Dataset Preview
Go to dataset viewer
1601 (int64)12839168553917636646.wav (string)Ix-xjentisti jaħsbu li l-oċelotti jsegwu u jsibu annimali biex jiekluhom (priża) bir-riħa, billi jxommu l-art fejn kienu. (string)ix-xjentisti jaħsbu li l-oċelotti jsegwu u jsibu annimali biex jiekluhom priża bir-riħa billi jxommu l-art fejn kienu (string)i x - x j e n t i s t i | j a ħ s b u | l i | l - o ċ e l o t t i | j s e g w u | u | j s i b u | a n n i m a l i | b i e x | j i e k l u h o m | p r i ż a | b i r - r i ħ a | b i l l i | j x o m m u | l - a r t | f e j n | k i e n u | (string)186240 (int64)FEMALE (string)
1,601
"12164360423316341165.wav"
"Ix-xjentisti jaħsbu li l-oċelotti jsegwu u jsibu annimali biex jiekluhom (priża) bir-riħa, billi jxommu l-art fejn kienu."
"ix-xjentisti jaħsbu li l-oċelotti jsegwu u jsibu annimali biex jiekluhom priża bir-riħa billi jxommu l-art fejn kienu"
"i x - x j e n t i s t i | j a ħ s b u | l i | l - o ċ e l o t t i | j s e g w u | u | j s i b u | a n n i m a l i | b i e x | j i e k l u h o m | p r i ż a | b i r - r i ħ a | b i l l i | j x o m m u | l - a r t | f e j n | k i e n u |"
252,480
"FEMALE"
1,577
"13363886239274957.wav"
"Dan ma dehrlix li kien jagħmel sens; ċertament ma kienx ġust."
"dan ma dehrlix li kien jagħmel sens ċertament ma kienx ġust"
"d a n | m a | d e h r l i x | l i | k i e n | j a g ħ m e l | s e n s | ċ e r t a m e n t | m a | k i e n x | ġ u s t |"
153,600
"FEMALE"
1,577
"7786835256569061475.wav"
"Dan ma dehrlix li kien jagħmel sens; ċertament ma kienx ġust."
"dan ma dehrlix li kien jagħmel sens ċertament ma kienx ġust"
"d a n | m a | d e h r l i x | l i | k i e n | j a g ħ m e l | s e n s | ċ e r t a m e n t | m a | k i e n x | ġ u s t |"
114,240
"FEMALE"
1,577
"13413142889491673118.wav"
"Dan ma dehrlix li kien jagħmel sens; ċertament ma kienx ġust."
"dan ma dehrlix li kien jagħmel sens ċertament ma kienx ġust"
"d a n | m a | d e h r l i x | l i | k i e n | j a g ħ m e l | s e n s | ċ e r t a m e n t | m a | k i e n x | ġ u s t |"
124,800
"MALE"
1,641
"1904175743087130648.wav"
"Il-foresti mhumiex biss mangrovji f’artijiet mistagħdra — huma jinkludu xi wħud mill-aħħar pożizzjonijiet li għad fadal tal-ġungli imponenti li xi darba kienu jkopru l-pjanura Ganġetika."
"il-foresti mhumiex biss mangrovji f'artijiet mistagħdra huma jinkludu xi wħud mill-aħħar pożizzjonijiet li għad fadal tal-ġungli imponenti li xi darba kienu jkopru l-pjanura ganġetika"
"i l - f o r e s t i | m h u m i e x | b i s s | m a n g r o v j i | f ' a r t i j i e t | m i s t a g ħ d r a | h u m a | j i n k l u d u | x i | w ħ u d | m i l l - a ħ ħ a r | p o ż i z z j o n i j i e t | l i | g ħ a d | f a d a l | t a l - ġ u n g l i | i m p o n e n t i | l i | x i | d a r b a | k i e n u | j k o p r u | l - p j a n u r a | g a n ġ e t i k a |"
264,000
"MALE"
1,641
"16064854823911384652.wav"
"Il-foresti mhumiex biss mangrovji f’artijiet mistagħdra — huma jinkludu xi wħud mill-aħħar pożizzjonijiet li għad fadal tal-ġungli imponenti li xi darba kienu jkopru l-pjanura Ganġetika."
"il-foresti mhumiex biss mangrovji f'artijiet mistagħdra huma jinkludu xi wħud mill-aħħar pożizzjonijiet li għad fadal tal-ġungli imponenti li xi darba kienu jkopru l-pjanura ganġetika"
"i l - f o r e s t i | m h u m i e x | b i s s | m a n g r o v j i | f ' a r t i j i e t | m i s t a g ħ d r a | h u m a | j i n k l u d u | x i | w ħ u d | m i l l - a ħ ħ a r | p o ż i z z j o n i j i e t | l i | g ħ a d | f a d a l | t a l - ġ u n g l i | i m p o n e n t i | l i | x i | d a r b a | k i e n u | j k o p r u | l - p j a n u r a | g a n ġ e t i k a |"
267,840
"MALE"
1,641
"12661530513162879241.wav"
"Il-foresti mhumiex biss mangrovji f’artijiet mistagħdra — huma jinkludu xi wħud mill-aħħar pożizzjonijiet li għad fadal tal-ġungli imponenti li xi darba kienu jkopru l-pjanura Ganġetika."
"il-foresti mhumiex biss mangrovji f'artijiet mistagħdra huma jinkludu xi wħud mill-aħħar pożizzjonijiet li għad fadal tal-ġungli imponenti li xi darba kienu jkopru l-pjanura ganġetika"
"i l - f o r e s t i | m h u m i e x | b i s s | m a n g r o v j i | f ' a r t i j i e t | m i s t a g ħ d r a | h u m a | j i n k l u d u | x i | w ħ u d | m i l l - a ħ ħ a r | p o ż i z z j o n i j i e t | l i | g ħ a d | f a d a l | t a l - ġ u n g l i | i m p o n e n t i | l i | x i | d a r b a | k i e n u | j k o p r u | l - p j a n u r a | g a n ġ e t i k a |"
276,480
"MALE"
1,567
"15001107663887948749.wav"
"L-ikbar turnament tas-sena jsir f’Diċembru fil-kampijiet tal-polo ġewwa Las Cañitas."
"l-ikbar turnament tas-sena jsir f’diċembru fil-kampijiet tal-polo ġewwa las cañitas"
"l - i k b a r | t u r n a m e n t | t a s - s e n a | j s i r | f ’ d i ċ e m b r u | f i l - k a m p i j i e t | t a l - p o l o | ġ e w w a | l a s | c a ñ i t a s |"
154,560
"FEMALE"
1,567
"6641651904726242222.wav"
"L-ikbar turnament tas-sena jsir f’Diċembru fil-kampijiet tal-polo ġewwa Las Cañitas."
"l-ikbar turnament tas-sena jsir f’diċembru fil-kampijiet tal-polo ġewwa las cañitas"
"l - i k b a r | t u r n a m e n t | t a s - s e n a | j s i r | f ’ d i ċ e m b r u | f i l - k a m p i j i e t | t a l - p o l o | ġ e w w a | l a s | c a ñ i t a s |"
159,360
"FEMALE"
1,567
"15103995773237527069.wav"
"L-ikbar turnament tas-sena jsir f’Diċembru fil-kampijiet tal-polo ġewwa Las Cañitas."
"l-ikbar turnament tas-sena jsir f’diċembru fil-kampijiet tal-polo ġewwa las cañitas"
"l - i k b a r | t u r n a m e n t | t a s - s e n a | j s i r | f ’ d i ċ e m b r u | f i l - k a m p i j i e t | t a l - p o l o | ġ e w w a | l a s | c a ñ i t a s |"
145,920
"MALE"
1,606
"4230566677358686202.wav"
"Il-Portugiżi kissruha u reġgħu bnewha taħt l-isem ta' Casa Branca, imma mbagħad abbandunawha wara terremot fl-1755."
"il-portugiżi kissruha u reġgħu bnewha taħt l-isem ta' casa branca imma mbagħad abbandunawha wara terremot fl-1755"
"i l - p o r t u g i ż i | k i s s r u h a | u | r e ġ g ħ u | b n e w h a | t a ħ t | l - i s e m | t a ' | c a s a | b r a n c a | i m m a | m b a g ħ a d | a b b a n d u n a w h a | w a r a | t e r r e m o t | f l - 1 7 5 5 |"
214,080
"MALE"
1,606
"5190153829126511048.wav"
"Il-Portugiżi kissruha u reġgħu bnewha taħt l-isem ta' Casa Branca, imma mbagħad abbandunawha wara terremot fl-1755."
"il-portugiżi kissruha u reġgħu bnewha taħt l-isem ta' casa branca imma mbagħad abbandunawha wara terremot fl-1755"
"i l - p o r t u g i ż i | k i s s r u h a | u | r e ġ g ħ u | b n e w h a | t a ħ t | l - i s e m | t a ' | c a s a | b r a n c a | i m m a | m b a g ħ a d | a b b a n d u n a w h a | w a r a | t e r r e m o t | f l - 1 7 5 5 |"
247,680
"FEMALE"
1,606
"11108829059063660530.wav"
"Il-Portugiżi kissruha u reġgħu bnewha taħt l-isem ta' Casa Branca, imma mbagħad abbandunawha wara terremot fl-1755."
"il-portugiżi kissruha u reġgħu bnewha taħt l-isem ta' casa branca imma mbagħad abbandunawha wara terremot fl-1755"
"i l - p o r t u g i ż i | k i s s r u h a | u | r e ġ g ħ u | b n e w h a | t a ħ t | l - i s e m | t a ' | c a s a | b r a n c a | i m m a | m b a g ħ a d | a b b a n d u n a w h a | w a r a | t e r r e m o t | f l - 1 7 5 5 |"
186,240
"FEMALE"
1,608
"14212262165896881520.wav"
"Tlift lil oħti u lill-ħabib tagħha, u fi triqti kien hemm żewġ persuni b’diżabilità f’siġġijiet tar-roti, in-nies jaqbżu minn fuqhom u jimbuttawhom," qal Armand Versace."
"tlift lil oħti u lill-ħabib tagħha u fi triqti kien hemm żewġ persuni b'diżabilità f'siġġijiet tar-roti in-nies jaqbżu minn fuqhom u jimbuttawhom qal armand versace"
"t l i f t | l i l | o ħ t i | u | l i l l - ħ a b i b | t a g ħ h a | u | f i | t r i q t i | k i e n | h e m m | ż e w ġ | p e r s u n i | b ' d i ż a b i l i t à | f ' s i ġ ġ i j i e t | t a r - r o t i | i n - n i e s | j a q b ż u | m i n n | f u q h o m | u | j i m b u t t a w h o m | q a l | a r m a n d | v e r s a c e |"
249,600
"MALE"
1,608
"10387317511341766823.wav"
"Tlift lil oħti u lill-ħabib tagħha, u fi triqti kien hemm żewġ persuni b’diżabilità f’siġġijiet tar-roti, in-nies jaqbżu minn fuqhom u jimbuttawhom," qal Armand Versace."
"tlift lil oħti u lill-ħabib tagħha u fi triqti kien hemm żewġ persuni b'diżabilità f'siġġijiet tar-roti in-nies jaqbżu minn fuqhom u jimbuttawhom qal armand versace"
"t l i f t | l i l | o ħ t i | u | l i l l - ħ a b i b | t a g ħ h a | u | f i | t r i q t i | k i e n | h e m m | ż e w ġ | p e r s u n i | b ' d i ż a b i l i t à | f ' s i ġ ġ i j i e t | t a r - r o t i | i n - n i e s | j a q b ż u | m i n n | f u q h o m | u | j i m b u t t a w h o m | q a l | a r m a n d | v e r s a c e |"
253,440
"FEMALE"
1,608
"5230402564419433989.wav"
"Tlift lil oħti u lill-ħabib tagħha, u fi triqti kien hemm żewġ persuni b’diżabilità f’siġġijiet tar-roti, in-nies jaqbżu minn fuqhom u jimbuttawhom," qal Armand Versace."
"tlift lil oħti u lill-ħabib tagħha u fi triqti kien hemm żewġ persuni b'diżabilità f'siġġijiet tar-roti in-nies jaqbżu minn fuqhom u jimbuttawhom qal armand versace"
"t l i f t | l i l | o ħ t i | u | l i l l - ħ a b i b | t a g ħ h a | u | f i | t r i q t i | k i e n | h e m m | ż e w ġ | p e r s u n i | b ' d i ż a b i l i t à | f ' s i ġ ġ i j i e t | t a r - r o t i | i n - n i e s | j a q b ż u | m i n n | f u q h o m | u | j i m b u t t a w h o m | q a l | a r m a n d | v e r s a c e |"
259,200
"FEMALE"
1,609
"17802088140151532126.wav"
"Robin Uthappa wettaq l-ogħla punteġġ tal-innings, 70 run f’41 ballun biss billi laqat 11-il four u 2 sixes."
"robin uthappa wettaq l-ogħla punteġġ tal-innings 70 run f’41 ballun biss billi laqat 11-il four u 2 sixes"
"r o b i n | u t h a p p a | w e t t a q | l - o g ħ l a | p u n t e ġ ġ | t a l - i n n i n g s | 7 0 | r u n | f ’ 4 1 | b a l l u n | b i s s | b i l l i | l a q a t | 1 1 - i l | f o u r | u | 2 | s i x e s |"
183,360
"FEMALE"
1,609
"2855192609649334764.wav"
"Robin Uthappa wettaq l-ogħla punteġġ tal-innings, 70 run f’41 ballun biss billi laqat 11-il four u 2 sixes."
"robin uthappa wettaq l-ogħla punteġġ tal-innings 70 run f’41 ballun biss billi laqat 11-il four u 2 sixes"
"r o b i n | u t h a p p a | w e t t a q | l - o g ħ l a | p u n t e ġ ġ | t a l - i n n i n g s | 7 0 | r u n | f ’ 4 1 | b a l l u n | b i s s | b i l l i | l a q a t | 1 1 - i l | f o u r | u | 2 | s i x e s |"
288,000
"FEMALE"
1,609
"13516725148144019655.wav"
"Robin Uthappa wettaq l-ogħla punteġġ tal-innings, 70 run f’41 ballun biss billi laqat 11-il four u 2 sixes."
"robin uthappa wettaq l-ogħla punteġġ tal-innings 70 run f’41 ballun biss billi laqat 11-il four u 2 sixes"
"r o b i n | u t h a p p a | w e t t a q | l - o g ħ l a | p u n t e ġ ġ | t a l - i n n i n g s | 7 0 | r u n | f ’ 4 1 | b a l l u n | b i s s | b i l l i | l a q a t | 1 1 - i l | f o u r | u | 2 | s i x e s |"
252,480
"FEMALE"
1,637
"7646377637180777954.wav"
"Ir-Re Louis XVI, ir-Reġina Marie Antoinette, iż-żewġ uliedhom (Marie Therese ta' 11-il sena u Louis-Charles ta' erba' snin) u oħt ir-Re, is-Sinjura Elizabeth, imwerwrin, fis-6 ta' Ottubru tal-1789 ġew imġiegħla jmorru lura Pariġi minn Versailles minn folla vjolenti ta' nisa tas-suq."
"ir-re louis xvi ir-reġina marie antoinette iż-żewġ uliedhom marie therese ta' 11-il sena u louis-charles ta' erba' snin u oħt ir-re is-sinjura elizabeth imwerwrin fis-6 ta' ottubru tal-1789 ġew imġiegħla jmorru lura pariġi minn versailles minn folla vjolenti ta' nisa tas-suq"
"i r - r e | l o u i s | x v i | i r - r e ġ i n a | m a r i e | a n t o i n e t t e | i ż - ż e w ġ | u l i e d h o m | m a r i e | t h e r e s e | t a ' | 1 1 - i l | s e n a | u | l o u i s - c h a r l e s | t a ' | e r b a ' | s n i n | u | o ħ t | i r - r e | i s - s i n j u r a | e l i z a b e t h | i m w e r w r i n | f i s - 6 | t a ' | o t t u b r u | t a l - 1 7 8 9 | ġ e w | i m ġ i e g ħ l a | j m o r r u | l u r a | p a r i ġ i | m i n n | v e r s a i l l e s | m i n n | f o l l a | v j o l e n t i | t a ' | n i s a | t a s - s u q |"
765,120
"FEMALE"
1,637
"13312216799388694061.wav"
"Ir-Re Louis XVI, ir-Reġina Marie Antoinette, iż-żewġ uliedhom (Marie Therese ta' 11-il sena u Louis-Charles ta' erba' snin) u oħt ir-Re, is-Sinjura Elizabeth, imwerwrin, fis-6 ta' Ottubru tal-1789 ġew imġiegħla jmorru lura Pariġi minn Versailles minn folla vjolenti ta' nisa tas-suq."
"ir-re louis xvi ir-reġina marie antoinette iż-żewġ uliedhom marie therese ta' 11-il sena u louis-charles ta' erba' snin u oħt ir-re is-sinjura elizabeth imwerwrin fis-6 ta' ottubru tal-1789 ġew imġiegħla jmorru lura pariġi minn versailles minn folla vjolenti ta' nisa tas-suq"
"i r - r e | l o u i s | x v i | i r - r e ġ i n a | m a r i e | a n t o i n e t t e | i ż - ż e w ġ | u l i e d h o m | m a r i e | t h e r e s e | t a ' | 1 1 - i l | s e n a | u | l o u i s - c h a r l e s | t a ' | e r b a ' | s n i n | u | o ħ t | i r - r e | i s - s i n j u r a | e l i z a b e t h | i m w e r w r i n | f i s - 6 | t a ' | o t t u b r u | t a l - 1 7 8 9 | ġ e w | i m ġ i e g ħ l a | j m o r r u | l u r a | p a r i ġ i | m i n n | v e r s a i l l e s | m i n n | f o l l a | v j o l e n t i | t a ' | n i s a | t a s - s u q |"
452,160
"MALE"
1,637
"4987291150167310190.wav"
"Ir-Re Louis XVI, ir-Reġina Marie Antoinette, iż-żewġ uliedhom (Marie Therese ta' 11-il sena u Louis-Charles ta' erba' snin) u oħt ir-Re, is-Sinjura Elizabeth, imwerwrin, fis-6 ta' Ottubru tal-1789 ġew imġiegħla jmorru lura Pariġi minn Versailles minn folla vjolenti ta' nisa tas-suq."
"ir-re louis xvi ir-reġina marie antoinette iż-żewġ uliedhom marie therese ta' 11-il sena u louis-charles ta' erba' snin u oħt ir-re is-sinjura elizabeth imwerwrin fis-6 ta' ottubru tal-1789 ġew imġiegħla jmorru lura pariġi minn versailles minn folla vjolenti ta' nisa tas-suq"
"i r - r e | l o u i s | x v i | i r - r e ġ i n a | m a r i e | a n t o i n e t t e | i ż - ż e w ġ | u l i e d h o m | m a r i e | t h e r e s e | t a ' | 1 1 - i l | s e n a | u | l o u i s - c h a r l e s | t a ' | e r b a ' | s n i n | u | o ħ t | i r - r e | i s - s i n j u r a | e l i z a b e t h | i m w e r w r i n | f i s - 6 | t a ' | o t t u b r u | t a l - 1 7 8 9 | ġ e w | i m ġ i e g ħ l a | j m o r r u | l u r a | p a r i ġ i | m i n n | v e r s a i l l e s | m i n n | f o l l a | v j o l e n t i | t a ' | n i s a | t a s - s u q |"
443,520
"MALE"
1,590
"4547155840371609073.wav"
"Il-birra lokali ewlenija hija “Number One”, mhix birra kumplessa, iżda hija pjaċevoli u rinfreskanti. Il-birra lokali l-oħra msejħa "Manta"."
"il-birra lokali ewlenija hija number one mhix birra kumplessa iżda hija pjaċevoli u rinfreskanti il-birra lokali l-oħra msejħa manta"
"i l - b i r r a | l o k a l i | e w l e n i j a | h i j a | n u m b e r | o n e | m h i x | b i r r a | k u m p l e s s a | i ż d a | h i j a | p j a ċ e v o l i | u | r i n f r e s k a n t i | i l - b i r r a | l o k a l i | l - o ħ r a | m s e j ħ a | m a n t a |"
241,920
"MALE"
1,590
"8537394062101030585.wav"
"Il-birra lokali ewlenija hija “Number One”, mhix birra kumplessa, iżda hija pjaċevoli u rinfreskanti. Il-birra lokali l-oħra msejħa "Manta"."
"il-birra lokali ewlenija hija number one mhix birra kumplessa iżda hija pjaċevoli u rinfreskanti il-birra lokali l-oħra msejħa manta"
"i l - b i r r a | l o k a l i | e w l e n i j a | h i j a | n u m b e r | o n e | m h i x | b i r r a | k u m p l e s s a | i ż d a | h i j a | p j a ċ e v o l i | u | r i n f r e s k a n t i | i l - b i r r a | l o k a l i | l - o ħ r a | m s e j ħ a | m a n t a |"
222,720
"FEMALE"
1,590
"4983629197786126769.wav"
"Il-birra lokali ewlenija hija “Number One”, mhix birra kumplessa, iżda hija pjaċevoli u rinfreskanti. Il-birra lokali l-oħra msejħa "Manta"."
"il-birra lokali ewlenija hija number one mhix birra kumplessa iżda hija pjaċevoli u rinfreskanti il-birra lokali l-oħra msejħa manta"
"i l - b i r r a | l o k a l i | e w l e n i j a | h i j a | n u m b e r | o n e | m h i x | b i r r a | k u m p l e s s a | i ż d a | h i j a | p j a ċ e v o l i | u | r i n f r e s k a n t i | i l - b i r r a | l o k a l i | l - o ħ r a | m s e j ħ a | m a n t a |"
206,400
"FEMALE"
1,646
"18365009359128445020.wav"
"Hemm ħafna xtut bir-ramel, minħabba li Auckland qiegħda bejn żewġ portijiet. Dawk l-aktar magħrufa jinsabu fi tliet żoni."
"hemm ħafna xtut bir-ramel minħabba li auckland qiegħda bejn żewġ portijiet dawk l-aktar magħrufa jinsabu fi tliet żoni"
"h e m m | ħ a f n a | x t u t | b i r - r a m e l | m i n ħ a b b a | l i | a u c k l a n d | q i e g ħ d a | b e j n | ż e w ġ | p o r t i j i e t | d a w k | l - a k t a r | m a g ħ r u f a | j i n s a b u | f i | t l i e t | ż o n i |"
164,160
"FEMALE"
1,646
"9875795471117846747.wav"
"Hemm ħafna xtut bir-ramel, minħabba li Auckland qiegħda bejn żewġ portijiet. Dawk l-aktar magħrufa jinsabu fi tliet żoni."
"hemm ħafna xtut bir-ramel minħabba li auckland qiegħda bejn żewġ portijiet dawk l-aktar magħrufa jinsabu fi tliet żoni"
"h e m m | ħ a f n a | x t u t | b i r - r a m e l | m i n ħ a b b a | l i | a u c k l a n d | q i e g ħ d a | b e j n | ż e w ġ | p o r t i j i e t | d a w k | l - a k t a r | m a g ħ r u f a | j i n s a b u | f i | t l i e t | ż o n i |"
217,920
"FEMALE"
1,646
"13505050732444731591.wav"
"Hemm ħafna xtut bir-ramel, minħabba li Auckland qiegħda bejn żewġ portijiet. Dawk l-aktar magħrufa jinsabu fi tliet żoni."
"hemm ħafna xtut bir-ramel minħabba li auckland qiegħda bejn żewġ portijiet dawk l-aktar magħrufa jinsabu fi tliet żoni"
"h e m m | ħ a f n a | x t u t | b i r - r a m e l | m i n ħ a b b a | l i | a u c k l a n d | q i e g ħ d a | b e j n | ż e w ġ | p o r t i j i e t | d a w k | l - a k t a r | m a g ħ r u f a | j i n s a b u | f i | t l i e t | ż o n i |"
188,160
"MALE"
1,602
"8337500714589473051.wav"
"It-tisjir tal-Majorka, bħal dak ta’ żoni simili fil-Mediterran, huwa bbażat fuq ħobż, ħaxix u laħam (speċjalment majjal), u juża żejt taż-żebbuġa f’kull platt."
"it-tisjir tal-majorka bħal dak ta’ żoni simili fil-mediterran huwa bbażat fuq ħobż ħaxix u laħam speċjalment majjal u juża żejt taż-żebbuġa f’kull platt"
"i t - t i s j i r | t a l - m a j o r k a | b ħ a l | d a k | t a ’ | ż o n i | s i m i l i | f i l - m e d i t e r r a n | h u w a | b b a ż a t | f u q | ħ o b ż | ħ a x i x | u | l a ħ a m | s p e ċ j a l m e n t | m a j j a l | u | j u ż a | ż e j t | t a ż - ż e b b u ġ a | f ’ k u l l | p l a t t |"
247,680
"FEMALE"
1,602
"15896537463378859136.wav"
"It-tisjir tal-Majorka, bħal dak ta’ żoni simili fil-Mediterran, huwa bbażat fuq ħobż, ħaxix u laħam (speċjalment majjal), u juża żejt taż-żebbuġa f’kull platt."
"it-tisjir tal-majorka bħal dak ta’ żoni simili fil-mediterran huwa bbażat fuq ħobż ħaxix u laħam speċjalment majjal u juża żejt taż-żebbuġa f’kull platt"
"i t - t i s j i r | t a l - m a j o r k a | b ħ a l | d a k | t a ’ | ż o n i | s i m i l i | f i l - m e d i t e r r a n | h u w a | b b a ż a t | f u q | ħ o b ż | ħ a x i x | u | l a ħ a m | s p e ċ j a l m e n t | m a j j a l | u | j u ż a | ż e j t | t a ż - ż e b b u ġ a | f ’ k u l l | p l a t t |"
250,560
"MALE"
1,602
"8814120142619012267.wav"
"It-tisjir tal-Majorka, bħal dak ta’ żoni simili fil-Mediterran, huwa bbażat fuq ħobż, ħaxix u laħam (speċjalment majjal), u juża żejt taż-żebbuġa f’kull platt."
"it-tisjir tal-majorka bħal dak ta’ żoni simili fil-mediterran huwa bbażat fuq ħobż ħaxix u laħam speċjalment majjal u juża żejt taż-żebbuġa f’kull platt"
"i t - t i s j i r | t a l - m a j o r k a | b ħ a l | d a k | t a ’ | ż o n i | s i m i l i | f i l - m e d i t e r r a n | h u w a | b b a ż a t | f u q | ħ o b ż | ħ a x i x | u | l a ħ a m | s p e ċ j a l m e n t | m a j j a l | u | j u ż a | ż e j t | t a ż - ż e b b u ġ a | f ’ k u l l | p l a t t |"
203,520
"FEMALE"
1,599
"18185350162583325695.wav"
"Il-popolazzjoni oriġinali ma nbidlet xejn, xorta għadhom jeħtieġu l-istess adattamenti bħal qabel."
"il-popolazzjoni oriġinali ma nbidlet xejn xorta għadhom jeħtieġu l-istess adattamenti bħal qabel"
"i l - p o p o l a z z j o n i | o r i ġ i n a l i | m a | n b i d l e t | x e j n | x o r t a | g ħ a d h o m | j e ħ t i e ġ u | l - i s t e s s | a d a t t a m e n t i | b ħ a l | q a b e l |"
156,480
"MALE"
1,599
"4199585096717471978.wav"
"Il-popolazzjoni oriġinali ma nbidlet xejn, xorta għadhom jeħtieġu l-istess adattamenti bħal qabel."
"il-popolazzjoni oriġinali ma nbidlet xejn xorta għadhom jeħtieġu l-istess adattamenti bħal qabel"
"i l - p o p o l a z z j o n i | o r i ġ i n a l i | m a | n b i d l e t | x e j n | x o r t a | g ħ a d h o m | j e ħ t i e ġ u | l - i s t e s s | a d a t t a m e n t i | b ħ a l | q a b e l |"
133,440
"FEMALE"
1,650
"10622253484426778748.wav"
"Il-Kukkudrilli tal-Ilma Mielaħ ma jgħixux attivament fl-oċean, l-abitat primarju tagħhom huwa fl-estwarji tax-xmajjar fit-Tramuntana minn Rockhampton."
"il-kukkudrilli tal-ilma mielaħ ma jgħixux attivament fl-oċean l-abitat primarju tagħhom huwa fl-estwarji tax-xmajjar fit-tramuntana minn rockhampton"
"i l - k u k k u d r i l l i | t a l - i l m a | m i e l a ħ | m a | j g ħ i x u x | a t t i v a m e n t | f l - o ċ e a n | l - a b i t a t | p r i m a r j u | t a g ħ h o m | h u w a | f l - e s t w a r j i | t a x - x m a j j a r | f i t - t r a m u n t a n a | m i n n | r o c k h a m p t o n |"
224,640
"MALE"
1,650
"3180669098938712288.wav"
"Il-Kukkudrilli tal-Ilma Mielaħ ma jgħixux attivament fl-oċean, l-abitat primarju tagħhom huwa fl-estwarji tax-xmajjar fit-Tramuntana minn Rockhampton."
"il-kukkudrilli tal-ilma mielaħ ma jgħixux attivament fl-oċean l-abitat primarju tagħhom huwa fl-estwarji tax-xmajjar fit-tramuntana minn rockhampton"
"i l - k u k k u d r i l l i | t a l - i l m a | m i e l a ħ | m a | j g ħ i x u x | a t t i v a m e n t | f l - o ċ e a n | l - a b i t a t | p r i m a r j u | t a g ħ h o m | h u w a | f l - e s t w a r j i | t a x - x m a j j a r | f i t - t r a m u n t a n a | m i n n | r o c k h a m p t o n |"
226,560
"FEMALE"
1,634
"13271805856690865896.wav"
"Il-Ġappuniżi għandhom kważi 7,000 gżira (l-ikbar waħda hija Honshu) u, għalhekk, dan jagħmel lill-Ġappun s-7 l-ikbar gżira fid-dinja!"
"il-ġappuniżi għandhom kważi 7,000 gżira l-ikbar waħda hija honshu u għalhekk dan jagħmel lill-ġappun s-7 l-ikbar gżira fid-dinja!"
"i l - ġ a p p u n i ż i | g ħ a n d h o m | k w a ż i | 7 , 0 0 0 | g ż i r a | l - i k b a r | w a ħ d a | h i j a | h o n s h u | u | g ħ a l h e k k | d a n | j a g ħ m e l | l i l l - ġ a p p u n | s - 7 | l - i k b a r | g ż i r a | f i d - d i n j a ! |"
183,360
"FEMALE"
1,634
"11024062682131470690.wav"
"Il-Ġappuniżi għandhom kważi 7,000 gżira (l-ikbar waħda hija Honshu) u, għalhekk, dan jagħmel lill-Ġappun s-7 l-ikbar gżira fid-dinja!"
"il-ġappuniżi għandhom kważi 7,000 gżira l-ikbar waħda hija honshu u għalhekk dan jagħmel lill-ġappun s-7 l-ikbar gżira fid-dinja!"
"i l - ġ a p p u n i ż i | g ħ a n d h o m | k w a ż i | 7 , 0 0 0 | g ż i r a | l - i k b a r | w a ħ d a | h i j a | h o n s h u | u | g ħ a l h e k k | d a n | j a g ħ m e l | l i l l - ġ a p p u n | s - 7 | l - i k b a r | g ż i r a | f i d - d i n j a ! |"
216,960
"MALE"
1,516
"17096208644606237120.wav"
"Jekk jogħġbok ittratta s-sit bid-dinjità, is-solennità u r-rispett li jistħoqqlu. Tagħmilx ċajt dwar l-Olokawst jew in-Nażisti."
"jekk jogħġbok ittratta s-sit bid-dinjità is-solennità u r-rispett li jistħoqqlu tagħmilx ċajt dwar l-olokawst jew in-nażisti"
"j e k k | j o g ħ ġ b o k | i t t r a t t a | s - s i t | b i d - d i n j i t à | i s - s o l e n n i t à | u | r - r i s p e t t | l i | j i s t ħ o q q l u | t a g ħ m i l x | ċ a j t | d w a r | l - o l o k a w s t | j e w | i n - n a ż i s t i |"
163,200
"FEMALE"
1,588
"11575336645404979704.wav"
"Skont il-pulizija, ix-xufier tal-vettura li tajjar lill-fotografu mhux mistenni jiffaċċja akkużi kriminali."
"skont il-pulizija ix-xufier tal-vettura li tajjar lill-fotografu mhux mistenni jiffaċċja akkużi kriminali"
"s k o n t | i l - p u l i z i j a | i x - x u f i e r | t a l - v e t t u r a | l i | t a j j a r | l i l l - f o t o g r a f u | m h u x | m i s t e n n i | j i f f a ċ ċ j a | a k k u ż i | k r i m i n a l i |"
168,960
"FEMALE"
1,588
"7370667431381164037.wav"
"Skont il-pulizija, ix-xufier tal-vettura li tajjar lill-fotografu mhux mistenni jiffaċċja akkużi kriminali."
"skont il-pulizija ix-xufier tal-vettura li tajjar lill-fotografu mhux mistenni jiffaċċja akkużi kriminali"
"s k o n t | i l - p u l i z i j a | i x - x u f i e r | t a l - v e t t u r a | l i | t a j j a r | l i l l - f o t o g r a f u | m h u x | m i s t e n n i | j i f f a ċ ċ j a | a k k u ż i | k r i m i n a l i |"
179,520
"MALE"
1,588
"4672486100131374627.wav"
"Skont il-pulizija, ix-xufier tal-vettura li tajjar lill-fotografu mhux mistenni jiffaċċja akkużi kriminali."
"skont il-pulizija ix-xufier tal-vettura li tajjar lill-fotografu mhux mistenni jiffaċċja akkużi kriminali"
"s k o n t | i l - p u l i z i j a | i x - x u f i e r | t a l - v e t t u r a | l i | t a j j a r | l i l l - f o t o g r a f u | m h u x | m i s t e n n i | j i f f a ċ ċ j a | a k k u ż i | k r i m i n a l i |"
184,320
"MALE"
1,615
"14080333501371515326.wav"
"Eluf ta' snin ilu, bniedem imsejjaħ Aristarchus qal li s-Sistema Solari tiċċaqlaq madwar ix-Xemx."
"eluf ta' snin ilu bniedem imsejjaħ aristarchus qal li s-sistema solari tiċċaqlaq madwar ix-xemx"
"e l u f | t a ' | s n i n | i l u | b n i e d e m | i m s e j j a ħ | a r i s t a r c h u s | q a l | l i | s - s i s t e m a | s o l a r i | t i ċ ċ a q l a q | m a d w a r | i x - x e m x |"
175,680
"MALE"
1,615
"4109045492301958637.wav"
"Eluf ta' snin ilu, bniedem imsejjaħ Aristarchus qal li s-Sistema Solari tiċċaqlaq madwar ix-Xemx."
"eluf ta' snin ilu bniedem imsejjaħ aristarchus qal li s-sistema solari tiċċaqlaq madwar ix-xemx"
"e l u f | t a ' | s n i n | i l u | b n i e d e m | i m s e j j a ħ | a r i s t a r c h u s | q a l | l i | s - s i s t e m a | s o l a r i | t i ċ ċ a q l a q | m a d w a r | i x - x e m x |"
172,800
"FEMALE"
1,615
"16995640819216645297.wav"
"Eluf ta' snin ilu, bniedem imsejjaħ Aristarchus qal li s-Sistema Solari tiċċaqlaq madwar ix-Xemx."
"eluf ta' snin ilu bniedem imsejjaħ aristarchus qal li s-sistema solari tiċċaqlaq madwar ix-xemx"
"e l u f | t a ' | s n i n | i l u | b n i e d e m | i m s e j j a ħ | a r i s t a r c h u s | q a l | l i | s - s i s t e m a | s o l a r i | t i ċ ċ a q l a q | m a d w a r | i x - x e m x |"
156,480
"FEMALE"
1,592
"3481294270109030112.wav"
"Meta sifirt, għall-ewwel in-nies probabbilment ħadu paċenzja u fehmuk, għax jafu li l-vjaġġaturi f'pajjiż ġdid ikollhom bżonn li jadattaw."
"meta sifirt għall-ewwel in-nies probabbilment ħadu paċenzja u fehmuk għax jafu li l-vjaġġaturi f'pajjiż ġdid ikollhom bżonn li jadattaw"
"m e t a | s i f i r t | g ħ a l l - e w w e l | i n - n i e s | p r o b a b b i l m e n t | ħ a d u | p a ċ e n z j a | u | f e h m u k | g ħ a x | j a f u | l i | l - v j a ġ ġ a t u r i | f ' p a j j i ż | ġ d i d | i k o l l h o m | b ż o n n | l i | j a d a t t a w |"
194,880
"MALE"
1,592
"16633501506402092852.wav"
"Meta sifirt, għall-ewwel in-nies probabbilment ħadu paċenzja u fehmuk, għax jafu li l-vjaġġaturi f'pajjiż ġdid ikollhom bżonn li jadattaw."
"meta sifirt għall-ewwel in-nies probabbilment ħadu paċenzja u fehmuk għax jafu li l-vjaġġaturi f'pajjiż ġdid ikollhom bżonn li jadattaw"
"m e t a | s i f i r t | g ħ a l l - e w w e l | i n - n i e s | p r o b a b b i l m e n t | ħ a d u | p a ċ e n z j a | u | f e h m u k | g ħ a x | j a f u | l i | l - v j a ġ ġ a t u r i | f ' p a j j i ż | ġ d i d | i k o l l h o m | b ż o n n | l i | j a d a t t a w |"
209,280
"MALE"
1,592
"1740560831871384749.wav"
"Meta sifirt, għall-ewwel in-nies probabbilment ħadu paċenzja u fehmuk, għax jafu li l-vjaġġaturi f'pajjiż ġdid ikollhom bżonn li jadattaw."
"meta sifirt għall-ewwel in-nies probabbilment ħadu paċenzja u fehmuk għax jafu li l-vjaġġaturi f'pajjiż ġdid ikollhom bżonn li jadattaw"
"m e t a | s i f i r t | g ħ a l l - e w w e l | i n - n i e s | p r o b a b b i l m e n t | ħ a d u | p a ċ e n z j a | u | f e h m u k | g ħ a x | j a f u | l i | l - v j a ġ ġ a t u r i | f ' p a j j i ż | ġ d i d | i k o l l h o m | b ż o n n | l i | j a d a t t a w |"
181,440
"FEMALE"
1,621
"5002755072813056792.wav"
"Għall-ewwel, l-ilbies kellu influwenza kbira mill-kultura Biżantina tal-Lvant."
"għall-ewwel l-ilbies kellu influwenza kbira mill-kultura biżantina tal-lvant"
"g ħ a l l - e w w e l | l - i l b i e s | k e l l u | i n f l u w e n z a | k b i r a | m i l l - k u l t u r a | b i ż a n t i n a | t a l - l v a n t |"
175,680
"FEMALE"
1,621
"5568279340276694993.wav"
"Għall-ewwel, l-ilbies kellu influwenza kbira mill-kultura Biżantina tal-Lvant."
"għall-ewwel l-ilbies kellu influwenza kbira mill-kultura biżantina tal-lvant"
"g ħ a l l - e w w e l | l - i l b i e s | k e l l u | i n f l u w e n z a | k b i r a | m i l l - k u l t u r a | b i ż a n t i n a | t a l - l v a n t |"
126,720
"FEMALE"
1,621
"7860163468066340560.wav"
"Għall-ewwel, l-ilbies kellu influwenza kbira mill-kultura Biżantina tal-Lvant."
"għall-ewwel l-ilbies kellu influwenza kbira mill-kultura biżantina tal-lvant"
"g ħ a l l - e w w e l | l - i l b i e s | k e l l u | i n f l u w e n z a | k b i r a | m i l l - k u l t u r a | b i ż a n t i n a | t a l - l v a n t |"
126,720
"MALE"
1,654
"8611194487119345112.wav"
"Ma nafx jekk tirrealizzax jew le, imma ħafna mill-oġġetti mill-Amerika Ċentrali daħlu f’dan il-pajjiż mingħajr dazju."
"ma nafx jekk tirrealizzax jew le imma ħafna mill-oġġetti mill-amerika ċentrali daħlu f'dan il-pajjiż mingħajr dazju"
"m a | n a f x | j e k k | t i r r e a l i z z a x | j e w | l e | i m m a | ħ a f n a | m i l l - o ġ ġ e t t i | m i l l - a m e r i k a | ċ e n t r a l i | d a ħ l u | f ' d a n | i l - p a j j i ż | m i n g ħ a j r | d a z j u |"
178,560
"FEMALE"
1,654
"8717466202462755309.wav"
"Ma nafx jekk tirrealizzax jew le, imma ħafna mill-oġġetti mill-Amerika Ċentrali daħlu f’dan il-pajjiż mingħajr dazju."
"ma nafx jekk tirrealizzax jew le imma ħafna mill-oġġetti mill-amerika ċentrali daħlu f'dan il-pajjiż mingħajr dazju"
"m a | n a f x | j e k k | t i r r e a l i z z a x | j e w | l e | i m m a | ħ a f n a | m i l l - o ġ ġ e t t i | m i l l - a m e r i k a | ċ e n t r a l i | d a ħ l u | f ' d a n | i l - p a j j i ż | m i n g ħ a j r | d a z j u |"
142,080
"FEMALE"
1,654
"1709608445263529662.wav"
"Ma nafx jekk tirrealizzax jew le, imma ħafna mill-oġġetti mill-Amerika Ċentrali daħlu f’dan il-pajjiż mingħajr dazju."
"ma nafx jekk tirrealizzax jew le imma ħafna mill-oġġetti mill-amerika ċentrali daħlu f'dan il-pajjiż mingħajr dazju"
"m a | n a f x | j e k k | t i r r e a l i z z a x | j e w | l e | i m m a | ħ a f n a | m i l l - o ġ ġ e t t i | m i l l - a m e r i k a | ċ e n t r a l i | d a ħ l u | f ' d a n | i l - p a j j i ż | m i n g ħ a j r | d a z j u |"
182,400
"MALE"
1,553
"13470565551728790520.wav"
"Il-Milied huwa wieħed mill-aktar festi importanti tal-Kristjaneżmu, u huwa ċċelebrat bħala għeluq snin Ġesù."
"il-milied huwa wieħed mill-aktar festi importanti tal-kristjaneżmu u huwa ċċelebrat bħala għeluq snin ġesù"
"i l - m i l i e d | h u w a | w i e ħ e d | m i l l - a k t a r | f e s t i | i m p o r t a n t i | t a l - k r i s t j a n e ż m u | u | h u w a | ċ ċ e l e b r a t | b ħ a l a | g ħ e l u q | s n i n | ġ e s ù |"
185,280
"FEMALE"
1,553
"10531444417841781226.wav"
"Il-Milied huwa wieħed mill-aktar festi importanti tal-Kristjaneżmu, u huwa ċċelebrat bħala għeluq snin Ġesù."
"il-milied huwa wieħed mill-aktar festi importanti tal-kristjaneżmu u huwa ċċelebrat bħala għeluq snin ġesù"
"i l - m i l i e d | h u w a | w i e ħ e d | m i l l - a k t a r | f e s t i | i m p o r t a n t i | t a l - k r i s t j a n e ż m u | u | h u w a | ċ ċ e l e b r a t | b ħ a l a | g ħ e l u q | s n i n | ġ e s ù |"
167,040
"MALE"
1,553
"3738434032770035832.wav"
"Il-Milied huwa wieħed mill-aktar festi importanti tal-Kristjaneżmu, u huwa ċċelebrat bħala għeluq snin Ġesù."
"il-milied huwa wieħed mill-aktar festi importanti tal-kristjaneżmu u huwa ċċelebrat bħala għeluq snin ġesù"
"i l - m i l i e d | h u w a | w i e ħ e d | m i l l - a k t a r | f e s t i | i m p o r t a n t i | t a l - k r i s t j a n e ż m u | u | h u w a | ċ ċ e l e b r a t | b ħ a l a | g ħ e l u q | s n i n | ġ e s ù |"
148,800
"FEMALE"
1,511
"6397931914939647273.wav"
"Ftit wara, uffiċjali mgħammra b’tagħmir għall-irvellijiet daħlu fil-bitħa u dawwru lill-priġunieri bil-gass tad-dmugħ."
"ftit wara uffiċjali mgħammra b'tagħmir għall-irvellijiet daħlu fil-bitħa u dawwru lill-priġunieri bil-gass tad-dmugħ"
"f t i t | w a r a | u f f i ċ j a l i | m g ħ a m m r a | b ' t a g ħ m i r | g ħ a l l - i r v e l l i j i e t | d a ħ l u | f i l - b i t ħ a | u | d a w w r u | l i l l - p r i ġ u n i e r i | b i l - g a s s | t a d - d m u g ħ |"
191,040
"FEMALE"
1,511
"17136294603799789247.wav"
"Ftit wara, uffiċjali mgħammra b’tagħmir għall-irvellijiet daħlu fil-bitħa u dawwru lill-priġunieri bil-gass tad-dmugħ."
"ftit wara uffiċjali mgħammra b'tagħmir għall-irvellijiet daħlu fil-bitħa u dawwru lill-priġunieri bil-gass tad-dmugħ"
"f t i t | w a r a | u f f i ċ j a l i | m g ħ a m m r a | b ' t a g ħ m i r | g ħ a l l - i r v e l l i j i e t | d a ħ l u | f i l - b i t ħ a | u | d a w w r u | l i l l - p r i ġ u n i e r i | b i l - g a s s | t a d - d m u g ħ |"
183,360
"FEMALE"
1,636
"10518194018256182348.wav"
"L-Ispanjoli bdew il-perjodu tal-kolonizzazzjoni li dam tliet sekli."
"l-ispanjoli bdew il-perjodu tal-kolonizzazzjoni li dam tliet sekli"
"l - i s p a n j o l i | b d e w | i l - p e r j o d u | t a l - k o l o n i z z a z z j o n i | l i | d a m | t l i e t | s e k l i |"
120,000
"FEMALE"
1,636
"1825391075680950256.wav"
"L-Ispanjoli bdew il-perjodu tal-kolonizzazzjoni li dam tliet sekli."
"l-ispanjoli bdew il-perjodu tal-kolonizzazzjoni li dam tliet sekli"
"l - i s p a n j o l i | b d e w | i l - p e r j o d u | t a l - k o l o n i z z a z z j o n i | l i | d a m | t l i e t | s e k l i |"
111,360
"FEMALE"
1,636
"11701232587851851942.wav"
"L-Ispanjoli bdew il-perjodu tal-kolonizzazzjoni li dam tliet sekli."
"l-ispanjoli bdew il-perjodu tal-kolonizzazzjoni li dam tliet sekli"
"l - i s p a n j o l i | b d e w | i l - p e r j o d u | t a l - k o l o n i z z a z z j o n i | l i | d a m | t l i e t | s e k l i |"
161,280
"FEMALE"
1,620
"9244207491054555239.wav"
"It-tisjir Ġavaniż, li issa huwa disponibbli b’mod wiesa’ fl-arċipelagu, jinkludi firxa ta’ dixxijiet imħawwrin b’mod sempli, u l-aromatizzanti predominanti favoriti tal-Ġavaniżi huma l-karawett, iċ-ċilis, iz-zokkor (speċjalment iz-zokkor tal-ġewż tal-Indi Ġavaniż) u diversi ħwawar aromatiċi."
"it-tisjir ġavaniż li issa huwa disponibbli b’mod wiesa’ fl-arċipelagu jinkludi firxa ta’ dixxijiet imħawwrin b’mod sempli u l-aromatizzanti predominanti favoriti tal-ġavaniżi huma l-karawett iċ-ċilis iz-zokkor speċjalment iz-zokkor tal-ġewż tal-indi ġavaniż u diversi ħwawar aromatiċi"
"i t - t i s j i r | ġ a v a n i ż | l i | i s s a | h u w a | d i s p o n i b b l i | b ’ m o d | w i e s a ’ | f l - a r ċ i p e l a g u | j i n k l u d i | f i r x a | t a ’ | d i x x i j i e t | i m ħ a w w r i n | b ’ m o d | s e m p l i | u | l - a r o m a t i z z a n t i | p r e d o m i n a n t i | f a v o r i t i | t a l - ġ a v a n i ż i | h u m a | l - k a r a w e t t | i ċ - ċ i l i s | i z - z o k k o r | s p e ċ j a l m e n t | i z - z o k k o r | t a l - ġ e w ż | t a l - i n d i | ġ a v a n i ż | u | d i v e r s i | ħ w a w a r | a r o m a t i ċ i |"
432,960
"MALE"
1,620
"5982452785284196035.wav"
"It-tisjir Ġavaniż, li issa huwa disponibbli b’mod wiesa’ fl-arċipelagu, jinkludi firxa ta’ dixxijiet imħawwrin b’mod sempli, u l-aromatizzanti predominanti favoriti tal-Ġavaniżi huma l-karawett, iċ-ċilis, iz-zokkor (speċjalment iz-zokkor tal-ġewż tal-Indi Ġavaniż) u diversi ħwawar aromatiċi."
"it-tisjir ġavaniż li issa huwa disponibbli b’mod wiesa’ fl-arċipelagu jinkludi firxa ta’ dixxijiet imħawwrin b’mod sempli u l-aromatizzanti predominanti favoriti tal-ġavaniżi huma l-karawett iċ-ċilis iz-zokkor speċjalment iz-zokkor tal-ġewż tal-indi ġavaniż u diversi ħwawar aromatiċi"
"i t - t i s j i r | ġ a v a n i ż | l i | i s s a | h u w a | d i s p o n i b b l i | b ’ m o d | w i e s a ’ | f l - a r ċ i p e l a g u | j i n k l u d i | f i r x a | t a ’ | d i x x i j i e t | i m ħ a w w r i n | b ’ m o d | s e m p l i | u | l - a r o m a t i z z a n t i | p r e d o m i n a n t i | f a v o r i t i | t a l - ġ a v a n i ż i | h u m a | l - k a r a w e t t | i ċ - ċ i l i s | i z - z o k k o r | s p e ċ j a l m e n t | i z - z o k k o r | t a l - ġ e w ż | t a l - i n d i | ġ a v a n i ż | u | d i v e r s i | ħ w a w a r | a r o m a t i ċ i |"
381,120
"FEMALE"
1,541
"12457008852582368724.wav"
"Il-kumpaniji tal-kurrier jitħallsu sew talli jikkonsenjaw l-affarijiet malajr. Spiss, il-ħin huwa importanti ħafna fil-każ ta’ dokumenti kummerċjali, merkanzija jew spare parts għal tiswijiet urġenti."
"il-kumpaniji tal-kurrier jitħallsu sew talli jikkonsenjaw l-affarijiet malajr spiss il-ħin huwa importanti ħafna fil-każ ta' dokumenti kummerċjali merkanzija jew spare parts għal tiswijiet urġenti"
"i l - k u m p a n i j i | t a l - k u r r i e r | j i t ħ a l l s u | s e w | t a l l i | j i k k o n s e n j a w | l - a f f a r i j i e t | m a l a j r | s p i s s | i l - ħ i n | h u w a | i m p o r t a n t i | ħ a f n a | f i l - k a ż | t a ' | d o k u m e n t i | k u m m e r ċ j a l i | m e r k a n z i j a | j e w | s p a r e | p a r t s | g ħ a l | t i s w i j i e t | u r ġ e n t i |"
292,800
"MALE"
1,541
"13276733261517577209.wav"
"Il-kumpaniji tal-kurrier jitħallsu sew talli jikkonsenjaw l-affarijiet malajr. Spiss, il-ħin huwa importanti ħafna fil-każ ta’ dokumenti kummerċjali, merkanzija jew spare parts għal tiswijiet urġenti."
"il-kumpaniji tal-kurrier jitħallsu sew talli jikkonsenjaw l-affarijiet malajr spiss il-ħin huwa importanti ħafna fil-każ ta' dokumenti kummerċjali merkanzija jew spare parts għal tiswijiet urġenti"
"i l - k u m p a n i j i | t a l - k u r r i e r | j i t ħ a l l s u | s e w | t a l l i | j i k k o n s e n j a w | l - a f f a r i j i e t | m a l a j r | s p i s s | i l - ħ i n | h u w a | i m p o r t a n t i | ħ a f n a | f i l - k a ż | t a ' | d o k u m e n t i | k u m m e r ċ j a l i | m e r k a n z i j a | j e w | s p a r e | p a r t s | g ħ a l | t i s w i j i e t | u r ġ e n t i |"
279,360
"MALE"
1,571
"16494016719135914327.wav"
"L-Għarab ġabu wkoll l-Iżlam fl-artijiet, u dan inxtered bil-kbir fil-Komoros u l-Mayotte."
"l-għarab ġabu wkoll l-iżlam fl-artijiet u dan inxtered bil-kbir fil-komoros u l-mayotte"
"l - g ħ a r a b | ġ a b u | w k o l l | l - i ż l a m | f l - a r t i j i e t | u | d a n | i n x t e r e d | b i l - k b i r | f i l - k o m o r o s | u | l - m a y o t t e |"
122,880
"FEMALE"
1,571
"8284429686359183675.wav"
"L-Għarab ġabu wkoll l-Iżlam fl-artijiet, u dan inxtered bil-kbir fil-Komoros u l-Mayotte."
"l-għarab ġabu wkoll l-iżlam fl-artijiet u dan inxtered bil-kbir fil-komoros u l-mayotte"
"l - g ħ a r a b | ġ a b u | w k o l l | l - i ż l a m | f l - a r t i j i e t | u | d a n | i n x t e r e d | b i l - k b i r | f i l - k o m o r o s | u | l - m a y o t t e |"
144,960
"FEMALE"
1,571
"4634163292253117165.wav"
"L-Għarab ġabu wkoll l-Iżlam fl-artijiet, u dan inxtered bil-kbir fil-Komoros u l-Mayotte."
"l-għarab ġabu wkoll l-iżlam fl-artijiet u dan inxtered bil-kbir fil-komoros u l-mayotte"
"l - g ħ a r a b | ġ a b u | w k o l l | l - i ż l a m | f l - a r t i j i e t | u | d a n | i n x t e r e d | b i l - k b i r | f i l - k o m o r o s | u | l - m a y o t t e |"
152,640
"MALE"
1,639
"3499132645806748972.wav"
"Peress li l-istudenti ħafna drabi huma l-iktar udjenza kritika, il-kittieb tal-blog jibda jaħdem biex itejjeb il-kitba ħalli ma jiġix ikkritikat."
"peress li l-istudenti ħafna drabi huma l-iktar udjenza kritika il-kittieb tal-blog jibda jaħdem biex itejjeb il-kitba ħalli ma jiġix ikkritikat"
"p e r e s s | l i | l - i s t u d e n t i | ħ a f n a | d r a b i | h u m a | l - i k t a r | u d j e n z a | k r i t i k a | i l - k i t t i e b | t a l - b l o g | j i b d a | j a ħ d e m | b i e x | i t e j j e b | i l - k i t b a | ħ a l l i | m a | j i ġ i x | i k k r i t i k a t |"
212,160
"MALE"
1,639
"15752020772011387591.wav"
"Peress li l-istudenti ħafna drabi huma l-iktar udjenza kritika, il-kittieb tal-blog jibda jaħdem biex itejjeb il-kitba ħalli ma jiġix ikkritikat."
"peress li l-istudenti ħafna drabi huma l-iktar udjenza kritika il-kittieb tal-blog jibda jaħdem biex itejjeb il-kitba ħalli ma jiġix ikkritikat"
"p e r e s s | l i | l - i s t u d e n t i | ħ a f n a | d r a b i | h u m a | l - i k t a r | u d j e n z a | k r i t i k a | i l - k i t t i e b | t a l - b l o g | j i b d a | j a ħ d e m | b i e x | i t e j j e b | i l - k i t b a | ħ a l l i | m a | j i ġ i x | i k k r i t i k a t |"
213,120
"MALE"
1,639
"4326052772999187941.wav"
"Peress li l-istudenti ħafna drabi huma l-iktar udjenza kritika, il-kittieb tal-blog jibda jaħdem biex itejjeb il-kitba ħalli ma jiġix ikkritikat."
"peress li l-istudenti ħafna drabi huma l-iktar udjenza kritika il-kittieb tal-blog jibda jaħdem biex itejjeb il-kitba ħalli ma jiġix ikkritikat"
"p e r e s s | l i | l - i s t u d e n t i | ħ a f n a | d r a b i | h u m a | l - i k t a r | u d j e n z a | k r i t i k a | i l - k i t t i e b | t a l - b l o g | j i b d a | j a ħ d e m | b i e x | i t e j j e b | i l - k i t b a | ħ a l l i | m a | j i ġ i x | i k k r i t i k a t |"
264,960
"FEMALE"
1,622
"17742286721525194238.wav"
"Il-President tal-Istati Uniti George W. Bush laqa' l-istqarrija."
"il-president tal-istati uniti george w bush laqa' l-istqarrija"
"i l - p r e s i d e n t | t a l - i s t a t i | u n i t i | g e o r g e | w | b u s h | l a q a ' | l - i s t q a r r i j a |"
122,880
"FEMALE"
1,622
"13826285546276083447.wav"
"Il-President tal-Istati Uniti George W. Bush laqa' l-istqarrija."
"il-president tal-istati uniti george w bush laqa' l-istqarrija"
"i l - p r e s i d e n t | t a l - i s t a t i | u n i t i | g e o r g e | w | b u s h | l a q a ' | l - i s t q a r r i j a |"
149,760
"FEMALE"
1,622
"10438263335492449263.wav"
"Il-President tal-Istati Uniti George W. Bush laqa' l-istqarrija."
"il-president tal-istati uniti george w bush laqa' l-istqarrija"
"i l - p r e s i d e n t | t a l - i s t a t i | u n i t i | g e o r g e | w | b u s h | l a q a ' | l - i s t q a r r i j a |"
144,000
"FEMALE"
1,642
"13409020307224825913.wav"
"In-nefqiet tal-gwerra tal-imperjaliżmu tal-Istati Uniti fil-konkwista tal-Filippini tħallsu mill-poplu Filippin innifsu."
"in-nefqiet tal-gwerra tal-imperjaliżmu tal-istati uniti fil-konkwista tal-filippini tħallsu mill-poplu filippin innifsu"
"i n - n e f q i e t | t a l - g w e r r a | t a l - i m p e r j a l i ż m u | t a l - i s t a t i | u n i t i | f i l - k o n k w i s t a | t a l - f i l i p p i n i | t ħ a l l s u | m i l l - p o p l u | f i l i p p i n | i n n i f s u |"
190,080
"FEMALE"
1,642
"15180407300384898295.wav"
"In-nefqiet tal-gwerra tal-imperjaliżmu tal-Istati Uniti fil-konkwista tal-Filippini tħallsu mill-poplu Filippin innifsu."
"in-nefqiet tal-gwerra tal-imperjaliżmu tal-istati uniti fil-konkwista tal-filippini tħallsu mill-poplu filippin innifsu"
"i n - n e f q i e t | t a l - g w e r r a | t a l - i m p e r j a l i ż m u | t a l - i s t a t i | u n i t i | f i l - k o n k w i s t a | t a l - f i l i p p i n i | t ħ a l l s u | m i l l - p o p l u | f i l i p p i n | i n n i f s u |"
183,360
"FEMALE"
1,642
"1358427755640990632.wav"
"In-nefqiet tal-gwerra tal-imperjaliżmu tal-Istati Uniti fil-konkwista tal-Filippini tħallsu mill-poplu Filippin innifsu."
"in-nefqiet tal-gwerra tal-imperjaliżmu tal-istati uniti fil-konkwista tal-filippini tħallsu mill-poplu filippin innifsu"
"i n - n e f q i e t | t a l - g w e r r a | t a l - i m p e r j a l i ż m u | t a l - i s t a t i | u n i t i | f i l - k o n k w i s t a | t a l - f i l i p p i n i | t ħ a l l s u | m i l l - p o p l u | f i l i p p i n | i n n i f s u |"
186,240
"MALE"
1,629
"16359883782326866376.wav"
"Xi rapporti prrovdew li n-numru uffiċjali tal-imwiet huma tmienja, u rapporti uffiċjali jikkonfermaw li kien hemm sa 30 midruba; iżda n-numri finali għadhom mhumiex magħrufin."
"xi rapporti prrovdew li n-numru uffiċjali tal-imwiet huma tmienja u rapporti uffiċjali jikkonfermaw li kien hemm sa 30 midruba iżda n-numri finali għadhom mhumiex magħrufin"
"x i | r a p p o r t i | p r r o v d e w | l i | n - n u m r u | u f f i ċ j a l i | t a l - i m w i e t | h u m a | t m i e n j a | u | r a p p o r t i | u f f i ċ j a l i | j i k k o n f e r m a w | l i | k i e n | h e m m | s a | 3 0 | m i d r u b a | i ż d a | n - n u m r i | f i n a l i | g ħ a d h o m | m h u m i e x | m a g ħ r u f i n |"
242,880
"MALE"
1,629
"10731314913345224420.wav"
"Xi rapporti prrovdew li n-numru uffiċjali tal-imwiet huma tmienja, u rapporti uffiċjali jikkonfermaw li kien hemm sa 30 midruba; iżda n-numri finali għadhom mhumiex magħrufin."
"xi rapporti prrovdew li n-numru uffiċjali tal-imwiet huma tmienja u rapporti uffiċjali jikkonfermaw li kien hemm sa 30 midruba iżda n-numri finali għadhom mhumiex magħrufin"
"x i | r a p p o r t i | p r r o v d e w | l i | n - n u m r u | u f f i ċ j a l i | t a l - i m w i e t | h u m a | t m i e n j a | u | r a p p o r t i | u f f i ċ j a l i | j i k k o n f e r m a w | l i | k i e n | h e m m | s a | 3 0 | m i d r u b a | i ż d a | n - n u m r i | f i n a l i | g ħ a d h o m | m h u m i e x | m a g ħ r u f i n |"
242,880
"MALE"
1,629
"17667444987039223325.wav"
"Xi rapporti prrovdew li n-numru uffiċjali tal-imwiet huma tmienja, u rapporti uffiċjali jikkonfermaw li kien hemm sa 30 midruba; iżda n-numri finali għadhom mhumiex magħrufin."
"xi rapporti prrovdew li n-numru uffiċjali tal-imwiet huma tmienja u rapporti uffiċjali jikkonfermaw li kien hemm sa 30 midruba iżda n-numri finali għadhom mhumiex magħrufin"
"x i | r a p p o r t i | p r r o v d e w | l i | n - n u m r u | u f f i ċ j a l i | t a l - i m w i e t | h u m a | t m i e n j a | u | r a p p o r t i | u f f i ċ j a l i | j i k k o n f e r m a w | l i | k i e n | h e m m | s a | 3 0 | m i d r u b a | i ż d a | n - n u m r i | f i n a l i | g ħ a d h o m | m h u m i e x | m a g ħ r u f i n |"
250,560
"MALE"
1,574
"5631897663462391699.wav"
"Ix-xitwa tista' tkun kiesħa b'mod qarrieq: it-temperaturi rari jinżlu taħt l-iffriżar, imma r-riħ u l-umdità jingħaqdu biex tinħass aktar kesħa minn dik li jindika t-termometru."
"ix-xitwa tista' tkun kiesħa b'mod qarrieq it-temperaturi rari jinżlu taħt l-iffriżar imma r-riħ u l-umdità jingħaqdu biex tinħass aktar kesħa minn dik li jindika t-termometru"
"i x - x i t w a | t i s t a ' | t k u n | k i e s ħ a | b ' m o d | q a r r i e q | i t - t e m p e r a t u r i | r a r i | j i n ż l u | t a ħ t | l - i f f r i ż a r | i m m a | r - r i ħ | u | l - u m d i t à | j i n g ħ a q d u | b i e x | t i n ħ a s s | a k t a r | k e s ħ a | m i n n | d i k | l i | j i n d i k a | t - t e r m o m e t r u |"
267,840
"MALE"
1,574
"9096852547509786818.wav"
"Ix-xitwa tista' tkun kiesħa b'mod qarrieq: it-temperaturi rari jinżlu taħt l-iffriżar, imma r-riħ u l-umdità jingħaqdu biex tinħass aktar kesħa minn dik li jindika t-termometru."
"ix-xitwa tista' tkun kiesħa b'mod qarrieq it-temperaturi rari jinżlu taħt l-iffriżar imma r-riħ u l-umdità jingħaqdu biex tinħass aktar kesħa minn dik li jindika t-termometru"
"i x - x i t w a | t i s t a ' | t k u n | k i e s ħ a | b ' m o d | q a r r i e q | i t - t e m p e r a t u r i | r a r i | j i n ż l u | t a ħ t | l - i f f r i ż a r | i m m a | r - r i ħ | u | l - u m d i t à | j i n g ħ a q d u | b i e x | t i n ħ a s s | a k t a r | k e s ħ a | m i n n | d i k | l i | j i n d i k a | t - t e r m o m e t r u |"
238,080
"FEMALE"
1,574
"591354370607154749.wav"
"Ix-xitwa tista' tkun kiesħa b'mod qarrieq: it-temperaturi rari jinżlu taħt l-iffriżar, imma r-riħ u l-umdità jingħaqdu biex tinħass aktar kesħa minn dik li jindika t-termometru."
"ix-xitwa tista' tkun kiesħa b'mod qarrieq it-temperaturi rari jinżlu taħt l-iffriżar imma r-riħ u l-umdità jingħaqdu biex tinħass aktar kesħa minn dik li jindika t-termometru"
"i x - x i t w a | t i s t a ' | t k u n | k i e s ħ a | b ' m o d | q a r r i e q | i t - t e m p e r a t u r i | r a r i | j i n ż l u | t a ħ t | l - i f f r i ż a r | i m m a | r - r i ħ | u | l - u m d i t à | j i n g ħ a q d u | b i e x | t i n ħ a s s | a k t a r | k e s ħ a | m i n n | d i k | l i | j i n d i k a | t - t e r m o m e t r u |"
262,080
"FEMALE"
1,540
"2938315470410569820.wav"
"Bħala prinċipju, il-Buddiżmu Tibetan huwa sempliċi ħafna. Huwa jikkonsisti f’Yoga Kundalini, meditazzjoni u l-idea li l-imħabba taċċetta kollox."
"bħala prinċipju il-buddiżmu tibetan huwa sempliċi ħafna huwa jikkonsisti f'yoga kundalini meditazzjoni u l-idea li l-imħabba taċċetta kollox"
"b ħ a l a | p r i n ċ i p j u | i l - b u d d i ż m u | t i b e t a n | h u w a | s e m p l i ċ i | ħ a f n a | h u w a | j i k k o n s i s t i | f ' y o g a | k u n d a l i n i | m e d i t a z z j o n i | u | l - i d e a | l i | l - i m ħ a b b a | t a ċ ċ e t t a | k o l l o x |"
211,200
"FEMALE"
1,540
"11857922265010257160.wav"
"Bħala prinċipju, il-Buddiżmu Tibetan huwa sempliċi ħafna. Huwa jikkonsisti f’Yoga Kundalini, meditazzjoni u l-idea li l-imħabba taċċetta kollox."
"bħala prinċipju il-buddiżmu tibetan huwa sempliċi ħafna huwa jikkonsisti f'yoga kundalini meditazzjoni u l-idea li l-imħabba taċċetta kollox"
"b ħ a l a | p r i n ċ i p j u | i l - b u d d i ż m u | t i b e t a n | h u w a | s e m p l i ċ i | ħ a f n a | h u w a | j i k k o n s i s t i | f ' y o g a | k u n d a l i n i | m e d i t a z z j o n i | u | l - i d e a | l i | l - i m ħ a b b a | t a ċ ċ e t t a | k o l l o x |"
199,680
"FEMALE"
1,540
"6661025391337092231.wav"
"Bħala prinċipju, il-Buddiżmu Tibetan huwa sempliċi ħafna. Huwa jikkonsisti f’Yoga Kundalini, meditazzjoni u l-idea li l-imħabba taċċetta kollox."
"bħala prinċipju il-buddiżmu tibetan huwa sempliċi ħafna huwa jikkonsisti f'yoga kundalini meditazzjoni u l-idea li l-imħabba taċċetta kollox"
"b ħ a l a | p r i n ċ i p j u | i l - b u d d i ż m u | t i b e t a n | h u w a | s e m p l i ċ i | ħ a f n a | h u w a | j i k k o n s i s t i | f ' y o g a | k u n d a l i n i | m e d i t a z z j o n i | u | l - i d e a | l i | l - i m ħ a b b a | t a ċ ċ e t t a | k o l l o x |"
235,200
"MALE"
1,627
"14569005134097882088.wav"
"L-ikliet ta' Ruma l-Antika ma setghux jinkludu l-ikel li ġie fl-Ewropa mill-Amerka jew mill-Asja fis-sekli ta' wara."
"l-ikliet ta' ruma l-antika ma setghux jinkludu l-ikel li ġie fl-ewropa mill-amerka jew mill-asja fis-sekli ta' wara"
"l - i k l i e t | t a ' | r u m a | l - a n t i k a | m a | s e t g h u x | j i n k l u d u | l - i k e l | l i | ġ i e | f l - e w r o p a | m i l l - a m e r k a | j e w | m i l l - a s j a | f i s - s e k l i | t a ' | w a r a |"
214,080
"FEMALE"
1,627
"1069038080268547060.wav"
"L-ikliet ta' Ruma l-Antika ma setghux jinkludu l-ikel li ġie fl-Ewropa mill-Amerka jew mill-Asja fis-sekli ta' wara."
"l-ikliet ta' ruma l-antika ma setghux jinkludu l-ikel li ġie fl-ewropa mill-amerka jew mill-asja fis-sekli ta' wara"
"l - i k l i e t | t a ' | r u m a | l - a n t i k a | m a | s e t g h u x | j i n k l u d u | l - i k e l | l i | ġ i e | f l - e w r o p a | m i l l - a m e r k a | j e w | m i l l - a s j a | f i s - s e k l i | t a ' | w a r a |"
174,720
"MALE"
1,627
"14407219552311118780.wav"
"L-ikliet ta' Ruma l-Antika ma setghux jinkludu l-ikel li ġie fl-Ewropa mill-Amerka jew mill-Asja fis-sekli ta' wara."
"l-ikliet ta' ruma l-antika ma setghux jinkludu l-ikel li ġie fl-ewropa mill-amerka jew mill-asja fis-sekli ta' wara"
"l - i k l i e t | t a ' | r u m a | l - a n t i k a | m a | s e t g h u x | j i n k l u d u | l - i k e l | l i | ġ i e | f l - e w r o p a | m i l l - a m e r k a | j e w | m i l l - a s j a | f i s - s e k l i | t a ' | w a r a |"
179,520
"MALE"
1,536
"14626840093933901997.wav"
"L-awtoritajiet lokali qed iwissu lir-residenti fil-viċinanza tal-impjant biex jibqgħu ġewwa, jitfu l-kundizzjonaturi tal-arja u ma jixorbux ilma tal-vit."
"l-awtoritajiet lokali qed iwissu lir-residenti fil-viċinanza tal-impjant biex jibqgħu ġewwa jitfu l-kundizzjonaturi tal-arja u ma jixorbux ilma tal-vit"
"l - a w t o r i t a j i e t | l o k a l i | q e d | i w i s s u | l i r - r e s i d e n t i | f i l - v i ċ i n a n z a | t a l - i m p j a n t | b i e x | j i b q g ħ u | ġ e w w a | j i t f u | l - k u n d i z z j o n a t u r i | t a l - a r j a | u | m a | j i x o r b u x | i l m a | t a l - v i t |"
226,560
"MALE"
1,536
"9935374980311067241.wav"
"L-awtoritajiet lokali qed iwissu lir-residenti fil-viċinanza tal-impjant biex jibqgħu ġewwa, jitfu l-kundizzjonaturi tal-arja u ma jixorbux ilma tal-vit."
"l-awtoritajiet lokali qed iwissu lir-residenti fil-viċinanza tal-impjant biex jibqgħu ġewwa jitfu l-kundizzjonaturi tal-arja u ma jixorbux ilma tal-vit"
"l - a w t o r i t a j i e t | l o k a l i | q e d | i w i s s u | l i r - r e s i d e n t i | f i l - v i ċ i n a n z a | t a l - i m p j a n t | b i e x | j i b q g ħ u | ġ e w w a | j i t f u | l - k u n d i z z j o n a t u r i | t a l - a r j a | u | m a | j i x o r b u x | i l m a | t a l - v i t |"
220,800
"MALE"
1,628
"13189140473910681891.wav"
"Prodotti tal-artiġjanat jistgħu jiġu definiti bħala antikitajiet, għalkemm huma iktar riċenti minn oġġetti simili prodotti fil-massa."
"prodotti tal-artiġjanat jistgħu jiġu definiti bħala antikitajiet għalkemm huma iktar riċenti minn oġġetti simili prodotti fil-massa"
"p r o d o t t i | t a l - a r t i ġ j a n a t | j i s t g ħ u | j i ġ u | d e f i n i t i | b ħ a l a | a n t i k i t a j i e t | g ħ a l k e m m | h u m a | i k t a r | r i ċ e n t i | m i n n | o ġ ġ e t t i | s i m i l i | p r o d o t t i | f i l - m a s s a |"
182,400
"FEMALE"
1,628
"17001407954743788984.wav"
"Prodotti tal-artiġjanat jistgħu jiġu definiti bħala antikitajiet, għalkemm huma iktar riċenti minn oġġetti simili prodotti fil-massa."
"prodotti tal-artiġjanat jistgħu jiġu definiti bħala antikitajiet għalkemm huma iktar riċenti minn oġġetti simili prodotti fil-massa"
"p r o d o t t i | t a l - a r t i ġ j a n a t | j i s t g ħ u | j i ġ u | d e f i n i t i | b ħ a l a | a n t i k i t a j i e t | g ħ a l k e m m | h u m a | i k t a r | r i ċ e n t i | m i n n | o ġ ġ e t t i | s i m i l i | p r o d o t t i | f i l - m a s s a |"
197,760
"MALE"
1,628
"4510887689228420578.wav"
"Prodotti tal-artiġjanat jistgħu jiġu definiti bħala antikitajiet, għalkemm huma iktar riċenti minn oġġetti simili prodotti fil-massa."
"prodotti tal-artiġjanat jistgħu jiġu definiti bħala antikitajiet għalkemm huma iktar riċenti minn oġġetti simili prodotti fil-massa"
"p r o d o t t i | t a l - a r t i ġ j a n a t | j i s t g ħ u | j i ġ u | d e f i n i t i | b ħ a l a | a n t i k i t a j i e t | g ħ a l k e m m | h u m a | i k t a r | r i ċ e n t i | m i n n | o ġ ġ e t t i | s i m i l i | p r o d o t t i | f i l - m a s s a |"
263,040
"FEMALE"
1,659
"16955944052671821133.wav"
"Ix-xjentisti jgħidu li l-isplużjoni kkawżata mill-kolliżjoni kienet kbira."
"ix-xjentisti jgħidu li l-isplużjoni kkawżata mill-kolliżjoni kienet kbira"
"i x - x j e n t i s t i | j g ħ i d u | l i | l - i s p l u ż j o n i | k k a w ż a t a | m i l l - k o l l i ż j o n i | k i e n e t | k b i r a |"
137,280
"FEMALE"
1,659
"17996673837881863216.wav"
"Ix-xjentisti jgħidu li l-isplużjoni kkawżata mill-kolliżjoni kienet kbira."
"ix-xjentisti jgħidu li l-isplużjoni kkawżata mill-kolliżjoni kienet kbira"
"i x - x j e n t i s t i | j g ħ i d u | l i | l - i s p l u ż j o n i | k k a w ż a t a | m i l l - k o l l i ż j o n i | k i e n e t | k b i r a |"
132,480
"MALE"
1,659
"8318689693289253251.wav"
"Ix-xjentisti jgħidu li l-isplużjoni kkawżata mill-kolliżjoni kienet kbira."
"ix-xjentisti jgħidu li l-isplużjoni kkawżata mill-kolliżjoni kienet kbira"
"i x - x j e n t i s t i | j g ħ i d u | l i | l - i s p l u ż j o n i | k k a w ż a t a | m i l l - k o l l i ż j o n i | k i e n e t | k b i r a |"
134,400
"FEMALE"
1,596
"14135277136298942310.wav"
"In-naturalisti u l-filosofi ffukaw fuq testi klassiċi u, b’mod partikolari, fuq il-Bibbja bil-Latin."
"in-naturalisti u l-filosofi ffukaw fuq testi klassiċi u b'mod partikolari fuq il-bibbja bil-latin"
"i n - n a t u r a l i s t i | u | l - f i l o s o f i | f f u k a w | f u q | t e s t i | k l a s s i ċ i | u | b ' m o d | p a r t i k o l a r i | f u q | i l - b i b b j a | b i l - l a t i n |"
220,800
"FEMALE"
1,596
"17670077305931146030.wav"
"In-naturalisti u l-filosofi ffukaw fuq testi klassiċi u, b’mod partikolari, fuq il-Bibbja bil-Latin."
"in-naturalisti u l-filosofi ffukaw fuq testi klassiċi u b'mod partikolari fuq il-bibbja bil-latin"
"i n - n a t u r a l i s t i | u | l - f i l o s o f i | f f u k a w | f u q | t e s t i | k l a s s i ċ i | u | b ' m o d | p a r t i k o l a r i | f u q | i l - b i b b j a | b i l - l a t i n |"
168,000
"FEMALE"
1,596
"9052503093068291975.wav"
"In-naturalisti u l-filosofi ffukaw fuq testi klassiċi u, b’mod partikolari, fuq il-Bibbja bil-Latin."
"in-naturalisti u l-filosofi ffukaw fuq testi klassiċi u b'mod partikolari fuq il-bibbja bil-latin"
"i n - n a t u r a l i s t i | u | l - f i l o s o f i | f f u k a w | f u q | t e s t i | k l a s s i ċ i | u | b ' m o d | p a r t i k o l a r i | f u q | i l - b i b b j a | b i l - l a t i n |"
181,440
"FEMALE"
End of preview (truncated to 100 rows)

No dataset card yet

New: Create and edit this dataset card directly on the website!

Contribute a Dataset Card
Downloads last month
4
Add dataset card
Evaluate models HF Leaderboard