pos_tags
sequence
tokens
sequence
[ 19, 13, 29, 39, 26, 18, 2, 1, 13, 29, 39, 5, 18, 1, 26, 18, 4, 34, 37, 13, 39, 18, 40, 4, 13, 18, 46 ]
[ "Elaine", "kienet", "qed", "tħares", "lejn", "binha", "li", "issa", "kien", "qed", "iżomm", "il-", "qanpiena", "sod", "f'", "idu", "bħalma", "hi", "stess", "kienet", "żammitha", "snin", "ilu", "meta", "kienet", "tarbija", "." ]
[ 34, 39, 3, 34, 39, 6, 46 ]
[ "Huma", "jikkmandaw", "u", "jien", "nikkmanda", "wkoll", "." ]
[ 39, 13, 7, 39, 2, 13, 18, 27, 18, 46 ]
[ "Tgħid", "kienu", "se", "jaħsbu", "li", "kienet", "parti", "mill-", "film", "?" ]
[ 46, 41, 46, 41, 46, 43, 18, 2, 39, 5, 0, 0, 18, 2, 39, 27, 18, 2, 28, 34, 0, 5, 0, 0, 18, 3, 18, 9, 18, 0, 26, 19, 3, 19, 43, 46, 1, 26, 18, 8, 20, 26, 30, 5, 18, 46, 26, 18, 27, 18, 0, 18, 43, 46, 26, 18, 5, 18, 27, 18, 3, 18, 0, 46, 39, 26, 5, 18, 9, 18, 46 ]
[ "-", "P", ".", "L", ".", "7650", "Tabella", "li", "turi", "s-", "service", "contract", "agreements", "li", "saru", "mid-", "dekasteru", "li", "għalih", "hu", "responsabbli", "l-", "Viċi", "Prim", "Ministru", "u", "Ministru", "tal-", "Affarijiet", "Barranin", "bejn", "Jannar", "u", "Ġunju", "2011", ",", "flimkien", "ma'", "kopja", "ta'", "tnejn", "minn", "dawn", "il-", "ftehim", ",", "bi", "tweġiba", "għall-", "mistoqsija", "parlamentari", "numru", "27358", ";", "f'", "isem", "il-", "Ministru", "għar-", "Riżorsi", "u", "Affarijiet", "Rurali", ",", "qiegħdet", "fuq", "il-", "Mejda", "tal-", "Kamra", ":" ]
[ 46, 12, 34, 39, 38, 18, 46 ]
[ "\"", "Mela", "jien", "fhimt", "xi", "ħaġa", "!" ]
[ 19, 39, 27, 18, 46 ]
[ "James", "waqaf", "fil-", "bieb", "." ]
[ 39, 27, 18, 2, 39, 18, 8, 18, 25, 3, 39, 26, 1, 46 ]
[ "Jirkbu", "fil-", "karozza", "li", "tagħmel", "ħoss", "ta'", "dragun", "ifferuċjat", "u", "jitilqu", "'l", "hemm", "." ]
[ 18, 46, 43, 46, 41 ]
[ "Temperatura", ":", "16", "°", "C" ]
[ 46, 32, 46 ]
[ "\"", "Xejn", "." ]
[ 13, 39, 39, 5, 18, 43, 46, 5, 0, 9, 18, 43, 9, 18, 46, 3, 4, 39, 15, 18, 27, 18, 2, 39, 3, 39, 27, 18, 2, 39, 46, 39, 2, 5, 18, 13, 18, 3, 18, 46 ]
[ "Kienu", "tawni", "ngħallem", "il-", "klassi", "3C", "(", "l-", "ekwivalenti", "tal-", "Year", "5", "tal-", "lum", ")", "u", "meta", "ġbart", "lit-", "tfal", "mil-", "lista", "li", "tawni", "u", "mort", "fil-", "klassi", "li", "indikawli", ",", "insib", "li", "l-", "kamra", "kienet", "art", "u", "saqaf", "." ]
[ 3, 32, 17, 39, 32, 26, 5, 18, 0, 9, 25, 18, 19, 46 ]
[ "u", "ħadd", "ma", "semma", "xejn", "dwar", "il-", "birthday", "famuż", "tal-", "imsejken", "nannu", "Ċens", "." ]
[ 39, 3, 39, 27, 18, 46, 2, 26, 5, 18, 40, 18, 39, 26, 5, 18, 5, 0, 3, 39, 32, 46 ]
[ "Aħseb", "u", "ara", "għall-", "kappillan", ",", "li", "fuq", "l-", "ambone", "kellu", "ħabta", "jiċċassa", "lejn", "il-", "bieb", "il-", "kbir", "u", "jinsa", "kollox", "." ]
[ 18, 4, 5, 18, 39, 26, 18, 8, 18, 27, 18, 8, 5, 18, 0, 8, 18, 27, 18, 43, 46, 5, 22, 18, 25, 38, 27, 18, 46, 46 ]
[ "Mozzjoni", "biex", "il-", "Kamra", "tmur", "f'", "Kumitat", "ta'", "Provvista", "għall-", "konsiderazzjoni", "ta'", "l-", "Estimi", "Ġenerali", "ta'", "Spiża", "għas-", "sena", "2010", "(", "It-", "Tieni", "Jum", "Imħolli", "kollu", "għall-", "Gvern", ")", "." ]
[ 6, 4, 8, 18, 0, 35, 24, 27, 18, 0, 46 ]
[ "Anke", "jekk", "ta'", "età", "żgħira", "mhuwiex", "nieqes", "mit-", "trawwim", "politiku", "." ]
[ 26, 18, 0, 46, 5, 18, 24, 46 ]
[ "F'", "għajnejh", "għajjiena", ",", "il-", "ħarsa", "siekta", "." ]
[ 5, 18, 1, 0, 3, 34, 1, 1, 0, 4, 17, 13, 29, 39, 46 ]
[ "Il-", "mewt", "dejjem", "kiefra", "imma", "hi", "wisq", "iżjed", "kiefra", "meta", "ma", "nkunux", "qed", "nistennewha", "." ]
[ 17, 35, 25, 26, 18, 3, 2, 40, 39, 18, 27, 22, 18, 39, 5, 20, 46 ]
[ "M'", "aħniex", "imdorrijin", "mingħajr", "ballun", "u", "li", "jkollna", "niddefendu", "imam", "fit-", "tieni", "taqsima", "għamilnihom", "it-", "tnejn", "." ]
[ 19, 1, 13, 27, 18, 6, 46 ]
[ "Oliver", "issa", "kien", "fil-", "folla", "wkoll", "." ]
[ 46, 39, 5, 18, 46, 46 ]
[ "\"", "Tlaqna", "l-", "każin", "?", "\"" ]
[ 26, 30, 39, 38, 18, 46 ]
[ "Fuq", "dan", "tkellimt", "ħafna", "drabi", "." ]
[ 39, 33, 24, 46 ]
[ "Tiftakar", "fejn", "qiegħed", "?" ]
[ 27, 18, 5, 18, 39, 39, 46, 25, 3, 0, 46, 3, 40, 39, 26, 26, 5, 18, 46 ]
[ "Fil-", "fatt", "it-", "tren", "beda", "jimxi", ",", "magħluq", "u", "inpenetrabbli", ",", "u", "kellu", "jinżel", "minn", "fuq", "l-", "istaffa", "." ]
[ 18, 5, 18, 39, 12, 3, 1, 39, 26, 18, 46 ]
[ "Qalb", "in-", "nanna", "għamlet", "tikk", "u", "dlonk", "ġiet", "f'", "sensiha", "." ]
[ 5, 41, 46, 19, 19, 39, 15, 0, 18 ]
[ "L-", "ONOR", ".", "LEO", "BRINCAT", "staqsa", "lill-", "Prim", "Ministru" ]
[ 13, 39, 5, 18, 26, 5, 18, 18, 26, 26, 17, 13, 39, 39, 46 ]
[ "Kien", "inewwillu", "x-", "xogħol", "fuq", "il-", "file", "paper", "minn", "qabel", "ma", "kien", "jilħaq", "jistaqsih", "." ]
[ 5, 41, 46, 19, 19, 39, 15, 18, 27, 18, 46, 18, 3, 18 ]
[ "L-", "ONOR", ".", "ANTON", "REFALO", "staqsa", "lill-", "Ministru", "għall-", "Infrastruttura", ",", "Trasport", "u", "Komunikazzjoni" ]
[ 3, 4, 19, 39, 1, 46, 19, 19, 39, 39, 18, 46 ]
[ "Imma", "meta", "Joe", "xjaħ", "iktar", ",", "San", "Ġiljan", "beda", "jqajjem", "rixu", "." ]
[ 19, 13, 24, 5, 18, 9, 18, 27, 18, 9, 18, 3, 26, 21, 5, 18, 13, 11, 18, 0, 25, 18, 46 ]
[ "Tony", "kien", "żejjen", "is-", "saqaf", "tas-", "salott", "bil-", "karti", "tal-", "Milied", "u", "f'", "nofs", "il-", "mejda", "kien", "hemm", "kejk", "kbir", "mimli", "xema'", "." ]
[ 4, 27, 18, 46, 27, 18, 1, 46, 4, 26, 18, 0, 27, 18, 8, 5, 18, 39, 46, 39, 33, 13, 29, 39, 27, 18, 9, 18, 46 ]
[ "Sakemm", "mill-", "bogħod", ",", "mill-", "bogħod", "ħafna", ",", "bħallikieku", "minn", "bir", "fond", "bil-", "ħoss", "ta'", "l-", "ilma", "jċarċar", ",", "smajt", "x'", "kien", "qed", "jiġri", "fil-", "kamra", "tas-", "sodda", "." ]
[ 33, 26, 30, 5, 18, 39, 26, 18, 35, 25, 46 ]
[ "Kemm", "minn", "dawn", "it-", "tfal", "twieldu", "minn", "omm", "mhux", "miżżewġa", "?" ]
[ 46, 12, 46, 40, 18, 39, 46 ]
[ "\"", "Istja", ",", "għandi", "aptit", "neqirdek", "!" ]
[ 33, 39, 39, 14, 30, 5, 18, 0, 46 ]
[ "Kif", "seta'", "jinsa", "lil", "dawk", "il-", "kreaturi", "strambi", "?" ]
[ 5, 18, 9, 18, 2, 28, 39, 25, 39, 27, 18, 8, 1, 1, 46 ]
[ "Id-", "dettalji", "tal-", "grad", "li", "fih", "ġew", "ingaġġati", "jinsabu", "fit-", "tabella", "t'", "hawn", "taħt", ":" ]
[ 26, 18, 8, 5, 18, 46, 5, 18, 39, 27, 18, 0, 9, 18, 18, 19, 2, 8, 1, 26, 20, 18, 46, 40, 1, 13, 39, 27, 18, 9, 18, 46, 46 ]
[ "Fi", "Fjuri", "ta'", "l-", "Arzell", ",", "in-", "narratur", "jistagħġeb", "bir-", "ritratt", "antik", "taz-", "zija", "Sor", "Mansweta", "li", "ta'", "anqas", "minn", "erbatax-il", "sena", "\"", "donnha", "ġa", "kienet", "ħasbet", "għas-", "santa", "tal-", "mewt", "\"", "." ]
[ 38, 18, 13, 39, 18, 0, 46 ]
[ "Kull", "ħaġa", "kienet", "toffrilu", "memorji", "sbieħ", "." ]