Dataset Preview Go to dataset viewer
text (string)
ފޯނަކާއި ވައިފައި އޮތިއްޔާ ބޭނުން އެއްޗެއް ކީދާނެ ތާއެވެ. އެކަމަކު، ބުރަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ޖޯޝު ގެއްލުވާލަން ތިކުރާ ފިޑި އަމަލަކީ ވަރަށްވެސް ނާތަހުޒީބު ކަމެކެވެ. ކަމެއް ނުބައިކޮށް ދާނަމަ އެކަމާ އަޑު އުފުލަން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް މީސްމީޑިޔާއަކީ މިކަން ކުރާ ހަމައެކަނި ވަސީލަތަކަށްވުމުން، މިކަން "ކަޑަ" އެވެ. އަދި އަމަލީ ގޮތުން ކަންތައް ކުރާ މީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ކުރި މަރާލަން ތިކުރާ މަސައްކަތް އަދި މާ "ކަޑަ"އެވެ.
ރައީސް އޮފީހުގެ ޕްރެސް ސެކެޓްރީ މަސްއޫދު އިމާދު ވިދާޅުވީ، ނައިބު ރައީސް ވަހީދުއްދީން އިސްތިއުފާދެއްވި ކަމަށް މިހާރު ފެތުރިގެން އުޅޭ ހަބަރަކީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ.
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިޔަލް ހޮސްޕިޓަލް - ވަގުތު ފޮޓޯ: މާހިލް މުހައްމަދު އަމިއްލަ ކްލިނިކް ތަކުން ދޫކުރާ ބޭސް ސިޓީތައް އައިޖީއެމްއެޗުގެ ބޭސްސިޓީ ތަކަށް ބަދަލު ކުރުން އޮގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން ހުއްޓާލަން އެ ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފިއެވެ.
ލާރި ކޮޅެއް އެއްކޮށްގެން މަހާވިޓް އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ދެން މަސައްކަތް ކުރީ ލީބިއާ އަށް ދެވޭތޯއެވެ
މީގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވެސް ވަރަށް ފަސޭހަ ވާނެ،" އަބްދުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ
21 ވަނަ ގަރުނުގައި ދުނިޔެ ބަލައި ގެންފައިވާ އުސޫލަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް އެމީހަކު ބޭނުން ގޮތަކަށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބުން ކަމަށް ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮވެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކުށް ހީކުރުމެކެވެ. މިއީ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އޮންނަ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކަށް ބޯލަނބާ ކިޔަމަން ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދުނިޔެ ގަބޫލު ކޮށްފައިވާ ޒަމާނެވެ. އެއްވެސް މީހަކީ އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމަޢުގެ އިންތަކާއި މިންތައް ފަހަނައަޅައި ދެވޭނެ މީހެއް ނޫނެވެ.
އެމްވީ ޕީޕީއެމްއަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ނުލިބިއްޖެނަމަ ރާއްޖެއިން އިސްލާމް ދީން ފޮހެވިގެން ދާނެކަމަށް އެޕާޓީގެ ލީޑަރު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ބަޓް ޔާން ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭނުމެއްނުވޭ ސެލެބުރޭޓް ކުރާކަށް
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފައިވަނީ ވާކް ވިސާ ނެތި އަދި ކޯވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ކަނޑަޅާފައިވާ ކާފިއު ވަގުތުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަގުމަތީގައި އުޅޭ ފަރާތްތައް ހިފަހައްޓާ ހުޅުމާލެ ފޭސް-2 ގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.
މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދެފަރާތުގެ ލީޑަރުން ސަލާންކުރާ ފޮޓޯއެއް ވަނީ ޓްވީޓްކޮށްފައެވެ
ކީއްވެ ނޭނގޭންވީ
” އަދި ފާޑަކަށް ހީފަ ހުރެގެން ހިނގައްޖެއެއްނު.. މީހަކާ ޖެއްސުން ކުރިޔަސް ބޮޑުވަރު..” އާލިކް ހަމަ ނުކުތުމާއިއެކު ދަތްކުނޑި ވިކާލަމުން ވިޝާ ކުދިކިޔަން ފަށައިފިއެވެ. ރުޅި ގަދަވެފައި އިންވަރުން އޭނާގެ ދޮން މޫނަށް އަރާފައިވާ މަޑު ރަތްކުލައިންވެސް އެމޫނުގެ ރީތިކަން ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.
ރައިދައްތަ ނައިރާގެ ބޮލުގައި ފިރުމަމުން ދިޔައެވެ.
ސަބަބަކީ އެ ގައުމެއްގެ ނުވަތަ އެ ޓީމަކަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ތަރުހީބު ދިނުމަށް ދަނޑަށް ހާޒިރުވުމެވެ
ފޮޓޯގްރާފަރު ސީއެންއެން އަށް ކިޔައިދީފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހުން އެންމެން ވެސް އެ ވަގުތު ތިބީ ވަރަށް ހިތް ނުތަނަވަސް ވެފަ އެވެ. އަދި ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތައް ނަގަމުން ދިޔައިރުވެސް އެމީހުން އެންމެން ސޯޝަލް މީޑިއާއިން އަލިފާން ފަރުބަދައަށް ވަމުންދިޔަގޮތް ދިޔައީ ބަލަމުންނެވެ. އެހެންވެ އިންޒާރުތައް އަންނަމުންދާ ގޮތާއި ނުރައްކާވަމުން އައި ގޮތް އެމީހުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގުނެވެ.
އޭގެ އިތުރަށް ހުރިހާ ސިޔާސީ ހައްޔާރީން ދޫކޮށްލުމަށާއި، ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވުމަށާއި، ފަނޑިޔާރުންނާމެދު އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަނބުރައި ގެންދިޔުމަށްވެސް ގޮވާލައިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ
ބަލާ ވެލުމަށް އެ ފޮށި ބޭހެއްގެ ފޮއްޓަކާ ވެސް ވައްތަރު ވެދާނެ އެވެ
"(މިއީ) އެތައް ނުފޫޒުތަކެއް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގޮތަށް، ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހިންގާފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ޖަރީމާއެއް، އެހެންވީމަ އެކަން ކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އަޅުއްވާފައި، އަދިވެސް ގެންދަވަނީ އަޅުއްވަމުން،" އަނިލް ވިދާޅުވި އެވެ.
މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމެޓީން ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެ މައްސަލާގައި ނިންމާފައިވަނީ، އެމައްސަލައަކީ މިހާރު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އަށް ހުށަހެޅި ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކަށްވާތީ، ކޮމެޓީން އެމައްސަލަ ނުބެލުމަށެވެ.
އޭނާ މަޑުމަޑުން ހިނގާފައި ގޮސް ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެއްޖެއެވެ
ނޫމާން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އާވި ނަމަވެސް، އޭނާ ކްލަބް އީގަލްސްގެ ޑިފެންސް ބެލެހެއްޓީ އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް ނެތި އެވެ
ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރެއްވި ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެއް ޔުނިވަސިޓީއެއް ރާއްޖޭގައި ބަހައްޓައިގެން ފުރިހަމަ އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭނެ އެވެ.
ސްޓާ ވޯލްޑުން ގެނެސްދޭ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ޗެޓް ޝޯ "ކޮފީ ވިތު ކަރަން" ގެ ހަ ވަނަ ސީޒަނުގެ އެޕިސޯޑަކުން "ބާހޫބަލީ" ގެ ޓީމް ވެސް ގެނެސްދޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ
އޭގެ ތެރޭގައި އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި އިނގެރޭސިވިލާތް ހިމެނެ އެވެ
އައިފޯން، އައިޕެޑް އަދި އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކުގައި ވެސް އޮމާންކަމާ އެކު އޮފީސް ހިނގަ އެވެ
އޭގެ ފަހުގައި ގާނޫނު އަސާސީ އަލުން ލިޔެ މަދޫރޯ އަށް ބާރުތައް އިތުރަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް މަގު ފަހިކުރުމެވެ
އަނެއްކާ މިއީ އިންޓަވިއުއެއްތަ
މޯވޭ ކޮންސްޓަރަކްޝަނުން ލ
އެހެން ނަމަވެސް، އޭޖީގެ ލަފައެއް ހޯއްދެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޖީގެ ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރަން ފުލުހުންގެ އިސްވެރިން ދެކޮޅު ހެއްދެވިކަން މަސްދަރުތަކުން އަވަސްއަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވި އެވެ
މީގެ އިތުރުން ބަނޑާ ދިމާލަށް ޖީންސު ބާރުވުމުގެ ސަބަބުން ބަޑުގައި ހުންނަ އެސިޑް ކާ ހޮޅި ތެރެއިން ލާފައި މައްޗަށް އަރާގޮތް މެދުވެރިވެގެންދެއެވެ
"ރަށަށް ދާ މަގުތަކާއި ނިކުންނަ މަގުތައް ވަނީ ބަންދުވެފަ. ރަށުގެ އެއްބައި ވަނީ އެއްކޮށް ހަލާކުވެފަ. އިމާރާތްތަކުގެ ދަށުގައި މީހުން އެބަތިބި،" ދައުލަތުގެ މީޑިއާއަށް މޭޔަރު ސާޖިއޯ ޕެރޯޒީ މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
އެ ބައްދަލުވުމުގައި ކަރެކްޝަނުން ވަނީ އެ ފުރުސަތު އަލުން އެ ގޮތައް ދިނުމަށް ދެކޮޅުހަދާ އިތުރަށް މަޝްވަރާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.
މި އަހަރުގެ އެވޯޑަށް ޖުމްލަ 17 ފީޗާ ފިލްމު ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި ޖަގަހަ، އަދި އޮފީހުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި، ޖޭޕީގެ ބާނީ ގާސިމް އިބްރާހިމާއި ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ކައުންސިލްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ
މެލް ގިބްސަން "ވައިލްޑް ބަންޗް" ގެ ތެރެއަށް
އެގޮތުން ފަރެސްމާތޮޑާގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުނަ ނުދީ އެމަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަކީ އެންމެ އިސް އެއްކަންތަކެވެ
އެކަމަކު 2010 ގައި އެ އަދަދު 1.5 މިލިއަން ކޮޕީ އަށް ވެއްޓުނެވެ.
މީގެ ކުރިން ވެސް ފަލަސްތީނުގައި، މިސްކިތްތަކުގެ މުއައްޒިނުންގެ ފަރާތުން މިފަދަ މައްސަލަތައް ވަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ބަންގި ގޮވާ މުއައްޒިނުން ބަންގި ގޮވުމަށް ފަހު މައިކްރޮފޯނު ނިއްވާލަން ހަނދާން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވާހަކަ ދައްކާ އަޑުތަކާއި، ކެއްސުހާއި ކިނބިހި އަޅާ އަޑު ނުވަތަ މީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކައި، ހީނ ސަމާސާ ކުރާ އަޑުތައް މިސްކިތުގެ ސައުންޑު ސިސްޓަމުގެ ޒަރިއްޔާއިން ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް އަޑު އިވުން ފަދަ ހާދިސާތައް ހިނގާފައި އެބަ ހުއްޓެވެ.
ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މި ސީޒަންގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ޖިރޯނާއަށް ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން 2-1 އިން ބަލިވެ ރިއަލް މެޑްރިޑް، ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާއަށްވުރެ 8 ޕޮއިންޓް ފަހަތަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅުމުގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ އުރީދޫ ގްލޯބަލް ސަރވިސަސްގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރުގެ މަގާމުގައިވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ
"އަހަރެމެންގެ އާމްދަނީ މައްޗަށް ޖައްސައި އިގްތިސާދީ ގޮތުން ހަމަ ނޭވާއެއް ލުމަށް އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ
” އެހެންތަ؟ މަށަށް ކިހިނެއްތަ އެހެން އިނގޭނީ . މަށަކީ ދުނިޔެމަތީ ގެންގުޅޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޯދާ ބަލާ މީހެއް ނޫނިއްޔަ. ދަރިން ސްކޫލަށް ގެންދަންވެސް ނޯޓްބުކޭ ކިޔާ ފޮތެއް ގެންގުޅޭ ވިއްޔަ، ދެން ފަރީ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓޭ ބުނީމަ މަހީކުރީ އޭގެ ފޮތެއް ކަމަށް” އަތުން ބޯކަހާލަމުން މިހާދު ބުނެލިއެވެ.
އެފަދަ ޚިޔާލެއް ނުވެސް ކުރެއެވެ
"ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުމެއް އެބަ އޮތެވޭ ބުނުމުން ރަނގަޅެއް ނޫން
ނަގޫ ރޯޅި އަރާ 17 މީހުން މަރުވެ އެތައް ގެތަކެއް ހަލާކުވެއްޖެ
އޭގެ އިތުރުން އިހްތިޔާރީ މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދޭއިރު އެޑެކްސެލް ބީޓެކް ޕްރޮގްރާމް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ.
އަދި އޭނާ ކާރު ޕާކްކުރި ވަގުތު އިތުރު ދެ ކާރު އޭނާގެ ކާރުގައި ފަހަތުން އެ ހިސާބަށް މަޑުކުރިކަމަށާއި އަދި ކާރު ޕާކްކުރެވިފަ އޮތީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ބުނެ އެ ކާރުގައި ތިބި ދެ އަންހެންނުން އޭނާއާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި ގޮވަން ފެށިކަމަށް ބެކްވިތް ބުޏްނެވެ
ހެޓްރިކަކާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލްޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ރިކޯޑު ވެސް ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލައިނަލް މެސީ މުގުރާލައިފިއެވެ
އުމަރު ވިދާޅުވީ މި ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ގާނޫނީ ކުރިން އަހަރުތަކެއް ނަގައިގެން އަމުރު އަންނަ މައްސަލަތަކަށް 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އަދުލް އިންސާފު ގާއިމް ވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ
ޥަޒަން ވެސް އައިސް އެމީހުންނާއި ބައިވެރިވުމުން ދުރުގައި ހުރި ހާލާ ވެސް ޝަޒަން ކައިރިއަށް ހުއްޓި ބައްދާލިއެވެ
ޖަރުމަނުގެ ހެމްބާގްގައި ހަދާފައިވާ ރަމްޒީ މި އާޕޯޓަކީ ޖަރުމަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކެށް އޭގެ ޖާދޫގައި ޖައްސަމުން ތަނެކެވެ
އިޒްކާންއަށް ގެއްލުމެއް ވާކަށް އޭނަ ނޭދެއެވެ
"އަޅުގަނޑުމެން ]އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން[ ގަސްދުކޮށްފައި އޮތީ މި ސްކޫލް ބަންދަށް ފަހު، އެ ކަހަލަ މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަން
އިސްރާއީލުގެ ވެރިރަށުގައި އިހަށްދުވަހު ބަޑީގެ ހަމަލާދިން ފަލަސްތީނުގެ ދެ ޒުވާނުންގެ ގެދޮރުވެސް ތަޅާލުމުގެ ހުރިހާ ތައްޔާރީތައް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އިސްރާއީލުގެ އުދުވާނީ ސިފައިން ބުނެފައި ވެއެވެ
އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް އޭރުވީ، ރިސޯޓުގައި އުޅުނު ބައެއް މުވައްޒަފުން ކައިރި ރަށްތަކާ އެކު ވަރަށް ގިނަ ސަރަހައްދުތަކަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފެތުރުނު އަޑެވެ
ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ލިބުނު 13 ޕޮއިންޓާއެކު ލީގުގެ އެއް ވަނާގައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބު އޮތް އިރު، ދެ ވަނާގައި އޮތް ކްލަބު އީގަލްސް އަށް ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ލިބިފައި ވަނީ ނުވަ ޕޮއިންޓެވެ.
ސަނީ ބުނީ މިހާރު އޭނާގެ މުޅި ހަޔާތުގައި ވެސް ދަރިފުޅަކީ ވަރަށް މުހިއްމު މީހެއް ކަމަށެވެ
ބަނގުރަލުގެ ދައުވާ އަށް ޖާބިރު އިންކާރު ކުރައްވައިފި
އެގޮތުން ޕޮޒިޓިވްވާ ދިވެހިންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ
އަދި ހެކިހޯދުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުފޫޒެއްނެތްކަން ޔަގީންކޮށްދިނެވެ
މިއީ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ލަންކާއަށް މިހާ ބޮޑު ވިއްސާރައެއް ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ
އެދަތުރުގައި މެޑަމް ފާތުން ވަނީ ޕަމާޓާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސްގެ ހައި-ލެވަލް ފޯރަމްގައި، ތަގްރީރުކުރައްވާފައެވެ
ދުވަސްތައް ހިނގަމުން ދިޔައީ ވަރަށްވެސް ހަލުއިކަމާއެކުގައެވެ. ނަމަވެސް ޔުމްނުގެ ކިޔެވުމަށް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބެއެވެ. ގްރޭޑް 7،8 ހޮޅުދޫގައި ނިންމާލުމަށްފަހު 9،10 ކިޔަވަން ޔުމްނު ބަދަލުވީ ނ.މަނަދޫއަށެވެ.
"އެކުއްޖާގެ މޫނަށް ]ލަފު[ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރުމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް
ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، އެކްސިޑެންޓްވުމުން މަޑުނުކޮށް ދިޔަ މީހާ އިއްޔެ 17:00 އެހާކަންހާއިރު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.
- އިމާމު މުސްލިމު ރިވާކުރަށްވާފައި ވެއެވެ. [فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرَمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا]މާނައީ: ކީރިތި ރަސޫލާ އިޙްރާމް ބަންނަވަން ވެގެން ދެރަކުޢަތް ނަމާދު ކުރެއްވިއެވެ. ދެން ނަމާދަށް ފަހު ޙައްޖަށާއި ޢުމުރާއަށް ނިޔަތް ގެންނެވިއެވެ.
"ހުވައޭ. މިއީޔޭ ވީ ގޮތަކީ. ވަފިއްޔާމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވިފައި އޮތީ ވަރުދާއަކީ ސުންޕާ ދަރިއެއްކަމަށް. ވަފިއްޔާއަށް އެ ދިމާވި ގޮތަކީ އެއީ ދެން މީހަކު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އެކަމަކު އެކަންކަން ވަފިއްޔާއަށް ނެގިފައި އެހެރީ މިބުނި ގޮތަށް. ހުރިހާ ނިކަމެތިކަމެއް ލިބުނީ ވަރުދާއަށް. އެ ފަކީރަށް މިއަދު ހެނދުނާއި ހަމައަށްވެސް އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޙަގީގަތް އޮތީ ނޭނގިފަ. އެކަމަކު އެނގޭ މަންމަ ރުޅިއަންނަނީ އޭނަ ލިބުނުތަނާ ބައްޕަ ނިޔާވުމުން ކަން. މަންމަ ދެކޭގޮތުގަ އޭނަގެ ސުންޕާކަން މުޅި ޢައިލާއަށް ޖެހުނީކަން ވަރުދާ ދަނޭ. ބޮޑުބެމެން ކިތަންމެ ފަހަރަކު ވަރުދާއާއި ދިމާލަށް އެހެން ބުނެފައިހުރި ކަމަށް ވަނީ." އެވާހަކަ އަޑުއެހި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ތިބީ ބަސްހުސްވެފައެވެ. އުފަން މަންމައަކު ހަމަ އެހާ އަމިއްލަ އެދުންބޮޑުވެދާނެ ކަމަކަށް އެމީހުންނަށް ގަބޫލު ނުކުރެވެއެވެ.
މޫނުގައި ފުއްކޮޅެއް ޖަހާލުމުން އެ ދޮންމޫނަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނުވިއެވެ
އަދި ވީބީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ އަލް އިއްތިފާގު އޮތީ ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނާގަ އެވެ
ވެޓެލް ވަނީ މި ސީޒަންގައި ޖުމްލަ 13 ރޭސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެެވެ.
މި ޝޯވގެ ގްރޭންޑް ޕްރައިޒްގެ ގޮތުގައި ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 250،000ރ.
އެ މަޖައްލާއަށް މަޝްހޫރު ބައެއް ޝެފުން ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރާއިރު، މިހާރު މިމަސްތެރޭގައި ނެރުނީ އެ މަޖައްލާގެ ހަތަރު ވަނަ މެގަޒިނެވެ. އެއީ ރިބްރޭންޑު ކުރުމަށްފަހު ނެރުނު ފުރަތަމަ މަޖައްލާއެވެ.
ކިޓް ހެރިންގޓަން (ޖޯން ސްނޯ)، ޕީޓަރ ޑިންކްލޭޖް (ޓިރިއަން ލެނިސްޓަރ)، ލީނާ ހީޑީ (ސަރސީ ލެނިސްޓަރ)، އެމިލިއާ ކްލާކް (ޑިނޭރިސް ޓާގޭރިއަން) އަދި ނިކޮލާޖް ކޯސްޓަރ-ވަލްޑައު (ޖޭމީ ލެނިސްޓަރ) އެވެ
” އުހުން… އެކަމަކު އެކަމެއް ނިންމައިފިން ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް… އައި އޭމް ސޮރީ ހައިކަލް…ނުބުނެވުނީތީ…” ލައުހާގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުން ލިކަހަލައެވެ.. އެދެލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަ ފައިބައިގަތީ އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތިއެވެ.. ހައިކަލްގެ ހިތަށް ތަދުވިއެވެ.. ބޭ އިހްތިޔާރުގައި ހައިކަލް ލައުހާއާ ކައިރިއަށް ޖެހިލިއެވެ… އެ ރީތި ކޯތާފަތްމައްޗަށް އޮހެމުންދިޔަ ކަރުނަތަށް ފޮހެލަދިނެވެ…
އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށާއި އެއީ ހާސްވާންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ
އެކަމަނާ ފުލުހަށް ވަޑައިގެންނެވީއްސުރެ ވެހެމުންދިޔަ ވާރޭގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ އަދެއްގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ތިއްބެވެ.
ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ނިމިގެންދިޔަ ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ރާއްޖޭގެ
އެއީ ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ބިލާއި ޕޮލިސް ޕަވާސް އެންޑް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީގެ ބިލެވެ
އަދި އެ އަމުރުގައިވާ ކަންކަން ފަނޑިޔާރުން ނިންމާފައިވަނީ ގާނޫނު އަސާސީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެން ނުދާ އިހުތިޔާރެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ
ކޮޕަ އެމެރިކާގައި އުރުގުއާއީ ލައްވާލާފައިވަނީ ގްރޫޕް ސީގައެވެ
އެގޮތުން އުމުރުން ދުވަސްވުމުން އެންމެ އާންމުކޮށް ފެންނަ ގައިންގަޔަށްނާރާ ބަލިތައް ޖެހުމާއި، ޞިއްޙީ ގޮތުން ރަނގަޅު ނޫން ތަފާތު 3 އާދައަކާއި ގުޅުން ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
ކޮމަންވެލްތުން ދިވެހިރާއްޖެ ވަކިވުމާގުޅިގެން ދިވެހި ކުޅިވަރު އާއިލާއަށް ހިތްވަރުދެއްވައި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މަރުޒޫގަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައި ސީޖީއެފްގެ ރައީސް މާޓިން ވިދާޅުވީ، ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާން ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ސިޔާސީ ނިންމުމެއް ކަމަށާއި އެކަމުގައި ސީޖީއެފް އަދި ރާއްޖޭގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއަށްވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ
ތުރުކީގެ ޓީއާރުޓީ ވޯލްޑް ޗެނަލް އިން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރި ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި ކޮންސިއުލޭޓަށް ވެހިކަލްތަކެއް ދަތުރުކޮށްފައިދެ އެވެ. އަދި އިސްތަންބޫލް އެއާޕޯޓަށް ސައުދީ ބަޔަކު އެތެރެވާ މަންޒަރާއި އެ މީހުން ހޮޓަލަކަށް ޗެކިންވާ މަންޒަރު ފެނެ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ މީހުން ފުރައިގެންދާ މަންޒަރު ވެސް އެ ވީޑިއޯ އިން ފެނެ އެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެއީ ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާއެއްގެ ވީޑިއޯއެކެވެ.
"ނިހާއަށް އެކަމުން އޮތީ ކޮން ފައިދާއެއްތަ؟" ނިކާލަށް އަދިވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.
އޭނާ ވިދާޅުވީ ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަތުން މެއިންޓަނަންސް ފީ ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ނުދާތީ އެ ފީ ނުނަގާ ކަމަށެވެ.
އެކަމަކު އެހާ ގިނަ ޓީޗަރުން "ކަޅުވެގެން" ނުކުމެދާނެ ކަމަކަށް ކުރިން ހީކުރެވިފައެއް ނެތެ
ކުރިމަތު ރިސޯޓަށް ދަތުރުކުރި މަރާނަ 4 ނަމަކަށް ކިޔާ ސަޕްލައި ދޯނި އަދި ނުފެނެ އެވެ.
ދާދި ފަހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގަވަރުނަރު ޑރ.
ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ފަލަސްތީނުގެ 60 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި
މިއިމާރާތަށް ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
މިމަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއްވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން އެބަދެއެވެ
ދެވަނަ ސުވާލުގެ ޖަވާބު އިސާހިތަކު ޔަޤީންވިއެއްކަމަކު އެ ފުރަތަމަ ސުވާލުގެ ޖަވާބު އޭނައަށް ސާފެއްނުވިއެވެ
އޭނަގެ މިޒާޖުގަ ހުންނަ ގޮތްވިއްޔަ
މިއަދު ކުޅޭ މެޗަށް ފަހު ފައިނަލު މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ
ނޮވެމްބަރު 10ގެ ހަރަކާތް ރޭވުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ހައްޔަރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ
ދާއޫދު ވިދާޅުވީ އިއްޔެގެ ހަވީރުގައި ހިނގާ ދިޔަ ކަމަކީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހައްގުގައި އާއްމު ރައްޔިތުން ނުކުމު އުޅުމަށް އެބޭފުޅުންނަށް ދެވޭނެ ލައިސަންސެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެއެއްވުމުގައި އެސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގެ އިތުރުން އާއްމުންގެ މުދަލަށާއި އާއްމުންނަށާއި ފުލުހުންނަށް އެކި ކަހަލަ އަނިޔާ ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.
"ބައްތޫ، އަހަރުމެންނާ އެއްވަރަށް ހިނގާބަލަ، މާކުރިން ތިދަނީ ކޮންތާކަށް ވަންނަންތަ، މީ ރޭގަނޑޭ، ގަސްތައްވެސް ތިބޭނީ ނިދާފައެންނު، އެހެންނޫނަސް ރޭގަނޑު ނުވާނެ ތިގޮތަށް ގަސްތަކާ ކުޅޭކަށް، މުނީބު ބަލާބަލަ، އަޅެ އިދަޔައީ އެގަހުގަ އިން މާވެސް އުފުރާލާފައޭ" ޒީނިޔާ، ބަތީލުގެ ހަރަކާތްތައް ހުރި ގޮތުން ކަންބޮޑުވިއެވެ.
ސެލީބާ ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަ ވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ޖޫލިޔާ ގިލާޑްގެ ޕާޓީއަށެވެ
"ދުވަސްވީ މީހެއްގެ ގެ އާއިލާއަށް އެބަލިބޭ، އެކަމަކު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ނަގާކަށް އާއިލާއިން ބޭނުމެއް ނުވޭ، ގާނޫނެއް އޮތް ނަމަ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާލަތެއް ދިމާނުވީސް،" ޑިސެބިލިޓީ އެމްބެސެޑާ އަހުމަދު ހިޝާން ވިދާޅުވި އެވެ.
އިންޑިއާ އިން ދޭ 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން -- ސަން ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ
End of preview (truncated to 100 rows)

No dataset card yet

New: Create and edit this dataset card directly on the website!

Contribute a Dataset Card
Add dataset card
Evaluate models HF Leaderboard