Dataset Preview
Go to dataset viewer
id (string)tokens (sequence)ner_tags (sequence)
"0"
[ "Vertaling", "van", "die", "inligting", "in", "die", "oorblywende", "amptelike", "tale", "sal", "na", "verwagting", "teen", "Maart", "2007", "afgehandel", "wees", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0 ]
"1"
[ "Dienste-inligting", "word", "oorspronklik", "in", "Engels", "opgestel", ",", "waarna", "dit", "in", "die", "ander", "tale", "vertaal", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"2"
[ "Gebruik", "die", "Kontak", "ons", "bladsy", "om", "kommentaar", "te", "lewer", "oor", "of", "navraag", "te", "doen", "na", "die", "Regeringsdienste-webtuiste", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"3"
[ "Sien", "Terme", "en", "Voorwaardes", ",", "par.", "4.3", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"4"
[ "Regeringskommunikasie", "(", "GCIS", ")", "is", "verantwoordelik", "vir", "die", "oorkoepelende", "bestuur", "en", "koördinering", "van", "die", "webtuiste", "se", "inhoud", "." ]
[ 3, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"5"
[ "Ten", "einde", "PDF-dokumente", "te", "kan", "oopmaak", ",", "moet", "jy", "Adobe", "Acrobat", "Reader", "4", "of", "hoër", "op", "jou", "rekenaar", "geïnstalleer", "hê", "." ]
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"6"
[ "Soms", "neem", "dit", "lank", "om", "PDF-dokumente", "oop", "te", "maak", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0 ]
"7"
[ "Wanneer", "jy", "Internet", "Explorer", "as", "jou", "blaaier", "gebruik", ":" ]
[ 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"8"
[ "In", "die", "tuimel-kieslys", "wat", "verskyn", ",", "kies", "'", "Save", "Target", "As", "'", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"9"
[ "In", "die", "'", "Save", "As", "'", "venstertjie", ",", "kies", "die", "plek", "op", "jou", "hardeskyf", "waar", "jy", "die", "dokument", "wil", "stoor", "en", "klik", "op", "die", "'", "Save", "'", "knoppie", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"10"
[ "Maak", "jou", "Acrobat", "Reader", "toepassing", "oop", "en", "maak", "daarna", "die", "dokumente", "wat", "jy", "afgelaai", "het", "oop", "." ]
[ 0, 0, 3, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"11"
[ "Wanneer", "jy", "Netscape", "as", "jou", "blaaier", "gebruik", ":" ]
[ 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"12"
[ "In", "die", "'", "Save", "As", "'", "venstertjie", ",", "kies", "die", "plek", "op", "jou", "hardeskyf", "waar", "jy", "die", "dokument", "wil", "stoor", "en", "klik", "op", "die", "'", "Save", "'", "knoppie", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"13"
[ "Maak", "jou", "Acrobat", "Reader", "toepassing", "oop", "en", "maak", "daarna", "ook", "die", "dokumente", "wat", "jy", "afgelaai", "het", "oop", "." ]
[ 0, 0, 3, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"14"
[ "Kontak", "ons", "asseblief", "(", "electronic@gcis.gov.za", ")", "indien", "jy", "enige", "probleme", "met", "die", "webtuiste", "ondervind", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"15"
[ "Indien", "'n", "vereniging", ",", "maatskappy", "of", "beslote", "korporasie", "nie", "sy", "skuld", "kan", "of", "wil", "betaal", "nie", "en", "ook", "nie", "sy", "verpligtinge", "kan", "nakom", "nie", "(", "weens", "insolvensie", ",", "wanbestuur", "of", "om", "enige", "ander", "rede", ")", "mag", "die", "Direkteur-generaal", "van", "Handel", "en", "Nywerheid", "'n", "sakeonderneming", "onder", "administrasie", "plaas", "of", "laat", "likwideer", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"16"
[ "Indien", "die", "hof", "beslis", "dat", "die", "Direkteur-generaal", "die", "vereniging", "of", "voorlopige", "vereniging", "onder", "administrasie", "moet", "plaas", ",", "sal", "hy", "of", "sy", "oor", "die", "nodige", "gesag", "beskik", "om", "die", "vereniging", "of", "voorlopige", "vereniging", "se", "sake", "ooreenkomstig", "die", "voorwaardes", "van", "die", "Maatskappywet", ",", "1973", "te", "administreer", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0 ]
"17"
[ "Indien", "die", "vereniging", "of", "voorlopige", "vereniging", "skriftelik", "by", "die", "Direkteur-generaal", "daarom", "aansoek", "doen", ",", "kan", "hy", "of", "sy", "die", "vereniging", "of", "voorlopige", "vereniging", "deregistreer", "indien", "hy", "of", "sy", "tevrede", "is", "dat" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"18"
[ "In", "sy", "beslissing", "sal", "die", "hof", "enige", "moontlike", "aanbevelings", "deur", "die", "Direkteur-generaal", "oor", "die", "verdeling", "van", "bates", "in", "ag", "neem", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"19"
[ "In", "die", "geval", "van", "'n", "maatskappy", "of", "beslote", "korporasie", "(", "BK", ")", "kan", "enige", "belanghebbende", "party", ",", "direkteur", "of", "ouditeur", "van", "die", "maatskappy", ",", "die", "Suid-Afrikaanse", "Inkomstediens", "(", "SAID", ")", "of", "die", "Registrateur", "van", "Maatskappye", "om", "die", "deregistrasie", "van", "'n", "maatskappy", "of", "BK", "aansoek", "doen", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 3, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"20"
[ "Hierdie", "voorkeurbehandeling", "is", "egter", "net", "van", "toepassing", "op", "organisasies", "wat", "aan", "die", "bepalings", "van", "die", "Wet", "op", "Organisasies", "sonder", "Winsoogmerk", ",", "1997", "en", "verwante", "wetgewing", "voldoen", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"21"
[ "Organisasies", "wat", "vir", "vrystelling", "aansoek", "wil", "doen", ",", "moet", "in", "een", "van", "die", "onderstaande", "kategorieë", "val", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"22"
[ "So", "'n", "artikel", "21-maatskappy", "moet", "'n", "akte", "van", "oprigting", "as", "stigtingsdokument", "hê", "en", "by", "die", "Registrateur", "van", "Maatskappye", "geregistreer", "wees", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0 ]
"23"
[ "As", "die", "stigtingsdokument", "nie", "aan", "die", "voorwaardes", "van", "Artikel", "30", "van", "die", "Wet", "op", "Organisasies", "sonder", "Winsoogmerk", ",", "1997", "voldoen", "nie", ",", "moet", "'n", "geskrewe", "onderneming", "wat", "deur", "die", "aansoeker", "onderteken", "is", ",", "saam", "met", "die", "aansoekvorm", "ingedien", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"24"
[ "Organisasies", "wat", "tans", "nie", "formeel", "van", "inkomstebelasting", "vrygestel", "is", "nie", ",", "kan", "'n", "ingevulde", "aansoekvorm", "indien", ",", "saam", "met", "die", "nodige", "ondersteunende", "dokumente", "en", "die", "ondertekende", "geskrewe", "onderneming", "waarin", "persone", "wat", "in", "'n", "fidusiêre", "hoedanigheid", "optree", ",", "onderneem", "om", "aan", "die", "voorwaardes", "van", "Artikel", "30", "van", "die", "Wet", "op", "Organisasies", "sonder", "Winsoogmerk", ",", "1997", ",", "te", "voldoen", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0 ]
"25"
[ "maatskappy", ":", "Heg", "'n", "kopie", "van", "die", "akte", "van", "oprigting", "aan", "(", "insluitende", "kopieë", "van", "al", "die", "geregistreerde", "spesiale", "besluite", "wat", "die", "akte", "van", "oprigting", "wysig", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"26"
[ "trust", ":", "Heg", "'n", "kopie", "van", "die", "trustakte", "en", "enige", "daaropvolgende", "aktes", "van", "wysiging", "aan" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"27"
[ "vereniging", "van", "persone", ":", "Heg", "'n", "kopie", "van", "die", "jongste", "weergawe", "van", "die", "grondwet", "aan", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"28"
[ "Organisasies", "wat", "gestig", "is", "met", "die", "hoofdoelstelling", "om", "stipendiums", ",", "studiebeurse", "en", "ander", "toekennings", "vir", "studie", ",", "navorsing", "en", "onderrig", "te", "verskaf", ",", "moet", "naas", "al", "die", "ondersteunende", "dokumente", "wat", "hierbo", "genoem", "is", "ook", "'n", "EI", "3", "Geskrewe", "Onderneming", "invul", "en", "indien", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0 ]
"29"
[ "Openbare", "en", "onafhanklike", "(", "privaat", ")", "skole", ",", "hoëronderwysinstellings", ",", "instellings", "vir", "volwassene-", "basiese", "onderwys", "en", "opleiding", "(", "VBOO", ")", "en", "instellings", "vir", "verdere", "onderwys", "en", "opleiding", "(", "VOO", ")", "moet", "'n", "kopie", "van", "'n", "registrasiesertifikaat", "wat", "deur", "die", "betrokke", "opvoedkundige", "owerheid", "uitgereik", "is", ",", "indien", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"30"
[ "Jou", "kinders", "se", "reg", "op", "onderhoud", "is", "nie", "afhanklik", "van", "jou", "siening", "van", "die", "ander", "ouer", "se", "gedrag", "nie", ".", "Jy", "moet", "steeds", "onderhoud", "betaal", ",", "selfs", "indien", "die", "ander", "ouer" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"31"
[ "Deur", "middel", "van", "'n", "bevel", "wat", "aan", "die", "werkgewer", "van", "persoon", "wat", "aanspreeklik", "is", "vir", "die", "betaling", "van", "onderhoud", "opdrag", "gee", "om", "die", "onderhoudsbetalings", "regstreeks", "van", "sy", "werknemer", "se", "salaris", "af", "te", "trek", ",", "in", "ooreenstemming", "met", "die", "Wet", "op", "Onderhoud", ",", "1998" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8 ]
"32"
[ "In", "die", "afdeling", "Soort", "kliënt", ":" ]
[ 0, 0, 0, 7, 8, 0 ]
"33"
[ "Verstrek", "die", "volgende", "inligting", "in", "die", "afdeling", "Invoerdersbesonderhede", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
"34"
[ "wie", "verantwoordelik", "sal", "wees", "vir", "die", "opstel", "en", "voorlegging", "van", "dokumente", "aan", "die", "Suid-Afrikaanse", "Inkomstediens", ";", "en" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0 ]
"35"
[ "Vul", "die", "aansoekvorm", "in", "en", "handig", "dit", "in", "by", "die", "naaste", "SAID-doeane-en-aksynskantoor", "in", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0 ]
"36"
[ "'n", "Permit", "van", "die", "Departement", "van", "Handel", "en", "Nywerheid", "-", "indien", "van", "toepassing" ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0 ]
"37"
[ "Verstrek", "die", "volgende", "inligting", "in", "die", "Handelsbesonderhede-gedeelte", "(", "Kliënttipe", "II", ")", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 8, 0, 0 ]
"38"
[ "Verstrek", "die", "volgende", "inligting", "in", "die", "gedeelte", "getiteld", "Besonderhede", "van", "kortingspakhuis", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0 ]
"39"
[ "Verstrek", "die", "volgende", "inligting", "in", "die", "Verklaring-gedeelte", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0 ]
"40"
[ "Dien", "die", "ingevulde", "vorm", "by", "die", "naaste", "doeane-", "en", "aksynskantoor", "van", "die", "SAID", "in", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0 ]
"41"
[ "die", "besigheid", "se", "registrasiesertifikaat", ",", "wat", "deur", "die", "Registrateur", "van", "Maatskappye", "of", ",", "in", "die", "geval", "van", "'n", "trust", ",", "deur", "die", "Meester", "van", "die", "Hooggeregshof", "uitgereik", "is" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 0, 0 ]
"42"
[ "'n", "Permit", "van", "die", "Departement", "van", "Handel", "en", "Nywerheid", "(", "indien", "van", "toepassing", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"43"
[ "die", "besonderhede", "en", "bewoording", "op", "die", "etiket", "of", "houer", "mag", "nie", "verander", "word", "sonder", "vooraf", "goedkeuring", "van", "die", "registrateur", "nie" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"44"
[ "die", "sak-", "of", "houergrootte", "mag", "nie", "verander", "word", "sonder", "vooraf", "geskrewe", "goedkeuring", "van", "die", "registrateur", "nie", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"45"
[ "Dien", "aansoekvorms", "in", "duplikaat", "in", "en", "vul", "die", "vorms", "volledig", "in", ",", "sonder", "om", "te", "verwys", "na", "vorige", "aansoeke", ",", "bladsynommers", "of", "ander", "produkte", "(", "ten", "minste", "een", "afskrif", "van", "die", "aansoekvorms", "moet", "'n", "oorspronklike", "handtekening", "hê", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"46"
[ "die", "besonderhede", "en", "bewoording", "op", "die", "etiket", "of", "houer", "mag", "nie", "verander", "word", "sonder", "vooraf", "goedkeuring", "van", "die", "registrateur", "nie" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"47"
[ "die", "sak-", "of", "houergrootte", "mag", "nie", "verander", "word", "sonder", "vooraf", "geskrewe", "goedkeuring", "van", "die", "registrateur", "nie", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"48"
[ "Dien", "aansoekvorms", "in", "duplikaat", "in", "en", "vul", "die", "vorms", "volledig", "in", ",", "sonder", "om", "te", "verwys", "na", "vorige", "aansoeke", ",", "bladsynommers", "of", "ander", "produkte", "(", "ten", "minste", "een", "afskrif", "van", "die", "aansoekvorms", "moet", "'n", "oorspronklike", "handtekening", "hê", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"49"
[ "Planttelersregte", "word", "slegs", "toegestaan", "vir", "variëteite", "van", "dié", "soorte", "plante", "wat", "ingevolge", "die", "Wet", "op", "Planttelersregte", ",", "1976", "verklaar", "is", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0 ]
"50"
[ "Voortplantingsmateriaal", "aan", "die", "DUS-vereistes", "(", "onderskeibaarheid", ",", "eenvormigheid", "en", "stabiliteit", ")", "voldoen", ",", "naamlik", ":" ]
[ 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"51"
[ "Dokumente", "en", "voortplantingsmateriaal", "moet", "op", "voorgeskrewe", "datums", "by", "die", "Registrateur", "ingedien", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"52"
[ "Jy", "kan", "hierdie", "datums", ",", "asook", "inligting", "oor", "die", "hoeveelheid", "van", "die", "voortplantingsmateriaal", "wat", "ingedien", "moet", "word", "en", "die", "plek", "van", "indiening", ",", "kan", "by", "die", "Registrateur", "aanvra", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"53"
[ "Om", "seewatervis", "op", "rekreasiegrondslag", "in", "te", "voer", ",", "moet", "jy", "aansoek", "doen", "om", "'n", "rekreasie-invoerpermit", "wat", "deur", "die", "Minister", "van", "Omgewingsake", "en", "Toerisme", "(", "DEA&T", ")", ",", "of", "gedelegeerde", "instansie", ",", "uitgereik", "sal", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"54"
[ "LW", ":", "Hierdie", "invoerpermit", "sluit", "varswatervis", "uit", ",", "want", "dit", "word", "deur", "die", "Departement", "van", "Landbou", "geadministreer", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0 ]
"55"
[ "Aansoek", "om", "'n", "invoerpermit", "vir", "lewende", "varswatervis", "of", "tropiese", "vis", "moet", "by", "die", "Departement", "van", "Landbou", "ingedien", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0 ]
"56"
[ "Geen", "spesie", "wat", "deur", "die", "Konvensie", "oor", "Internasionale", "Handel", "in", "Bedreigde", "Spesies", "van", "Wilde", "Fauna", "en", "Flora", "(", "CITES", ")", "gelys", "is", ",", "mag", "ingevoer", "word", "nie", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"57"
[ "(", "Kry", "meer", "inligting", "oor", "CITES", "by", "http://www.cites.org", ".", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0 ]
"58"
[ "Vul", "die", "nodige", "aansoekvorms", "in", "en", "dien", "hulle", ",", "saam", "met", "ondergenoemde", "inligting", ",", "by", "die", "Departement", "van", "Omgewingsake", "en", "Toerisme", "(", "Department", "of", "Environmental", "Affairs", "and", "Tourism", ")", "in", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0 ]
"59"
[ "bewys", "van", "betaling", "(", "bankdepositostrokie", "vir", "die", "permitfooi", "van", "R120", "per", "aansoeker", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"60"
[ "Varswatervis", "word", "deur", "die", "Departement", "van", "Landbou", "geadministreer", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0 ]
"61"
[ "Aansoeke", "om", "'n", "uitvoerpermit", "vir", "lewende", ",", "gematigde", "varswatervis", "of", "tropiese", "vis", "moet", "by", "die", "Departement", "van", "Landbou", "ingedien", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0 ]
"62"
[ "Geen", "spesie", "wat", "deur", "die", "Konvensie", "oor", "Internasionale", "Handel", "in", "Bedreigde", "Spesies", "van", "Wilde", "Fauna", "en", "Flora", "gelys", "is", ",", "mag", "ingevoer", "word", "nie", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"63"
[ "(", "Kry", "meer", "inligting", "oor", "CITES", "by", "http://www.cites.org", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0 ]
"64"
[ "Vir", "elke", "uitvoerpermit", "wat", "vir", "grootoog-tuna", ",", "suidelike", "blouvin-tuna", ",", "swaardvis", ",", "Antarktiese", "tandvis", "en", "Patagoniese", "tandvis", "uitgereik", "is", ",", "moet", "jy", "vir", "elke", "besending", "ook", "die", "betrokke", "vangsstatistiek-dokument", "hê", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"65"
[ "Kry", "'n", "uitvoer-aansoekvorm", "en", "die", "CITES-aansoekvorm", "by", "die", "Mariene-", "en", "Kusbestuurskantoor", "(", "die", "kontakbesonderhede", "verskyn", "onder", ")", ",", "of", "by", "'n", "takkantoor", "van", "die", "Departement", "van", "Omgewingsake", "en", "Toerisme", ",", "of", "laai", "die", "vorms", "van", "http://www.mcm-deat.gov.za", "af", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"66"
[ "kopieë", "van", "vangsstatistiek-dokumente", "moet", "verskaf", "word", "vir", "al", "die", "grootoog-tuna", ",", "suidelike", "blouvin-tuna", ",", "swaardvis", ",", "Antarktiese", "tandvis", "en", "Patagoniese", "tandvis", "wat", "ingevolge", "die", "vorige", "uitvoerpermit", "uitgevoer", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"67"
[ "jou", "identiteitsdokument", "(", "ID", ")", "en", "jou", "maatskappy", ",", "beslote", "korporasie", "of", "trust", "se", "registrasiedokumente" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"68"
[ "geldige", "uitvoerpermitte", "van", "die", "Departement", "van", "Handel", "en", "Nywerheid" ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4 ]
"69"
[ "die", "belastingklaringsertifikaat", "wat", "deur", "die", "Suid-Afrikaanse", "Inkomstediens", "goedgekeur", "en", "uitgereik", "is", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"70"
[ "Stel", "jou", "naaste", "tak", "van", "die", "Suid-Afrikaanse", "Buro", "vir", "Standaarde", "van", "jou", "uitvoerbesending", "in", "kennis", "as", "die", "vis", "wat", "jy", "wil", "uitvoer", "nie", "vars", "is", "nie", "en", "nie", "vir", "menslike", "verbruik", "bedoel", "is", "nie", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"71"
[ "As", "die", "vis", "wel", "vars", "en", "vir", "menslike", "verbruik", "bedoel", "is", ",", "moet", "jy", "die", "Hawegesondheid", "in", "kennis", "stel", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0 ]
"72"
[ "Vul", "die", "aansoekvorm", "om", "'n", "uitvoerpermit", "in", ",", "onderteken", "dit", "en", "pos", "dit", "saam", "met", "die", "nodige", "dokumente", "aan", "die", "kantoor", "van", "Mariene", "en", "Kusbestuur", "(", "die", "adres", "verskyn", "onder", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"73"
[ "Om", "seewatervis", "te", "mag", "invoer", ",", "moet", "jy", "aansoek", "doen", "om", "'n", "invoerpermit", ",", "wat", "deur", "die", "Minister", "van", "Omgewingsake", "en", "Toerisme", "of", "die", "gedelegeerde", "gesagsowerheid", "toegeken", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"74"
[ "NB", ":", "Hierdie", "invoerpermit", "sluit", "varswatervis", "uit", ",", "want", "dit", "word", "deur", "die", "Departement", "van", "Landbou", "geadministreer", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0 ]
"75"
[ "'n", "Aansoek", "om", "'n", "invoerpermit", "vir", "lewende", "varswatervis", "of", "tropiese", "vis", "moet", "by", "die", "Departement", "van", "Landbou", "ingedien", "word", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0 ]
"76"
[ "Geen", "spesie", "wat", "deur", "die", "Konvensie", "oor", "Internasionale", "Handel", "in", "Bedreigde", "Spesies", "van", "Wilde", "Fauna", "en", "Flora", "(", "CITES", ")", "gelys", "is", ",", "mag", "ingevoer", "word", "nie", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"77"
[ "(", "Kry", "meer", "inligting", "oor", "CITES", "by", "http://www.cites.org", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0 ]
"78"
[ "Bekom", "'n", "aansoekvorm", "deur", "'n", "versoek", "aan", "Mariene-", "en", "Kusbestuur", "se", "bestuurskantoor", "te", "rig", "(", "die", "kontakbesonderhede", "verskyn", "onder", ")", ",", "of", "kry", "'n", "vorm", "by", "die", "Departement", "van", "Omgewingsake", "en", "Toerisme", "se", "takkantoor", ",", "of", "laai", "'n", "vorm", "by", "http://www.mcm-deat.gov.za", "af", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"79"
[ "gewaarmerkte", "kopieë", "van", "geldige", "invoerpermitte", "van", "die", "Departement", "van", "Handel", "en", "Nywerheid", "of", "permitbekendstellings" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 0 ]
"80"
[ "gewaarmerkte", "kopieë", "van", "die", "oorspronklike", "belastingklaringsertifikate", "wat", "deur", "die", "Suid-Afrikaanse", "Inkomstediens", "goedgekeur", "en", "uitgereik", "is", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"81"
[ "As", "die", "vis", "wat", "jy", "gaan", "invoer", "nie", "vars", "is", "nie", "en", "nie", "vir", "menslike", "gebruik", "bedoel", "is", "nie", ",", "moet", "jy", "jou", "naaste", "tak", "van", "die", "Suid-Afrikaanse", "Buro", "vir", "Standaarde", "daarvan", "in", "kennis", "stel", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"82"
[ "Vul", "jou", "aansoekvorm", "in", ",", "onderteken", "dit", "en", "pos", "dit", "saam", "met", "die", "nodige", "ondersteunende", "dokumente", "aan", "Mariene-", "en", "Kustebestuur", "se", "bestuurskantoor", "(", "die", "adres", "verskyn", "onderaan", ")", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"83"
[ "Kry", "meer", "inligting", "by", "die", "Departement", "van", "Justisie", "en", "Grondwetlike", "Ontwikkeling", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 0 ]
"84"
[ "Tree", "met", "die", "Companies", "and", "Intellectual", "Property", "Registration", "Office", "in", "verbinding", "." ]
[ 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0 ]
"85"
[ "Doen", "aansoek", "om", "'n", "naam", "te", "reserveer", "deur", "vorm", "CM5", "voor", "te", "lê", "-", "Aansoek", "om", "die", "reservering", "van", "'n", "naam", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"86"
[ "Vul", "vorm", "CM29", "in", "-", "Inhoud", "van", "register", "van", "direkteure", ",", "ouditeure", "en", "amptenare", "." ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"87"
[ "Elke", "direkteur", "van", "die", "maatskappy", "moet", "een", "kopie", "van", "vorm", "CM47", "invul", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0 ]
"88"
[ "Vul", "vorm", "CM31", "in", "om", "toestemming", "te", "gee", "dat", "'n", "persoon", "as", "ouditeur", "mag", "optree", "." ]
[ 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"89"
[ "Dit", "is", "die", "dokument", "wat", "deur", "die", "Registrateur", "van", "Maatskappye", "onderteken", "en", "gestempel", "word", "sodra", "al", "die", "meegaande", "dokumente", "(", "wat", "hierbo", "gelys", "is", ")", "nagegaan", "en", "gefinaliseer", "is", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"90"
[ "Akte", "van", "oprigting", "plus", "CM2A", ",", "CM2B", "en", "CM2C", "indien", "daar", "meer", "as", "een", "aandeelhouer", "is", ",", "of", "CM2D", "indien", "daar", "net", "een", "aandeelhouer", "is", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"91"
[ "Indien", "jy", "voor", "15", "November", "2000", "ingevolge", "die", "gewoontereg", "getroud", "is", ",", "moet", "jy", "jou", "huwelik", "by", "die", "Departement", "van", "Binnelandse", "Sake", "registreer", "." ]
[ 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 0 ]
"92"
[ "Huwelike", "volgens", "die", "Gewoontereg", "en", "Gemeenskap", "van", "Goedere", "?" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"93"
[ "Indien", "hulle", "dit", "wil", "verander", "nadat", "hulle", "reeds", "getroud", "is", ",", "moet", "hulle", "by", "die", "Hoërhof", "aansoek", "doen", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"94"
[ "Ingevolge", "die", "Wet", "op", "Erkenning", "van", "Gebruiklike", "Huwelike", ",", "1998", "geniet", "die", "vrou", "dieselfde", "regte", "en", "status", "as", "die", "man", "om", "te", "besluit", "oor", "wat", "met", "die", "eiendom", "gebeur", "." ]
[ 0, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"95"
[ "'n", "aangewese", "persoon", "wat", "deur", "die", "Direkteur-Generaal", "aangewys", "is", "om", "funksies", "ooreenkomstig", "hierdie", "regulasies", "uit", "te", "voer", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"96"
[ "'n", "Buitelandse", "visvaartuig", "is", "'n", "vaartuig", "wat", "deur", "'n", "nie-Suid-Afrikaanse", "burger", ",", "dit", "wil", "sê", "'n", "buitelander", ",", "besit", "word", "en", "onder", "'n", "ander", "vlagstaat", "as", "die", "Republiek", "van", "Suid-Afrika", "(", "RSA", ")", "geregistreer", "is", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 6, 0, 5, 0, 0, 0, 0 ]
"97"
[ "Voor", "jy", "by", "visvangs", "betrokke", "raak", ",", "moet", "jy", "met", "die", "Departement", "van", "Omgewingsake", "en", "Toerisme", "in", "verbinding", "om", "vas", "te", "stel", "of", "die", "huur", "van", "'n", "buitelandse", "vaartuig", "in", "'n", "spesifieke", "visvangsektor", "toegelaat", "sal", "word", "en", "om", "uit", "te", "vind", "watter", "dokumente", "nodig", "is", "om", "goedkeuring", "vir", "so", "'n", "aansoek", "te", "verkry", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"98"
[ "Sodra", "daar", "in", "beginsel", "steun", "vir", "die", "gebruik", "van", "'n", "buitelandse", "vaartuig", "verleen", "is", ",", "moet", "jy", "'n", "aansoekvorm", "vir", "'n", "lisensie", "vir", "'n", "buitelandse", "visvaartuig", "by", "jou", "naaste", "kantoor", "van", "die", "Departement", "van", "Omgewingsake", "en", "Toerisme", "(", "DEA&T-kantoor", ")", "Department", "of", "Environmental", "Affairs", "and", "Tourism", "kry", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 7, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0 ]
"99"
[ "Vul", "die", "aansoekvorm", "in", "en", "dien", "dit", "saam", "met", "die", "ondergenoemde", "inligting", "by", "jou", "naaste", "DEA&T-kantoor", "in", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0 ]
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for Afrikaans Ner Corpus

Dataset Summary

The Afrikaans Ner Corpus is an Afrikaans dataset developed by The Centre for Text Technology (CTexT), North-West University, South Africa. The data is based on documents from the South African goverment domain and crawled from gov.za websites. It was created to support NER task for Afrikaans language. The dataset uses CoNLL shared task annotation standards.

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

The language supported is Afrikaans.

Dataset Structure

Data Instances

A data point consists of sentences seperated by empty line and tab-seperated tokens and tags. {'id': '0', 'ner_tags': [0, 0, 0, 0, 0], 'tokens': ['Vertaling', 'van', 'die', 'inligting', 'in'] }

Data Fields

 • id: id of the sample
 • tokens: the tokens of the example text
 • ner_tags: the NER tags of each token

The NER tags correspond to this list:

"OUT", "B-PERS", "I-PERS", "B-ORG", "I-ORG", "B-LOC", "I-LOC", "B-MISC", "I-MISC",

The NER tags have the same format as in the CoNLL shared task: a B denotes the first item of a phrase and an I any non-initial word. There are four types of phrases: person names (PER), organizations (ORG), locations (LOC) and miscellaneous names (MISC). (OUT) is used for tokens not considered part of any named entity.

Data Splits

The data was not split.

Dataset Creation

Curation Rationale

The data was created to help introduce resources to new language - Afrikaans.

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

The data is based on South African government domain and was crawled from gov.za websites.

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

The data was produced by writers of South African government websites - gov.za

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

The data was annotated during the NCHLT text resource development project.

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

The annotated data sets were developed by the Centre for Text Technology (CTexT, North-West University, South Africa).

See: more information

Licensing Information

The data is under the Creative Commons Attribution 2.5 South Africa License

Citation Information

@inproceedings{afrikaans_ner_corpus,
 author  = {	Gerhard van Huyssteen and
        Martin Puttkammer and
        E.B. Trollip and
        J.C. Liversage and
       Roald Eiselen},
 title   = {NCHLT Afrikaans Named Entity Annotated Corpus},
 booktitle = {Eiselen, R. 2016. Government domain named entity recognition for South African languages. Proceedings of the 10th   Language Resource and Evaluation Conference, Portorož, Slovenia.},
 year   = {2016},
 url    = {https://repo.sadilar.org/handle/20.500.12185/299},
}

Contributions

Thanks to @yvonnegitau for adding this dataset.

Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard