audio_path
stringlengths
46
47
sentence
stringlengths
54
107
audio
dict
/content/drive/MyDrive/shlomit_spech/mp3/0.mp3
"讝讬讜讛 讛讜驻谞转讛 诇讗讘讞讜谞 讘诪讛诇讻 砖讛讜转讛 讘诪专讻讝 讞讬专讜诪 诇谞注专讜转 谞讜讜(...TRUNCATED)
{"array":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.(...TRUNCATED)
/content/drive/MyDrive/shlomit_spech/mp3/1.mp3
"诇爪讜专讻 讛转讜讜讬转 诪住讙专转 诇讛诪砖讻 讟讬驻讜诇 诪讟专转 讛讗讘讞讜谞 讛讬谞讛 诇讛讘讬谞 (...TRUNCATED)
{"array":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.(...TRUNCATED)
/content/drive/MyDrive/shlomit_spech/mp3/2.mp3
"讗转 讛专拽注 诇讛讙注转讛 诇诪专讻讝 诇讛注诪讬拽 讗转 讛讛讘谞讛 讘讬讞住 诇注讜诇诪讛 讛驻谞讬诪(...TRUNCATED)
{"array":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.(...TRUNCATED)
/content/drive/MyDrive/shlomit_spech/mp3/3.mp3
"讜诇诪谞讙谞讜谞讬诪 讛谞驻砖讬讬诪 讛诪讗驻讬讬谞讬诪 讗讜转讛 讜诇讛注专讬讻 讗转 讛讻讜讞讜转 讜(...TRUNCATED)
{"array":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.(...TRUNCATED)
/content/drive/MyDrive/shlomit_spech/mp3/4.mp3
"讝讬讜讛 讘转 讞诪砖 注砖专讛 讜砖讘注讛 讞讜讚砖讬诪 转诇诪讬讚转 讻讬转讛 讟转 讛讘转 讛砖谞讬讬(...TRUNCATED)
{"array":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.(...TRUNCATED)
/content/drive/MyDrive/shlomit_spech/mp3/5.mp3
"讘诪砖驻讞讛 讘转 砖诇讜砖讛 讬诇讚讬诪 诇讝讬讜讛 讗讞 讘谞 砖诪讜谞讛 注砖专讛 讜讗讞讜转 讘转 砖(...TRUNCATED)
{"array":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.(...TRUNCATED)
/content/drive/MyDrive/shlomit_spech/mp3/6.mp3
"讛诪砖驻讞讛 诪转讙讜专专转 讘谞砖专 讛讜专讬讛 砖诇 讟讗讬住讬讛 讬诇讬讚讬 讘专讬转 讛诪讜注爪讜(...TRUNCATED)
{"array":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.(...TRUNCATED)
/content/drive/MyDrive/shlomit_spech/mp3/7.mp3
"讛讬讗 注爪诪讛 谞讜诇讚讛 讘讬砖专讗诇 讗讘讬讛 砖诇 讟讗讬住讬讛 讛讬讛 讗诇讻讜讛讜诇讬住讟 讜讗(...TRUNCATED)
{"array":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.(...TRUNCATED)
/content/drive/MyDrive/shlomit_spech/mp3/8.mp3
"讜讬诇讚讬讛 砖讛讜 驻注诪讬讬诪 讘诪拽诇讟 诇谞砖讬诪 诪讜讻讜转 讻砖讛讬讬转讛 讟讗讬住讬讛 讘转 (...TRUNCATED)
{"array":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.(...TRUNCATED)
/content/drive/MyDrive/shlomit_spech/mp3/9.mp3
"注讝讘 讗讘讬讛 讗转 讛讘讬转 诇讚讘专讬 讟讗讬住讬讛 讛讬讗 专讗转讛 讗讜转讜 讘驻注诪 讛讗讞专讜(...TRUNCATED)
{"array":[0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.(...TRUNCATED)

No dataset card yet

New: Create and edit this dataset card directly on the website!

Contribute a Dataset Card
Downloads last month
71
Add dataset card
Evaluate models HF Leaderboard