Datasets:

Multilinguality: multilingual
Size Categories: 10K<n<100K
Licenses: other-C-UDA
Language Creators: found
Annotations Creators: found
Source Datasets: original
Dataset Preview Go to dataset viewer
id (int)source (string)target (string)
0
4 . Kør modellen , og udgiv den som en webtjeneste .
4 . Run the model , and publish it as a web service .
1
I denne procedure kommer du til at planlægge ud fra et behov fra en salgsordre . Behovslinjerne repræsenterer salgslinjer og ikke komponentlinjer som ved produktionsbehov .
In this procedure , you will plan for demand from a sales order . Demand lines represent sales lines and not component lines , as in production demand .
2
Du kan oprette salgstilbud for kontakter , der ikke er registreret som debitorer .
You can create sales quotes for contacts that are not recorded as customers .
3
For kontrakter , der ikke er detaljerede , beregnes det fakturerede beløb på følgende måde :
For contracts that are not detailed , the invoiced amount is calculated as follows :
4
# &lt; a name = &quot; design-details-warehouse-management &quot; &gt; &lt; / a &gt; Designoplysninger : Logistik
# Design Details : Warehouse Management
5
title : Opret en Power BI-datakilde med din Dynamics NAV
title : Make a Power BI data source with your Dynamics NAV
6
title : &quot; Designoplysninger - Bogføringslinje i finanskladde &quot;
title : Design Details - General Journal Post Line
7
En planlægningslinje være en af følgende typer :
A planning line can be one of the following types :
8
title : &quot; Fremgangsmåde : Opsætte produktionskalendere &quot;
title : How to Set Up Shop Calendars
9
# # # &lt; a name = &quot; example-of-dimension-setup &quot; &gt; &lt; / a &gt; Eksempel på dimensionsopsætning
# # # Example of Dimension Setup
10
Når du har indtastet de generelle oplysninger om målgruppen , skal du vælge de kontakter , der skal inkluderes i målgruppen .
After entering general information about the segment , select the contacts to be included in the segment .
11
Da underleverandøropgaver er en udliciteret kapacitet , skal du oprette omkostningerne for både direkte og indirekte underleverandørtjenester på det arbejdscenterkort , der repræsenterer underleverandøroperationen .
Because subcontracting is an outsourced capacity , you set up the cost of both direct and indirect subcontracting services on the work center card that represents the subcontracting operation .
12
Gå nu tilbage til købsreturvareordren for at annullere Fortryd bogføring .
Now go back to the purchase return order to redo the posting .
13
# # &lt; a name = &quot; to-set-up-a-service-price-adjustment-group &quot; &gt; &lt; / a &gt; Sådan oprettes serviceprisreguleringsgrupper
# # To set up a service price adjustment group
14
# &lt; a name = &quot; how-to-register-new-vendors &quot; &gt; &lt; / a &gt; Fremgangsmåde : Registrere nye kreditorer
# How to : Register New Vendors
15
7 . Kontroller , at alle relevante finansposter har dimensionsværdier , der svarer til et omkostningssted og et omkostningsobjekt .
7 . Verify that all relevant general ledger entries have dimension values that correspond to a cost center and a cost object .
16
# # # &lt; a name = &quot; to-test-the-data-before-you-consolidate &quot; &gt; &lt; / a &gt; Sådan kontrolleres dataene , før du konsoliderer
# # # To test the data before you consolidate
17
# # &lt; a name = &quot; to-specify-posting-periods &quot; &gt; &lt; / a &gt; Sådan angives bogføringsperioder
# # To specify posting periods
18
title : Registrere og regulere ressourceforbrug og priser
title : Record and Adjust Resource Usage and Prices
19
# # # &lt; a name = &quot; example--fixed-application-in-sales-return &quot; &gt; &lt; / a &gt; Eksempel – Fast udligning i salgsreturvare
# # # Example – Fixed Application in Sales Return
20
* Hvis forsyning-behov-sæt er sammenkædet af en ordre-til-ordre-politik .
* If the supply-demand set is linked by an order-to-order policy .
21
7 . Planlagt lagerbeholdning kontrolleres , og genbestillingspunkt er ikke krydset .
7 . Projected Inventory is checked ; reorder point has not been crossed .
22
# # # &lt; a name = &quot; to-export-a-report-layout-to-a-file &quot; &gt; &lt; / a &gt; Sådan eksporterer du et rapportlayout til en fil
# # # To export a report layout to a file
23
title : &quot; Oprette regnskabsperioder for regnskabsår &quot;
title : Create accounting periods and fiscal years
24
- Sådan oprettes en XMLport for filen , der er baseret på et XML-skema
- To generate an XMLport for the file that is based on an XML schema
25
- Manuelt ved at tildele et specifikt nummer til hver vareenhed .
- Manually , by assigning a specific number to each item unit .
26
# &lt; a name = &quot; how-to-enable-workflows &quot; &gt; &lt; / a &gt; Fremgangsmåde : Aktivere arbejdsgange
# How to : Enable Workflows
27
4 . Bogfør tilbageførslen ved at bogføre kladden .
4 . Post the reversal by posting the journal .
28
title : Administrere bankkonti
title : Manage Bank Accounts
29
# # # &lt; a name = &quot; finished-production-order &quot; &gt; &lt; / a &gt; Færdig produktionsordre
# # # Finished Production Order
30
Manuel metode anvender afgangskladden , som angiver tidsforbrug og produceret antal .
Manual method uses the Output Journal to specify time consumed and quantity produced .
31
# # &lt; a name = &quot; to-assign-an-alternate-address &quot; &gt; &lt; / a &gt; Sådan tildeles alternative adresser
# # To assign an alternate address
32
Følgende illustration viser typiske lagerstrømme .
The following illustration outlines typical warehouse flows .
33
- Du har oprettet en forkert fast udligning .
- You have made an incorrect fixed application .
34
# # &lt; a name = &quot; calculate-and-process-sales-tax &quot; &gt; &lt; / a &gt; Beregn og behandl moms
# # Calculate and Process Sales Tax
35
5 . Vælg de returvareleverancelinjer , der skal indgå i fakturaen .
5 . Select multiple return shipment lines that you want to include in the invoice .
36
&gt; Indhold til notifikationsskabeloner af typen Mail er i HTML-format . Indhold til notifikationsskabeloner af typen Note er i TXT-format .
&gt; Content for notification templates of type Email are in HTML format . Content for notification templates of type Note are in TXT format .
37
Opgavekøposter kører på basis af tilladelser . Disse tilladelser skal tillade kørsel af rapporten eller codeunit &apos; en .
Job queue entries run based on permissions . Those permissions must allow the execution of the report or codeunit .
38
På nuværende tidspunkt er en af disse to situationer aktuelle :
At this point , either of these two situations exists :
39
# &lt; a name = &quot; how-to-reconcile-customer-payments-manually &quot; &gt; &lt; / a &gt; Fremgangsmåde : Afstemme debitorbetalinger manuelt
# How to : Reconcile Customer Payments Manually
40
# # &lt; a name = &quot; to-cancel-a-posted-purchase-invoice &quot; &gt; &lt; / a &gt; Sådan annulleres en bogført købsfaktura
# # To cancel a posted purchase invoice
41
- Indstilling af SØLV-lokation til læg-på-lager-aktiviteter .
- Setting up SILVER location for inventory put aways .
42
# &lt; a name = &quot; how-to-set-up-the-bank-data-conversion-service &quot; &gt; &lt; / a &gt; Fremgangsmåde : Konfigurere tjenesten til konvertering af bankdata
# How to : Set Up the Bank Data Conversion Service
43
Du har nu tømt de placeringer , hvor varerne plejede at være . Standardplaceringerne for varerne er nu ændret til de nye placeringer .
You have now emptied the bins where the items used to be . The default bins for your items have now been changed to the new bins .
44
# # &lt; a name = &quot; to-register-spare-parts &quot; &gt; &lt; / a &gt; Registrere reservedele
# # To register spare parts
45
Anlægsaktivet vil blive skilt fra den forkerte forsikringspolice på den anden linje og knyttet til den rette forsikringspolice på den første linje .
The fixed asset will be detached from the incorrect insurance policy , on the second line , and attached to the correct insurance policy , on the first line .
46
&#124; Måned &#124; Alle finansposter i den samme kalendermåned overføres som én post til den tilsvarende pristype . &#124;
&#124; Month &#124; All general ledger entries in the same calendar month are transferred as one entry to the corresponding cost type . &#124;
47
title : Angive et prioritetsniveau for en kreditor
title : Assign a Priority Level to a Vendor
48
# &lt; a name = &quot; how-to-set-up-items-and-locations-for-directed-put-away-and-pick &quot; &gt; &lt; / a &gt; Fremgangsmåde : Konfigurere varer og lokationer til styret læg-på-lager og pluk
# How to : Set Up Items and Locations for Directed Put-away and Pick
49
Du kan kun tilknytte organisationsniveau til kontaktpersoner , ikke kontaktvirksomheder . Du kan kun tildele ét kompetenceniveau pr. kontakt .
You can assign organizational levels to contact persons only , not contact companies . You can only assign one organizational level to each contact .
50
På de individuelle sagskort skal du angvie priser for sagsvarer , sagsressourcer og sagsfinanskonti , og du skal oprette sagsbogføringsgrupper .
On the individual job cards , you must set up prices for job items , job resources , and job G / L accounts , and you must set up job posting groups .
51
# &lt; a name = &quot; how-to-set-up-job-responsibilities-for-contact-persons &quot; &gt; &lt; / a &gt; Fremgangsmåde : Definere dine kontaktpersoners ansvarsområder
# How to : Set Up Job Responsibilities for Contact Persons
52
# # &lt; a name = &quot; to-post-depreciation-manually-from-the-fixed-asset-gl-journal &quot; &gt; &lt; / a &gt; Sådan bogføres afskrivning manuelt fra anlægskassekladden
# # To post depreciation manually from the fixed asset G / L journal
53
# &lt; a name = &quot; how-to-analyze-actual-amounts-versus-budgeted-amounts &quot; &gt; &lt; / a &gt; Fremgangsmåde : Analysere faktiske beløb sammenlignet med budgetterede beløb
# How to : Analyze Actual Amounts Versus Budgeted Amounts
54
&gt; De bedste fremgangsmåder til planlægningsparametrene på varekortet gælder også for de samme felter på varekortene .
&gt; The best practices for planning parameters on item cards also apply to the same fields on SKU cards .
55
2 . Åbn den købsordre , der er oprettet på basis af underleverandørkladden .
2 . Open a purchase order that is created from the subcontracting worksheet .
56
title : &quot; Fremgangsmåde : Indtaste data i felter &quot;
title : How to Enter Data in Fields
57
&#124; 2U &#124; 2 uger fra i dag &#124;
&#124; 2W &#124; 2 weeks from today &#124;
58
Når du vil konfigurere koder for importmoms , skal du gøre følgende :
To set up codes for import VAT , follow these steps :
59
- Strukturen af diagrammet over omkostningstyper ligner resultatopgørelseskontiene i finanskontoplanen . Herefter kan du overføre finanskontoplanen til diagrammet over omkostningstyper . Du kan foretage de nødvendige justeringer efter overførslen .
- Structure the chart of cost types similar to the income statement accounts in the general ledger chart of accounts . Then , you can transfer the general ledger chart of accounts to the chart of cost types . You can make any necessary adjustments after the transfer .
60
&gt; Spildmængden forøger ikke afgangsantallet .
&gt; The scrap quantity does not increase the output quantity .
61
# # &lt; a name = &quot; to-reserve-items-for-sales &quot; &gt; &lt; / a &gt; Sådan reserveres varer til salg
# # To reserve items for sales
62
# &lt; a name = &quot; how-to-calculate-order-promising-dates &quot; &gt; &lt; / a &gt; Fremgangsmåde : Beregne ordrebekræftelsesdatoer
# How to : Calculate Order Promising Dates
63
# # &lt; a name = &quot; to-set-up-email &quot; &gt; &lt; / a &gt; Sådan konfigurer du mail
# # To set up email
64
Hvis du vil bruge disse vinduer med interne operationer , f.eks til at plukke og flytte komponenter til produktion , skal du foretage nogle eller alle følgende konfigurationstrin , afhængigt af hvor meget kontrol du har behov for :
To use these windows with internal operations , such as to pick and move components to production , you must make some or all the following setup steps depending on how much control you need :
65
2 . Vælg en eller flere linjer for indgående dokumentposter , der skal vises i standardvisningen .
2 . Select one or more lines for incoming document records that you want to appear in the default view .
66
title : &quot; Om planlægningsfunktionen &quot;
title : About Planning Functionality
67
Følgende viser eksempler på brugen af flere kontrakter .
You can consider the following examples of using the multiple contracts functionality .
68
Hvis der opstår fejl i opsætningen af dimensioner under bogføring af lagerværdien i finansregnskabet , vil bogføringen blive afsluttet med en fejl .
If an error occurs in the dimension setup while posting the inventory cost to the general ledger , the posting will end with an error .
69
Du definerer omkostningstyper , omkostningssteder og omkostningsobjekter for at analysere , hvad omkostningerne er , hvor omkostningerne kommer fra , og hvem skal bære omkostningerne .
You define cost types , cost centers , and cost objects to analyze what the costs are , where the costs come from , and who should bear the costs .
70
Følgende fremgangsmåde gælder for lagerdokumenter som f.eks. læg-på-lager ( logistik ) , bevægelse og pluklinjer eller læg-på-lager ( lager ) , bevægelse og pluklinjer .
The following procedure applies to warehouse documents , such as warehouse put-away , movement , and pick lines , or inventory put-away , movement , and pick lines .
71
Når du opdaterer en lagervare , kan planlægningssystemet registrere , om lagervarer med genbestillingssystemet Overførsel er konfigureret med cirkulære referencer .
When updating a SKU , the planning system will detect if SKUs with replenishment system Transfer are set up with circular references .
72
&#124; Genbestillingsmetode &#124; Sikkerhedslager &#124; Akkumuleringsperiode for lot &#124; Ændringsperiode &#124;
&#124; Reordering Policy &#124; Safety Stock Quantity &#124; Lot Accumulation Period &#124; Rescheduling Period &#124;
73
I denne gennemgang bruges projektteammedlemmet ( Tina ) som person .
This walkthrough uses the project team member ( Tricia ) as the persona .
74
# # # &lt; a name = &quot; example---declining-balance-1-depreciation &quot; &gt; &lt; / a &gt; Eksempel – Saldo 1 afskrivning
# # # Example - Declining-Balance 1 Depreciation
75
# # &lt; a name = &quot; to-fill-in-and-post-an-intercompany-journal &quot; &gt; &lt; / a &gt; Sådan udfyldes og bogføres en IC-kladde
# # To fill in and post an intercompany journal
76
&#124; Definer , om varen skal planlægges &#124; Genbestillingsmetode = Tom &#124;
&#124; Define if the item is to be planned &#124; Reordering Policy = Blank &#124;
77
- Anvendelse af forudbetalinger på en ordre
- Applying prepayments to an order
78
Du har også bogført en forudbetalingsfaktura , oprettet endnu en forudbetalingsfaktura , når ordren er ændret , og bogført den endelige faktura for restbeløbet .
You have also posted a prepayment invoice , created a second prepayment invoice when the order has changed , and posted the final invoice for the remaining amount .
79
2 . Åbn den relevante kreditor med poster , der allerede er blevet bogført .
2 . Open the relevant vendor with entries that have already been posted .
80
title : &quot; Designoplysninger - Søgning efter dimensionskombinationer &quot;
title : Design Details - Searching for Dimension Combinations
81
# # &lt; a name = &quot; to-encrypt-your-logon-information &quot; &gt; &lt; / a &gt; Sådan krypterer du logonoplysningerne
# # To encrypt your logon information
82
# # # &lt; a name = &quot; to-set-up-transaction-nature-codes &quot; &gt; &lt; / a &gt; Sådan konfigurerer du koder for transaktionsarter
# # # To set up transaction nature codes
83
# &lt; a name = &quot; how-to-work-with-bills-of-material &quot; &gt; &lt; / a &gt; Fremgangsmåde : Arbejde med styklister
# How to : Work with Bills of Material
84
title : Oversigt over opgaver til konfiguration af salgsprocesser
title : Overview of Tasks to Configure Sales Processes
85
En timeseddel skal sendes til godkendelse , før den kan bruges . Du kan godkende og afvise individuelle linjer på en timeseddel eller sende dem tilbage til afsenderen til yderligere behandling . En timeseddel kan godkendes på to måder :
A time sheet must be submitted for approval before it can be used . You can approve and reject individual lines on a time sheet or send them back to the submitter for additional action . A time sheet can be approved in two ways :
86
# # &lt; a name = &quot; camt-data-mapping-to-fields-in-the-bank-acc-reconciliation-line-table-274 &quot; &gt; &lt; / a &gt; CAMT-datatilknytning til felter i tabellen Bankkto.afstemningslinje ( 274 )
# # CAMT data mapping to fields in the Bank Acc . Reconciliation Line table ( 274 )
87
* En linje med anskaffelsen .
* A line with the acquisition cost .
88
- Registrere lagerpluk for montagekomponenter og derefter for montageelementer .
- Registering warehouse picks for assembly components and then for assembly items .
89
Dernæst skal du udføre vælgerens opgave .
Next , perform the picker ’ s task .
90
title : Udvidelser til Dynamics NAV leveret af andre firmaer
title : Extensions for Dynamics NAV Provided by Other Companies
91
- Oprettet af din koncerninterne partner
- Created by your intercompany partner
92
# # &lt; a name = &quot; to-process-customer-payments-with-discounts-manually &quot; &gt; &lt; / a &gt; Sådan behandler du debitorbetalinger med rabatter manuelt
# # To process customer payments with discounts manually
93
&gt; Den gamle post findes stadigvæk , men dens status opdateres automatisk på følgende måde :
&gt; The old entry still exists but the status is updated in the following ways :
94
&gt; Brugere vil stadig være i stand til at få vist alle bogførte dokumenter og poster og altså ikke kun dem , der har relation til deres ansvarscenter .
&gt; Users will still be able to view all posted documents and ledger entries , not just those related to their own responsibility center .
95
# &lt; a name = &quot; how-to-work-with-production-families &quot; &gt; &lt; / a &gt; Fremgangsmåde : Arbejde med produktionsfamilier
# How to : Work with Production Families
96
6 . Du kan nu vælge at knytte linkbasen til skemaet . Gentag fremgangsmåden , indtil du har indlæst alle linkbaser .
6 . You can now choose to apply the linkbase to the schema . Repeat until you have imported all linkbases .
97
&#124; Montageordrelinje &#124; Vare &#124; Varebogføringsgruppe &#124; Produktbogføringsgruppe &#124;
&#124; Assembly Order Line &#124; Item &#124; Inventory Posting Group &#124; Gen. Prod . Posting Group &#124;
98
&gt; Kun bevægelse kan gøres på placeringer af typen MODTAG og KK . Ligeledes kan kun bevægelser foretages fra placeringer af typen LEVER og KK .
&gt; Only movement can be made to bins of type RECEIVE and QC . Similarly , only movements can be made from bins of type SHIP and QC .
99
Følgende tabel indeholder en forenklet oversigt over XML for en brugerdefineret XML-del .
The following table provides a simplified overview of the XML of a custom XML part .

Dataset Card for "code_x_glue_tt_text_to_text"

Dataset Summary

CodeXGLUE text-to-text dataset, available at https://github.com/microsoft/CodeXGLUE/tree/main/Text-Text/text-to-text

The dataset we use is crawled and filtered from Microsoft Documentation, whose document located at https://github.com/MicrosoftDocs/.

Supported Tasks and Leaderboards

 • machine-translation: The dataset can be used to train a model for translating Technical documentation between languages.

Languages

da_en, lv_en, no_en, zh_en

Dataset Structure

Data Instances

da_en

An example of 'test' looks as follows.

{
  "id": 0, 
  "source": "4 . K\u00f8r modellen , og udgiv den som en webtjeneste .\n", 
  "target": "4 . Run the model , and publish it as a web service .\n"
}

lv_en

An example of 'train' looks as follows.

{
  "id": 0, 
  "source": "title : Pakalpojumu objektu izveide\n", 
  "target": "title : Create service objects\n"
}

no_en

An example of 'validation' looks as follows.

{
  "id": 0, 
  "source": "2 . \u00c5pne servicevaren du vil definere komponenter fra en stykkliste for .\n", 
  "target": "2 . Open the service item for which you want to set up components from a BOM .\n"
}

zh_en

An example of 'validation' looks as follows.

{
  "id": 0, 
  "source": "& # 124 ; MCDUserNotificationReadStateFilterAny & # 124 ; 0 & # 124 ; \u5305\u62ec \u901a\u77e5 , \u800c \u4e0d \u8003\u8651 \u8bfb\u53d6 \u72b6\u6001 \u3002 & # 124 ;\n", 
  "target": "&#124; MCDUserNotificationReadStateFilterAny &#124; 0 &#124; Include notifications regardless of read state . &#124;\n"
}

Data Fields

In the following each data field in go is explained for each config. The data fields are the same among all splits.

da_en, lv_en, no_en, zh_en

field name type description
id int32 The index of the sample
source string The source language version of the text
target string The target language version of the text

Data Splits

name train validation test
da_en 42701 1000 1000
lv_en 18749 1000 1000
no_en 44322 1000 1000
zh_en 50154 1000 1000

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

https://github.com/microsoft, https://github.com/madlag

Licensing Information

Computational Use of Data Agreement (C-UDA) License.

Citation Information

@article{CodeXGLUE,
     title={CodeXGLUE: A Benchmark Dataset and Open Challenge for Code Intelligence},
     year={2020},}

Contributions

Thanks to @madlag (and partly also @ncoop57) for adding this dataset.

Models trained or fine-tuned on code_x_glue_tt_text_to_text

None yet