Dataset Preview
Go to dataset viewer
id (string)tokens (sequence)pos_tags (sequence)ner_tags (sequence)
"f1406a5f-f140bfb1"
[ "Audi", "Coupé", "Quattro", "20V" ]
[ "PM", "PM", "PM", "PM" ]
[ "B-product", "I-product", "I-product", "B-product" ]
"bb09882b-bb005027"
[ "-", "Hur", "det", "än", "blir", ",", "ska", "vi", "satsa", "fullt", ",", "lovar", "han", "och", "därmed", "är", "det", "dags", "för", "thrillern", "SM", "i", "H-båt", "att", "dra", "igång", "." ]
[ "MID", "HA", "PN", "AB", "VB", "MID", "VB", "PN", "VB", "AB", "MID", "VB", "PN", "KN", "AB", "VB", "PN", "NN", "PP", "NN", "PM", "PP", "NN", "IE", "VB", "PL", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-event", "O", "B-product", "O", "O", "O", "O" ]
"673c3e0c-673c505d"
[ "I", "850-modellen", "har", "man", "valt", "en", "tredje", "variant", ",", "Delta-link", "." ]
[ "PP", "NN", "VB", "PN", "VB", "DT", "RO", "NN", "MID", "PM", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-product", "O" ]
"c76a8be4-c76f87a3"
[ "Hur", "kan", "en", "socialhjälpstagare", "ha", "råd", "med", "en", "BMW", "och", "två", "Harley", "Davidson", ",", "frågar", "sig", "Frank", "upprört", "." ]
[ "HA", "VB", "DT", "NN", "VB", "NN", "PP", "DT", "PM", "KN", "RG", "PM", "PM", "MID", "VB", "PN", "PM", "AB", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-product", "O", "O", "B-product", "I-product", "O", "O", "O", "B-person", "O", "O" ]
"85d7134f-85d6cc69"
[ "1985", "tillkännagavs", "att", "de", "hade", "kommit", "överens", "om", "ett", "samarbete", "som", "resulterade", "i", "att", "OS/2", "utvecklades", "och", "2", "April", "1987", "presenterade", "IBM", "och", "Microsoft", "det", "nya", "operativsystemet", "." ]
[ "RG", "VB", "SN", "PN", "VB", "VB", "PL", "PP", "DT", "NN", "HP", "VB", "PP", "SN", "PM", "VB", "KN", "RG", "NN", "RG", "VB", "PM", "KN", "PM", "DT", "JJ", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-product", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-inst", "O", "B-inst", "O", "O", "O", "O" ]
"0565b692-0568ed4e"
[ "Men", "hur", "man", "än", "strävar", "efter", "att", "göra", "datorerna", "så", "tillförlitliga", "som", "möjligt", ",", "utsätts", "även", "den", "mest", "välkonstruerade", "dator", "(", "j1/AT", ")", "för", "yttre", "och", "inre", "störningar", "som", "då", "och", "då", "gör", "att", "data", "förvanskas", "." ]
[ "KN", "HA", "PN", "AB", "VB", "PP", "IE", "VB", "NN", "AB", "JJ", "KN", "JJ", "MID", "VB", "AB", "DT", "AB", "PC", "NN", "PAD", "NN", "PAD", "PP", "JJ", "KN", "JJ", "NN", "HA", "AB", "KN", "AB", "VB", "SN", "NN", "VB", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-product", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"f1451307-f142f440"
[ "Efter", "fem", "års", "produktion", "kopplades", "en", "normal", "akter", "till", "Scorpio", "och", "resultatet", "blev", "en", "bil", "som", "ser", "jättelik", "ut", "." ]
[ "PP", "RG", "NN", "NN", "VB", "DT", "JJ", "NN", "PP", "PM", "KN", "NN", "VB", "DT", "NN", "HP", "VB", "JJ", "PL", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-product", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"a547adde-a545681d"
[ "Utan", "att", "vara", "speciellt", "insmickrande", "bjuder", "Caravelle", "på", "överdådig", "åkkomfort", ",", "utom", "för", "de", "mindre", "barnen", "." ]
[ "PP", "IE", "VB", "AB", "PC", "VB", "PM", "PP", "JJ", "NN", "MID", "KN", "PP", "DT", "JJ", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-product", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"f23dbc4b-f233028c"
[ "Fajgeles", "kvarter", "mellan", "Gesia-", ",", "Dzika-", ",", "Nowolipki-", "och", "Nalewkigatorna", "var", "ett", "komplett", "universum", "bestående", "mest", "av", "helveten", ",", "men", "också", "av", "mindre", "paradis", "och", "alla", "övergångsformer", "däremellan", "." ]
[ "PM", "NN", "PP", "PM", "MID", "PM", "MID", "PM", "KN", "NN", "VB", "DT", "JJ", "NN", "PC", "AB", "PP", "NN", "MID", "KN", "AB", "PP", "JJ", "NN", "KN", "DT", "NN", "AB", "MAD" ]
[ "B-person", "O", "O", "B-place", "O", "B-place", "O", "B-place", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"8779db32-87753844"
[ "Från", "att", "huvudsakligen", "varit", "jägare", "och", "deltagit", "i", "omfattande", "handel", "över", "norra", "Skandinavien", "övergår", "samerna", "under", "1500-talet", "till", "tamrenskötsel", "i", "större", "skala", "." ]
[ "PP", "IE", "AB", "VB", "NN", "KN", "VB", "PP", "PC", "NN", "PP", "JJ", "PM", "VB", "NN", "PP", "NN", "PP", "NN", "PP", "JJ", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"f6f051dd-f6f1d20e"
[ "Något", "litet", "arv", "fick", "väl", "Judith", "efter", "Edouard", ",", "kanske", "också", "efter", "William", ",", "då", "han", "avled", "1936", ",", "ty", "i", "ateljén", "på", "rue", "Vercingetorix", "fanns", "en", "hel", "del", "konstföremål", "." ]
[ "DT", "JJ", "NN", "VB", "AB", "PM", "PP", "PM", "MID", "AB", "AB", "PP", "PM", "MID", "HA", "PN", "VB", "RG", "MID", "KN", "PP", "NN", "PP", "PM", "PM", "VB", "DT", "JJ", "NN", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-person", "O", "B-person", "O", "O", "O", "O", "B-person", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "I-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"d6b6cdee-d6b718a4"
[ "Föreställningarnas", "innehåll", "finns", "representerade", "i", "nätverkets", "noder", "(", "t_ex", "\"", "Frankrike", "\"", ",", "\"", "Paris", "\"", "och", "\"", "Huvudstad", "\"", "i", "figur", "2", ")", "." ]
[ "NN", "NN", "VB", "PC", "PP", "NN", "NN", "PAD", "AB", "PAD", "PM", "PAD", "MID", "PAD", "PM", "PAD", "KN", "PAD", "NN", "PAD", "PP", "NN", "RG", "PAD", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"5a2826fb-5a28d0c2"
[ "Därför", "tog", "förbundet", "torsdagen", "23", "september", "ut", "1100", "medlemmar", "i", "övertidsblockad", "vid", "Sveriges", "Television", ",", "Sveriges", "Radio", ",", "Utbildningsradion", "och", "Radiotjänst", "i", "Kiruna", "." ]
[ "AB", "VB", "NN", "NN", "RG", "NN", "PL", "RG", "NN", "PP", "NN", "PP", "PM", "NN", "MID", "PM", "NN", "MID", "NN", "KN", "PM", "PP", "PM", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-inst", "I-inst", "O", "B-inst", "I-inst", "O", "B-inst", "O", "B-inst", "O", "B-place", "O" ]
"48ad1381-48a363bc"
[ "Några", "relativt", "goda", "kulturskribenter", "(", "Göran", "Hägg", ",", "Ingmar", "Karlsson", "m_fl", ")", "har", "fått", "skriva", "en", "uppsats", "om", "vad", "de", "vill", ",", "bara", "de", "hållit", "sig", "till", "temat", "Europa", ",", "och", "sedan", "har", "man", "ramat", "in", "dem", "med", "två", "säkra", "och", "ideologiskt", "tyngre", "kort", ":", "Hans", "L", "Zetterberg", "och", "Tor", "Ragnar", "Gerholm", "." ]
[ "DT", "AB", "JJ", "NN", "PAD", "PM", "PM", "MID", "PM", "PM", "AB", "PAD", "VB", "VB", "VB", "DT", "NN", "PP", "HP", "PN", "VB", "MID", "SN", "PN", "VB", "PN", "PP", "NN", "PM", "MID", "KN", "AB", "VB", "PN", "VB", "PL", "PN", "PP", "RG", "JJ", "KN", "AB", "JJ", "NN", "MID", "PM", "PM", "PM", "KN", "PM", "PM", "PM", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-person", "I-person", "O", "B-person", "I-person", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-person", "I-person", "I-person", "O", "B-person", "I-person", "I-person", "O" ]
"7b4816c5-7b45ae2c"
[ "För", "danstillställningar", "vintertid", "utnyttjades", "under", "1880-", "och", "90-talen", "uthus", "och", "kök", "hos", "privatpersoner", "i", "Lövön", "." ]
[ "PP", "NN", "NN", "VB", "PP", "RG", "KN", "NN", "NN", "KN", "NN", "PP", "NN", "PP", "PM", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O" ]
"48ad9093-48ab28a1"
[ "De", "känner", "igen", "honom", "på", "doften", ",", "och", "ser", "honom", "som", "det", "senaste", "utskottet", "på", "Böhmens", "rikaste", "familj", "." ]
[ "PN", "VB", "PL", "PN", "PP", "NN", "MID", "KN", "VB", "PN", "KN", "DT", "JJ", "NN", "PP", "PM", "JJ", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O" ]
"c4618610-c46b428d"
[ "En", "resa", "till", "Oman", "är", "inte", "komplett", "förrän", "du", "besökt", "Salalah", ",", "sultan", "Qaboos", "hemstad", "och", "det", "enda", "område", "i", "arabvärlden", "som", "nås", "av", "monsunen", "." ]
[ "DT", "NN", "PP", "PM", "VB", "AB", "JJ", "SN", "PN", "VB", "PM", "MID", "NN", "PM", "NN", "KN", "DT", "JJ", "NN", "PP", "NN", "HP", "VB", "PP", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "B-person", "I-person", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"3b014252-3b008dda"
[ "I", "Sverige", "har", "det", "hänt", "att", "SAAB", "förlorat", "marknadsandelar", "och", "tvingats", "jaga", "kostnader", ",", "till", "och", "med", "på", "ett", "ganska", "hårdhänt", "sätt", ",", "och", "en", "del", "samarbetsavtal", "är", "tecknade", "." ]
[ "PP", "PM", "VB", "PN", "VB", "SN", "PM", "VB", "NN", "KN", "VB", "VB", "NN", "MID", "AB", "KN", "AB", "PP", "DT", "AB", "JJ", "NN", "MID", "KN", "DT", "NN", "NN", "VB", "PC", "MAD" ]
[ "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "B-inst", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"f37f033f-f379a97f"
[ "Det", "är", "först", "när", "de", "stora", "marknaderna", "i", "Nordamerika", "och", "Europa", "är", "färdiga", "att", "köpa", "våra", "bilar", ",", "lastbilar", ",", "kylskåp", "och", "telefonväxlar", "i", "samma", "utsträckning", "som", "tidigare", "som", "den", "nya", "regeringen", "kan", "gå", "ut", "och", "berätta", "de", "glada", "nyheterna", "och", "bli", "trodd", "." ]
[ "PN", "VB", "AB", "HA", "DT", "JJ", "NN", "PP", "PM", "KN", "PM", "VB", "JJ", "IE", "VB", "PS", "NN", "MID", "NN", "MID", "NN", "KN", "NN", "PP", "DT", "NN", "KN", "AB", "KN", "DT", "JJ", "NN", "VB", "VB", "PL", "KN", "VB", "DT", "JJ", "NN", "KN", "VB", "PC", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"08e9ff08-08e7c8ef"
[ "Hundratusentals", "liter", "ska", "Stockholm", "ha", "." ]
[ "AB", "NN", "VB", "PM", "VB", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "B-place", "O", "O" ]
"6a55ba1e-6a575924"
[ "Men", "telefonautomaten", "i", "Karbenning", "aktar", "de", "sig", "noga", "för", "att", "röra", "." ]
[ "KN", "NN", "PP", "PM", "VB", "PN", "PN", "AB", "PP", "IE", "VB", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"27299073-27265601"
[ "-", "Även", "i", "Perstorp", ",", "som", "är", "ett", "litet", "brukssamhälle", "med", "många", "socialdemokrater", ",", "är", "vi", "förvånansvärt", "många", "medlemmar", "." ]
[ "MID", "AB", "PP", "PM", "MID", "HP", "VB", "DT", "JJ", "NN", "PP", "JJ", "NN", "MID", "VB", "PN", "AB", "JJ", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"a530827a-a533589b"
[ "Enligt", "rapporten", "har", "minst", "1000", "contrasrebeller", "förflyttat", "sig", "till", "provinsen", "Jinotega", ",", "19", "mil", "norr", "om", "Managua", ",", "och", "området", "längs", "den", "honduranska", "gränsen", "." ]
[ "PP", "NN", "VB", "AB", "RG", "NN", "VB", "PN", "PP", "NN", "PM", "MID", "RG", "NN", "JJ", "PP", "PM", "MID", "KN", "NN", "PP", "DT", "JJ", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"1b0a1a38-1b08e608"
[ "Om", "någon", "funderar", "på", "att", "gå", "upp", "till", "Les", "Gorges", "de", "Gruvaz", "kan", "jag", "väl", "bara", "säga", "att", "det", "är", "lång", "väg", "att", "gå", "för", "att", "beskåda", "ett", "vattenfall", "som", "inte", "är", "särdeles", "intressant", "." ]
[ "SN", "PN", "VB", "PP", "IE", "VB", "PL", "PP", "PM", "PM", "PM", "PM", "VB", "PN", "AB", "AB", "VB", "SN", "PN", "VB", "JJ", "NN", "IE", "VB", "PP", "IE", "VB", "DT", "NN", "HP", "AB", "VB", "AB", "JJ", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "I-place", "I-place", "I-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"8cb82514-8cbc45ca"
[ "Deras", "mål", "var", "Västtyskland", "och", "Österrike", ",", "länder", "som", "inte", "låg", "alltför", "avlägset", "och", "där", "det", "fanns", "gott", "om", "jobb", "till", "höga", "löner", "." ]
[ "PS", "NN", "VB", "PM", "KN", "PM", "MID", "NN", "HP", "AB", "VB", "AB", "AB", "KN", "HA", "PN", "VB", "JJ", "PP", "NN", "PP", "JJ", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "B-place", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"f9fb0c1c-f9f21f83"
[ "Skånes", "jordar", "är", "i", "många", "fall", "utsugna", "och", "som", "man", "lite", "hädiskt", "brukar", "säga", "nerknarkade", "(", "av", "kemikalier", "och", "höga", "handelsgödselgivor", ")", "kan", "användas", "för", "produktion", "av", "den", "spannmål", "som", "trots", "allt", "måste", "finnas", "." ]
[ "PM", "NN", "VB", "PP", "JJ", "NN", "PC", "KN", "HA", "PN", "AB", "AB", "VB", "VB", "PC", "PAD", "PP", "NN", "KN", "JJ", "NN", "PAD", "VB", "VB", "PP", "NN", "PP", "DT", "NN", "HP", "PP", "PN", "VB", "VB", "MAD" ]
[ "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"327891cc-327317d6"
[ "Här", "som", "i", "övriga", "delar", "av", "Sovjetunionen", "." ]
[ "AB", "KN", "PP", "JJ", "NN", "PP", "PM", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O" ]
"ecca0b7d-ecc3fdef"
[ "Genom", "avbildningar", "bl.a.", "vid", "Glösabäcken", "vet", "vi", "att", "älgtjurar", "framställts", "under", "olika", "delar", "av", "året", "-", "här", "finns", "älgtjurar", "med", "tidiga", "basthorn", "tillsammans", "med", "älgtjurar", "med", "imponerande", ",", "fullt", "utväxta", "kronor", "." ]
[ "PP", "NN", "AB", "PP", "PM", "VB", "PN", "SN", "NN", "VB", "PP", "JJ", "NN", "PP", "NN", "MID", "AB", "VB", "NN", "PP", "JJ", "NN", "AB", "PP", "NN", "PP", "PC", "MID", "AB", "PC", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"68c55065-68c881d7"
[ "Vad", "som", "utgör", "omsättning", "anges", "i", "2", "kap.", "NML", "och", "i", "3", "kap.", "NML", "anges", "vad", "som", "förstås", "med", "skattepliktig", "omsättning", "." ]
[ "HP", "HP", "VB", "NN", "VB", "PP", "RO", "NN", "PM", "KN", "PP", "RG", "NN", "PM", "VB", "HP", "HP", "VB", "PP", "JJ", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-work", "O", "O", "O", "O", "B-work", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"2bb65d2c-2bb64eca"
[ "Ett", "litet", "fynd", "är", "1988", "Château", "Des", "Peyrères", "(", "69", "kr", ")", ",", "som", "har", "en", "god", ",", "frisk", "doft", "med", "inslag", "av", "den", "ädla", "botrytissötman", "(", "efter", "den", "mögelsvamp", "som", "angriper", "druvorna", "och", "koncentrerar", "smak", "och", "arom", ")", "." ]
[ "DT", "JJ", "NN", "VB", "RG", "PM", "PM", "PM", "PAD", "RG", "NN", "PAD", "MID", "HP", "VB", "DT", "JJ", "MID", "JJ", "NN", "PP", "NN", "PP", "DT", "JJ", "NN", "PAD", "PP", "DT", "NN", "HP", "VB", "NN", "KN", "VB", "NN", "KN", "NN", "PAD", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-product", "I-product", "I-product", "I-product", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"19e4f396-19e8989b"
[ "Genom", "allt", "sitt", "arbete", "med", "att", "utveckla", "västerbottenmaten", "har", "Elin", "på", "olika", "sätt", "fått", "många", "goda", "kontakter", "med", "restaurangnäringen", "i", "Sverige", "." ]
[ "PP", "DT", "PS", "NN", "PP", "IE", "VB", "NN", "VB", "PM", "PP", "JJ", "NN", "VB", "JJ", "JJ", "NN", "PP", "NN", "PP", "PM", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-person", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O" ]
"0b257ecc-0b25ac61"
[ "Som", "jag", "strax", "skall", "visa", "fick", "detta", "också", "effekter", "i", "Sverige", ",", "kanske", "främst", "bland", "flickscouterna", "." ]
[ "HA", "PN", "AB", "VB", "VB", "VB", "PN", "AB", "NN", "PP", "PM", "MID", "AB", "AB", "PP", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"ed57bdbf-ed53c25a"
[ "Khadaffi", "skulle", "inte", "gärna", "kunna", "reagera", "på", "annat", "sätt", "än", "att", "avveckla", "basen", "Sarra", "och", "5000", "unga", "män", "skulle", "översvämma", "Tunis", "tjatande", "om", "att", "det", "var", "dags", "att", "slå", "till", "än", "här", "än", "där", "och", "en", "del", "av", "dem", "skulle", "säkert", "göra", "det", ",", "en", "del", "av", "dem", "skulle", "bli", "utmärkt", "lättrekryterade", "för", "figurer", "som", "Ahmed", "Jebril", "och", "Abu", "Nidal", "och", "liknande", "namn", "som", "lika", "gärna", "kunde", "vara", "enrollerade", "av", "någon", "hemlig", "israelisk", "operation", "som", "av", "Syrien", "eller", "Irak", "." ]
[ "PM", "VB", "AB", "AB", "VB", "VB", "PP", "JJ", "NN", "KN", "IE", "VB", "NN", "PM", "KN", "RG", "JJ", "NN", "VB", "VB", "PM", "PC", "PP", "SN", "PN", "VB", "NN", "IE", "VB", "PL", "AB", "AB", "AB", "AB", "KN", "DT", "NN", "PP", "PN", "VB", "AB", "VB", "PN", "MID", "DT", "NN", "PP", "PN", "VB", "VB", "AB", "PC", "PP", "NN", "KN", "PM", "PM", "KN", "PM", "PM", "KN", "PC", "NN", "HP", "AB", "AB", "VB", "VB", "PC", "PP", "DT", "JJ", "JJ", "NN", "KN", "PP", "PM", "KN", "PM", "MAD" ]
[ "B-person", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-inst", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-person", "I-person", "O", "B-person", "I-person", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-inst", "O", "B-inst", "O" ]
"877e7d0d-8778dcf2"
[ "Scharinska", "villan", "och", "fabriksbyggnader", "med", "arbetarbostäder", "i", "stadsdelen", "Öst", "på", "stan", "minner", "om", "företagets", "träindustriverksamhet", "vid", "sekelskiftet", "." ]
[ "JJ", "NN", "KN", "NN", "PP", "NN", "PP", "NN", "PM", "PP", "NN", "VB", "PP", "NN", "NN", "PP", "NN", "MAD" ]
[ "B-other", "I-other", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"3b21fb6a-3b2b54f7"
[ "Knappt", "har", "den", "försvunnit", "vid", "horisonten", "förrän", "han", "också", "till", "fullo", "inser", "Simrishamns", "betydelse", "för", "regionen", ",", "nationen", "och", "världen", "." ]
[ "AB", "VB", "PN", "VB", "PP", "NN", "SN", "PN", "AB", "PP", "NN", "VB", "PM", "NN", "PP", "NN", "MID", "NN", "KN", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"0b7555a7-0b7d40b7"
[ "I", "Västsverige", "deltar", "energiverken", "i", "Göteborg", ",", "Uddevalla", ",", "Jönköping", ",", "Lidköping", ",", "Trollhättan", "och", "Varberg", "m_fl", "." ]
[ "PP", "PM", "VB", "NN", "PP", "PM", "MID", "PM", "MID", "PM", "MID", "PM", "MID", "PM", "KN", "PM", "AB", "MAD" ]
[ "O", "B-place", "O", "O", "O", "B-place", "O", "B-place", "O", "B-place", "O", "B-place", "O", "B-place", "O", "B-place", "O", "O" ]
"f0f03de3-f0f91f49"
[ "Paragrafen", "motsvarar", "närmast", "2", "§", "sista", "stycket", "ML", "." ]
[ "NN", "VB", "AB", "RG", "NN", "JJ", "NN", "PM", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-work", "O" ]
"c9d3e911-c9d18fba"
[ "De", "som", "vill", "lära", "känna", "Brita", "Bergling", "lite", "mer", "personligt", "får", "möjlighet", "till", "det", "i", "samband", "med", "konferensen", "i", "Västerås", "i", "år", ",", "då", "hon", "talar", "vid", "Kvinnoförbundets", "årsmöte", "i", "Kristiansborgskyrkan", "." ]
[ "PN", "HP", "VB", "VB", "VB", "PM", "PM", "AB", "AB", "AB", "VB", "NN", "PP", "PN", "PP", "NN", "PP", "NN", "PP", "PM", "PP", "NN", "MID", "HA", "PN", "VB", "PP", "PM", "NN", "PP", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-person", "I-person", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-inst", "O", "O", "B-other", "O" ]
"1cb93048-1cb1cf40"
[ "I", "senare", "delen", "av", "raden", "av", "sommarpratare", "har", "vi", "hört", "Gunde", "Svan", ",", "den", "oantastligt", "sympatiske", ",", "som", "inledde", "med", "att", "spela", "\"", "Jag", "hatar", "Gunde", "Svan", "\"", ",", "satirmusik", "av", "en", "grupp", "som", "jag", "missade", "namnet", "på", ",", "om", "hur", "påfrestande", "det", "är", "med", "någon", "som", "är", "så", "nykter", "och", "präktig", "som", "Gunnels", "och", "Hildings", "grabb", "från", "Skamhed", "." ]
[ "PP", "JJ", "NN", "PP", "NN", "PP", "NN", "VB", "PN", "VB", "PM", "PM", "MID", "DT", "AB", "JJ", "MID", "HP", "VB", "PP", "IE", "VB", "PAD", "PN", "VB", "PM", "PM", "PAD", "MID", "NN", "PP", "DT", "NN", "HP", "PN", "VB", "NN", "PP", "MID", "PP", "HA", "PC", "PN", "VB", "PP", "PN", "HP", "VB", "AB", "JJ", "KN", "JJ", "KN", "PM", "KN", "PM", "NN", "PP", "PM", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-person", "I-person", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-work", "I-work", "I-work", "I-work", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-person", "O", "B-person", "O", "O", "B-place", "O" ]
"e7e87522-e7e07bd3"
[ "Strindberg", "och", "Strindbergsfejden", "1910-12", "(", "1982", ")", "." ]
[ "PM", "KN", "NN", "RG", "PAD", "RG", "PAD", "MAD" ]
[ "B-work", "B-work", "I-work", "I-work", "O", "O", "O", "O" ]
"4cb0e054-4cb5a5fe"
[ "Jag", "är", "ensam", ",", "tänkte", "han", "och", "log", "övermodigt", "mot", "människorna", "han", "mötte", "när", "han", "vandrade", "längs", "Ramblan", "ner", "mot", "havet", "." ]
[ "PN", "VB", "JJ", "MID", "VB", "PN", "KN", "VB", "AB", "PP", "NN", "PN", "VB", "HA", "PN", "VB", "PP", "PM", "AB", "PP", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O" ]
"b2d834e1-b2d17317"
[ "EFTA:s", "organisation", ",", "i", "motsats", "till", "EG:s", ",", "innebär", "ingen", "överstatlighet", ",", "och", "därför", "har", "EFTA-spåret", "även", "tilltalat", "de", "östländer", "som", "just", "kastat", "av", "sig", "centralstyrningsoket", "från", "Moskva", "." ]
[ "PM", "NN", "MID", "PP", "NN", "PP", "PM", "MID", "VB", "DT", "NN", "MID", "KN", "AB", "VB", "NN", "AB", "VB", "DT", "NN", "HP", "AB", "VB", "PL", "PN", "NN", "PP", "PM", "MAD" ]
[ "B-inst", "O", "O", "O", "O", "O", "B-inst", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O" ]
"8b0c7b88-8b0b40c5"
[ "Till", "och", "med", "en", "kaptenska", "från", "Närke-Dals", "regemente", "var", "med", "." ]
[ "AB", "KN", "AB", "DT", "NN", "PP", "PM", "NN", "VB", "PL", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O" ]
"9b49b5c8-9b452742"
[ "Från", "och", "med", "i", "dag", ",", "lördag", ",", "är", "det", "inte", "längre", "tillåtet", "att", "ta", "bilen", "ut", "till", "Djurgården", "under", "helgerna", "." ]
[ "PP", "KN", "PP", "PP", "NN", "MID", "NN", "MID", "VB", "PN", "AB", "AB", "PC", "IE", "VB", "NN", "AB", "PP", "PM", "PP", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O" ]
"e25af8f8-e259a603"
[ "Kyrkoherden", "Tornberg", "i", "Jukkasjärvi", "församling", "anmälde", "behovet", "av", "missionär", "i", "sin", "församling", "och", "skrev", "om", "dennes", "arbetsmöjligheter", "följande", ":" ]
[ "NN", "PM", "PP", "PM", "NN", "VB", "NN", "PP", "NN", "PP", "PS", "NN", "KN", "VB", "PP", "PS", "NN", "PC", "MAD" ]
[ "O", "B-person", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"69ed8434-69ea01fb"
[ "När", "en", "fast", "tjänst", "som", "fjärdingsman", "i", "Boo", "kommun", "utlystes", ",", "sökte", "Gustav", "Palm", "." ]
[ "HA", "DT", "JJ", "NN", "KN", "NN", "PP", "PM", "NN", "VB", "MID", "VB", "PM", "PM", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "B-place", "O", "O", "O", "B-person", "I-person", "O" ]
"19ba98ac-19b4b218"
[ "Det", "hade", "de", "franska", "officerarna", "i", "Nordafrika", "säkerligen", "ingen", "aning", "om", "." ]
[ "PN", "VB", "DT", "JJ", "NN", "PP", "PM", "AB", "DT", "NN", "PP", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"016a23c5-016a6599"
[ "Inte", "så", "konstigt", "om", "Jonas", "Svensson", ",", "23", ",", "är", "i", "kvartsfinal", "i", "öppna", "franska", "på", "Roland", "Garros", "." ]
[ "AB", "AB", "AB", "SN", "PM", "PM", "MID", "RG", "MID", "VB", "PP", "NN", "PP", "JJ", "NN", "PP", "PM", "PM", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-person", "I-person", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "I-place", "O" ]
"960b7504-960cf633"
[ "150", "km", "riksgränsstängsel", "i", "Norge", "och", "40", "öppna", "fjällstugor", "ligger", "bl_a", "under", "deras", "ansvar", "." ]
[ "RG", "NN", "NN", "PP", "PM", "KN", "RG", "JJ", "NN", "VB", "AB", "PP", "PS", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"9d7dea10-9d774818"
[ "Två", "medlemmar", "i", "ett", "av", "Sveriges", "mest", "kända", "rockband", "stod", "i", "går", "inför", "rätta", "i", "Falun", "-", "åtalade", "för", "att", "ha", "misshandlat", "två", "män", "i", "en", "korvkö", "i", "Borlänge", "." ]
[ "RG", "NN", "PP", "DT", "PP", "PM", "AB", "PC", "NN", "VB", "PP", "AB", "PP", "NN", "PP", "PM", "MID", "PC", "PP", "IE", "VB", "VB", "RG", "NN", "PP", "DT", "NN", "PP", "PM", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O" ]
"156f02c3-156a1ed5"
[ "Vi", "ses", "på", "Peppar", "vid", "halvtolv", "och", "han", "dricker", "Stella", "men", "jag", "har", "börjat", "känna", "mig", "illamående", "och", "tar", "en", "Ramlösa", "." ]
[ "PN", "VB", "PP", "PM", "PP", "RG", "KN", "PN", "VB", "PM", "KN", "PN", "VB", "VB", "VB", "PN", "JJ", "KN", "VB", "DT", "PM", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "B-product", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-product", "O" ]
"c76ed3b9-c761d88f"
[ "I", "den", "soliga", "försommardagen", "gör", "ett", "lojt", "Christiania", "det", "svårt", "att", "tro", "de", "danska", "polisernas", "helvetesskildringar", "inifrån", "området", "." ]
[ "PP", "DT", "JJ", "NN", "VB", "DT", "JJ", "PM", "PN", "JJ", "IE", "VB", "DT", "JJ", "NN", "NN", "PP", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"711af5d9-711fd2b7"
[ "I", "Sverige", "följde", "man", "skoltraditionen", "mer", "slaviskt", "." ]
[ "PP", "PM", "VB", "PN", "NN", "AB", "AB", "MAD" ]
[ "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"1c0f785c-1c03e2cf"
[ "En", "stor", "del", "av", "studietiden", "har", "avverkats", "i", "Västerbotten", "." ]
[ "DT", "JJ", "NN", "PP", "NN", "VB", "VB", "PP", "PM", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O" ]
"83c55fd1-83c43eab"
[ "Men", "egentligen", "skulle", "Owe", "inte", "varit", "i", "Danmark", "." ]
[ "KN", "AB", "VB", "PM", "AB", "VB", "PP", "PM", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "B-person", "O", "O", "O", "B-place", "O" ]
"96f5c57c-96f8b197"
[ "Många", "har", "kanske", "avlägsna", "minnen", "av", "tidningsrubriker", "om", "dålig", "arbetsmiljö", "och", "miljöfarliga", "utsläpp", "någonstans", "i", "Norrland", "-", "och", "minns", "inte", "så", "mycket", "mera", "." ]
[ "PN", "VB", "AB", "JJ", "NN", "PP", "NN", "PP", "JJ", "NN", "KN", "JJ", "NN", "AB", "PP", "PM", "MID", "KN", "VB", "AB", "AB", "AB", "AB", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"38e80a5a-38e2111a"
[ "Talmud", "sätter", "studenten", "i", "stånd", "att", "inte", "bara", "tolka", "Lagen", "utan", "också", "införa", "innovationer", "." ]
[ "NN", "VB", "NN", "PP", "NN", "IE", "AB", "AB", "VB", "NN", "KN", "AB", "VB", "NN", "MAD" ]
[ "B-work", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-work", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"91c9c511-91c3ae61"
[ "Här", "gick", "alltså", "6-an", "en", "annan", "väg", "än", "9-an", "som", "kört", "den", "trånga", "Stora", "Nygatan", "mellan", "alla", "grändgluggarna", "." ]
[ "AB", "VB", "AB", "NN", "DT", "JJ", "NN", "KN", "NN", "HP", "VB", "DT", "JJ", "JJ", "PM", "PP", "DT", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "I-place", "O", "O", "O", "O" ]
"7f1886d9-7f1c8f74"
[ "När", "framtidsutsikten", "var", "att", "tvingas", "pendla", "till", "Uppsala", "ett", "par", "år", "för", "att", "samla", "meriter", "till", "en", "röntgenläkartjänst", ",", "valde", "han", "att", "satsa", "på", "närheten", "till", "sina", "barn", "." ]
[ "HA", "NN", "VB", "IE", "VB", "VB", "PP", "PM", "DT", "NN", "NN", "PP", "IE", "VB", "NN", "PP", "DT", "NN", "MID", "VB", "PN", "IE", "VB", "PP", "NN", "PP", "PS", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"912ae90c-91279fa8"
[ "Sen", "hade", "magister", "Tornvall", "på", "allas", "önskan", "sjungit", "ett", "par", "uppskattade", "solostycken", ",", "bland", "annat", "Sjöbergs", "\"", "Tonerna", "\"", "med", "text", "av", "Erik", "Gustaf", "Geijer", "och", "Karlfeldts", "ljuvliga", "\"", "Jungfru", "Maria", "\"", "som", "låg", "så", "väl", "till", "för", "hans", "röst", "." ]
[ "AB", "VB", "NN", "PM", "PP", "PS", "NN", "VB", "DT", "NN", "PC", "NN", "MID", "PP", "PN", "PM", "PAD", "PM", "PAD", "PP", "NN", "PP", "PM", "PM", "PM", "KN", "PM", "JJ", "PAD", "NN", "PM", "PAD", "HP", "VB", "AB", "AB", "PL", "PP", "PS", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "B-person", "I-person", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-person", "O", "B-work", "O", "O", "O", "O", "B-person", "I-person", "I-person", "O", "B-person", "O", "O", "B-work", "I-work", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"c46aec99-c463a4a7"
[ "Vi", "är", "i", "Sur", "för", "att", "träffa", "fiskarna", "och", "båtbyggarna", "och", "det", "gör", "man", "tidigt", "på", "morgonen", "när", "ljuset", "och", "ruljansen", "är", "som", "bäst", "." ]
[ "PN", "VB", "PP", "PM", "PP", "IE", "VB", "NN", "KN", "NN", "KN", "PN", "VB", "PN", "AB", "PP", "NN", "HA", "NN", "KN", "NN", "VB", "KN", "JJ", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"5c589909-5c565382"
[ "ERS", "drivs", "av", "solpaneler", "och", "batterier", "." ]
[ "NN", "VB", "PP", "NN", "KN", "NN", "MAD" ]
[ "B-product", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"a9513f7a-a953b4be"
[ "Studier", "i", "Europa", "?" ]
[ "NN", "PP", "PM", "MAD" ]
[ "O", "O", "B-place", "O" ]
"793d1cc9-79350ed0"
[ "-", "De", "två", "rånarna", "försvann", "i", "en", "grön", "Ford", "Sierra", "." ]
[ "MID", "DT", "RG", "NN", "VB", "PP", "DT", "JJ", "PM", "PM", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-product", "I-product", "O" ]
"508cf039-5081c058"
[ "I", "den", "gamla", "vävsalen", ":", "tolv", "unga", "kvinnor", ",", "tre", "unga", "män", ",", "generade", "över", "att", "de", "skrev", "och", "drömde", "om", "att", "bli", "författare", ",", "och", "omöjligheten", ":", "med", "ens", "femton", "nya", "författare", ",", "alla", "från", "Uppland", "." ]
[ "PP", "DT", "JJ", "NN", "MID", "RG", "JJ", "NN", "MID", "RG", "JJ", "NN", "MID", "PC", "PP", "SN", "PN", "VB", "KN", "VB", "PP", "IE", "VB", "NN", "MID", "KN", "NN", "MID", "PP", "AB", "RG", "JJ", "NN", "MID", "PN", "PP", "PM", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O" ]
"43fc0ff1-43f2673b"
[ "Natten", "efter", "att", "Holgersson", "berättat", "om", "vad", "han", "utsatts", "för", "i", "Lund", ",", "låg", "hon", "länge", "vaken", "och", "funderade", "på", "vad", "han", "sagt", "." ]
[ "NN", "PP", "SN", "PM", "VB", "PP", "HP", "PN", "VB", "PP", "PP", "PM", "MID", "VB", "PN", "AB", "JJ", "KN", "VB", "PP", "HP", "PN", "VB", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "B-person", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"508e29b8-50899fe5"
[ "Lågvatten", "i", "Dalälven", ",", "bara", "ett", "lojt", "skvalande", "utför", "strömfårans", "stenblock", "." ]
[ "NN", "PP", "PM", "MID", "AB", "DT", "JJ", "NN", "PP", "NN", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"85d4d0f7-85d6001a"
[ "Ansträngningarna", "resulterade", "i", "OS/2", "Standard", "Edition", "1.0", "som", "innehåller", "alla", "operativsystemets", "grundläggande", "funktioner", "vilka", "tillsammans", "bildar", "den", "så", "kallade", "kärnan", "." ]
[ "NN", "VB", "PP", "PM", "PM", "PM", "RG", "HP", "VB", "DT", "NN", "PC", "NN", "HP", "AB", "VB", "DT", "AB", "PC", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "B-product", "I-product", "I-product", "B-product", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"f79aa441-f79de7c7"
[ "Med", "det", "sista", "arbetet", "vid", "Gästis", "plan", "är", "därmed", "den", "omfattande", "ombyggnationen", "av", "centrum", "som", "startade", "med", "Storgatsbacken", "klar", "." ]
[ "PP", "DT", "JJ", "NN", "PP", "PM", "NN", "VB", "AB", "DT", "PC", "NN", "PP", "NN", "HP", "VB", "PP", "PM", "JJ", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-inst", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O" ]
"bd83a31e-bd89e404"
[ "Bromma", "Conquip", "AB", ",", "dotterföretag", "till", "Zetterbergs", "Industrier", "AB", "i", "Östervåla", ",", "har", "tilldelats", "S-E-Bankens", "exportpris", "för", "1990", "." ]
[ "PM", "PM", "PM", "MID", "NN", "PP", "PM", "PM", "PM", "PP", "PM", "MID", "VB", "VB", "PM", "NN", "PP", "RG", "MAD" ]
[ "B-inst", "I-inst", "I-inst", "O", "O", "O", "B-inst", "I-inst", "I-inst", "O", "B-place", "O", "O", "O", "B-inst", "O", "O", "O", "O" ]
"9d7ed056-9d7f30a2"
[ "I", "Hiroshima", "i", "Japan", "uppmärksammades", "på", "torsdagen", "den", "47:e", "årsdagen", "av", "atombombsanfallet", "mot", "staden", "." ]
[ "PP", "PM", "PP", "PM", "VB", "PP", "NN", "DT", "RO", "NN", "PP", "NN", "PP", "NN", "MAD" ]
[ "O", "B-place", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"03cf8908-03c6b995"
[ "Sven", "Delblanc", "Ifgigenia", "(", "Bonniers", ")" ]
[ "PM", "PM", "PM", "PAD", "PM", "PAD" ]
[ "B-person", "I-person", "B-work", "O", "B-inst", "O" ]
"b05101e2-b0513714"
[ "Överheten", "kände", "sig", "hotad", "och", "grep", "till", "vapen", "-", "kanonbåtar", "och", "militärer", "sändes", "till", "Sundsvall", "." ]
[ "NN", "VB", "PN", "PC", "KN", "VB", "PP", "NN", "MID", "NN", "KN", "NN", "VB", "PP", "PM", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O" ]
"c9677261-c9687279"
[ "Men", "Stockholms", "universitet", "i", "Frescati", "är", "samtidigt", "ett", "universitet", "beläget", "i", "ett", "av", "traktens", "vackraste", "naturområden", ",", "norra", "Djurgården", "." ]
[ "KN", "PM", "NN", "PP", "PM", "VB", "AB", "DT", "NN", "JJ", "PP", "PN", "PP", "NN", "JJ", "NN", "MID", "JJ", "PM", "MAD" ]
[ "O", "B-inst", "I-inst", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O" ]
"f4c8b9c6-f4cdaf86"
[ "Inom", "loppet", "av", "en", "mildvintervecka", "i", "april", "hade", "de", "erövrat", "Södermalm", ",", "valt", "ut", "en", "lund", "med", "antenner", "åt", "sig", "för", "att", "sen", "låta", "höra", "sin", "fylliga", "sång", "genom", "sommaren", ",", "den", "med", "det", "lågmälda", ",", "pressade", "kvittret", "och", "de", "långa", "pauserna", "omvartannat", ",", "men", "nu", "framförd", "med", "en", "klang", "som", "tycktes", "vemodigare", "än", "någonsin", "och", "med", "ett", "tempo", "så", "eftertänksamt", "att", "man", "inte", "kunde", "undgå", "att", "älska", "den", "medömkande", "som", "om", "den", "kommit", "från", "storskogen", ",", "från", "den", "blåa", "åsen", ",", "från", "den", "mörka", "tjärnen", "till", "staden", "för", "att", "dö", "." ]
[ "PP", "NN", "PP", "DT", "NN", "PP", "NN", "VB", "PN", "VB", "PM", "MID", "VB", "PL", "DT", "NN", "PP", "NN", "PP", "PN", "PP", "IE", "AB", "VB", "VB", "PS", "JJ", "NN", "PP", "NN", "MID", "PN", "PP", "DT", "JJ", "MID", "PC", "NN", "KN", "DT", "JJ", "NN", "AB", "MID", "KN", "AB", "PC", "PP", "DT", "NN", "HP", "VB", "JJ", "KN", "AB", "KN", "PP", "DT", "NN", "AB", "JJ", "SN", "PN", "AB", "VB", "VB", "IE", "VB", "PN", "PC", "KN", "SN", "PN", "VB", "PP", "NN", "MID", "PP", "DT", "JJ", "NN", "MID", "PP", "DT", "JJ", "NN", "PP", "NN", "PP", "IE", "VB", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"69e4605c-69e95c3b"
[ "Sen", "blev", "det", "Solna", "ett", "halvår", "och", "Sundbyberg", "lika", "länge", "." ]
[ "AB", "VB", "PN", "PM", "DT", "NN", "KN", "PM", "AB", "AB", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O" ]
"9bd86065-9bdf2ecb"
[ "Se", "vidare", "vår", "stora", "aktiefondsammanställning", "i", "Privata", "Affärer", "nr", "9", "." ]
[ "VB", "AB", "PS", "JJ", "NN", "PP", "JJ", "NN", "NN", "RG", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-product", "I-product", "O", "O", "O" ]
"7d8f0365-7d80ff21"
[ "Patrullen", "hade", "slagit", "läger", "i", "ett", "skogsbryn", "söder", "om", "stora", "vägen", "mellan", "svenske", "kungens", "gamla", "förläggningsort", "Rawitz", "och", "huvudstaden", "Warszawa", "." ]
[ "NN", "VB", "VB", "NN", "PP", "DT", "NN", "JJ", "PP", "JJ", "NN", "PP", "JJ", "NN", "JJ", "NN", "PM", "KN", "NN", "PM", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "B-place", "O" ]
"77a3f6d8-77a8bd35"
[ "Det", "var", "ännu", "inte", "ljust", "när", "gubben", "väckte", "oss", "och", "pekade", "mot", "en", "landremsa", ":", "Palestina", ",", "Haifa", "." ]
[ "PN", "VB", "AB", "AB", "JJ", "HA", "NN", "VB", "PN", "KN", "VB", "PP", "DT", "NN", "MID", "PM", "MID", "PM", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "B-place", "O" ]
"877c84f5-8774a872"
[ "Särskilt", "väl", "kan", "detta", "ses", "i", "de", "gamla", "byarna", "runt", "Göksjön", "-", "Bygdeträsk", "i", "Skellefteå", "kommun", "." ]
[ "AB", "AB", "VB", "PN", "VB", "PP", "DT", "JJ", "NN", "PP", "PM", "MID", "PM", "PP", "PM", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "B-place", "O", "B-place", "B-place", "O" ]
"0b76c12e-0b7ae3f2"
[ "Årets", "centerstämmor", "hålls", "i", "Hässleholm", "under", "tiden", "13-20", "juni", "." ]
[ "NN", "NN", "VB", "PP", "PM", "PP", "NN", "RG", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"f0f985ba-f0f4d662"
[ "Bestämmelsen", "i", "ML", "är", "alltså", "en", "uttrycklig", "bestämmelse", "om", "\"", "avdragsrätt", "\"", "för", "annan", "än", "skattskyldig", "." ]
[ "NN", "PP", "PM", "VB", "AB", "DT", "JJ", "NN", "PP", "PAD", "NN", "PAD", "PP", "JJ", "KN", "JJ", "MAD" ]
[ "O", "O", "B-work", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"c2609a8f-c269eb3a"
[ "Förutom", "majs", "har", "vi", "också", "prövat", "att", "plantera", "bönor", "tillsammans", "med", "akacior", "här", "i", "Kenya", ",", "och", "trots", "att", "träden", "tar", "plats", "blir", "skördarna", "per", "hektar", "lika", "stora", "som", "förut", "eller", "större", "." ]
[ "PP", "NN", "VB", "PN", "AB", "VB", "IE", "VB", "NN", "AB", "PP", "NN", "AB", "PP", "PM", "MID", "KN", "PP", "SN", "NN", "VB", "NN", "VB", "NN", "PP", "NN", "AB", "JJ", "KN", "AB", "KN", "JJ", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"0b2d7595-0b2bdcaf"
[ "Scoutrörelsen", "i", "Sverige", "var", "tidigt", "splittrad", ",", "vilket", "var", "ett", "unikt", "drag", "jämfört", "med", "förhållandena", "i", "andra", "länder", "." ]
[ "NN", "PP", "PM", "VB", "AB", "PC", "MID", "HP", "VB", "DT", "JJ", "NN", "AB", "PP", "NN", "PP", "JJ", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"3704ae3d-3706b143"
[ "Så", "galna", "är", "vi", "väl", "inte", "i", "Sverige", ",", "ännu", "?" ]
[ "AB", "JJ", "VB", "PN", "AB", "AB", "PP", "PM", "MID", "AB", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O" ]
"68c07fc9-68cb7833"
[ "I", "specialmotiveringen", "används", ",", "utöver", "förkortningen", "ML", ",", "följande", "förkortningar", ":" ]
[ "PP", "NN", "VB", "MID", "PP", "NN", "PM", "MID", "PC", "NN", "MID" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-work", "O", "O", "O", "O" ]
"977e2510-9775d776"
[ "Han", "längtade", "egentligen", "bara", "till", "nästa", "sommar", "då", "han", "antagligen", "skulle", "få", "jobba", "i", "England", "igen", "." ]
[ "PN", "VB", "AB", "AB", "PP", "JJ", "NN", "HA", "PN", "AB", "VB", "VB", "VB", "PP", "PM", "AB", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O" ]
"f1a1dc7d-f1a91545"
[ "Ska", "de", "fortsätta", "verka", "i", "den", "anda", "av", "\"", "jugoslavism", "\"", "som", "under", "de", "första", "två", "decennierna", "i", "Sverige", "var", "föreningarnas", "själva", "livsluft", "?" ]
[ "VB", "PN", "VB", "VB", "PP", "DT", "NN", "PP", "PAD", "NN", "PAD", "HP", "PP", "DT", "RO", "RG", "NN", "PP", "PM", "VB", "NN", "JJ", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"fd8e7da2-fd8fedc1"
[ "Fältharen", "kom", "till", "Sverige", "genom", "inplanteringar", "under", "senare", "delen", "av", "1800-talet", "och", "långt", "in", "på", "1900-talet", "." ]
[ "NN", "VB", "PP", "PM", "PP", "NN", "PP", "JJ", "NN", "PP", "NN", "KN", "AB", "AB", "PP", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"1c00aa3c-1c001e75"
[ "De", "senaste", "15", "åren", "har", "den", "fritid", "vi", "kunnat", "skrapa", "loss", "ägnats", "Marsfjällen", "." ]
[ "DT", "JJ", "RG", "NN", "VB", "DT", "NN", "PN", "VB", "VB", "PL", "VB", "PM", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O" ]
"f3a2065c-f3a83aef"
[ "Dessutom", "får", "ni", "själv", ",", "trots", "att", "ni", "bara", "är", "16", "år", ",", "vistas", "i", "en", "månad", "på", "ett", "hotell", "i", "Thüringerwald", "tillsammans", "med", "utvalda", "pojkar", "och", "flickor", "." ]
[ "AB", "VB", "PN", "JJ", "MID", "PP", "SN", "PN", "AB", "VB", "RG", "NN", "MID", "VB", "PP", "DT", "NN", "PP", "DT", "NN", "PP", "PM", "AB", "PP", "PC", "NN", "KN", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"1675f956-16718ba2"
[ "Det", "leds", "av", "Rafael", "Eitan", ",", "ÖB", "under", "kriget", "i", "Libanon", "1982", "." ]
[ "PN", "VB", "PP", "PM", "PM", "MID", "NN", "PP", "NN", "PP", "PM", "RG", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "B-person", "I-person", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O" ]
"c7664100-c766d999"
[ "-", "De", "stora", "köpen", "har", "flyttats", "från", "Christiania", "på", "grund", "av", "den", "ökade", "polisbevakningen", "." ]
[ "MID", "DT", "JJ", "NN", "VB", "VB", "PP", "PM", "PP", "NN", "PP", "DT", "PC", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"837595d0-8370935f"
[ "Ett", "tjugotal", "medlemmar", ",", "många", "hade", "gammaldags", "kläder", "på", "sig", ",", "infann", "sig", "vid", "Långholms", "brygga", "." ]
[ "DT", "NN", "NN", "MID", "PN", "VB", "JJ", "NN", "PP", "PN", "MID", "VB", "PN", "PP", "PM", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "I-place", "O" ]
"b8d88dbe-b8d62ab3"
[ "Finspång", ",", "Valdemarsvik", ",", "Norrköping", ",", "Söderköping", "." ]
[ "PM", "MID", "PM", "MID", "PM", "MID", "PM", "MAD" ]
[ "B-place", "O", "B-place", "O", "B-place", "O", "B-place", "O" ]
"643f6d7d-643935f3"
[ "Andersson", "bad", "honom", "dröja", ",", "dold", "bland", "järnvägsparkens", "ungträd", ",", "och", "fortsatte", "själv", "sista", "biten", ":", "Karl", "såg", "hur", "han", "höll", "sig", "utanför", "lampornas", "tunna", "ljuskrets", ",", "pulsande", "över", "det", "öppna", ",", "obebyggda", "fältet", "ovanför", "Gamla", "varvet", "." ]
[ "PM", "VB", "PN", "VB", "MID", "PC", "PP", "NN", "NN", "MID", "KN", "VB", "JJ", "JJ", "NN", "MID", "PM", "VB", "HA", "PN", "VB", "PN", "PP", "NN", "JJ", "NN", "MID", "PC", "PP", "DT", "JJ", "MID", "JJ", "NN", "PP", "JJ", "NN", "MAD" ]
[ "B-person", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-person", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "I-place", "O" ]
"9e07be1c-9e01cfaa"
[ "Nissan", "Sunny", "och", "Micra", "dessa", "föråldrade", "bilar", "med", "ersättare", "färdiga", "i", "Japan", "kommer", "fortfarande", "att", "ha", "\"", "fri", "\"", "försäkring", "." ]
[ "PM", "PM", "KN", "PM", "DT", "PC", "NN", "PP", "NN", "JJ", "PP", "PM", "VB", "AB", "IE", "VB", "PAD", "JJ", "PAD", "NN", "MAD" ]
[ "B-product", "I-product", "O", "B-product", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"d019a1c7-d015f0b0"
[ "Pastor", "Lennart", "Koskinen", "har", ",", "utan", "argumentation", "men", "med", "Gud", "som", "hemulsman", ",", "utnyttjat", "Sveriges", "hörbarast", "placerade", "predikstol", ",", "nämligen", "radions", ",", "till", "att", "karakterisera", "Lindbeck-kommissionen", "med", "uttryck", "som", "\"", "avgudadyrkan", "\"", "(", "Mammonsdyrkan", "nämligen", ")", ",", "\"", "misstro", "mot", "demokratins", "väsen", "\"", "och", "\"", "förakt", "för", "svaghet", "\"", "." ]
[ "NN", "PM", "PM", "VB", "MID", "PP", "NN", "KN", "PP", "PM", "KN", "NN", "MID", "VB", "PM", "AB", "PC", "NN", "MID", "AB", "NN", "MID", "PP", "IE", "VB", "NN", "PP", "NN", "KN", "PAD", "NN", "PAD", "PAD", "NN", "AB", "PAD", "MID", "PAD", "NN", "PP", "NN", "NN", "PAD", "KN", "PAD", "NN", "PP", "NN", "PAD", "MAD" ]
[ "B-person", "I-person", "I-person", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-myth", "O", "O", "O", "O", "B-place", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"a54ee369-a54b4f28"
[ "Volvo", "960" ]
[ "PM", "RG" ]
[ "B-product", "I-product" ]
"04a65155-04a2468f"
[ "Elektrostriktiva", "material", ",", "som", "är", "mindre", "använda", ",", "blev", "aktuella", "inom", "SDI", "(", "Strategic", "Defense", "Initiative", ")", "för", "mycket", "noggrann", "justering", "av", "speglar", "i", "rymden", "." ]
[ "JJ", "NN", "MID", "HP", "VB", "AB", "PC", "MID", "VB", "JJ", "PP", "PM", "PAD", "UO", "UO", "UO", "PAD", "PP", "AB", "JJ", "NN", "PP", "NN", "PP", "NN", "MAD" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-other", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for SUCX 3.0 - NER

Dataset Summary

The dataset is a conversion of the venerable SUC 3.0 dataset into the huggingface ecosystem. The original dataset does not contain an official train-dev-test split, which is introduced here; the tag distribution for the NER tags between the three splits is mostly the same.

The dataset has three different types of tagsets: manually annotated POS, manually annotated NER, and automatically annotated NER. For the automatically annotated NER tags, only sentences were chosen, where the automatic and manual annotations would match (with their respective categories).

Additionally we provide remixes of the same data with some or all sentences being lowercased.

Supported Tasks and Leaderboards

 • Part-of-Speech tagging
 • Named-Entity-Recognition

Languages

Swedish

Dataset Structure

Data Remixes

 • original_tags contain the manual NER annotations
  • lower the whole dataset uncased
  • lower_mix some of the dataset uncased
  • lower_both every instance both cased and uncased
 • simple_tags contain the automatic NER annotations
  • lower the whole dataset uncased
  • lower_mix some of the dataset uncased
  • lower_both every instance both cased and uncased

Data Instances

For each instance, there is an id, with an optional _lower suffix to mark that it has been modified, a tokens list of strings containing tokens, a pos_tags list of strings containing POS-tags, and a ner_tags list of strings containing NER-tags.

{"id": "e24d782c-e2475603_lower",
"tokens": ["-", "dels", "har", "vi", "inget", "index", "att", "g\u00e5", "efter", ",", "vi", "kr\u00e4ver", "allts\u00e5", "ers\u00e4ttning", "i", "40-talets", "penningv\u00e4rde", "."],
"pos_tags": ["MID", "KN", "VB", "PN", "DT", "NN", "IE", "VB", "PP", "MID", "PN", "VB", "AB", "NN", "PP", "NN", "NN", "MAD"],
"ner_tags": ["O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O"]}

Data Fields

 • id: a string containing the sentence-id
 • tokens: a list of strings containing the sentence's tokens
 • pos_tags: a list of strings containing the tokens' POS annotations
 • ner_tags: a list of strings containing the tokens' NER annotations

Data Splits

Dataset Split Size Percentage of Total Dataset Size Number of Instances for the Original Tags
train 64% 46,026
dev 16% 11,506
test 20% 14,383

The simple_tags remix has fewer instances due to the requirement to match tags.

Dataset Creation

See the original webpage

Additional Information

Dataset Curators

Språkbanken

Licensing Information

CC BY 4.0 (attribution)

Citation Information

SUC 2.0 manual

Contributions

Thanks to @robinqrtz for adding this dataset.

Downloads last month
595
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard

Models trained or fine-tuned on KBLab/sucx3_ner