pos_tags
sequence
tokens
sequence
[ 3, 46, 5, 22, 3, 26, 32, 46, 1, 34, 5, 18, 10, 46, 5, 18, 8, 5, 43, 46 ]
[ "Imma", ",", "l-", "ewwel", "u", "qabel", "kollox", ",", "illejla", "hi", "l-", "festa", "tagħna", ",", "il-", "gradwati", "ta'", "l-", "2006", "." ]
[ 3, 17, 13, 39, 20, 18, 2, 17, 39, 18, 26, 18, 26, 19, 46, 23, 27, 18, 0, 8, 18, 5, 18, 46 ]
[ "Iżda", "ma", "kienx", "mexa", "żewġ", "kantunieri", "li", "ma", "ġiex", "wiċċ", "imb", "wiċċ", "ma'", "Mike", ",", "wieħed", "mill-", "ħbieb", "antiki", "ta'", "żmien", "is-", "servizz", "." ]
[ 3, 39, 46 ]
[ "U", "pejjipniehom", "." ]
[ 39, 28, 46, 3, 4, 5, 18, 10, 17, 39, 46, 32, 39, 2, 13, 46, 3, 1, 40, 26, 1, 46, 3, 1, 17, 39, 18, 9, 18, 26, 5, 18, 46 ]
[ "qalu", "bejniethom", ",", "u", "ladarba", "t-", "tgemgim", "tagħhom", "ma", "nstemax", ",", "kollox", "baqa'", "li", "kien", ",", "u", "hekk", "għadu", "sa", "llum", ",", "u", "qatt", "ma", "twaqqaf", "korp", "tal-", "pulizija", "kontra", "l-", "pulizija", "." ]
[ 18, 41, 46, 43 ]
[ "Laqgħa", "Nru", ".", "60" ]
[ 46, 18, 46 ]
[ "\"", "Ma", "!" ]
[ 33, 39, 27, 18, 46, 5, 18, 39, 2, 38, 32, 13, 39, 5, 18, 9, 18, 3, 13, 29, 39, 26, 5, 18, 8, 1, 46 ]
[ "Kif", "ħarġu", "mis-", "supermarket", ",", "l-", "omm", "intebħet", "li", "xi", "ħadd", "kien", "sforza", "l-", "bieba", "tal-", "karrozza", "u", "kien", "qed", "jinnaviga", "fuq", "is-", "seat", "ta'", "quddiem", "." ]
[ 46, 0, 46, 46 ]
[ "\"", "Miġnun", "!", "\"" ]
[ 17, 40, 33, 39, 1, 46 ]
[ "Ma", "kellhomx", "fejn", "jaħarbu", "iżjed", "." ]
[ 5, 18, 9, 18, 39, 5, 18, 9, 18, 46 ]
[ "L-", "Iskrivan", "tal-", "Kamra", "qrat", "l-", "Ordnijiet", "tal-", "Ġurnata", "." ]
[ 17, 39, 32, 46 ]
[ "Ma", "tieqaf", "xejn", "." ]
[ 39, 39, 46, 46 ]
[ "Imisskom", "tistħu", ".", "\"" ]
[ 39, 46 ]
[ "Invistah", "." ]
[ 5, 18, 0, 46, 46, 46, 39, 26, 43, 3, 5, 18, 0, 8, 42, 39, 42, 46, 5, 18, 0, 46, 5, 18, 0, 3, 5, 18, 0, 34, 38, 18, 8, 18, 46 ]
[ "L-", "identità", "moltiplikattiva", "(", "×", ")", "niktbuha", "bħala", "1", "u", "l-", "invers", "moltiplikattiv", "ta'", "a", "jinkiteb", "a-1", ".", "In-", "numri", "razzjonali", ",", "in-", "numri", "reali", "u", "n-", "numri", "komplessi", "huma", "kollha", "eżempji", "ta'", "kampi", "." ]
[ 27, 18, 8, 18, 18, 46, 5, 18, 19, 39, 18, 0, 46, 26, 4, 39, 18, 2, 40, 5, 0, 18, 9, 18, 2, 1, 39, 46 ]
[ "Għall-", "okkażjoni", "t'", "għeluq", "sninha", ",", "is-", "Sur", "Ġiġinu", "xtralha", "rigal", "sabiħ", ",", "barra", "milli", "ħa", "ħsieb", "li", "jkollha", "l-", "aħjar", "xogħol", "tal-", "ħelu", "li", "qatt", "ħadem", "." ]
[ 39, 27, 18, 3, 39, 39, 27, 0, 26, 38, 18, 2, 1, 13, 11, 27, 18, 9, 18, 46 ]
[ "Imteddet", "mal-", "art", "u", "bdiet", "tfittex", "bl-", "għami", "għal", "xi", "ħaġa", "li", "suppost", "kien", "hemm", "fil-", "qiegħ", "tal-", "gradenza", "." ]
[ 39, 39, 5, 18, 26, 5, 18, 2, 28, 39, 25, 3, 39, 33, 34, 5, 18, 0, 0, 9, 18, 46, 18, 3, 18, 25, 27, 18, 8, 30, 5, 18, 46 ]
[ "Jista'", "jagħti", "l-", "informazzjoni", "skont", "il-", "grad", "li", "fihom", "ġew", "ingaġġati", "u", "jgħid", "kemm", "hi", "l-", "ispiża", "annwali", "komplessiva", "tal-", "pagi", ",", "benefiċċji", "u", "spejjeż", "relatati", "mal-", "impjieg", "ta'", "dawn", "il-", "persuni", "?" ]
[ 33, 39, 19, 26, 30, 5, 18, 9, 19, 46 ]
[ "Kemm", "daħket", "Ċelestina", "b'", "din", "il-", "battuta", "tal-", "Fra", "!" ]
[ 42, 46, 33, 13, 5, 18, 9, 18, 9, 18, 27, 43, 46, 4, 39, 46, 26, 30, 5, 18, 3, 33, 13, 5, 18, 0, 4, 5, 18, 18, 9, 18, 13, 25, 2, 39, 46, 7, 39, 0, 18, 8, 18, 9, 18, 25, 26, 18, 14, 41, 27, 18, 33, 39, 1, 1, 46 ]
[ "b", ")", "X'", "kien", "il-", "parir", "tal-", "Kummissarju", "tal-", "Artijiet", "fl-", "2014", ",", "jekk", "ingħata", ",", "għal", "din", "il-", "kirja", "u", "x'", "kien", "l-", "iter", "amministrattiv", "meta", "d-", "Diviżjoni", "Proprjetà", "tal-", "Gvern", "kienet", "infurmata", "li", "saret", "/", "ser", "issir", "tali", "kirja", "ta'", "bini", "tal-", "Gvern", "mogħti", "b'", "enfitewsi", "lil", "GWU", "bil-", "limitazzjoni", "kif", "ingħad", "hawn", "fuq", ";" ]
[ 18, 0, 13, 25, 26, 5, 18, 46 ]
[ "Ċavetta", "żgħira", "kienet", "mehmuża", "ma'", "l-", "ittra", "." ]
[ 18, 25, 27, 18, 46, 35, 26, 10, 46, 3, 26, 8, 18, 5, 18, 46 ]
[ "Idejh", "imċappsa", "bid-", "demm", ",", "mhux", "minn", "tiegħu", ",", "iżda", "minn", "ta'", "sid", "il-", "ħatar", "." ]
[ 39, 19, 46 ]
[ "isostni", "Zammit", "." ]
[ 46, 1, 46, 19, 39, 46, 46 ]
[ "\"", "Tassew", ",", "Alla", "jbierek", "!", "\"" ]
[ 26, 30, 5, 18, 1, 39, 5, 18, 19, 19, 3, 0, 0, 28, 19, 19, 3, 19, 19, 19, 46 ]
[ "Fuq", "dan", "id-", "distrett", "normalment", "jikkontestaw", "il-", "kandidat", "Chris", "Cardona", "u", "oħrajn", "veterani", "fosthom", "Alfred", "Sant", "u", "Joe", "Debono", "Grech", "." ]
[ 40, 39, 5, 18, 9, 18, 9, 41, 3, 40, 5, 18, 2, 39, 27, 18, 8, 5, 18, 2, 13, 24, 26, 18, 8, 18, 46 ]
[ "għandha", "ssir", "id-", "definizzjoni", "tar-", "rwol", "tal-", "IPSE", "u", "jkollu", "r-", "responsabbiltajiet", "li", "jirrispondu", "għall-", "ħtiġiet", "ta'", "l-", "industrija", "li", "tkun", "għaddejja", "minn", "eżerċizzju", "ta'", "ristutturazzjoni", "." ]
[ 0, 46 ]
[ "Lesta", "?" ]
[ 34, 6, 13, 29, 39, 26, 5, 18, 30, 5, 18, 46 ]
[ "Hi", "biss", "kienet", "qed", "tħares", "lejn", "l-", "art", "dak", "il-", "ħin", "." ]
[ 5, 18, 34, 19, 19, 8, 43, 18, 26, 19, 19, 46, 19, 19, 8, 43, 18, 26, 19, 19, 46, 19, 19, 46, 8, 43, 18, 26, 19, 19, 46, 19, 19, 8, 43, 18, 26, 19, 19, 46, 3, 19, 19, 46, 8, 43, 18, 26, 19, 19, 46 ]
[ "L-", "aħwa", "huma", "Antonio", "Farrugia", "ta'", "68", "sena", "minn", "Santa", "Venera", ";", "Gaetano", "Farrugia", "ta'", "65", "sena", "minn", "Santa", "Venera", ";", "Raymond", "Farrugia", ",", "ta'", "62", "sena", "minn", "Ħ'", "Attard", ";", "Saviour", "Farrugia", "ta'", "60", "sena", "minn", "Santa", "Venera", ";", "u", "Emanuel", "Farrugia", ",", "ta'", "59", "sena", "minn", "Ħaż-", "Żebbuġ", "." ]
[ 33, 39, 39, 39, 26, 5, 18, 9, 18, 46 ]
[ "X'", "fettillu", "qagħad", "jaħseb", "fuq", "il-", "problemi", "tal-", "cameraman", "!" ]
[ 18, 46 ]
[ "Shit", "!" ]
[ 46, 3, 39, 15, 18, 19, 3, 14, 19, 46, 46, 39, 5, 18, 46, 46, 30, 18, 10, 1, 46, 46 ]
[ "\"", "U", "ngħidu", "lis-", "Sur", "Tonin", "u", "lil", "Konsu", ",", "\"", "qalet", "il-", "mamà", ",", "\"", "dawk", "ħbieb", "tiegħu", "sewwa", ".", "\"" ]
[ 18, 19, 13, 39, 39, 18, 3, 39, 28, 46, 4, 39, 46 ]
[ "Missier", "Ċensa", "kien", "laħaq", "laqqat", "xemxata", "u", "baqa'", "taħtha", ",", "qabel", "ġarrew", "." ]
[ 4, 13, 1, 34, 26, 38, 18, 8, 5, 0, 18, 46, 26, 5, 18, 3, 5, 18, 46 ]
[ "Bħallikieku", "kien", "hemm", "jien", "b'", "ħafna", "wċuħ", "ta'", "l-", "istess", "fantażma", ",", "bejn", "l-", "eżistenza", "u", "l-", "mewt", "." ]
[ 19, 46, 26, 18, 8, 18, 46, 5, 18, 38, 39, 26, 5, 18, 0, 9, 18, 27, 18, 46, 5, 18, 3, 5, 18, 46 ]
[ "Żahra", ",", "mingħajr", "sens", "ta'", "inibizzjoni", ",", "il-", "ħin", "kollu", "jikkonċentra", "fuq", "iż-", "żoni", "eroġeni", "tal-", "bniedem", "bħas-", "sider", ",", "il-", "fomm", "u", "l-", "kuxxtejn", "." ]
[ 39, 20, 4, 39, 18, 46, 39, 33, 39, 27, 18, 26, 5, 18, 3, 4, 39, 33, 13, 0, 5, 18, 2, 13, 39, 28, 46, 3, 39, 33, 13, 39, 46, 39, 26, 33, 18, 13, 39, 18, 0, 46, 39, 18, 26, 33, 39, 39, 1, 5, 18, 3, 33, 13, 11, 18, 46 ]
[ "Qaħqaħ", "tnejn", "biex", "isib", "leħnu", ",", "tleflef", "kif", "seta'", "fil-", "ġlekk", "minħabba", "l-", "bard", "u", "biex", "jenfasizza", "kemm", "kienet", "gravi", "s-", "sitwazzjoni", "li", "kien", "jinsab", "fiha", ",", "u", "spjegalu", "x'", "kien", "ġralu", ",", "staqsieh", "fi", "x'", "ħin", "kien", "imiss", "tren", "ieħor", ",", "talab", "informazzjoni", "dwar", "kif", "seta'", "jikseb", "lura", "l-", "bagalji", "u", "fejn", "kien", "hemm", "telefown", "." ]
[ 5, 22, 18 ]
[ "IL-", "ĦDAX-IL", "PARLAMENT" ]
[ 5, 41, 46, 19, 19, 46, 26, 18, 5, 41, 46, 19, 19, 46, 39, 15, 0, 18, 46, 39, 5, 0, 18, 39, 18, 0, 43, 3, 39, 4, 5, 18, 46, 2, 5, 18, 28, 29, 39, 1, 46, 39, 18, 27, 18, 9, 0, 18, 46, 26, 26, 38, 18, 3, 18, 2, 39, 28, 46, 26, 19, 43, 27, 18, 2, 28, 13, 25, 30, 5, 18, 46 ]
[ "L-", "ONOR", ".", "FREDERICK", "AZZOPARDI", "(", "f'", "isem", "l-", "Onor", ".", "Jason", "Azzopardi", ")", "staqsa", "lill-", "Prim", "Ministru", ":", "Jista'", "l-", "Prim", "Ministru", "jwieġeb", "mistoqsija", "parlamentari", "14418", "u", "jgħid", "jekk", "il-", "kumpanija", ",", "li", "d-", "dettalji", "dwarha", "qed", "jingħataw", "separatament", ",", "ingħatatx", "xogħol", "mill-", "Uffiċċju", "tal-", "Prim", "Ministru", ",", "inkluż", "minn", "kull", "entità", "jew", "dipartiment", "li", "jaqgħu", "taħtu", ",", "minn", "Marzu", "2013", "sad-", "data", "li", "fiha", "tkun", "imwieġba", "din", "l-", "interpellanza", "?" ]
[ 29, 40, 5, 18, 3, 5, 18, 9, 41, 19, 19, 46, 18, 9, 19, 9, 0, 18, 25, 27, 19, 46 ]
[ "Qed", "ikollna", "l-", "kooperazzjoni", "u", "l-", "assistenza", "tal-", "US", "Wheat", "Associates", ",", "suppliers", "tal-", "Medigrain", "tal-", "hard", "wheat", "importat", "mill-", "Amerika", "." ]
[ 5, 18, 39, 1, 46 ]
[ "Id-", "dlam", "jiżdied", "ftit", "." ]
[ 1, 4, 39, 46, 5, 18, 39, 38, 18, 3, 39, 26, 38, 18, 0, 46 ]
[ "Forsi", "meta", "twieldu", ",", "in-", "ners", "ħadet", "xi", "żball", "u", "biddlithom", "ma'", "xi", "tewmin", "oħra", "." ]
[ 26, 5, 18, 39, 39, 1, 46, 27, 18, 3, 18, 46, 1, 46, 39, 46, 17, 40, 18, 0, 28, 46 ]
[ "Matul", "is-", "sajf", "nistgħu", "nqegħduhom", "barra", ",", "fil-", "ġnien", "jew", "bitħa", ",", "basta", ",", "nirrepeti", ",", "ma", "jkollhomx", "xemx", "diretta", "fuqhom", "." ]
[ 1, 34, 5, 18, 9, 18, 46 ]
[ "Issa", "hu", "ż-", "żmien", "tas-", "soluzzjonijiet", "." ]
[ 1, 13, 39, 39, 18, 26, 36, 46 ]
[ "Qabel", "konna", "nistaħjew", "niftħu", "qalbna", "ma'", "xulxin", "." ]
[ 42 ]
[ "www.merlinlibrary.com" ]
[ 5, 18, 9, 18, 41, 43, 2, 39, 27, 43, 8, 19, 43, 46, 13, 25, 46 ]
[ "Il-", "Minuti", "tas-", "Seduta", "Nru", "380", "li", "saret", "fit-", "8", "ta'", "Lulju", "2011", ",", "kienu", "konfermati", "." ]
[ 39, 20, 18, 4, 39, 33, 39, 46 ]
[ "Mexa", "żewġ", "passi", "biex", "jara", "kif", "iħossu", "." ]
[ 18 ]
[ "AĠENDA" ]
[ 5, 18, 17, 40, 33, 39, 27, 18, 3, 39, 25, 46 ]
[ "Il-", "weraq", "m'", "għandhomx", "għalfejn", "jintmesħu", "bl-", "ilma", "inkella", "jiġu", "mbexxa", "." ]
[ 5, 0, 18, 8, 18, 3, 18, 46, 18, 3, 18, 46, 13, 23, 27, 1, 0, 46 ]
[ "L-", "aħħar", "lejl", "ta'", "nbid", "u", "mħabba", ",", "sigaretti", "u", "stejjer", ",", "kien", "wieħed", "mill-", "iktar", "intimi", "." ]
[ 3, 5, 18, 19, 40, 38, 18, 33, 39, 46 ]
[ "Iżda", "n-", "nannu", "Ċens", "kellu", "ħafna", "paċenzja", "fejn", "irid", "." ]
[ 39, 13, 11, 18, 9, 18, 42, 46, 2, 26, 38, 18, 0, 42, 8, 42, 46, 42, 46, 42, 3, 42, 46, 42, 34, 5, 20, 0, 26, 42, 46 ]
[ "Irid", "ikun", "hemm", "element", "tal-", "identità", "e", ",", "li", "għal", "kull", "membru", "ieħor", "a", "ta'", "S", ",", "e", "*", "a", "u", "a", "*", "e", "huma", "t-", "tnejn", "ugwali", "għal", "a", "." ]
[ 18, 40, 20, 18, 46, 46, 46, 3, 46, 46, 46, 46, 33, 46, 34, 0, 26, 46, 46 ]
[ "Ċirku", "għandu", "żewġ", "operazzjonijiet", "(", "+", ")", "u", "(", "×", ")", ",", "fejn", "×", "hu", "distributtiv", "fuq", "+", "." ]
[ 1, 5, 18, 39, 2, 39, 4, 5, 18, 5, 0, 39, 46 ]
[ "Issa", "x-", "xogħol", "jeħtieġ", "li", "jitkompla", "biex", "il-", "vapuri", "l-", "ġodda", "jitlestew", "." ]
[ 19, 40, 18, 18, 3, 35, 6, 46, 3, 1, 13, 39, 14, 19, 46 ]
[ "Ernest", "kellu", "moħħu", "kompjuter", "u", "mhux", "biss", ",", "imma", "dejjem", "kien", "jantiċipah", "lil", "Josef", "." ]
[ 8, 5, 22, 46, 1, 4, 39, 1, 46, 39, 5, 18, 0, 2, 1, 39, 18, 8, 18, 0, 46, 26, 2, 5, 18, 46, 44, 44, 44, 44, 46, 39, 18, 2, 1, 39, 28, 46 ]
[ "ta'", "l-", "ewwel", ",", "forsi", "biex", "tisma'", "aħjar", ",", "neħħiet", "in-", "nuċċali", "tinted", "li", "tant", "jagħtiha", "xeħta", "ta'", "sinjura", "misterjuża", ",", "waqt", "li", "l-", "oħra", ",", "God", "bless", "her", "soul", ",", "fdatli", "sigriet", "li", "għalissa", "nżommu", "għalija", "." ]
[ 46, 3, 39, 46, 19, 46, 40, 39, 28, 46, 46 ]
[ "\"", "U", "ejja", ",", "Ruth", ",", "ilni", "ngħidlek", "fuqha", ".", "\"" ]
[ 46, 5, 18, 10, 13, 1, 39, 39, 26, 4, 39, 28, 46, 46 ]
[ "\"", "It-", "Taljan", "tagħha", "kien", "ġa", "beda", "jirranġa", "minn", "mindu", "qabdet", "miegħu", ".", "\"" ]
[ 18, 8, 18, 2, 39, 5, 18, 0, 46, 22, 18, 46 ]
[ "Abbozz", "ta'", "Liġi", "li", "jemenda", "l-", "Kodiċi", "Ċivili", "-", "Tielet", "Qari", "." ]
[ 13, 39, 28, 3, 27, 18, 10, 17, 13, 7, 39, 39, 46 ]
[ "Kienet", "ħarġet", "warajh", "u", "mix-", "xeħta", "tagħha", "ma", "kinitx", "se", "tieqaf", "titturmentah", "." ]
[ 5, 18, 38, 34, 0, 46, 3, 5, 18, 27, 18, 17, 35, 26, 18, 46 ]
[ "Il-", "karattri", "kollha", "huma", "fittizji", ",", "imma", "x-", "xebh", "mar-", "realtà", "m'", "huwiex", "b'", "kumbinazzjoni", "." ]
[ 4, 13, 39, 27, 18, 19, 46, 13, 39, 26, 5, 18, 46 ]
[ "Meta", "kienet", "tidħol", "mill-", "iskola", "Samantha", ",", "kien", "jirtira", "ħdejn", "it-", "televixin", "." ]
[ 13, 39, 5, 18, 9, 18, 28, 46 ]
[ "Kien", "ħalla", "l-", "ħowmwerk", "tal-", "Kimika", "warajh", "!" ]
[ 46, 12, 46, 46 ]
[ "\"", "Le", ".", "\"" ]
[ 43, 46 ]
[ "14903", "." ]
[ 39, 6, 15, 19, 4, 39, 26, 18, 8, 18, 2, 34, 4, 13, 0, 27, 18, 33, 27, 41, 46 ]
[ "Tlabna", "wkoll", "lill-", "Melita", "biex", "timxi", "ma'", "numru", "ta'", "passi", "li", "huma", "biex", "tkun", "konformi", "mal-", "liġijiet", "kif", "mill-", "MCA", "." ]
[ 26, 19, 19 ]
[ "minn", "charles", "flores" ]
[ 39, 2, 13, 0, 2, 24, 18, 27, 41, 46, 46, 1, 17, 39, 46 ]
[ "Jgħid", "li", "kien", "fiduċjuż", "li", "ġejja", "rebħa", "għall-", "MLP", ".", "\"", "Qatt", "ma", "bsart", "." ]
[ 5, 18, 0, 26, 30, 5, 18, 39, 46, 3, 39, 27, 1, 18, 0, 3, 34, 0, 6, 2, 39, 46, 39, 18, 6, 26, 5, 18, 8, 18, 0, 46, 3, 5, 18, 39, 5, 18, 33, 25, 3, 25, 27, 18, 38, 10, 46, 3, 1, 1, 40, 18, 33, 40, 18, 0, 2, 24, 26, 18, 8, 18, 3, 35, 27, 18, 8, 30, 5, 18, 2, 39, 3, 39, 5, 18, 0, 2, 39, 3, 2, 29, 39, 25, 46 ]
[ "Id-", "diskussjoni", "politika", "fuq", "dan", "il-", "programm", "saret", ",", "u", "saret", "bl-", "iktar", "mod", "intensiv", "u", "huwa", "tajjeb", "ukoll", "li", "ssir", ",", "saret", "diskussjoni", "anke", "fuq", "il-", "livell", "ta'", "Unjoni", "Ewropea", ",", "u", "l-", "Kummissjoni", "aċċettat", "il-", "programm", "kif", "strutturat", "u", "implimentat", "bil-", "kundizzjonijiet", "kollha", "tiegħu", ",", "u", "allura", "issa", "għandna", "sitwazzjoni", "fejn", "għandek", "deċiżjoni", "eżekuttiva", "li", "qiegħda", "fi", "proċess", "ta'", "implimentazzjoni", "u", "mhuwiex", "fil-", "mansjoni", "ta'", "dan", "il-", "Kumitat", "li", "jiġġudika", "jew", "jiskrutinja", "d-", "deċiżjoni", "eżekuttiva", "li", "ttieħdet", "u", "li", "qiegħda", "tiġi", "implimentata", "." ]
[ 39, 2, 34, 1, 0, 39, 46 ]
[ "Taf", "li", "jien", "dejjem", "lest", "nisimgħek", "." ]
[ 5, 41, 46, 19, 19, 39, 15, 0, 18 ]
[ "L-", "ONOR", ".", "ANTON", "REFALO", "staqsa", "lill-", "Prim", "Ministru" ]
[ 5, 45, 1, 2, 39, 37, 27, 18, 33, 13, 3, 39, 5, 18, 3, 38, 18, 46 ]
[ "Il-", "capsicum", "aktarx", "li", "jadattaw", "ruħhom", "għall-", "post", "fejn", "ikunu", "iżda", "jridu", "l-", "arja", "u", "ħafna", "dawl", "." ]
[ 17, 40, 39, 5, 19, 39, 46 ]
[ "Ma", "kellux", "iħalli", "d-", "Danubju", "tisseduċih", "." ]
[ 44, 44, 44, 9, 18, 8, 5, 41, 2, 39, 26, 19, 26, 5, 43, 8, 19, 3, 5, 43, 8, 19, 43, 26, 5, 0, 18, 46 ]
[ "Summary", "of", "Proceedings", "tal-", "Konferenza", "ta'", "l-", "NCEO", "li", "saret", "f'", "Helsinki", "bejn", "il-", "31", "ta'", "Ottubru", "u", "l-", "1", "ta'", "Novembru", "2006", "dwar", "l-", "Equality", "Committees", ";" ]
[ 30, 39, 2, 39, 5, 0, 18, 1, 46 ]
[ "Dawn", "iddeċiedew", "li", "jbiegħu", "l-", "insurance", "policies", "tajjeb", "!" ]
[ 5, 18, 9, 18, 39, 46 ]
[ "Il-", "ħin", "tal-", "mistoqsijiet", "għadda", "." ]
[ 7, 40, 39, 46, 46 ]
[ "Se", "jkolli", "nħallikom", ".", "\"" ]
[ 46, 19, 46, 39, 26, 18, 46, 46, 39, 27, 18, 38, 46 ]
[ "\"", "John", ",", "isma'", "minn", "ġismek", ",", "\"", "qaltli", "bil-", "ġentilezza", "kollha", "." ]
[ 33, 13, 2, 39, 15, 18, 19, 46, 17, 39, 32, 1, 46 ]
[ "X'", "kien", "li", "żamm", "lit-", "Taljani", "Sqallija", ",", "ma", "jaf", "ħadd", "sewwa", "." ]
[ 41, 46, 19, 19, 46 ]
[ "ONOR", ".", "OWEN", "BONNICI", ":" ]
[ 30, 29, 39, 18, 28, 3, 1, 4, 39, 18, 2, 17, 39, 39, 26, 38, 18, 3, 39, 39, 46, 13, 29, 39, 18, 34, 3, 6, 33, 39, 2, 39, 30, 46 ]
[ "Dan", "qed", "isir", "studju", "fuqu", "però", "attwalment", "jekk", "nagħmel", "selfbarring", "li", "ma", "nistax", "nilgħab", "fi", "kwalunkwe", "venue", "u", "mmur", "nilgħab", ",", "inkun", "qed", "nagħmel", "reat", "jien", "u", "anke", "min", "jippermettili", "li", "nagħmel", "dan", "." ]
[ 18, 9, 18, 25, 27, 18, 18, 46, 19, 19, 43 ]
[ "Ritratt", "tat-", "tfajla", "rikreat", "għall-", "qoxra", "Copyright", "©", "Mario", "Azzopardi", "2007" ]
[ 4, 5, 18, 13, 39, 46, 19, 13, 39, 39, 46, 39, 3, 39, 46, 3, 18, 19, 4, 39, 46, 4, 13, 39, 39, 16, 6, 46 ]
[ "Meta", "t-", "tfal", "kienu", "jikkuntrarjawh", ",", "Ċensu", "kien", "jarma", "jidgħi", ",", "ifajjar", "u", "jkisser", ",", "u", "miskina", "Rita", "jekk", "tindaħal", ",", "għax", "kien", "jaqbad", "jagħti", "lilha", "wkoll", "." ]
[ 5, 18, 9, 18, 10, 13, 25, 26, 32, 46 ]
[ "Il-", "bieb", "tad-", "dar", "tiegħu", "kien", "miftuħ", "għal", "kulħadd", "." ]
[ 30, 6, 7, 39, 46, 46, 46, 46 ]
[ "Dawk", "lanqas", "se", "jħalluni", ".", ".", ".", "!" ]
[ 30, 5, 18, 40, 39, 1, 4, 39, 5, 18, 27, 18, 0, 46 ]
[ "Din", "il-", "kooperazzjoni", "għandha", "tikber", "aktar", "meta", "jsiru", "t-", "tibdiliet", "fil-", "liġijiet", "fiskali", "." ]
[ 46, 39, 46, 46, 39, 26, 18, 46, 3, 17, 1, 13, 8, 18, 46, 6, 28, 37, 46 ]
[ "\"", "Tinkwetawx", ",", "\"", "qalilhom", "bi", "tbissima", ",", "iżda", "ma", "tantx", "kien", "ta'", "sabar", ",", "lanqas", "għalih", "innifsu", "." ]
[ 38, 18, 39, 34, 46, 18, 0, 39, 24, 28, 27, 18, 46 ]
[ "Xi", "drabi", "ħoloqhom", "hu", ",", "drabi", "oħra", "sabhom", "niżlin", "fuqu", "bħan-", "nida", "." ]
[ 32, 39, 39, 1, 46 ]
[ "kulħadd", "irid", "jiekol", "kuljum", "." ]
[ 1, 39, 14, 18, 5, 18, 5, 0, 9, 18, 10, 46 ]
[ "Dakinhar", "sejjaħ", "lil", "sħabu", "l-", "qtates", "l-", "oħra", "tat-", "triq", "tagħhom", "." ]
[ 1, 13, 39, 18, 4, 18, 39, 46 ]
[ "Hekk", "kien", "jgħidli", "missieri", "meta", "ommi", "telqet", "." ]
[ 12, 19, 46, 13, 0, 41, 27, 18, 46, 12, 9, 18, 46, 46 ]
[ "Insomma", "Vic", ",", "kien", "veru", "PTP", "fil-", "qosor", "'", "Prosit", "tal-", "Programm", "'", "." ]
[ 39, 6, 2, 5, 22, 18, 39, 27, 18, 46 ]
[ "Nemmen", "ukoll", "li", "l-", "ewwel", "karita", "tibda", "mid-", "dar", "." ]
[ 46, 39, 2, 40, 18, 46, 46, 39, 46, 3, 39, 39, 18, 46 ]
[ "\"", "Nispera", "li", "għandek", "raġun", ",", "\"", "għidtilha", ",", "u", "erġajt", "għalaqt", "għajnejja", "." ]
[ 18, 9, 18, 46, 39, 46 ]
[ "ordni", "tat-", "tabib", ",", "tafux", "." ]
[ 19, 19, 43, 8, 19, 43, 18, 9, 18 ]
[ "PAULINE", "ABELA", "17", "ta'", "Novembru", "2009", "SKRIVAN", "TAL-", "KAMRA" ]
[ 18, 27, 18, 0, 5, 0, 9, 41 ]
[ "Laqgħa", "mas-", "Segretarju", "Ġenerali", "l-", "ġdid", "tal-", "PN" ]
[ 5, 18, 8, 18, 0, 17, 39, 32, 4, 17, 18, 5, 18, 2, 28, 29, 18, 5, 18, 46 ]
[ "Il-", "kunċett", "ta'", "operazzjoni", "binarja", "ma", "jfisser", "xejn", "jekk", "ma", "nagħtux", "is-", "sett", "li", "fuqu", "qed", "niddefinixxu", "l-", "operazzjoni", "." ]
[ 35, 32, 39, 5, 18, 3, 4, 39, 18, 39, 28, 2, 17, 39, 39, 32, 13, 39, 18, 0, 46 ]
[ "Mhux", "kollox", "jiswielna", "l-", "flus", "u", "jekk", "insibu", "passatemp", "jgħodd", "għalina", "li", "ma", "jiġi", "jiswielna", "xejn", "inkunu", "għamilna", "akkwist", "dejjiemi", "." ]
[ 25, 41, 19, 19, 18 ]
[ "KONFERMATI", "ONOR", "LOUIS", "GALEA", "SPEAKER" ]
[ 27, 18, 39, 39, 18, 0, 3, 0, 46, 3, 39, 27, 18, 3, 39, 26, 5, 18, 3, 39, 46 ]
[ "Mid-", "dlam", "bdew", "ifiġġu", "leħħiet", "twal", "u", "wesgħin", ",", "u", "jinżlu", "mis-", "sema", "u", "jaħbtu", "ma'", "l-", "art", "u", "jitfarrku", "." ]