text
stringlengths
2
397
kh s h k h k sh kh h sh h s kh s k h s h h kh h s k h k h s h kh h h s k h h k h h s k h h
h k h h h sh k h h h h h k h h h sh k h h h k h h h sh k h h h h h k h h h s k h h h k h h h h sh k h h h h k h h h sh k h h h k h h s h sh k h h k h h k k sh h h k
h h s h h k h h k h h h h s h h h h k h h h s h h h k h h k h h h
h s
h h k h s h h k h k h s h h k h h k s h k h
kh h h s s k h k h h h s h h k h s h k h k h h s h h h k h h s h k h k h h s h h k h h s kh k h h h s h s h k h h h s h k h k h h s h kh h s h k h kh h h s k
h s s k h s s s h s s k h s s h s s h s s h s s h s s s h s s h s s h k c h s s h s s h s s h s s h s s h s s s h s h s s h s s h s s h s s h s s h s s s h s s h s s s h s s k c h s s h s s h s s h s s h s s kh s s sh s s h s s s h s s h s
s sh s s ck s s h s s h s h s s h s s s k s h s s s s s s h s s s s s h s s k s h s s k s h s s k s h s s k s s h s s k s h s s k s h s s k s h s s k s s h s k s s s h s k
h h s k h h k h h s h h k h s h h k k h h k h s h h k h s h h k h k h s h
k sk ck sk k sk k sk k sk ck sk k sk k sk k sk k sk k sk c k sk k sk k sk k sk k sk k sk ck sk k
kh h k h h s h k h k h s h k h h k h s h k h h k h h k h k h k h h s h k h k h s h k h h k h s h kh h k h h k h k h k h h s h k h k h s h k h h k h s h h k h k h h k h k h k h h s h k h k h s
h s k h h s h s h k k h s h k s h s k k c h k s h s h k k h s h k h s s h k h k s h k s h s s h k s c s h s c s s c s c s c s c s k c s h k s c s c k c k s c k c s k c k c k s c k h s s c k s c
k h h k h s h s
k h s k h s k h s k h s k h s k h s k h s k h s k h s k h s k h s k h s s s
h h s h h k h h h k h s h s s h k h h s h k h k h h h s h h h h k h h h s h k h h k s h s h h h k s
s s sh s k c k s s h s s s h s s h s s s s h k k s s h s s s s h s s s s s s s s h k k c h k k s h k k s h s s k s h s s k s s s h s k s s h s s s k h s k s s h s s k s h s k s
h k h h s k h k h h h s h kh h s h k h h k h h k h s h h k h s h h k h k h s h h kh h s h k h h k sh h s h s h k h h s k h h k h h s h h k h s h h k k h h k h s h h k h s h h k h k h s h
s s k c s h c k h c s s h s c s s k c c s h c c s h c s c h c s c s ch c s h c s c c h s c s s k c c s c h s c h c c s h c s c h c s s c s h c c s h c c c h s c s h c cs c h c s s ck h c h cs h s c h c s c s h c c s h c c h c c s c h s c h c c c h c s c s ch c s h c s c k c s c s c h s c ch s c s c h s s
h k s h k h k s h k k h s h k h k s h k s h k s h k h k s h k k h s h k h k s h k s h k s h k h k s h k k h s h k h k s h k s h k s h k h k s h k h
h s
h k s h k h k s h k k h s h k h k s h k s h k s h k h k s h k k h s h k h k s h k s h k s h k h k s h k k h s h k h k s h k s h k s h k h k s h k h
k h h s
s h s s h s s h s k h s s s h k h s s h s s h s s h s s h s s h s s h s s h s s h s s h s s h s s h s s s h s s h s s h s s s h s s k c h s s h s s h s s h s s h s s h s s s h s s h s s h s s h s s s h s s h s s h s s s h s k s h s s s h s
kh h k h h s h k h k h s h k h h k h s h k h h k h h k k h h k h h s h k h k h s h k h h k h s h k h h k h h k k h h k h h s h k h k h s h k h h k h s h k h h k h h k k h h k h h s h k h k h s
k h k h s h k h s k h k h s k h k s h k k h s k c k
ch s c k c s c s h c c s h c s c h c c h c s c h c c c h c s s ch s s ck h c s c h c s c h s c c h s c s h c s c h c c s h c c s h c s c c h c s s h c s c s c h s c s s h c k s h c k c h c s c h s c s c h s s k c h c s c h s c h c s c s c h c s h c s c h c s c c h c s h c c c h c c h c c c s h c c c ch c
h c c c h c c c h c c c h c c s h c s c h c cs c h s c h c c s h c cs c h s c s s h k c c c s s c s c s s k c c h c s c h c s ch s c h c c s ch c s ch c s h c s c h c s c ch s c c h c s h c s c h c s c s s k ch s c s c c h s c s h c s s c h s s c k h cs c h s c h s c s h c s c h c c c h s c h c s c c h s
k h h h s h s h k s k h s h h s h k h s h h s k h s k h s h h h k h s h s h s k h s k h s h h s k h h s h h s k h s k h h s h k h h s h h s h k h s k h s h h k h h s h h s k h k h h h s k h h h h s s k s s s s s s s s h k h s h h s k h k h s h h s k h h s h s h s k h s k h s h h s k h h
s h s k s s s h s s h s s h s s k h s s s h s s s h s s s h s s s h s s s h s s s s k h s s h s s h s s s s s s k h s s s h s s k c h s h s s h s s h s s h s s h s s h s s s h s s h s s h s s h s s h s s h s s h s s h s s s h s s s k h s s h s s h s s h s
k h h h s h h k h s h h k h h s h h h k h s h h h k h s h h k h h s h h k h h s h h h k h s h h k h k h s h h h k h h s h h k h h s h h k h h s h h k h s h h k h h s h k h k h h s h h k h h s h h k h h s h k h h s h h h k h
k h s h k h s h k h s h k h s h k h s h k h s h k h s h k h s h k h s h k h s h k h s h k h s
s h h k h h h s h h h h k h s h s h h h h k h h h s h h h h k h h h s h h h h k h h h s h h h h k h s h s h h k h h h h s h h h h k h h h s h h h h k h h h s h h h h k h s h s h h h k h h h h s h h h h k h h h s h h h h k h h h s h h h h k h s h s h h k h h h s h h h h k h h h s h h h h k h h h s h h h h k h s h s h h h h k
kh sh k h k s h k h sh k h k s h k k h sh k h k s h k h sh k h k s h k k h sh k h k s h k h sh k h k s h k k h sh k h k s h k h sh k h k s h k k h sh k h k s
h s
k h h h s h s k h s h k s h h s s s s s s h s s h k h s s s s h t s h s h h k h s s s k c s h h s k h s k h h s h k h h h s h s k h s k h h s h h k h s h h s k h s k h h s h k h s h h s k h s k h s s c k s h h s h k s k h h h s k h h h s h s k h s k h s h h k h h
k h s h k h h s kh h s k h h s k h s h k h h s k h h s k h h s k h s h k h h s k h h s k h s
h k k h k s h h k h k h k sh h k h k k h k s h h s h k k h k h s k s h s h k k h k h s h h k k h k h s h h k k h k s h h h k h k k s h h s s h k k h s k h k k s h k h k k h s k h k k s h k h k k h s k k h k s h k h k k s h k h k s h k k h
h k h s
c s s k k c s c c c c s c s c s s k c s k c c s s c k s c k s s s s s s c k s k c c s c k c s s k k s s c t c s s c s s k c s k c s s c c s s k k c s s c s k c s c k s s s s s s k c k s s s s s s k k c s s s s s s k k c c c k c s c k s c k c c t t k k c s s k c s k c c
s h k s s h s k h s s k h s s k s h s k s h s k sh s k h h s s k sh s k h h s s k sh s k sh sh s k sh s k s h s k sh s k sh s k sh s k s h s k sh s k
h h s h h k h h s
h s s h h k s s k h h k s k s h h
s k h s s s k s s h s s k s h s s s k c s s h s s k s h s s k h s s s k h s s s k h s s k s h s s s k s h s s k s s k h s s c k s s s k s s h s s s k s s h s s s s s s k s h s s h s s h s s h s s
h k s h k h k s h k k h s h k h k s h k s h k s h k h k s h k k h s h k h k s h k s h k s h k h k s h k k h s h k h k s h k s h k s h k h k s h k h
kh k h sh s h kh k h s h s h kh k h sh s h kh k h s h k h k k h s s h k k h s h h s h k k h s s h k k h s h h k h
k h s k h h s h k h s h h s k h s k h s s c k s h h s h k s k h h h s k h h h s h s k h s k h s h h k h h s h h s k h s k h s h s h k h h s h h s k h s s s s k t c k
h k h s
k h h s h h h k h s h h k h h s h h k h h k s h k h h k h s h h h k h s h h h k h h s h k h h k s h k h k h h s h h s k h h s h h k h h s h h k h s h s h k h k h h
k h h h k ss h h h s k h h k h s h h k h h k s h h h k k h k h h s h h s h k h k h h s h h
h s h k h k h h s h kh h s h k h kh h h s k
h k h k h s h s h k h s h h k h k h h k h s h s h k h s h h s h k h k h s h s h k h s h h k kh h h k h s h s h k h s h h s h k h k h s h s h k h s h h k h k h h k h s h s h
ck
k c h s h h s k h k h h h s k h h s h h s k h s k h h s h k h h h s h s k h s k h h s h k h h s h h s k h s s s s s h k h h s h s k h s k h h s h k h h s h h s k h s k h s h h k h h h s h s k h s k h h s h k h h s h h s h k s h s s s s k c h s s h s k s h s h k h
k h sh
h k h k h s h s h k h s h h k h k h h k h s h s h k h s h h s h k h k h s h s h k h s h h k kh h h k h s h s h k h s h h s h k h k h s h s h k h s h h k h k h h k h s h s h k h s h h
k h h s h h k h s k h s h h k h h s h h k h h s h h h k h s h h k h k h s h h s k h h s h h k h h h s h h k h s h h k h k h s h h h
k h sh h
h k h s
k h sh
kh h h h skh h h h kh h h h skh h h k h h h h skh h h h kh h h h sk h h kh h h h skh h h h kh h h h skh h h k h h h s h skh h kh h h k k s h h kh
s h k h k h h k h s h s h k h s h h k h k h s h h k h h s h h k h k s h s h k h k h
c h c s h c s c h c s c s s k ch s c s c c h s c s h c s s c h s s c k h cs c h s c h s c s h c s c h c c c h s c h c s c c h s c s h c s c h c c s c h c s s h c ck s s ck ch s c h c s s h c s s k c h c s c c h s c ch s c s h c s c c h s c h c s c s h c s c c h s c h s c s c s h c s c s h c s c s s k h h
k h h h h s h h h k h h h h s h h k h h h h s h h h k h h s h s h h h k h h h h s h h h k h h h h s h h h k h h h h s h h h k h h s h s h k h h h h s h h h k h h h h s h h h k h h h h s h h h h k h s h s h h h h k h h h s h h h k h h h h s h h h h k h h h s h h h h k h s h s h h h k h h h s h h h k h h h s h h h k h
h h s h k h k h h s h k h k h h s h k h h k h s h
h s
h h h k h s h h k h h s h h h k h s h k h k h s h k h k h s h h h k k h s s h h k
k h k k h s h k h k k k s h kh k h k k h k k k h s h s h k k h k h s s s h s h k k h k s h h h k k h k k s h h k k kh k k k k s h h k h k k s h h h k k s h k h s h h k k s h k k h s k h k h k k s k h k k h s h h k k s h k h s h
h k h s h k h k h h s h h k h k h s h h k h k h s h h k h k h s h h k h k h k h k h k h h s h h k h k h s h k h h k h s h h k h k s h h h k h k h s h h k h k h s h h k h k h k h h k h k s h h h k k h s h h h k h k h s h h k h k h s h h k h k h s h h k h k
c h c k k c c c k s s h k c c k c k s h h k h k h h k h s k c k c s c k c s c c c k k c c c k c s c c c c k c k c s c k c k c c c k c s c k c k c k c c h k s c h k k c h c c k c s c k
s h k s h k s h k s h k s h s k h k s h k s h s k s h k s h k s h s k h k s h k s h s
h k sh h k sh h h h k h h s h kh s h kh sh kh h s kh sh h k
h s h h s h k h s h h k s h k h s h h s h k
h k h s h h h k k h h s s h s k h h h s h k h k h h s h h k k h k k h h s h h h s h k h kh h s h k h h h s h k h h k h s h h k h k h s h h k h h k s h k h
kh sh k h k s h k h sh k h k s h k k h sh k h k s h k h sh k h k s h k k h sh k h k s h k h sh k h k s h k k h sh k h k s h k h sh k h k s h k k h sh k h k h
k h k h s h h k h k h k h h k h k s h h h k k h s h h h k h k h s h h k h k h s h h k h k h s h h k h k h s h h k h k h s h h k h k h s h h k k k k t s k t s k k st st k t s k t s k t s k k t s t s k t s k s k t s t k k c k k k k k k k
s h h k h k h h k s h s h s h k h h h h s h s k h s s s s s s s t h k c k c s h k s h s h k h s k h k s h s h s h s k h h s h s h k k h s h k s h s k k c h k s h s h k k h s h k h s
h k h s
k h h s
h k h s h h k h sh h k h h s h h h k h sh h h k h s h h k h sh h h k h s h h h k h sh h h k h s h h k h sh
h s k c s k c s h s k c s h s c k s c s h s k c c s k c s h s k c c k h k s c h s k c h s k c s c s h k s c s s t s s k c s k c s h s k c s h k s c s h s h k c s k c s h s c s h k c s h s h s k c s k c s h s k c s h k c s h s h s k c h s k c s h s k c s h k h s s h s k c s k c s h s k c s c k s s h s k c s c k c s h s k s c c k s c s h s k c
h s h
h k h s h
c k c k h k o k h h k h h k h o k h k h h k h k h h h o k h k h k s s k s k s s c k k h k o k h h k h h k h h k o h k h h k h k h h k o k h h k s k h s h h k s s k h s
h k s h k h k s h k k h s h k h k s h k s h k s h k h k s h k k h s h k h k s h k s h k s h k h k s h k k h s h k h k s h k s h k s h k h k s h k k
c k c k s s s s s h s k h k h s k h k s h k h k s h k h k h s k h k k h k h k s h k h k h s k h k s h k h k s h k h k s h k h k s h k h k s h k h k s h k h k s h k h k s h k h k s h k h k h s k h k s h k h k h s k h k s h k h k s h k h k h s k h k h s k h k h s k h k s h k h k s h k h k s h k h k s
h c s c h s c s c h s s k c h c s c h s c h c s c s c h c s h c s c h c s c c h c s h c c c h c c h c c c s h c c c ch c c c h s c s c h s c s h c s c s h c s s k c h c c s h c s c h c c c h c c c h c c c h c c c h c c s h c s c h c cs c h s c h c c s h c cs c h s c s s h k c c c s s c s c s s k c c h c s c h
h k h s h h k h sh h k h h s h h h k h sh h h k h s h h k h sh h h k h s h h h k h sh h h k h s h h k h sh
h k h s k h k s h k h h s k h k s h k k h h s k h k s h k h h s k h k s h k k h h s k h k s h k h h s k h k s h k k h h s k h k s h k h h s k h k s h k k h h s k h k h
k h k k h s h k h k k k s h k h k h k k h k k k h s h s h k k h k h s s sh s h k k h k s h h h k k h k k s h h k k k h k k k k s h h k h k k s h h h k k s h k h s h h k k s h k k h s k h k h k k s k h k k h s h h k k s h k h s h
h h h k h s h s h h
h k h s h h s h k h k h s h h k h h s h h k h k h s h k h h s h s h h k h s h h k h s h s h h k h s h h h k h s h h h k h s h h h k h s h h h k h s h h h k h s h h h k h s h h k h s h s h h k h s h h h k h h
h s h k h k h h s h k h k h h s h k h h k h s h
h k h h s h k h h s h h k h h s h h k h k h s h h k h h h s s h kh h sh h k h h s h h k h h s h s h k h h s h h k k h h s h k h h s h h k h k h s h s h h k h h s h h k h h s h h h k h h s h h k h s k h s h h k h h s h h k h h s h h h k h s h h k h k h s h h s k h h s h h k h h h s h h k h s h h k h k h
s k s s sh s k sh s k s s h s c k s sh s k sh s k sh s k sh s k h s s k h s s k h s s k h s s k h s s k h s s k s h s k s h s k s s h s k s h s k s h s s k
kh sh k h k s h k h h s k h k s h k h k h s k h k s h k h h s k h k s h k kh sh k h k s h k h h s k h k s h k h k sh k h k s h k h h s k h k s h k h k h s k h k h
k c c k s c c k s c s s k s h s t k k c s h k s h s h k k h h k s h s h k k h s h k s h h k k h s h k h s s s h s h s s h k s h k h s h k h k h s t t t t c c h k s h s h s h
t h c c h t c s k c s s k c c s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s k
h k o h k o h k o h k o h k o h k o h k o h k o h k o h k o
k h s h k h s h k h s h k h s h k h s h k h s h k h s h k h s h k h s h k h s h k h s h k h s
k h h s k k h s h h k s h k h k s h h k k s h h k h s k h s h k h k h s h h k h s h s k h k h h s h k h h s h k h k h h k h s h s h k h s h h k h k h s h h k h h s h h k h k s h s h k h k h

Dataset Card for "onset-drums_corpora_parliament_processed"

More Information needed

Downloads last month
1
Edit dataset card