date
stringlengths
10
11
ve
dict
nso
dict
xh
dict
tn
dict
zu
dict
af
dict
ss
dict
en
dict
datetime
stringlengths
25
25
ts
dict
url
stringlengths
30
118
title
stringlengths
43
87
st
dict
nr
dict
2 May 2013
{ "text": "1. Tshiimo tsha Khabinethe nga ha mafhungo a ndeme kha nyimele ya zwino1.1. Khabinete i khou humbudza maAfurika Tshipembe vhoṱhe uri ndayotewa yashu i khwaṱhisedza pfanelo ya u gwalaba lwo tendelwaho nga mulayo. Khabinete yo dzhiela nṱha na u sa farea zwavhuḓi nga ha dzikhakhathi na migwalabo zwi si ho mulayoni zwine zwi nga vha khombo kha demokirasi yashu. Maṱamba e a livhiswa kha Minisṱa wa Pfunzo ya Mutheo nga Dzangano ḽa Vhagudisi ḽa Demokirasi ḽa Afurika Tshipembe na u ṱaniwa ha zwiluvhelo zwa vhafumakadzi musi vha tshi khou gwalaba zwi sumbedza u sa ṱhonifha vhafumakadzi nahone zwo bva. MaAfurika Tshipembe vho lwa nga maanḓa nahone tshifhinga tshilapfu vha tshi lwela demokirasi yashu, ngauralo ri tea u ḓibvisa kha mikhwa kana vhuḓifari vhu si havhuḓi vhune ha tshimbilelana na mivutshelano. Hu si kale hu ḓo vha hu tshi khou swika tshifhinga tsha nyambedzano dza miholo, zwo ralo Khabinete i khou ita khuwelelo kha tshitshavha, vhashumi na madzangano a vhashumi u litsha u ita nyito dzine dza ḓo tshinyadza demokirasi yashu. Khabinete i khou ombedzela uri nndwa yashu ya mbofholowo na demokirasi yo khwaṱhisedza uri milayo yashu ya shango i ri tendela u ita migwalabo yo tsireledzeaho. Khabinete i dovha hafhu ya ombedzela khuwelelo yayo kha vhashumi vhoṱhe ya u shumisa nḓila dzine dza vha hone nahone dzi re nga fhasi ha ndaulo dza u tandulula na nyambedzano dza miholo vha tshi khou ṱhonifha demokirasi yashu ye ra i lwela zwi tshi konḓa.1.2. Khabinete yo khoḓa u bvelela ha mbekanyamaitele na mbekanyamushumo zwo sedzanaho na u khwaṱhisedza tshiimo tsha Afurika Tshipembe sa vhuendelamashango ha dzitshaka vhuhulwane na mashango kana fhethu ha zwa mabindu. Izwi zwo khwaṱhisedzwa nga Tshitatisitiki tsha Vhuendelamashango tsha Ṅwaha nga Ṅwaha, tshe tsha rwelwa ṱari nga Muphuresidennde Vho Jacob Zuma. Tshitatisitiki tshi sumbedza uri nga 2012, vhaendelamashango vha dzitshaka vha linganaho 9.2 miḽiyoni vho dalela Afurika Tshipembe, tshivhalo tsho engedzea u bva kha 8.3 miḽiyoni nga 2011. Tshivhalo tsha vhaendelamashango Afurika Tshipembe tsho gonya nga phesenthe dza 10,2 nga 2012 – tshine tsha vha nṱha ha mbalokati ya ḽifhasi kavhili ya 4%.Iyi nyaluwo khulwane ngaurali kha vhuendelamashango ndi vhuṱanzi vhu vhonalaho ha u kona u ṱanganedza na u fara zwavhuḓi vhaendelamashango na tshenzhemo nnzhi ya vhuendelamashango ine shango ḽa vha nayo. Muṱangano wa zwa Vhuendelamashango wa 2013 (2013 Tourism Indaba) une wa ḓo farelwa ngei Durban u bva nga dzi 11 u swika dzi 14 Shundunthule u ḓo ṋetshedza tshikhala tsha u ṱana Afurika Tshipembe na vhathu vhaḽo. 1.3. Afurika Tshipembe sa fhethu ha vhubindudzi ḽo dovha hafhu ḽa wana iṅwe ṱhuṱhuwedzo nga u wina Pfufho ya Ṅwaha ya 2013 ya Shango ḽine ḽa isa mushumo Nnḓa ḽa Dzangano ḽa u isa Mushumo Nnḓa ḽa Yuropa (EOA). Izwi zwo itiswa nga vhubindudzi ho bvelaho phanḓa u bva kha khamphani dza ḽifhasi. Pfufho i ṋetshedzwa mashango na dzikhamphani dze dza shuma zwavhuḓi kha u ṋetshedza tshumelo kha makete wa Yuropa wa u isa mishumo nnḓa. Pfufho i na khonadzeo ya u ita uri hu vhe na vhubindudzi vhunzhi vhuswa nga 2013 na u ya phanḓa.1.4. Khabinete yo khoḓa u bvelela ha Mbekanyamushumo yo Ḓiimisaho ya u Wanwa ha Mveledziso ya Mannḓa a Fulufulu a Vhuedzedzeaho Mbekanyamushumo yo Ḓiimisaho ya u Wanwa ha Mveledziso ya Mannḓa a Fulufulu a Vhuedzedzeaho Afurika Tshipembe (REIPPP) ye ya livhuwiwa nga u wina Pfufho ya Ṅwaha ya Themamveledziso ya Thandela Yavhuḓi (ya zwa Mupo) nga Foramu ya Vharangaphanḓa ha themamveledziso ya Ḽifhasi.1.5. Khabinete i livhuwa MaAfurika Tshipembe vhoṱhe kha mushumo wavhuḓi wa u thusa shango uri ḽi kone u vhulunga 3 586 Mega Watts (MW) dza fulufulu u bva nga 2005, ḽine ḽa lingana na ḽine ḽa ṋetshedzwa nga tshiṱitshi tsha muḓagasi tshithihi.Ngauralo, Khabinete i khou ita khuwelelo kha vhathu vhoṱhe uri vha lingedze nga nḓila dzoṱhe u sa shumisesa muḓagasi sa izwi nḓisedzo ya fulufulu i tshi ḓo vha i tshi khou konḓelwa nga itshi tshifhinga. Roṱhe kha ri vhulunge fulufulu nga u dzima zwishumiswa zwoṱhe zwi si zwa ndeme. maAfurika Tshipembe vhoṱhe vha na maanḓa a uri mbone dzi dzule dzo fungiwa.Khabinete i ombedzela uri zwazwino a hu na nzudzanyo dzo itwaho malugana na u tsimiwa ha mavhone hu tshi itelwa u vhulunga muḓagasi. maAfurika Tshipembe vha ḓo ḓivhadzwa hu tshe na tshifhinga arali hu na ṱhoḓea ya u ita izwo, uri roṱhe ri kone u ḓilugisela hu tshe na tshifhinga.Khabinete i dovha hafhu ya ombedzela uri nyimele ya fulufulu i si yavhuḓi i vha i tshi khou itiswa nga u lugiswa ho teaho khathihi na zwithu zwa thekhinikhaḽa zwi songo lavhelewaho sa u tswiwa ha dzikhebuḽu. Khabinete i fhulufhedzisa maAfurika Tshipembe uri hu na mbekanyamushumo dzo vhalaho dza u khwaṱhisedza uri ṱhoḓea ya u vha na muḓagasi i swikelelwe na uri sisiṱeme ya maanḓa a muḓagasi i vhe i kha tshiimo tshavhuḓi tshifhinga tshoṱhe. Mbekanyamushumo ya u fhaṱa themamveledziso i fhulufhedzisa uri i ḓo vhona uri ikonomi i tikedzwa nga themamveledziso ya ndeme kana yo teaho kha miṅwaha i ḓaho. 1.6. Khabinete i dovha hafhu ya fhululedza vhathu vhoṱhe vho wanaho pfufho dza Oda dza Lushaka na u vha livhuwa kha u shela mulenzhe kha u khwinisa demokirasi yashu na u khwinisa matshilo a maAfurika Tshipembe.1.7. Khabinete i khou ita khuwelelo kha vhabebi vhoṱhe vha Afurika Tshipembe na vhaunḓi vhane vha vha na vhana vha u bva kha miṅwedzi ya 9 u swika kha miṅwaha miṱanu (5) u tsireledza mutakalo wavho nga u shumisa fulo ḽa shango ḽoṱhe ḽa u hayela tshifumbu na phoḽio kha vhana. Muhasho wa Mutakalo wo thoma iḽi fulo ḽa u hayela nga dzi 29 Lambamai 2013, hu tshi ṋetshedzwa vhana vho teaho mishonga hu tshi khou ḓadzisiwa kha khayelo dzo ḓoweleaho dzine vha dzi wana.1.8. Khabinete i tikedza nga vhuḓalo Vhege ya Tsireledzo Dzibadani ya Yuno (UN) ine ya thoma nga dzi 6 u swika dzi 12 Shundunthule 2013 nga fhasi ha thero ya “Tsireledzo ya Vhaendangaṋayo”.Khabinete i khou ita khuwelelo kha maAfurika Tshipembe vhoṱhe, nga maanḓa vhareili vha mimoḓoro na vhaendangaṋayo, uri vha vhe na vhuḓifhinduleli, vha vule maṱo na u ṱhogomela badani dzashu. Khabinete yo ombedzela uri vhathu vhane vha lovhesa kha bada dzashu dza Afurika Tshipembe ndi vhaendangaṋayo.Khabinete i dovha hafhu ya ita khuwelelo kha maAfurika Tshipembe vhoṱhe uri vha vule maṱo kana u ṱhogomela nga itshi tshifhinga na u tevhedzela milayo yoṱhe ya badani.1.9. Zwi tshi tevhela madalo a malugana na mushumo a Muphuresidennde Vho Jacob Zuma ngei kha Riphabuḽiki ya Nigeria vhukati ha ṅwedzi wa Lambamai 2013, Muphuresidennde wa Nigeria Vho Goodluck Jonathan vha ḓo dalela Afurika Tshipembe u bva nga ḽa 6 u swika nga ḽa 7 Shundunthule 2013. Nga tshenetsho tshifhinga, vhushaka vhukati ha mashango mavhili vhu ḓo khwiniswa na u haseledzwa nga fhasi ha thikhedzo ya Khomishini ya Tshaka mbili ya Afurika Tshipembe na Nigeria. Khabinete i khwaṱhisedza vhuḓinekedzeli ha muvhuso wa Afurika Tshipembe malugana na u khwaṱhisedza vhushaka haḽo na Nigeria u itela u engedzedza mbambadzo vhukati ha mashango mavhili na tshumisano u itela Afurika ḽa khwine.1.10. Khabinete yo ṱanganedza lwa tshiofisi khumbelo ya pfarelo u bva kha Minisṱa Muhulwane wa Riphabuḽiki ya Vhukati ya Afurika, Vho Nicholas Tiangaye, nga ha mafhungo a si avhuḓi a u lovha ha miraḓo ya Mmbi ya Maswole ya Afurika Tshipembe (SANDF).Khabinete i dovha hafhu ya ombedzela vhuḓinekedzeli kha Afurika ḽa mulalo, ḽo bvelaho phanḓa na u vha na vhudziki nga kha u dzhenelela na mbekanyamushumo, hu tshi katelwa ndivho dza malugana na u ita uri hu vhe na mulalo. 1.11. Khabinete yo imela Muvhuso na vhathu vha Afurika Tshipembe, yo rumela ndiliso kha Riphabuḽiki ya Vhathu ya China nga murahu ha u vha hone ha mudzinginyo we wa fhedza tshitshavha kha vundu ḽa Sichuan ḽa shango nga dzi 20 Lambamai 2013. Khabinete yo dovha hafhu ya rumela ndiliso kha vhathu vha Bangladesh vhe vha kwamea kha khombo ya fekiṱhiri.1.12. Khabinete yo ṱanganedza u dala ha miraḓo ya ḽihoro ḽivhusi kha Muphuresidennde wa kale Vho Nelson Mandela. Ayo madalo o vha a tshi tshimbilelana na milayo yo ṱanganedzwaho ya vhuthu (Ubuntu) malugana na u ṱhonifha vhaaluwa. Vhafari vha ofisi vhenevho vho sumbedza dzangalelo kha lushaka kha nyimele ya Muphuresidennde wa kale vha dovha hafhu vha shumisa itshi tshifhinga u ḓivhadza lushaka, dzhango na ḽifhasi nga ha nyimele ya avha muhulisei washu vhane ra vha funesa. 2. Nyambedzano na tsheo dza ndeme dza Khabinethe2.1. Khabinete yo sedzuluswa malugana na u dzhenelela ha Afurika Tshipembe na ndeme dza Foramu ya Ḽifhasi (WEF) ya Afurika 2013 ine ya ḓo fariwa ngei Kapa u bva nga dzi 8 u swika nga dzi 10 Shundunthule 2013, nga fhasi ha thero: “Nḓisedzo ya pfulufhedziso dza Afurika”.WEF-Africa ndi foramu ya dzingu yo sedzesaho kha ikonomi ine ya ṋetshedza mabindu na vhabindudzi vhapo na vha dzingu na vhane vha vha na dzangalelo kha dzingu tshikhala tsha u rengiselana na u shumisana na mivhuso. Foramu ine ya ḓo vha hone i ḓo ṋetshedza Afurika Tshipembe tshikhala tsha u davhidzana na u ṱuṱuwedza vharangaphanḓa vha Afurika na mabindu a dzitshaka na a dzingu nga ha u dzhenelela hu konadzeaho malugana na u konanya na u khwinisa nyaluwo Afurika Tshipembe na kha dzingu.2.2. Khabinete yo themendela uri edishini ya vhurathi ya Zwisumbi zwa Mveledziso i anḓadziwe. Zwisumbi zwa Mveledziso zwo no vha nyanḓadzo ya ṅwaha muṅwe na muṅwe nahone edishini ya 2012 i nweledza datha ya zwiitei zwa u swika kha tshifhinga tsha vhukati ha ṅwaha wa 2012. Zwisumbi zwi thusa kha u pfesesa mbekanyamaitele dza muvhuso dzo fhambanaho na vhurangeli ha nḓisedzo ya tshumelo. Tsenguluso ya zwiitei yo katelwaho kha tshisumbi tshiṅwe na tshiṅwe i khwaṱhisedza nḓivho yashu malugana na u bvelela ha mveledziso ya vhathu ine ra khou ita sa lushaka kha masia a ndeme a mbekanyamaitele na u sumbedza masia ane ra tea u shumesa khao. Hu ḓo dzudzanywa muṱangano wo khetheaho na vhoramafhungo u itela u ṋea muvhigo.2.3. Khabinete yo ḓivhadza dzi 31 Ṱhangule 2013 sa datumu ya u fhedza kha Riphabuḽiki ya Afurika Tshipembe malugana na dzitshavhi dza Angola dzine dza kwamea. Izwi zwi tshimbilelana na datumu ya u fhedza yo ḓivhadzwaho nga Khomishinari Muhulwane wa Yuno wa Dzitshavhi (UNHCR) nga Tshimedzi 2009 na u ita uri hu vhe na u khwinisea ha u ṱangana ha madzingu.Ho vha na tshanduko khulwane u bva tshe ha fhela nndwa ya vhapo ya Angola. Hu pfi tshavhi dza Angola dzi tea u kona u dovha dza vha na vhudzulapo ha shango ḽadzo ḽine dza bva khaḽo, vhunga nyimele dzine dza ṱalusa uri muthu a vhe tshavhi dzi si tsheho.Muvhuso wa Afurika Tshipembe u ḓo vhona uri vhadzulapo vhoṱhe vha Angola vha re Afurika Tshipembe vha ḓivhadzwe nga ha maitele a datumu ya u fhedza ya dzitshavhi kha vhathu vhane zwa vha kwama na u vha ṱuṱuwedza uri vha ḓibvisele khagala uri vha kone u humiselwa shangoni ḽavho. 2.4. Khabinete yo sumbedza uri Union Buildings i ḓo pembelela ṅwaha wayo wa vhu 100 nga Nyendavhusiku. Yo dovha hafhu ya ṱanganedza uri miṅwaha ya ḓana i pembelelwe nga kha thandela dzo fhambanaho u fana na u pembelela nga Ḓuvha ḽa Vhupfumedzani, 16 Nyendavhusiku 2013 nga fhasi ha thero ya u ṱuṱuwedza vhushaka ha vhathu, vhuthihi ha lushaka, u katelwa na vhupfumedzani. 2.5. Khabinete yo tenda uri muvhigo wa nga ha Kushumele kwa Sekithara ya Pfunzo na Mannḓalanga a Vhugudisi (SETAs) une wa bva kha Tshigwada tsha Mushumo tsha Minisṱa nga ha SETA u anḓadzwe uri vhathu vha kone u ṋea mihumbulo. Muvhigo u ṋetshedza themendelo nga ha uri kushumele kwa SETA ku nga khwiniswa hani nga kha tsengululo ya masia a ndeme o fhambanaho a no nga sa U dzudzanya na Nḓisedzo, Thevhedzelo na Kuvhusele, na Ndambedzo na Ndangulo ya Masheleni. 2.6. Khabinete yo tendela Tsumbanḓila ya Tsedzuluso ya Thekhinoḽodzhi ya Vhudavhidzani (ICT), Mveledziso na Vhusiki (RDI) sa vhubindudzi ha tshifhinga tshilapfu na nzudzanyo ya u shumisa ya ICT RDI Afurika Tshipembe u itela u tikedza mveledziso ya matshilisano na ikonomi.RDI kha sekithara ya ICT ndi ya ndeme kha u ṱuṱuwedza u ṱaṱisana ha dziikonomi. Vhunga zwo sumbedzwa kha Puḽane ya Mveledziso ya Lushaka ya 2012, Afurika Tshipembe a ḽi tsha vha kha vhuimo haḽo ha u thoma kha dzhango kha Inthanete na ṱhumano ya inthanete ya luvhilo luhulwane.Iyi tsumbanḓila ndi nḓila ya u shumisa ya nzudzanyo yo teaho, yo vhumbiwaho nga sethe ya puḽane dza vhuitwa na mitheo ya u shumisa, u itela u langa vhubindudzi ha Afurika Tshipembe kha ICT RDI kha miṅwaha ya 10 i ḓaho.Nzudzanyo ya ICT RDI yo no ḓi thoma u sumbedza u bvelela hu vhonalaho u fana na thandela ya u sumbedzela ya ṱhekhinoḽodzhi i sa ṱumiwi kha thambo dza muḓagasi, ine ya thusa kha nḓisedzo i sa ḓuri ya ṱhumano ya inthanethe ine ya vha na luvhilo luhulwane kha zwikolo zwa mahayani zwine zwa fhira 200 ngei Mpumalanga na Limpopo.2.7. Khabinete yo amba nga ha u fariwa ha Muṱangano wa Ḽifhasi wa Dzangano ḽa Vhadizaini vha Zwifhaṱo ḽa Dzitshaka wa 2014 (UIA) ngei Durban nga Tshiimiswa tsha Afurika Tshipembe tsha Vhadizaini vha Zwifhaṱo (SAIA).SAIA yo wina bidi ya u fara Muṱangano wa Ḽifhasi wa UIA we wa farelwa ngei Turin, kha ḽa Italy. Muṱangano wa 2014 u ḓo vha wa ndeme vhukuma kha u ṱuṱuwedza zwa u dizaina zwifhaṱo kha dzhango khathihi na u ṋea vhadizaini vha zwifhaṱo nḓivho ya vhupo ha zwa u dizaina zwifhaṱo yo fhambanaho nahone hu shandukaho.3. U thola3.1. Khabinethe yo tendelana kha vhathu vha tevhelaho vhe vha khethwa:a) Vho Coceko Bambihlelo Johan Pakade vho khethwa sa Mulanguli-Dzheneraḽa Muhashoni wa Mveledziso ya Matshilisano.b) Vho Fhumulani Peter Netshipale vho khethwa sa Mufarisa Mulanguli-Dzheneraḽa: Mveledziso ya Ṱhanganyelo Muhashoni wa Mveledziso ya Matshilisano.c) Vho Harold Maloka vho khethwa sa Mufarisa Mulanguli Mutshimbidzi Muhulwane: Mashumele a Mveledziso na Phaḓaladzo ngei kha zwa Tshumelo ya Muvhuso ya Vhudavhidzani na Mafhungo.d) Vho Mogogodi Doris Dioka vho khethwa sa Mulanguli-Dzheneraḽa (Mufarisa Mulanguli-Dzheneraḽa) ngei kha zwa Mishumo ya Vhuganḓisi ha Muvhuso.e) Vho Constance Glerah Nxumalo vho khethwa sa Mufarisa Mulanguli-Dzheneraḽa: Tshumelo dza Vhulondavhathu Muhashoni wa Mveledziso ya Matshilisano.3.2. Khabinethe yo dzhiela nzhele u khethiwa ha Vho Mr Asogan Moodley sa Mulanguli Mutshimbidzi Muhulwane wa Vhulanguli ha Lushaka kha Vhudodombedzi ha Khombekhombe {NRCS} lwa u bva nga dzi 01 Fulwi 2013 na nga themo ya ofisi yo salaho i ne ya khou fhela nga dzi 31 Nyendavhusiku 2014.3.3. Khabinethe yo dzhiela nzhele u khethwa ha miraḓo i tevhelaho ine ya ḓo shuma kha Bodo ya Vhulanguli ha Lushaka kha Vhudodombedzi ha Khombekhombe {NRCS} u bva nga dzi 1 Fulwi 2013 lwa tshifhinga tsho salaho tsha themo ya ofisi tshine tsha ḓo fhela nga ḽa 23 Ṱhafamuhwe 2014.a) Vho Jeff Molobela (Mudzulatshidulo)b) Vho Paul Kabelo Kgothatso Serote3.4. Khabinethe yo tendelana kha u khethiwa ha Bodo ya Maḓi ya Sedibeng ntswa, lwa tshifhinga tsha miňwaha miṋa (4) u bva nga dzi 30 Lambamai 2013.a) Muimeleli wa zwa mulayo Vho Shami Kholongb) Vho Derick Mbowenic) Vho Maemili J Ramataboe (Mudzulatshidulo)d) Vho Goitse Griessel Ramakaranee) Vho Eric Atlholang Gaboronef) Vho Kgalalelo Gloria Serekog) Vho Pulane Elsie Molokwaneh) Vho Moses Mphahlele Mthombenii) Vho Matshedisho David Dikoko (Mufarisa Mudzulatshidulo)j) Vho Deon Daniel Madyo3.5. Khabinethe yo dzhiela nzhele zwauri Bannga ya Mveledziso ya Afurika i ḓo fara khetho dzi angaredzaho dza Vhalanguli Vhahulwane Muṱanganoni wa Ňwaha wa 2013 ngei Marrakech, Morocco nga dzi 31 Shundunthule 2013.a) Khabinethe i tikedza u khethwa ha Vho Shahid Khan uri vha shume themo ya vhuvhili sa Mulanguli Muhulwane vho imela Afurika Tshipembe, Lesotho na Swaziland.3.6. Khabinethe yo tendelana kha u khethwa ha Bodo ntswa ya Zhendezi ḽa Vhutsila ha Thekhinolodzhi lwa tshifhinga tsha miňwaha miṋa, i ne ya ḓo thoma nga dzi 1 Shundunthule 2013.a) Vho Khungeka Njobe (Mudzulatshidulo)b) Vho Rosetta Xabac) Dokotela Vho Bonakele Mehlomakulud) Vho Mohamed Moollae) Vho Helen Brown (vho nangwa hafhu)f) Muphurofesa Vho David Ellis Kaplang) Adv Motlatjo Josephine Ralefataneh) Dokotela Vho Petro Terblanchei) Vho Fadl Hendricksj) Dokotela Vho Steve Lennon3.7. Khabinethe yo tendelana kha u khethwa ha miraḓo i tevhelaho lwa themo yo salaho ya Bodo ya Zhendedzi ḽa Tshikhalani ḽa Lushaka ya Afurika Tshipembe ya zwino, ine ya khou fhela nga dzi 31 Shundunthule 2014.a) Vho Esther Khambuleb) Vho Marius Rezelmanc) Muphurofesa Vho ADM Walkerd) Dokotela Vho Daphney Mayindie) Dokotela Vho Jonas MphepyaMbudziso:Vho Phumla Williams (Mufarela Muambeli wa Khabinethe)Vhukwamani: 083 501 0139", "title": "Tshitatamennde tsha muṱangano wa Khabinete wa dzi 30 Lambamai 2013", "url": "https://www.gov.za/ve/tshitatamennde-tsha-mu%E1%B9%B1angano-wa-khabinete-wa-dzi-30-lambamai-2013" }
{ "text": "1. Maemo a Kabinete ka ga merero ye e lego ditabeng ka seemong sa bjale1.1. Kabinete e gopotša maAfrika Borwa ka moka gore molaotheo wa rena o fa tumelelo ya go ngala mošomo le go tsenela kgwabokaseboka ka gare ga ditlhagišo tša molao. Kabinete e tshwenywa ke tatelano ya go ngala mošomo ye e nago le dikgaruru le ye e sego ya šireletšega mo go ka fetogago tšhošetšo temokrasing ya rena. Maroga ao a bilego gona ka nako ya ge Mokgatlo wa Barutiši wa Temokrasi wa Afrika Borwa (Sadtu) o tsenetše ditšhopetšo ao a bego a lebišitšwe go Tona ya Thuto le go bontšhwa ga seaparo sa ka gare sa mosadi ge ba le gare ga dira ditšhupetšo go laetša lenyatšo ka botlalo go basadi gomme se ga se nyakege. MaAfrika Borwa a lwetše temokrasi ya rena lebaka le letelele le gaboima, gomme re swanetše go se ikamantšhe le maitshwaro ao a sa amogelegego setšhabeng ao a swantšhwago le go nyatša molao.Mo lebakeng le le sa fetšego pelo Afrika Borwa e tlo tsena nakong ya dipoledišano tša mabapi le meputso gomme Kabinete e rata go ipiletša go ditšhaba ka moka, bašomi le go mekgatlo ya bašomi go tlogela ditiro dife goba dife tše di nyatšago temokrasi ya rena. Kabinete e gatelelela gape gore ntwa ya rena ya go lwela tokologo le temokrasi e netefaditše gore melao ya naga ya rena e hlagiša gore go be le go ngala mošomo mo go bolokegilego le ga khutšo. Kabinete e bušeletša boipiletšo bja yona go bašomi gore ba šomiše mekgwa ye e lego gona ye e diretšwego melao go rarolla dipelaelo le dipoledišano tša mabapi le meputso ka moya wa temokrasi ya rena ye re e lwetšego gaboima.1.2. Kabinete e retile katlego ya melawana le mananeo ao a ikemišeditšego go tiiša maemo a Afrika Borwa bjalo ka lefelo le legolo la boditšhabatšhaba la boeti le bjalo ka lefelo la ditiragalo tša kgwebo. Se se tiišeditšwe ke Dipalopalo tša Boeti tša Ngwaga ka ngwana, tše di tsebagaditšwego semmušo ke Mopresidente Jacob Zuma. Dipalopalo di laetša gore ka 2012, palomoka ya baeti ba boditšhabatšhaba ba 9.2 milione ba etetše Afrika Borwa, e lego palo ye e ilego godimo go tloga go 8.3 milione ka 2011. Dipalopalo tša baeti bao ba etetšego Afrika Borwa di hlatlogile ka dipersente tše 10, 2 ka 2012 – e lego palo ya gabedi go feta palogare ya lefase ya 4%.Kgolo ye e makatšago ye ka boeting e tloga e le bohlatse bjo bo lego molaleng bja tlhago ya maAfrika Borwa ya mabobo le kamogelo le mehutahuta ya maitemogelo a tša boeti ao naga e a abago. Kopana ya tša Boeti ya 2013 ka Durban go tloga ka la 11 go fihla ka la 14 Mopitlo e fa sebaka sa go laetša gape Afrika Borwa le batho ba yona. 1.3. Afrika Borwa bjalo ka lefelo la boeti la dipeeletšo e amogetše maatlafatšo ye nngwe ka go thopa Sefoka sa Ngwaga wa 2013 sa Lefelo la Boeti la Moše wa mawatle la Mokgatlo wa Yuropa Dinagaeng tša ka Ntle (EOA). Se se dirilwe gore se kgonagale ka peeletšo ye e tšwelago pele go tšwa go basepediši ba lefaseng ka bophara. Sefoka se se lemoga mafelo a boeti le basepediši bao ba šomilego gabotse kudu ka go direla mebaraka ya ka ntle ya Yuropa. Sefoka se se lebišwa go yo a nago le bokgoni bja go tsenya peeletšo e mpsha ka 2013 le go feta.1.4. Kabinete e retile katlego ya Lenaneo la Afrika Borwa la Bodiredi bja Motšweletši wa Mohlagase wa go Mpshafatšega yo a Ikemego (REIPPP) leo le lemogilwego ke Foramo ya Lefase ka bophara ya Boetapele go Mananeokgoparara ge le thopa Sefoka sa Ngwaga sa Mananeokgoparara a Protšeke ya Mabapi le Pabalelo ya Tikologo.1.5. Kabinete e lemoga karolo ye e ralokilwego ke maAfrika Borwa ka moka ka go thušeng ga naga gore e boloke Dimekawate (MW) tše 3 586 tša mohlagase go tloga ka 2005, e lego mohlagase wo o lekanago le tšweletšo ya seteše sa mohlagase se tee.Ka moya wo, Kabinete e ipiletša go maitekelo a setšhaba mo maregeng a go tšwela pele go fokotša go šomiša mohlagase ka ge kabo ya mohlagase e tlo ba ka fase ga kgatelelo ya sehla sa marega gape. Mmogo, a re bolokeng mohlagase ka go tima didirišwa tše di sego bohlokwa. MaAfrika Borwa ka moka a na le maatla a go dira gore mabone a dule a laetilwe.Kabinete e bolela gore mo lebakeng le ga go na maano a go tima ga mohlagase. MaAfrika Borwa a tla tsebišwa e sa le nako ge go ka hlokagala gore go tingwe mohlagase, gore ka moka ga rena re beakanye ka mo go lekanego.Kabinete e bušeletša gore maemo a mohlagase ao a sa thabišego ke ka lebaka la bobedi tlhokomelo e bohlokwa gammogo le merero ye e sego ya emelwa ya sethekniki go akaretšwa go utswiwa ga mathale.Kabinete e netefaletša maAfrika Borwa gore mananeo a mehutahuta a tsentšwe tirišong go netefatša gore nyakego ya mohlagase e a fihlelelwa le gore tshepedišo ya mohlagase e a hlokomelwa dinakong ka moka. Lenaneo la tlhomo ya mananeokgoparara le ikemišeditše go netefatša gore ekonomi e thekgwa ke mananeokgoparara ao a nyakilwego mo mengwageng ye e tlago.1.6. Kabinete e lebiša ditebogišo go baamogedi ka moka ba Difoka tša Bosetšhaba ebile e lebiša ditebogo tša yona go seabe sa bona go tšwetšopele ya temokrasi ya rena le go kaonafatša maphelo a maAfrika Borwa.1.7. Kabinete e ipiletša go batswadi ka moka ba maAfrika Borwa le bahlokomedi ba bana bao ba nago le bana ba go tloga go dikgwedi tše 9 go fihla go mengwaga ye 5 go hlokomela maphelo a bona ka go šomiša lesolo la naga ka moka la tlhabelo ya pholio le mabora baneng.Kgoro ya Maphelo e thomile lesolo le la yona la go hlabela bana ka la 29 Moranang 2013, go realo e le go fa bana ka moka bao ba nago le maswanedi selekanyo sa thušo, godimo ga tlhabelo ya ka mehla ye e tlwaelegilego.1.8. Kabinete e thekga ka botlalo Beke ya Polokego Mebileng ya Mokgatlo wa Dinagakopano (UN) ye e thomago ka la 6 go fihla ka la 12 Mopitlo 2013 ka fase ga morero wa “Polokego ya Basepelakamaoto”.Kabinete e ipiletša go maAfrika Borwa ka moka, kudukudu go boradifatanaga le basepelakamaoto, gore ba be le maikarabelo kudu, ba ntšhe mahlo dinameng le go ba le šedi mebileng ya rena. Kabinete e boletše gore basepelakamaoto ba bopa palo ya godimo ya mahu a mebileng ka Afrika Borwa.Kabinete e tšwela pele go ipiletša go maAfrika Borwa ka moka go ntšha mahlo dinameng mo nakong ye le go obamela melao ka moka ya tsela.1.9. Go latela ketelo ya mošomo ye e atlegilego ka Mopresidente Jacob Zuma nageng ya Bofeterale ya Rephabliki ya Nigeria gare ga Moranang 2013, Mopresidente wa Nigeria Goodluck Jonathan o tla etela Afrika Borwa ka Ketelo ya Naga go thoma ka la 6 go fihla ka la 7 Mopitlo 2013. Mo ketelong ye, dikamano tša dinaga ka bobedi di tla maatlafatšwa le go ahlaahlwa ka fase ga morero wa Khomišene ya Dinaga ka Bobedi tša Afrika Borwa le Nigeria.Kabinete e tiiša gape boikgabo bja Mmušo wa Afrika Borwa bja go maatlafatša dikamano tša ona le Nigeria go oketša kgwedišano ya dinaga ka bobedi le tirišano ye e tlišago Afrika Borwa e kaone.1.10. Kabinete e amogetše semmušo kgopelo ya tshwarelo go tšwa go Tonakgolo ya Central African Republic, Mna Nicholas Tiangaye, ka ga dilo tša maswabi tše di hlagilego tše di feleditšego ka mahu a maloko a Lebotho la Mašole a Tšhireletšo a Afrika Borwa (SANDF).Kabinete e bušeletša boikgabo bja yona bja go tliša Afrika ye e nago le khutšo, ye e atlegilego le ya go hloka dikgaruru ka ditsenogare le mananeo a mehutahuta, go akaretšwa masolo a go tliša khutšo.1.11. Kabinete, legatong la Mmušo le batho ba Afrika Borwa, e lebiša mahloko go Rephabliki ya China ka morago ga tšhikinyego ya lefase ye e bolailego batho ka phrofentsheng ya Sichuan ka nageng yeo ka la 20 Moranang 2013. Kabinete e lebiša gape kwelobohloko ya yona go batho ba Bangladesh bao ba ilego ba amega ka kotsing ya feme.1.12. Kabinete e amogela ketelo ya mokgatlo wo o bušago go Mopresidente wa peleng Nelson Mandela. Ketelo ye e be e sepelelana le ditlwaelo tše di amogelegago tša Botho le ka fao re bonago bohlokwa bja maloko a setšhaba ao a tšofetšego. Bašomi ba ka dikantorong bao ba amegago ba bontšhitše kgahlego ya naga ka seemong sa Mopresidente wa peleng le go šomiša sebaka se go tsebiša setšhaba, khonthinente le lefase ka ga seemo sa mopresidente wa rena wa peleng yo re mo ratago.2. Dipoledišano le diphetho tše bohlokwa tša Kabinete2.1. Kabinete e tsebišitšwe ka ga go kgatha tema ga Afrika Borwa le ka ga dilo tše di tlago pele tša Foramo ya Ekonomi ya Lefase (WEF) ka Afrika ya 2013 ye e tlogo swarwa ka Cape Town go thoma ka la 8 go fihla ka la 10 Mopitlo 2013, ka fase ga morero wa: “Re phethagatša tshephišo ya Africa”.WEF-Africa ke foramo ya ekomoni ye e lebeletšego selete kudu ye e fago dikgwebo tša ka nageng le tša ka seleteng sebaka le babeeletši bao ba nago le kgahlego ka seleteng go neelana le go utolla dilekane le mebušo.Go swara tiragalo ye go tla fa Afrika Borwa sebaka se se oketšegilego sa go rerišana ka mafolofolo le go goketša baetapele ba Afrika le dikgwebo tša boditšhabatšhaba le tša selete go kopanya le go maatlafatša kgolo ka Afrika Borwa le ka seleteng.2.2. Kabinete e dumeletše gore go gatišwe kgatišo ya botshela ya Dilaetšatlhabollo (ya 2012). Dilaetšatlhabollo di fetogile sengwalwa se se gatišwago ngwaga ka ngwaga gomme kgatišo ya 2012 e fa kakaretšo ya tshedimošo ka ga diphetogo tša lebaka le le fihlago gare ga ngwaga wa 2012. Dilaetši tše di thuša ka go kwešišeng ga seabe sa melawana ya mehutahuta ya mmušo le mananeo a kabo ya ditirelo.Tshekatsheko ya diphetogo ye e akareditšwego ka gare ga selaetši se sengwe le se sengwe e tiišetša kwešišo ya rena ya kgatelopele ya tlhabollo ya batho ye re e dirago bjalo ka setšhaba ka mafapheng a bohlokwa a melawana ebile e tšwela pele go šupa mafapha ao re swanetšego go dira ka mo go tletšego seatla go ona. Phatlalatšo ya ditaba ye e kgethegilego e tla rulaganywa go bega ka ga pego ye.2.3. Kabinete e begile gore la 31 Phato 2013 ke letšatšikgwedi la phedišo ya bofaladi ka Rephabliking ya Afrika Borwa la bafaladi bao ba amegago ba Angola. Se se sepelelana le phedišo ya bofaladi ye e begilwego ke Mokhomišenaremogolo wa Bafaladi wa Mokgatlo wa Dinagakopano (UNHCR) ka Diphalane 2009, gomme se se fa masolo a go maatlafatša kopanyo ya ka seleteng.Diphetogo tše bohlokwa di hlagile go tloga mola ntwa ya bana ba thari e felago ka Angola. Go bonwa gore bafaladi ba Angola ba swanetše go kgona go nyaka go boela go ba badudi ba naga ya bona fao ba belegetšwego gona, ka gobane mabaka ao a bego a dira gore motho a tšewe bjalo ka mofaladi ga a sa le gona.Mmušo wa Afrika Borwa o tla netefatša gore modudi yo mongwe le yo mongwe wa Angola ka Afrika Borwa o tsebišwa ka ga tshepedišo ya phedišo ya bofaladi go ditšhaba tše di amegago le go hlohleletša badudi ba Angola bao ba amegago go dira gore ba be gona go boetšwa nageng ya gabobona.2.4. Kabinete e lemogile gore Meagokgolo ya Union Buildings e tla fetša mengwaga ye 100 ka Manthole. E tšwetše pele go dumelela gore mengwagakgolo e ketekwe ka diprotšeke tše mmalwa tša go swana le meletlo ka Letšatši la Poelano, ka la 16 Manthole 2013, ka fase ga morero wa go tšwetša pele tirišano ya setšhaba, botee bja setšhaba, kakaretšo ya mang le mang le poelanyo.2.5. Kabinete e dumeletše gore pego ka ga Mošomo wa Taolo ya Thuto le Tlhahlo tša Mafapha (di-SETA) ye e tšwago go Sehlophatšhomo sa Tona ka ga di-SETA e lokollwe gore setšhaba se tle se dire tshwaotshwao ka ga yona. Pego ye e fa ditšhišinyo ka ga ka fao mošomo wa di-SETA o ka kaonafatšwago ka gona ka tshekatsheko ye e lebišitšwego go mafapha a mehutahuta, a go swana le Go Beakanya le go Aba, Go Obamela le Pušo, le Kabo ya Ditšhelete le Taolo ya Ditšhelete.2.6. Kabinete e dumeletše Thulaganyo ya Dinyakišišo tša Theknolotši ya Kgokaganyo ya Tshedimošo (ICT), ya Tlhabollo le Boithomelo (RDI) bjalo ka peeletšo ya lebaka le letelele le leano la phethagatšo la ICT RDI ka Afrika Borwa go thekga tlhabollo ya ekonomi ya setšhaba.RDI ka lefapheng la Theknolotši ya Kgokaganyo ya Tshedimošo e bohlokwa go thuša go kgona ga diekonomi. Ka ge go laeditšwe ka gare ga Leanotlhabollo la Bosetšhaba la 2012, Afrika Borwa e lahlegetšwe ke maemo a yona bjalo ka moetapele wa khonthinente ka kgokaganyong ya Inthanete le ya protepente.Thulaganyo ye ke mokgwa wa maleba wa togamaano ya phethagatšo, ye e nago le mehutahuta ya maanotiro le ditlhako tša phethagatšo, go hlahla le go laola peeletšo ya Afrika Borwa ka ICT RDI mo mengwageng ye e latelago ye 10.Togamaano ya ICT RDI e šetše e thomile go tšweletša diphihlelelo tše bohlokwa tša go swana le protšeke ya taetšo ya theknolotši ya go hloka mathale, ye e thekgago kabo ye e seketšago ya kgokaganyo ya protepente go dikolo tše di fetago tše 200 ka Mpumalanga le ka Limpopo.2.7. Kabinete e lemogile go swarwa ga Khonkrese ya Lefase ya Mokgatlo wa Boditšhabatšhaba wa Bathadi ba Dipolane (UIA) ka Durban ke Sehlongwa sa Bathadi ba Dipolane ba Afrika Borwa (SAIA).SAIA e thopile phenkgišano ya go swara Khonkrese ya Lefase ya UIA ya 2008 ye e swerwego ka Turin, Italy. Khonkrese ya 2014 e tla raloka tema e bohlokwa go tšwetša pele bothadi bja dipolane ka khonthinenteng le gape go bea pepeneneng setšhaba sa lefase sa bathadi ba dipolane ka tikologong ye e fetogago le ye e farologanego.3. Bao ba thwetšwego mešomong3.1. Kabinete e dumeletše go thwala batho ba ba latelago mešomong:a) Mna Coceko Bambihlelo Johan Pakade mošomong wa Molaodipharephare ka Kgorong ya Tlhabollo ya Leago.b) Mna Fhumulani Peter Netshipale mošomong wa Motlatšamolaodipharephare: Tlhabollo ye e Kopantšwego ka Kgorong ya Tlhabollo ya Leago.c) Mna Harold Maloka ka mošomong wa Motlatšamohlankedimogolophethiši: Tshepedišo ya Tshedimošo le Phatlalatšo ka Tirelong ya Tshepedišo ya Dikgokagano le Tshedimošo tša Mmušo.d) Mdi Mogogodi Doris Dioka mošomong wa Molaodipharephare (Motlatšamolaodipharephare) ka Lekaleng la Mešomo ya Kgatišo ya Mmušo.e) Mdi Constance Glerah Nxumalo mošomong wa Motlatšamolaodipharephare: Ditirelo tša Bobotlana ka Kgorong ya Tlhabollo ya Leago.3.2. Kabinete e amogetše go thwalwa ga Mna Asogan Moodley mošomong wa Mohlankedimogolophethiši ka Tirelong ya Molaodi wa Bosetšhaba wa Ditlhagišo tše di Tlamago (NRCS) go thoma ka la 01 Mosegamanye 2013 le go fihla ka lebaka la nako ye e šetšego ya kantoro leo le felago ka la 31 Manthole 2014.3.3. Kabinete e amogetše go thwalwa ga maloko ao a latelago go šoma Botong ya Molaodi wa Bosetšhaba wa Ditlhagišo tše di Tlamago (NRCS) go thoma ka la 1 Mosegamanye 2013 go fihla ka lebaka la nako ye e šetšego ya kantoro leo le felago ka la 23 Hlakola 2014.a) Mna Jeff Molobela (Modulasetulo)b) Mna Paul Kabelo Kgothatso Serote.3.4. Kabinete e dumelelane le go thwalwa ga Boto e mpsha ya Meetse ya Sedibeng, mo lebakeng la mengwaga ye 4 go thoma ka la 30 Moranang 2013.a) Moatbokheite Shami Kholongb) Derick Mbowenic) Maemili J Ramataboe (Modulasetulo)d) Goitse Griessel Ramakaranee) Eric Atlholang Gaboronef) Kgalalelo Gloria Serekog) Pulane Elsie Molokwaneh) Moses Mphahlele Mthombenii) Matshedisho David Dikoko (Motlatšamodulasetulo)j) Deon Daniel Madyo.3.5. Kabinete e amogetše gore Pankatlhabollo ya Afrika e tla swara dikgetho tša kakaretšo tša go kgetha Balaodibagolo ka Kopanongkakaretšo ya Ngwaga ka ngwaga ya 2013 ka Marrakech, Morocco ka la 31 Mopitlo 2013.a) Kabinete e thekga go kgwethwa ga Mna Shahid Khan go šoma lebaka la nako la bobedi bjalo ka Molaodimogolo yo a emetšego Afrika Borwa, Lesotho le Swaziland.3.6. Kabinete e dumelelane le go thwalwa ga Boto e mpsha ya Setheo sa Maithomelo a Theknolotši mo lebakeng la mengwaga ye mene go thoma ka la 1 Mopitlo 2013.a) Mdi Khungeka Njobe (Modulasetulo)b) Mdi Rosetta Xabac) Ngaka Bonakele Mehlomakulud) Mna Mohamed Moollae) Mdi Helen Brown (o thwetšwe gape)f) Moprofesara David Ellis Kaplang) Moatbokheite Motlatjo Josephine Ralefataneh) Ngaka Petro Terblanchei) Mna Fadl Hendricksj) Ngaka Steve Lennon.3.7. Kabinete e dumelelane le go thwalwa ga maloko ao a latelago mo lebakeng la nako le le šetšego la Boto ya bjale ya Setheo sa Bosetšhaba sa tša Lefaufaung sa Afrika Borwa, ye e felago ka la 31 Mopitlo 2014.a) Mdi Esther Khambuleb) Mna Marius Rezelmanc) Moprofesara ADM Walkerd) Ngaka Daphney Mayindie) Ngaka Jonas Mphepya.Dipotšišo: Phumla Williams (Seboleledi sa Kabinete sa Motšwaoswere)Mogala: 083 501 0139", "title": "Pego ya kopano ya Kabinete ya la 30 Moranang 2013", "url": "https://www.gov.za/nso/pego-ya-kopano-ya-kabinete-ya-la-30-moranang-2013" }
{ "text": "1. Xiyimo xa Khabinete eka timhaka ta nkoka eka mhaka ya sweswi1.1. Khabinete yi tsundzuxa maAfrika-Dzonga hinkwavo leswaku vumbiwa ri tiyisisa mfanelo yo lwela na ku sirhelela endzeni ka ku arisa hi nawu. Khabinete yi tekela enhlokweni hi ku khumbeka hi mhaka ya ku humelela ka madzolonga na switeroko leswi nga sirheleriwangiki leswi nga ha vaka na nxungeto eka xidemokirasi xa hina. Mirhukano leyi veke kona eka xitereko lexi xa ha ku vaka kona xa Nhlangano wo Ntshuxeka wa Vadyondzisi va Afrika-Dzonga (Sadtu) leyi kongomisiweke ka Holobye wa Dyondzo na ku kombisiwa ka xirhangiso xa vavasati loko ku ri karhi ku kombisiwa ku vilela swi kombisa ku tekela ehansi swinene vamanana naswona a swi amukeleki. MaAfrika-Dzonga va lwele xidemokirasi xa hina nkarhi wo leha naswona hi matimba swinene, hikokwalaho hi fanele hi hambana na matikhomelo lama nga amukelekiki ku vuriwa eka vanhu leswi fanaka na ku pfumaleka ka nawu. Ku nga ri khale Afrika-Dzonga ri ta nghena eka nkarhi wa mikanerisano ya miholo kutani Khabinete yi rhandza ku kombela hinkwavo vaakitiko, vatirhi na mihlangano ya vatirhi ku papalata maendlelo man’wana na man’wana lama sandzaka xidemokirasi xa hina. Khabinete yi tlhela yi tshikilela leswaku nyimpi ya hina yo lwela ntshunxeko na xidemokirasi yi tiyisisa leswaku milawu ya tiko ra hina yi pfumelela ku kombisa ku vilela loku nga sirhelela hi ku rhula. Nakambe Khabinete yi kombela vatirhi ku tirhisa tindlela leti nga kona, leti nga enawini ku lulamisa swivilelo na ku nghenela eka mikanerisano ya miholo hi moya wa matimba wo lwela xidemokirasi xa hina.1.2. Khabinete yi bumabumerile ku humelela ka tipholisi na tiphurogireme leti lavaka ku lulamisa xiyimo xa Afrika-Dzonga tanihi ndhawu ya nkoka ya vugimamusi eka timhaka ta swa vupfhumba na swa mabindzu emisaveni hinkwayo. Leswi swi tiyisisiwile hi xiyenge xa Tinhlayo ta swa Vupfhumba ta Lembe, lexi simekiweke hi Phuresidente Jacob Zuma. Tinhlayo ti komba leswaku hi 2012, ntsengo wo ringana 9.2 wa mamiliyoni ya vapfhumba vo huma ematikweni mambe va endzerile eAfrika-Dzonga, yi yile ehenhla ku suka eka 8.3 wa mamiliyoni hi 2011. Tinhlayo ta vapfhumba ti tlakukile hi 10.2 wa tiphesente hi 2012 – yi tlakukile hi kambirhi eka nhlayoxikarhi ya misava ya 4%. Ku tlakuka loku eka swa vupfhumba i vumbhoni lebyi nga ntiyiso bya tintswalo na ku va na rirhandzu bya maAfrika-Dzonga hi ntumbuluko naswona tinhlayo ta ntokoto wa vapfhumba tiko ri swi endlaka. Nhlengeletano ya Vupfhumba ya 2013 eDurban ku suka hi 11 ku fika 14 Mudyaxihi yi nyika nkarhi nakambe ku kombisa Afrika-Dzonga na vanhu va rona.1.3. Afrika-Dzonga i vugimamusi bya swa vuvekisi lebyi kumeke nseketelo wun’wana hi ku hlula eka Masagwati ya Lembe ya 2013 eka European Outsourcing Association (EOA) eka ku va Ndhawu ya swa Mabindzu. Leswi swi endliwile leswaku swi koteka ku yisa emahlweni vuvekisi ku suka eka vanhu lava va nga na mabindzu emisaveni hinkwayo. Sagwati ri amukela tindhawu ta vugimamusi na vanhu lava va nga na mabindzu lama tirheke swinene eka ku pfuna ku xava eka timakete ta le Yuropa. Sagwati ri na vutihlamuleri lebyikulu bya ntalo wa vuvekisi lebyintshwa eka 2013 na ku ya emahlweni. 1.4. Khabinete yi bumabumerile ku humelela ka South African Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme (REIPPP) Programme leyi nga tiveka loko yi wina Green Project Infrastructure of the Year Award hi Huvo ya Vurhangeri bya Miako eMisaveni.1.5. Khabinete yi khensa eka xiphemu lexi endliweke hi maAfrika-Dzonga hinkwavo eka ku pfuneta ku hlayisa 3 586 wa Timegawati (MW) ta eneji ku suka hi 2005, ku nga mpimo lowu ringanaka na xitici xin’we xa gezi.Hi endlelo leri, Khabinete yi kombela tiko ku endla matshalatshala eka xixika lexi ku yisa emahlweni ku hunguta ku tirhisa gezi tanihileswi mphakelo wa gezi nakambe wu nga ta va na ntshikelelo eka nguva. Kun’we, a hi hlayiseni gezi hi ku tima switirhisiwa swa gezi leswi nga riki swa nkoka. MaAfrika-Dzonga hinkwavo va na matimba yo lumeka mavoni. Khabinete yi lemukisa leswaku eka nkarhi wa sweswi a ku na makungu yo tima gezi eka layeni yo karhi loko ku ri na ku laveka ka le henhla ka gezi. MaAfrika-Dzonga ma ta tivisiwa hi nkarhi loko swo tshika swi lavekile ku teka goza rero, ku endlela leswaku hinkwerhu hi ta kota ku pulana hi mfanelo.Nakambe Khabinete yi vuyelela leswaku xiyimo xa swipimelo swa eneji swa fanele eka vuhlayisi bya nkoka nakambe na le ka timhaka ta swa xithekinikali leti endliwaka ku nga ri hi vomu ha vumbirhi ku katsa vukhamba bya ka yiviwa ka tikhebulu. Khabinete yi tshembisa maAfrika-Dzonga leswaku tiphurogireme to hambanahambana ti le ndleleni ku vona leswaku gezi leri lavekaka ra fikeleriwa na leswaku xiyimo xa matimba ya gezi xa hlayisiwa mikarhi hinkwayo. Phurogireme yo aka miako yi kongomisa eka ku lava ku vona leswaku ikhonomi ya seketeriwa hi miako leyi nga fanela eka malembe lama taka.1.6. Khabinete na yona yi tlangerisa lava nga amukela Masagwati ya Rixaka (National Orders) na ku kombisa ntsako wa yona lowukulu ka ku hoxa xandla mayelana na ku humelerisiwa ka xidemokirasi na ku antswisiwa ka vutomi bya maAfrika-Dzonga.1.7. Khabinete yi kombela hinkwavo vatswari na vahlayisi va Afrika-Dzonga lava nga na vana lava nga na malembe yo suka eka tin’hweti ta kaye ku fika eka ntlhanu wa malembe hi vukhale ku sirhelela rihanyo ra vona hi ku tirhisa mapfhumba ya nsawutiso wa pholiyo na swimungwamungwana ka vana etikweni hinkwaro.Ndzawulo ya Rihanyo yi sungurile pfhumba leri ra nsawutiso hi 29 Dzivamisoko 2013, hi ku nyika xipfuneti xo lwa na mavabyi eka vana lava nga fanela hinkwavo, mayelana na ntirho wa nsawutiso. 1.8. Khabinete yi seketela hi matimba swinene Vhiki ra Nhlayiseko Emagondzweni ra Nhlangano ya Misava leri nga ta va kona ku suka hi 6 ku fika 12 Mudyaxihi 2013 ehansi ka nhlokomhaka leyi nge “Vuhlayiseki bya N’wamilenge”.Khabinete yi rhamba maAfrika-Dzonga hinkwavo, ngopfungopfu vachayeri na van’wamilenge, ku va na vutihlamuleri lebyikulu, ku va na vukheta swinene na ku va na vuxiyaxiya emagondzweni ya hina. Khabinete yi boxile leswaku nhlayo ya mafu ya van’wamilenge yi le henhla swinene emagondzweni eAfrika-Dzonga.Khabinete yi ya emahlweni yi kombela maAfrika-Dzonga hinkwavo ku va na vukheta hi nkarhi lowu na ku xiyaxiya milawu hinkwayo ya le magondzweni.1.9. Hi ku landza ku humelela ka rendzo ra Phuresidente Jacob Zuma eka Mfumo wa Riphabuliki ya Nigeria exikarhi ka n’hweti ya Dzivamisoko 2013, Phuresidente Goodluck Jonathan u ta va na Rendzo ra Ximfumo eAfrika-Dzonga ku suka hi 6 ku fika 7 Mudyaxihi 2013. Hi nkarhi wa rendzo ra yena, mitwanano exikarhi ka matiko mambirhi yi ta kurisiwa na ku kaneriwa ehansi ka switsundzuxo swa Khomixini ya Matiko Lamambirhi ya Afrika-Dzonga – Nigeria. Khabinete yi tlhela yi tiyisisa ku tiyimisela ka mfumo wa Afrika-Dzonga eka ku ndlandlamuxa vuxaka bya rona na tiko ra Nigeria eka ku engetela ntirhisano wa swa mabindzu na ntirhisano wo antswisa Afrika.1.10. Khabinete yi amukerile ximfumo marito yo kombela ku rivaleriwa ku suka eka Holobyenkulu wa Central African Republic, Tatana Nicholas Tiangaye, eka leswi humeleleke ku nga leswi nga riki kahle leswi nga endla leswaku ku kondza ku hundza emisaveni swirho swa Vuthu ra Vusirheleri ra Afrika-Dzonga (SANDF).Nakambe Khabinete yi tlhela yi vula leswaku ku tiyimisela ka yona eka ku rhula, ku humelela na ntshamiseko wa Afrika hi ku tirhisa ku nghenela na tiphurogireme to hambanahambana, ku katsa mapfhumba yo tisa ku rhula.1.11. Khabinete, hi ku yimela Mfumo na vanhu va Afrika-Dzonga, yi yisa marito ya ku chavelela eka Vanhu va Tiko ra China hikokwalaho ka mafu lama vangiweke hi ku ninginika ka misava eka Xifundzankulu xa Sichuan xa tiko hi 20 Dzivamisoko 2013. Nakambe Khabinete yi yisa emahlweni ntwelavusiwana wa yona eka vanhu va Bangladesh lava khumbhekeke eka khombo ra feme.1.12. Khabinete yi amukela ku endzeriwa ka khale ka Phuresidente Nelson Mandela hi nhlangano lowu fambisaka tiko. Rendzo a ri fambelana na swipimelo leswi amukelekaka swa Vumunhu na hilaha hi langutaka swirho leswikulu swa vaaki. Vatirhi va le hofisini lava ku vuriwa vona va kombisile ku tsakela ka tiko eka xiyimo xa khale ka Phuresidente kutani va tirhisile nkarhi lowu ku tivisa tiko, tikonkulu na misava hi xiyimo xa murhangeri wa hina loyi a xiximiwaka na ku tsakeriwa. 2. Mikanerisano ya Nkoka ya Khabinete na mikanerisano2.1. Khabinete yi hoyozerile ku nghenelela ka Afrika-Dzonga na swirhangana swa Nhlangano wa Misava wa swa Ikhonomi (WEF) Africa 2013 leyi nga ta khomiwa eKapa ku suka hi 8 ku fika 10 Mudyaxihi 2012, ehansi ka nhlokomhaka leyi nge: “Ku fikelela switshembiso swa Afrika”. WEF-Africa eka xifundza i huvo leyi kongomisaka eka ikhonomi leyi nyikaka mpfuneto eka swa mabindzu ya laha tikweni na le ka xifundza kasi vavekisi lava nga na ku tsakela eka xifundza va endla vucincanisi naswona va kota ku vumba ntirhisano na mimfumo.Ku rhurhela nhlengeletano swi ta pfuna Afrika-Dzonga hi ku engetela ku vuyeriwa eka ku nghenelela na ku hlohletela varhangeri va Afrika na va matiko ya misava na mabindzu ya xifundza eka ku nghenelela loko swi koteka ku hlanganisa na ku kurisa nhluvukiso eAfrika-Dzonga na le ka xifundza. 2.2. Khabinete yi pasisile leswaku nkandziyiso wa vutsevu wa Swikombiso swa Nhluvukiso (2012) ku kandziyisiwa. Swikombiso swa nhluvukiso swi hundzukile nkandziyiso wa lembe kasi nkandziyiso wa 2012 wu katsakanya data eka swiletelo ngopfungopfu swa nkarhi lowu hi fikisaka exikarhi ka lembe ra 2012. Swikombiso swi pfuna eka ku twisisa ntshikelelo wa tipholisi to hambana ta mfumo na matshalatshala ya vukorhokeri. Ndzavisiso wa ku cinca loku wu katsiwile eka xikombo wu tiyisisa ku twisisa ka hina ka ku antswa ka nhluvukiso wa vanhu lowu hi nga eku wu endleni tanihi tiko eka swiyenge swa nkoka swa pholisi na ku kombisa ku yisa emahlweni swiyenge laha hi faneleke ku engetela ntamu. Nhlengeletano yo hlawuleka ya mahungu yo nyika mahungu ya nkoka yi ta lulamisiwa ku hlamusela xiviko.2.3. Khabinete hlambanya 31 Mhawuri 2013 tanihi siku ro hetelela ka Vapfhumba lava khumbekaka vo huma eAngola lava kumekaka eRiphabuliki ra Afrika-Dzonga. Leswi swi hi mayelana na siku ro hetelela leri hlambanyiweke hi Khomixinarankulu wa Nhlangano wa Matiko wa Vapfhumba (UNHCR) hi nkarhi wa Nhlangula 2009, na xivangelo xa matshalatshala eka ku kurisa nhlangano wa xifundza. Ku cinca ka nkoka ku vile kona ku sukela eku heleni ka nyimpi ya xin’wanamanana eAngola. Ku tshembhiwa leswaku vapfhumba vo huma eAngola va fanele ku kota ku koxa vuakitiko bya tiko ra vona bya xiviri, hikuva swivangelo leswi kombisaka munhu tanihileswi mupfhumba ku va byi nga ha riki kona. Mfumo wa Afrika-Dzonga wu ta vona leswaku muakitiko un’wana na un’wana wa tivisiwa hi mayelana na ku hela ka siku ro endla swikombelo eka vanhu lava khumbhekaka na ku khutaza vanhu va Angola ku tinyiketela ku humela erivaleni hi voxe ku tlheriseriwa ekaya. 2.4. Khabinete yi tivisile leswaku Union Buildings yi ta va na siku ra rona ro tsundzuka 100 ra malembe hi N’wendzamhala. Yi ya emahlweni yi pasisa leswaku malembedzana ya funghiwa hi ku endla tiphurojeke to hambana ku fana na tanihi ku mikhuvo ya Siku ra Ndzivalelano, 16 N’wendzamhala 2013, ehansi ka nhlokomhaka yo tlakusa ku vumba ntirhisano wa vanhu, vun’we bya tiko, ku katsa na ndzivalelano. 2.5. Khabinete yi pasisile leswaku xiviko hi mayelana na Performance of Sector Education and Training Authorities (t-SETA) ku suka eka Xipano xa Ntirho xa Ntlawa eka ti-SETA ku xi humesiwa leswaku vanhu va nyika mavonelo. Xiviko xi nyika swibumabumelo swa hilaha matirhelo ya ti-SETA xi nga ha antswisiwa hi ku tirhisa ndzavisiso wo kongomisa eka swiyenge swa nkoka swo hambanahambana, tanihi ku Kunguhata na ku Rhumela, Mpfumelelano na Mafumelo, Malawulelo ya Nkwama na swa Timali.2.6. Khabinete yi pasisile Ndlela ya Thekinoloji ya Vuhlanganisi bya Mahungu (ICT) ya Ndzavisiso, Nhluvukiso na Vuqambhi (RDI) tanihi vuvekisi bya nkarhi wo leha na pulani ya matirhiselo ya ICT RDI eAfrika-Dzonga ku seketela nhluvukiso wa ikhonomi ya vaaki.RDI eka xiyenge xa ICT i ya nkoka eka ku tlakusa mphikizano wa swa ku vekisa. Tanihilaha swi hlamuseriweke ha kona eka Pulani ya Nhluvukiso ya Tiko ya 2012, Afrika-Dzonga ri lahlekeriwile hi xiyimo xa rona tanihi murhangeri wa tikonkulu eka Inthanete na le ka xiyimo xa swa vuhlanganisi byo nava. Xiletelo lexi i ndlela leyinene ya xitirateji xa matirhiselo, lexi nga na nhlengelo wa magoza ya tipulani na marimba ya matirhiselo, ku letela na ku lawula vuvekisi eAfrika-Dzonga eka ICT RDI ku tlula 10 ra malembe lama landzelaka.Xitirateji xa ICT RDI xi se xi sungurile ku komba ku humelela ka nkoka ko khomeka ku fana na tanihi phurojeke yo kombisa ku khomana bya xiyanimoya, leswi seketelaka mixavo ya le hansi ku fikelela eka xiyimo xa vuhlanganisi byo nava ku tlula 200 wa swikolo swa le matikoxikaya eMpumalanga na Limpopo. 2.7. Khabinete yi tivisiwile hi ta ku rhurhela International Union of Architects (UIA) World Congress hi 2014 eDurban hi South African Institute of Architects (SAIA).SAIA yi winile xivangwa xo rhurhela eka Nhlengeletano ya Misava ya UIA hi 2008 leyi a yi khomeriwile eTurin, eItaly. Nhlengeletano ya 2014 yi ta va na tlanga xiphemu xa nkoka eka ku ndlandlamuxa ntivovuaki eka tikonkulu nakambe na ku paluxa swa vuaki swa miganga emisaveni ku swi fikisa eka xiyimo xa le henhla na mbangu wa vuaki byo hambanahambana.3. Ku thoriwa ka vanhu3.1. Khabinete yi pasisile ku thoriwa ka vanhu lava landzelaka:a) Tatana Coceko Bambihlelo Johan Pakade eka xiyimo xa Mufambisinkulu eka Ndzawulo ya Nhluvukiso wa Vanhu.b) Tatana Fhumulani Peter Netshipale eka xiyimo xa Xandla xa Mufambisinkulu: Nhlanganiso wa Nhluvukiso eka Ndzawulo ya Nhluvukiso wa Vanhu.c) Tatana Harold Maloka eka xiyimo xa Xandla xa Mulawurinkulu: Mululamisi wa Mahlelelo na Mahangalaselo eka Vuhlanganisi bya Vufambisi bya Mfumo bya Vuhlanganisi na Mahungu.d) Manana Mogogodi Doris Dioka eka xiyimo xa Mufambisi-Jenerali (Xandla xa Mufambisinkulu) eka Xiyenge xa Mitirho yo Kandziyisa xa Mfumo.e) Manana Constance Glerah Nxumalo eka Xandla xa Mufambisinkulu: Xiyenge xa Mphakelo eka Ndzawulo ya Nhluvukiso wa Vanhu.3.2. Khabinete yi tivisiwile hi ku thoriwa ka Tatana Asogan Moodley eka xiyimo xa Mulawurinkulu eka Vulawuri bya Tiko ka Xiyenge xo Xava Nhundzu (NRCS) ku suka hi 01 Khotavuxika 2013 naswona nkarhi wo tirha lowu nga sala wu fika emakumu hi 31 N’wendzamhala 2014. 3.3. Khabinete yi tivisiwile hi ku thoriwa ka swirho leswi landzelaka ku tirha eka Huvo ya NRCS ku suka hi 1 Khotavuxika 2013 ka nkarhi lowu nga sala wa ku tirha lowu helaka hi 23 Nyenyankulu 2014.a) Tatana Jeff Molobela (Mutshamaxitulu)b) Tatana Paul Kabelo Kgothatso Serote3.4. Khabinete yi seketela ku thoriwa ka Huvo leyintshwa ya Mati eSedibeng, ku ringana mune wa malembe ku suka hi 30 Dzivamisoko 2013.a) Gqwetankulu Shami Kholongb) Derick Mbowenic) Maemili J Ramataboe (Mutshamaxitulu)d) Goitse Griessel Ramakaranee) Eric Atlholang Gaboronef) Kgalalelo Gloria Serekog) Pulane Elsie Molokwaneh) Moses Mphahlele Mthombenii) Matshedisho David Dikoko (Xandla xa Mutshamaxitulu)j) Deon Daniel Madyo.3.5. Khabinete yi tivisiwile leswaku African Development Bank yi ta va na nhlawulo wa mani na mani wa vafambisi va Tihuvo hi nkarhi wa Nhlengeletano ya Lembe ya 2013 eMarrakech, Morocco hi 31 Mudyaxihi 2013.a) Khabinete yi seketela ku hlawuriwa ka Tatana Shahid Khan ku tirha theme ya vumbirhi tanihi Mufambisinkulu ku yimela Afrika-Dzonga, eLesotho na Swaziland.3.6. Khabinete yi seketela ku thoriwa ka Huvo leyintshwa ya Technology Innovation Agency ku ringana mune wa malembe ku sukela hi 1 Mudyaxihi 2013.a) Manana Khungeka Njobe (Mutshamaxitulu)b) Manana Rosetta Xabac) Dok. Bonakele Mehlomakulud) Tatana Mohamed Moollae) Manana Helen Brown (thoriwa nakambe)f) Prof. David Ellis Kaplang) Gqwetankulu Motlatjo Josephine Ralefataneh) Dok Petro Terblanchei) Tatana Fadl Hendricksj) Dok. Steve Lennon.3.7. Khabinete yi seketela ku thoriwa ka swirho leswi landzelaka ka nkarhi lowu nga sala wa sweswi wa South African National Space Agency Board, lowu fikaka emakumu hi 31 Mudyaxihi 2014.a) Manana Esther Khambuleb) Tatana Marius Rezelmanc) Prof. ADM Walkerd) Dok. Daphney Mayindie) Dok. Jonas Mphepya.Xi humesiwile hi Vufambisi bya Mfumo bya Vuhlanganisi na Mahungu(GCIS)Swivutiso: Phumla Williams (Mukhomelamuvulavuleri wa Khabinete)Nomboro ya vutihlanganisi: 083 501 0139", "title": "Xitatimende xa nhlengeletano ya Khabinete ya 30 Dzivamisoko 2013", "url": "https://www.gov.za/xh/intetho-kwintlanganiso-yekhabhinethi-yangomhla-wama-30-kutshazimpunzi-wama-2013" }
{ "text": "1. Seemo sa Kabinete mo mererong e e kwa setlhoeng mo maemong a ga jaanong1.1. Kabinete e gakolola maAforika Borwa otlhe gore molaotheo o netefaletsa tshwanelo ya go dira ditshupetso le go ngongorega go ntse go obamelwa molao. Kabinete e lemoga le go tshwenngwa ke ditshupetso tse di seng mo molaong mme di tletse tirisodikgoka tse di ka nnang matshosetsi mo temokerasing ya rona. Ditlhapa tse di lebisitsweng go Tona ya Thuto ka nako ya ditshupetso tsa fa gautshwane tsa Mokgatlho wa Temokerasi wa Barutabana wa Aforika Borwa (Sadtu) le go bontshiwa ga diaparo tsa ka fa gare tsa basadi ka nako ya dithupetso go bontsha go nyatsa basadi mme seo ga se tlhokege. MaAforika Borwa a lole ka thata, sebaka se seleele a lwela temokerasi ya rona, mme ka jalo re tshwanetse gore re se ke ra ikamanya le maitsholo a a swabisang a a bontshang go tswa mo taolong.Mo bogautshwaneng, Aforika Borwa o tlaa bo a tsena mo pakeng ya dipuisano tsa dituelo tsa badiri mme Kabinete e ikuela mo baaging botlhe, badiri le mekgatlho ya badiri go tila dikgato dipe tse di nyatsang temokerasi ya rona. Kabinete e rata go gatelela gore kgaratlho ya rona ya kgololesego le temokerasi e netefaditse gore melao ya naga ya rona e dira tlamelo ya ditshupetso tse di sireleditsweng, tsa kagiso. Kabinete e boa e ikuela mo badiring gore ba dirise ditsela tse di gona, tse di mo molaong tsa go samagana le dingongorego le dipuisano tsa dituelo go lepalepana le temokerasi e re e lwetseng ka thata.1.2. Kabinete e akgotse Katlego ya dipholisi le mananeo a a neng a ikaeletse go maatlafatsa seemo sa Aforika Borwa jaaka lefelo le legolo la ditiragalo tsa bojanala jwa boditšhabatšhaba le tsa kgwebo. Seno se netefaditswe ke Dipalopalo tsa Ngwaga le Ngwaga tsa Bojanala, tse di tlhomilweng ke Moporesidente Jacob Zuma. Dipalopalo di bontsha gore ka 2012, Aforika Borwa e etetswe ke palogotlhe ya bajanala ba boditšhabatšhaba ba le dimilione di le 9.2, e leng koketsego ya go tloga go dimilione di le 8.3 ka 2011. Dipalopalo tsa bajanala ba Aforika Borwa di oketsegile ka diperesente di le 10.2 ka 2012 – go feta palogare ya lefatshe lotlhe ya 4% gabedi. Kgolo eno e e gaisang ya Bojanala, ke bosupi jwa nnete jwa gore maAforika Borwa ke batho ba ba botsalano le ba ba itseng go amogela baeng gammogo le maitemogelo a a anameng a Bojanala a naga e nang le ona. Indaba ya Bojanala ya 2013 kwa Durban go tloga ka di11 go ya go di14 Motsheganong, e tlamela ka tšhono ya go boela gape re bontsha Aforika Borwa le batho ba yona.1.3. Aforika Borwa jaaka lefelo la dipeeletso, e bone tshusumetso e nngwe ka go gapa kabo ya European Outsourcing Association (EOA) Offshoring Destination of the Year Award 2013. Seno se kgontshitswe ke dipeeletso tse di tswelelang pele tsa babeeletsi go tswa lefatsheng ka bophara. Kabo eno e lemoga mafelo le bagwebi ba ba dirileng ka matsetseleko go tlamela mmaraka wa dikonterakapotlana (outsourcing market) wa Yuropa. Kabo eno e na le kgonagalo ya go ngokela dipeeletso tse dintsi tse dintšhwa mo ngwageng wa 2013 le go feta.1.4. Kabinete e akgotse Katlego ya lenaneo la South African Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme (REIPPP) le le lemogilweng ka go gapa kabo ya Green Project Infrastructure of the Year Award e e abilweng ke Global infrastructure Leadership Forum.1.5. Kabinete e lebogela seabe sa maAforika Borwa otlhe ka go thusa naga go boloka dimekawate tsa motlakase di le 3 586 fa e sa le ka 2005, se e leng selekano sa tlhagiso ya seteišene se le sengwe fela sa motlakase. Malebana le seno, Kabinete e ikuela gore go nne le maiteko a setšhaba sotlhe go fokotsa gape tiriso ya motlakase mo marigeng ano ka ntlha ya fa tlamelo ya motlakase e tsile go nna mo kgatelelong ya paka. Mmogo, tlaya re somareleng motlakase ka go tima didiriswa tse di seng botlhokwa. MaAforika Borwa otlhe a na le maatla a go tshola dipone di ntse di benya.Kabinete e sedifatsa gore ga jaana ga go na maikaelelo a go tima motlakase. MaAforika Borwa a tlaa itsesewe go sa le gale fa go ka nna le tlhokego ya kgato eo, gore re kgone go ithulaganya sentle.Kabinete e boeletsa gore seemo se se maswe sa motlakase se bakwa ke dipaakanyo tse di tlhokegang gammogo le dintlha tse di sa lebelelwang tsa setegeniki tse di akaretsang go utswiwa ga megala.Kabinete e netefaletsa maAforika Borwa gore go na le mananeo a le mmalwa a a netefatsang gore go fitlhelelwa tlhokego ya motlakase le gore seriti sa tsamaiso ya maatla se nna se tsepame ka gale. Lenaneo la kago ya mafaratlhatlha le ikaelela go netefatsa gore ikonomi e tshegediwa ke mafaratlhatlha a a tlhokegang mo dingwageng tse di tlang.1.6. Kabinete e akgola baamogedi botlhe ba Dikabo tsa Bosetšhaba mme e lebogela tshwaelo ya bona mo tsweletsong ya temokerasi ya rona le tokafatso ya matshelo a maAforika Borwa. 1.7. Kabinete e ikuela mo batsading le batlhokomedi botlhe ba maAforika Borwa ba ba nang le bana ba go tloga ka dikgwedi di le 9 go fitlha go dingwaga di le 5 go netefatsa boitekanelo jwa bona ka go dirisa letsholo la naga ka bophara la go entela bana kgatlhanong le polio le mmoko.Lefapha la Boitekanelo le simolotse letsholo leno la moento ka di29 Moranang 2013, le tlamela bana ba ba nang le tshiamelo ka tekanyetsomolemo e e maatlafatsang mo godimo ga moento wa tlwaelo.1.8. Kabinete e tshegetsa ka botlalo Beke ya Ditšhabakopano ya Pabalesego mo Tseleng e e diragalang go tloga ka di6 go fitlha go di12 Motsheganong ka moono wa “Pabalesego ya batsamayakadinao”. Kabinete e ikuela mo maAforika Borweng otlhe, bogolo segolo bakgweetsi le batsamayakadinao, go nna le maikarabelo, go nna tlhaga le kelotlhoko mo ditseleng tsa rona. Kabinete e lemogile gore batsamayakadinao ba dira palo e e kwa godimo ya dintsho tsa mo ditseleng mo Aforika Borwa.Kabinete e ikuela gape mo Aforika Borweng otlhe go nna kelotlhoko mo pakeng eno le go obamela melawana yotlhe ya tsela.1.9. Go latela leeto la tiro le le atlegileng la ga Moporesidente Jacob Zuma kwa Rephaboliking ya Bofeterale ya Nigeria mo bogareng jwa Moranang 2013, Moporesidente wa Nigeria, Goodluck Jonathan o tlaa nna le Leeto la Semmuso mo Aforika Borwa go tloga ka di6 go fitlha di7 tsa Motsheganong 2013. Ka nako ya leeto, go tlaa tokafadiwa dikamano tsa sebedi mme di tlaa buisanelwa ka fa tlase ga Khomišene ya Ditšhaba-pedi ya Aforika Borwa-Nigeria.Kabinete e boeletsa maitlamo a puso ya Aforika Borwa a go maatlafatsa botsalano jwa yona le Nigeria go oketsa dikgwebisano tsa maphata-mabedi le tirisanommogo gore go nne le Aforika o o botoka.1.10. Kabinete e amogetse semmuso kopo ya maitshwarelo go tswa go Tonakgolo ya Rephaboliki ya Aforika Bogare, Rre Nicholas Tiangaye, malebana le ditiragalo tse di bosula tse di bakileng dintsho tsa ditokololo tsa Letsholo la Bosetšhaba la Tshireletso la Aforika Borwa (SANDF).Kabinete e boeletsa maitlamo a yona a Aforika o o renang kagiso, o o humileng mme a tsepame ka ditsereganyo le mananeo a a farologaneng, go akarediwa matsholo a kagiso. 1.11. Kabinete, mo boemong jwa Puso le baagi ba Aforika Borwa, e romela matshediso kwa Rephaboliking ya Batho ya China go latela thoromo ya lefatshe e e bolaileng batho kwa porofenseng ya Sichuan ko nageng eo ka di20 Moranang 2013. Gape Kabinete e rometse matshediso kwa bathong ba kwa Bangladesh ba ba amilweng ke kotsi ya kwa femeng.1.12. Kabinete e amogetse ketelo ya Moporesidente wa maloba, Nelson Mandela ke lekoko le le busang. Ketelo e lepalepane le ditlwaelo tse di amogelesegang tsa Ubunto le ka moo re tlotlang bagodi ba rona ka gona. Batlhankedi ba ba amegang ba dirisitse tšhono eno go itsese setšhaba, kontinente le lefatshe ka seemo sa moeteledipele wa rona yo o rategang2. Dipuisano le ditshwetso tsa botlhokwa sa Kabinete2.1. Kabinete e itsisitswe ka seabe le ditlapele tsa Aforika Borwa kwa Foramong ya Lefatshe ya Ikonomi (WEF) ya Aforika ya 2013 e e tlaa tshwarelwang kwa Motsekapa go tloga ka di8 go fitlha di10 Motsheganong 2013, ka moono wa: “Go diragatsa ditsholofetso tsa Aforika”.WEF-Africa ke foramo ya ikonomi e e totile kgaolo e e tlamelang bagwebi le babeeletsi ba selegae le ba kgaolo ba ba nang le kgatlhego mo kgaolong ka tšhono ya go refosanya, tota le go ka dira selekane le dipuso.Go amogela tiragalo eo go tlaa tlamela Aforika Borwa ka tšhono e nngwe ya go buisana le go gwetlha baeteledipele ba Aforika le dikgwebo tsa boditšhabatšhaba le tsa kgaolo malebana le ditsereganyo tse di ka nnang gona go lomaganya le go tokafatsa kgolo mo Aforika Borwa le mo kgaolong. 2.2. Kabinete e amogetse gore go tlaa phasaladiwa kgatiso ya borataro ya Disupi tsa Tlhabololo (Development Indicators) (2012). Disupi tsa Tlhabololo ke phasalatso ya ngwaga le ngwaga mme kgatiso ya 2012 e sobokanya tshedimosetso ya mekgwa bogolo segolo go lebilwe paka e e lebisang kwa bogareng jwa 2012. Disupi di thusa go tlhaloganya ditlamorago tsa dipholisi le maiteko a puso a tlamelo ya ditirelo.Tshekatsheko ya mokgwa e e tsenngwang malebana le sesupi sengwe le sengwe e tlhomamisa ka moo re tlhaloganyang ka gona tswelelopele ya tlhabololo ya batho e re e dirang jaaka setšhaba mo dintlheng tsa botlhokwa tsa pholisi mme gape e supa dintlha tse di tlhokang go tseelwa matsapa. Go tlaa rulaganngwa kopano ya go tlhalosa pegelo.2.3. Kabinete e goeleditse di31 Phatwe 2013 jaaka letlha la kemiso mo Rephaboliking ya Aforika Borwa malebana le batshabi ba ba amegang ba Angola. Seno ke go lepalepana le kemiso e e goeleditsweng ke Mokomišinaramogolo wa Batshabi wa Ditšhabakopano (UNHCR) ka Diphalane 2009, e e diragatsang maiteko a go tokafatsa tomagano ya kgaolo.Go diragetse diphetogo tsa botlhokwa fa e sa le ntwa ya bana ba mpa e khutla kwa Angola. Go tsewa gore batshabi ba Angola ba ka kgona go boelwa ke boagi jwa naga ya bona ya tshimologo, gonne go sa tlhole go na le mabaka a a lemogang motho jaaka motshabi.Puso ya Aforika Borwa e tlaa netefatsa gore moagi mongwe le mongwe wa Angola yo o mo Aforika Borwa o itsesewe ka tsamaiso ya kemiso ya ba ba amegang le go rotloetsa maAngola a a amegang go ithaopa go itlhagisa gore ba busediwe gae. 2.4. Kabinete e lemogile gore Union Buildings e tlaa bo e keteka dingwaga di le 100 ka Sedimonthole. Gape e amogetse gore ngwagakgolo o tshwaiwe ka diporojeke tse di farologaneng, go tshwana le meletlo ka Letsatsi la Poelano, 16 Sedimonthole 2013, ka moono wa go tsweletsa kopano ya loago, kopano ya setšhaba, kakaretso le poelano.2.5. Kabinete e amogetse gore pegelo ya Tiragatso ya Bothathi jwa Thuto le Katiso ya Maphata (Performance of Sector Education and Training Authorities) (SETAs) e e tswang mo Setlhopheng sa Tiro sa Tona sa diSETA e gololwe gore baagi ba tshwaele. Pegelo e tlamela ka dikatlenegiso tsa gore tiragatso ya diSETA e ka tokafadiwa jang ka tshekatsheko e e totileng dintlha di le mmalwa tsa botlhokwa, go tshwana le Maano le Tlamelo, Kobamelo le Tsamaiso, le Matlotlo le Tsamaiso ya Ditšhelete.2.6. Kabinete e amogetse Mosupatsela wa Thekenoloji ya Tlhaeletsano le Tshedimosetso wa Patlisiso, Tlhabololo le Boitlhamedi (Information Communication Technology (ICT) Research, Development and Innovation (RDI) Roadmap) jaaka leano la pakatelele la peeletso le tiragatso la ICT le RDI mo Aforika Borwa go tshegetsa tlhabololo ya ikonomi ya loago.RDI mo lephateng la ICT e botlhokwa go susumetsa kgaisano ya di-ikonomi. Jaaka go tlhagisitswe mo Leanong la Bosetšhaba la Tlhabololo la 2012, Aforika Borwa e latlhegetswe ke seemo sa yona jaaka moeteledipele wa kontinente mo dikgokaganong tsa Inthanete le broadband.Mosupatsela ono ke sediriswa se se maleba sa togamaano, se se nang le maano a tiragatso le matlhomeso a tiragatso, go kaela le go tsamaisa peeletso ya Aforika Borwa mo ICT RDI mo dingwageng di le 10 tse di latelang.Togamaano ya ICT RDI e setse e simolotse go ungwa maungo a a bonalang go tshwana le porojeke ya wireless mesh technology demonstrator, e e tshegetsang tlamelo e e tlhotlhwatlase ya kgokagano ya broadband kwa dikolong tsa magae di feta 200 kwa Mpumalanga le Limpopo.2.7. Kabinete e lemogile go amogelwa ga Khonkerese ya Lefatshe ya Mokgatlho wa Boditšhabatšhaba wa Baagiteke ya 2014 kwa Durban ke Setheo sa Aforika Borwa sa Baagiteke.SAIA e fentse kgaisano ya go nna baamogelabaeng kwa Khonkereseng ya Lefatshe ya UIA ya 2008 e e neng e tshwaretswe kwa Turin, Italy. Khonkerese ya 2014 e tlaa nna le seabe sa botlhokwa sa go tsweletsa boagiteke mo kontinenteng le gape go bontsha baagiteke ba lefatshe tikologo e e namileng ya boagiteke.3. Go thapiwa3.1. Kabinete e amogetse go thapiwa ga ba ba latelang:a) Rre Coceko Bambihlelo Johan Pakade mo maemong a Mokaedikakaretso kwa Lefapheng la Katlaatleloloago.b) Rre Fhumulani Peter Netshipale mo maemong a Motlatsa-Mokaedikakaretso: Tlhabololo e e Kopanetsweng kwa Lefapheng la Katlaatleloloago.c) Rre Harold Maloka mo maemong a Motlatsa-Motlhankedikhuduthamaga: Tsamaiso le Phasalatso ya Diteng kwa Tsamaisong ya Puso ya Tlhaeletsano le Tshedimosetso.d) Mme Mogogodi Doris Dioka mo maemong a Motsamaisikakaretso (Motlatsa-Mokaedikakaretso) kwa Government Printing Works.e) Mme Constance Glerah Nxumalo mo maemong a Motlatsa-Mokaedikakaretso: Ditirelo tsa katlaatleloloago mo Lefapheng la Tlhabololo ya Loago.3.2. Kabinete e lemogile go thapiwa ga Rre Asogan Moodley mo maemong a Motlhankedimogolo wa Khuduthamaga kwa National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS) go tloga ka di01 Seetebosigo 2013 le mo pakeng e e setseng ya kantoro e e khutlang ka di31 Sedimonthole 2014.3.3. Kabinete e lemogile go thapiwa ga ditokololo tse di latelang go dira mo Botong ya NRCS go tloga ka di1 Seetebosigo 2013 mo pakeng e e setseng ya kantoro e e khutlang ka di23 Mopitlwe 2014.a) Rre Jeff Molobela (Modulasetilo)b) Rre Paul Kabelo Kgothatso Serote.3.4. Kabinete e dumelane le go thapiwa ga Boto e ntšhwa ya Sedibeng Water, sebaka sa dingwaga di le 4 go tloga ka di30 Moranang 2013.a) MoAdfokate Shami Kholongb) Derick Mbowenic) Maemili J Ramataboe (Modulasetilo)d) Goitse Griessel Ramakaranee) Eric Atlholang Gaboronef) Kgalalelo Gloria Serekog) Pulane Elsie Molokwaneh) Moses Mphahlele Mthombenii) Matshedisho David Dikoko (Motlatsa-Modulasetilo)j) Deon Daniel Madyo3.5. Kabinete e lemogile gore Banka ya Tlhabololo ya Aforika e tlaa tshwara ditlhophokakaretso tsa Bakaedikhuduthamaga ka Kopano ya Ngwaga le ngwaga ya 2013 kwa Marrakech, Morocco ka di31 Motsheganong 2013.a) Kabinete e tshegetsa go supiwa ga Rre Shahid Khan go dira paka ya bobedi jaaka Mokaedikhuduthamaga yo o emetseng Aforika Borwa, Lesotho le Swaziland.3.6. Kabinete e dumelane le go thapiwa ga Boto e ntšhwa ya Technology Innovation Agency sebaka sa dingwaga di le nne go tloga ka di1 Motsheganong 2013.a) Mme Khungeka Njobe (Modulasetilo)b) Mme Rosetta Xabac) Ng Bonakele Mehlomakulud) Rre Mohamed Moollae) Mme Helen Brown (re appointed)f) Mop David Ellis Kaplang) MoAdfokate Motlatjo Josephine Ralefataneh) Ng Petro Terblanchei) Rre Fadl Hendricksj) Ng Steve Lennon.3.7. Kabinete e dumelane le go thapiwa ga ditokololo tse di latelang mo pakeng e e setseng ya Boto ya ga jaana ya South African National Space Agency, e e khutlang ka di31 Motsheganong 2014.a) Moh Esther Khambuleb) Rre Marius Rezelmanc) Mop ADM Walkerd) Ng Daphney Mayindie) Ng Jonas Mphepya.Dipotsiso: Phumla Williams (Sebueledi sa Kabinete sa namaotshwere)Mogala: 083 501 0139", "title": "Polelo ya kopano ya Kabinete ya la bo 30 Moranang 2013 ", "url": "https://www.gov.za/tn/polelo-ya-kopano-ya-kabinete-ya-la-bo-30-moranang-2013" }
{ "text": "1. Isimo seKhabhinethi ezindabeni ezisemqoka esimweni samanje1.1. IKhabhinethi ikhumbuza bonke abantu baseNingizimu Afrika ukuthiUmthethosisekelo wethu uqinisekisa ilungelo lokuteleka nokuzabalaza ngokuvumelana nomthetho. IKhabhinethi ikhathazekile lapho iphawula ukuthi kunodlame kanye neziteleka ezingavikelekile ezingase zibe usongo ekubuseni kwethu ngentando yeningi labantu. Ukwedelela kwamuva nje phakathi nomzabalazo we-South African Democratic Teachers Union (i-Sadtu) okwakubhekiswe kuNgqongqoshe Wezemfundo Eyisisekelo kanye nokubukiswa kwezingubo zangaphansi zabesifazane ngesikhathi kutoyitoywa kubonisa ukungabazi nokuthi bayini abantu besifazane futhi akwamukeleki. Abantu baseNingizimu Afrika balwa isikhathi eside futhi balwa kanzima belwela ukubusa ngentando yeningi labantu, ngakho kufanele siziqhelelanise nokuziphatha okuyichilo okufana nokungabi nabubusi.Maduze nje iNingizimu Afrika izongena enkathini yezingxoxo zamaholo futhi iKhabhinethi ifisa ukunxusa yonke imiphakathi, abasebenzi kanye nezinyunyana zabasebenzi ukuba bagweme nanoma yiziphi izenzo ezibukela phansi ukubusa ngentando yeningi labantu. IKhabhinethi iyaphinda iyagcizelela ukuthi ukulwela kwethu inkululeko nokubusa ngentando yeningi labantu kwaqinisekisa ukuthi imithetho yezwe lethu iyakuvumela ukuba khona kweziteleka ezivikelekile nezinokuthula. IKhabhinethi iyaphinda inxusa abasebenzi ukuba basebenzise imigudu ekhona, elawulwayo yokuzwakalisa izikhalo zabo neyezingxoxo zamaholo ngomoya omuhle wokubusa ngentando yeningi labantu esikulwele kanzima.1.2. IKhabhinethi yakutusa ukuphumelela kwezinqubo-mgomo kanye nezinhlelo ezazihloselwe ukugxilisa isimo seNingizimu Afrika njengendawo eyinhloko yezokuvakasha neyokuqhuba izenzakalo zamabhizinisi zamazwe ngamazwe. Lokhu kuqinisekiswe Izibalo Zezokuvakasha Zonyaka, ezaqaliswa uMongameli u-Jacob Zuma. Lezi Zibalo zibonisa ukuthi ngowezi-2012, ingqikithi yezivakashi ezivela kwamanye amazwe eziyizigidi eziyisi-9.2 zavakashela iNingizimu Afrika, zisuka ezigidini eziyisi-8.3 ngowezi-2011. Amanani ezivakashi eziza eNingizimu Afrika anda ngamaphesenti ayi-10,2 ngowezi-2012 – okwaba ngaphezu kokuphindwa kabili kwesilinganiso somhlaba esingu-4%.Lokhu kukhula okuphawulekayo kwezokuvakasha kuwubufakazi besimo sabantu baseNingizimu Afrika semfudumalo nokwamukela abanye kanye nezinto ezihlukahlukene leli zwe elizinikeza izivakashi. I-2013 Tourism Indaba ezobanjelwa eThekwini ezoba mhla ziyi-11 kuya ziyi-14 kuNhlaba inikeza ithuba lokuba siphinde sikhangise ngeNingizimu Afrika nabantu bayo. 1.3. INingizimu Afrika njengendawo yokutshala imali iphinde yafukuleka ngokuwina uMklomelo Wendawo Yonyaka Okulethwa Kuyo Imisebenzi Yebhizinisi Ngowezi-2013 we-European Outsourcing Association (EOA). Lokhu kwenzeka ngokutshalwa kwemali okuqhubekayo okuvela kubatshali bomhlaba. Lo Mklomelo uqaphela izindawo nabatshali abaye benza kahle kakhulu ekunikezeni izinsizakalo emakethe yokuyisa imisebenzi kwenye indawo eYurophu. Lo Mklomelo ungase ulethe inkindlane yotshalo-mali olusha ngowezi-2013 nangale kwawo.1.4. IKhabhinethi yatusa impumelelo yoHlelo Lokutholakala Komkhiqizi Kagesi Wemvelo Ozimele ENingizimu Afrika (i-REIPPP) olwaqashelwa lapho luwina uMklomelo Wephrojekthi Yonyaka Yengqalasizinda Yemvelo weSithangami Sobuholi Bengqalasizinda Yomhlaba.1.5. IKhabhinethi iyayazisa kakhulu indima edlalwe yibo bonke abantu baseNingizimu Afrika ekusizeni izwe longe u-3 586 Mega Watts (MW) wamandla kusukela ngowezi-2005, okulingana nomkhiqizo wesiteshi esisodwa sikagesi.Ngalo moya, iKhabhinethi inxusa umzamo wezwe lonke kulobu busika ekutheni kuphinde kuncishiswe ukusetshenziswa kukagesi njengoba ukuphakela ugesi kuzophinde kube ngaphansi kwengcindezi kule nkathi. Ngokubambisana, masonge ugesi ngokucisha izinto zikagesi ezingesona isidingo. Bonke abantu baseNingizimu Afrika banamandla okugcina izibani zikhanya.IKhabhinethi iqokomisa ukuthi njengamanje azikho izinhlelo zokucisha ugesi ngenhloso yokuwonga. Abantu baseNingizimu Afrika bazotshelwa kusengaphambili uma kuvela isidingo sokwenza lokho, ukuze sonke sikwazi ukuhlela izinto zethu kahle.IKhabhinethi iyasho futhi ukuthi isimo sikagesi esingazinzile sibangelwa ukulungiswa kwawo okusemqoka kanye nezinkinga ezingahlosiwe eziwuphazamisayo njengokuntshontshwa kwezintambo zikagesi.IKhabhinethi iqinisekisa abantu baseNingizimu Afrika ukuthi kukhona izinhlelo ezihlukahlukene zokuqinisekisa ukuthi kuhlangatshezwana nokudingeka kukagesi nokuthi kulondolozwa ukwethenjelwa kohlelo lukagesi ngazo zonke izikhathi. Uhlelo lokwakha ingqalasizinda luhlose ukuqinisekisa ukuthi umnotho uyasekelwa ngengqalasizinda edingekayo eminyakeni eminingi ezayo.1.6. IKhabhinethi ihalalisela bonke abathole iMiklomelo Yokuhlonishwa Yesizwe futhi ibonga iqhaza labo ekuthuthukisweni kokubusa ngentando Yeningi labantu kanye nokuthuthukisa ukuphila kwabantu baseNingizimu Afrika.1.7. IKhabhinethi inxusa bonke abazali nabanakekeli baseNingizimu Afrika abanezingane ezinezinyanga eziyisishiyagalolunye kuya eminyakeni emihlanu ukuba baqinisekise impilo yezingane zabo ngokusebenzisa umkhankaso kazwelonke wokugonyelwa kwezingane uvendle nesimungumungwane.UMnyango Wezempilo uqale lo mkhankaso wokugoma mhla zingama-29 kuMbasa 2013, unikeza umthamo wokufukula amasosha omzimba kuzo zonke izingane ezifanelekayo, ngaphezu kokugoma okuvamile.1.8. IKhabhinethi iyalisekela Iviki Lezokuphepha Emgwaqweni Lenhlangano Yezizwe (UN) eliqala mhla ziyisithupha kuya mhla ziyi-12 kuNhlaba 2013 ngaphansi kwengqikithi ethi “Ukuphepha Kwabahamba Ngezinyawo Emgwaqweni”.IKhabhinethi inxusa bonke abantu baseNingizimu Afrika, ikakhulukazi abashayeli bezimoto kanye nabahamba ngezinyawo, ukuba banakekele, baphaphame futhi baqaphe kakhudlwana emigwaqweni yethu. IKhabhinethi yaqokomisa ukuthi abahamba ngezinyawo bakha ingxenye enkulu yabantu abashona emigwaqweni eNingizimu Afrika.IKhabhinethi iphinde inxusa bonke abantu baseNingizimu Afrika ukuba baqaphe phakathi nale nkathi futhi balandele yonke imithetho yomgwaqo.1.9. Ngemva kokuvakasha ngokomsebenzi kukaMongameli u-Jacob Zuma okube yimpumelelo e-Federal Republic of Nigeria phakathi noMbasa wezi-2013, uMongameli wase-Nigeria u-Goodluck Jonathan uzoVakashela eNingizimu Afrika emenywe nguMongameli wakuleli mhla ziyisi-6 kuya mhla ziyisi-7 kuNhlaba wezi-2013. Phakathi naloku kuvakasha, kuzothuthukiswa ubudlelwane bala mazwe futhi budingidwe ngaphansi kokusekelwa kwe-South Africa-Nigeria Bi-National Commission.IKhabhinethi iphinde iqinisekise ukuzibophezela kukahulumeni waseNingizimu Afrika ekuqiniseni ubudlelwane bakhe ne-Nigeria ukuze kwandiswe ukuhweba nokubambisana nhlangothi zombili ukuze kuthuthukiswe i-Afrika.1.10. IKhabhinethi ikwamukele ngokusemthethweni ukuxolisa kukaNdunankulu wase-Central African Republic, uMnu. Nicholas Tiangaye, ngeshwa elaholela ekufeni kwamalungu oMbutho Wezempi WaseNingizimu Afrika (i-SANDF).IKhabhinethi iyaphinda iyasho ukuthi izibophezele ekutheni kube ne-Afrika enokuthula, echumayo nezinzile ngemikhankaso nezinhlelo ezihlukahlukene, kuhlanganise nemikhankaso yokugcina ukuthula.1.11. IKhabhinethi, egameni likaHulumeni nabantu baseNingizimu Afrika, ithi akwehlanga lungehliyo e-People's Republic of China ngemva kokuzamazama komhlaba okwabulala abantu kuleli zwe esifundazweni sase-Sichuan mhla zingama-20 kuMbasa wezi-2013. IKhabhinethi iphinde yadlulisela amazwi enduduzo kubantu base-Bangladesh abathinteka engozini yasefekthri.1.12. IKhabhinethi ikwamukele ukuvakasha kweqembu elibusayo livakashela uMongameli wangaphambilini u-Nelson Mandela. Loku kuvakasha bekuhambisana noBuntu nendlela esiwazisa ngayo amalungu omphakathi asekhulile. Labo abayile babonakalisa isasasa lesizwe esimweni sikaMongameli wangaphambilini futhi basebenzisa leli thuba ukutshela isizwe, izwekazi kanye nomhlaba wonke ngesimo sikatata esimthandayo.2. Izingxoxo nezinqumo zeKhabhinethi eziqavile2.1. IKhabhinethi ilitusile iqhaza nezinto eziseqhulwini eNingizimu Afrika ku-World Economic Forum (i-WEF) Africa 2013 ezoba seKapa kusukela mhla ziyisi-8 kuya mhla ziyi-10 kuNhlaba wezi-2013, ngaphansi kwengqikithi ethi: “Ukuletha Izinto Ngokuvumelana Nesithembiso se-Afrika”.I-WEF-Africa iyisithangamu sezomnotho esigxile esifundeni esinikeza ithuba emabhizinisini endawo nawesifunda kanye nabatshali-zimali abanesasasa kuleso sifunda ukuba bashintshisane noma babheke ngisho namathuba okwenza ubumbano nohulumeni.Ukusingatha lesi senzakalo kuzonikeza iNingizimu Afrika ithuba elengeziwe lokuxoxisana nokuthonya izinqumo zabaholi base-Afrika kanye namabhizinisi amazwe ngamazwe nawesifunda emikhankasweni engase ibe khona yokuhlanganisa nokuthuthukisa ukukhula kweNingizimu Afrika nesifunda.2.2. IKhabhinethi ivumile ukuba kushicilelwe incwajana yeZikhombisi Zentuthuko (2012) yesithupha. IZikhombisi Zentuthuko sekuyincwajana yaminyaka yonke futhi uhlelo lowezi-2012 lufingqa ulwazi olumayelana nezimo ngokuyinhloko zenkathi eholela phakathi nonyaka wezi-2012. Lezi zikhombisi zisiza ekuqondeni umthelela wezinqubo-mgomo ezihlukahlukene zikahulumeni kanye nemikhankaso yokuhlinzeka ngezinsizakalo.Loku kuhlaziywa kwezimo okufakiwe esikhombisini ngasinye kuqinisekisa ukuqonda kwethu ukuqhubeka kwentuthuko yomuntu esikwenzayo njengesizwe ezindaweni eziyinhloko zenqubomgomo bese ziphinde zikhombe izindawo okudingeka sifake kuzo umzamo othe xaxa. Kuzohlelwa umhlangano omfushane wokuthi fahla fahla kwabezindaba ukuze kuqaqwe lo mbiko.2.3. IKhabhinethi yamemezela umhla zingama-31 kuNcwaba 2013 njengosuku lokugcina lwe-Riphabhliki yaseNingizimu Afrika ukwamukela abase-Angola abathintekile njengababaleki. Lokhu kuvumelana nokuyeka ukwamukela abantu njengababaleki okwamenyezelwa yi-United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) ngoMfumfu wezi-2009, futhi kuqalisa imizamo yokuthuthukisa ukuhlanganiswa kwesifunda.Kunezinguquko eziyinhloko eziye zenzeka kusukela ekupheleni kwempi yombango e-Angola. Kucatshangelwa ukuthi ababaleki base-Angola kufanele bakwazi ukubuye bacele ubuzwe bezwe labo lendabuko, ngoba izimo eziqaphela umuntu njengombaleki azisekho.Uhulumeni waseNingizimu Afrika uzoqinisekisa ukuthi zonke izakhamizi zase-Angola ziyazi ngenqubo yokuyekwa kokwamukelwa kwababaleki emiphakathini ethintekile kanye nokugqugquzela abase-Angola abathintekile ukuba bazilethe ukuze babuyiselwe ezweni lakubo.2.4. IKhabhinethi iphawulile ukuthi i-Union Buildings izoqeda iminyaka eyikhulu ngoZibandlela. Iphinde yavuma ukuba le minyaka eyikhulu iphawulwe ngamaphrojekthi ahlukahlukene njengemigubho yoSuku Lokubuyisana, umhla ziyi-16 kuZibandlela 2013, ngaphansi kwengqikithi yokuthuthukisa ukubumbana komphakathi, ubunye besizwe, ukuhlanganiswa kwabo bonke nokubuyisana.2.5. IKhabhinethi ivumile ukuthi umbiko Wokusebenza Kwe-Sector Education and Training Authorities (ama-SETA) ovela kwiThimba Lomsebenzi LikaNgqongqoshe le-SETA ukhululiwe ukuze umphakathi uphawule. Lo mbiko unikeza izincomo mayelana nokuthi ukusebenza kwama-SETA kungathuthukiswa kanjani ngokuhlaziywa okugxilile kwezindawo eziyinhloko ezihlukahlukene, njengokuHlela Nokuletha Izinsizakalo, Ukuhambisana Nomthetho Nokulawula, Nokulawulwa Koxhaso Nezimali.2.6. IKhabhinethi ilivumile iBalazwe Lolwazi Lwezobuchwepheshe Kwezokuxhumana (i-ICT), uCwaningo, Intuthuko Nokusungula Izinto (-RDI) njengokutshala imali kwesikhathi eside kanye nepulani lokuqalisa i-ICT RDI eNingizimu Afrika ukuze kusekelwe intuthuko yezenhlalo nezomnotho.I-RDI embonini ye-ICT ibalulekile ekufukuleni ukuncintisana kweminotho. Njengoba kuqokonyisiwe kwiPulani Yokuthuthukisa Isizwe Yowezi-2012, iNingizimu Afrika isilahlile isimo sayo njengomholi wezwekazi kwezokuxhumana nge-Inthanethi.Leli Balazwe liyindlela efanele yokuqaliswa kwesu, elineqoqo lezinyathelo nokuqaliswa kwezinhlaka, zokuqondisa nokulawula utshalo-mali lwaseNingizimu Afrika ku-ICT RDI eminyakeni eyishumi ezayo.ISu Le-ICT RDI seliqalile kakade ukufinyelela izinto eziphathekayo ezisemqoka njengephrojekthi yokubonisa ubuchwepheshe be-wireless mesh, okusekela ukuhlinzekwa kokuxhumana kwe-broadband okungabizi ezikoleni zasezindaweni zasemakhaya ezingaphezu kwama-200 eMpumalanga nase-Limpopo.2.7. IKhabhinethi yaphawula ukusingathwa kweNgqungquthela Yomhlaba Ye-2014 International Union of Architects (i-UIA) eThekwini yi-South African Institute of Architects (i-SAIA).I-SAIA yawina lapho ibhida ukusingatha iNgqungquthela Yomhlaba Ye-2008 UIA eyayise-Turin, eNtaliyane. INgqungquthela Yowezi-2014 izoba nendima esemqoka ekuthuthukiseni ezemiklamo yezakhiwo kuleli zwekazi futhi ichaye umphakathi womhlaba wezemiklamo yezakhiwo esimweni semiklamo esishintshayo nesihlukahlukene.3. Abaqashiwe3.1. IKhabhinethi ivume ukuqashwa kwalaba abalandelayo:a) UMnu Coceko Bambihlelo Johan Pakade esikhundleni sokuba uMqondisi-Jikelele eMnyangweni Wezokuthuthukiswa Komphakathi.b) UMnu Fhumulani Peter Netshipale esikhundleni sokuba iPhini LoMqondisi-Jikelele: Intuthuko Ehlanganisiwe eMnyangweni Wezokuthuthukiswa Komphakathi.c) UMnu Harold Maloka esikhundleni sokuba iPhini LoMphathi Oyinhloko: Ukucutshungulwa Nokusatshalaliswa Kolwazi kuPhiko LukaHulumeni Lwezokuxhumana Nokuhlinzeka Ngolwazi.d) UNksz Mogogodi Doris Dioka esikhundleni sokuba uMphathi Jikelele (iPhini LoMqondisi-Jikelele) eMisebenzini KaHulumeni Yezokunyathelisa.e) UNksz Constance Glerah Nxumalo esikhundleni sokuba iPhini LoMqondisi-Jikelele: Izinsizakalo Zezenhlalakahle eMnyangweni Wezokuthuthukiswa Komphakathi.3.2. IKhabhinethi yakuphawula ukuqashwa kukaMnu. Asogan Moodley esikhundleni sokuba uMphathi Oyinhloko we-National Regulator for Compulsory Specifications (i-NRCS) kusukela mhla lulu-01 kuNhlangulana 2013 kuze kuphele ihlandla elisele lokubusa eliphela mhla zingama-31 kuZibandlela 2014.3.3. IKhabhinethi yakuphawula ukuqashwa kwala malungu alandelayo ukuba akhonze kwiBhodi ye-NRCS kusukela mhla lulu-01 kuNhlangulana 2013 kuze kuphela ihlandla lokubusa eliphela mhla zingama-23 kuNdasa 2014.a) UMnu Jeff Molobela (USihlalo)b) UMnu Paul Kabelo Kgothatso Serote3.4. IKhabhinethi iye yavumelana nokubekwa kweBhodi Yamanzi Yase-Sedibeng entsha, yenkathi eyiminyaka emine kusukela mhla zingama-30 kuMbasa wezi-2013.a) U-Adv Shami Kholongb) U-Derick Mbowenic) U-Maemili J Ramataboe (USihlalo)d) U-Goitse Griessel Ramakaranee) U-Eric Atlholang Gaboronef) U-Kgalalelo Gloria Serekog) U-Pulane Elsie Molokwaneh) U-Moses Mphahlele Mthombenii) U-Matshedisho David Dikoko (IPhini LikaSihlalo)j) U-Deon Daniel Madyo3.5. IKhabhinethi yaphawula ukuthi i-African Development Bank izoba nokhetho oluvamile lwabaQondisi Abaphethe eMhlanganweni Waminyaka Yonke Wezi-2013 e-Marrakech, e-Morocco mhla zingama-31 kuNhlaba 2013.a) IKhabhinethi iyakusekela ukuqokwa kukaMnu Shahid Khan ukuba akhonze kwihlandla lesibili njengoMqondisi Ophethe omele iNingizimu Afrika, i-Lesotho neSwazini.3.6. IKhabhinethi yavumelana nokubekwa kweBhodi entsha ye-Technology Innovation Agency enkathini yeminyaka emine kusukela mhla lulu-01 kuNhlaba 2013.a) UNksz Khungeka Njobe (USihlalo)b) UNksz Rosetta Xabac) UDkt. Bonakele Mehlomakulud) UMnu Mohamed Moollae) UNksz Helen Brown (uphinde wabekwa)f) USolwazi David Ellis Kaplang) U-Adv Motlatjo Josephine Ralefataneh) UDkt. Petro Terblanchei) UMnu Fadl Hendricksj) UDkt. Steve Lennon3.7. IKhabhinethi ivumelene nokubekwa kwala malungu alandelayo kwihlandla elisele le-South African National Space Agency Board, eliphela mhla zingama-31 kuNhlaba 2014.a) UNkk. Esther Khambuleb) UMnu. Marius Rezelmanc) USolwazi ADM Walkerd) UDkt. Daphney Mayindie) UDkt. Jonas MphepyaIsitatimende Sishicilelwe ngabezokuXhumana kukaHulumeni (GCIS)Imibuzo ingaqondiswa ku: Phumla Williams (Ibambela loKhulumela iKhabhinethi)Inombolo yeselula: 083 501 0139", "title": "Isitatimende somhlangano weKhabhinethi wangomhla zingama-30 kuMbasa 2013", "url": "https://www.gov.za/zu/isitatimende-somhlangano-wekhabhinethi-wangomhla-zingama-30-kumbasa-2013" }
{ "text": "1. Die Kabinet se standpunt oor belangrike sake in die huidige omgewing1.1. Die Kabinet herinner alle Suid-Afrikaners daaraan dat ons Grondwet die reg waarborg om te staak en protes aan te teken binne die bepalings van die wet. Die Kabinet neem met kommer kennis van die talle gewelddadige en onbeskermde stakings wat moontlik ’n bedreiging vir ons demokrasie kan inhou. Die beledigings tydens die onlangse Suid-Afrikaanse Demokratiese Onderwysersunie (SADOU) wat gemik was op die Minister van Onderwys en die vertoon van vroueonderklere tydens die protesaksie dui op volkome minagting vir vroue, en dit is ongemagtig. Suid-Afrikaners het lank en hard baklei vir ons demokrasie en ons moet onsself dus distansieer van laakbare maatskaplike optrede wat grens aan anargie.Suid-Afrika gaan binnekort begin met salarisonderhandelinge en die Kabinet wil graag alle gemeenskappe, werkers en vakbonde aanmoedig om nie enige aksies te neem wat ons demokrasie ondermyn nie. Die Kabinet beklemtoon weereens dat ons stryd om vryheid en demokrasie verseker het dat ons land se wette voorsiening maak vir beskermde, vreedsame stakings. Die Kabinet benadruk die beroep op werkers om bestaande, gereguleerde kanale te gebruik om griewe en salarisonderhandelinge te hanteer in die gees van ons hardverdiende demokrasie.1.2. Die Kabinet prys die sukses van beleide en programme wat poog om Suid-Afrika se status as ’n belangrike bestemming vir internasionale toerisme- en sakegeleenthede te verstewig. Dit is beaam deur die Jaarlikse Toerisme-statistieke wat deur president Jacob Zuma bekendgestel is. Die statistieke toon dat altesaam 9,2 miljoen toeriste Suid-Afrika in 2012 besoek het, meer as die 8,3 miljoen in 2011. Toerisme-syfers na Suid-Afrika het in 2012 met 10,2% toegeneem – meer as dubbeld die wêreldgemiddeld van 4%.Hierdie merkwaardige groei in toerisme is ’n konkrete bewys dat Suid-Afrikaners ’n warm en verwelkomende aard het en van die verskeidenheid toerisme-ervarings wat hierdie land bied. Die 2013 Toerisme-indaba wat vanaf 11 tot 14 Mei in Durban gehou word, bied weereens ’n geleentheid om Suid-Afrika en sy mense ten toon te stel. 1.3. Suid-Afrika het ’n verdere hupstoot as ’n beleggingsbestemming gekry deur die Europese Uitkontrakteringsassosiasie (EUA) se Buitelandse Bestemming van die Jaar-toekenning vir 2013 in te palm. Dit is moontlik gemaak deur die volgehoue belegging van wêreldwye operateurs. Die toekenning erken bestemmings en operateurs wat daarin geslaag het om goeie diens aan die Europese uitkontrakteringsmark te lewer. Die toekenning hou die belofte van ’n toeloop van nuwe beleggings in 2013 en daarna in.1.4. Die Kabinet prys graag die sukses van die Suid-Afrikaanse Onafhanklike Kragvoorsiener-verkrygingsprogram vir Hernubare Energie (REIPPP) wat erkenning ontvang het deur die Groen Projek Infrastruktuur van die Jaar-toekenning by die Wêreldwye Infrastruktuur Leierskapforum te wen.1.5. Die Kabinet waardeer die rol wat alle Suid-Afrikaners gespeel het om die land te help om sedert 2005, 3 586 megawatt (mW) energie te spaar, gelykstaande aan die uitset van ’n enkele kragsentrale.In hierdie gees doen die Kabinet ’n beroep op almal in die land om hierdie winter verdere pogings aan te wend om elektrisiteit te bespaar aangesien die energievoorraad weereens onder seisoenale druk sal verkeer. Kom ons almal spaar krag deur nie-noodsaaklike toestelle af te skakel. Alle Suid-Afrikaners het die mag om die ligte aangeskakel te hou.Die Kabinet maak graag bekend dat daar tans geen planne vir beurtkrag is nie. Suid-Afrikaners sal betyds in kennis gestel word indien die behoefte vir sodanige maatreël ontstaan, sodat almal voldoende reëlings kan tref.Die Kabinet benadruk dat die onseker kragsituasie te wyte is aan beide noodsaaklike onderhoud, sowel as onvoorsiene tegniese kwessies, insluitend kabeldiefstal.Die Kabinet verseker Suid-Afrikaners dat verskeie programme in plek is om seker te maak dat die elektrisiteitsaanvraag bevredig word en dat die integriteit van die kragstelsel te alle tye in stand gehou word. Die infrastruktuur-bouprogram poog om te verseker dat die ekonomie in die toekoms deur die vereiste infrastruktuur ondersteun word.1.6. Die Kabinet wens alle ontvangers van Nasionale Ordes geluk en spreek hul dankbaarheid uit vir die wenners se bydraes tot die bevordering van ons demokrasie en om die lewe van Suid-Afrikaners te verbeter.1.7. Die Kabinet doen ’n beroep op alle Suid-Afrikaanse ouers en voogde om die gesondheid van hul kinders tussen nege maande en vyf jaar oud te beskerm deur betrokke te raak by die landswye polio-en-masels-inentingsveldtog vir kinders.Die Departement van Gesondheid het op 29 April 2013 met hierdie inentingsveldtog begin en bied ’n versterker-dosis aan alle kinders wat in aanmerking kom, bykomend tot die roetine-immunisasie.1.8. Die Kabinet ondersteun die Verenigde Nasies (VN) se Padveiligheidsweek ten volle. Dit vind plaas vanaf 6 tot 12 Mei 2013 onder die tema “Voetganger-veiligheid”.Die Kabinet doen ’n beroep op alle Suid-Afrikaners, veral motoriste en voetgangers, om meer verantwoordelik, waaksaam en versigtig op ons paaie te wees. Die Kabinet benadruk dat voetgangers ’n aansienlike aantal padsterftes in Suid-Afrika verteenwoordig.Die Kabinet doen ook ’n beroep op alle Suid-Afrikaners om waaksaam te wees tydens hierdie tydperk en al die padreëls te gehoorsaam.1.9. Na die suksesvolle werksbesoek van president Jacob Zuma aan die Federale Republiek van Nigerië in middel-April 2013, sal die Nigeriese president, Goodluck Jonathan, op 6 en 7 Mei 2013 ’n staatsbesoek aan Suid-Afrika bring. Tydens die besoek sal bilaterale verhoudinge onder leiding van die Suid-Afrika-Nigerië-binasionale-kommissie versterk en bespreek word.Die Kabinet beaam weereens die Suid-Afrikaanse Regering se verbintenis tot sterker bande met Nigerië om bilaterale handel en samewerking te verstewig vir ’n beter Afrika.1.10. Die Kabinet het amptelik die verskoning van die eerste minister van die Sentraal-Afrikaanse Republiek, mnr. Nicholas Tiangaye, aanvaar vir die rampspoedige gebeure wat gelei het tot die dood van lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag.Die Kabinet bevestig hul verbintenis tot ’n vreedsame, voorspoedige en stabiele Afrika deur verskeie ingrypings en programme, insluitend vredesendings.1.11. Namens die Regering en die mense van Suid-Afrika betuig die Kabinet hul innige simpatie met die Volksrepubliek van China ná die noodlottige aardbewing in die land se Sichuan-provinsie op 20 April 2013. Die Kabinet het ook simpatie betuig met die mense van Bangladesj wat geraak is deur die fabriek-ongeluk.1.12. Die Kabinet verwelkom die besoek deur die regerende party aan oud-president Nelson Mandela. Die besoek het gestrook met die aanvaarde norme van ubuntu en hoe ons die ouer mense in ons gemeenskap behandel. Die ampsdraers wat betrokke was, het die land se belangstelling in die voormalige president se toestand weerspieël en gebruik gemaak van die geleentheid om die nasie, die vasteland en die wêreld in te lig oor die toestand van ons geliefde oud-staatshoof.2. Sleutelbesprekings en -besluite van die Kabinet2.1. Die Kabinet is geprys vir Suid-Afrika se deelname aan en prioritisering van die Wêreldekonomie-forum (WEF) Afrika 2013 wat van 8 tot 10 Mei 2013 in Kaapstad gehou sal word. Die tema is: “Die nakoming van Afrika se belofte”.WEF-Afrika is ’n ekonomiese forum wat fokus op streeksverband en die geleentheid bied vir plaaslike en streek-sake-ondernemings en beleggers wat belang stel om vennootskappe in die streek met regerings te ondersoek.Deur hierdie geleentheid aan te bied, gee aan Suid-Afrika die bykomende geleentheid om aktief betrokke te wees by Afrika-leiers en internasionale en streek-sake-ondernemings rakende moontlike ingrypings en om groei in Suid-Afrika en die streek te integreer en te verstewig.2.2. Die Kabinet het die bekendmaking van die sesde uitgawe van die Ontwikkeling-aanwysers (2012) goedgekeur. Die Ontwikkeling-aanwysers is ’n jaarlikse publikasie en die 2012-uitgawe bied ’n opsomming van data oor tendense, hoofsaaklik vir die tydperk tot en met die helfte van 2012. Die aanwysers help mense om die impak van verskeie regeringsbeleide en diensleweringsinisiatiewe te verstaan.Die analise van neigings wat by elke aanwyser ingesluit is, bevestig ons begrip van vordering in menslike ontwikkeling wat ons as ’n nasie op sleutel-beleidsgebiede maak en wys ook verder gebiede aan waar meer werk nodig is. ’n Spesiale mediakonferensie sal gereël word om die verslag bekend te stel.2.3. Die Kabinet het verklaar dat 31 Augustus 2013 die afsnydatum is vir Angolese vlugtelinge wat in die Republiek van Suid-Afrika geraak word. Dit stem ooreen met die afsnydatum wat in Oktober 2009 deur die Verenigde Nasies se Hoofkommissaris vir Vlugtelinge verklaar is en gee uitvoering aan die pogings om streeksintegrasie te bevorder.Fundamentele veranderinge het plaasgevind sedert die einde van die burgeroorlog in Angola. Daar word voorsien dat Angolese vlugtelinge in staat sal wees om burgerskap in hul land van oorsprong te herwin, aangesien die omstandighede wat mense as vlugtelinge erken het nie meer bestaan nie.Die Suid-Afrikaanse Regering sal seker maak dat elke Angolese burger in Suid-Afrika bewus is van die afsnydatum vir gemeenskappe wat geraak word, en Angolese wat geraak word sal aangemoedig word om hulself vrywillig vir repatriasie beskikbaar te stel.2.4. Die Kabinet neem kennis dat die Uniegebou in Desember sy 100ste herdenking sal vier. Goedkeuring is ook verleen dat die eeufeesviering gepaard gaan met verskeie projekte soos die vieringe op Versoeningsdag, 16 Desember 2013, met ’n tema wat maatskaplike samehorigheid, nasionale eenheid, inklusiwiteit en versoening bevorder.2.5. Die Kabinet het goedgekeur dat die verslag oor die prestasie van Sektor-Onderwys-en-Opleidingsowerhede (SETA’s) voortspruitend uit die Ministeriële Taakspan vir SETA’s vir openbare kommentaar bekendgestel word. Die verslag bied aanbevelings oor hoe SETA’s se prestasies verbeter kan word deur ’n gekonsentreerde analise van verskeie sleutelgebiede, soos beplanning en lewering, voldoening en regering, en befondsing en finansiële bestuur.2.6. Die Kabinet beskou die Padkaart vir Navorsing, Ontwikkeling en Innovasie (NOI) in Inligtingskommunikasietegnologie (IKT) as ’n langtermyn beleggings- en implementeringsplan vir IKT NOI in Suid-Afrika om sosio-ekonomiese ontwikkeling te ondersteun.NOI in die IKT-sektor is belangrik om die mededingendheid van ekonomieë te versterk. Soos aangedui in die 2012 Nasionale Ontwikkelingsplan, het Suid-Afrika sy status verloor as leier op die vasteland op die gebied van Internet- en breëband-verbindings.Hierdie padkaart is ’n gepaste strategiese implementering-hulpmiddel, bestaande uit verskeie aksieplanne en implementering-raamwerke, om Suid-Afrika se belegging in IKT NOI oor die volgende 10 jaar te lei en te bestuur.Die IKT NOI-strategie het reeds beduidende tasbare prestasies opgelewer, soos die draadlose netwerk-tegnologie-demonstreerder-projek, wat die kostedoeltreffende lewering van breëband-verbindings vir meer as 200 landelike skole in Mpumalanga en Limpopo ondersteun.2.7. Die Kabinet neem kennis van die aanbieding van die 2014 Internasionale Unie van Argitekte (IUA) se Wêreldkongres in Durban deur die Suid-Afrikaanse Instituut van Argitekte (SAIA).SAIA het die bod gewen by die 2008 UIA-wêreldkongres, wat in Turin, Italië, gehou is. Die 2014-kongres sal ’n beduidende bydrae lewer om argitektuur op die vasteland te bevorder en ook om die wêreld se argitektuur-gemeenskap bloot te stel aan ons dinamiese en uiteenlopende argitektoniese omgewing.3. Aanstellings3.1. Die Kabinet het die volgende aanstellings goedgekeur:a) Mnr. Coceko Bambihlelo Johan Pakade in die posisie van Direkteur-Generaal by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling.b) Mnr. Fhumulani Peter Netshipale in die posisie van Adjunk-Direkteur-Generaal: Geïntegreerde Ontwikkeling by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling.c) Mnr. Harold Maloka in die posisie van Adjunk-Hoof- Uitvoerende Beampte: Inhoud-verwerking en -Verspreiding by die Regering-kd) Kommunikasie-en-inligtingstelsel.e) Me. Mogogodi Doris Dioka in die posisie van Algemene Bestuurder (Adjunk-Direkteur-Generaal) by die Staatsdrukkery.f) Me. Constance Glerah Nxumalo in die posisie van Adjunk-Direkteur-Generaal: Welsynsdienste by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling.3.2. Die Kabinet neem kennis van die aanstelling van mnr. Asogan Moodley in die posisie van Hoof-Uitvoerende Beampte by die Nasionale Reguleerder vir Verpligte Spesifikasies (NRCS) met ingang van 1 Junie 2013 vir die oorblywende ampstermyn wat op 31 Desember 2014 verstryk.3.3. Die Kabinet neem kennis van die aanstelling van die volgende lede om te dien in die Raad van die Nasionale Reguleerder vir Verpligte Spesifikasies (NRCS) met ingang van 1 Junie 2013 vir die oorblywende ampstermyn wat op 23 Maart 2014 verstryk.a) Mnr. Jeff Molobela (Voorsitter)b) Mnr. Paul Kabelo Kgothatso Serote3.4. Die Kabinet beaam die aanstelling van ’n nuwe Sedibeng-waterraad, vir ’n tydperk van vier jaar, met ingang van 30 April 2013.a) Adv. Shami Kholongb) Derick Mbowenic) Maemili J Ramataboe (Voorsitter)d) Goitse Griessel Ramakaranee) Eric Atlholang Gaboronef) Kgalalelo Gloria Serekog) Pulane Elsie Molokwaneh) Moses Mphahlele Mthombenii) Matshedisho David Dikoko (Adjunk-voorsitter)j) Deon Daniel Madyo3.5. Die Kabinet neem kennis dat die Afrika-ontwikkelingsbank op 31 Mei 2013 tydens die 2013 Jaarvergadering in Marrakesj, Marokko, ’n algemene verkiesing sal hou vir Uitvoerende Bestuurders.a) Die Kabinet ondersteun die benoeming van mnr. Shahid Khan om vir ’n tweede termyn as Uitvoerende Direkteur verteenwoordigend van Suid-Afrika, Lesotho en Swaziland te dien.3.6. Die Kabinet beaam die aanstelling van die nuwe Raad vir die Tegnologie-Innovasie-Agentskap vir ’n tydperk vir vier jaar, met ingang van 1 Mei 2013.a) Me. Khungeka Njobe (Voorsitter)b) Me. Rosetta Xabac) Dr. Bonakele Mehlomakulud) Me. Khungeka Njobee) Mnr. Mohamed Moollaf) Me. Helen Brown (heraangestel)g) Prof. David Ellis Kaplanh) Adv. Motlatjo Josephine Ralefatanei) Dr. Petro Terblanchej) Mnr. Fadl Hendricksk) Dr. Steve Lennon3.7. Die Kabinet beaam die aanstelling van die volgende lede vir die oorblywende termyn van die huidige Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap se Raad, wat op 31 Mei 2014 eindig.a) Me. Esther Khambuleb) Mnr. Marius Rezelmanc) Prof. ADM Walkerd) Dr. Daphney Mayindie) Dr. Jonas MphepyaNavrae:Phumla Williams (Waarnemende Kabinetwoordvoerder)Selnommer: 083 501 0139", "title": "Verklaring van die Kabinetsvergadering van 30 April 2013", "url": "https://www.gov.za/af/verklaring-van-die-kabinetsvergadering-van-30-april-2013" }
{ "text": "1. Sincumo seKhabhinethi etindzabeni letigcamile kulesimo sanyalo1.1. IKhabhinethi ikhumbuta tonkhe takhamiti taseNingizimu Afrika kutsi umtsetfosisekelo wetfu ucinisekisa lilungelo lekuteleka lokwentiwa ngekulandzela umtsetfo. IKhabhinethi ikhatsatekile ngekwandza kwetiteleka letineludlame naletingakavikeleki letingaphazamisa intsandvo yetfu yelinyenti. Tinhlamba takamuva tabothishela benhlangano ye-South African Democratic Teachers Union (Sadtu) lebeticondziswe eNdvuneni yeLitiko Letemfundvo Lesisekelo kanye nekukhonjiswa kwetimphahla tangaphasi ngalesikhatsi kushucwa, kuyinkhomba yekungahloniphi bomake futsi akudzingeki. Lentsandvo yetfu yelinyenti takhamiti taseNingizimu Afrika tayilelwa sikhatsi lesidze futsi kamatima, ngako-ke kumele sitichelelanise nekutiphatsa lokungakamukeleki kutenhlalo lokuyintfo lefana nekungabi nemtsetfo.INingizimu Afrika madvute nje itakube ingena esikhatsini setinkhulumiswano temiholo ngako iKhabhinethi yenta lubito kuto tonkhe tinhlaka, tisebenti kanye nasetinhlanganweni tetisebenti kutsi tiyeke kwenta tento letibukela phasi intsandvo yetfu yelinyenti. IKhabhinethi iphindze igcizelele kutsi umzabalazo wetfu wenkhululeko nentsandvo yelinyenti kwacinisekisa kutsi imitsetfo yelive letfu ivumela titeleka letivikelekile naletinekuthula. IKhabhinethi iphindza lubito lwayo lolubhekiswe etisebentini kutsi tisebentise imigudvu lekhona lesemtsetfweni natendlulisa tikhalo tato nalapho kucosiswana khona ngemiholo kulandzelwa umoya wentsandvo yetfu yelinyenti leyalwelwa kamatima.1.2. IKhabhinethi ishayele lihlombe imphumelelo yetinchubomgomo kanye netinhlelo letihlose kucinisa simo seNingizimu Afrika njengendzawo lebalulekile yetekuvakasha kulabavela emaveni emhlaba kanye nalekubanjelwa kuyo imihlangano yetemabhizinisi. Loku kucinisekiswe Tibalo Tetivakashi Temnyaka, letetfulwa nguMengameli Jacob Zuma. Letibalo tikhombisa kutsi nga-2012, tivakashi letitigidzi letiyi-9.2 temave emhlaba letavakashela eNingizimu Afrika, lokulinani lelenyukile kulelo lelitigidzi letisi-8.3 langa-2011. Tibalo tetivakashi letavakashela eNingizimu Afrika tenyuka ngemaphesenti lali-10, 2 nga-2012 – lokusibalo lesiphindvwe kabili kuleso semhlaba lesingemaphesenti lamane.Lokwenyuka lokumangalisako kutekuvakasha kubufakazi lobubambekako bebunjalo bemfutfumalo nemoya wekwemukela wetakhamiti taseNingizimu Afrika kanye nelwati lolwehlukene loluniketwa ngulelive kutekuvakasha. Umhlangano Wetekuvakasha wanga-2013 lotakube ubanjelwe eThekwini kusukela ngamhlaka 11 kuya kumhlaka 14 Inkhwenkhweti uniketa litfuba lekukhangisa ngeNingizimu Afrika kanye nebantfu bayo. 1.3. INingizimu Afrika njengelive lokungasiswa kulo litfole kufukulwa ngekuzuza Umklomelo Wekusisa Kwemave Amshiyalowa Wemnyaka wanga-2013 we-European Outsourcing Association (EOA). Loku kwentiwe kwaba yimphumelelo ngulokusisa kwemave emhlaba lokusolomane kuchubeke njalo. Lomklomelo ubonga tindzawo nemave lasebente ngalokwedlulele ekuniketeleni ngetinsita etimakethe taseYurophu. Lomklomelo uvula ematfuba ekutfutseleka ngebunyenti kwebasisi labasha nga-2013 nangemuva kwakhe.1.4. IKhabhinethi ishayele lihlombe imphumelelo yeluhlelo lwemandla lavuselelwako i-South African Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme (REIPPP) lokuluhlelo lolwabonwa ngalesikhatsi luhlabana Kumklomelo Wemnyaka Wemklamo Wesakhiwonchanti Sekulondvolota Imvelo lokhishwa Sigungu Sebuholi beSakhiwonchanti Semave Emhlaba.1.5. IKhabhinethi ibonga indzima ledlalwe ngito tonkhe takhamiti taseNingizimu Afrika ekusiteni lelive kutsi longe ema Mega Watts (MW) emandla agezi lati-3 586 kusukela nga-2005, lokulinani lelilingana nemkhicito wesiteshi sinye lesiphehla gezi.Ngalona moya, iKhabhinethi ibita kubambisana kuvelonkhe kulobusika kute kwehliswe kakhulu kusetjentiswa kwagezi njengoba kuphakelwa kwagezi sekungena esikhatsini sekuba ngaphasi kwengcindzeti. Ngekubambisana, asonge gezi ngekucisha tintfo letisebenta ngagezi letingakabaluleki. Tonkhe takhamiti taseNingizimu Afrika tinemandla ekwenta kutsi gezi uhlala ukhona.IKhabhinethi iveta kutsi kwanyalo atikho tinhlelo tekwabelana ngagezi ngetikhatsi letitsite. Takhamiti taseNingizimu Afrika titakwatiswa kusenesikhatsi uma kuba khona sidzingo sekutsatsa sinyatselo lesinjalo, kute sitewukwati sonkhe kuhlela ngalokwenele.IKhabhinethi igcizelela kutsi lesimo sagezi lesiyingoti sibangelwa kulungisa lokubalulekile kanye netindzaba letitsintsa kwebiwa kwetintsambo tagezi lokungakalindzelwa.IKhabhinethi icinisekisa takhamiti taseNingizimu Afrika kutsi kunetinhlelo letehlukene tekucinisekisa kutsi kuhlangatjetanwa netimfuno tagezi kanye nekutsi kusebenta kweluhlelo lwemandla agezi lulungiswa ngaso sonkhe sikhatsi. Luhlelo lwekwakhiwa kwesakhiwonchanti luhlose kucinisekisa kutsi temnotfo tesekelwa sakhiwonchanti lesidzingekako kuleminyaka leminyenti letako.1.6. IKhabhinethi indlulisela kuhalalisela kwayo kubo bonkhe labemukeliswe ngeTindondo Tekuhlonishwa Velonkhe iphindze yendlulise kubonga ngekufaka sandla kwabo ekutfutfukisweni kwentsandvo yelinyenti yetfu kute kwentiwe ncono timphilo tetakhamiti taseNingizimu Afrika.1.7. IKhabhinethi ibita bonkhe batali nalabanakekela bantfwana baseNingizimu Afrika labanebantfwana labanetinyanga letiyimfica kuya eminyakeni lesihlanu kutsi banakekele imphilo yabo ngekusebentisa umkhankhaso wavelonkhe wekugonywa kwebantfwana bagonyelwa vendle nencubulunjwana.Litiko Letemphilo licale ngalomkhankhaso wekugoma mhlaka 29 kuMabasa 2013, ngekuniketa ematfonsi emutsi kubo bonkhe bantfwana labafanele, ngetulu kwalokugonywa lokuvamile labakutfolako.1.8. IKhabhinethi yesekela ngalokugcwele umkhankhaso Wamhlabuhlangene Weliviki Lekuphepha Emigwacweni lotakwetfulwa kusukela mhla tisi-6 kuya mhla tili-12 Inkhwenkhweti 2013 ngaphasi kwengcikitsi letsi “Kuphepha Kwalabahamba ngetinyawo”.IKhabhinethi ibita tonkhe takhamiti taseNingizimu Afrika, ikakhulukati bashayeli nalabahamba ngetinyawo, kutsi bente lokufanele, bacaphelisise emigwacweni yetfu. IKhabhinethi ivete kutsi labahamba ngetinyawo benta incenye lenkhulu yebantfu labafa emigwacweni eNingizimu Afrika.IKhabhinethi iphindze ibite tonkhe takhamiti taseNingizimu Afrika kutsi ticaphelisise ngalesikhatsi futsi tihloniphe imitsetfo yemgwaco.1.9. Kulandzela kuvakashela ngekwemsebenti lokube yimphumelelo kwaMengameli Zuma eliveni leRiphabhuliki yaseNigeria emkhatsini waMabasa 2013, Mengameli waseNigeria Goodluck Jonathan utawuvakashela ngalokusemtsetfweni eNingizimu Afrika kusukela mhla tisi-6 kuya mhla tisi-7 Inkhwenkhweti 2013. Kulokuvakasha kutawukhulunyiswana kuphindze kutfutfukiswe budlelwane emkhatsini walamave lamabili ngaphasi kweKhomishini yekusebentisana kuVelonkhe phakatsi kweNingizimu Afrika neNigeria.IKhabhinethi igcizelela kutibophetela kwahulumende waseNingizimu Afrika ekuciniseni budlelwane bakhe neNigeria kute kwandziswe kuhwebelana kanye nekusebentisana emkhatsini walamave lamabili ngenhloso yekwakha i-Afrika lencono.1.10. IKhabhinethi yemukele ngalokusemtsetfweni kucolisa kweNdvuna Leyengamele eCentral African Republic, Mnu Nicholas Tiangaye, ngesehlakalo lesilishwa lesaholela ekushoneni kwemalunga eMbutfo Wetekuvikela waseNingizimu Afrika (SANDF).IKhabhinethi iphindze yagcizelela kutibophetela kwayo ekwakhiweni kwe-Afrika lenekuthula, inchubekelembili nalenelutinto ngekungenelela nangetinhlelo letehlukene, lokufaka ekhatsi tinhlelo tekugcina kuthula.1.11. IKhabhinethi, egameni laHulumende kanye nebantfu baseNingizimu Afrika idlulisela emavi endvudvuto kubantfu beRiphabhuliki yaseShayina kulandzela kutamatama kwemhlaba lokwabulala bantfu esifundzeni salela live i Sichuan ngamhlaka 20 kuMabasa 2013. IKhabhinethi iphindze yendlulisa kuvelana kwayo nebantfu base Bangladesh labatsintseka ngengoti leyenteka embonini.1.12. IKhabhinethi yemukela kuvakashelwa kwamengameli wangaphambilini walenhlangano lebusako Mengameli Nelson Mandela. Lokuvakashelwa bekuhambisana nenkhambiso leyemukelekile yeBuntu nekutsi siwatisa kanjani emalunga emmango lasakhulile. Tiphatsimandla letitsintsekako tivete inshisekelo yesive esimeni semphilo yaMengameli wangaphambilini tabuye tasebentisa lelitfuba kwatisa sive, livekati kanye nemhlaba wonkhe ngesimo semphilo salentsandvokati yalelive.2. Tinkhulumiswano netincumo teKhabhinethi letibalulekile2.1. IKhabhinethi ishayelwe lihlombe ngekubamba lichaza kweNingizimu Afrika nangetintfo letihamba embili teMhlangano Wetemnotfo Wemhlaba (WEF) wase-Afrika 2013 lotawubanjelwa eKapa kusukela mhla tisi-8 kuya mhla tili-10 Inkhwenkhweti 2013, ngaphasi kwengcikitsi letsi: “Kwetfula tetsembiso te-Afrika”.I-WEF-Africa isigungu lesibukene netemnotfo talesigodzi lesiniketa litfuba emabhizinisi asekhaya newesigodzi kanye nebasisi labanenshisekelo kutsi babelane babuye basebente ngekubambisana nabohulumende.Kubamba lomhlangano kutawunika iNingizimu Afrika litfuba lelengetiwe lekukhulumisana nekuheha baholi base-Afrika kanye nemabhizinisi emave emhlaba newesigodzi ekungeneleleni lokungentiwa kute kuhlanganiswe kuphindze kukhutsatwe kukhula eNingizimu Afrika nasesigodzini.2.2. IKhabhinethi ivume kushicilelwa kwesishicilelo sesitfupha Setinkhomba Tentfutfuko (2012). Tinkhomba Tentfutfuko tiphendvuke taba sishicilelo seminyaka yonkhe kantsi sishicilelo sanga-2012 sifinyeta imininingwane lemayelana netinkhambiso ikakhulukati tesikhatsi lesiyawufinyelela emkhatsini wa-2012. Letinkhomba tisita ekuvisiseni umtselela wemitamo yetinchubomgomo nekwetfulwa kwetinsita nguhulumende.Luhlatiyo lwenkhambiso lolufakiwe lwenkhomba ngayinye lucinisekisa kuvisisa kwetfu kwenchubekelembili yekutfutfukiswa kwebantfu lesikwentako njengesive emikhakheni lesembili yenchubomgomo luphindze luvete imikhakha lokusamele sengete lamanye emandla kuwo. Kutawuhlelwa umhlangano lokhetsekile nebetindzaba lapho kuyakwetfulwa khona lombiko.2.3. IKhabhinethi imemetele mhlaka 31 Ingci 2013 njengelusuku lwekugcina lwebabaleki labatsintsekako base-Angola eNingizimu Afrika. Loku kuhambisana nalokucedvwa kwebabaleki lokumenyetelwe Likhomishini Lamhlabuhlangene Lekukhoselisa Babaleki (UNHCR) ngeMphala 2009, kuphindze kunike litfuba imitamo yekutfutfukisa kusebentisana kwemave alesigodzi.Sekwenteke tingucuko letibalulekile kusukela kwaphela imphi yabomkhaya e-Angola. Kubonakala kutsi babaleki base-Angola batakube sebakwati kuvuselela buve babo eliveni labo, ngobe timo tekutsatsa umuntfu njengembaleki atisekho.Hulumende waseNingizimu Afrika utawucinisekisa kutsi tonkhe takhamiti tase-Angola eNingizimu Afrika tiyatiswa ngaloluhlelo lwekucedvwa kwekuba babaleki kuleyo mimango letsintsekile aphindze agcugcutele takhamiti tase-Angola kutsi titilungiselele ngekutitsandzela kubuyiselwa emuva ekhaya.2.4. IKhabhinethi yatiswe kutsi Indlu Yemdibaniso itakube igubha iminyaka leli-100 yaba khona ngeNgongoni. Iphindze yavuma kutsi lokugujwa kweminyaka leli-100 kwentiwe ngemiklamo lehlukene lenjengeLusuku Lwekubuyisana, mhlaka 16 Ingongoni 2012, ngaphasi kwengcikitsi yekutfutfukisa kusebentisana kutenhlalo, lubumbano kuvelonkhe, kubandzakanya wonkhe umuntfu kanye nekubuyisana.2.5. IKhabhinethi ivume kutsi kukhishwe umbiko Wemsebenti weMkhandlu Wemkhakha Wetemfundvo Nekuceceshela(ema-SETA) lovela kuLitsimba Lelijutjwe yiNdvuna kute sive sitewuphawula ngawo. Lombiko uniketa tiphakamiso tekutsi kungentiwa njani kusebenta kwema SETA kutsi kube ncono ngekwentiwa kweluhlatiyo lolucondziswe emikhakheni leyehlukene leyinhloko, lenjengekuHlela Nekwetfula Tinsita, Kwenta Lokufanele Nekuphatsa kanye Nekuniketwa Nekulawulwa Kwetimali.2.6. IKhabhinethi ivume Luhlelo Lwethekhinoloji Yelwati Lwetekuchumana (ICT), Luwaningo, Kutfutfukisa kanye Nekucamba Kabusha (RDI) njengeluhlelo lwesikhatsi lesidze lwekusisa nekwetfulwa kweluhlelo lwe ICT RDI eNingizimu Afrika kute kwesekelwe kutfutfuka kutemnotfo wetenhlalo.I-RDI emkhakheni we-ICT ibalulekile ekukhuliseni kuchudzelana kweminotfo. Njengobe kuvetwe eLuhlelweni Lwavelonkhe Lwekutfutfukisa lwanga-2012, iNingizimu Afrika ilahlekelwe sitfunti sayo njengemholi walelivekati kutekuchumana nge-inthanethi kanye nalokubanti.Loluhlelo luyindlela yekwetfulwa kwelisu lefanele, lefaka ekhatsi tinhlelo tekwenta kanye neluhlaka lwekwetfula, kute kucondziswe kubuye kusingatfwe kusiswa kweNingizimu Afrika ku ICT RDI kuleminyaka lelishumi letako.Lisu le ICT RDI selivele licale kuveta imiphumela lemihle nalebonakalako lenjengemklamo wethekhinoloji yekungasebentisi tintsambo, leyesekela kwetfulwa kwekuchumana lokubanti lokungabiti kakhulu etikolweni tasetindzaweni tasemakhaya letingetulu kwema-20 eMpumalanga naseLimpopo.2.7. IKhabhinethi yatiswe ngekubanjwa Kwemhlangano Wemhlaba Wenhlangano Yebadvwebi Lababonjiniyela (UIA) nga-2014 eThekwini lowutawubanjwa yi-South African Institute of Architects (SAIA).I-SAIA yahlabana ngekutfola imvume yekubamba lomhlangano eMhlanganweni Wemhlaba we-UIA wanga-2008 lobewubanjelwe eTurin, e-Italy. Lomhlangano wanga-2014 utawudlala indzima lebaluleke kakhulu ekutfutfukiseni kudvweba kwabonjiniyela kulelivekati kuphindze kwembulele ummango webadvwebi lababonjiniyela etimeni tekudvweba kwebunjiniyeli lokugucukako nalokwehlukahlukene.3. Kucashwa kwebantfu3.1. IKhabhinethi ivume kucashwa kwebantfu labalandzelako:a) Mnu. Coceko Bambihlelo Johan Pakade esikhundleni sekuba nguMcondzisi-Jikelele eTikweni Letekutfutfukiswa Kwetenhlalakahle.b) Mnu. Fhumulani Peter Netshipale esikhundleni sekuba Lisekela leMcondzisi-Jikelele: Kutfutfukukisa Lokuhlanganisako eTikweni Letekutfutfukiswa Kwetenhlalakahle.c) Mnu. Harold Maloka esikhundleni sekuba Lisekelamphatsi Lomkhulu : Kuhlelembisa kanye Nekusatjalaliswa Kwelwatiso kuTekuchumana Tahulumende Nekuniketela Ngelwati.d) Nks. Mogogodi Doris Dioka esikhundleni sekuba nguMphatsi Jikelele (Lisekela Lemcondzisi-Jikelele) kuTekushicilela Tahulumende.e) Nks. Constance Glerah Nxumalo esikhundleni sekuba Lisekela leMcondzisi-Jikelele: Tinhlelo Tetenhlalakahle eTikweni Letekutfutfukiswa Kwetenhlalakahle.3.2. IKhabhinethi yatiswe ngekucashwa kwaMnu Asogan Moodley esikhundleni sekuba Mphatsi Lomkhulu kuMlawuli Wavelonkhe Wekuhlanganiswa Kwetintfo Lokuphocelekile (NRCS) kusukela mhlaka lu-01 Inhlaba 2013 kudzimate kuphele sikhatsi lesisele sekubamba lomsebenti lokungumhlaka 31 Ingongoni 2014.3.3. IKhabhinethi yatiswe ngekucashwa kwalamalunga lalandzelako eBhodini le-NRCS kusukela mhla lu-01 Inhlaba 2013 kudzimate kuphele sikhatsi lesisele sekubamba lomsebenti lokungumhlaka 23 Indlovulenkhulu 2014.a) Mnu. Jeff Molobela (Sihlalo)b) Mnu. Paul Kabelo Kgothatso Serote3.4. IKhabhineti ivumelene nekucashwa kweBhodi yeManti i-Sedibeng, sikhatsi seminyaka lemine kusukela mhlaka 30 kuMabasa 2013.a) Ummeli Shami Kholongb) Mnu. Derick Mbowenic) Mnu. Maemili J Ramataboe (Sihlalo)d) Mnu. Goitse Griessel Ramakaranee) Mnu. Eric Atlholang Gaboronef) Nkt. Kgalalelo Gloria Serekog) Nkt. Pulane Elsie Molokwaneh) Mnu. Moses Mphahlele Mthombenii) Mnu. Matshedisho David Dikoko (Lisekelasihlalo)j) Mnu. Deon Daniel Madyo3.5. IKhabhinethi yatiswe kutsi Libhange Lentfutfuko lase-Afrika litawubamba lukhetfo jikelele lweBacondzisi Labasetulu eMhlanganweni weMnyaka wanga-2013 eMarrakech, eMorocco mhlaka 31 Inkhwenkhweti 2013.a) IKhabhinethi yesekela kuphakanyiswa kwelibito laMnu Shahid Khan kutsi angene esigamini sesibili sekuba nguMcondzisi Losetulu lomele iNingizimu Afrika, iLesotho neSwatini.3.6. IKhabhinethi ivumelene nekucokwa kweBhodi lensha yeSikhungo Sekucamba Kabusha Kuthekhinoloji iminyaka lemine kusukela ngeNkhwenkhweti 2013.a) Nkt Khungeka Njobe (Sihlalo)b) Nkt Rosetta Xabac) Dkt Bonakele Mehlomakulud) Mnu. Mohamed Moollae) Nkt. Helen Brown (ubuyela kwesibili)f) Prof. David Ellis Kaplang) Ummeli Motlatjo Josephine Ralefataneh) Dkt. Petro Terblanchei) Mnu. Fadl Hendricksj) Dkt. Steve Lennon3.7. IKhabhineti ivumelene nekucokwa kwemalunga lalandzelako kudzimate kuphele sikhatsi sawo kuBhodi Yavelonkhe Yemkhatsi e-Afrika leseNingizimu, lesiphela mhlaka 31 Inkhwenkhweti 2014.a) Nkt. Esther Khambuleb) Mnu. Marius Rezelmanc) Prof. ADM Walkerd) Dkt. Daphney Mayindie) Dkt. Jonas MphepyaSitatimende sikhishwe Tekuchumana Tahulumende Nekuniketela ngeLwati (GCIS)Imibuto ingacondziswa ku: Phumla Williams (Sikhulumeli seKhabhinethi Lesibambile)Tinombolo: 083 501 0139", "title": "Sitatimende semhlangano weKhabhinethi wamhlaka 30 kuMabasa 2013", "url": "https://www.gov.za/ss/statement-cabinet-meeting-30-april-2013" }
{ "text": "1. Cabinet’s position on prominent issues in the current environment1.1. Cabinet reminds all South Africans that our constitution guarantees the right to strike and protest within the confines of the law. Cabinet has noted with concern the spate of violent and unprotected strikes which may become a threat to our democracy. The insults during the recent South African Democratic Teachers Union (Sadtu) directed at the Minister of Education and the display of women’s underwear whilst protesting reflects total disregard for women and is unwarranted. South Africans fought long and hard for our democracy, and we should therefore disassociate ourselves from socially reprehensible conduct which is tantamount to anarchy.South Africa will soon be entering the period of salary negotiations and Cabinet wish to call on all communities, workers and labour unions to desist from any actions that undermines our democracy. Cabinet re-emphasis that our struggle for freedom and democracy ensured that our country’s laws make provision for protected peaceful strikes. Cabinet reiterates its call on workers to use existing, regulated channels to address grievances and wage negotiations in the spirit of our hard-fought democracy.1.2. Cabinet commended the success of policies and programmes aimed at entrenching South Africa’s status as a major international tourism and business events destination. This was confirmed by the Annual Tourism Statistics, which were launched by President Jacob Zuma. The Statistics show that in 2012, a total of 9.2 million international tourists visited South Africa, up from 8.3 million in 2011. Tourist figures to South Africa grew by 10, 2 per cent in 2012 – more than double the world average of 4%.This remarkable growth in tourism is tangible proof of the warm and welcoming nature of South Africans and the range of tourism experiences the country offers. The 2013 Tourism Indaba in Durban from 11 to 14 May provides an opportunity to once again showcase South Africa and its people. 1.3. South Africa as an investment destination received a further boost by winning the European Outsourcing Association (EOA) Offshoring Destination of the Year Award 2013. This was made possible through the continued investment from global operators. The Award acknowledges destinations and operators that have excelled in servicing the European outsourcing market. The Award holds the potential for an influx of new investment in 2013 and beyond.1.4. Cabinet commended the success of the South African Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme (REIPPP) Program which was recognised when it won the Green Project Infrastructure of the Year Award by Global infrastructure Leadership Forum.1.5. Cabinet appreciates the part played by all South Africans in helping the country save 3 586 Mega Watts (MW) of energy since 2005, the equivalent of the output of a single power station.In this spirit, Cabinet calls for a national effort this winter for further reductions in the use of electricity as energy supply will once again come under seasonal pressure. Together, let us conserve energy by switching off non-essential appliances. All South Africans have the power to keep the lights on.Cabinet highlights that currently there are no plans for load-shedding. South Africans will be informed in advance should the need arise for any such action, so that we can all plan sufficiently.Cabinet reiterates that the precarious energy situation is due both to essential maintenance as well as unintended technical issues including cable theft.Cabinet assures South Africans that various programmes are in place to ensure that electricity demand is met and that the integrity of the power system is maintained at all times. The infrastructure build programme aims to ensure that the economy is supported by the requisite infrastructure in the years ahead.1.6. Cabinet extends congratulations to all recipients of the National Orders and expresses its gratitude for their contribution towards the advancement of our democracy and for improving the lives of South Africans.1.7. Cabinet calls on all South African parents and guardians who have children from 9 months to 5 years of age to secure their health by using the nationwide polio and measles immunization campaign for children.The Department of Health began this immunization campaign on 29 April 2013, offering a booster dose to all eligible children, over and above routine immunization.1.8. Cabinet fully supports the United Nations (UN) Road Safety Week which takes place from 6 to 12 May 2013 under the theme of “Pedestrian Safety”.Cabinet calls on all South Africans, especially motorists and pedestrians, to be more responsible, vigilant and cautious on our roads. Cabinet highlighted that pedestrians make up a significant proportion of road deaths in South Africa.Cabinet further calls on all South Africans to be vigilant during this period and observe all rules of the road1.9. Following the successful working visit by President Jacob Zuma to the Federal Republic of Nigeria in mid-April 2013, Nigerian President Goodluck Jonathan will conduct a State Visit to South Africa from 6 to 7 May 2013. During the visit, bilateral relations will be enhanced and discussed under the auspices of the South Africa-Nigeria Bi-National Commission.Cabinet reaffirms the South African government’s commitment to strengthening its relationship with Nigeria to increase bilateral trade and co-operation for a better Africa.1.10. Cabinet officially accepted the apology from the Prime Minister of the Central African Republic, Mr Nicholas Tiangaye, on the unfortunate developments that led to the deaths of members from the South African Defense Force (SANDF).Cabinet reiterates its commitment to a peaceful, prosperous and stable Africa through various interventions and programmes, including peacekeeping missions.1.11. Cabinet, on behalf of Government and the people of South Africa, expresses condolences to the People's Republic of China following a fatal earthquake in the country’s Sichuan province on 20 April 2013. Cabinet also extended its sympathies to the people of Bangladesh who were affected in the factory accident..1.12. Cabinet welcomed the visit by the ruling party to former President Nelson Mandela. The visit was in line with the accepted norms of Ubuntu and how we value elderly members of communities. The office-bearers concerned reflected the nation’s interest in the condition of the former President and used this opportunity to inform the nation, the continent and the world on the condition of our beloved statesman.2. Key Cabinet discussions and decisions2.1. Cabinet was appraised of South Africa’s participation and priorities for the World Economic Forum (WEF) Africa 2013 to be held in Cape Town from 8 to 10 May 2013, under the theme: “Delivering on Africa’s promise”.WEF-Africa is a regionally focused economic forum that provides an opportunity for local and regional businesses and investors interested in the region to exchange and even explore partnerships with governments.Hosting the event will provide South Africa with an added opportunity to actively engage and lobby African leaders and international and regional businesses on possible interventions to integrate and enhance growth in South Africa and the region.2.2. Cabinet approved that the sixth edition of Development Indicators (2012) be published. The Development Indicators have become an annual publication and the 2012 edition summarises data on trends mainly for the period leading up to mid-year 2012. The indicators assist in understanding the impact of various government policies and service delivery initiatives.The trend analysis that is included for each indicator confirms our understanding of the human development progress that we are making as a nation in key policy areas and further points out areas where we need to put extra effort. A special media briefing will be arranged to unpack the report.2.3. Cabinet declared 31 August 2013 as the cessation date in the Republic of South Africa for affected Angolan refugees. This is in line with the cessation declared by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) during October 2009, and gives effect to efforts to enhance regional integration.Fundamental changes have taken place since the end of the civil war in Angola. It is considered that Angolan refugees should be able to reclaim citizenship of their country of origin, because the circumstances that recognized a person as a refugee no longer exist.South African government will ensure that every Angolan citizen in South Africa is informed about the cessation process to affected communities and to encourage affected Angolans to voluntarily avail themselves for repatriation.2.4. Cabinet noted that the Union Buildings will have its 100th anniversary in December. It further approved that the centenary be marked through various projects such as celebrations on Reconciliation Day, 16 December 2013, under a theme to promote social cohesion, national unity, inclusivity and reconciliation.2.5. Cabinet approved that the report on Performance of Sector Education and Training Authorities (SETAs) emanating from the Ministerial Task Team on SETAs be released for public comment. The report provides recommendations on how SETAs performance can be improved through focused analysis of various key areas, such as Planning and Deliver, Compliance and Governance, and Funding and Financial Management.2.6. Cabinet approved the Information Communication Technology (ICT) Research, Development and Innovation (RDI) Roadmap as a long-term investment and implementation plan for ICT RDI in South Africa to support socio-economic development.RDI in the ICT sector is important for boosting the competitiveness of economies. As highlighted in the 2012 National Development Plan, South Africa has lost its status as continental leader in Internet and broadband connectivity.This Roadmap is an appropriate strategic implementation mechanism, consisting of a set of action plans and implementation frameworks, to guide and manage South Africa’s investment in ICT RDI over the next 10 year.The ICT RDI Strategy has already begun yielding significant tangible achievements such as the wireless mesh technology demonstrator project, which supports the cost-effective delivery of broadband connectivity to more than 200 rural schools in Mpumalanga and Limpopo.2.7. Cabinet noted the hosting of the 2014 International Union of Architects (UIA) World Congress in Durban by the South African Institute of Architects (SAIA).SAIA won the bid to host at the 2008 UIA World Congress which was held in Turin, Italy. The 2014 Congress will play a significant role in promoting architecture in the continent and also expose the world architectural community to a dynamic and diverse architectural environment.3. Appointments3.1. Cabinet approved the following appointments:a) Mr Coceko Bambihlelo Johan Pakade to the post Director-General at the Department of Social Development.b) Mr Fhumulani Peter Netshipale to the post Deputy Director-General: Integrated Development at the Department of Social Development.c) Mr Harold Maloka to the post Deputy Chief Executive Officer: Content Processing and Dissemination in the Government Communication and Information System.d) Ms Mogogodi Doris Dioka to the post of General Manager (Deputy Director-General) at Government Printing Works.e) Ms Constance Glerah Nxumalo to the post Deputy Director-General: Welfare Services in the Department of Social Development.3.2. Cabinet noted the appointment of Mr Asogan Moodley to the post of Chief Executive Officer to the National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS) with effect from 01 June 2013 and for the remaining term of the office expiring on 31 December 2014.3.3. Cabinet noted the appointment of the following members to serve on the Board of the National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS) with effect 1 June 2013 for the remaining period of the term of office expiring on 23 March 2014.a) Mr Jeff Molobela (Chairperson)b) Mr Paul Kabelo Kgothatso Serote3.4. Cabinet concurred with the appointment of a new Sedibeng Water Board, for a period of 4 years with effect from 30 April 2013.a) Adv Shami Kholongb) Derick Mbowenic) Maemili J Ramataboe (Chairperson)d) Goitse Griessel Ramakaranee) Eric Atlholang Gaboronef) Kgalalelo Gloria Serekog) Pulane Elsie Molokwaneh) Moses Mphahlele Mthombenii) Matshedisho David Dikoko (Deputy Chairperson)j) Deon Daniel Madyo3.5. Cabinet noted that the African Development Bank will hold the general election for Executive Directors during the 2013 Annual Meeting in Marrakech, Morocco on 31 May 2013.a) Cabinet supports the nomination of Mr Shahid Khan to serve a second term as the Executive Director representing South Africa, Lesotho and Swaziland.3.6. Cabinet concurred with the appointment of the new Board of the Technology Innovation Agency for a period of four years starting from 1 May 2013.a) Ms Khungeka Njobe (Chairperson)b) Ms Rosetta Xabac) Dr Bonakele Mehlomakulud) Ms Khungeka Njobee) Mr Mohamed Moollaf) Ms Helen Brown (re appointed)g) Prof David Ellis Kaplanh) Adv Motlatjo Josephine Ralefatanei) Dr Petro Terblanchej) Mr Fadl Hendricksk) Dr Steve Lennon3.7. Cabinet concurred with the appointment of the following members for the remaining term of the current South African National Space Agency Board, ending 31 May 2014.a) Mrs Esther Khambuleb) Mr Marius Rezelmanc) Prof ADM Walkerd) Dr Daphney Mayindie) Dr Jonas MphepyaEnquiries:Phumla Williams, Acting Cabinet SpokespersonCell: 083 501 0139", "title": "Statement on the Cabinet meeting of 30 April 2013", "url": "https://www.gov.za/statement-cabinet-meeting-30-april-2013" }
2013-05-02T00:00:00+02:00
{ "text": "1. Xiyimo xa Khabinete eka timhaka ta nkoka eka mhaka ya sweswi1.1. Khabinete yi tsundzuxa maAfrika-Dzonga hinkwavo leswaku vumbiwa ri tiyisisa mfanelo yo lwela na ku sirhelela endzeni ka ku arisa hi nawu. Khabinete yi tekela enhlokweni hi ku khumbeka hi mhaka ya ku humelela ka madzolonga na switeroko leswi nga sirheleriwangiki leswi nga ha vaka na nxungeto eka xidemokirasi xa hina. Mirhukano leyi veke kona eka xitereko lexi xa ha ku vaka kona xa Nhlangano wo Ntshuxeka wa Vadyondzisi va Afrika-Dzonga (Sadtu) leyi kongomisiweke ka Holobye wa Dyondzo na ku kombisiwa ka xirhangiso xa vavasati loko ku ri karhi ku kombisiwa ku vilela swi kombisa ku tekela ehansi swinene vamanana naswona a swi amukeleki. MaAfrika-Dzonga va lwele xidemokirasi xa hina nkarhi wo leha naswona hi matimba swinene, hikokwalaho hi fanele hi hambana na matikhomelo lama nga amukelekiki ku vuriwa eka vanhu leswi fanaka na ku pfumaleka ka nawu. Ku nga ri khale Afrika-Dzonga ri ta nghena eka nkarhi wa mikanerisano ya miholo kutani Khabinete yi rhandza ku kombela hinkwavo vaakitiko, vatirhi na mihlangano ya vatirhi ku papalata maendlelo man’wana na man’wana lama sandzaka xidemokirasi xa hina. Khabinete yi tlhela yi tshikilela leswaku nyimpi ya hina yo lwela ntshunxeko na xidemokirasi yi tiyisisa leswaku milawu ya tiko ra hina yi pfumelela ku kombisa ku vilela loku nga sirhelela hi ku rhula. Nakambe Khabinete yi kombela vatirhi ku tirhisa tindlela leti nga kona, leti nga enawini ku lulamisa swivilelo na ku nghenela eka mikanerisano ya miholo hi moya wa matimba wo lwela xidemokirasi xa hina.1.2. Khabinete yi bumabumerile ku humelela ka tipholisi na tiphurogireme leti lavaka ku lulamisa xiyimo xa Afrika-Dzonga tanihi ndhawu ya nkoka ya vugimamusi eka timhaka ta swa vupfhumba na swa mabindzu emisaveni hinkwayo. Leswi swi tiyisisiwile hi xiyenge xa Tinhlayo ta swa Vupfhumba ta Lembe, lexi simekiweke hi Phuresidente Jacob Zuma. Tinhlayo ti komba leswaku hi 2012, ntsengo wo ringana 9.2 wa mamiliyoni ya vapfhumba vo huma ematikweni mambe va endzerile eAfrika-Dzonga, yi yile ehenhla ku suka eka 8.3 wa mamiliyoni hi 2011. Tinhlayo ta vapfhumba ti tlakukile hi 10.2 wa tiphesente hi 2012 – yi tlakukile hi kambirhi eka nhlayoxikarhi ya misava ya 4%. Ku tlakuka loku eka swa vupfhumba i vumbhoni lebyi nga ntiyiso bya tintswalo na ku va na rirhandzu bya maAfrika-Dzonga hi ntumbuluko naswona tinhlayo ta ntokoto wa vapfhumba tiko ri swi endlaka. Nhlengeletano ya Vupfhumba ya 2013 eDurban ku suka hi 11 ku fika 14 Mudyaxihi yi nyika nkarhi nakambe ku kombisa Afrika-Dzonga na vanhu va rona.1.3. Afrika-Dzonga i vugimamusi bya swa vuvekisi lebyi kumeke nseketelo wun’wana hi ku hlula eka Masagwati ya Lembe ya 2013 eka European Outsourcing Association (EOA) eka ku va Ndhawu ya swa Mabindzu. Leswi swi endliwile leswaku swi koteka ku yisa emahlweni vuvekisi ku suka eka vanhu lava va nga na mabindzu emisaveni hinkwayo. Sagwati ri amukela tindhawu ta vugimamusi na vanhu lava va nga na mabindzu lama tirheke swinene eka ku pfuna ku xava eka timakete ta le Yuropa. Sagwati ri na vutihlamuleri lebyikulu bya ntalo wa vuvekisi lebyintshwa eka 2013 na ku ya emahlweni. 1.4. Khabinete yi bumabumerile ku humelela ka South African Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme (REIPPP) Programme leyi nga tiveka loko yi wina Green Project Infrastructure of the Year Award hi Huvo ya Vurhangeri bya Miako eMisaveni.1.5. Khabinete yi khensa eka xiphemu lexi endliweke hi maAfrika-Dzonga hinkwavo eka ku pfuneta ku hlayisa 3 586 wa Timegawati (MW) ta eneji ku suka hi 2005, ku nga mpimo lowu ringanaka na xitici xin’we xa gezi.Hi endlelo leri, Khabinete yi kombela tiko ku endla matshalatshala eka xixika lexi ku yisa emahlweni ku hunguta ku tirhisa gezi tanihileswi mphakelo wa gezi nakambe wu nga ta va na ntshikelelo eka nguva. Kun’we, a hi hlayiseni gezi hi ku tima switirhisiwa swa gezi leswi nga riki swa nkoka. MaAfrika-Dzonga hinkwavo va na matimba yo lumeka mavoni. Khabinete yi lemukisa leswaku eka nkarhi wa sweswi a ku na makungu yo tima gezi eka layeni yo karhi loko ku ri na ku laveka ka le henhla ka gezi. MaAfrika-Dzonga ma ta tivisiwa hi nkarhi loko swo tshika swi lavekile ku teka goza rero, ku endlela leswaku hinkwerhu hi ta kota ku pulana hi mfanelo.Nakambe Khabinete yi vuyelela leswaku xiyimo xa swipimelo swa eneji swa fanele eka vuhlayisi bya nkoka nakambe na le ka timhaka ta swa xithekinikali leti endliwaka ku nga ri hi vomu ha vumbirhi ku katsa vukhamba bya ka yiviwa ka tikhebulu. Khabinete yi tshembisa maAfrika-Dzonga leswaku tiphurogireme to hambanahambana ti le ndleleni ku vona leswaku gezi leri lavekaka ra fikeleriwa na leswaku xiyimo xa matimba ya gezi xa hlayisiwa mikarhi hinkwayo. Phurogireme yo aka miako yi kongomisa eka ku lava ku vona leswaku ikhonomi ya seketeriwa hi miako leyi nga fanela eka malembe lama taka.1.6. Khabinete na yona yi tlangerisa lava nga amukela Masagwati ya Rixaka (National Orders) na ku kombisa ntsako wa yona lowukulu ka ku hoxa xandla mayelana na ku humelerisiwa ka xidemokirasi na ku antswisiwa ka vutomi bya maAfrika-Dzonga.1.7. Khabinete yi kombela hinkwavo vatswari na vahlayisi va Afrika-Dzonga lava nga na vana lava nga na malembe yo suka eka tin’hweti ta kaye ku fika eka ntlhanu wa malembe hi vukhale ku sirhelela rihanyo ra vona hi ku tirhisa mapfhumba ya nsawutiso wa pholiyo na swimungwamungwana ka vana etikweni hinkwaro.Ndzawulo ya Rihanyo yi sungurile pfhumba leri ra nsawutiso hi 29 Dzivamisoko 2013, hi ku nyika xipfuneti xo lwa na mavabyi eka vana lava nga fanela hinkwavo, mayelana na ntirho wa nsawutiso. 1.8. Khabinete yi seketela hi matimba swinene Vhiki ra Nhlayiseko Emagondzweni ra Nhlangano ya Misava leri nga ta va kona ku suka hi 6 ku fika 12 Mudyaxihi 2013 ehansi ka nhlokomhaka leyi nge “Vuhlayiseki bya N’wamilenge”.Khabinete yi rhamba maAfrika-Dzonga hinkwavo, ngopfungopfu vachayeri na van’wamilenge, ku va na vutihlamuleri lebyikulu, ku va na vukheta swinene na ku va na vuxiyaxiya emagondzweni ya hina. Khabinete yi boxile leswaku nhlayo ya mafu ya van’wamilenge yi le henhla swinene emagondzweni eAfrika-Dzonga.Khabinete yi ya emahlweni yi kombela maAfrika-Dzonga hinkwavo ku va na vukheta hi nkarhi lowu na ku xiyaxiya milawu hinkwayo ya le magondzweni.1.9. Hi ku landza ku humelela ka rendzo ra Phuresidente Jacob Zuma eka Mfumo wa Riphabuliki ya Nigeria exikarhi ka n’hweti ya Dzivamisoko 2013, Phuresidente Goodluck Jonathan u ta va na Rendzo ra Ximfumo eAfrika-Dzonga ku suka hi 6 ku fika 7 Mudyaxihi 2013. Hi nkarhi wa rendzo ra yena, mitwanano exikarhi ka matiko mambirhi yi ta kurisiwa na ku kaneriwa ehansi ka switsundzuxo swa Khomixini ya Matiko Lamambirhi ya Afrika-Dzonga – Nigeria. Khabinete yi tlhela yi tiyisisa ku tiyimisela ka mfumo wa Afrika-Dzonga eka ku ndlandlamuxa vuxaka bya rona na tiko ra Nigeria eka ku engetela ntirhisano wa swa mabindzu na ntirhisano wo antswisa Afrika.1.10. Khabinete yi amukerile ximfumo marito yo kombela ku rivaleriwa ku suka eka Holobyenkulu wa Central African Republic, Tatana Nicholas Tiangaye, eka leswi humeleleke ku nga leswi nga riki kahle leswi nga endla leswaku ku kondza ku hundza emisaveni swirho swa Vuthu ra Vusirheleri ra Afrika-Dzonga (SANDF).Nakambe Khabinete yi tlhela yi vula leswaku ku tiyimisela ka yona eka ku rhula, ku humelela na ntshamiseko wa Afrika hi ku tirhisa ku nghenela na tiphurogireme to hambanahambana, ku katsa mapfhumba yo tisa ku rhula.1.11. Khabinete, hi ku yimela Mfumo na vanhu va Afrika-Dzonga, yi yisa marito ya ku chavelela eka Vanhu va Tiko ra China hikokwalaho ka mafu lama vangiweke hi ku ninginika ka misava eka Xifundzankulu xa Sichuan xa tiko hi 20 Dzivamisoko 2013. Nakambe Khabinete yi yisa emahlweni ntwelavusiwana wa yona eka vanhu va Bangladesh lava khumbhekeke eka khombo ra feme.1.12. Khabinete yi amukela ku endzeriwa ka khale ka Phuresidente Nelson Mandela hi nhlangano lowu fambisaka tiko. Rendzo a ri fambelana na swipimelo leswi amukelekaka swa Vumunhu na hilaha hi langutaka swirho leswikulu swa vaaki. Vatirhi va le hofisini lava ku vuriwa vona va kombisile ku tsakela ka tiko eka xiyimo xa khale ka Phuresidente kutani va tirhisile nkarhi lowu ku tivisa tiko, tikonkulu na misava hi xiyimo xa murhangeri wa hina loyi a xiximiwaka na ku tsakeriwa. 2. Mikanerisano ya Nkoka ya Khabinete na mikanerisano2.1. Khabinete yi hoyozerile ku nghenelela ka Afrika-Dzonga na swirhangana swa Nhlangano wa Misava wa swa Ikhonomi (WEF) Africa 2013 leyi nga ta khomiwa eKapa ku suka hi 8 ku fika 10 Mudyaxihi 2012, ehansi ka nhlokomhaka leyi nge: “Ku fikelela switshembiso swa Afrika”. WEF-Africa eka xifundza i huvo leyi kongomisaka eka ikhonomi leyi nyikaka mpfuneto eka swa mabindzu ya laha tikweni na le ka xifundza kasi vavekisi lava nga na ku tsakela eka xifundza va endla vucincanisi naswona va kota ku vumba ntirhisano na mimfumo.Ku rhurhela nhlengeletano swi ta pfuna Afrika-Dzonga hi ku engetela ku vuyeriwa eka ku nghenelela na ku hlohletela varhangeri va Afrika na va matiko ya misava na mabindzu ya xifundza eka ku nghenelela loko swi koteka ku hlanganisa na ku kurisa nhluvukiso eAfrika-Dzonga na le ka xifundza. 2.2. Khabinete yi pasisile leswaku nkandziyiso wa vutsevu wa Swikombiso swa Nhluvukiso (2012) ku kandziyisiwa. Swikombiso swa nhluvukiso swi hundzukile nkandziyiso wa lembe kasi nkandziyiso wa 2012 wu katsakanya data eka swiletelo ngopfungopfu swa nkarhi lowu hi fikisaka exikarhi ka lembe ra 2012. Swikombiso swi pfuna eka ku twisisa ntshikelelo wa tipholisi to hambana ta mfumo na matshalatshala ya vukorhokeri. Ndzavisiso wa ku cinca loku wu katsiwile eka xikombo wu tiyisisa ku twisisa ka hina ka ku antswa ka nhluvukiso wa vanhu lowu hi nga eku wu endleni tanihi tiko eka swiyenge swa nkoka swa pholisi na ku kombisa ku yisa emahlweni swiyenge laha hi faneleke ku engetela ntamu. Nhlengeletano yo hlawuleka ya mahungu yo nyika mahungu ya nkoka yi ta lulamisiwa ku hlamusela xiviko.2.3. Khabinete hlambanya 31 Mhawuri 2013 tanihi siku ro hetelela ka Vapfhumba lava khumbekaka vo huma eAngola lava kumekaka eRiphabuliki ra Afrika-Dzonga. Leswi swi hi mayelana na siku ro hetelela leri hlambanyiweke hi Khomixinarankulu wa Nhlangano wa Matiko wa Vapfhumba (UNHCR) hi nkarhi wa Nhlangula 2009, na xivangelo xa matshalatshala eka ku kurisa nhlangano wa xifundza. Ku cinca ka nkoka ku vile kona ku sukela eku heleni ka nyimpi ya xin’wanamanana eAngola. Ku tshembhiwa leswaku vapfhumba vo huma eAngola va fanele ku kota ku koxa vuakitiko bya tiko ra vona bya xiviri, hikuva swivangelo leswi kombisaka munhu tanihileswi mupfhumba ku va byi nga ha riki kona. Mfumo wa Afrika-Dzonga wu ta vona leswaku muakitiko un’wana na un’wana wa tivisiwa hi mayelana na ku hela ka siku ro endla swikombelo eka vanhu lava khumbhekaka na ku khutaza vanhu va Angola ku tinyiketela ku humela erivaleni hi voxe ku tlheriseriwa ekaya. 2.4. Khabinete yi tivisile leswaku Union Buildings yi ta va na siku ra rona ro tsundzuka 100 ra malembe hi N’wendzamhala. Yi ya emahlweni yi pasisa leswaku malembedzana ya funghiwa hi ku endla tiphurojeke to hambana ku fana na tanihi ku mikhuvo ya Siku ra Ndzivalelano, 16 N’wendzamhala 2013, ehansi ka nhlokomhaka yo tlakusa ku vumba ntirhisano wa vanhu, vun’we bya tiko, ku katsa na ndzivalelano. 2.5. Khabinete yi pasisile leswaku xiviko hi mayelana na Performance of Sector Education and Training Authorities (t-SETA) ku suka eka Xipano xa Ntirho xa Ntlawa eka ti-SETA ku xi humesiwa leswaku vanhu va nyika mavonelo. Xiviko xi nyika swibumabumelo swa hilaha matirhelo ya ti-SETA xi nga ha antswisiwa hi ku tirhisa ndzavisiso wo kongomisa eka swiyenge swa nkoka swo hambanahambana, tanihi ku Kunguhata na ku Rhumela, Mpfumelelano na Mafumelo, Malawulelo ya Nkwama na swa Timali.2.6. Khabinete yi pasisile Ndlela ya Thekinoloji ya Vuhlanganisi bya Mahungu (ICT) ya Ndzavisiso, Nhluvukiso na Vuqambhi (RDI) tanihi vuvekisi bya nkarhi wo leha na pulani ya matirhiselo ya ICT RDI eAfrika-Dzonga ku seketela nhluvukiso wa ikhonomi ya vaaki.RDI eka xiyenge xa ICT i ya nkoka eka ku tlakusa mphikizano wa swa ku vekisa. Tanihilaha swi hlamuseriweke ha kona eka Pulani ya Nhluvukiso ya Tiko ya 2012, Afrika-Dzonga ri lahlekeriwile hi xiyimo xa rona tanihi murhangeri wa tikonkulu eka Inthanete na le ka xiyimo xa swa vuhlanganisi byo nava. Xiletelo lexi i ndlela leyinene ya xitirateji xa matirhiselo, lexi nga na nhlengelo wa magoza ya tipulani na marimba ya matirhiselo, ku letela na ku lawula vuvekisi eAfrika-Dzonga eka ICT RDI ku tlula 10 ra malembe lama landzelaka.Xitirateji xa ICT RDI xi se xi sungurile ku komba ku humelela ka nkoka ko khomeka ku fana na tanihi phurojeke yo kombisa ku khomana bya xiyanimoya, leswi seketelaka mixavo ya le hansi ku fikelela eka xiyimo xa vuhlanganisi byo nava ku tlula 200 wa swikolo swa le matikoxikaya eMpumalanga na Limpopo. 2.7. Khabinete yi tivisiwile hi ta ku rhurhela International Union of Architects (UIA) World Congress hi 2014 eDurban hi South African Institute of Architects (SAIA).SAIA yi winile xivangwa xo rhurhela eka Nhlengeletano ya Misava ya UIA hi 2008 leyi a yi khomeriwile eTurin, eItaly. Nhlengeletano ya 2014 yi ta va na tlanga xiphemu xa nkoka eka ku ndlandlamuxa ntivovuaki eka tikonkulu nakambe na ku paluxa swa vuaki swa miganga emisaveni ku swi fikisa eka xiyimo xa le henhla na mbangu wa vuaki byo hambanahambana.3. Ku thoriwa ka vanhu3.1. Khabinete yi pasisile ku thoriwa ka vanhu lava landzelaka:a) Tatana Coceko Bambihlelo Johan Pakade eka xiyimo xa Mufambisinkulu eka Ndzawulo ya Nhluvukiso wa Vanhu.b) Tatana Fhumulani Peter Netshipale eka xiyimo xa Xandla xa Mufambisinkulu: Nhlanganiso wa Nhluvukiso eka Ndzawulo ya Nhluvukiso wa Vanhu.c) Tatana Harold Maloka eka xiyimo xa Xandla xa Mulawurinkulu: Mululamisi wa Mahlelelo na Mahangalaselo eka Vuhlanganisi bya Vufambisi bya Mfumo bya Vuhlanganisi na Mahungu.d) Manana Mogogodi Doris Dioka eka xiyimo xa Mufambisi-Jenerali (Xandla xa Mufambisinkulu) eka Xiyenge xa Mitirho yo Kandziyisa xa Mfumo.e) Manana Constance Glerah Nxumalo eka Xandla xa Mufambisinkulu: Xiyenge xa Mphakelo eka Ndzawulo ya Nhluvukiso wa Vanhu.3.2. Khabinete yi tivisiwile hi ku thoriwa ka Tatana Asogan Moodley eka xiyimo xa Mulawurinkulu eka Vulawuri bya Tiko ka Xiyenge xo Xava Nhundzu (NRCS) ku suka hi 01 Khotavuxika 2013 naswona nkarhi wo tirha lowu nga sala wu fika emakumu hi 31 N’wendzamhala 2014. 3.3. Khabinete yi tivisiwile hi ku thoriwa ka swirho leswi landzelaka ku tirha eka Huvo ya NRCS ku suka hi 1 Khotavuxika 2013 ka nkarhi lowu nga sala wa ku tirha lowu helaka hi 23 Nyenyankulu 2014.a) Tatana Jeff Molobela (Mutshamaxitulu)b) Tatana Paul Kabelo Kgothatso Serote3.4. Khabinete yi seketela ku thoriwa ka Huvo leyintshwa ya Mati eSedibeng, ku ringana mune wa malembe ku suka hi 30 Dzivamisoko 2013.a) Gqwetankulu Shami Kholongb) Derick Mbowenic) Maemili J Ramataboe (Mutshamaxitulu)d) Goitse Griessel Ramakaranee) Eric Atlholang Gaboronef) Kgalalelo Gloria Serekog) Pulane Elsie Molokwaneh) Moses Mphahlele Mthombenii) Matshedisho David Dikoko (Xandla xa Mutshamaxitulu)j) Deon Daniel Madyo.3.5. Khabinete yi tivisiwile leswaku African Development Bank yi ta va na nhlawulo wa mani na mani wa vafambisi va Tihuvo hi nkarhi wa Nhlengeletano ya Lembe ya 2013 eMarrakech, Morocco hi 31 Mudyaxihi 2013.a) Khabinete yi seketela ku hlawuriwa ka Tatana Shahid Khan ku tirha theme ya vumbirhi tanihi Mufambisinkulu ku yimela Afrika-Dzonga, eLesotho na Swaziland.3.6. Khabinete yi seketela ku thoriwa ka Huvo leyintshwa ya Technology Innovation Agency ku ringana mune wa malembe ku sukela hi 1 Mudyaxihi 2013.a) Manana Khungeka Njobe (Mutshamaxitulu)b) Manana Rosetta Xabac) Dok. Bonakele Mehlomakulud) Tatana Mohamed Moollae) Manana Helen Brown (thoriwa nakambe)f) Prof. David Ellis Kaplang) Gqwetankulu Motlatjo Josephine Ralefataneh) Dok Petro Terblanchei) Tatana Fadl Hendricksj) Dok. Steve Lennon.3.7. Khabinete yi seketela ku thoriwa ka swirho leswi landzelaka ka nkarhi lowu nga sala wa sweswi wa South African National Space Agency Board, lowu fikaka emakumu hi 31 Mudyaxihi 2014.a) Manana Esther Khambuleb) Tatana Marius Rezelmanc) Prof. ADM Walkerd) Dok. Daphney Mayindie) Dok. Jonas Mphepya.Xi humesiwile hi Vufambisi bya Mfumo bya Vuhlanganisi na Mahungu(GCIS)Swivutiso: Phumla Williams (Mukhomelamuvulavuleri wa Khabinete)Nomboro ya vutihlanganisi: 083 501 0139", "title": "Xitatimende xa nhlengeletano ya Khabinete ya 30 Dzivamisoko 2013", "url": "https://www.gov.za/ts/xitatimende-xa-nhlengeletano-ya-khabinete-ya-30-dzivamisoko-2013" }
https://www.gov.za/statement-cabinet-meeting-30-april-2013
Statement on the Cabinet meeting of 30 April 2013
{ "text": "1. Maemo a Kabinete mabapi le dintlha tsa bohlokwa maemong a ha jwale1.1. Kabinete e hopotsa maAforika Borwa oohle hore molaotheo wa rona o tiisetsa tokelo ya ho teraeka le ho ipelaetsa ho imatahantswe le molao. Kabinete e lemohile ka ngongoreho sekgahla sa diteraeke tse tletseng dikgoka tse sa thsireletswang tso e ka nnang ya ba tshoso e kgolo ho demokerasi ya rona. Ditlhapa tse iponahaditseng mohwantong wa haufinyana tjena wa Mokgatlo wa Matitjhere wa Aforika Borwa e leng (Sadtu) tse neng di lebisitswe ho Letona la Thuto le ho pepeswa ha seaparo sa ka hare sa basadi ha ba ntse ba ipelaetsa di bontsha ho se kgathalle basadi mme ha di hlokahale. MaAforika Borwa a lwanne ka nako e telele le ka matla bakeng sa demokerasi ya rona, mme ka tsela e jwalo re lokela ho se ikamahanye le mekgwa e nyonyehang ya kahisano e ka tshwantshwang le tshenyo.Haufinyana Aforika Borwa e tla be e kene nakong ya ditherisano tsa mekgolo mme Kabinete e lakatsa ho ipiletsa ho badudi bohle, basebetsi le mekgatlo ya basebetsi ho se ikamahanye le diketso dife kapa dife tse nyedisang demokerasi ya rona. Kabinete e boela e toboketsa hore ntwa ya rona bakeng sa tokoloho le demokerasi di netefaditse hore melao ya naha ya rona di dumella hore ho be le diteraeke tse tshireleditsweng tsa kgotso. Kabinete e boela e pheta boipiletso ba yona ho basebetsi bohle hore ba sebedise metjha e teng e molaong bakeng sa ho sebetsana le ditletlebo le ditherisano tsa mekgolo ka moya wa demokerasi e lwanetsweng ka thata.1.2. Kabinete e ile ya thoholetsa katleho ya maano le mananeo a reretsweng ho ho tiisa maemo a Aforika Borwa jwaloka tulo ya bohahlaodi ba matjhaba le diketsahalo tsa kgwebo. Sena se ile sa tiisetswa ke Dipalopalo tsa Selemo le Selemo tsa Bohahlaodi, tse ileng tsa kgakolwa ke Mopresidente Jacob Zuma. Dipalopalo di bontsha hore ka 2012, palo e etsang 9.2 ya dimilione tsa bahahlaodi ba matjhaba di etetse Aforika Borwa,ka hodimo ho tloha ho dimilione tse 8.3 ka 2011. Dipalo tsa bohahlaodi ho tla Aforika Borwa e nyolohile ka diphesente tse 10, 2 ka 2012 – ho menahana habedi ho feta palohare ya lefatshe ya 4%.Kgolo ena e babatsehang ho tsa bohahlaodi ke pontsho e tiileng ya mofuthu le mokgwa wa kamohelo o mofuthu wa maAforika Borwa le letoto la maiphihlelo leo naha e fanang la lona. Lekgotla kapa Indaba ya Bohahlaodi ya 2013 ho la Thekong ho tloha ka la 11 ho ya ho la 14 Motsheanong e fana ka monyetla wa hore Aforika Borwa le batho ba yona ba ipabole. 1.3. Aforika Borwa jwaloka tulo ya matsete e ile ya tswela pele ho itshupa ka ho hapa kgau ya ho bitswang European Outsourcing Association (EOA) e le tulo e ka ntle ho dinaha tse ding ka 2013. Sena se ile sa kgonahala ka lebaka la matsete a ntseng a tswela pele ho tswa basebedising ba lefatshe. Kgau e ananela ditulo le basebedisi ba sebeditseng ka bokgabane ditshebeletsong tsa dimmaraka tsa ka ntle. Kgau ena e tshwere bokgoni ba ho ka kgothaletsa phallelo ya matsete a matjha ka 2013 le ho feta.1.4. Kabinete e thoholeditse katleho ya Lenaneo la Aforika Borwa la tshebediso ya matla botjha le bitswang South African Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme (REIPPP) Programme eo e ileng ya ananelwa ha e ne e hapa Kgau e bitswang Green Project Infrastructure of the Year Award e tliswang ke Foramo ya Boetapele ba meaho ya motheo ya lefatshe..1.5. Kabinete e ananela karolo e bapetsweng ke maAforika Borwa oohle ho thuseng naha ho boloka dimekawathe tse 3 586 tsa matla a motlakase ho tloha ka 2005, e leng se batlang se lekana le matla a seteishene se le seng sa motlakase.Ka moya ona, Kabinete e etsa kgoeletso ho setjhaba sohle mariheng ana hore se tswele pele ho fokotsa tshebediso ya motlakase kaha tlhahiso ya motlakase e tla boela e ba ka tlasa kgatello ka lebaka la sehla sena. Mmoho, ha re bolokeng matla a motlakase ka ho tima disebediswa tseo e seng tsa bohlokwa. MaAforika Borwa oohle a na le matla a ho dula a kgantshitse mabone.Kabinete e hlakisa hore ha jwale ha ho na merero ya ho tima motlakase. MaAforika Borwa a tla tsebiswa nako e sa le teng haeba ho ka hlokahala hore ho nkuwe mohato o jwalo, hore bohle re tsebe ho itokisa ka botlalo.Kabinete e boela e pheta hore maemo a sa tsitsang a matla a motlakase e bakwa ka kopanelo ke ditokiso tse hlokahalang mmoho le mabaka a setekginiki a sa lebellwang ho kenyeletsa le ho utsuwa ha dikheibole.Kabinete e netefaletsa maAforika Borwa hore mananeo a fapafapaneng a teng bakeng sa ho netefatsa hore tlhoko ya motlakase e kenngwa tshebetsong le hore maemo a matle a mokgwa wa matla a motlakase a dula a lokile ka matsatsi oohle. Lenaneo la meaho ya motheo le na le sepheo sa ho netefatsa hore moruo o tshehetswa ke dikaho tsa motheo tse hlokahalang bakeng sa dilemo tse tlang.1.6. Kabinete e lakaletsa bohle ba amohetseng Dikgau tsa Naha (National Orders) le ho ba leboha ka nyehelo ya bona bakeng sa ho hodisa demokerasi ya rona le ho ntlafatsa maphelo a maAforika Borwa.1.7. Kabinete e etsa kgoeletso ho batswadi le bahlokomedi bohle ba maAforika Borwa ba nang le bana ba ho tloha ho dikgwedi tse 9 ho ya ho ba dilemo tse 5 ho baballa bophelo ba bona ka ho sebedisa letsholo la naha ka bophara la ho entela lefu la pholio le mmokonyane bakeng sa bana.Lefapha la Bophelo bo Botle le qadile letsholo lena la kentelo ka la 29 Mmesa 2013, le fana ka tekanyetso ya pheko bakeng sa bana bohle ba tshwanetseng, hodima kentelo e tlwaelehileng.1.8. Kabinete e tshehetsa ka botlalo Beke ya Mokgatlo wa Matjhaba ya Boipaballo Mebileng e qalang ho tloha ka la 6 ho ya ho la 12 Motsheanong 2013 tlasa mookotaba o reng “Boipaballo ba Ditaaso”.Kabinete e etsa kgoeletso ho maAforika Borwa oohle, haholoholo bakganni ba makoloi le ditaaso, ho nka boikarabelo bo fetang, ho fadimeha le ho ba sedi mebileng ya rona. Kabinete e hlakisitse hore ditaaso di nka palo e kgolo ya mafu a mebileng mona Aforika Borwa.Kabinete e boela e etsa kgoeletso ho maAforika Borwa oohle hore a fadimehe nakong ena le ho ikobela melao yohle ya tsela1.9. Ho latela leeto le atlehileng la tshebetso la Mopresidente Jacob Zuma ho la Rephaboliki ya Kopanelo ya Nigeria mahareng a Mmesa ka 2013, Mopresidente wa Nigeria Goodluck Jonathan o tla nka leeto la Semmuso ho tla Aforika Borwa ho tloha ka la 6 ho ya ho la 7 Motsheanong 2013. Leetong lena, dikamano tsa dinaha ka bobedi di tla ntlafatswa le ho sekasekwa ka tlasa tataiso ya Khomishene ya Dinaha tse Pedi e leng Aforika Borwa le Nigeria.Kabinete e thatiselletsa boitlamo ba mmuso wa Aforika Borwa ba ho matlafatsa dikamano tsa yona le Nigeria ho eketsa kgwebo ya naha tse pedi le tshebedisano mmoho bakeng sa Aforika Borwa e betere.1.10. Kabinete e amohetse semolao kopo ya tshwarelo e tswang ho Tonakgolo ya Central African Republic, Monghadi Nicholas Tiangaye, mabapi le diketsahalo tse madimabe tse ileng tsa baka mafu a ditho tsa Lebotho la Tshireletso la Naha la Aforika Borwa (SANDF).Kabinete e pheta boitlamo ba yona bakeng sa Aforika e nang le kgotso, tswelopele le botsitso ka ho kenella mananeong a fapafapaneng, ho kenyeletswa le mabaka a ho boloka kgotso.1.11. Kabinete, lebitsong la Mmuso le batho ba Aforika Borwa, e fetisa matshediso a yona ho Riphaboliki ya Setjhaba ya China ho latela tshisinyeho ya lefatshe provenseng ya naha eo ya Sichuan ka la 20 Mmesa 2013. Kabinete hape e ile ya fetisetsa kutlwelobohloko ya yona ho batho ba Bangladesh ba ileng ba angwa ke kotsi ya femeng.1.12. Kabinete e ile ya amohela ketelo ya mokga o busang ho Mopresidente wa mehleng Nelson Mandela. Ketelo e ne e tsamaelana le ditlwaelo tse teng tsa Ubuntu le kamoo re hlomphang maqheku a setjhaba sa rona. Bahlomphehi ba amehang ba bontshitse ho kgathalla ha setjhaba maemong a Mopresidente wa mehleng le ho sebedisetsa menyetla ho tsebisa setjhaba, kontinente le lefatshe ka ramebuso wa rona ya ratehang.2. Dipuisano le diqeto tsa bohlokwa tsa Kabinete2.1. Kabinete e ile ya lekolwa ka ho nka karolo ha Aforika Borwa le ka dintlha tsa bohlokwa bakeng sa Foramo ya Lefatshe ya Moruo (WEF) Africa ya 2013 e tla tshwarelwa ho la Motse Kapa ho tloha ka la 8 ho ya la 10 Motsheanong 2013, tlasa mookotaba o reng: “Ho phethahatsa tshepiso ya Aforika”.WEF ya Aforika ke foramo e tobaneng le tsa lebatowa e fanang ka monyetla bakeng sa dikgwebo tsa lehae le tsa lebatowa le boramatsete ba nang le kgahleho lebatoweng ya ho fapanyetsana hape le ho theha maqhama le mebuso.Ho tshwara ketsahalo ena ho tla neha Aforika Borwa monyetla o eketsehileng wa ho kena ka sekgahla le ho hohela baetapele ba Aforika le borakgwebo ba matjhaba le ba lebatowa ka tsela tsa ho kenella bakeng sa ho kopanya le ho ntlafatsa kgolo Aforika Borwa le lebatoweng.2.2. Kabinete e tjhaetse monwana ntlha ya hore mokgahlelo wa botshelela wa se bitswang Matshwao a Ntshetsopele (2012) o phatlalatswe. Matshwao a Ntshetsopele e se e le phatlalatso ya selemo ka seng mme mokgahlelo wa 2012 o kgutsufatsa lesedi mabapi le ditlwaelo haholoholo bakeng sa nako e ka isang ho ya ho mahareng a selemo sa 2012. Matshwao a thusa bakeng sa ho utlwisisa sekgahla sa maano a fapafapaneng a mmuso le mekutu ya phano ya ditshebeletso.Mohlophollo wa ditlwaelo o kenyeleditsweng bakeng sa letshwao ka leng ho tiiseletsa kutlwisiso ya rona ya tswelopele ya ntshetsopele ya batho eo re e etsang jwalo ka setjhaba dibakeng tsa maano a bohlokwa le ho supa dibaka tseo re lokelang ho sebetsa ka matla ho tsona. Kopano ya boraditaba e tla hlophiswa bakeng sa ho qhaqholla tlaleho.2.3. Kabinete e behile mohla la 31 Phato 2013 e le letsatsi la ho qetela ho la Riphaboliki ya Aforika Borwa bakeng sa baphaphathehi ba amehang ba Angola. Sena se tsamaelana le phethelo e behilweng ke Mokhomishenara wa Baphaphathehi ya Phahameng wa Mokgatlo wa Matjhaba a Kopaneng (UNHCR) kgweding ya Mphalane 2009, le ho etsa mekutu ya ho ntlafatsa kopano ya lebatowa.Diphethoho tsa motheo di etsahetse ho tloha qetellong ya ntwa ya baahi ho la Angola. Ho nketswe hloohong ntlha ya hore baphaphathehi ba Angola ba loketse ho kgona ho tseka boahi ba bona ba naha ya tswalo, hobane maemo a neng a etsa hore motho a nkuwe e le mophaphathehi ha a sa leyo.Mmuso wa Aforika Borwa o tla netefatsa hore moahi e mong le e mong wa Angola ya ka hara Aforika Borwa o a tseba ka tsamaiso ya phethelo ho batho ba amehang le ho kgothaletsa baahi ba Angola ba amehang ho ithaopa ho busetswa hae.2.4. Kabinete e lemohile hore Meaho ya Kopanelo e leng Union Buildings e tla keteka dilemo tse 100 ka Tshitwe. E tswetse pele ka ho tjhaella monwana hore mokete wa dilemo tse lekgolo o tshwauwe ka diprojeke tse fapafapaneng tse jwaloka mekete ya Letsatsi la Poelano, 16 Tshitwe 2013, tlasa mookotaba wa ho kgothaletsa bonngwe ba kahisano, bonngwe ba setjhaba, kenyeletso le poelano.2.5. Kabinete e tjhaeletse onwana ntlha ya hore tlaleho ka Tshebetso ya Sector Education and Training Authorities (di-SETA) e tswang ho Sehlopha sa Letona sa Tshebetso ka di-SETA lokollwe bakeng sa hore setjhaba se tshwaele ka yona. Tlaleho e fana ka dikgothaletso tsa kamoo tshebetso ya di-SETA e ka ntlafatswang ka mohlophollo o tobaneng le dintlha tsa bohlokwa tse fapafapaneng, tse jwaloka Ho etsa meralo le Phano, Nepahalo le Tsamaiso, le Matlole le Botsamaisi ba Ditjhelete.2.6. Kabinete e tjhaelletse monwana Diphuputso tsa Theknoloji ya Tlhahisoleseding (ICT), Tahupiso ya Ntshetsopele le Ntlafatso (RDI) jwaloka matsete a nako e telele le morero wa ho kenngwa tshebetsong ha ICT RDI ka hara Aforika Borwa ho tshehetsa ntshetsopele ya moruo wa kahisano.RDI ka hara lekala la ICT di bohlokwa bakeng sa ho phahamisa phehisano ya meruo. Jwaloka ha ho hlakisitswe Moralong wa Ntshetsopele ya Setjhaba wa 2012, Aforika Borwa e lahlehetswe ke maemo a yona jwaloka moetapele ho tsa inthanete le dikgokahanyo tsa marangrang a batsi.Tshupiso ena ke mokgwa o nepahetseng wa ho kenya maqheka a moralo tshebetsong, a nang le sete ya meralo ya tshebetso le meralo ya ho kenngwa tshebetsong, bakeng sa ho tataisa le ho tsamaisa matsete a Aforika Borwa ho ICT RDI dilemong tse 10 tse tlang.Maqheka a ICT RDI a se a qadile ho hlahisa diphihlello tse bonahalang jwaloka projeke ya teko ya moo ho sebediswang theknoloji e sa sebediseng dithapo ,e tshehetsang phano e bolokang tjhelete ya marangrang a batsi dikolong tse fetang 200 tsa metseng ya mahae ho la rural schools in Mpumalanga le Limpopo.2.7. Kabinete e amohetse ho tshwarwa ha Khonkerese ya Kopano ya Bataki ba Meaho (UIA) ya 2014 ho la Thekong ke se bitswang South African Institute of Architects (SAIA).SAIA e hapile boiketo ba ho tshwara Khonkerese ya Lefatshe bo neng bo tshwaretswe ho la Turin, Italy. Khonkerese ya 2014 e tla bapala karolo ya bohlokwa bakeng sa botaki ba meaho ka hara konitente le ho pepesetsa lefatshe bataki ba meaho tikolohong e rarahaneng le ho fapana ya botaki ba meaho.3. Dithonyo3.1. Kabinete e tjhaelletse monwana bathonngwa ba latelang:a) Mong. Coceko Bambihlelo Johan Pakade mosebetsing wa Molaodi-Kakaretso ho Lefapha la Ntshetsopele ya Setjhaba.b) Mong Fhumulani Peter Netshipale mosebetsing wa Motlatsa Molaodi-Kakaretso: Ntshetsopele e Kopanetsweng ho Lefapha la Ntshetsopele ya Setjhaba.c) Mong Harold Maloka mosebetsing wa Motlatsa Mohlanka ya ka Sehloohong wa Phethahatso: Tsamaiso ya Dikahare le Diphatlalatso ho Tsamaiso ya Mmuso ya Dikgokahano le Tlhahisoleseding.d) Mof Mogogodi Doris Dioka mosebetsing wa Motsamaisi Kakaretso (Motlatsa Molaodi-Kakaretso) ho Ditshebeletso tsa Mmuso tsa Dikgatiso.e) Mof Constance Glerah Nxumalo mosebetsing wa Motlatsa Molaodi-Kakaretso: Ditshebeletso tsa Thekolohelo ho Lefapha la Ntshetsopele ya Setjhaba.3.2. Kabinete e amohetse ho thonngwa ha Mong Asogan Moodley mosebetsing wa Mohlanka ya ka Sehloohong wa Phethahatso (NRCS) ho tloha ka la 01 Phuptjane 2013 le bakeng sa nako e setseng ya tshebetso e felang ka la 31 Tshitwe 2014.3.3. Kabinete e amohetse ho thonngwa ha ditho tse latelang ho sebetsa Botong ya NRCS ho tloha ka la 1 Phuptjane 2013 bakeng sa nako e setseng ya tshebetso e felang ka la 23 Tlhakubele 2014.a) Mong Jeff Molobela (Modulasetulo)b) Mong Paul Kabelo Kgothatso Serote3.4. Kabinete e dumellane ka ho thonngwa ha Boto e ntjha ya Metsi ya Sedibeng, bakeng sa dilemo tse 4 ho tloha ka la 30 Mmesa 2013.a) Adv Shami Kholongb) Derick Mbowenic) Maemili J Ramataboe (Modulasetulo)d) Goitse Griessel Ramakaranee) Eric Atlholang Gaboronef) Kgalalelo Gloria Serekog) Pulane Elsie Molokwaneh) Moses Mphahlele Mthombenii) Matshedisho David Dikoko (Motlatsa Modulasetulo)j) Deon Daniel Madyo.3.5. Kabinete e amohetse ntlha ya hore Banka ya Ntshetsopele ya Aforika e e tla tshwara dikgetho tse akaretsang bakeng sa Balaodi ba Phethahatso nakong ya Kopano ya Selemo le Selemo ya 2013 ho la Marrakech, Morocco ka la 31 Motsheanong 2013.a) Kabinete e tshehetsa ho tsebiswa ha Mong Shahid Khan hore a sebetse lekgetlo la bobedi jwaloka Molaodi wa Phethahatso ya emetseng Aforika Borwa, Lesotho le Swatsing.3.6. Kabinete e dumellane ka ho thonngwa ha Boto e ntjha ya Lekala la Ntjhafatso ya Theknoloji e leng Technology Innovation Agency bakeng sa nako ya dilemo tse nne ho tloha ka la 1 Motsheanong 2013.a) Mof Khungeka Njobe (Modulasetulo)b) Mof Rosetta Xabac) Ngaka Bonakele Mehlomakulud) Mong Mohamed Moollae) Mof Helen Brown (re appointed)f) Moprofesara David Ellis Kaplang) Adv Motlatjo Josephine Ralefataneh) Ngaka Petro Terblanchei) Mong Fadl Hendricksj) Ngaka Steve Lennon.3.7. Kabinete e dumellana ka ho thonngwa ha ditho tse latelang bakeng sa nako e setseng ya Boto ya South African National Space Agency, e felang ka la 31 Motsheanong 2014.a) Mofumahadi Esther Khambuleb) Mong Marius Rezelmanc) Moprofesara ADM Walkerd) Ngaka Daphney Mayindie) Ngaka Jonas Mphepya.Dipatlisiso: Phumla Williams (Sebueledi sa Kabinete se Tshwereng Mokobobo)Mohala: 083 501 0139", "title": "Pehelo ya kopano ya Kabinete ya la 30 Mmesa 2013", "url": "https://www.gov.za/st/pehelo-ya-kopano-ya-kabinete-ya-la-30-mmesa-2013" }
{ "text": "1. Ubujamo beKhabinethi ngeendaba eziqakathekileko ezenzeka esikhathini sanje1.1. Ikhabinethi ithanda ukukhumbuza amaSewula Afrika woke bona umThethosisekelo uqinisekisa amalungelo wabantu wokutjhagala nokwethula iinghonghoyilo ngokuya ngokomkhawulo womthetho. IKhabinethi seyikutjhejile ukwanda kwenturhu nokutjhagala okungakavikeleki okungaba sithuselo embuswenethu wentando yenengi. Iinhlamba ezithenyelezwe botitjhere benyonyana ye-South African Democratic Teachers Union (i-SADTU) mvanje ebe zinqotjhiswe kuNgqongqotjhe wezeFundo esiSekelo begodu nokutjengisa ngezambatho zabantu bengubo zangaphasi, kutjho ukungahloniphi abomma begodu isenzwesi asamukeleki nakancani. AmaSewula Afrika alwela intando yenengi yethu isikhathi eside begodu kabudisi, ngalokho kufanele sikhambele kude nobujamo bokuziphatha obungakavumeleki ngombana lokho kulingana nokuzilawula inga umbuso awunabubusi obufaneleko.ISewula Afrika kungasikade izokungena emikhulumiswaneni yemirholo begodu iKhabinethi ithanda ukukhombela woke umphakathi, abasebenzi neenyonyana zabasebenzi bona bakhe balise ukwenza izinto ezithathela phasi intando yenengi yethu. IKhabinethi ibuye yagandelela bona ukulwela kwethu itjhaphuluko nentando yenengi kuqinisekise bona umthetho wenarha yethu ubonelele ngokuhlinzekela ngemitjhagalo evikelekileko nenokuthula. IKhabinethi ibuyelele isibawo sayo sokobana iinsebenzi azisebenzise iindlela ezisemthethweni nezikhona zokwethula iinghonghoyilo nokuraga imikhulumiswano yemirholo ngommoya omuhle ohlathulula bona intando yenengi esinayo le yazuzwa ngokusiphalaza.1.2. IKhabinethi ikwakwazele ipumelelo yemithethokambiso namahlelo anqophe ekuvikeleni ubujamo beSewula Afrika njengobana kuyindawo yalapho kwenzeka khona amarhwebo nendawo ekulu yokuvakatjhelwa ziintjhabatjhaba. Lokhu kuqinisekiswe ziimBalobalo zeVakatjho laQobe Nyaka elihlonywe nguMengameli uJacob Zuma. IimBalobalo zitjengise bona ngonyaka wee-2012, iimvakatjhi zeentjhabatjhaba eziziingidi ezili-9.2 zivakatjhele iSewula Afrika, kusukela eengidini ezibu-8.3 ngonyaka wee-2011. Ngonyaka wee-2012 imbalo yeemvakatjhi eSewula Afrika ikhule ngamaphesende ali-10,2 – ngokubuyelelwe kabili esilinganisweni sephasi sama-4%.Ukukhula kwembalo yevakatjhweli kubufakazi obuphathekako bokwamukela ngezandla ezifuthumeleko nokuveza imvelo yamaSewula Afrika nelwazi elinengi lokuvakatjha elethulwa yinarha le. Umhlangano we-Tourism Indaba we-2013 ozokubanjelwa eThekwini ukusukela nali-11 ukuya nali-14 kuMrhayili, uzokuba lithuba lokuveza ubuhle beSewula Afrika nabantu bayo. 1.3. Njengobana iSewula Afrika iyindawo yokusisa nje, ibuye yathola amandla ngokuthumba uNongorwana weNdawo amaBhizinisi aSisa Kiyo woNyaka wee-2013 ngaphasi kwe-European Outsourcing Assosiation (i-EOA). Lokhu kukghonakaliswe ngokusisa njalo kubasisi mazombe. UNongorwana uthokoze iindawo nabasisi abenze kuhle ekwenzeni ingcenye yomsebenzi wemaraga yeYurobhu. UNongorwana uphethe amandla wokungenisa ukusisa okutjha ngonyaka wee-2013 nokutjhinga phambili.1.4. IKhabinethi ikwakwazelele ipumelelo yeHlelo le-South African Renewable Energy Independent Power Producer Procurement (i-REIPPP) eliye lathokozwa lokha nalithumba i-Green Project Infrastructure of the Year Award ebiphethwe yi-Foramu yobuRholi bomThangalasisekelo kaZweloke.1.5. IKhabinethi ithokoze indima edlalwe maSewula Afrika ekusizeni inarha ukubulunga ama-Mega Watts azii-3 586 (ama-MW) wegezi soloko kwangonyaka wee-2005, okulingana nomkhiqizo munye ophuma esitetjhini sinye segezi.Ngawo-ke lowo mmoya, iKhabinethi isakhombela bona kilobu busika khekuphungulwe amandla wokusebenzisa igezi njengobana ukuhlinzekelwa ngegezi kuzokuba ngaphasi kwegandeleleko nje. Sisoke asibulungeni igezi ngokucima iinsetjenziswa ezisebenza ngegezi lokha nazingasebenziko. Woke amaSewula Afrika anamandla wokuba sibani ekuphumeleliseni umzamo lo.Okwanje iKhabinethi iveze bona akunahlelo elenziweko lokucima igezi ngomnqopho wokuyonga. AmaSewula Afrika azokutjelwa kusese nesikhathi nangabe kunesidingo sokwenza lokho khona abantu bazakunikelwa isikhathi esaneleko sokuzilungiselela.IKhabinethi iyabuyelela godu bona, ubujamo obungakaphephi begezi buzokwenzeka lokha nakulungiswa amakhebuli nangesikhathi kulungiswa okungakatjhejeki okungaba yingozi okufaka hlangana ukwetjiwa kwamakhebuli.IKhabinethi iqinisekisa amaSewula Afrika bona amahlelo ahlukahlukeneko wokuqinisekisa bona iindingo zegezi ziyahlangatjezwa asendleleni nokobana isithunzi samarherho wegezi sisekelwa ngaso soke isikhathi. Ihlelo lokubumba lomthangalasisekelo linqophe ekuqinisekiseni bona zomnotho zisekelwa ngomthangalasisekelo odingakalako eminyakeni ezako.1.6. IKhabinethi ithanda ukuletha amezwi wokuthokozisa boke abazuzi baboNongorwana bokuHlonitjhwa beliZwe begodu ithokoza ukuzikhandla kwabo koke ekuthuthukiseni intando yenengi yethu bona ibe sezingeni eliphezulu nokuthuthukisa ipilo yamaSewula Afrika.1.7. IKhabinethi ikhombela ababelethi nabatlhogomeli babentwana beSewula Afrika, abanabentwana ukusukela eenyangeni ezili-9 ukuya eminyakeni emi-5 bona bababalele ipilo yabentwababo ngokusebenzisa ijima lakazweloke lokuhlabela ipholiyo nomungu.UmNyango wezemaPhilo uthome ijima lokuhlabela amalwele nakama-29 kuSihlabantakana 2013, ngokunikela ithosi kibo boke abentwana abanelungelo lokulithola, ngokuya ngokwehlelo lokuhlabela.1.8. IKhabinethi isekela ngokuzeleko iVeke yezokuPhepha eNdleleni yeenTjhaba eziBumbeneko ezokwenzeka kusukela nasi-6 ukuya nali-12 kuMrhayili 2013 ngaphasi kwesihloko esithi, “Ukuphepha kwabaKhambi ngeeNyawo”.IKhabinethi ikhombela woke amaSewula Afrika khulukhulu abatjhayeli nabakhambi ngeenyawo bonyana babe nokuziphendulela okukhulu, bahlale batjhejile eendleleni zethu. IKhabinethi itjengise bona abakhambi ngeenyawo benza isibalo esiphezulu sabantu ababhubhela eendleleni zeSewula Afrika.IKhabinethi ibuye godu yakhombela bona amaSewula Afrika atjheje khulu ngalesi sikhathi begodu athobele imithetho yendlela.1.9. UMengameli weNayijeriya uGoodluck Jonathan uzokuvakatjhela umBuso weSewula Afrika kusukela nasi-6 ukuya nali-7 kuMrhayili 2013 ukuze alandelele ikhambo elibe yipumelelo likaMengameli uJacob Zuma lemBusweni weRephabhliki yeNayijeriya elaba phakathi kukaSihlabantakana 2013. Ngesikhathi sevakatjho, kuzokukhulunyiswana bekukhuthazwe ihlanganyela yeentjhaba ezimbili ngaphasi kwe-South Africa-Nigeria Bi-National Commission.IKhabinethi ibuye yaqinisekisa ukuzibophelela kobuhlobo phakathi kombuso weSewula Afrika neweNayijeriya ukuze kukhuliswe ukurhwebelana nokuzwana ukuze kube ne-Afrika engcono.1.10. IKhabinethi yamukele ngokomthetho isincancabezo esivela kuNdunakulu we-Central African Republic, uNom. Nicholas Tiangaye ngobujamo obuvelileko oburholele ekufeni kwamalunga weButho lamaJoni weSewula Afrika (i-SANDF).IKhabinethi ibuyelela ukuzibophelela ku-Afrika enokuthula, ephumelelako nenzinzileko ngokuhlanganyela okwahlukahlukeneko nangamahlelo afaka hlangana imizamo yokuletha ukuthula.1.11. Ehlangothini lomBuso nabantu beSewula Afrika iKhabinethi ithanda ukulilisa abaNtu be- People’s Republic of China ngebangamatlhuwo ebehleleko yokusikinyeka kwephasi okube khona esifundeni se-Sichuan mhlana ama-20 kuSihlabantakana 2013. IKhabinethi ithanda godu ukuzwelana nabantu be-Bangladesh abaye babandakanyeka engozini yefemu.1.12. IKhabinethi yamukela ivakatjho lehlangano ebusako lokuvakatjhela uMengameli wangaphambilini uNelson Mandela. Ivakatjho belimayelana nokwenza Ubuntu nokuveza bona abantu abadala baqakatheke kangangani emphakathini. Abaphethe iinkhundla baye baveza isifiso sesitjhaba sokufisela uMengameli ukuphola begodu basebenzisa lelithuba ukutjela isitjhaba, inarhakazi kanye nephasi ngobujamo bendoda ekulu yombuso.2. Imikhulumiswano neenqunto eziqakathekileko zeKhabhinethi2.1. IKhabinethi ithokozisiwe ngokwenza iSewula Afrika ihlanganyele beyenze kube yinto yokuthoma eqakathekileko i- World Economic Forum (i-WEF) Africa 2013 ezokubanjelwa eKapa kusukela nabu-8 ukuya nali-10 kuMrhayili 2013 ngaphasi kwesihloko esithi: “Ukwethula imiSebenzi ngokuVumelana nesiThembiso se-Afrika”.I-WEF-Africa iyiforamu yezomnotho enikela amarhwebo nabasisi esifundeni amathuba wokunikelana nokuthola ihlanganyelo nemibuso.Ukusingatha umnyanya lo kuzokunikela amaSewula Afrika amathuba angezelelweko wokuzibandakanya nabarholi be-Afrika abahlohlozelako kanye namarhwebo wesifunda neweentjhabatjhaba ukuze kuhlanganiswe bekwenziwe ngcono ukukhula komnotho weSewula Afrika newesifunda se-Afrika.2.2. IKhabinethi iphasise bona igadangiso lesithandathu leenKomba zeTuthuko (2012) likhutjhwe nanyana livezwe. IinKomba zeTuthuko (2012) zibe mtlolo wonyaka begodu oligadangiso lonyaka wee-2012 elirhunyeza imininingwana yelwazi lezinto ezenzeka khulukhulu esikhathini esirholela ukuya phakathi konyaka wee-2012. Iinkomba zisiza ekuzwisiseni amandla alethwa mithetholawulo yombuso ehlukahlukeneko kanye neensungulo zokwethulwa kweensetjenziswa.Ihlaziyo lezinto ezenziwako ezimumethwe sitjengiso esinye nesinye liqinisekisa ukuzwisisa kwethu kweragelo phambili lokuthuthukisa abantu esilenzako thina njengesitjhaba eendaweni eziqakathekileko zomthetholawulo begodu kusitjengise lapho sifanele ukufaka umfutho. Kusazokuhlelwa umhlangano okhethekileko neembikiindaba lapha kuzokuhlathulula umbiko.2.3. IKhabinethi iphakamise ilanga lama-31 kuRhoboyi 2013 njengelanga leRiphabhliki yeSewula Afrika lehlelo lokuqeda abaphalali be-Angola. Lokhu kukhambisana nehlelo lokuqeda elaphakanyiswa yiKhomitjhini ePhakemeko yabaPhalali yeenTjhaba eziBumbeneko (i-UNHCR) ngoSewula 2009 begodu yanikela ngamandla wokuletha namtjhana wokwenza ngcono ihlanganyela yesifunda.Kwenzeke amatjhuguluko asisekelo soloko kwaphela ipi yombango e-Angola. Kuqalelelwe bona abaphalali be-Angola kufanele batloliswe ngobutjha ubuzwe benarha lapha badabuka khona ngombana ubujamo benarha yekhabo obebukghonakalisa bona bamukelwe ekhethwapha njengabaphalali abusekho.Umbuso weSewula Afrika uzokuqinisekisa bona esinye nesinye isakhamuzi se-Angola siyaziswa ngekambiso le yehlelo lokuqeda abaphalali emphakathini othintekako begodu nokukhuthaza abantu be-Angola abathintekako bona bazinikele ngokuvela ukuze babuyiselwe elizweni lekhabo.2.4. IKhabinethi ithe i-Union Buildings izabe igidinga iminyaka eli-100 ngoNobayeni. Ibuye yaphasisa bona umgidingo we-100 leminyaka wenziwe kumaphrojekthi ahlukahlukeneko njengokugidinga iLanga lokuBuyisana, langomhla we-16 kuNobayeni 2013, ngaphasi kwesihloko esizokuthuthukisa ukuphilisana, ubunye benarha, ukuhlanganiswa kwesitjhaba nokubuyisana.2.5. IKhabinethi iphasise bona umbiko omayelana nokuSebenza komKhandlu weFundo naMandla wokuThwasisa (ama-SETA) ovela esiQhemeni sokuSebenza saboNgqongqotjhe ukhutjhelwe umphakathi bona ube nombono. Umbiko unikela ngeemphakamiso zokobana ukusebenza kwama-SETA kungenziwa njani ngcono ngokuqala ehlaziyweni leendawo eziqakathekileko, ezifana nokuTlama nokweThula, ukuThobela nokuBusa, nokuSekela ngeeMali nokuLawulwa kweeMali.2.6. IKhabinedi iphasise umKhombandlela weTheknoloji yeLwazithintano (i-ICT) iRhubhululo, iTuthuko nokuSungula iziNto (i-RDI) njengesiso lesikhathi eside kanye nehlelo lokukghonakalisa le-ICT RDI eSewula Afrika ukuze kusekelwe ukuthuthukiswa komnotho womphakathi.I-RDI emkhakheni we-ICT iqakathekile ekuvuseleleni iphaliswano kwezomnotho. Njengobana kuhlathululwe kumTlamo wokuThuthukisa weliZwe Loke wee-2012, iSewula Afrika ilahlekelwe sithunzi sayo njengomrholi weentjhabatjhaba ku-Inthanethi nekuthintaneni okunabileko.uMkhombandlela lo uliqhinga elifaneleko elinamahlelo namaphahla wokukghonakalisa ukuze ahlahlele iSewula Afrika indlela bekalawule ukusisa ku-ICT RDI eminyakeni elitjhumi ezako.IQhinga le-ICT RDI selithomile ukuveza ipumelelo ephathekako njengephrojekthi etjengisa ngetheknoloji yomtato wokuthumela umlayezo ngommoya, lisekela ukuthumela imilayezo yokuthintana ngendlela engabiziko eenkolweni ezidlula ema-200 weendawo zemakhaya eziseMpumalanga neLimpopo.2.7. IKhabinethi ikhulume ngokubanjwa kwe-2014 International Union of Architects (i-UIA) World Congress eThekwini yeHlangano yabaTlami bamaPlani yemAkhiwo yeSewula Afrika (i-SAIA).I-SAIA ithumbe ibhidi yokubamba i-2008 UIA World Congress egade ibanjwelwe e-Turin, e-Italy. UmButhano wonyaka wee-2014 uzokudlala ekulu indima ekuthuthukiseni ukutlanywa kwamaplani wemakhiwo eenarhakazini begodu nokuveza umphakathi wabatlami bamaplani wemakhiwo ebhodukulweni elinamandla nelinomtlamo wamaplani ahlukahlukeneko.3. Ukuqatjhwa3.1. IKhabinethi iphasise ukuqatjhwa kwabantu abalandelako:a) Nom. Coceko Bambihlelo Johan Pakade esikhundleni sokuba mNqophisi Zombelele emNyangweni wezokuThuthukiswa komPhakathi.b) Nom. Fhumulani Peter Netshipale esikhundleni sokuba liSekela lomNqophisi Zombelele: UkuThuthukiswa okuHlanganisiweko emNyangweni wezokuThuthukiswa komPhakathi.c) Nom. Harold Maloka esikhundleni sokuba liSekela lomPhathi oyiHloko: iKambisohlaziyo nokuSatjalaliswa kweLwazi kezokuThintana nokuNikela ngeLwazi komBusod) Kkz. Mogogodi Doris Dioka esikhundleni sokuba Mphathi Zombelele (ISekela lomNqophisi Zombelele) eZikweni lemiSebenzi yokuGadangisa yomBuso.e) Kkz. Constance Glerah Nxumalo esikhundleni sokuba liSekela lomNqophisi Zombelele: Imisebenzi yezeHlalakuhle emNyangweni wezokuThuthukiswa komPhakathi.3.2. IKhabinethi yethule nokuqatjhwa kukaNomzana Asogan Moodley esikhundleni sokuba mPhathi oyiHloko ku-National Regulator for Compulsory Specifications (i-NRCS) kusukela mhlana li-01 kuMgwengweni 2013 bekube sekupheleni kwesikhathi se-ofisi mhlana ama-31 kuNobayeni 2014.3.3. IKhabinethi yethule nokuqatjhwa kwamalunga alandelako bona ayokusebenza eBhodini ye-NRCS ukusukela mhlana li-1 kuMgwengweni 2013 bekube sekupheleni kwesikhathi se-ofisi mhlana ama-23 kuNtaka 2014.a) Nom. Jeff Molobela (uSihlalo)b) Nom. Paul Kabelo Kgothatso Serote3.4. IKhabinethi ivumelene ngokuqatjhwa kweBhodi yaManzi etja i-Sedibeng, isikhathi esiminyaka emine kusukela mhlana ama-30 kuSihlabantakana 2013.a) Adv Shami Kholongb) Nom. Derick Mbowenic) Nom. Maemili J Ramataboe (uSihlalo)d) Nom. Goitse Griessel Ramakaranee) Nom. Eric Atlholang Gaboronef) Kkz. Kgalalelo Gloria Serekog) Kkz. Pulane Elsie Molokwaneh) Nom. Moses Mphahlele Mthombenii) Nom. Matshedisho David Dikoko (iSekela likaSihlalo)j) Nom. Deon Daniel Madyo.3.5. IKhabinethi ikhulume bona iBhanka yokuThuthukisa iiNarha ze-Afrika- kufanele ibambe umhlangano mazombe wamakhetho wabanQophisi abaKhulu ngesikhathi somHlangano woNyaka wee-2013 e-Marrakech, Morocco ngomhla ama-31 kuMrhayili 2013.a) IKhabinethi isekela ukukhethwa kwehlandla lesibili kwakaNomzana Shahid Khan njengomNqophisi omKhulu ojamele iSewula Afrika, i-Lesotho neSwazini.3.6. IKhabinethi ivumelene ngokuqatjhwa kweBhodo etja ye-Technology Innovation Agency isikhathi esiminyaka emine ukusukela mhlana lili-1 kuMrhayili 2013.a) Kkz. Khungeka Njobe (uSihlalo)b) Kkz. Rosetta Xabac) Dorh. Bonakele Mehlomakulud) Nom. Mohamed Moollae) Kkz. Helen Brown (Uqatjhwe ihlandla lesibili)f) Phrof. David Ellis Kaplang) Adv. Motlatjo Josephine Ralefataneh) Dorh. Petro Terblanchei) Nom. Fadl Hendricksj) Dorh. Steve Lennon3.7. Ikhabinethi ivumelene ngokuqatjhwa kwamalunga alandelako kiso soke isikhathi esiseleko sanje seBhodo ye-South African National Space Agency , ukufikela mhlana ama-31 kuMrhayili 2014.a) Kkz. Esther Khambuleb) Nom. Marius Rezelmanc) Phrof. ADM Walkerd) Dorh. Daphney Mayindie) Dorh. Jonas MphepyaIkhutjhwe ngezokuThintana nokuNikela ngeLwazi komBuso (i-GCIS)Imibuzo inganqotjhiswa ku: Phumla Williams (umJaphethe womKhulumeli weKhabinethi)Inomboro yokuthintana: 083 501 0139", "title": "Isitatimende somhlangano weKhabinethi wangomhla ama-30 kuSihlabantakana 2013", "url": "https://www.gov.za/nr/isitatimende-somhlangano-wekhabinethi-wangomhla-ama-30-kusihlabantakana-2013" }
16 May 2013
{"text":"1. Tshiimo tsha Khabinethe nga ha mafhungo a ndeme kha nyimele ya zwino1.1. Khabinethe yo s(...TRUNCATED)
{"text":"1. Maemo a Kabinete ka ga merero ye e lego ditabeng ka seemong sa bjale1.1. Kabinete e laed(...TRUNCATED)
{"text":"1. Uluvo lweKhabhinethi kwimiba ebalulekileyo kwiimeko ezigqubayo nezingundabamlonyeni1.1. (...TRUNCATED)
{"text":"1. Seemo sa Kabinete mo mererong e e kwa setlhoeng mo maemong a ga jaanong1.1. Kabinete e t(...TRUNCATED)
{"text":"1. Isimo seKhabhinethi ezindabeni ezisemqoka esimweni samanje1.1. IKhabhinethi izwakalise u(...TRUNCATED)
{"text":"1. Die Kabinet se standpunt oor belangrike sake in die huidige omgewing1.1. Die Kabinet het(...TRUNCATED)
{"text":"1. Tincumo teKhabhinethi mayelana netindzaba letigcamile kulesimo sanyalo1.1. IKhabhinethi (...TRUNCATED)
{"text":"1. Cabinet’s position on prominent issues in the current environment1.1. Cabinet expresse(...TRUNCATED)
2013-05-16T00:00:00+02:00
{"text":"1. Xiyimo xa Khabinete mayelana na timhaka ta nkoka eka xiyimo xa sweswi1.1. Khabinete yi v(...TRUNCATED)
https://www.gov.za/statement-cabinet-meeting-15-may-2013
Statement on the Cabinet meeting of 15 May 2013
{"text":"1. Maemo a Kabinete mabapi le dintlha tsa bohlokwa maemong a ha jwale1.1. Kabinete e hlahis(...TRUNCATED)
{"text":"1. Ubujamo beKhabinethi ngeendaba eziqakathekileko ezenzeka esikhathini sanje1.1. IKhabinet(...TRUNCATED)
30 May 2013
{"text":"1. Tshiimo tsha Khabinethe kha mafhungo a ndeme a mupo zwazwino (...TRUNCATED)
{"text":"1. Maemo a kabinete ka ga merero ye e lego ditabeng ka seemong sa bjale1.1. Kabinete e ipil(...TRUNCATED)
{"text":"1. Uluvo lweKhabhinethi kwimiba ebalulekileyo kwiimeko ezigqubayo nezingundabamlonyeni1.1. (...TRUNCATED)
{"text":"1. Seemo sa Kabinete mo mererong e e kwa setlhoeng mo maemong a ga jaanong1.1. Kabinete e i(...TRUNCATED)
{"text":"1. Isimo seKhabhinethi ezindabeni ezisemqoka esimweni samanje1.1. IKhabhinethi inxusa imiph(...TRUNCATED)
{"text":"1. Die Kabinet se standpunt oor belangrike sake in die huidige omgewing1.1. Die Kabinet doe(...TRUNCATED)
{"text":"1. Tincumo teKhabhinethi mayelana netindzaba letigcamile kulesimo sanyalo1.1. IKhabhinethi (...TRUNCATED)
{"text":"1. Cabinet’s position on prominent issues in the current environment1.1. Cabinet calls on(...TRUNCATED)
2013-05-30T00:00:00+02:00
{"text":"1. Xiyimo xa Khabinete mayelana na timhaka ta nkoka eka xiyimo xa sweswi1.1. Khabinete yi k(...TRUNCATED)
https://www.gov.za/statement-cabinet-meeting-29-may-2013
Statement on the Cabinet meeting of 29 May 2013
{"text":"1. Maemo a Kabinete mabapi le dintlha tsa bohlokwa maemong a ha jwale1.1. Kabinete e etsa k(...TRUNCATED)
{"text":"1. Ubujamo beKhabinethi ngeendaba eziqakathekileko ezenzeka esikhathini sanje1.1. IKhabinet(...TRUNCATED)
13 Jun 2013
{"text":"1. Tshiimo tsha Khabinethe kha mafhungo a mupo zwazwino1.1. Khabinete i khou u tamela Muphu(...TRUNCATED)
{"text":"1. Maemo a kabinete ka ga merero ye e lego ditabeng ka seemong sa bjale1.1. Kabinete e laka(...TRUNCATED)
{"text":"1. Uluvo lweKhabhinethi kwimiba ebalulekileyo kwiimeko ezigqubayo nezingundabamlonyeni1.1. (...TRUNCATED)
{"text":"1. Seemo sa Kabinete mo mererong e e kwa setlhoeng mo maemong a ga jaanong1.1. Kabinete e e(...TRUNCATED)
{"text":"1. Isimo seKhabhinethi ezindabeni ezisemqoka esimweni samanje1.1. IKhabhinethi imfisela uku(...TRUNCATED)
{"text":"1. Die Kabinet se standpunt oor belangrike sake in die huidige omgewing1.1. Die Kabinet wen(...TRUNCATED)
{"text":"1. Tincumo teKhabhinethi mayelana netindzaba letigcamile kulesimo sanyalo1.1. IKhabhinethi (...TRUNCATED)
{"text":"1. Cabinet’s position on prominent issues in the current environment\t1.1. Cabinet wishes(...TRUNCATED)
2013-06-13T00:00:00+02:00
{"text":"1. Xiyimo xa Khabinete mayelana na timhaka ta nkoka eka nkarhi wa sweswi1.1. Khabinete yi n(...TRUNCATED)
https://www.gov.za/statement-cabinet-meeting-12-june-2013
Statement on the Cabinet meeting of 12 June 2013
{"text":"1. Maemo a Kabinete mabapi le dintlha tsa bohlokwa maemong a ha jwale1.1. Kabinete e lakale(...TRUNCATED)
{"text":"1. Ubujamo beKhabinethi ngeendaba eziqakathekileko ezenzeka esikhathini sagadesi1.1. IKhabi(...TRUNCATED)
2 Jul 2013
{"text":"1. Tshiimo tsha khabinethe tsha mafhungo a ndeme a khou bvelelaho zwino1.1. Khabinethe na y(...TRUNCATED)
{"text":"1. Maemo a Kabinete ka ga merero ye e lego ditabeng ka seemong sa bjale1.1. Kabinete e ba l(...TRUNCATED)
{"text":"1. Uluvo lweKhabhinethi kwimiba ebalulekileyo kwiimeko ezigqubayo nezingundabamlonyeni1.1. (...TRUNCATED)
{"text":"1. Seemo sa Kabinete mo mererong e e kwa setlhoeng mo maemong a ga jaanong1.1. Kabinete e i(...TRUNCATED)
{"text":"1. Isimo seKhabhinethi ezindabeni ezisemqoka esimweni samanje1.1. IKhabhinethi ihlanganyela(...TRUNCATED)
{"text":"1. Die Kabinet se standpunt oor belangrike sake in die huidige omgewing1.1. Die Kabinet bid(...TRUNCATED)
{"text":"1. Tincumo teKhabhinethi mayelana netindzaba letigcamile kulesimo sanyalo1.1. IKhabhinethi (...TRUNCATED)
{"text":"1. Cabinet’s position on prominent issues in the current environment\t1.1. Cabinet joins (...TRUNCATED)
2013-07-02T00:00:00+02:00
{"text":"1. Xiyimo xa Khabinete mayelana na timhaka ta nkoka eka nkarhi wa sweswi1.1. Khabinete yi j(...TRUNCATED)
https://www.gov.za/statement-cabinet-meeting-26-june-2013
Statement on the Cabinet meeting of 26 June 2013
{"text":"1. Maemo a Kabinete mabapi le dintlha tsa bohlokwa maemong a ha jwale1.1. Kabinete e imatah(...TRUNCATED)
{"text":"1. Ubujamo beKhabinethi ngeendaba eziqakathekileko ezenzeka esikhathini sanje1.1. IKhabinet(...TRUNCATED)
12 Aug 2013
{"text":"Tshiimo tsha Khabinethe nga ha mafhungo a ndeme kha nyimele ya zwino1.1. Khabinethe yo fhul(...TRUNCATED)
{"text":"1. Maemo a Kabinete ka ga merero ye e lego ditabeng ka seemong sa bjale1.1. Kabinete e lebo(...TRUNCATED)
{"text":"1. Uluvo lweKhabhinethi kwimiba ebalulekileyo kwiimeko ezigqubayo nezingundabamlonyeni1.1. (...TRUNCATED)
{"text":"1. Seemo sa Kabinete mo mererong e e kwa setlhoeng mo maemong a ga jaanong1.1. Kabinete e a(...TRUNCATED)
{"text":"1. Isimo seKhabhinethi ezindabeni ezisemqoka esimweni samanje1.1. IKhabhinethi ihalalisela (...TRUNCATED)
{"text":"1. Die Kabinet se posisie oor prominente kwessies in die huidige omgewing1.1. Die Kabinet w(...TRUNCATED)
{"text":"1. Tincumo teKhabhinethi etindzabeni letigcamile kulesimo sanyalo1.1. Ikhabhinethi ihalalis(...TRUNCATED)
{"text":"1. Cabinet’s position on prominent issues in the current environment1.1. Cabinet congratu(...TRUNCATED)
2013-08-12T00:00:00+02:00
{"text":"1. Xiyimo xa Khabinete mayelana na timhaka ta nkoka eka xiyimo xa sweswi1.1. Khabinete yi k(...TRUNCATED)
https://www.gov.za/statement-cabinet-meeting-7-august-2013
Statement on the Cabinet meeting of 7 August 2013
{"text":"1. Maemo a Kabinete mabapi le dintlha tsa bohlokwa maemong a ha jwale1.1. Kabinete e thohol(...TRUNCATED)
{"text":"1. Ubujamo beKhabinethi ngeendaba eziqakathekileko ezenzeka esikhathini sagadesi1.1. (...TRUNCATED)
22 Aug 2013
{"text":"1. Tshiimo tsha Khabinethe nga ha mafhungo a ndeme kha nyimele ya zwino1.1. Khabinethe yo (...TRUNCATED)
{"text":"1. Maemo a Kabinete ka ga merero ye e lego ditabeng ka seemong sa bjale1.1. Kabinete e amog(...TRUNCATED)
{"text":"1. Uluvo lweKhabhinethi kwimiba ebalulekileyo kwiimeko ezigqubayo nezingundabamlonyeni1.1. (...TRUNCATED)
{"text":"1. Seemo sa Kabinete mo mererong e e kwa setlhoeng mo maemong a ga jaanong 1.1. Kabinete e (...TRUNCATED)
{"text":"1. Isimo seKhabhinethi ezindabeni ezisemqoka esimweni samanje1.1. IKhabhinethi yakwemukela (...TRUNCATED)
{"text":" 1. Kabinet se posisie oor prominente kwessies in die huidige omgewing 1.1. Die Kabinet ver(...TRUNCATED)
{"text":"1. Tincumo teKhabhinethi etindzabeni letigcamile kulesimo sanyalo1.1. IKhabhinethi yemukele(...TRUNCATED)
{"text":"1. Cabinet’s position on prominent issues in the current environment1.1. Cabinet welcomed(...TRUNCATED)
2013-08-22T00:00:00+02:00
{"text":"1. Xiyimo xa Khabinete mayelana na timhaka ta nkoka eka nkarhi wa sweswi1.1. Khabinete yi a(...TRUNCATED)
https://www.gov.za/statement-cabinet-meeting-21-august-2013
Statement on the Cabinet meeting of 21 August 2013
{"text":"1. Maemo a Kabinete mabapi le dintlha tsa bohlokwa maemong a ha jwale1.1. Kabinete e amohet(...TRUNCATED)
{"text":"1. Ubujamo beKhabinethi ngeendaba eziqakathekileko ezenzeka esikhathini sanje1.1 Ikhabinet(...TRUNCATED)
5 Sep 2013
{"text":"05 Sep 20131. Vhuimo ha Khabinethe nga ha mafhungo a ndeme kha nyimele ya zwino1.1. Khabine(...TRUNCATED)
{"text":"05 Sep 20131. Maemo a kabinete ka ga merero ye e lego ditabeng ka seemong sa bjale1.1. Kabi(...TRUNCATED)
{"text":"1. Uluvo lweKhabhinethi kwimiba ebalulekileyo kwiimeko ezigqubayo nezingundabamlonyeni1.1. (...TRUNCATED)
{"text":"05 Sep 20131. Seemo sa Kabinete mo mererong e e kwa setlhoeng mo maemong a ga jaanong1.1. K(...TRUNCATED)
{"text":"05 Sep 20131. Isimo seKhabhinethi ezindabeni ezisemqoka esimweni samanje1.1. IKhabhinethi i(...TRUNCATED)
{"text":"05 Sep 20131. Kabinet se posisie oor prominente kwessies in die huidige omgewing1.1. Die Ka(...TRUNCATED)
{"text":"05 Sep 20131. Tincumo teKhabhinethi etindzabeni letigcamile kulesimo sanyalo1.1. Ikhabhinet(...TRUNCATED)
{"text":"1.1. Cabinet welcomes the launch of the Public Service Charter and commends public service (...TRUNCATED)
2013-09-05T00:00:00+02:00
{"text":"1. Xiyimo xa Khabinete mayelana na timhaka ta nkoka eka nkarhi wa sweswi\t1.1. Khabinete yi(...TRUNCATED)
https://www.gov.za/statement-cabinet-meeting-4-september-2013
Statement on the Cabinet meeting of 4 September 2013
{"text":"05 Sep 20131. Maemo a Kabinete mabapi le dintlha tsa bohlokwa maemong a ha jwale1.1. Kabine(...TRUNCATED)
{"text":"05 Sep 20131. Ubujamo beKhabinethi ngeendaba eziqakathekileko ezenzeka esikhathini sanje1.1(...TRUNCATED)
23 Sep 2013
{"text":"23 Sep 20131. Vhuimo ha Khabinethe nga ha mafhungo a ndeme kha nyimele ya zwino1.1 Fhasi ha(...TRUNCATED)
{"text":"23 Sep 20131. Maemo a Kabinete ka ga merero ye e lego ditabeng ka seemong sa bjale1.1 Ka fa(...TRUNCATED)
{"text":"23 Sep 20131. Uluvo lweKhabhinethi kwimiba ebalulekileyo kwiimeko ezigqubayo nezingundabaml(...TRUNCATED)
{"text":"23 Sep 20131. Seemo sa Kabinete mo mererong e e kwa setlhoeng mo maemong a ga jaanong1.1 Ka(...TRUNCATED)
{"text":"23 Sep 20131. Isimo seKhabhinethi ezindabeni ezisemqoka esimweni samanje1.1 Ngaphansi kobuh(...TRUNCATED)
{"text":"23 Sep 20131. Die Kabinet se standpunt oor prominente kwessies in die huidige omgewing1.1 O(...TRUNCATED)
{"text":"23 Sep 20131. Tincumo teKhabhinethi etindzabeni letigcamile kulesimo sanyalo1.1 Ngaphansi k(...TRUNCATED)
{"text":"AfrikaansisiNdebeleisiXhosaisiZuluSesothoSesotho sa LeboaSetswanasiSwatiTshivendaXitsonga1.(...TRUNCATED)
2013-09-23T00:00:00+02:00
{"text":"23 Sep 20131. Xiyimo xa Khabinete mayelana na timhaka ta nkoka eka nkarhi wa sweswi1.1 Ehan(...TRUNCATED)
https://www.gov.za/statement-cabinet-meeting-18-september-2013
Statement on the Cabinet meeting of 18 September 2013
{"text":"23 Sep 20131. Maemo a Kabinete mabapi le dintlha tsa bohlokwa maemong a ha jwale1.1 Tlasa b(...TRUNCATED)
{"text":"23 Sep 20131. Ubujamo beKhabinethi ngeendaba eziqakathekileko ezenzeka esikhathini sanje1.1(...TRUNCATED)
10 Oct 2013
{"text":"10 Oct 20131. Vhuimo ha Khabinethe nga ha mafhungo a ndeme kha nyimele ya zwino1.1. Khabine(...TRUNCATED)
{"text":"10 Oct 20131. Maemo a Kabinete ka ga merero ye e lego ditabeng ka seemong sa bjale1.1. Kabi(...TRUNCATED)
{"text":"10 Oct 20131. Uluvo lweKhabhinethi kwimiba ebalulekileyo kwiimeko ezigqubayo nezingundabaml(...TRUNCATED)
{"text":"10 Oct 20131. Seemo sa Kabinete mo mererong e e kwa setlhoeng mo maemong a ga jaanong1.1. K(...TRUNCATED)
{"text":"10 Oct 20131. Isimo seKhabhinethi ezindabeni ezisemqoka esimweni samanje1.1. IKhabhinethi i(...TRUNCATED)
{"text":"10 Oct 20131. Die Kabinet se standpunt oor belangrike sake in die huidige omgewing1.1. Die (...TRUNCATED)
{"text":"10 Oct 20131. Tincumo teKhabhinethi etindzabeni letigcamile kulesikhatsi sanyalo1.1. IKhabh(...TRUNCATED)
{"text":"1. Cabinet’s position on prominent issues in the current environment1.1. Cabinet welcomes(...TRUNCATED)
2013-10-10T00:00:00+02:00
{"text":"10 Oct 20131. Xiyimo xa Khabinete mayelana na timhaka ta nkoka eka nkarhi wa sweswi1.1. Kha(...TRUNCATED)
https://www.gov.za/statement-cabinet-meeting-9-october-2013
Statement on the Cabinet meeting of 9 October 2013
{"text":"10 Oct 20131. Maemo a Kabinete mabapi le dintlha tsa bohlokwa maemong a ha jwale1.1. Kabine(...TRUNCATED)
{"text":"10 Oct 20131. Ubujamo beKhabinethi ngeendaba eziqakathekileko ezenzeka esikhathini sanje1.1(...TRUNCATED)

The South African Gov-ZA multilingual corpus

About Dataset

The data set contains cabinet statements from the South African government, maintained by the Government Communication and Information System (GCIS). Data was scraped from the governments website: https://www.gov.za/cabinet-statements

The datasets contain government cabinet statements in 11 languages, namely:

Language Code Language Code
Afrikaans (af) Setswana (tn)
English (en) Sepedi (nso)
Sesotho (st) Siswati (ss)
isiNdebele (nr) Tshivenda (ve)
isiXhosa (xh) Xitstonga (ts)
isiZulu (zu)
Note: The code is assigned from the GCIS website, all codes except Sepedi (nso) follow the ISO 639-1 language code format, whereas Sepedi follwo the ISO 639-2 language code format.

The dataset is in JSON format as follows:

[
  {
    "title": "Title in English",
    "date": "DD MMM YYYY",
    "datetime": "YYYY-MM-DD", #sometimes a timestamp
    "url": "URL to original text",
    "en": {
      "text": "Cabinet",
      "title": "Title in translated language",
      "url": "URL to translated text"
    },
    "af" : {},
    . . . 
  }, 
  {},
  . . . 
]

Disclaimer

This dataset contains machine-readable data extracted from online cabinet statements from the South African government, provided by the Government Communication Information System (GCIS). While efforts were made to ensure the accuracy and completeness of this data, there may be errors or discrepancies between the original publications and this dataset. No warranties, guarantees or representations are given in relation to the information contained in the dataset. The members of the Data Science for Societal Impact Research Group bear no responsibility and/or liability for any such errors or discrepancies in this dataset. The Government Communication Information System (GCIS) bears no responsibility and/or liability for any such errors or discrepancies in this dataset. It is recommended that users verify all information contained herein before making decisions based upon this information.

Authors

 • Vukosi Marivate - @vukosi
 • Matimba Shingange
 • Richard Lastrucci
 • Isheanesu Joseph Dzingirai
 • Jenalea Rajab

Citation

Paper

Preparing the Vuk'uzenzele and ZA-gov-multilingual South African multilingual corpora

@inproceedings{lastrucci-etal-2023-preparing, title = "Preparing the Vuk{'}uzenzele and {ZA}-gov-multilingual {S}outh {A}frican multilingual corpora", author = "Richard Lastrucci and Isheanesu Dzingirai and Jenalea Rajab and Andani Madodonga and Matimba Shingange and Daniel Njini and Vukosi Marivate", booktitle = "Proceedings of the Fourth workshop on Resources for African Indigenous Languages (RAIL 2023)", month = may, year = "2023", address = "Dubrovnik, Croatia", publisher = "Association for Computational Linguistics", url = "https://aclanthology.org/2023.rail-1.3", pages = "18--25" }

Dataset

Vukosi Marivate, Matimba Shingange, Richard Lastrucci, Isheanesu Joseph Dzingirai, Jenalea Rajab. The South African Gov-ZA multilingual corpus, 2022

@dataset{marivate_vukosi_2023_7635168, author = {Marivate, Vukosi and Shingange, Matimba and Lastrucci, Richard and Dzingirai, Isheanesu and Rajab, Jenalea}, title = {The South African Gov-ZA multilingual corpus}, month = feb, year = 2023, publisher = {Zenodo}, version = {1.0}, doi = {10.5281/zenodo.7635168}, url = {https://doi.org/10.5281/zenodo.7635168} }

Licences

Downloads last month
0
Edit dataset card

Models trained or fine-tuned on dsfsi/gov-za-monolingual