", "ukuthuthukisa", "nokushintsha", "ubuwena", "." ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
77
[ "Inkundla", "yesifundo", "yeziLimi", "iluthelela", "kanjani", "uhlelo", "lwezifundo", "?" ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0 ]
78
[ "Kufundwa", "ngazo", "ezinye", "izifundo", "njengeMetametikisi", "neSayensi", "yezokuhlalisana", "kwabantu", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0 ]
79
[ "Iyi", "-", "6", "imiphumela", "yezifundo", ":" ]
[ 7, 0, 7, 0, 0, 0 ]
80
[ "Imiphumela", "emi-4", "yokuqala", "imayelana", "namakhono", "amahlanu", "ahlukene", "olimi", "(", "ukulalela", ",", "ukukhuluma", ",", "ukufunda", ",", "ukubuka", "nokubhala", ".", ")" ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
81
[ "Umphumela", "wesi-5", "ubhekene", "nokusetshenziswa", "kwezilimi", "ekucabangeni", "nasekucabangisiseni", "okubaluleke", "ngempela", "ekufundeni", "nasekufundisweni", "kwabafundi", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
82
[ "Umphumela", "wesi-6", "ubhekene", "ngqo", "nolwazi", "lolimi", "-", "imisindo", ",", "amagama", "nohlelo", "-", "kusetshenziswe", "eziqephini", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
83
[ "Okusemqoka", "ngalesisiTatimende", "senkundla", "yesifundo", "yeZilimi", "wukuhlanganisa", "lamakhono", "olimi", "ngokuthi", "kubhalwe", "futhi", "kuhunyushwe", "iziqephu", "ezifake", "lamakhono", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
84
[ "Umphumela", "wesifundo", "1" ]
[ 0, 0, 7 ]
85
[ "Umphumela", "wesifundo", "2" ]
[ 0, 0, 7 ]
86
[ "Umphumela", "wesifundo", "3" ]
[ 0, 0, 7 ]
87
[ "Umphumela", "wesifundo", "4" ]
[ 0, 0, 7 ]
88
[ "Umphumela", "wesifundo", "5" ]
[ 0, 0, 7 ]
89
[ "Umphumela", "wesifundo", "6" ]
[ 0, 0, 7 ]
90
[ "Balalela", "uhlobo", "oluthile", "lwesiqephu", "(", "isib.", "lapho", "kuchazwa", "indlela", "yokwenza", "okuthile", "njengokwembiwa", "kwegolide", "nokwakhiwa", "kwephepha", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
91
[ "Bafunde", "bahlaziye", "izimpawu", "ezisemqoka", "zesiqephu", "esifana", "naleso", "abasizwile", "(", "isib.", "ukusetshenziswa", "kwenkathi", "yamanje", "elula", ",", "inkulumo", "ebikwayo", ",", "namagama", "anjengo", ":", "'", "kuqala", "ku", ".", ".", ".", ".", "'", ",", "'", "bese", "ku", ".", ".", ".", "'", ",", "'", "kuze", "kugcine", "seku", ".", ".", ".", "'", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
92
[ "Ezethulwa", "ngomlomo", "(", "isib.", "inkulumo", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0 ]
93
[ "Ezibhaliwe", "(", "isib.", "incwadi", ")", "." ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0 ]
94
[ "Nendlela", "eyamukelekile", "yokusebenzisa", "ulimi", "ekuhlalisaneni", "kwabantu", "namasiko", "abantu", ",", "isib.", "indlela", "yokubingelela", "abantu", "ngezilimi", "ezahlukahlukene", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
95
[ "Bonisa", "ukuthi", "bethula", "okuyigugu", "kuziqephu", "abazakhele", "zona", "-", "isibonelo", ":", "ukubekezelelana", ",", "ukuzwelana", "nabanye", ",", "ukuhlonipha", ",", "ukuzithokozisa", ",", "ukuba", "namahlaya", ",", "ukuthanda", "ukudlala", ",", "ukungathokozi", ",", "nentukuthelo", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
96
[ "Ukukhetha", "izihloko", "eziphathelene", "nezimpilo", "zabafundi", ",", "ziphinde", "futhi", "zibafundise", "nokunye", "abangakwazi", ",", "Isib.", "bazofunda", "ngokwenzeka", "kwamanye", "amazwe", "nakwamanye", "amasiko", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
97
[ "ISAHLUKO", "5" ]
[ 0, 7 ]
98
[ "UKUHLOLA", "UMFUNDI" ]
[ 7, 7 ]
99
[ "Uhlaka", "lokuhlola", "lwesitatimende", "esibukeziwe", "sohlelo", "lwezifundo", "sikazwelonke", "samabanga", "R-9", "(", "ezikoleni", ")", "sisekelwe", "phezu", "kwemigomo", "yemfundo", "esekelwe", "phezu", "kwemiphumela", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]

Dataset Card for Isizulu Ner Corpus

Dataset Summary

The isizulu Ner Corpus is a Zulu dataset developed by The Centre for Text Technology (CTexT), North-West University, South Africa. The data is based on documents from the South African goverment domain and crawled from gov.za websites. It was created to support NER task for Zulu language. The dataset uses CoNLL shared task annotation standards.

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

The language supported is Zulu.

Dataset Structure

Data Instances

A data point consists of sentences seperated by empty line and tab-seperated tokens and tags. {'id': '0', 'ner_tags': [7, 8, 0, 0, 0], 'tokens': ['Lesi', 'sigaba', 'se-website', ',', 'esikhonjiswe'] }

Data Fields

 • id: id of the sample
 • tokens: the tokens of the example text
 • ner_tags: the NER tags of each token

The NER tags correspond to this list:

"OUT", "B-PERS", "I-PERS", "B-ORG", "I-ORG", "B-LOC", "I-LOC", "B-MISC", "I-MISC",

The NER tags have the same format as in the CoNLL shared task: a B denotes the first item of a phrase and an I any non-initial word. There are four types of phrases: person names (PER), organizations (ORG), locations (LOC) and miscellaneous names (MISC). (OUT) is used for tokens not considered part of any named entity.

Data Splits

The data was not split.

Dataset Creation

Curation Rationale

The data was created to help introduce resources to new language - zulu.

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

The data is based on South African government domain and was crawled from gov.za websites.

Who are the source language producers?

The data was produced by writers of South African government websites - gov.za

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

The data was annotated during the NCHLT text resource development project.

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

The annotated data sets were developed by the Centre for Text Technology (CTexT, North-West University, South Africa).

See: more information

Licensing Information

The data is under the Creative Commons Attribution 2.5 South Africa License

Citation Information

@inproceedings{isizulu_ner_corpus,
 author  = {A.N. Manzini and
       Roald Eiselen},
 title   = {NCHLT isiZulu Named Entity Annotated Corpus},
 booktitle = {Eiselen, R. 2016. Government domain named entity recognition for South African languages. Proceedings of the 10th   Language Resource and Evaluation Conference, Portoro啪, Slovenia.},
 year   = {2016},
 url    = {https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/319},
}

Contributions

Thanks to @yvonnegitau for adding this dataset.

Downloads last month
91
Edit dataset card