id
stringlengths
1
4
tokens
sequence
ner_tags
sequence
0
[ "Injongo", "ye-website", "yaseMzantsi", "Afrika", "kukuvelisa", "umthombo", "omnye", "wenkcazelo", "malunga", "neenkonzo", "ezinikwa", "ngurhulumente", "waseMzantsi", "Afrika", "." ]
[ 7, 8, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0 ]
1
[ "I-website", "ijolise", "kubasebenzisi", "abangabemi", "baseMzantsi", "Afrika", "kuzo", "zonke", "iindawo", "zelizwe", ",", "amashishini", "okanye", "iimibutho", "yaseMzantsi", "Afrika", ",", "ekhoyo", "okanye", "enokubakhona", ",", "kunye", "nabemi", "nemibutho", "ekwamanye", "amazwe", ",", "edinga", "iinkonzo", "kurhulumente", "waseMzantsi", "Afrika", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0 ]
2
[ "Icandelo", "elingundoqo", "labasebenzisi", "libandakanya", "izilamlisi", ",", "ezifana", "naMaziko", "waBahlali", "weeNkonzo", "ngeeNkonzo", ",", "abizwa", "ngokuba", "zii-Multi-purpose", "Community", "Centres", "(", "MPCCs", ")", ",", "aBasebenzi", "boPhuhliso", "loLuntu", ",", "ekuthiwa", "zii-Community", "Development", "Workers", "(", "CDWs", ")", "kunye", "neZiko", "lokuTsalela", "uMnxeba", "ekuthiwa", "yi-Batho", "Pele", "Gateway", "Call", "Centre", ",", "eziyakuncedisa", "ekuphembeleleni", "ukusetyenziswa", "kwe-website", "ngabo", "bangakwaziyo", "ukusebenzisa", "i-Internet", "nqo", "." ]
[ 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 3, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 3, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0 ]
3
[ "Iinkonzo", "zabantu", ":", "iinkonzo", "zabemi", "baseMzantsi", "Afrika", "eziququzelelwe", "ngokweziganeko", "zobomi" ]
[ 7, 8, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0 ]
4
[ "Iinkonzo", "zabantu", "bamazwe", "angaphandle", ":", "inkcazelo", "engqaliselwe", "abemi", "abaphuma", "kwamanye", "amazwe", "abadinga", "iinkonzo", "ezibandakanyekayo", "kurhulumente", "waseMzantsi", "Afrika", "." ]
[ 7, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0 ]
5
[ "Oluhlobo", "lwe-webhusayiti", "lulungiselelwe", "iilwimi", "ezilishumi", "elinanye", "njengesiNgesi", ",", "isibhulu", ",", "isiNdebele", ",", "isiXhosa", ",", "isiZulu", ",", "isiPedi", ",", "isiSuthu", ",", "isiTsonga", ",", "isiSwati", ",", "isiVenda", "kanye", "nesiTswana" ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 7 ]
6
[ "Inkcazelo", "yenkonzo", "ngokwemvelaphi", "ibhalwe", "nge-English", ",", "ize", "ke", "emva", "koko", "iguqulelwe", "kwezinye", "iilwimi", "." ]
[ 7, 8, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
7
[ "Sebenzisa", "iphepha", "elithi", "Nxulumana", "nathi", "ukuze", "wenze", "iziphawulo", "okanye", "ubuzise", "nge-website", "yeeNkonzo", "zikaRhulumente", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0 ]
8
[ "Unxulumaniso", "lwe", "www.gov.za", "lufikelelisa", "kwiphepha", "lokungena", "le-Online", "kaRhulumente", "waseMzantsi", "Afrika", ",", "elifikelelisa", "kule", "webiste", "(", "i-website", "yeeNkonzop", "zikaRhulumente", ")", "kunye", "ne-website", "yeNkcazelo", "kaRhulumente", "(", "www.info.gov.za", ")", "." ]
[ 7, 8, 8, 0, 0, 0, 7, 8, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 7, 0, 0, 0, 7, 7, 0, 0, 0, 0 ]
9
[ "Kwakhona", ",", "usengangenisa", "ufuniso", "olulolona", "lunenkqubela-phambili", "nolukwizinga", "eliphezulu", "ngokukhetha", "unxulumaniso", "lwe-Advanced", "search", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0 ]
10
[ "Nangona", "kunjalo", ",", "abavelisi", "be-website", "yeeNkonzo", "zikaRhulumente", "abanakunika", "isiqinisekiso", "ngobutsha", "benkcazelo", "epapashwa", "kwezinye", "ii-website", "esinxulumana", "nazo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
11
[ "I-Government", "Communications", "(", "GCIS", ")", "inoxanduva", "lokuphatha", "nokulawula", "ukuhlanganiswa", "kwemiba", "equlathwe", "kwi-website", "." ]
[ 3, 3, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
12
[ "Obona", "bume", "bohlobo", "lwemiqulu", "bufumaneka", "kakhulu", "benkcazelo", "kwi-website", "yi-HTML", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0 ]
13
[ "Kodwa", "ke", ",", "iindidi", "ze-PDF", "zemiqulu", "(", "umzekelo", ",", "iMithetho", ",", "iifom", ")", "ziyanikwa", "ukuze", "kugcinwe", "uqobo", "loyilo", "lwemiquilu", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
14
[ "Xa", "usebenzisa", "isiHloli", "se-internet", "(", "Internet", "Explorer", ")", "njengesikhangeli", "sakho", ":" ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
15
[ "Kwiintlobo-ntlobo", "zezihloko", "ezidweliswe", "ngokuhlayo", ",", "khetha", "iqhosha", "elithi", ":", "'", "Save", "target", "as", "'", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
16
[ "Kwibhokisi", "ethi", "'", "Save", "as", "'", ",", "khetha", "indawo", "ofuna", "ukugcina", "kuyo", "lo", "mqulu", "kwidiski", "yakho", "yokugcina", "inkcazelo", "kwaye", "ucofe", "iqhosha", "elithi", "'", "Save", "'", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
17
[ "Vula", "isikroba", "se-Acrobat", "Reader", "yakho", ",", "uze", "ke", "uvule", "imiqulu", "oyithobileyo", "." ]
[ 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
18
[ "Xa", "usebenzisa", "i-Netscape", "njengesikhangeli", "sakho", ":" ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0 ]
19
[ "Kwibhokisi", "ethi", "'", "Save", "As", "'", ",", "khetha", "indawo", "ofuna", "ukugcina", "kuyo", "lo", "mqulu", "kwidiski", "yakho", "yokugcina", "inkcazelo", "kwaye", "ucofe", "iqhosha", "elithi", "'", "Save", "'", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
20
[ "Vula", "isikroba", "se-", "Acrobat", "Reader", "yakho", ",", "uze", "uvule", "imiqulu", "oyithobileyo", "." ]
[ 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
21
[ "Ukubangaba", "iqumrhu", ",", "inkampani", "okanye", "iqumrhu", "elingavulelekanga", "alinako", "okanye", "aliyi", "kuwahlawula", "amatyala", "alo", "okanye", "lifezekise", "uxanduva", "lwalo", "(", "ngenxa", "yokuba", "alikwazi", "ukuhlawula", "amatyala", "alo", ",", "ngenxa", "yokulawulwa", "kakubi", "okanye", "ngenxa", "yaso", "nasiphina", "esinye", "isizathu", ")", ",", "uMqondisi-Jikelele", "wezoRhwebo", "naMashishini", "angalilawula", "ngokwasemthethweni", "okanye", "aliphelise", "iqumrhu", "loshishino", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
22
[ "Iqumrhu", "okanye", "iqumrhu", "lokubambisa", ",", "naliphina", "ilungu", "lequmrhu", "okanye", "nawuphina", "omnye", "umntu", "onomnqweno", ",", "angenza", "isicelo", "kwiinkundla", "sokuba", "iqumrhu", "okanye", "iqumrhu", "lokubambisa", "lifakwe", "phantsi", "kolawulo", "lwasemthethweni", "loMqondisi-Jikele", "okanye", "lipheliswe", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0 ]
23
[ "Inkundla", "emamela", "esi", "sicelo", "kufuneka", "ibelicandelo", "leNkundla", "ePhezulu", "okanye", "iNkundla", "kaMantyi", "enamandla", "okumisela", "ubulungisa", "kummandla", "iqumrhu", "elikuwo", "okanye", "eliqhuba", "kuwo", "iinkonzo", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
24
[ "Ukubangaba", "inkundla", "iwisa", "umyalelo", "wokuba", "uMqondisi-Jikelele", "kufuneka", "alawule", "ngokusemthethweni", "iqumrhu", "okanye", "iqumrhu", "lokubambisa", ",", "uyakubanegunya", "lokuphatha", "imibandela", "yequmrhu", "okanye", "yequmrhu", "lokubambisa", ",", "phantsi", "kwemiqathango", "yoMthetho", "weeNkampani", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0 ]
25
[ "Ukubangaba", "iqumrhu", "okanye", "iqumrhu", "lokubambisa", "lenza", "isicelo", "esibhaliweyo", "kuMqondisi-Jikelele", ",", "uMqondisi-Jikelele", "angalicima", "ubhaliso", "lwequmrhu", "okanye", "lwequmrhu", "lokubambisa", "ukuba", "ngaba", "wanelisekile", "ukuba" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
26
[ "Inkundla", "iyakuziqwalasela", "naziphina", "iziphakamiso", "ezinokuba", "zenziwe", "nguMqondisi-Jikelele", "malunga", "nokwabiwa", "kwempahla", "nezinto", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0 ]
27
[ "Ukubangaba", "uMqondisi-Jikelele", "okanye", "iqumrhu", "okanye", "iqumrhu", "lokubambisa", ",", "naliphina", "ilungu", "lequmrhu", "okanye", "nawuphina", "omnye", "umntu", "onomnqweno", ",", "wenza", "isicelo", "sokuba", "iqumrhu", "okanye", "iqumrhu", "lokubambisa", "lifakwe", "phantsi", "kolawulo", "lwasemthethweni", "loMqondisi-Jikelele", "okanye", "lipheliswe", ",", "UMphathiswa", "angamisela", "imigaqo", "ekuyakulawulwa", "ngayo", "iqumrhu", "okanye", "iqumrhu", "lokubambisa", "nguMqondisi-Jikelele", "okanye", "eliyakupheliswa", "ngayo", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0 ]
28
[ "UMphathiswa", "angachaza", "namandla", "nemisebenzi", "yoMqondisi-Jikelele", ",", "iGosa", "loBhaliso", ",", "iqumrhu", ",", "amalungu", "kunye", "nababandakanyeki", "abanomnqweno", "kwezi", "meko", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
29
[ "Kwimeko", "yenkampani", "okanye", "yequmrhu", "elingavulelekanga", "ekuthiwa", "yi-close", "corporation", "(", "CC", ")", ",", "nawuphina", "umbandakanyeki", "onomnqweno", ",", "umqondisi", "okanye", "umphicothi", "weencwadi", "zemali", "wenkampani", ",", "i-South", "African", "Revenue", "Service", "(", "SARS", ")", "okanye", "uMphathi", "woBhaliso", "lweeNkampani", ",", "angenza", "isicelo", "sokuba", "inkampani", "okanye", "i-CC", "icinywe", "kubhaliso", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 3, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0 ]
30
[ "Iqumrhu", "lokugcina", "ngentembeko", "elinomqulu", "wokuliseka", "kunye", "nencwadi", "yesivumelwano", "sasemthethweni", "sentembeko", ",", "esibhaliswe", "kwiNqununu", "yeNkundla", "ePhezulu", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0 ]
31
[ "Xa", "imiqulu", "yokuseka", "ingahambisani", "nemimiselo", "yeCandelo", "30", "loMthetho", "weMibutho", "eNgajonganga", "kwenza", "Nzuzo", ",", "isicelo", "kufuneka", "sikhatshwe", "sisibhengezo", "sesithembiso", "esibhaliweyo", "esisayinwe", "ngumenzi-sicelo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 7, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
32
[ "Uyakuthi", "ke", "umnyenyevu", "wangaphambili", "uqhubeke", "ukusebenza", "kude", "kube", "leloxesha", "apho", "umenzi-sicelo", "ayakube", "azisiwe", "yi-South", "African", "Revenue", "Service", "(", "SARS", ")", "ngesigqibo", "ngokomthetho", "omtsha", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0 ]
33
[ "Imibutho", "okungokunje", "enganikwanga", "umnyenyevu", "ogunyazisiweyo", "wokungabandakanywa", "kwirhafu", "yengeniso-mali", ",", "ingathumela", "ifom", "yesicelo", "egcwalisiweyo", "ehamba", "nemiqulu", "yokuxhasa", "eyimfuneko", ",", "ndawonye", "nesibhengezo", "sesithembiso", "esibhaliweyo", "nesisayiniweyo", ",", "apho", "abantu", "abenza", "lo", "msebenzi", "ngentembeko", "bathembisa", "ngokuhambisana", "nemimiselo", "yeCandelo", "30", "loMthetho", "weMibutho", "eNgajonganga", "kwenza", "Nzuzo", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 7, 8, 8, 8, 0 ]
34
[ "inkampani", ":", "Faka", "ikopi", "yeMimiselo", "kunye", "neMigaqo", "yokuManyana", "(", "ebandakanya", "iikopi", "zazo", "zonke", "izindululo", "ezizodwa", "ezibhalisiweyo", "ezilungisa", "imimiselo", "kunye", "nemigaqo", ")" ]
[ 0, 0, 0, 7, 8, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
35
[ "iqumrhu", "lokugcina", "ngentembeko", ":", "Faka", "ikopi", "yeencwadi", "zezivumelwano", "zasemthethweni", "zentembeko", "kunye", "nazo", "naziphina", "iincwadi", "zezivumelwano", "zasemthethweni", "ezilandelayo", "zokulungisa" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
36
[ "iqumrhu", "labantu", ":", "Faka", "ikopi", "yomgaqo-siseko", "wakutshanje", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
37
[ "Imibutho", "esekwe", "ngenjongo", "ephambili", "yokunika", "izipho", "zemali", "yokufunda", "ngenxa", "yokugqwesa", ",", "iibhasari", "kunye", "nezipho", "zokufunda", ",", "uphando", "kunye", "nokufundisa", ",", "kufuneka", ",", "ngaphezulu", "kwale", "miqulu", "ingentla", ",", "igcwalise", "iSibhengezo", "seSithembiso", "eSibhaliweyo", "ekuthiwa", "yi-EI", "3", "Written", "Undertaking", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 7, 7, 0, 7, 8, 8, 8, 0 ]
38
[ "Izikolo", "zoluntu", "kunye", "nezizimeleyo", "(", "ezabucala", ")", ",", "amaziko", "emfundo", "ephakamileyo", ",", "amaziko", "emfundo", "esisiseko", "noqeqesho", "lwabantu", "abadala", "(", "i-ABET", ")", ",", "ndawonye", "namaziko", "emfundo", "noqeqesho", "oluqhubekayo", "(", "i-FET", ")", ",", "kufuneka", "zifake", "ikopi", "yesatifiketi", "sobhaliso", "esikhutshwe", "nguGunyaziwe", "obandakanyekayo", "weMfundo", "." ]
[ 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0 ]
39
[ "Imbono", "yakho", "ngokuziphatha", "komnye", "umzali", "ayilichaphazeli", "ilungelo", "labantwana", "bakho", "lokufumana", "isapoti", ".", "Kukwafuneka", "uyihlawule", "isapoti", ",", "nokuba", "ngaba", "omnye", "lo", "umzali" ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
40
[ "Yiya", "kwinkundla", "efanelekileyo", "uze", "ugcwalise", "kwaye", "uhambise", "iFom", "A", ",", "ethi", ":", "Isicelo", "somyalelo", "wenkxaso", "yokunakekela", "omnye", "umntu", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
41
[ "khangela", "ibhokisi", "yokuhlola", "yoMngenisi", "wempahla", ",", "phantsi", "kobhaliso", "." ]
[ 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0 ]
42
[ "Kwicandelo", "elithi", "Importer", "Particulars", "(", "IiNkcukacha", "zoMngenisi", "wempahla", "nezinto", "ezithile", "eLizweni", ",", "chaza" ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 0, 7, 0, 0 ]
43
[ "ngubani", "oyakubanoxanduva", "lokubhala", "nokuthumela", "imiqulu", "kwi-South", "African", "Revenue", "Service", ";", "kunye", "nokuba" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 0, 0 ]
44
[ "isikhundla", "somntu", "owenza", "isicelo", ",", "umzekelo", ",", "uMqondisi", ",", "uManejala", ",", "uMnikazi" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 7 ]
45
[ "Gcwalisa", "ifom", "yesicelo", "uze", "uyise", "kwi-ofisi", "ekufuphi", "yeMirhumo", "yeMpahla", "eNgena", "eLizweni", "kunye", "neRhafu", "yeMpahla", "neZinto", "kunye", "neeLayisensi", "ezithile", ",", "ye-South", "African", "Revenue", "Service", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 7, 0, 7, 7, 7, 0, 7, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0 ]
46
[ "iphepha", "lemvume", "(", "ipemethe", ")", "yeSebe", "lezoRhwebo", "naMashishini", "ukuba", "iyabandakanyeka" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0 ]
47
[ "iincwadi", "zezazisi", "xa", "umntu", "engummi", "waseMzantsi", "Afrika" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6 ]
48
[ "Umenzi-sicelo", ",", "hayi", "umntu", "wesithathu", ",", "kufuneka", "ibenguye", "ogcwalise", "ifom", "yesicelo", "(", "DA", "185", ")", ",", "kungenjalo", "isicelo", "asiyi", "kuqwalaselwa", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
49
[ "Kwicandelo", "elithi", "Trading", "particulars", "(", "Iinkcukacha", "zokuRhweba", ")", "(", "Uhlobo", "lweKlayenti", "II", ")", ",", "kufuneka", "uchaze", ":" ]
[ 7, 0, 0, 0, 7, 8, 3, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0 ]
50
[ "imiba", "yokubuyiselwa", "imali", "phantsi", "kwamanani", "oludwe", "lwenkqubo", "yesi", "3", ",", "4", ",", "5", "kunye", "neyesi", "6" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
51
[ "isikhundla", "somntu", "owenza", "isicelo", ",", "umzekelo", ",", "UMqondisi", ",", "uManejala", ",", "uMnikazi" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 7 ]
52
[ "Umenzi-sicelo", "makase", "ifom", "egcwalisiweyo", "kwi-ofisi", "ekufuphi", "yeMirhumo", "yeMpahla", "eNgena", "eLizweni", "kunye", "neRhafu", "yeMpahla", "neZinto", "kunye", "neeLayisensi", "ezithile", ",", "ye-South", "African", "Revenue", "Services", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 7, 0, 7, 7, 8, 0, 7, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0 ]
53
[ "isatifiketi", "sobhaliso", "lweshishini", "njengoko", "sikhutshwe", "nguMphathi", "woBhaliso", "lweeNkampani", "okanye", "iNqununu", "yeNkundla", "ePhezulu", "kwimeko", "yeQumrhu", "lokuGcina", "ngeNtembeko" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 7, 8, 0, 7, 8, 0, 7 ]
54
[ "iphepha", "lemvume", "(", "ipemethe", ")", "yeSebe", "lezoRhwebo", "naMashishini", "ukuba", "iyabandakanyeka" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0 ]
55
[ "iincwadi", "zezazisi", "xa", "umntu", "enguMmi", "waseMzantsi", "Afrika", "okanye", "iincwadi", "zePaspoti", "xa", "umntu", "engahlali", "kweli", "lizwe", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 5, 6, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
56
[ "KwiNkampani", "-", "Bonke", "abaqondisi", ",", "kubandakanywa", "uMqondisi", "oLawulayo", "kunye", "noMqondisi", "weZemali", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 7, 8, 0 ]
57
[ "Inkampani", "yelizwe", "laphesheya", "ayinakwenza", "sicelo", "sokubhalisa", "eMzantsi", "Afrika", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0 ]
58
[ "Isicelo", "sokubhalisa", "izichumisi", "singenziwa", "kuphela", "yinkampani", "ebhaliswe", "kweli", "lizwe", ",", "ummi", "weRiphabhlikhi", "yaseMzantsi", "Afrika", ",", "okanye", "iqumrhu", "elisemthethweni", "elibhaliswe", "eMzantsi", "Afrika", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0 ]
59
[ "Izichumisi", "ezikuHlelo", "1", "(", "Group", "1", ")", "zezo", "zine-nitrogen", ",", "i-phosphorus", "okanye", "i-potassium", "njengezona", "zithako", "ziphambili", ",", "yaye", "zikwabizwa", "ngokuba", "zii-anorganic", "fertilizers", "." ]
[ 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
60
[ "iinkcukacha", "kunye", "namagama", "asetyenzisiweyo", "avunyiweyo", "wemibhalo", "yokuphawula", "okuqulathiweyo", "okanye", "inkonkxa", "akayi", "kutshintshwa", "ngaphandle", "kokuba", "kuqale", "kufunyanwe", "imvume", "ebhaliweyo", "esuka", "kuMphathi", "woBhaliso" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8 ]
61
[ "ubungakanani", "beebhegi", "neenkonkxa", "abunakuguqulwa", "ngaphandle", "kokuba", "kuqale", "kufunyanwe", "imvume", "ebhaliweyo", "esuka", "kuMphathi", "woBhaliso", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0 ]
62
[ "iitshekhi", "ezithunyelwe", "ngokwahlukeneyo", "kwisicelo", "mazikhatshwe", "yincwadi", "echazayo", "(", "itshekhi", "nee-postal", "orders", "mazenziwe", "zihlawuleke", "kuMqondisi-Jikelele", "weZolimo", "(", "Director-General", ":", "Agriculture", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0 ]
63
[ "Ukusa", "izicelo", "kuBacebisi", "boBuchwepheshe", "kuyakulibazisa", "inkqubo", "." ]
[ 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0 ]
64
[ "yihambise", "nge-English", "nange-Afrikaans", "." ]
[ 0, 7, 7, 0 ]
65
[ "Inkampani", "yelizwe", "laphesheya", "ayinakwenza", "sicelo", "sokubhalisa", "eMzantsi", "Afrika", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0 ]
66
[ "Isicelo", "sokubhalisa", "ukutya", "kwemfuyo", "yasefama", "kunye", "nezichumisi", "singenziwa", "kuphela", "yinkampani", "ebhaliswe", "kweli", "lizwe", ",", "ummi", "weRiphabhlikhi", "yaseMzantsi", "Afrika", ",", "okanye", "iqumrhu", "elisemthethweni", "elibhaliswe", "eMzantsi", "Afrika", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0 ]
67
[ "Izichumisi", "ezikuHlelo", "2", "zezo", "zinezinto", "eziphilayo", "ezincinane", "nezinkulu", "njengezona", "zithako", "ziphambili", ",", "yaye", "zikwabizwa", "ngokuba", "zii-organic", "fertilizers", "." ]
[ 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
68
[ "iinkcukacha", "kunye", "namagama", "asetyenzisiweyo", "avunyiweyo", "wemibhalo", "yokuphawula", "okuqulathiweyo", "okanye", "inkonkxa", "akayi", "kutshintshwa", "ngaphandle", "kokuba", "kuqale", "kufunyanwe", "imvume", "ebhaliweyo", "esuka", "kuMphathi", "woBhaliso" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8 ]
69
[ "ubungakanani", "beebhegi", "neenkonkxa", "abunakuguqulwa", "ngaphandle", "kokuba", "kuqale", "kufunyanwe", "imvume", "ebhaliweyo", "esuka", "kuMphathi", "woBhaliso", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0 ]
70
[ "iitshekhi", "ezithunyelwe", "ngokwahlukeneyo", "kwisicelo", "mazikhatshwe", "yincwadi", "echazayo", "(", "iitshekhi", "nee-postal", "orders", "mazenziwe", "zihlawuleke", "kuMqondisi-Jikelele", "weZolimo", "(", "Director-General", ":", "Agriculture", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0 ]
71
[ "Ukusa", "izicelo", "kuBacebisi", "boBuchwepheshe", "kuyakulibazisa", "inkqubo", "." ]
[ 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0 ]
72
[ "yihambise", "nge-English", "nange-Afrikaans", "." ]
[ 0, 7, 7, 0 ]
73
[ "Amalungelo", "abaMilisi", "bezityalo", "anikelwa", "kuphela", "ngokuphathelele", "kwiintlobo", "ezahlukeneyo", "zezityalo", "ezibhengezwe", "kwi-Plant", "Breeders", "'", "Rights", "Act", ",", "1976", "(", "UmThetho", "wamaLungelo", "abaMilisi", "beziTyalo", ",", "1976", ")", "." ]
[ 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0 ]
74
[ "Iintlobo", "zezityalo", "ezinokuba", "ngama-290", "ziqukiwe", "kuluhlu", "lwezityalo", "(", "Table", "1", ")", "ezinganikelwa", "ngokuphathelele", "kumalungelo", "abamilisi", "bezityalo", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
75
[ "Umbhalisi", "wamaLungelo", "abaMilisi", "beziTyalo", "unokuthatha", "uhlobo", "oluthile", "njengohlobo", "olutsha", "aze", "anikele", "ngamalungelo", "abamilisi", "bezityalo", "xa", ":" ]
[ 7, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
76
[ "Izixhobo", "zokumilisa", "olo", "hlobo", "zingekathengiswa", "apha", "eMzantsi", "Afrika", "kwithuba", "elingaphaya", "konyaka", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0 ]
77
[ "Kufuneka", "izixhoba", "zokumilisa", "zihambelane", "ne-DUS", "(", "distinctness", ",", "uniformity", "and", "stability", ")", "(", "i-DUS", "etolikwa", "ngokuthi", "kukucaca", ",", "ukufana", "nokuzinza", ")", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
78
[ "Xa", "uhlobo", "lwesityalo", "lungabonakali", "kuluhlu", ",", "thumela", "isicelo", "ngokuphathelele", "kupapasho", "kwakunye", "nenkxaso", "ebhaliweyo", "kuMbhalisi", "wamLungelo", "abaMilisi", "beziTyalo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 0 ]
79
[ "technical", "questionnaire", "(", "Uthotho", "lwemibuzo", "yobuchwepheshe", ")" ]
[ 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0 ]
80
[ "Kukho", "iintsuku", "ezimiselweyo", "ekufuneka", "kuthunyelwe", "ngazo", "amaxwebhu", "nezixhobo", "zokumilisa", "kuMbhalisi", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
81
[ "Iinkcukacha", "zezi", "ntsuku", ",", "inani", "lezixhobo", "zokumilisa", "ekufuneka", "zithunyelwe", "nalapho", "kufuneka", "zithunyelwe", "khona", ",", "ziyafumaneka", "kuMbhalisi", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
82
[ "Konke", "ukutya", "kwasefama", "okungeniswe", "elizweni", ",", "okwenziweyo", ",", "okuvelisiweyo", "okanye", "okuthengiswayo", "apha", "eMzantsi", "Afrika", "kufuneka", "kubhaliswe", "ku-Registrar", "(", "Umbhalisi", ")", ",", "Act", "36", "of", "1947", "(", "UmThetho", "36", "wowe-1947", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0 ]
83
[ "Inkampani", "ya", "phesheya", "ayifanelanga", "ukwenza", "isicelo", "sokungenisa", "elizweni", "apha", "eMzantsi", "Afrika", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0 ]
84
[ "Isicelo", "sokubhalisa", "ukutya", "kwasefama", "nezichumisi", "singenziwa", "kuphela", "yinkampani", "yasekhaya", "ebhalisiweyo", ",", "ummi", "waseMzantsi", "Afrika", "okanye", "umbutho", "osemthethweni", "obhalisiweyo", "apha", "eMzantsi", "Afrika", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0 ]
85
[ "Cela", "ii-guidelines", "(", "izikhokelo", ")", "malunga", "neemfuno", "ngokubanzi", "zokutya", "kwasefama", "kuMbhalisi", ",", "Act", "36", "of", "1947", "(", "UmThetho", "36", "wowe-1947", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0 ]
86
[ "Iitsheki", "neposoda", "kufuneka", "zihlawulwe", "ku-Director-General", ":", "Agricultur", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
87
[ "Iifomu", "zesicelo", "kufuneka", "zisayinwe", "ngumntu", "otyunjiweyo", "ngokusemthethweni", "yaye", "lona", "kunqweneleka", "kube", "ngumntu", "wenkampani", "onoqhagamshelwano", "noMbhalisi", "." ]
[ 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
88
[ "Ukunikela", "izicelo", "kwii-", "Technical", "Advisers", "(", "Abacebisi", "bezoBuchwepheshe", ")", "kuya", "kubambezela", "inkqubo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0 ]
89
[ "NB", ":", "Le", "pemithi", "yokungenisa", "iintlanzi", "zamazwe", "angaphandle", "ayibandakanyi", "iintlanzi", "zamanzi", "afreshi", "nezilawulwa", "liSebe", "lezoLimo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0 ]
90
[ "Izicelo", "zeepemithi", "zokungenisa", "iintlanzi", "zamazwe", "angaphandle", "ukulungiselela", "iintlanzi", "zamanzi", "afreshi", "ziphilile", "okanye", "iintlanzi", "i-tropical", "fish", "masenziwe", "kwiSebe", "lezoLimo", "." ]
[ 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0 ]
91
[ "(", "Ukuba", "ufuna", "ingcaciso", "engaphezulu", "ngeentlobo", "ze-Convention", "of", "International", "Trade", "in", "Endangered", "Species", "(", "CITES", ")", "yiya", "kwiziko", "lewebhu", "http://www.cites.org", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
92
[ "Zalisa", "iifom", "zokwenza", "isicelo", "ezifanelekileyo", "uze", "uzingenise", "kwiSebe", "leMicimbi", "yokusiNgqongileyo", "noKhenketho", ",", "kunye", "nale", "ngcaciso", "ilandelayo", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
93
[ "imihla", "yokumka", "nobuyela", "eMzantsi", "Afrika" ]
[ 0, 0, 0, 5, 6 ]
94
[ "malichazwe", "iziko", "eliyi-ofisi", "yemida", "yaseMzantsi", "Afrika", "eya", "kusetyenziswa", "xa", "kubuyelwa", "eMzantsi", "Afrika" ]
[ 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 5, 6 ]
95
[ "cacisa", "ukuba", "iintlanzi", "ziya", "kungeniswa", "zinjani", "na", "kweli", "lizwe", "(", "Zikhenkciwe", "/", "Zibandisiwe", "/", "njl.njl.", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
96
[ "ubungqina", "bentlawulo", "(", "isiliphu", "sedipozithi", "yebhanki", "sentlawulo", "yepemithi", "ye-R120", "ngomenzi-sicelo", "ngamnye", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
97
[ "Ukuze", "uthumele", "iintlanzi", "zolwandle", "kumazwe", "angaphandle", "okanye", "ngaphandle", "kwemida", "yeRiphabliki", "yoMzantsi", "Afrika", ",", "kufuneka", "wenze", "isicelo", "sepemithi", "yokuthumela", "kumazwe", "angaphandle", "nesivunywa", "nguMphathiswa", "weSebe", "leMicimbi", "yokusiNgqongileyo", "noKhenketho", "(", "Minister", "of", "Environmental", "Affairs", "and", "Tourism", "okanye", "omnye", "umntu", "onegunya", "lokwenza", "oko", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
98
[ "NB", ":", "Le", "pemithi", "yokuthumela", "iintlanzi", "kumazwe", "angaphandle", "ayizibandakanyi", "iintlanzi", "zamanzi", "afreshi", "nelawulwa", "liSebe", "lezoLimo", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0 ]
99
[ "Izicelo", "zeepemithi", "zokuthumela", "iintlanzi", "kumazwe", "angaphandle", "ukulungiselela", "iintlanzi", "zamanzi", "afreshi", "ziphilile", "okanye", "iintlanzi", "i-tropical", "fish", "masenziwe", "kwiSebe", "lezoLimo", "." ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0 ]

Dataset Card for [Dataset Name]

Dataset Summary

The isiXhosa Ner Corpus is a Xhosa dataset developed by The Centre for Text Technology (CTexT), North-West University, South Africa. The data is based on documents from the South African goverment domain and crawled from gov.za websites. It was created to support NER task for Xhosa language. The dataset uses CoNLL shared task annotation standards.

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

The language supported is Xhosa.

Dataset Structure

Data Instances

A data point consists of sentences seperated by empty line and tab-seperated tokens and tags. {'id': '0', 'ner_tags': [7, 8, 5, 6, 0], 'tokens': ['Injongo', 'ye-website', 'yaseMzantsi', 'Afrika', 'kukuvelisa'] }

Data Fields

 • id: id of the sample
 • tokens: the tokens of the example text
 • ner_tags: the NER tags of each token

The NER tags correspond to this list:

"OUT", "B-PERS", "I-PERS", "B-ORG", "I-ORG", "B-LOC", "I-LOC", "B-MISC", "I-MISC",

The NER tags have the same format as in the CoNLL shared task: a B denotes the first item of a phrase and an I any non-initial word. There are four types of phrases: person names (PER), organizations (ORG), locations (LOC) and miscellaneous names (MISC). (OUT) is used for tokens not considered part of any named entity.

Data Splits

The data was not split.

Dataset Creation

Curation Rationale

The data was created to help introduce resources to new language - Xhosa.

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

The data is based on South African government domain and was crawled from gov.za websites.

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

The data was produced by writers of South African government websites - gov.za

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

The data was annotated during the NCHLT text resource development project.

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

The annotated data sets were developed by the Centre for Text Technology (CTexT, North-West University, South Africa).

See: more information

Licensing Information

The data is under the Creative Commons Attribution 2.5 South Africa License

Citation Information

@inproceedings{isixhosa_ner_corpus,
 author  = {	K. Podile and
       Roald Eiselen},
 title   = {NCHLT isiXhosa Named Entity Annotated Corpus},
 booktitle = {Eiselen, R. 2016. Government domain named entity recognition for South African languages. Proceedings of the 10th   Language Resource and Evaluation Conference, Portoro啪, Slovenia.},
 year   = {2016},
 url    = {https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/312},
}

Contributions

Thanks to @yvonnegitau for adding this dataset.

Downloads last month
277
Edit dataset card