Datasets:

Multilinguality:
translation
Size Categories:
100K<n<1M
Language Creators:
found
Annotations Creators:
found
Source Datasets:
original
Tags:
License:
translation
translation
{ "en": "It happened after the death of Saul, when David was returned from the slaughter of the Amalekites, and David had stayed two days in Ziklag;", "xh": "Kwathi emva kokufa kukaSawule, uDavide ebuyile ekuwabulaleni ama-Amaleki, wahlala uDavide eTsikelage imihla emibini." }
{ "en": "it happened on the third day, that behold, a man came out of the camp from Saul, with his clothes torn, and earth on his head: and so it was, when he came to David, that he fell to the earth, and showed respect.", "xh": "Kwathi ke ngomhla wesithathu, kwabonakala kuvela indoda emkhosini, kuSawule, zikrazukile iingubo zayo, inomhlaba entloko; kwathi ekuzeni kwayo kuDavide, yawa emhlabeni, yaqubuda." }
{ "en": "David said to him, \"Where do you come from?\" He said to him, \"I have escaped out of the camp of Israel.\"", "xh": "Wathi uDavide kuyo, Uvela phi na? Yathi kuye, Ndisabe emkhosini wamaSirayeli." }
{ "en": "David said to him, \"How did it go? Please tell me.\" He answered, \"The people have fled from the battle, and many of the people also have fallen and are dead; and Saul and Jonathan his son are dead also.\"", "xh": "Wathi uDavide kuyo, Kuthekeni na? Khawundixelele. Yathi, Hayi, babalekile abantu ekulweni; kananjalo kuwe into eninzi yabantu, yafa; kananjalo uSawule, noYonatan unyana wakhe, babulewe." }
{ "en": "David said to the young man who told him, \"How do you know that Saul and Jonathan his son are dead?\"", "xh": "Wathi uDavide kwindodana ebimxelela, Wazi ngani na, ukuba uSawule ufile, noYonatan unyana wakhe?" }
{ "en": "The young man who told him said, \"As I happened by chance on Mount Gilboa, behold, Saul was leaning on his spear; and behold, the chariots and the horsemen followed hard after him.", "xh": "Yathi indodana ebimxelela, Kuthe ukuthi gaxa kwam, ndafika ezintabeni zaseGilibhowa; nanku uSawule ayame ngentshuntshe yakhe; nabo abeenqwelo zokulwa nabamahashe bethene mbende naye." }
{ "en": "When he looked behind him, he saw me, and called to me. I answered, 'Here I am.'", "xh": "Uthe akubheka, wandibona, wandibiza; ndathi, Sendikho." }
{ "en": "He said to me, 'Who are you?' I answered him, 'I am an Amalekite.'", "xh": "Wathi kum, Ungubani na? Ndathi kuye, NdingumAmaleki." }
{ "en": "He said to me, 'Please stand beside me, and kill me; for anguish has taken hold of me, because my life is yet whole in me.'", "xh": "Wathi kum, Khawume phezu kwam, undibulale, ngokuba ndiphelelwe; kuba andikafi kanye." }
{ "en": "So I stood beside him, and killed him, because I was sure that he could not live after that he had fallen. I took the crown that was on his head, and the bracelet that was on his arm, and have brought them here to my lord.\"", "xh": "Ndema phezu kwakhe, ndambulala; ngokuba bendisazi ukuba akayi kuba saphila emva kokuwa kwakhe. Ndathabatha isithsaba esibe sisentlokweni yakhe, nesacholo esibe sisengalweni yakhe; ndizise zona apha kwinkosi yam." }
{ "en": "Then David took hold on his clothes, and tore them; and likewise all the men who were with him.", "xh": "Wazibamba uDavide iingubo zakhe, wazikrazula, kwanamadoda akhe onke abenawo;" }
{ "en": "They mourned, and wept, and fasted until evening, for Saul, and for Jonathan his son, and for the people of Yahweh, and for the house of Israel; because they were fallen by the sword.", "xh": "bammbambazelela, balila, bakuzila ukudla kwada kwahlwa, ngenxa kaSawule, nangenxa kaYonatan unyana wakhe, nangenxa yabantu bakaYehova, nangenxa yendlu kaSirayeli; ngokuba bewile likrele." }
{ "en": "David said to the young man who told him, \"Where are you from?\" He answered, \"I am the son of a foreigner, an Amalekite.\"", "xh": "Wathi uDavide kwindodana ebimxelela, Ungowaphi na? Yathi, Ndingunyana wendoda engumhambi, umAmaleki." }
{ "en": "David said to him, \"How were you not afraid to put forth your hand to destroy Yahweh's anointed?\"", "xh": "Wathi uDavide kuyo, Utheni ukuba ungoyiki ukusa isandla sakho, umbulale umthanjiswa kaYehova?" }
{ "en": "David called one of the young men, and said, \"Go near, and fall on him.\" He struck him, so that he died.", "xh": "UDavide wabiza enye yakumadodana, wathi, Sondela, uyibulale. Yayixabela ke, yafa." }
{ "en": "David said to him, \"Your blood be on your head; for your mouth has testified against you, saying, 'I have slain Yahweh's anointed.'\"", "xh": "Wathi ke uDavide kuyo, Igazi lakho malibe sentlokweni yakho; ngokuba umlomo wakho ulingqina ngawe, usithi, Mna ndimbulele umthanjiswa kaYehova." }
{ "en": "David lamented with this lamentation over Saul and over Jonathan his son", "xh": "Ke kaloku uDavide wasenza esi simbonono ngoSawule nangoYonatan unyana wakhe," }
{ "en": "(and he commanded them to teach the children of Judah the song of the bow: behold, it is written in the book of Jashar):", "xh": "wathi mabayifundiswe oonyana bakaYuda ingoma leyo yesaphetha; nantso ibhaliwe encwadini yOthe Tye." }
{ "en": "\"Your glory, Israel, is slain on your high places! How the mighty have fallen!", "xh": "Imbalarha, Sirayeli, ibulewe emimangweni yakho! Hayi, ukuwa kwamagorha! Musani ukuxela eGati;" }
{ "en": "Don't tell it in Gath. Don't publish it in the streets of Ashkelon, lest the daughters of the Philistines rejoice, lest the daughters of the uncircumcised triumph.", "xh": "Musani ukwenza zindaba ezitratweni zeAshkelon, Hleze zivuye iintombi zamaFilisti, Hleze zivuyelele iintombi zabangalukileyo." }
{ "en": "You mountains of Gilboa, let there be no dew nor rain on you, neither fields of offerings; For there the shield of the mighty was vilely cast away, The shield of Saul was not anointed with oil.", "xh": "Nina zintaba zaseGilibhowa, Makungaze kubekho mbethe, makungaze kubekho mvula kuni, namasimi emirhumo; Ngokuba khona kwangcola iingweletshetshe zamagorha, Ingweletshetshe kaSawule, wanga waye engathanjiswanga ngeoli." }
{ "en": "From the blood of the slain, from the fat of the mighty, Jonathan's bow didn't turn back. Saul's sword didn't return empty.", "xh": "Egazini labahlatyiweyo, emanqatheni amagorha, Isaphetha sikaYonatan besingabuyi umva, Ikrele likaSawule belingabuyi lilambatha." }
{ "en": "Saul and Jonathan were lovely and pleasant in their lives. In their death, they were not divided. They were swifter than eagles. They were stronger than lions.", "xh": "USawule noYonatan babeziinzwana, bethandeka ekudleni kwabo ubomi, Nasekufeni kwabo abahlukananga. Babenamendu ngaphezu kwamaxhalanga, Babenamandla ngaphezu kweengonyama." }
{ "en": "You daughters of Israel, weep over Saul, who clothed you in scarlet delicately, who put ornaments of gold on your clothing.", "xh": "Zintombi zakwaSirayeli, mlileleni uSawule, Obenambesa iingubo ezibomvu, eniyolisa; Obeninxiba izihombo zegolide ezambathweni zenu." }
{ "en": "How are the mighty fallen in the midst of the battle! Jonathan is slain on your high places.", "xh": "Hayi, ukuwa kwamagorha phakathi kwemfazwe! UYonatan ubulawelwe emimangweni yakho" }
{ "en": "I am distressed for you, my brother Jonathan. You have been very pleasant to me. Your love to me was wonderful, passing the love of women.", "xh": "Ndibandezelekile ngenxa yakho, mzalwana wam Yonatan; Ubumnandi kakhulu kum; Kubalukekile ukundithanda kwakho Ngaphezu kokuthanda komntu oyinkazana." }
{ "en": "How are the mighty fallen, and the weapons of war perished!\"", "xh": "Hayi, ukuwa kwamagorha! Adakile amadoda okulwa!" }
{ "en": "It happened after this, that David inquired of Yahweh, saying, \"Shall I go up into any of the cities of Judah?\" Yahweh said to him, \"Go up.\" David said, \"Where shall I go up?\" He said, \"To Hebron.\"", "xh": "Kwathi emveni koko, wabuza uDavide kuYehova, esithi, Ndinyuke na ndiye emzini wakwaYuda? Wathi uYehova kuye, Nyuka. Wathi uDavide, Ndinyuke ndiye phi na? Wathi yena, EHebron." }
{ "en": "So David went up there, and his two wives also, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the wife of Nabal the Carmelite.", "xh": "Wenyuka ke waya khona uDavide, nabafazi bakhe bobabini, uAhinowam waseYizereli, noAbhigali, umkaNabhali, waseKarmele." }
{ "en": "David brought up his men who were with him, every man with his household. They lived in the cities of Hebron.", "xh": "Namadoda akhe abenawo wawanyusa uDavide, yayileyo nendlu yayo, ahlala emizini yaseHebron." }
{ "en": "The men of Judah came, and there they anointed David king over the house of Judah. They told David, saying, \"The men of Jabesh Gilead were those who buried Saul.\"", "xh": "Eza amadoda akwaYuda, amthambisa khona apho uDavide ukuba abe ngukumkani kwindlu yakwaYuda. Kwaxelwa kuDavide, kusithiwa, Amadoda aseYabheshe yaseGiliyadi, ngawo awamngcwabayo uSawule." }
{ "en": "David sent messengers to the men of Jabesh Gilead, and said to them, \"Blessed are you by Yahweh, that you have shown this kindness to your lord, even to Saul, and have buried him.", "xh": "UDavide wathumela ke abathunywa kumadoda aseYabheshe yaseGiliyadi, wathi kuwo, Manisikelelwe nguYehova nina, nayenzelayo inkosi yenu uSawule loo nceba, nayingcwaba." }
{ "en": "Now may Yahweh show loving kindness and truth to you. I also will reward you for this kindness, because you have done this thing.", "xh": "Ngoko uYehova makanenzele inceba nenyaniso; nam ndiya kunenzela oko kulungileyo, ngokuba nayenzayo loo nto." }
{ "en": "Now therefore let your hands be strong, and be valiant; for Saul your lord is dead, and also the house of Judah have anointed me king over them.\"", "xh": "Ke kaloku mazomelele izandla zenu, nibe ngamadoda anobukroti; ngokuba ifile inkosi yenu uSawule. Kananjalo indithambisile indlu yakwaYuda ukuba ndibe ngukumkani wayo." }
{ "en": "Now Abner the son of Ner, captain of Saul's army, had taken Ishbosheth the son of Saul, and brought him over to Mahanaim;", "xh": "Ke kaloku uAbhinere unyana kaNere, umthetheli womkhosi obungokaSawule, ebethabathe uIshbhoshete, unyana kaSawule, wamwezela eMahanayim," }
{ "en": "and he made him king over Gilead, and over the Ashurites, and over Jezreel, and over Ephraim, and over Benjamin, and over all Israel.", "xh": "wamenza ukumkani eGiliyadi, nakuma-Askure, naseYizereli, nakwaEfrayim, nakwaBhenjamin, nakumaSirayeli onke." }
{ "en": "Ishbosheth, Saul's son, was forty years old when he began to reign over Israel, and he reigned two years. But the house of Judah followed David.", "xh": "UIshbhoshete, unyana kaSawule, ebeminyaka imashumi mane ezelwe, ekwenziweni kwakhe ukumkani kumaSirayeli, wangukumkani iminyaka emibini. Kodwa indlu yakwaYuda yalandela uDavide." }
{ "en": "The time that David was king in Hebron over the house of Judah was seven years and six months.", "xh": "Inani lemihla uDavide abengukumkani kwindlu yakwaYuda eHebron, libe liyiminyaka esixhenxe eneenyanga ezintandathu." }
{ "en": "Abner the son of Ner, and the servants of Ishbosheth the son of Saul, went out from Mahanaim to Gibeon.", "xh": "Waphuma uAbhinere unyana kaNere, nabakhonzi bakaIshbhoshete, unyana kaSawule, eMahanayim, baya eGibheyon." }
{ "en": "Joab the son of Zeruiah, and the servants of David, went out, and met them by the pool of Gibeon; and they sat down, the one on the one side of the pool, and the other on the other side of the pool.", "xh": "Baphuma uYowabhi unyana kaTseruya, nabakhonzi bakaDavide, baqubisana nabo echibini laseGibheyon. Bahlala aba echibini ngapha, bahlala abaya echibini ngaphaya." }
{ "en": "Abner said to Joab, \"Please let the young men arise and play before us!\" Joab said, \"Let them arise!\"", "xh": "Wathi uAbhinere kuYowabhi, Amadodana makakhe asuke adlale phambi kwethu. Wathi uYowabhi, Makasuke." }
{ "en": "Then they arose and went over by number: twelve for Benjamin, and for Ishbosheth the son of Saul, and twelve of the servants of David.", "xh": "Kwesuka kwawela amanani: ishumi elinamabini lakwaBhenjamin, lakwaIshbhoshete unyana kaSawule, neshumi elinamabini kubakhonzi bakaDavide." }
{ "en": "They each caught his opponent by the head, and thrust his sword in his fellow's side; so they fell down together: therefore that place was called Helkath Hazzurim, which is in Gibeon.", "xh": "Yaba ngulowo wabamba ummelwane wakhe ngentloko, nekrele lakhe lela ecaleni lowabo; bawa kunye ndaweni-nye. Kwathiwa ke le ndawo yiHelekati-hatsurim eseGibheyon." }
{ "en": "The battle was very severe that day: and Abner was beaten, and the men of Israel, before the servants of David.", "xh": "Kwaliwa kakhulu ngaloo mini. Wagxothwa uAbhinere namadoda akwaSirayeli phambi kwabakhonzi bakaDavide." }
{ "en": "The three sons of Zeruiah were there, Joab, and Abishai, and Asahel: and Asahel was as light of foot as a wild gazelle.", "xh": "Babelapho bobathathu oonyana bakaTseruya: uYowabhi, noAbhishayi, noAsaheli. Ke uAsaheli waye enamendu, enjengebhadi lasendle." }
{ "en": "Asahel pursued after Abner; and in going he didn't turn to the right hand nor to the left from following Abner.", "xh": "UAsaheli wamsukela uAbhinere; akathi gu bucala aye ngasekunene nangasekhohlo emva koAbhinere." }
{ "en": "Then Abner looked behind him, and said, \"Is it you, Asahel?\" He answered, \"It is I.\"", "xh": "Wabheka uAbhinere, wathi, UnguAsaheli na? Wathi yena, Ndinguye." }
{ "en": "Abner said to him, \"Turn aside to your right hand or to your left, and grab one of the young men, and take his armor.\" But Asahel would not turn aside from following him.", "xh": "Wathi uAbhinere kuye, Tyekela ngasekunene kwakho, nokuba kungasekhohlo kwakho, ubambe enye kumadodana, uzithabathele isikrweqe sayo." }
{ "en": "Abner said again to Asahel, \"Turn aside from following me. Why should I strike you to the ground? How then should I hold up my face to Joab your brother?\"", "xh": "Ke uAsaheli akavuma ukutyeka ekumlandeleni. Wabuya waphinda wathi uAbhinere kuAsaheli, Tyeka ekundilandeleni; yini na ukuba ndide ndikubethe, uwe emhlabeni? Ndothini na ukubuphakamisa ubuso bam kuYowabhi, umkhuluwa wakho? Akavuma ukutyeka." }
{ "en": "However he refused to turn aside. Therefore Abner with the back end of the spear struck him in the body, so that the spear came out behind him; and he fell down there, and died in the same place. It happened, that as many as came to the place where Asahel fell down and died stood still.", "xh": "UAbhinere wamtsho ngoluthi lwentshuntshe esiswini; yaya kuphuma intshuntshe ngasemva. Wawa khona, wafela kuloo ndawo. Bathi bonke abafika kuloo ndawo wawa wafela kuyo uAsaheli, bee nqumama." }
{ "en": "But Joab and Abishai pursued after Abner: and the sun went down when they had come to the hill of Ammah, that lies before Giah by the way of the wilderness of Gibeon.", "xh": "OoYowabhi noAbhishayi bamsukela bamlandela uAbhinere, lada latshona ilanga; bada bafika edulini yeAma, ekhangelene neGiya, endleleni yentlango yeGibheyon." }
{ "en": "The children of Benjamin gathered themselves together after Abner, and became one band, and stood on the top of a hill.", "xh": "Bahlanganisana oonyana bakaBhenjamin, bamlandela uAbhinere, bambumba-nye, bema encotsheni yanduli-nye." }
{ "en": "Then Abner called to Joab, and said, \"Shall the sword devour forever? Don't you know that it will be bitterness in the latter end? How long shall it be then, before you ask the people to return from following their brothers?\"", "xh": "Wamemeza uAbhinere kuYowabhi, wathi, Liya kumana ukudla na ikrele? Akwazi na ukuba kuya kuba krakra kamva? Kuya kuba mzuzu ungakanani na ungabaxeleli abantu, babuye ekusukeleni abazalwana babo?" }
{ "en": "Joab said, \"As God lives, if you had not spoken, surely then in the morning the people would have gone away, and not each followed his brother.\"", "xh": "Wathi uYowabhi, Ehleli nje uYehova, ukuba bekungathelekiswanga nguwe, inene, ngebenyuswe bemka kwangokuya kwakusasa abantu, elowo akamsukela umzalwana wakhe." }
{ "en": "So Joab blew the trumpet; and all the people stood still, and pursued after Israel no more, neither fought they any more.", "xh": "UYowabhi wavuthela isigodlo; bema bonke abantu, ababa sawasukela amaSirayeli, ababa saphinda balwe." }
{ "en": "Abner and his men went all that night through the Arabah; and they passed over the Jordan, and went through all Bithron, and came to Mahanaim.", "xh": "UAbhinere namadoda akhe bahamba eArabha bonke obo busuku. Bayiwela iYordan, bayihamba yonke iBhitron, beza eMahanayim." }
{ "en": "Joab returned from following Abner: and when he had gathered all the people together, there lacked of David's servants nineteen men and Asahel.", "xh": "Wabuya ke uYowabhi ekumsukeleni uAbhinere; wabahlanganisa abantu bonke, kwasweleka kubakhonzi bakaDavide ishumi elinesithoba lamadoda, noAsaheli." }
{ "en": "But the servants of David had struck of Benjamin, and of Abner's men, so that three hundred sixty men died.", "xh": "Ke abakhonzi bakaDavide babebulele, kumaBhenjamin nakuma doda akwa-Abhinere, amakhulu amathathu anamanci amathandathu amadoda, afa." }
{ "en": "They took up Asahel, and buried him in the tomb of his father, which was in Bethlehem. Joab and his men went all night, and the day broke on them at Hebron.", "xh": "Bamthabatha uAsaheli, bamngcwaba engcwabeni likayise eliseBhetelehem. Bahamba ke ubusuku bonke uYowabhi namadoda akhe, kwasa beseHebron." }
{ "en": "Now there was long war between the house of Saul and the house of David: and David grew stronger and stronger, but the house of Saul grew weaker and weaker.", "xh": "Ke kaloku yoluka imfazwe phakathi kwendlu kaSawule nendlu kaDavide. UDavide waya esomelela ngokomelela; indlu kaSawule yaya incipha ngokuncipha." }
{ "en": "To David were sons born in Hebron: and his firstborn was Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess;", "xh": "UDavide wazalelwa oonyana eHebron: owamazibulo waba nguAmnon ngoAhinowam waseYizereli;" }
{ "en": "and his second, Chileab, of Abigail the wife of Nabal the Carmelite; and the third, Absalom the son of Maacah the daughter of Talmai king of Geshur;", "xh": "owesibini wabanguKiliyabhi ngoAbhigali, umkaNabhali waseKarmele; owesithathu waba nguAbhisalom, unyana kaMahaka, intombi kaTalemayi, ukumkani waseGeshuri;" }
{ "en": "and the fourth, Adonijah the son of Haggith; and the fifth, Shephatiah the son of Abital;", "xh": "owesine waba nguAdoniya, unyana kaHagiti; owesihlanu waba nguShefatiya, unyana ka-Abhitali;" }
{ "en": "and the sixth, Ithream, of Eglah, David's wife. These were born to David in Hebron.", "xh": "owesithandathu waba nguItram, ngoEgla, umkaDavide. Wabazalelwa abo uDavide eHebron." }
{ "en": "It happened, while there was war between the house of Saul and the house of David, that Abner made himself strong in the house of Saul.", "xh": "Kwathi, kwakubon’ ukuba kukho imfazwe phakathi kwendlu kaSawule nendlu kaDavide, uAbhinere wamana ukuzomelezela indlu kaSawule." }
{ "en": "Now Saul had a concubine, whose name was Rizpah, the daughter of Aiah: and Ishbosheth said to Abner, \"Why have you gone in to my father's concubine?\"", "xh": "Ke uSawule ebeneshweshwe eligama linguRitspa, intombi ka-Aya; wathi ke uIshbhoshete kuAbhinere, Yini na ukuba ulingene ishweshwe likabawo?" }
{ "en": "Then was Abner very angry for the words of Ishbosheth, and said, \"Am I a dog's head that belongs to Judah? Today I show kindness to the house of Saul your father, to his brothers, and to his friends, and have not delivered you into the hand of David; and yet you charge me this day with a fault concerning this woman!", "xh": "Wavutha kakhulu ngumsindo uAbhinere ngamazwi kaIshbhoshete, wathi, Ndiyintloko yenja elunge kwaYuda yini na? Namhla ndiyenzela inceba indlu kaSawule uyihlo, kubazalwana bakhe, nakubahlobo bakhe; andikuyekelanga esandleni sikaDavide; kanti ke undivelele ngobugwenxa endibenze kule nkazana namhla." }
{ "en": "God do so to Abner, and more also, if, as Yahweh has sworn to David, I don't do even so to him;", "xh": "UThixo makenjenje kuAbhinere, aqokele ukwenjenje; njengoko uYehova wamfungelayo uDavide, ndiya kwenjenjalo kuye:" }
{ "en": "to transfer the kingdom from the house of Saul, and to set up the throne of David over Israel and over Judah, from Dan even to Beersheba.\"", "xh": "ukubugqithisa ubukumkani endlwini kaSawule, kumiswe itrone kaDavide kwaSirayeli nakwaYuda, kuthabathele kwaDan kuse eBher-shebha." }
{ "en": "He could not answer Abner another word, because he feared him.", "xh": "Akaba saba nako ukumphendula nezwi uAbhinere ngokumoyika." }
{ "en": "Abner sent messengers to David on his behalf, saying, \"Whose is the land?\" and saying, \"Make your alliance with me, and behold, my hand shall be with you, to bring all Israel around to you.\"", "xh": "Wesusa esikhundleni sakhe uAbhinere abathunywa, baya kuDavide; esithi, Lelikabani na ilizwe? esithi, Yenza umnqophiso wakho nam; uyabona, isandla sam sinawe, ukuba aguqulelwe kuwe amaSirayeli onke." }
{ "en": "He said, \"Good; I will make a treaty with you; but one thing I require of you. That is, you shall not see my face, unless you first bring Michal, Saul's daughter, when you come to see my face.\"", "xh": "Wathi, Kulungile, ndowenza nawe umnqophiso. Kodwa kukho nto-nye ndiyifunayo kuwe; yile: akuyi kububona ubuso bam, ungamzisanga uMikali intombi kaSawule, wakuza kububona ubuso bam." }
{ "en": "David sent messengers to Ishbosheth, Saul's son, saying, \"Deliver me my wife Michal, whom I pledged to be married to me for one hundred foreskins of the Philistines.\"", "xh": "UDavide wesusa abathunywa, baya kuIshbhoshete unyana kaSawule, esithi, Ndinike umkam uMikali, endamgana ngekhulu leenyama zokwaluswa zamaFilisti." }
{ "en": "Ishbosheth sent, and took her from her husband, even from Paltiel the son of Laish.", "xh": "Wathumela uIshbhoshete, wamthabatha kwindoda yakhe, kuPaltiyeli unyana kaLayishe." }
{ "en": "Her husband went with her, weeping as he went, and followed her to Bahurim. Then Abner said to him, \"Go! Return!\" and he returned.", "xh": "Yahamba naye ke indoda yakhe, imana ilila emva kwakhe, kwada kwezisa eBhahurim. Wathi uAbhinere kuyo, Hamba ubuye. Yabuya." }
{ "en": "Abner had communication with the elders of Israel, saying, \"In times past, you sought for David to be king over you.", "xh": "Ke kaloku uAbhinere wayenelizwi kumadoda amakhulu akwaSirayeli, elithi, Kwangaphambili nibe nimfuna uDavide, ukuba abe ngukumkani kuni:" }
{ "en": "Now then do it; for Yahweh has spoken of David, saying, 'By the hand of my servant David, I will save my people Israel out of the hand of the Philistines, and out of the hand of all their enemies.'\"", "xh": "yenzani kaloku, ngokuba uYehova utshilo kuDavide, ukuthi, Ndiya kubasindisa ngesandla sikaDavide, umkhonzi wam, abantu bam amaSirayeli esandleni samaFilisti, nasesandleni seentshaba zabo zonke." }
{ "en": "Abner also spoke in the ears of Benjamin: and Abner went also to speak in the ears of David in Hebron all that seemed good to Israel, and to the whole house of Benjamin.", "xh": "Kananjalo uAbhinere ebethethile ezindlebeni zamaBhenjamin; kanjalo uAbhinere waya kuthetha ezindlebeni zikaDavide eHebron konke okulungileyo phambi kwamaSirayeli, naphambi kwendlu yonke yakwaBhenjamin." }
{ "en": "So Abner came to David to Hebron, and twenty men with him. David made Abner and the men who were with him a feast.", "xh": "Waya ke uAbhinere kuDavide eHebron, enamashumi amabini amadoda. UDavide wamenzela ke isidlo uAbhinere namadoda akhe abenawo." }
{ "en": "Abner said to David, \"I will arise and go, and will gather all Israel to my lord the king, that they may make a covenant with you, and that you may reign over all that your soul desires.\" David sent Abner away; and he went in peace.", "xh": "Wathi uAbhinere kuDavide, Ndiya kusuka ndiwahlanganisele enkosini yam ukumkani onke amaSirayeli, enze umnqophiso nawe, ube ngukumkani entweni yonke oyinqwenelayo umphefumlo wakho. UDavide wamndulula uAbhinere; wahamba exolile." }
{ "en": "Behold, the servants of David and Joab came from a foray, and brought in a great spoil with them: but Abner was not with David in Hebron; for he had sent him away, and he was gone in peace.", "xh": "Kwabonakala abakhonzi bakaDavide benoYowabhi, bevela emsebenzini wokututa, besiza namaxhoba amaninzi. Ke uAbhinere ebengasekhona kuDavide eHebron, ngokuba ubemndulule, wahamba exolile." }
{ "en": "When Joab and all the army who was with him had come, they told Joab, saying, Abner the son of Ner came to the king, and he has sent him away, and he is gone in peace.", "xh": "Bafika ooYowabhi nomkhosi wonke anawo. Kwaxelwa kuYowabhi, kwathiwa, UAbhinere unyana kaNere ubezile kukumkani, wamndulula, wahamba exolile." }
{ "en": "Then Joab came to the king, and said, \"What have you done? Behold, Abner came to you. Why is it that you have sent him away, and he is quite gone?", "xh": "Waya uYowabhi kukumkani, wathi, Yintoni na le uyenzileyo? Uyabona, ubezile uAbhinere kuwe; yintoni na le nto umndululeyo, wahamba wemka?" }
{ "en": "You know Abner the son of Ner, that he came to deceive you, and to know your going out and your coming in, and to know all that you do.\"", "xh": "Uyamazi uAbhinere unyana kaNere, ukuba ubeze kukuthomalalisa, ukuze akwazi ukuphuma kwakho nokungena kwakho, akwazi konke okwenzayo." }
{ "en": "When Joab had come out from David, he sent messengers after Abner, and they brought him back from the well of Sirah; but David didn't know it.", "xh": "Waphuma uYowabhi kuDavide, wathuma abathunywa; balandela uAbhinere, bambuyisa equleni laseSira, uDavide engazi." }
{ "en": "When Abner was returned to Hebron, Joab took him aside into the midst of the gate to speak with him quietly, and struck him there in the body, so that he died, for the blood of Asahel his brother.", "xh": "Wabuya ke uAbhinere weza eHebron. UYowabhi wamthabathela bucala phakathi kwesango, ukuba athethe naye ngasese. Wamgwaza esiswini, wafa, ngenxa yegazi lika-Asaheli umninawa wakhe." }
{ "en": "Afterward, when David heard it, he said, \"I and my kingdom are guiltless before Yahweh forever of the blood of Abner the son of Ner.", "xh": "Weva uDavide emveni kokuba kunjalo, wathi, Ndimsulwa nobukumkani bam phambi koYehova, kude kuse ephakadeni, ngamagazi ka-Abhinere unyana kaNere;" }
{ "en": "Let it fall on the head of Joab, and on all his father's house. Let there not fail from the house of Joab one who has an issue, or who is a leper, or who leans on a staff, or who falls by the sword, or who lacks bread.\"", "xh": "makabe phezu kwentloko kaYowabhi, naphezu kwendlu yonke kayise; makanganqunyulwa angabikho endlwini kaYowabhi umntu obhobhozayo, oneqhenqa, osimelela ngentonga, owa ngekrele, oswele ukudla." }
{ "en": "So Joab and Abishai his brother killed Abner, because he had killed their brother Asahel at Gibeon in the battle.", "xh": "UYowabhi noAbhishayi umninawa wakhe bambulala ke uAbhinere, ngenxa enokuba ebembulele uAsaheli umninawa wabo eGibheyon emfazweni." }
{ "en": "David said to Joab, and to all the people who were with him, Tear your clothes, and clothe yourselves with sackcloth, and mourn before Abner. King David followed the bier.", "xh": "Wathi uDavide kuYowabhi nakubantu bonke anabo, Krazulani iingubo zenu, nibhinqe ezirhwexayo, nimmbambazelele uAbhinere. UDavide ukumkani walilandela ithala." }
{ "en": "They buried Abner in Hebron: and the king lifted up his voice, and wept at the grave of Abner; and all the people wept.", "xh": "Bamngcwabela eHebron uAbhinere. Waliphakamisa ukumkani ilizwi lakhe, walila engcwabeni lika-Abhinere. Balila abantu bonke." }
{ "en": "The king lamented for Abner, and said, \"Should Abner die as a fool dies?", "xh": "Ukumkani wamenzela isimbonono uAbhinere, wathi, Angafa ngokufa kwesidenge na uAbhinere?" }
{ "en": "Your hands were not bound, nor your feet put into fetters. As a man falls before the children of iniquity, so you fell.\" All the people wept again over him.", "xh": "Izandla zakho bezingakhonkxwanga, iinyawo zakho bezingafakwanga amakhamandela obhedu, Uwe njengowa phambi kwamabhedengu. Baphinda bonke abantu bamlilela." }
{ "en": "All the people came to cause David to eat bread while it was yet day; but David swore, saying, \"God do so to me, and more also, if I taste bread, or anything else, until the sun goes down.\"", "xh": "Bonke abantu beza kumdlisa uDavide isonka, kusesemini. Wafunga uDavide, esithi. UThixo makenjenje kum, aqokele ukwenjenje, ukuba ndithe, lingekatshoni ilanga, ndeva isonka, nokuba yinto eyiyimbi." }
{ "en": "All the people took notice of it, and it pleased them; as whatever the king did pleased all the people.", "xh": "Bakugqala oko bonke abantu, kwalunga emehlweni abo; njengokuba konke abekwenza ukumkani bekulunga emehlweni abantu bonke." }
{ "en": "So all the people and all Israel understood that day that it was not of the king to kill Abner the son of Ner.", "xh": "Bazi ke abantu bonke namaSirayeli onke ngaloo mini, ukuba ukubulawa kuka-Abhinere, unyana kaNere, bekungaphume kukumkani." }
{ "en": "The king said to his servants, \"Don't you know that there a prince and a great man has fallen this day in Israel?", "xh": "Wathi ukumkani kubakhonzi bakhe, Anazi na, ukuba namhlanje kuwe umthetheli, umntu omkhulu kwaSirayeli?" }
{ "en": "I am this day weak, though anointed king; and these men the sons of Zeruiah are too hard for me. May Yahweh reward the evildoer according to his wickedness.\"", "xh": "Ke ndisebuthathaka, ndisathanjiswa namhla ukuba ndibe ngukumkani; la madoda, oonyana bakaTseruya, alukhuni kum. Akwaba uYehova angambuyekeza umenzi wobubi kwangobubi bakhe." }
{ "en": "When Saul's son heard that Abner was dead in Hebron, his hands became feeble, and all the Israelites were troubled.", "xh": "Weva unyana kaSawule ukuba ufile uAbhinere eHebron, zawa izandla zakhe. Onke amaSirayeli akhwankqiswa yiloo nto." }
{ "en": "Saul's son had two men who were captains of bands: the name of the one was Baanah, and the name of the other Rechab, the sons of Rimmon the Beerothite, of the children of Benjamin (for Beeroth also is reckoned to Benjamin:", "xh": "Unyana kaSawule ubenamadoda amabini angabathetheli bemikhosi. Igama lenye lalinguBhahana, igama leyesibini lalinguRekabhi; bengoonyana bakaRimon waseBheroti, kubo oonyana bakaBhenjamin. Ngokuba neBheroti ibibalelwa kwaBhenjamin:" }

Dataset Card for [opus_memat]

Dataset Summary

Xhosa-English parallel corpora, funded by EPSRC, the Medical Machine Translation project worked on machine translation between ixiXhosa and English, with a focus on the medical domain.

Supported Tasks and Leaderboards

The underlying task is machine translation from Xhosa to English

Languages

[More Information Needed]

Dataset Structure

Data Instances

[More Information Needed]

Data Fields

[More Information Needed]

Data Splits

[More Information Needed]

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

[More Information Needed]

Citation Information

J. Tiedemann, 2012, Parallel Data, Tools and Interfaces in OPUS. In Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012)

Contributions

Thanks to @spatil6 for adding this dataset.

Downloads last month
9
Edit dataset card