id
int32
0
42.7k
source
stringlengths
9
533
target
stringlengths
9
498
0
title : " Oversigt over opsætninger for serviceartikler og serviceartikelkomponenter "
title : Overview of Setups for Service Items and Service Item Components
1
# < a name = " how-to-set-up-service-items-and-service-item-components " > < / a > Fremgangsmåde : Konfigurere serviceartikler og serviceartikelkomponenter
# How to : Set Up Service Items and Service Item Components
2
Hvis du vil arbejde med serviceartikler , skal du oprette følgende
To work with service items , you must set up the following
3
* Serviceartikelgrupper .
* Service item groups .
4
# # < a name = " to-set-up-service-item-groups " > < / a > Sådan defineres serviceartikelgrupper
# # To set up service item groups
5
2 . Opret en ny serviceartikelgruppe .
2 . Create a new service item group .
6
# # < a name = " to-set-up-service-item-components " > < / a > Sådan defineres serviceartikelkomponenter
# # To set up service item components
7
2 . Åbn den serviceartikel , som du vil definere komponenter for .
2 . Open the service item for which you want to set up components .
8
4 . Tilføj en ny komponent .
4 . Add a new component .
9
# # < a name = " to-set-up-service-item-components-from-a-bom " > < / a > Sådan defineres serviceartikelkomponenter fra styklister
# # To set up service item components from a BOM
10
Hvis varen , som serviceartiklen er knyttet til , er en stykliste , oprettes der automatisk komponenter for alle varerne i styklisten .
If the item that the service item is linked to is a BOM , the components for all the items in the BOM are created automatically .
11
# # < a name = " to-set-up-a-service-shelf " > < / a > Sådan defineres serviceplaceringer
# # To set up a service shelf
12
2 . Udfyld felterne efter behov .
2 . Fill in the fields as necessary .
13
title : " Opsætning af pengestrømsanalyse "
title : Setting up Cash Flow Analysis
14
# < a name = " setting-up-cash-flow-analysis " > < / a > Opsætning af pengestrømsanalyse
# Setting Up Cash Flow Analysis
15
Hvis du vil have hjælp til at beslutte , hvad du skal gøre med dine likvide midler , kan du få et overblik vha. diagrammerne i rollecenteret Regnskabsmedarbejder :
If you want some help to decide what to do with your cash , have a look at the charts on the Accountant Role Center :
16
Dette emne beskriver , hvor data i diagrammerne kommer fra , og om nødvendigt , hvad du skal gøre for at begynde at bruge diagrammerne .
This topic describes where the data in the charts comes from and , if necessary , what to do to start using the charts .
17
# # < a name = " the-cash-cycle-and-income--expense-charts " > < / a > Diagrammerne Kassebeholdningsproces og Indtægter og udgifter
# # The Cash Cycle and Income & Expense charts
18
| Kontoskemanavn | Bruges i |
| Account Schedule Name | Where it 's used |
19
* * Bemærk ! * * Det er en god ide at gemme de beregninger , der bruges i kontoskemaet .
* * Note * * It 's a good idea to keep the calculations that are provided for the account schedule .
20
# # < a name = " set-up-the-cash-flow-chart " > < / a > Konfigurere diagrammet Pengestrøm
# # Set up the Cash Flow chart
21
Diagrammet Pengestrøm er baseret på følgende :
The Cash Flow chart is based on the following :
22
* En plan over pengestrømskonti .
* A chart of cash flow accounts .
23
For at hjælpe dig i gang findes der i forvejen nogle konti- og pengestrømsopsætninger . Du kan tilføje , ændre eller fjerne dem .
To help you get going , some accounts and cash flow setups are provided . You can add , change , or remove them .
24
# # < a name = " set-up-cash-flow-forecasts " > < / a > Konfigurere pengestrømsprognoser
# # Set up cash flow forecasts
25
Sådan bruges den assisterede opsætningsvejledning :
To use the assisted setup guide :
26
2 . Udfyld felterne i hvert trin i vejledningen .
2 . Fill in the fields in each step of the guide .
27
Sådan bruges en manuel proces :
To use a manual process :
28
3 . Brug din Microsoft-konto til at tilmelde dig et arbejdsområde og derefter kopiere modellen .
3 . Use your Microsoft account to sign up for a workspace , and then copy the model .
29
[ Analysere pengestrømme i din virksomhed ] ( finance-analyze-cash-flow.md )
[ Analyzing Cash Flow in Your Company ] ( finance-analyze-cash-flow.md )
30
title : Saldi mellem omkostningstype , omkostningssted og omkostningsobjekt
title : Balances Between Cost Type , Cost Center , and Cost Object
31
# < a name = " balances-between-cost-type-cost-center-and-cost-object " > < / a > Saldi mellem omkostningstype , omkostningssted og omkostningsobjekt
# Balances Between Cost Type , Cost Center , and Cost Object
32
På denne måde kan du oprette følgende regnskabsmæssige ligning :
By doing this , you create the following accounting equation :
33
Pristypesaldo = Omkostningsstedsaldo + Omkostningsobjektsaldo
Cost Type Balance = Cost Center Balance + Cost Object Balance
34
Når du udskriver diagrammet over pristyper , diagrammet over omkostningssteder og diagrammet over omkostningsobjekter , kan du analysere denne relation .
When you print the chart of cost type , the chart of cost centers , and the chart of cost objects reports , you can analyze this relationship .
35
title : " Få vist poster , før du bogfører et dokument eller en kladde "
title : Preview Entries Before You Post a Document or Journal
36
# < a name = " how-to-preview-posting-results " > < / a > Fremgangsmåde : Vise bogføringsresulterer
# How to : Preview Posting Results
37
# # < a name = " to-preview-gl-entries-that-will-result-from-posting-a-purchase-invoice " > < / a > Sådan vises finansposter , der stammer fra bogføring af en købsfaktura
# # To preview G / L entries that will result from posting a purchase invoice
38
Vinduet * * Vis finansposter * * viser hvilke poster der oprettes , når du bogfører købsfakturaen .
The * * G / L Entries Preview * * window shows which entries will be created when you post the purchase invoice .
39
title : " Gennemgang - Manuel planlægning af forsyninger "
title : Walkthrough - Planning Supplies Manually
40
Denne gennemgang illustrerer følgende opgaver :
This walkthrough illustrates the following tasks :
41
- Planlægning af en købsordre for produktionskomponenter .
- Planning a purchase order for manufacturing components .
42
- Planlægning af en overflytningsordre til opfyldning af et salgsbehov .
- Planning a transfer order to fulfill sales demand .
43
- Planlægning af en produktionsordre for en vare med flere niveauer .
- Planning a production order for a multilevel item .
44
Denne gennemgang viser de opgaver , der udføres af følgende brugerroller :
This walkthrough demonstrates tasks performed by the following user roles :
45
- Slet alle eksisterende salgsordrer på cykler .
- Delete all existing sales orders for bicycles .
46
- Opret én salgsordre på ti cykler på lokationen BLÅ .
- Create one sales order for 10 bicycles at BLUE location .
47
- Slet alle planlagte og fastlagte produktionsordrer . Slet ikke startede ordrer med poster , der allerede er bogførte .
- Delete all planned and firm planned production orders . Do not delete started orders with entries that are already posted .
48
Erik , der er produktionsplanlægger i en mindre produktionsvirksomhed , er ved at planlægge produktions og købsordrer til opfyldning af nye salgsbehov .
Eduardo , the Production Planner of a small manufacturing company , is about to plan production and purchase orders to fulfill new sales demand .
49
Ved mere komplekse produktionsmiljøer , bruges planlægningskladden til at planlægge forsyningen baseret på vareparametre , som f.eks. ændringsperiode , sikkerhedstid , genbestillingspunkt og batchberegninger af den samlede efterspørgsel fra alle produktniveauer .
In a more complex manufacturing environment , the planning worksheet is used to plan supply based on item parameters such as rescheduling period , safety lead time , reorder point , and batch calculations of consolidated demand from all product levels .
50
# # < a name = " setting-up-the-sample-data " > < / a > Oprette eksempeldata
# # Setting Up the Sample Data
51
Standarddemonstrationsvirksomheden CRONUS har p.t. en stor mængde ikke-planlagte behov . Under de forskellige planlægningsopgaver i denne gennemgang vil du få brug for at afvige fra den realistiske forretningsgang ved at ignorere behov med tætte forfaldsdatoer og i stedet bruge behov med senere forfaldsdatoer .
The standard CRONUS demonstration company currently has lots of unplanned demand . During the different planning tasks in this walkthrough , you will have to deviate from the realistic business flow by ignoring demand with close due dates and instead use demand with later due dates .
52
# # < a name = " using-the-order-planning-window " > < / a > Bruge vinduet Ordreplanlægning
# # Using the Order Planning Window
53
- Produktion , Planlægning
- Manufacturing , Planning
54
- Køb , Planlægning
- Purchase , Planning
55
# # # < a name = " to-use-the-order-planning-window " > < / a > Sådan bruges vinduet Ordreplanlægning
# # # To use the Order Planning window
56
Planlægningssystemet analyserer et eventuelt nyt behov , der er kommet til , som f.eks. nye salg , ændrede salg eller produktionsordrer .
The planning system analyzes any new demand that has been introduced , such as new sales , changed sales , or production orders .
57
Når beregningen er færdig , viser vinduet alle ikke-opfyldte behov som ikke-udvidede ordrehovedlinjer sorteret efter tidligste behovsdato .
When the calculation is completed , the window displays all unfulfilled demand as collapsed order header lines sorted by earliest demand date .
58
# # < a name = " planning-a-purchase-order-to-fulfill-component-demand " > < / a > Planlægge en købsordre for at opfylde et komponentbehov
# # Planning a Purchase Order to Fulfill Component Demand
59
I denne procedure opretter du en købsordre til manglende produktionskomponenter .
In this procedure , you create a purchase order for needed manufacturing components .
60
# # # < a name = " to-plan-a-purchase-order-to-fulfill-component-need-in-production " > < / a > Sådan planlægges en købsordre for at opfylde et komponentbehov i produktionen
# # # To plan a purchase order to fulfill component need in production
61
Standardværdien er fra vare- eller lagerkortet , men du kan ændre det til et af følgende muligheder :
The default value is from the item card , or SKU card , but you can change it to one of the following options :
62
Hvis feltet ikke er udfyldt , vises der en fejlmeddelelse , når du prøver at oprette forsyningsordren .
If the field is not filled in , an error message will display when you try to create the supply orders .
63
> Hvis der er oprettet et standardleverandørnummer på varekortene for komponenterne , vil linjerne være forudindstillet .
> If the components have a default vendor number set up on the item cards , the lines will be preset .
64
Du er nu klar til at oprette en købsordre .
You are now ready to create a purchase order .
65
Købsordrerne er nu oprettet og gemt som de sidste ordrer på listen over købsordrer .
The purchase orders are now created and saved as the last orders in the list of purchase orders .
66
# # < a name = " planning-a-transfer-order-to-fulfill-sales-demand " > < / a > Planlægge en overflytningsordre for at opfylde et salgsbehov
# # Planning a Transfer Order to Fulfill Sales Demand
67
# # # < a name = " to-plan-a-transfer-order-to-fulfill-sales-demand " > < / a > Sådan planlægges en overflytningsordre til opfyldning af et salgsbehov .
# # # To plan a transfer order to fulfill sales demand
68
2 . Udvid linjen , og flyt markøren til behovslinjen .
2 . Expand the line and move the pointer to the demand line .
69
Varens definerede genbestillingssystem og standardleverandør vises .
The item ’ s defined replenishment system and default vendor will display .
70
Overførselsordren er nu oprettet og gemt som den sidste ordre på listen over åbne overførselsordrer .
The transfer order is now created and saved in the list as the last order in the list of open transfer orders .
71
# # < a name = " planning-a-multilevel-production-order-to-fulfill-sales-demand " > < / a > Planlægge en Produktionsordre med flere niveauer for at opfylde et salgsbehov
# # Planning a Multilevel Production Order to Fulfill Sales Demand
72
I denne procedure kommer du til at planlægge en opfyldning af et salgsbehov for en produceret vare med flere produktniveauer , der hver opretter afhængige produktionsbehov .
In this procedure , you will plan to fulfill sales demand for a produced item with multiple product levels , each creating dependent production demand .
73
# # # < a name = " to-plan-multilevel-production-to-fulfill-sales-demand " > < / a > Sådan planlægges en produktion med flere niveauer for at opfylde et salgsbehov
# # # To plan multilevel production to fulfill sales demand
74
Som produktionsplanlægger skal du planlægge en specifik produktionsordre .
As a production planner you now must plan a specific production order .
75
# # # < a name = " to-plan-a-specific-production-order " > < / a > Sådan planlægges en specifik produktionsordre
# # # To plan a specific production order
76
Nu skal du levere ti af hver komponent .
Now you must supply ten of each component .
77
Bemærk , at fire af behovslinjerne har angivet genbestillingssystemet Prod.ordre. Disse fire halvfabrikata repræsenterer det andet produktniveau af cyklen .
Note that four of the demand lines have replenishment system Prod . Order . These four subassemblies represent the second product level of the bicycle .
78
Standardindstillingerne for genbestilling er allerede udfyldt , og du kan fortsætte til at lave ordrer .
The default replenishment settings are already filled in and you can proceed to make orders .
79
Den foreslåede forsyningsplan indikerer , at der i alt oprettes fire købsordrer for komponenterne . Du beslutter dig for at lave de foreslåede ordrer .
The suggested supply plan indicates that a total of four purchase orders will be created for the components . You decide to make the proposed orders .
80
Meddelelsen angiver , at alle påkrævede varer nu er leveret . Kontrollér de fastlagte produktionsordrer , der er oprettet .
The message indicates that all required items are now supplied . Verify the firm planned production orders that are created .
81
title : " Få mere at vide om Finans og kontoplan "
title : Learn About General Ledger and COA
82
# < a name = " understanding-the-general-ledger-and-the-coa " > < / a > Om Finans og kontoplanen
# Understanding the General Ledger and the COA
83
# # < a name = " general-ledger-setup-and-general-posting-setup " > < / a > Finansopsætning og bogføringsopsætning
# # General Ledger Setup and General Posting Setup
84
Opsætningen af finansmodulet er kernen i økonomiprocesser , fordi den definerer , hvordan du bogfører data .
The setup of the general ledger is at the core of financial processes because it defines how you post data .
85
* Detaljer om fakturaafrunding
* Invoice rounding details
86
Kontoplanen viser alle finanskonti . Fra kontoplanen kan du gøre ting som at :
The chart of accounts shows all general ledger accounts . From the chart of accounts , you can do things like :
87
* Vise rapporter med finansposter og saldi .
* View reports that show general ledger entries and balances .
88
* Lukke din resultatopgørelse .
* Close your income statement .
89
* Åbne finanskontokortet for at tilføje eller ændre indstillinger .
* Open the G / L account card to add or change settings .
90
* Se en oversigt over bogføringsgrupper , som bogføres til kontoen .
* See a list of posting groups that post to that account .
91
* Vise separate debet- og kreditsaldi for en enkelt konto
* View separate debit and credit balances for a single account
92
Du kan tilpasse strukturen i regnskabsopgørelser ved at knytte finanskonti til kontokategorier .
You can personalize the structure of your financial statements by mapping general ledger accounts to account categories .
93
Du kan angive , om kontiene i hver underkategori skal medtages i bestemte typer rapporter . Kontokategorier hjælper med at definere layoutet af regnskabet .
You can specify whether the accounts in each subcategory must be included in specific types of reports . The account categories help define the layout of your financial statements .
94
Næste gang du genererer kontoskemaer viser din kontoopgørelse den samlede saldo for kontant og to linjer med saldi for kontantbeholdning og checkkontoen .
The next time you generate account schedules your balance statement will show a total balance for cash and two lines with balances for petty cash and the checking account .
95
[ Konfigurere eller ændre kontoplanen ] ( finance-setup-chart-accounts.md )
[ Setting Up or Changing the Chart of Accounts ] ( finance-setup-chart-accounts.md )
96
title : " Se indholdet på andre sprog "
title : See content in other languages
97
# # < a name = " how-do-i-change-the-language " > < / a > Hvordan kan jeg ændre sproget ?
# # How Do I Change the Language ?
98
Det er nemt – Rul til bunden af webbrowservinduet , og vælg globussymbolet i nederste venstre hjørne .
It 's simple - scroll to the bottom of the browser window and choose the globe symbol in the bottom left corner .
99
title : Behandle salgsmuligheder i salgsprocesser
title : Process Sales Opportunities in Sales Cycles

Dataset Card for "code_x_glue_tt_text_to_text"

Dataset Summary

CodeXGLUE text-to-text dataset, available at https://github.com/microsoft/CodeXGLUE/tree/main/Text-Text/text-to-text

The dataset we use is crawled and filtered from Microsoft Documentation, whose document located at https://github.com/MicrosoftDocs/.

Supported Tasks and Leaderboards

 • machine-translation: The dataset can be used to train a model for translating Technical documentation between languages.

Languages

da_en, lv_en, no_en, zh_en

Dataset Structure

Data Instances

da_en

An example of 'test' looks as follows.

{
  "id": 0, 
  "source": "4 . K\u00f8r modellen , og udgiv den som en webtjeneste .\n", 
  "target": "4 . Run the model , and publish it as a web service .\n"
}

lv_en

An example of 'train' looks as follows.

{
  "id": 0, 
  "source": "title : Pakalpojumu objektu izveide\n", 
  "target": "title : Create service objects\n"
}

no_en

An example of 'validation' looks as follows.

{
  "id": 0, 
  "source": "2 . \u00c5pne servicevaren du vil definere komponenter fra en stykkliste for .\n", 
  "target": "2 . Open the service item for which you want to set up components from a BOM .\n"
}

zh_en

An example of 'validation' looks as follows.

{
  "id": 0, 
  "source": "& # 124 ; MCDUserNotificationReadStateFilterAny & # 124 ; 0 & # 124 ; \u5305\u62ec \u901a\u77e5 , \u800c \u4e0d \u8003\u8651 \u8bfb\u53d6 \u72b6\u6001 \u3002 & # 124 ;\n", 
  "target": "| MCDUserNotificationReadStateFilterAny | 0 | Include notifications regardless of read state . |\n"
}

Data Fields

In the following each data field in go is explained for each config. The data fields are the same among all splits.

da_en, lv_en, no_en, zh_en

field name type description
id int32 The index of the sample
source string The source language version of the text
target string The target language version of the text

Data Splits

name train validation test
da_en 42701 1000 1000
lv_en 18749 1000 1000
no_en 44322 1000 1000
zh_en 50154 1000 1000

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

https://github.com/microsoft, https://github.com/madlag

Licensing Information

Computational Use of Data Agreement (C-UDA) License.

Citation Information

@article{DBLP:journals/corr/abs-2102-04664,
 author  = {Shuai Lu and
        Daya Guo and
        Shuo Ren and
        Junjie Huang and
        Alexey Svyatkovskiy and
        Ambrosio Blanco and
        Colin B. Clement and
        Dawn Drain and
        Daxin Jiang and
        Duyu Tang and
        Ge Li and
        Lidong Zhou and
        Linjun Shou and
        Long Zhou and
        Michele Tufano and
        Ming Gong and
        Ming Zhou and
        Nan Duan and
        Neel Sundaresan and
        Shao Kun Deng and
        Shengyu Fu and
        Shujie Liu},
 title   = {CodeXGLUE: {A} Machine Learning Benchmark Dataset for Code Understanding
        and Generation},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/2102.04664},
 year   = {2021}
}

Contributions

Thanks to @madlag (and partly also @ncoop57) for adding this dataset.

Downloads last month
478
Edit dataset card