text
stringlengths
17
932k
label
class label
386 classes
5. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ 1204 της 20/29 Απρ. 1938 Περί απαγορεύσεως της χρήσεως των μολυβδούχων χρωμάτων. Άρθρον 1 Απαγορεύεται εις τας εργασίας χρωματισμού η χρήσις μολυβδούχων χρωμάτων περιεχόντων εις αναλογίαν μεγαλειτέραν των δύο επί τοις εκατόν (2%) μεταλλικόν μόλυβδον. Άρθρ.13-19.-(Καταργήθηκαν από την παρ. 3 άρθρ. 17 του Π.Δ. 94/10-22 Απρ. 1987 (ΦΕΚ Α΄ 54), ανωτ. σελ. 306,823). Άρθρον 20 Οι παραβάται του παρόντος τιμωρούνται με φυλάκισιν 5 έως 30 ημερών και χρηματικήν ποινήν (100 μέχρι 1000 δραχμών). Εν υποτροπή η ποινή διπλασιάζεται. Άπασαι αι ως άνω μηνύσεις εισάγονται δι’ απ’ ευθείας κλήσεως εις το ακροατήριον την πρώτην δικάσιμον μετά 15 ημερών από της επιδόσεως της μηνύσεως (άρθρ. 3 ν. 2654, άρθρ. 5 ν. 6080). Δια την επιμέτρησιν των χρηματικών ποινών, βλ. Α.Ν. 110/1945 και άρθρ. 57 και 474 του νέου Ποινικού Κώδικος, ως και Β.Δ. 27 Δεκ. 1950 (τομ. 8 σελ. 6, 28, 80 και 84, 1). Άρθρον 21 Πάσα διάταξις νόμου, Δ/τος ή κανονισμού αντικειμένη προς τας διατάξεις του παρόντος καταργείται. Άρθρον 2 Εξαιρέσεις επιτρέπονται:1)Εις την διάστρωσιν και αναζωογόνησιν πινάκων ζωγραφικής. 2)Εις την κατασκευήν υελογανωμάτων. 3)Εις τον χρωματισμόν α)υλικού πολέμου, β)του τροχαίου υλικού των σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων, γ)των σιδηρών κατασκευών των εκτεθειμένων εις καιρικάς μεταβολάς, και δ)του εσωτερικού διαμερισμάτων εργοστασίων ένθα αναδίδονται όξυνοι ατμοί. Άρθρον 3 Κατά την παρασκευήν και επαξεργασίαν των μολυβδούχων χρωμάτων δέον να λαμβάνωνται πάντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προφυλάξεως της υγείας των εργατών. Η τριβή και κοινιοποίησης των μολυβδούχων ουσιών, ως και η ανάμιξις ή μάλαξις και διάλυσις της κόνεως τούτων εντός υγρών προς παρασκευήν υδαρών χρωμάτων ή μαστίχης δέον να εκτελήται μηχανικώς, εντός ερμητικώς κλειομένων δοχείων ή υπό καλύπτραν, μετ’ αποτελεσματικής αναρροφήσεως, ούτως ώστε να παρεμποδίζηται, κατά το δυνατόν, η διάχυσις του τοξικού κονιορτού εις την πέριξ ατμόσφαιραν. Οι εργάται οι ασχολούμενοι εις τας εργασίας ταύτας δέον να φέρωσιν αναπνευστικά προσωπεία, προφυλάσσοντα αυτούς αποτελεσματικώς από την εισπνοήν του μολυβδούχου κονιορτού. Άρθρον 4 Ο χειρισμός των μολυβδούχων χρωμάτων, είτε εν ξηρά είτε εν υγρά καταστάσει, εν αιωρήσει ή εν διαλύσει, δεν πρέπει να διεξάγεται δια γυμνής χειρός. Οι κύριοι της εργασίας υποχρεούνται ιδία δαπάνη να παρέχωσιν εις τους χειριζομένους τας ουσίας ταύτας εργάτας των ελαστικά χειρόκτια ή κατάλληλα εργαλεία, καλώς συντηρούμενα και συχνάκις καθαριζόμενα. (Αντί για τη σελ. 309(β) Σελ. 309(γ) Τεύχος Θ81- Σελ. 95 Απαγόρευση χρήσης επιβλαβών ουσιών 15.Λ.β.4-5 Άρθρον 5 Αι επιφάνειαι των τραπεζών επί των οποίων διεξάγεται ο χειρισμός των προϊόντων τούτων δέον να είναι αδιάβροχοι και καλώς συντετηρημέναι. Οι τοίχοι των εργαστηρίων δέον να έχωσι λείαν επιφάνειαν και να είναι επικεκαλυμμένοι εις ύψος 1 1/2 μέτρου από το εδάφους δι’ υλικού αδιαποτίστου, δυνάμενοι να πλύνωνται ευκόλως. Ομοίως το έδαφος των εργαστηρίων δέον να είναι αδιαπότιστον και να διατηρήται υγρόν, να φέρη δε την αναγκαίαν απόκλισιν προς στεγανήν τινά αποχέτευσιν, προς ην να κατευθύνωνται αι αποπίπτουσαι ουσίαι αι περιέχουσι μόλυβδον. Η εργασία εντός τούτων δέον να διεξάγηται κατά τρόπον ώστε να μη εκτινάσσωνται τα μόλυβδούχα υγρά εις τα πέριξ. Το έδαφος, αι τράπεζαι, και οι τοίχοι δέον να διατηρώνται κατά το δυνατόν καθαροί, πλυνόμενοι συχνάκις δι’ εκτοξεύσεως ύδατος ή δι’ άλλων υγρών μεθόδων. Άρθρον 6 Απαγορεύεται απολύτως η δια γυμνής χειρός εμβάπτισις αντικειμένων εντός μολυβδούχων διαλύσεων. Ο χειρισμός των αντικειμένων τούτων δέον να γίνηται δια καταλλήλων λαβίδων ή μηχανικώς. Άρθρ.7-10.(Καταργήθηκαν από την παρ. 3 άρθρ. 17 του Π.Δ. 94/10-22 Απρ. 1987 (ΦΕΚ Α΄ 54), ανωτ. σελ. 306,823). Άρθρον 11 Οι εργοδόται χρωματισμού και εν γένει οι εξ επαγγέλματος εκτελούντες χρωματιστικάς εργασίας δια μολυβδούχων χρωμάτων υποχρεούνται: 1)Να παρέχωσιν εις τους εργάτας αυτών μόνον τας αναγκαίας δια την ημερησίαν κατανάλωσιν ποσότητας χρωμάτων και υπό μορφήν ζύμης ή υδαρή και ετοίμην προς χήσιν. 2)Να επιβλεπωσιν, εις περίπτωσιν αποξέσεως παλαιών μολυβδούχων χρωμάτων όπως αποφεύγηται η εν ξηρώ αφαίρεσις αυτών, όπως διαβρέχωνται προηγουμένως επαρκώς αι προς χρήσιν επιφάνειαι δια διαλύσεως καυστικής ποτάσσης ή άλλου υγρού, και όπως καθαρίζηται ο αποπίπτων κονιορτός δι’ υγρών μεθόδων. Πάσα αποξεσμένη επιφάνεια θεωρείται ως κεκαλυμμένη δια μολυβδούχου χρώματος, εφ’ όσον ο εργοδότης δεν ήθελε αποδείξει το εναντίον. «3.Να μην προσλαμβάνουν στις εργασίες τους πρόσωπα κάτω των 18 ετών. Σελ. 310(γ) Τεύχος Θ18- Σελ. 96 Στους κάτω των 18 ετών μισθωτούς απαγορεύεται και η ανάθεση της σάρωσης και γενικά της καθαριότητας των εργαστηρίων και των τόπων εργασίας. Σε όλη τη διάρκεια της σάρωσης οι καθαριστές πρέπει να φορούν αναπνευστικές προσωπίδες. Πρόσωπα κάτω των 18 ετών, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος, μπορεί να προσλαμβάνονται μόνο ως μαθητευόμενοι για επαγγελματική εκπαίδευση και να απασχολούνται στην παρασκευή και χρήση μολυβδούχων χρωμάτων μέχρι τέσσερις ώρες την ημέρα». Η περίπτ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 8 άρθρ. 11 Νόμ. 1414/1984, ανωτ. σελ. 32,33. 4)Να παρέχουν πάντα τα μέσα ατομικής καθαριότητος των εργατών, νιπτήρας, σάπωνας, χειρόμακτρα και ύδωρ κατάλληλον προς πλύσιν ίνα ούτοι προβαίνωσιν εις καθαρισμόν επιμελή των χειρών, της κεφαλής, ως και του προσώπου κατά την διακοπήν και το τέλος της εργασίας και προ της λήψεως πάσης τροφής. Τα χειρόμακτρα πλύνονται, δαπάναι του εργοδότου, άπαξ τουλάχιστον της εβδομάδος. 5)Να παρέχουν εις τους εργάτας των ειδικά ενδύματα εργασίας (φόρμες), κλειόμενα περί τον τράχηλον και τους καρπούς, ως και καλύμματα της κεφαλής, καλύπτοντα ταύτην εξ ολοκλήρου, μετά γείσου εξέχοντας επί του μετώπου. Τα ενδύματα ταύτα θα πλύνωνται άπαξ της εβδομάδος δαπάναις του εργοδότου και θα διαφυλάσσωνται εντος του εργαστηρίου ή του εργοστασίου. 6-11).-Καταργήθηκαν από την παρ. 3 άρθρ. 17 του Π.Δ. 94/10-22 Απρ. 1987 (ΦΕΚ Α΄ 54), ανωτ. σελ. 306,823). 15.Λ.β.5 Απαγόρευση χρήσης επιβλαβών ουσιών Άρθρον 12. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις αεροπιστολίου προς χρωματισμόν δια μολυβδούχων χρωμάτων εις πάσας τας επιχειρήσεις αι οποίαι δεν διαθέτουσι α)ίδια διαμερίσματα αποκεκλειομένα απολύτως από των λοιπών τόπων εργασίας, μετά πάντων των μέσων προφυλάξεως κατά του κινδύνου πυρκαϊάς και μετά αναρροφητικών θαλαμίσκων καλώς λειτουργούντων, δια την εκτέλεσιν της εργασίας ταύτης, β)κατάλληλα αναπνευστικά προσωπεία δια τους εργάτας. Οι εργάται δύναντα να φέρωσι αναπνευστικά προσωπεία μόνον όταν χρωματίζουν δι’ αεροπιστολίου οικοδομικάς επιφανείας εν υπαίθρω ή εντός καλώς αεριζομένων χώρων. Εν τη περιπτώσει ταύτη οι εργάται δέον να ίστανται προς την πλευράν οπόθεν πνέει ο άνεμος, ούτως ώστε η φορά τούτου να κατευθύνη το ψεκαζόμενον υγρόν μακράν του χρωματίζοντος εργάτου. Ο δι’ αεροπιστολίου χρωματισμός θα διακανονισθή λεπτομερέστερον δι’ ειδικού Β.Δ/τος.
239ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
15. ΝΟΜΟΘΕΤ.ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ.262 της 8/8 Ιουλ.1941 Περί συστάσεως θέσεως Γεν. Επιθεωρητού των εν Πελοποννήσω Νομαρχιών και αναστολής της ισχύος των περί εντοπιότητος διατάξεων. Προσωρινής ισχύος, ως και τα: α)Ν.Δ.794 της 29 Νοεμ./12 Δεκ.1941 περί συστάσεως εν Βόλω Γεν. Επιθεωρήσεως Νομαρχιών και συμπληρώσεως του άρθρ.86 Α.Ν. 1488/1938. β)Ν.Δ.1214 της 23 Μαρτ./16 Απρ.1942 περί συμπληρώσεως του υπ’ αριθ.794/1941 Ν.Δ/τος, άτινα εκωδικοποιήθησαν δια του γ)Κ.Δ.21 Ιουλ./1 Οκτ.1942 περί συστηματικής κατατάξεως, κωδικοποιήσεως κλπ. των περί Γεν. Επιθεωρητών Νομαρχιών κειμένων διατάξεων. Σχετικός και ο: δ)Νόμ.207 της 29 Μαίου/1 Ιουν.1943 περί λειτουργίας, συντηρήσεως κλπ. των εξ επιτάξεως αυτοκινήτων και περί τρόπου αυξήσεως των παγίων προκαταβολών δι’ έξοδα μετακινήσεως των Γεν. Επιθεωρητών Νομαρχιών. Αι θέσεις των Γεν. Επιθεωρητών κατηργήθησαν δια του Νόμ.35/1944 (κατωτ. αριθ. 26).
183ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
29. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 1164 της 4 Μαρτ./1 Απρ. 1942 Περί υπαγωγής της Υπηρεσίας Αυτοκινήτων απ’ ευθείας εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Τ.Τ.Τ. Αντικατεστάθη δια των διατάξεων του Β.Δ. 870/1960.
203ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗΣ
29. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 384 της 16/25 Ιουλ. 1985 (ΦΕΚ Α΄ 136) Κανονισμός αμοιβών ιατρικών επισκέψεων και πράξεων. ΄Εχοντες υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρ. 29 του Α.Ν. 1565/39 «Περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», καθώς και του άρθρ. 1 του Ν.Δ. 3623/56 «Περί καθορισμού κατωτάτων ορίων ιατρικής αμοιβής κ.λ.π.». 2.Τις διατάξεις του άρθρ. 8 του Π.Δ. 574/82 «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου» ΦΕΚ 104/30.8.82 τ.Α΄. 3.Την με αριθ. 5/8.4.85 απόφαση της 22ης Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. 4.Το Νόμ. 1278/82 άρθρ. 3 παρ. 2 και 4 παρ. 1. 5.Την με αριθ. 987/13.3.85 γνώμη του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. 6.Την με αριθ. 511/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε: ΄Αρθρ.1.-Αυξάνονται κατά ποσοστό 15%, στρογγυλοποιούμενες στην επόμενη δεκάδα, οι κάτωθι αμοιβές ιατρικών επισκέψεων και πράξεων: α)Οι αμοιβές των ιατρικών επισκέψεων και πράξεων που αναφέρονται στα άρθρ. 1 και 3 του Π.Δ. 399/81 «Περί κανονισμού αμοιβών ιατρικών επισκέψεων και πράξεων» (ΦΕΚ 108/22.4.81 τ.Α΄), όπως προσαυξήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Π.Δ. 145/84 «Κανονισμός αμοιβών ιατρικών επισκέψεων και πράξεων», (ΦΕΚ 46/16.4.84 τ.Α΄). β)Οι αμοιβές των ιατρικών πράξεων που διέπονται από το άρθρ. 2 του Π.Δ. 145/84 «Κανονισμός αμοιβών ιατρικών επισκέψεων και πράξεων (ΦΕΚ 46/16.4.84 τ.Α΄). γ)Οι αμοιβές ναρκώσεως που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Π.Δ. 232/1980 «περί καθορισμού της αμοιβής ναρκώσεως» (ΦΕΚ 65/19.3.80 τ.Α΄), όπως προσαυξήθηκαν με το άρθρ. 2 του Π.Δ. 399/81 και με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 374/84 «Κανονισμός αμοιβής ναρκώσεως» (ΦΕΚ 131/11.9.84 τ.Α΄). δ)Οι αμοιβές αιματοκαθάρσεων όπως έχουν διαμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρ. 1 και 2 του Π.Δ. 29/1985 «Αύξηση τιμολογίου αιματοκαθάρσεως, με τεχνητό νεφρό και διαπεριτοναϊκή κάθαρση» (ΦΕΚ 10/4.2.85 τ.Α΄). ΄Αρθρ.2.-Η αμοιβή της ιατρικής πράξεως «Θεραπεία με Ραδιενεργό ιρίδιο», καθορίζεται ως ακολούθως: α)Χειρουργική επέμβαση για εμφύτευση Ραδιενεργού ιριδίου ................ δρχ. 14.000-16.800 β)Αμοιβή ναρκώσεως, σύμφωνα με ό,τι ισχύει για αντίστοιχες χειρουργικές επεμβάσεις. γ)Νοσηλεία σε ειδικά θωρακισμένο δωμάτιο για κάθε ημέρα ..................... δρχ. 4.000-4.800 δ)Χρέωση ραδιενεργού υλικού, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα τιμολόγια. Σελ. 594(δ) Τεύχος ΙΑ-11-2 Σελ. 124 ΄Αρθρ.3.-Προκειμένου περί παροχής ιατρικής συνδρομής σε ασθενείς ασφαλισμένους στο Δημόσιο και στους διάφορους ασφαλιστικούς Οργανισμούς, η αμοιβή υπολογίζεται με βάση τις τιμές της πρώτης στήλης των Πινάκων του προηγουμένου άρθρου, του Π.Δ. 232/80 και του Π.Δ. 399/81, όπως διαμορφώνονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
332ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
6. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 213 της 13/20 Νοεμ. 1975 (ΦΕΚ Α΄ 258) Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως των Παρισίων του 1883 «περί προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας», ως αύτη ανεθεωρήθη εν Στοκχόλμη τη 14ην Ιουλ. 1967. Άρθρον πρώτον.-Κυρούται και έχει ισχύν νόμου η υπογραφείσα εν Στοκχόλμη την 14 Ιουλ. 1967 Διεθνής Σύμβασις Παρισίων του έτους 1883 «περί προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας», ης το αναθεωρηθέν κείμενον έπεται εν πρωτοτύπω εις την Γαλλικήν και εν μεταφράσει εις την Ελληνικήν γλώσσαν: ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Περί προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της 20ης Μαρτ. 1883 ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΙΣΑ Εν Βρυξέλλαις τη 14η Δεκ. 1900, εν Ουασιγκτώνι τη 2α Ιουν. 1911, εν Χάγη τη 6η Νοεμ. 1925, εν Λονδίνω τη 2α Ιουν. 1934, εν Λισσαβώνι τη 31η Οκτ. 1958 και εν Στοκχόλμη τη 14η Ιουλ. 1967. Άρθρ.5 δις.-1.Χαριστική προθεσμία 6 τουλάχιστον μηνών θέλει παρασχεθή δια την πληρωμήν των προς διατήρησιν των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας προβλεπομένων τελών δια της καταβολής προσθέτου τέλους, εάν η εσωτερική νομοθεσία απαιτή τούτο. 2.Αι χώραι της Ενώσεως έχουσι την ευχέρειαν να προβλέψωσι την αποκατάστασιν των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, άτινα εξέπεσαν λόγω μη καταβολής των ετησίων τελών. Άρθρ.5 τρις.-Εις εκάστην των χωρών της Ενώσεως δεν θέλουσι θεωρηθή ως θίγοντα τα δικαιώματα του διπλωματούχου: 1.Η χρησιμοποίησις επί πλοίων των άλλων Χωρών της Ενώσεως, μέσων αποτελούντων το αντικείμενον του διπλώματός του επί του σώματος του πλοίου, των μηχανών, αρμένων, συσκευών και ετέρων εξαρτημάτων, όταν τα πλοία ταύτα ήθελον εισέλθει προσωρινώς ή τυχαίως εις τα ύδατα της Χώρας, υπό την προϋπόθεσιν ότι τα μέσα ταύτα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς δια τας ανάγκας του πλοίου. 2.Η χρησιμοποίησις των μέσων, των αποτελούντων το αντικείμενον του διπλώματος εν τη κατασκευή και λειτουργία των εναερίων και χερσαίων μέσων συγκοινωνίας των άλλων Χωρών της Ενώσεως ή των εξαρτημάτων αυτών, όταν ταύτα ήθελον εισέλθει προσωρινώς ή τυχαίως εν τη Χώρα ταύτη. 11.Δ.γ.6 Εμπορικά και Βιομηχανικά σήματα (Συμβάσεις) Άρθρ.5 τετράκις.-Όταν εν προϊόν εισάγεται εις μίαν των Χωρών της Ενώσεως ένθα υπάρχει δίπλωμα προστατεύον μέθοδον παρασκευής του εν λόγω προϊόντος, ο διπλωματούχος θα έχη, ως προς το εισαγόμενον προϊόν όλα τα δικαιώματα τα οποία του παρέχει η νομοθεσία της Χώρας της εισαγωγής επί τη βάσει του διπλώματος μεθόδου, ως προς τα παρασκευαζόμενα προϊόντα εντός της χώρας ταύτης. Άρθρ.5 πεντάκις.-Τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα θα προστατεύωνται εις απάσας τας Χώρας της Ενώσεως. Άρθρ.6.-1.Οι όροι της καταθέσεως και καταχωρήσεως των εμπορικών και βιομηχανικών σημάτων θα καθορίζωνται εις εκάστην Χώραν της Ενώσεως υπό της εσωτερικής της νομοθεσίας. 2.Εν τούτοις εν σήμα κατατεθέν υπό υπηκόου μιας Χώρας της Ενώσεως εις οιανδήποτε Χώραν της Ενώσεως δεν θα δύναται να απορριφθή ή ακυρωθή δια τον λόγον ότι δεν κατετέθη, κατεχωρήθη ή ανανεώθη εις την Χώραν προελεύσεως. 3.Εν σήμα κανονικώς καταχωρηθέν εις μίαν των Χωρών της Ενώσεως θα θεωρήται ως ανεξάρτητον των σημάτων των καταχωρημένων εις τας άλλας Χώρας της Ενώσεως, συμπεριλαμβανομένης και της Χώρας προελεύσεως. Άρθρ.6 δις.-1.Αι χώραι της Ενώσεως υποχρεούνται είτε αυτεπαγγέλτως εφ’ όσον η νομοθεσία της χώρας επιτρέπει τούτο είτε τη αιτήσει του ενδιαφερομένου να απορρίψωσιν ή ακυρώσωσι την καταχώρησιν και να απαγορεύσωσι την χρήσιν εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος, όπερ αποτελεί αναπαράστασιν, απομίμησιν ή παραποίησιν, δυναμένην να δημιουργήση σύγχυσιν, σήματος, όπερ η αρμοδία αρχή της χώρας καταχωρήσεως ή χρήσεως ήθελε κρίνει ότι είναι παγκοίνως γνωστόν εν αυτή ως ανήκον ήδη εις πρόσωπον, το οποίον απολαύει των πλεονεκτημάτων της παρούσης συμβάσεως και χρησιμοποιούμενον επί των αυτών ή παρομοίων προϊόντων. Αι διατάξεις αύται εφαρμόζονται και εν τη περιπτώσει, καθ’ ην το ουσιώδες μέρος του σήματος αποτελεί αναπαράστασιν ενός τοιούτου παγκοίνως γνωστού σήματος ή απομίμησιν δυναμένην να δημιουργήση σύγχυσιν μετά τούτου. 2.Προθεσμία 5 τουλάχιστον ετών από της χρονολογίας της καταχωρήσεως δέον να παρασχεθή δια την αίτησιν διαγραφής ενός τοιούτου σήματος. Αι χώραι της Ενώσεως έχουσι την ευχέρειαν να προβλέψωσι μίαν προθεσμίαν εντός της οποίας δύναται να ζητηθή η απαγόρευσις της χρήσεως ενός τοιούτου σήματος. 3.Ουδεμία προθεσμία θέλει ταχθή προκειμένου περί διαγραφής ή απαγορεύσεως της χρήσεως σημάτων κατατεθέντων ή χρησιμοποιουμένων κακή τη πίστει. Άρθρ.6 τρις.-1.α)Αι χώραι της Ενώσεως συμφωνούσιν, όπως απορρίπτωσιν ή ακυρώσι την καταχώρησιν και απαγορεύσωσι, δια καταλλήλων μέτρων την χρήσιν, άνευ αδείας των αρμοδίων Αρχών είτε ως σημάτων εμπορικών ή βιομηχανικών είτε ως στοιχείων των σημάτων τούτων, των θυρεών, σημαιών και λοιπών Κρατικών εμβλημάτων, των ανηκόντων εις μίαν των χωρών της Ενώσεως σημείων και επισημάτων ελέγχου και γνησιότητος, χρησιμοποιουμένων παρ’ αυτών, ως και πάσαν απομίμησιν από εραλδικής. β)Αι ανωτέρω υπό στοιχ. α΄ διατάξεις εφαρμόζονται ομοίως επί θυρεών, σημαιών και άλλων εμβλημάτων, αρχικών γραμμάτων ή ονομασιών διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών, των οποίων μία ή περισσότεραι χώραι της Ενώσεως είναι μέλη, εξαιρέσει των θυρεών, σημαιών ή άλλων εμβλημάτων, αρχικών γραμμάτων ή ονομασιών, άτινα έχουσιν αποτελέσει αντικείμενον εν ισχύϊ διεθνών συμφωνιών αποσκοπουσών την εξασφάλισιν της προστασίας των. γ)Ουδεμία χώρα της Ενώσεως υποχρεούται να εφαρμόση τας ανωτέρω υπό στοιχ. β΄ διατάξεις προς βλάβην των κατόχων δικαιωμάτων αποκτηθέντων καλή τη πίστει προ της ισχύος εν τη χώρα ταύτη της παρούσης Συμβάσεως. Αι χώραι της Ενώσεως δεν υποχρεούνται εις εφαρμογήν των ανωτέρω διατάξεων, εφ’ όσον η προβλεπομένη ως ανωτέρω υπό στοιχ. α΄ χρήσις ή καταχώρησις δεν είναι τοιαύτης φύσεως, ώστε να δημιουργή εις το κοινόν την εντύπωσιν δεσμού μεταξύ του εν λόγω οργανισμού και των θυρεών, σημαιών, εμβλημάτων, αρχικών γραμμάτων και ονομασιών ή εάν η χρήσις ή καταχώρησις αύτη δεν είναι πράγματι τοιαύτης φύσεως, ώστε να εξαπατά το κοινόν περί της υπάρξεως δεσμού μεταξύ του χρήστου και του οργανισμού. 2.Η απαγόρευσις των σημείων και επισημάτων ελέγχου και γνησιότητος θα εφαρμόζηται μόνον, εις ας περιπτώσεις τα σήματα, τα περιέχοντα ταύτα, διακρίνουσιν ή χρησιμοποιούνται εις εμπορεύματα του αυτού ή παρομοίου είδους. 3.α)Δια την εφαρμογήν των διατάξεων τούτων, αι χώραι της Ενώσεως συμφωνούσιν, όπως κοινοποιήσωσιν αμοιβαίως μέσω του Διεθνούς Γραφείου κατάλογον των Κρατικών εμβλημάτων, σημείων και επισημάτων ελέγχου και γνησιότητος, τα οποία επιθυμούν ή θα επεθύμουν να θέσωσιν απολύτως ή υπό ωρισμένους όρους, υπό την προστασίαν του παρόντος άρθρου, ως και πάσαν μεταγενεστέραν τροποποίησιν του καταλόγου τούτου. Εκάστη χώρα της Ενώσεως θα θέση εγκαίρως εις την διάθεσιν του κοινού τους κοινοποιηθέντας καταλόγους. Εν τούτοις η κοινοποίησις αύτη δεν είναι υποχρεωτική όσον αφορά τας σημαίας των Κρατών. (Αντί της σελ. 190,05) Σελ. 190,05(α) Τεύχος 582-Σελ. 123 Εμπορικά και Βιομηχανικά σήματα (Συμβάσεις) 11.Δ.γ.6 β)Αι ανωτέρω υπό στοιχ. β΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου διατάξεις δεν εφαρμόζονται ή μόνον εις τους θυρεούς, σημαίας και άλλα εμβλήματα, αρχικά γράμματα ή ονομασίας διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών, τα οποία ούτοι εκοινοποίησαν εις τας χώρας της Ενώσεως μέσω του Διεθνούς Γραφείου. 4.Εκάστη χώρα της Ενώσεως δύναται εντός προθεσμίας 12 μηνών από της λήψεως της κοινοποιήσεως να διαβιβάση μέσω του Διεθνούς Γραφείου εις την ενδιαφερομένην χώραν ή διεθνή διακυβερνητικόν Οργανισμόν τας τυχόν παρατηρήσεις της. 5.Δια τας Κρατικάς σημαίας τα εν τη παρ. 1 ως ανωτέρω προβλεπόμενα μέτρα θέλουσιν εφαρμοσθή μόνον επί των μετά την 6ην Νοεμ. 1925 κατακεχωρημένων σημάτων. 6.Δια τα Κρατικά εμβλήματα εκτός των σημαιών, δια τα σημεία και επισήματα των χωρών της Ενώσεως ως και δια τους θυρεούς, σημαίας και άλλα εμβλήματα, αρχικά γράμματα ή ονομασίας των διακυβερνητικών διεθνών οργανισμών, αι διατάξεις αύται θα έχωσιν εφαρμογήν μόνον επί των σημάτων των καταχωρηθέντων 2 μήνας μετά την λήψιν της υπό της ανωτέρω παρ. 3 προβλεπομένης κοινοποιήσεως. 7.Εν περιπτώσει κακής πίστεως, αι χώραι θα έχωσι την ευχέρειαν να προβώσι και εις την διαγραφήν ακόμη των σημάτων των καταχωρηθέντων προ της 6ης Νοεμ. 1925 και περιεχόντων Κρατικά εμβλήματα, σημεία και επισήματα. 8.Οι υπήκοοι εκάστης χώρας, εις ους ήθελεν επιτραπή να χρησιμοποιήσωσι Κρατικά εμβλήματα, σημεία και επισήματα των χωρών των, θα δύνανται να τα χρησιμοποιώσι και αν ακόμη ομοιάζωσι προς τοιαύτα ετέρας χώρας. 9.Αι χώραι της Ενώσεως υποχρεούνται να απαγορεύωσι την άνευ εξουσιοδοτήσεως χρήσιν εν τω εμπορίω των Κρατικών θυρεών των ετέρων χωρών της Ενώσεως, οσάκις η χρήσις αύτη δύναται να αγάγη εις πλάνην ως προς την προέλευσιν των προϊόντων. 10.Αι προηγούμεναι διατάξεις δεν κωλύουσι τας χώρας να απορρίπτωσι να ακυρώσι κατ’ εφαρμογήν του εδαφ. 3 του στοιχ. Β΄ του άρθρ. 6 πεντάκις, τα σήματα τα περιέχοντα άνευ αδείας θυρεούς, σημαίας και άλλα Κρατικά εμβλήματα ή σημεία και δημόσια επισήματα χρησιμοποιούμενα υπό μιας των χωρών της Ενώσεως ως και διακριτικά σημεία των διεθνών διακυβερνητικών Οργανισμών των αναφερομένων εις την ανωτέρω παρ. 1. Σελ. 190,06(α) Τεύχος 582-Σελ. 124 Άρθρ.6 τετράκις.-1.Οσάκις, συμφώνως προς την νομοθεσίαν χώρας τινός της Ενώσεως, η μεταβίβασις σήματος δεν είναι έγκυρος άνευ συγχρόνου μεταβιβάσεως της επιχειρήσεως ή του εμπορικού καταστήματος, εις α ανήκει το σήμα αρκεί δια το έγκυρον της μεταβιβάσεως, όπως μεταβιβασθή εις τον εκδοχέα το μέρος της επιχειρήσεως ή του εμπορικού καταστήματος το ευρισκόμενον εν τη χώρα ταύτη μετά του αποκλειστικού δικαιώματος, κατασκευής ή πωλήσεως εν αυτή των προϊόντων των φερόντων το εκχωρηθέν σήμα. 2.Η διάταξις αύτη δεν επιβάλλει εις τας χώρας της Ενώσεως την υποχρέωσιν να θεωρήσωσιν ως ισχυράν την μεταβίβασιν παντός σήματος, ούτινος η χρήσις παρά του εκδοχέως θα ηδύνατο εν τη πραγματικότητι να αγάγη εις πλάνην το κοινόν, ιδία όσον αφορά την προέλευσιν, την φύσιν ή τας ουσιώδεις ιδιότητας των προϊόντων, εις α αφορά το σήμα. 11.Δ.γ.6 Εμπορικά και Βιομηχανικά σήματα (Συμβάσεις) Άρθρ.6 πεντάκις.-Α΄.1.Παν σήμα βιομηχανικόν ή εμπορικόν κανονικώς καταχωρηθέν εις την χώραν προελεύσεως είναι δεκτόν πρός κατάθεσιν και θέλει προστατεύεσθαι απαράλλακτον εις τας άλλας χώρας της Ενώσεως υπό τας επιφυλάξεις του παρόντος άρθρου. Αι χώραι αύται δύνανται να απαιτώσιν, πριν ή προβώσιν εις την οριστικήν καταχώρησιν, την υποβολήν πιστοποιητικού καταθέσεως εις την χώραν προελεύσεως, χορηγουμένου υπό της αρμοδίας Αρχής. Ουδεμία επικύρωσις δύναται να απαιτηθή δια το πιστοποιητικόν τούτο. 2.Θεωρείται χώρα προελεύσεως η χώρα της Ενώσεως ένθα ο καταθέτης έχει εγκατάστασιν βιομηχανικήν ή εμπορικήν, πραγματικήν και σοβαράν και εάν δεν έχη τοιαύτην εγκατάστασιν εντός της Ενώσεως, η χώρα της Ενώσεως ένθα έχει την κατοικίαν του και εάν δεν έχη κατοικίαν εντός της Ενώσεως η χώρα της ιθαγενείας του, εν η περιπτώσει είναι υπήκοος μιας χώρας της Ενώσεως. Β΄.Τα εμπορικά και βιομηχανικά σήματα τα προβλεπόμενα υπό του παρόντος άρθρου δεν δύνανται να απορριφθώσι κατά την καταχώρησιν ή να ακυρωθώσιν ειμή μόνον εις κάτωθι περιπτώσεις: 1.Όταν είναι τοιαύτης φύσεως, ώστε να προσβάλλωσι δικαιώματα αποκτηθέντα παρά τρίτων εν τη χώρα εν η ζητείται η προστασία. 2.Όταν είναι εστερημένα παντός διακριτικού χαρακτήρος ή συνιστάμενα αποκλειστικώς εκ σημείων ή ενδείξεων δυναμένων να χρησιμεύσωσιν εις το εμπόριον πρός δήλωσιν του είδους, της ποιότητος, της ποσότητος, του προορισμού, της αξίας, της προελεύσεως των προϊόντων ή της εποχής παραγωγής ή καταστάντα συνήθη εις την τρέχουσαν γλώσσαν ή τας χρηστάς και σταθεράς εμπορικάς σχέσεις (HABITUDES LOVALES ET CONSTANTES) της χώρας, ένθα ζητείται η προστασία. 3.Όταν αντιβαίνωσιν εις την ηθικήν ή την δημοσίαν τάξιν, ιδία εκείνα, άτινα είναι φύσεως τοιαύτης, ώστε να εξαπατώσι το κοινόν. Εννοείται ότι το σήμα δεν δύναται να θεωρηθή ως αντιβαίνον εις την δημοσίαν τάξιν δια μόνον τον λόγον, ότι δεν είναι σύμφωνον πρός διάταξιν τινα, της περί σημάτων νομοθεσίας, εκτός της περιπτώσεως, καθ’ ην αυτή αύτη η διάταξις αφορά την δημοσίαν τάξιν. Εν τούτοις διαφυλάσσεται η εφαρμογή του άρθρ.10 δις. Γ΄.1.Κατά την εκτίμησιν εάν σήμα τι είναι επιδεκτικόν προστασίας δέον να λαμβάνωνται υπ’ όψιν άπαντα τα πραγματικά περιστατικά, ιδία δε η διάρκεια της χρήσεως. 2.Δεν δύνανται να απορριφθώσιν εις τας λοιπάς χώρας της Ενώσεως Εμπορικά και Βιομηχανικά σήματα, δια μόνον τον λόγον, ότι διαφέρουσι των εν τη χώρα προελεύσεως κατά στοιχεία μη αλλοιούντα τον διακριτικόν χαρακτήρα και μη θίγοντα την ταυτότητα των σημάτων, υφ’ ην μορφήν ταύτα κατεχωρήθησαν εις την ρηθείσαν χώραν προελεύσεως. Δ΄.Ουδείς δύναται να τύχη των ευεργετημάτων των διατάξεων του παρόντος άρθρου εάν το σήμα του οποίου διεκδικείται η προστασία δεν είναι καταχωρημένον εις την χώραν προελεύσεως. Ε΄.Εν τούτοις εν ουδεμιά περιπτώσει η ανανέωσις ενός σήματος εν τη χώρα προελεύσεως θα συνεπάγηται την υποχρέωσιν ανανεώσεως και εις τας λοιπάς χώρας της Ενώσεως, ένθα το σήμα έχει καταχωρηθή. ΣΤ΄.Το ευεργέτημα της προτεραιότητος παραμένει κεκτημένον επί των καταθέσεων σημάτων, των γενομένων εντός της υπό του άρθρ.4 προθεσμίας και αν έτι η καταχώρησις εν τη χώρα προελεύσεως γίνη μετά την πάροδον της προθεσμίας ταύτης. Άρθρ.1.-1.Αι Χώραι, εφ’ ων εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβασις συνιστώσιν Ένωσιν προς προστασίαν της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 2.Η προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έχει ως αντικείμενον τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα υποδείγματα χρησιμότητος, τα σχέδια ή βιομηχανικά υποδείγματα, τα εμπορικά ή βιομηχανικά σήματα, τα σήματα υπηρεσίας, την εμπορικήν επωνυμίαν και τας ενδείξεις προελεύσεως ή τοπονυμικάς τοιαύτας, ως επίσης και την καταστολήν του αθεμίτου ανταγωνισμού. 11.Δ.γ.3α Εμπορικά και Βιομηχανικά σήματα (Συμβάσεις) Εμπορικά και Βιομηχανικά σήματα (Συμβάσεις) 11.Δ.γ.4-6 3.Η βιομηχανική ιδιοκτησία νοείται εν τη ευρυτάτη εννοία της και έχει εφαρμογήν, ου μόνον επί της βιομηχανίας και του εμπορίου κατά κυριολεξίαν, αλλ’ επίσης και επί του πεδίου των γεωργικών και εξορυκτικών βιομηχανιών και επί όλων των κατειργασμένων ή φυσικών προϊόντων, ως οίνων, σπόρων, φύλλων καπνού, οπωρών, κτηνών, ορυκτών, μεταλλικών υδάτων, ζύθων, ανθέων, αλεύρων. 4.Μεταξύ των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας περιλαμβάνονται τα διάφορα είδη βιομηχανικών διπλωμάτων, άτινα εισί παραδεδεγμένα υπό των νομοθεσιών των χωρών της Ενώσεως, ως διπλώματα εισαγωγής, διπλώματα τελειοποιήσεως, διπλώματα και αποδεικτικά προσθήκης κλπ. Άρθρ.6 εξάκις.-Αι χώραι της Ενώσεως υποχρεούνται να προστατεύωσι τα σήματα υπηρεσιών. Δεν υποχρεούνται να προβλέψωσι την καταχώρησιν των σημάτων τούτων. Άρθρ.6 επτάκις.-1.Εάν ο πράκτωρ ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου ενός σήματος εις μίαν χώραν της Ενώσεως ζητήση, άνευ αδείας του δικαιούχου τούτου, την καταχώρησιν του σήματος τούτου, επ’ ονόματί του εις μίαν ή περισσοτέρας των Χωρών της Ενώσεως, ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να εναντιωθή εις την αιτηθείσαν καταχώρησιν ή να ζητήση την διαγραφήν ή εάν ο νόμος της χώρας το επιτρέπη την μεταβίβασιν της καταχωρήσεως ταύτης προς όφελός του, εφ’ όσον ο πράκτωρ ή ο αντιπρόσωπος ούτος δεν δικαιολογεί τας ενεργείας του. 2.Ο δικαιούχος του σήματος έχει, υπό τας επιφυλάξεις της ανωτέρω παρ.1, το δικαίωμα να εναντιωθή εις την χρησιμοποιήσιν του σήματός του υπό του πράκτορος ή αντιπροσώπου αυτού, εάν δεν έχη επιτρέψει την χρησιμοποίησιν ταύτην. 3.Αι εσωτερικαί νομοθεσίαι έχουσι την ευχέρειαν να προβλέψωσι μίαν εύλογον προθεσμίαν εντός της οποίας ο δικαιούχος του σήματος θα διεκδικήση τα δικαιώματα τα προβλεπόμενα υπό του παρόντος άρθρου. Άρθρ.7.-Η φύσις του προϊόντος επί του οποίου θα επιτίθηται το σήμα δεν δύναται εν ουδεμιά περιπτώσει να αποτελέση εμπόδιον εις την καταχώρησιν του σήματος. Άρθρ.7 δις.-1.Αι χώραι της Ενώσεως υποχρεούνται να δέχωνται προς κατάθεσιν και να προστατεύωσι συλλογικά σήματα, ανήκοντα εις ομάδας, ων η ύπαρξις δεν αντιβαίνει εις τους νόμους της χώρας προελεύσεως και αν ακόμη αι ομάδες ταύται δεν κέκτηνται βιομηχανικήν ή εμπορικήν εγκατάστασιν. (Μετά την σελ.190, 06 (α) Σελ.190, 07 Τεύχος 582-Σελ.125 Εμπορικά και Βιομηχανικά σήματα (Συμβάσεις) 11.Δ.γ.6 2.Εκάστη χώρα θα κρίνη περί των ιδιαιτέρων όρων, υφ’ ους συλλογικόν τι σήμα θα προστατεύηται και θα δύναται να αρνηθή την προστασίαν εάν το σήμα τούτο αντιτίθηται εις το Δημόσιον συμφέρον. 3.Εν τούτοις, δεν δύνανται να μη τυγχάνωσι προστασίας τα σήματα, τα ανήκοντα εις ομάδας ων η ύπαρξις δεν αντιβαίνει εις τους νόμους της χώρας προελεύσεως, επί τω λόγω ότι αύται δεν είναι εγκατεστημέναι εις την χώραν όπου ζητείται η προστασία ή δεν έχουσι συσταθή συμφώνως πρός την νομοθεσίαν της χώρας ταύτης. Άρθρ.8.-Η εμπορική επωνυμία θα προστατεύηται εν πάση χώρα της Ενώσεως, άνευ υποχρέωσεως καταθέσεως ή καταχωρήσεως, είτε αποτελεί ή μη μέρος του βιομηχανικού ή εμπορικού σήματος. Άρθρ.9.-1.Παν προϊόν φέρον παρανόμως βιομηχανικόν ή εμπορικόν σήμα ή εμπορικήν επωνυμίαν θα κατάσχηται κατά την εισαγωγήν εις εκείνας τας χώρας της Ενώσεως, εν αις το σήμα τούτο ή η εμπορική επωνυμία δικαιούνται νομίμου προστασίας. 2.Η κατάσχεσις θα ενεργήται τόσον εν τη χώρα εν η επραγματοποιήθη η παράνομος επίθεσις του σήματος όσον και εν τη χώρα εν η εισήχθη το προϊόν. 3.Η κατάσχεσις ενεργείται επί τη αιτήσει είτε του Εισαγγελέως, είτε πάσης άλλης αρμοδίας Αρχής, είτε ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου συμφώνως πρός την εσωτερικήν νομοθεσίαν εκάστης χώρας. 4.Αι αρχαί δεν δύνανται να ενεργώσι την κατάσχεσιν εν περιπτώσει διαμετακομίσεως. 5.Εάν η νομοθεσία χώρας τινός δεν δέχεται την κατάσχεσιν κατά την εισαγωγήν, η κατάσχεσις αντικαθίσταται δια της απαγορεύσεως της εισαγωγής ή δια της κατασχέσεως εν τω εσωτερικώ. 6.Εάν η νομοθεσία Χώρας τινός δεν αποδέχεται ούτε την κατάσχεσιν κατά την εισαγωγήν ούτε την απαγόρευσιν της εισαγωγής ούτε την κατάσχεσιν εν τω εσωτερικώ και εν αναμονή της συμφώνου τροποποιήσεως της σχετικής νομοθεσίας τα μέτρα ταύτα θα αντικαθίστανται δι’ ων μέσων ο νόμος της Χώρας ταύτης παρέχει εις παρομοίαν περίπτωσιν εις τους υπηκόους αυτής. Άρθρ.10.-1.Αι διατάξεις του προηγουμένου άρθρου εφαρμόζονται εν περιπτώσει αμέσου ή εμμέσου χρήσεως ψευδούς ενδείξεως ως την προέλευσιν του προϊόντος ή ως προς την ταυτότητα του παραγωγού, εμπόρου ή βιομηχάνου. Σελ.190, 08 Τεύχος 582-Σελ.126 2.Αναγνωρίζεται εν πάση περιπτώσει ως ενδιαφερόμενος πας παραγωγός βιομήχανος ή έμπορος, ασχολούμενος με την παραγωγήν, την βιομηχανίαν ή το εμπόριον του προϊόντος τούτου φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, εγκατεστημένον είτε εις τον τόπον ο οποίος φέρεται ψευδώς επί του προϊόντος ως τόπος προελεύσεως είτε εις την περιφέρειαν όπου ο τόπος ούτος κείται είτε εις την Χώραν την ψευδώς ενδεικνυομένην είτε εις την Χώραν όπου η ψευδής ένδειξις χρησιμοποιείται. Άρθρ.10 δις.-1.Αι Χώραι της Ενώσεως υποχρεούνται να εξασφαλίζωσιν εις τους υπηκόους της Ενώσεως αποτελεσματικήν προστασίαν κατά του αθεμίτου αναγωνισμού. 2.Συνιστά αθέμιτον ανταγωνισμόν πάσα πράξις ανταγωνισμού αντικειμένη εις τα χρηστά ήθη της βιομηχανίας και του Εμπορίου. 3.Ειδικώς δέον ν’ απαγορευθώσι: 1ον)Πάσαι αι πράξεις αίτινες δύνανται να δημιουργήσωσι καθ’ οιονδήποτε τρόπον σύγχυσιν ως πρός την επιχείρησιν, τα προϊόντα ή την βιομηχανικήν ή εμπορικήν δραστηριότητα ανταγωνιστού των. 2ον)Οι ψευδείς ισχυρισμοί εν τη ασκήσει του εμπορίου οίτινες δύνανται να δυσφημήσωσι την επιχείρησιν τα προϊόντα ή την βιομηχανικήν ή εμπορικήν δραστηριότητα ανταγωνιστού τινός. 3ον)Αι ενδείξεις ή οι ψευδείς ισχυρισμοί των οποίων η χρήσις εν τη ασκήσει του εμπορίου δύναται να παραπλανήση το κοινόν ως πρός την φύσιν, την μέθοδον κατασκευής, τα χαρακτηριστικά, τον τρόπον χρήσεως ή την ποσότητα των εμπορευμάτων. 11.Δ.γ.6 Εμπορικά και Βιομηχανικά σήματα (Συμβάσεις) Άρθρ.10 τρις.-1.Αι Χώραι της Ενώσεως υποχρεούνται, όπως εξασφαλίσωσιν εις τους υπηκόους των λοιπών Χωρών της Ενώσεως τα κατάλληλα μέσα εννόμου προσφυγής προς αποτελεσματικήν καταστολήν των εν τοις άρθρ. 9, 10 και 10 δις, προβλεπομένων πράξεων. 2.Υποχρεούνται προσέτι όπως προβλέπωσι μέτρα επιτρέποντα εις τα συνδικάτα και Ενώσεις, τα αντιπροσωπεύοντα τους ενδιαφερομένους βιομηχάνους, παραγωγούς και εμπόρους και των οποίων η ύπαρξις δεν αντιβαίνει εις τους νόμους των Χωρών των, να προσφύγωσιν εις τα δικαστήρια ή ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, επί τω τέλει της καταστολής των εν τοις άρθρ. 9, 10 και 10 δις, προβλεπομένων πράξεων, εν ω μέτρω ο Νόμος της Χώρας, ένθα ζητείται η προστασία το προβλέπει δια τα Συνδικάτα και Ενώσεις της Χώρας ταύτης. Άρθρ.11.-1.Αι Χώραι της Ενώσεως θα χωρηγώσι, συμφώνως πρός την εσωτερικήν των νομοθεσίαν, προσωρινήν προστασίαν εις τας επιδεκτικάς διπλώματος εφευρέσεις εις τα υποδείγματα χρησιμότητος, τα σχέδια και βιομηχανικά υποδείγματα, ως και εις τα εμπορικά και Βιομηχανικά σήματα, δια τα εκτιθέμενα προϊόντα εις τας Επισήμους Διεθνείς Εκθέσεις ή τας κατ’ επίσημον αναγνώρισιν οργανωθείσας επί του εδάφους μιας τούτων. 2.Η προσωρινή αύτη προστασία δεν θα παρατείνη τας προθεσμίας του άρθρ. 4. Εάν μεταγενεστέρως επικαλεσθή τις το δικαίωμα της προτεραιότητος, η Διοικητική Αρχή εκάστης Χώρας θα δύναται να υπολογίση την έναρξιν της προθεσμίας, από της χρονολογίας της εισαγωγής του προϊόντος εις την Έκθεσιν. 3.Εκάστη Χώρα δύναται να απαιτήση πρός απόδειξιν της ταυτότητος του εκτιθεμένου προϊόντος και της χρονολογίας της εισαγωγής αυτού τα δικαιολογητικά στοιχεία, άτινα ήθελε κρίνει αναγκαία. Άρθρ.2.-1.Οι υπήκοοι εκάστης των Χωρών της Ενώσεως θα απολαύωσιν εν πάσαις ταις λοιπαίς Χώραις της Ενώσεως εις ό,τι αφορά την προστασίαν της Βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των πλεονεκτημάτων εκείνων, άτινα οι σχετικοί νόμοι αναγνωρίζουσιν επί του παρόντος ή θέλουσιν αναγνωρίσει μεταγενεστέρως εις τους ημεδαπούς, μη θιγομένων των δικαιωμάτων των ειδικώς προβλεπομένων υπό της παρούσης Συμβάσεως. Κατά συνέπειαν θα τυγχάνωσι της αυτής προστασίας, οίας και ούτοι και της αυτής νομίμου συνδρομής κατά πάσης προσβολής των δικαιωμάτων των, υπό την επιφύλαξιν της εκπληρώσεως των εις τους ημεδαπούς επιβαλλομένων όρων και διατυπώσεων. 2.Ουδεμία υποχρέωσις κατοικίας ή εγκαταστάσεως εν τη Χώρα όπου ζητείται η προστασία, δύναται να επιβληθή εις τους υπηκόους της Ενώσεως δια την απόλαυσιν οιουδήποτε δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 3.Ρητώς επιφυλάσσονται αι διατάξεις της νομοθεσίας εκάστης Χώρας της Ενώσεως εν σχέσει προς την δικαστικήν και διοικητικήν διαδικασίαν και την αρμοδιότητα, ως επίσης και τον διορισμόν αντικλήτου ή τον διορισμόν πληρεξουσίου, οίτινες απαιτούνται υπό των περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας νόμων. Άρθρ.12.-1.Εκάστη των Χωρών της Ενώσεως υποχρεούται να συστήση ειδικήν υπηρεσίαν Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Κεντρικόν Αρχείον δια τας πρός το Κοινόν ανακοινώσεις των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των υποδειγμάτων χρησιμότητος, των σχεδίων και βιομηχανικών υποδειγμάτων και των βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων. 2.Η υπηρεσία αύτη θα δημοσιεύη επίσημον περιοδικόν, θα δημοσιεύη κανονικώς: α)τα ονόματα των δικαιούχων των απονεμηθέντων διπλωμάτων μετά συντόμου περιγραφής των εφευρέσεων. β)τας αναπαραστάσεις των κατατεθέντων σημάτων. Άρθρ.13.-1.α)Η Ένωσις έχει μίαν Συνέλευσιν αποτελουμένην από τας χώρας της Ενώσεως συνδεδεμένας δια των άρθρ. 13 έως 17. β)Η Κυβέρνησις εκάστης Χώρας εκπροσωπείται: από ένα αντιπρόσωπον, ο οποίος δύναται να βοηθάται υπό αναπληρωτών, συμβούλων και εμπειρογνωμόνων, γ)τα έξοδα εκάστης αντιπροσωπείας επιβαρύνουν την Κυβέρνησιν, η οποία την υπέδειξε. 2.α)Η Συνέλευσις: 1)χειρίζεται όλα τα θέματα τα σχετικά με την συντήρησιν και την ανάπτυξιν της Ενώσεως και την εφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως, 2)δίδει εις το Διεθνές Γραφείον της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (κατωτέρω ονομαζόμενον «Διεθνές Γραφείον») επικυρωθέν δια της Συμβάσεως της συνιστώσης την Παγκόσμιον Οργάνωσιν της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (κατωτέρω ονομαζομένην «Η Οργάνωσις»), οδηγίας σχετικώς με την προετοιμασίαν των διασκέψεων αναθεωρήσεως, λαμβανομένων βεβαίως υπ’ όψιν των παρατηρήσεων των χωρών της Ενώσεως, αι οποίαι δεν συνδέονται δια των άρθρ. 13 και 17, 3)εξετάζει και εγκρίνει τας αναφοράς και δραστηριότητας του Γενικού Διευθυντού του Οργανισμού σχετικάς με την Ένωσιν και δίδει εις αυτόν πάσαν χρήσιμον οδηγίαν σχετικώς με θέματα της αρμοδιότητος της Ενώσεως, 4)εκλέγει τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνελεύσεως, 5)εξετάζει και εγκρίνει τας αναφοράς και δραστηριότητας της Εκτελεστικής της Επιτροπής και δίδει οδηγίας εις αυτήν, 6)καταρτίζει το πρόγραμμα, επικυρώνει τον τριετή προϋπολογισμόν της Ενώσεως και εγκρίνει την εκκαθάρισιν, 7)επικυρώνει τον οικονομικόν κανονισμόν της Ενώσεως, 8)δημιουργεί τας επιτροπάς εμπειρογνωμόνων και ομάδας εργασίας, τας οποίας κρίνει χρησίμους δια την πραγματοποίησιν των αντικειμενικών σκοπών της Ενώσεως, 9)αποφασίζει ποίαι χώραι μη μέλη της Ενώσεως και ποίοι διακυβερνητικοί και διεθνείς μη κυβερνητικοί οργανισμοί, δύνανται να παρίστανται εις τας συνεδριάσεις της ως παρατηρηταί. 10)επικυρώνει τας τροποποιήσεις των άρθρ. 1317. 11)αναλαμβάνει πάσαν άλλην πράξιν κατάλληλον δια να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί σκοποί της Ενώσεως, 12)εκπληροί οιονδήποτε έργον το οποίον επιβάλλει η παρούσα Σύμβασις, 13)εξασκεί, υπό την επιφύλαξιν της αποδοχής των δικαιωμάτων τα οποία της παραχωρούνται υπό της Συμβάσεως της συνιστώσης την Οργάνωσιν. (Μετά την σελ.190, 08) Σελ.190, 09 Τεύχος 582-Σελ.127 Εμπορικά και Βιομηχανικά σήματα (Συμβάσεις) 11.Δ.γ.6 β)Επί των θεμάτων, τα οποία ενδιαφέρουν επίσης άλλας Ενώσεις διοικουμένας υπό της Οργανώσεως, η Συνέλευσις αποφασίζει, αφού λάβη γνώσιν της γνώμης της Συντονιστικής Επιτροπής της Οργανώσεως. 3.α)Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του έδαφ. «β» εις αντιπρόσωπος δεν δύναται να αντιπροσωπεύση παρά μόνον μίαν χώραν. β)Χώραι της Ενώσεως, ενωθείσαι βάσει μιας ιδιαιτέρας συμφωνίας εις τους κόλπους μιας κοινής υπηρεσίας, η οποία έχει δι’ εκάστην εκ τούτων τον χαρακτήρα της εθνικής ειδικής υπηρεσίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας της προβλεπομένης δια του άρθρ. 12, δύνανται να αντιπροσωπεύωνται εις το σύνολόν των υπό μιας εκ τούτων κατά την διάρκειαν των συζητήσεων. 4.α)Εκάστη χώρα μέλος της Συνελεύσεως διαθέτει μίαν ψήφον, β)το ήμισυ των χωρών μελών της Συνελεύσεως συνιστά την απαρτίαν, γ)παρά τας διατάξεις του εδαφ. «β», εάν, κατά την διάρκειαν μιας συνεδριάσεως, ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων χωρών είναι κατώτερος του ημίσεος, αλλά ίσος ή ανώτερος του τρίτου των χωρών μελών της Συνελεύσεως, αύτη δύναται να λάβη αποφάσεις. Εν τούτοις, αι αποφάσεις της Συνελεύσεως, εκτός εκείνων αι οποίαι αφορούν την διαδικασίαν, δεν γίνονται εκτελεσταί παρά μόνον όταν οι όροι οι κατωτέρω αναφερόμενοι εκπληρούνται. Το Διεθνές Γραφείον ανακοινώνει τας ως άνω αποφάσεις εις τας χώρας μέλη της Συνελεύσεως αι οποίαι δεν αντιπροσωπεύοντο και καλεί αυτάς όπως εκφράσουν γραπτώς, εντός προθεσμίας 3 μηνών από της ημερομηνίας της ανωτέρω ανακοινώσεως την ψήφον των ή την αποχήν των. Εάν μετά την λήξιν της προθεσμίας ταύτης, ο αριθμός των χωρών, αι οποίαι έχουν ούτως εκφράσει την ψήφον των ή την αποχήν των, είναι τουλάχιστον ίσος προς τον αριθμόν των χωρών, που υπελείπετο δια να επιτευχθή η απαρτία κατά την συνεδρίασιν, αι ανωτέρω αποφάσεις γίνονται εκτελεσταί, αρκεί συγχρόνως να επιτυγχάνεται η αναγκαία πλειοψηφία. δ)υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρ. 17, 2 αι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με την πλειοψηφίαν των δύο τρίτων των εκφραζομένων ψήφων, ε)η αποχή δεν θεωρείται ψήφος. 5.α)Υπό την επιφύλαξιν του εδαφ. β), εις αντιπρόσωπος δεν δύναται να ψηφίση παρά μόνον εξ ονόματος μιας χώρας, Σελ.190, 10 Τεύχος 582-Σελ.128 β)αι χώραι της Ενώσεως αναφερθείσαι εις την παρ. 3) β) προσπαθούν, κατά γενικόν κανόνα, να εκπροσωπούνται εις τας συνεδριάσεις της Συνελεύσεως υπό της ιδίας των αντιπροσωπείας. Εν τούτοις, εάν, δι’ εξαιρετικούς λόγους, μία εκ των ως άνω χωρών δεν δύναται να αντιπροσωπευθή υπό της ιδίας της αντιπροσωπείας, δύναται να δώση εις την αντιπροσωπείαν μιας άλλης εκ των χωρών τούτων το δικαίωμα να ψηφίση εξ ονόματός της, εξυπακούεται όμως ότι μία αντιπροσωπεία δεν δύναται να ψηφίση δια πληρεξουσιότητος παρά μόνον δια μίαν χώρα. Παν σχετικόν δικαίωμα πρέπει να αποτελή αντικείμενον μιας πράξεως υπογεγραμμένης υπό του αρχηγού του Κράτους ή υπό του αρμοδίου Υπουργού. 6.Αι χώραι της Ενώσεως, αι οποίαι δεν είναι μέλη της Συνελεύσεως, γίνονται αποδεκταί εις τας συνεδριάσεις της ως παρατηρηταί. 7.α)Η συνέλευσις συνέρχεται ανά τριετίαν εις κανονικήν συνεδρίασιν συγκαλουμένην υπό του Γενικού Διευθυντού και εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, κατά την ιδίαν περίοδον και εις τον ίδιον τόπον με την Γενικήν Συνέλευσιν της Οργανώσεως. β)Η συνέλευσις συνέρχεται εις έκτακτον συνεδρίασιν συγκαλουμένην υπό του Γενικού Διευθυντού, τη αιτήσει της Εκτελεστικής Επιτροπής ή τη αιτήσει του ενός τετάρτου των χωρών μελών της Συνελεύσεως. 8.Η Συνέλευσις εγκρίνει τον εσωτερικόν της κανονισμόν. 11.Δ.γ.6 Εμπορικά και Βιομηχανικά σήματα (Συμβάσεις) Άρθρ.14.-1.Η Συνέλευσις έχει μίαν εκτελεστικήν Επιτροπήν. 2.α)Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται εκ χωρών εκλεγεισών υπό της Συνελεύσεως μεταξύ των χωρών μελών ταύτης. Εξ άλλου, η χώρα εις την επικράτειαν της οποίας η Οργάνωσις έχει την έδραν της διαθέτει αυτεπαγγέλτως μίαν έδραν εις την Επιτροπήν, υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρ. 17.7)β). β)Η Κυβέρνησις εκάστης χώρας μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής αντιπροσωπεύεται εξ ενός αντιπροσώπου, ο οποίος δύναται να έχη αναπληρωτάς συμβούλους και εμπειρογνώμονας. γ)Τα έξοδα εκάστης αντιπροσωπείας επιβαρύνουν την Κυβέρνησιν η οποία την υπέδειξε. 3.Ο αριθμός των χωρών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής αποτελεί το τέταρτον του αριθμού των χωρών μελών της Συνελεύσεως. Εις τον απολογισμόν των προβλεπομένων εδρών, το υφιστάμενον υπόλοιπον μετά την διαίρεσιν δια του 4 δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν. 4.Κατά την εκλογήν των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, η Συνέλευσις λαμβάνει υπ’ όψιν της μίαν δικαίαν γεωγραφικήν κατανομήν και την ανάγκην όπως όλαι αι χώραι μέλη ιδιαιτέρων συμφωνιών συναφθεισών εν σχέσει προς την Ένωσιν είναι μεταξύ των χωρών των συνιστωσών την Εκτελεστικήν Επιτροπήν. 5.α)Τα μέλη της εκτελεστικής Επιτροπής παραμένουν εν ενεργεία από της λήξεως της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως κατά την διάρκειαν της οποίας εξελέγησαν, έως την επομένην κανονικήν συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. β)Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι επανεκλέξιμα μέχρι του ανωτάτου ορίου των δύο τρίτων μεταξύ τούτων. γ)Η Συνέλευσις διακανονίζει τον τρόπον της εκλογής ή της πιθανής επανεκλογής των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. 6.α)Η Εκτελεστική Επιτροπή: 1)προετοιμάζει το σχέδιον της ημερησίας διατάξεως της Συνελεύσεως, 2)υποβάλλει εις την Συνέλευσιν προτάσεις επί των σχεδίων του προγράμματος και του τριετούς πρϋπολογισμού της Ενώσεως των προετοιμασθέντων υπό του Γενικού Λογιστηρίου, 3)αποφαίνεται, εντός των ορίων του προγράμματος και του τριετούς προϋπολογισμού, επί των προγραμμάτων και ετησίων προϋπολογισμών προετοιμαζομένων υπό του Γενικού Διευθυντού, 4)υποβάλλει εις την Συνέλευσιν καταλλήλως σχολιασμένας περιοδικάς εκθέσεις του Γενικού Διευθυντού και τας ετησίας εκθέσεις ελέγχου των λογαριασμών, 5)λαμβάνει όλα τα χρήσιμα μέτρα εν όψει της εκτελέσεως του προγράμματος της Ενώσεως υπό του Γενικού Διευθυντού, συμφώνως προς τας αποφάσεις της Συνελεύσεως και λαμβανομένων υπ’ όψιν των περιπτώσεων αι οποίαι ανακύπτουν μεταξύ δύο κανονικών συνεδριάσεων της εν λόγω Συνελεύσεως, 6)εκπληροί παν άλλο έργον το οποίον ανατίθεται εις αυτήν εντός του πλαισίου της παρούσης συμβάσεως. Επί θεμάτων τα οποία ενδιαφέρουν επίσης άλλας Ενώσεις διοικουμένας υπό της Οργανώσεως, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει, αφού λάβη γνώσιν της γνώμης της συντονιστικής Επιτροπής της Οργανώσεως. 7.α)Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει άπαξ κατ’ έτος εις κανονικήν συνεδρίασιν κατόπιν συγκλήσεως υπό του Γενικού Διευθυντού όσον το δυνατόν κατά την ιδίαν περίοδον και εις τον ίδιον τόπον με την Συντονιστικήν Επιτροπήν της Οργανώσεως. β)Η εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει εις έκτακτον συνεδρίασιν κατόπιν συγκλήσεως υπό του Γενικού Διευθυντού, είτε τη πρωτοβουλία αυτού, είτε τη αιτήσει του Προέδρου ή του ενός τετάρτου των μελών αυτής. 8.α)Εκάστη χώρα μέλος της εκτελεστικής Επιτροπής διαθέτει μίαν ψήφον, β)το ήμισυ των χωρών μελών της εκτελεστικής Επιτροπής συνιστά την απαρτίαν, γ)αι αποφάσεις λαμβάνονται με την απλήν πλειοψηφίαν των εκφραζομένων ψήφων, δ)η αποχή δεν θεωρείται ως ψήφος, ε)εις αντιπρόσωπος δεν δύναται να αντιπροσωπεύση παρά μόνον μίαν χώραν και δεν δύναται να ψηφίση παρά μόνον εξ ονόματος ταύτης. 9.Αι χώραι της Ενώσεως αι οποίαι δεν είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής γίνονται αποδεκταί εις τας συνεδριάσεις της ως παρατηρηταί. 10.Η Εκτελεστική Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικόν κανονισμόν της. Άρθρ.15.-1.α)Αι διοικητικαί εργασίαι αι επιβαρύνουσαι την Ένωσιν διασφαλίζονται υπό του Διεθνούς Γραφείου, το οποίον διαδέχεται το Γραφείον της Ενώσεως, συγχωνευόμενον με το γραφείον της Ενώσεως, το οποίον έχει ιδρυθή από την Διεθνή Σύμβασιν δια την προστασίαν των φιλολογικών και καλλιτεχνικών έργων. β)Το Διεθνές Γραφείον εξασφαλίζει ειδικώτερον την Γραμματείαν των διαφόρων οργάνων της Ενώσεως. γ)Ο Γενικός Διευθυντής της Οργανώσεως είναι ο ιεραρχικώς ανώτερος υπάλληλος της Ενώσεως και εκπροσωπεί ταύτην. 2.Το Διεθνές Γραφείον μεριμνά δια την συλλογήν και δημοσίευσιν πληροφοριών αφορωσών εις την προστασίαν της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Εκάστη χώρα της Ενώσεως γνωστοποιεί εις το Διεθνές Γραφείον το ταχύτερον δυνατόν, το κείμενον παντός νέου Νόμου ως και τα επίσημα κείμενα τα αναφερόμενα εις την προστασίαν της (Μετά την σελ. 190, 10) Σελ.190, 11 Τεύχος 582-Σελ. 129 Εμπορικά και Βιομηχανικά σήματα (Συμβάσεις) 11.Δ.γ.6 Βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Αφ’ ετέρου εφοδιάζει το Διεθνές Γραφείον δι’ όλων των σχετικών με την Βιομηχανικήν ιδιοκτησίαν και την προστασίαν ταύτης δημοσιεύσεων των αρμοδίων υπηρεσιών της εφ’ όσον αι δημοσιεύσεις αύται εκρίθησαν παρά του Διεθνούς Γραφείου ενδιαφέρουσαι δια την εργασίαν του. 3.Το Διεθνές Γραφείον, δημοσιεύει μηνιαίον περιοδικόν. 4.Το Διεθνές Γραφείον χορηγεί εις απάσας τας χώρας της Ενώσεως – τη αιτήσει των – πληροφορίας επί θεμάτων σχετικών με την προστασίαν της Βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 5.Το Διεθνές Γραφείον ασχολείται με μελέτας και παρέχει διαφόρους εξυπηρετήσεις προς διευκόλυνσιν της προστασίας Βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 6.Ο Γενικός Διευθυντής ως και παν μέλος του προσωπικού οριζόμενον υπ’ αυτού, λαμβάνουν μέρος, άνευ δικαιώματος ψήφου εις όλας τας συνεδριάσεις της Συνελεύσεως, της Εκτελεστικής Επιτροπής ως και οιασδήποτε άλλης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ή ομάδος εργασίας. Ο Γενικός Διευθυντής ή μέλος του προσωπικού, οριζόμενον υπ’ αυτού, είναι αυτεπαγγέλτως Γραμματεύς των ανωτέρω οργάνων. 1)α)Το Διεθνές Γραφείον, συμφώνως προς τας οδηγίας της Συνελεύσεως και εν συνεργασία μετά της Εκτελεστικής Επιτροπής, προετοιμάζει τας συσκέψεις αναθεωρήσεως των διατάξεων της Συμβάσεως διαφόρων εκείνων των άρθρ. 13-17. β)Το Διεθνές Γραφείον δύναται εις τε τους Διακυβερνητικούς και τους Διεθνείς μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, να παρέχη τας συμβουλάς του ως προς την προετοιμασίαν των συσκέψεων αναθεωρήσεως. γ)Ο Γενικός Διευθυντής ως και τα παρ’ αυτού οριζόμενα πρόσωπα λαμβάνουν μέρος εις τας συζητήσεις της ανωτέρω διασκέψεως άνευ δικαιώματος ψήφου. δ)Το Διεθνές Γραφείον εκτελεί οιανδήποτε άλλην εργασίαν ήτις ήθελε τω ανατεθή. Άρθρ.16.-1.α)Η Ένωσις έχει προϋπολογισμόν. β)Ο Προϋπολογισμός της Ενώσεως περιλαμβάνει τας καθαράς εισπράξεις και προσόδους της Ενώσεως, την συνεισφοράν της εις τον προϋπολογισμόν κοινών δαπανών των Ενώσεων ως και περιπτώσεως δοθείσης το ποσόν το τιθέμενον εις την διάθεσιν του προϋπολογισμού Διασκέψεως της Οργανώσεως. γ)Κοιναί δαπάναι των Ενώσεων είναι αι δαπάναι αι οποίαι δεν αφορούν αποκλειστικώς εις την Ένωσιν αλλά και εις μίαν ή περισσοτέρας άλλας Ενώσεις διευθυνομένας υπό της Οργανώσεως. Το ποσόν συμμετοχής της Ενώσεως εις τας κοινάς δαπάνας είναι ανάλογον του ενδιαφέροντος το οποίον παρουσιάζουν δι’ αυτήν αι τοιαύται δαπάναι. Σελ. 190,12 Τεύχος 582-Σελ.130 2.Ο προϋπολογισμός της Ενώσεως καταρτίζεται, λαμβανομένων υπ’ όψιν των απαιτήσεων συντονισμού μετά των προϋπολογισμών των λοιπών υπό της Οργανώσεως διευθυνομένων Ενώσεων. 3.Ο προϋπολογισμός της Ενώσεως χρηματοδοτείται εκ των κάτωθι πηγών: 1)Συνεισφορών των χωρών της Ενώσεως, 2)των τελών και οφειλομένων ποσών δια τας προσφερθείσας υπό του Διεθνούς Γραφείου εις την Ένωσιν υπηρεσίας, 3)του προϊόντος πωλήσεως των δημοσιεύσεων, του Διεθνούς Γραφείου, των αναφερομένων εις την Ένωσιν ως και των δικαιωμάτων των απορρεόντων εκ των ανωτέρω δημοσιεύσεων, 4)των δωρεών, κληροδοτημάτων και επιδοτήσεων, 5)των ενοικίων, τόκων και λοιπών εσόδων. 11.Δ.γ.6 Εμπορικά και Βιομηχανικά σήματα (Συμβάσεις) 4.α)Προς καθορισμόν της συνεισφοράς της εις τον προϋπολογισμόν, εκάστη χώρα της Ενώσεως έχει καταταγή εις ωρισμένην τάξιν και καταβάλλει τας ετησίας εισφοράς της επί τη βάσει ωρισμένου αριθμού μονάδων, ως κάτωθι: Τάξις Ι 25 ’’ ΙΙ 20 ’’ ΙΙΙ 15 ’’ ΙV 10 ’’ V 5 ’’ VI 3 ’’ VII 1 β)Εφ’ όσον τούτο δεν εγένετο προηγουμένως, εκάστη χώρα κατά τον χρόνον καταθέσεως της Πράξεως Κυρώσεως ή προσχωρήσεως υποδεικνύει την τάξιν εις την οποίαν επιθυμεί να καταταγή. Η τάξις δύναται ν’ αλλάξη. Εάν η χώρα ήθελεν εκλέξει κατωτέραν τάξιν αύτη δέον να ανακοινώση τούτο εις την Συνέλευσιν κατά μίαν των τακτικών της συνεδριάσεων. Η τοιαύτη αλλαγή ισχύει από της ενάρξεως του πολιτικού έτους, όπερ έπεται της ως άνω συνεδριάσεως. γ)Η ετησία συνεισφορά εκάστης χώρας είναι το ποσόν του οποίου η αναλογία, πρός το γενικόν σύνολον, ετησίων εισφορών εις τον προϋπολογισμόν της Ενώσεως όλων των χωρών, είναι η ιδία πρός την σχέσιν μεταξύ του αριθμού των μονάδων της τάξεως εις την οποίαν είχεν αύτη καταταγή και του συνολικού αριθμού μονάδων των χωρών. δ)Αι εισφοραί καταβάλλονται την 1ην Ιανουαρίου εκάστου έτους. ε)Χώρα καθυστερούσα την καταβολήν των εισφορών της δεν δύναται ν’ ασκήση δικαίωμα ψήφου εις ουδέν των οργάνων της Ενώσεως της οποίας είναι μέλος εφ’ όσον το ποσόν της καθυστερουμένης οφειλής είναι ίσον ή ανώτερον του ποσού των εισφορών τας οποίας οφείλει κατά τα 2 τελευταία έτη. Πλήν όμως η ανωτέρω χώρα δύναται να εξουσιοδοτηθή να διατηρήση το δικαίωμα ψήφου εντός των ανωτέρω οργάνων και δια χρονικόν διάστημα κατά το οποίον το όργανον τούτο κρίνει οτι η καθυστέρησις οφείλεται εις εξαιρετικάς ή αναποφεύκτους περιστάσεις. Εις περίπτωσιν καθ’ ην ο προϋπολογισμός δεν ενεκρίθη προ της ενάρξεως του νέου δικαιώματος, ο προϋπολογισμός του παρελθόντος έτους ανακαταρτίζεται συμφώνως προς τας προβλεφθείσας υπό του οικονομικού διακανονισμού καταστάσεις. 5.Το ποσόν των οφειλομένων τελών εξ υπηρεσιών προσφερθεισών υπό του Διεθνούς Γραφείου πρός την Ένωσιν καθορίζεται υπό του Γενικού Διευθυντού, όστις αναφέρει τούτο εις την Συνέλευσιν και εις την Εκτελεστικήν Επιτροπήν. 6.α)Η Ένωσις διαθέτει ένα αποθεματικόν κεφάλειον εκ καταβολών εφ’ άπαξ εκάστης χώρας. Εάν το κεφάλαιον καταστή ανεπαρκές, η Συνέλευσις αποφασίζει δια την αύξησίν του, β)το αρχικόν ποσόν καταβολής εκάστης χώρας, πρός σχηματισμόν του ανωτέρω κεφαλαίου ως και το ποσόν συμμετοχής εις την αύξησιν τούτου είναι ανάλογον πρός την εισφοράν της χώρας ταύτης δια το έτος κατά το οποίον συνεστήθη το κεφάλαιον ή απεφασίσθη η αύξησις. γ)Η αναλογία και ο τρόπος καταβολής αποφασίζονται υπό της συνελεύσεως τη προτάσει του Γενικού Διευθυντού και μετά σύμφωνον γνώμην της Επιτροπής Συντονισμού της Οργανώσεως. 7.α)Η συμφωνία ως πρός την έδραν συναφθείσα μετά της χώρας εις το έδαφος της οποίας η Οργάνωσις έχει την έδραν της προβλέπει ότι εάν το αποθεματικόν κεφάλαιον είναι ανεπαρκές, η χώρα αύτη χορηγεί προκαταβολάς. Το ποσόν των προκαταβολών τούτων και των προϋποθέσων της χορηγήσεώς των ρυθμίζονται δι’ ιδιαιτέρων συμφωνιών μεταξύ της εν λόγω χώρας και της οργανώσεως. Καθ’ ον χρόνον κρίνεται η χορήγησις προκαταβολής η χώρα αύτη διαθέτει αυτεπαγγέλτως μίαν έδραν εις την Εκτελεστικήν Επιτροπήν. β)Η αναφερομένη εις το εδαφ. α΄ χώρα και ο οργανισμός έχουν εκάτερος το δικαίωμα να καταγγέλουν την υποχρέωσιν της χορηγήσεως προκαταβολών δι’ εγγράφου κοινοποιήσεως. Η καταγγελία ισχύει 3 έτη μετά το τέλος του έτους κατά την διάρκειαν του οποίου γνωστοποιείται αύτη. 8.Ο έλεγχος και η επαλήθευσις των λογαριασμών εξασφαλίζεται κατά την διαδικασίαν την προβλεπομένην υπό οικονομικού κανονισμού υπό μιας ή περισσοτέρων χωρών της Ενώσεως ή υπό εξωτερικών ελεγκτών οριζομένων υπό της Συνελεύσεως τη συναινέσι των. Άρθρ.17.-1.Προτάσεις τροποποιήσεως των άρθρ. 13, 14, 15 και 16 και του παρόντος άρθρου δύνανται να υποβληθώσι παρ’ εκάστης χώρας μέλους της Συνελεύσεως, παρά της Εκτελεστικής Επιτροπής ή παρά του Γενικού Διευθυντού. Αι προτάσεις αύται γνωστοποιούνται παρά του τελευταίου τούτου εις τας χώρας μέλη της Συνελεύσεως τουλάχιστον 6 μήνας προ της υποβολής των προς εξέτασιν υπό της Συνελεύσεως. 2.Πάσα τροποποίησις των εις την παρ. 1 αναφερομένων άρθρων εγκρίνεται υπό της Συνελεύσεως. Η έγκρισις απαιτεί τα τρία τέταρτα των ψήφων. Πάντως κάθε τροποποίησις του άρθρ. 13 και της παρούσης παραγράφου απαιτεί τα τέσσαρα πέμπτα των εκφραζομένων ψήφων. 3.Πάσα τροποποίησις των αναφερομένων εις την παρ. 1 άρθρων τίθεται εν ισχύϊ ένα μήνα από της λήψεως υπό του Γενικού Διευθυντού των γραπτών κοινοποιήσεων αποδοχής επιτευχθείσης συμφώνως πρός τας σχετικάς διατάξεις του Καταστατικού εκ των τριών τετάρτων των χωρών αι (Μετά την σελ.190, 12) Σελ.190,13 Τεύχος 582-Σελ.131 Εμπορικά και Βιομηχανικά σήματα (Συμβάσεις) 11.Δ.γ.6 οποίαι απετέλουν μέλη της Συνελεύσεως κατά τον χρόνον της εγκρίσεως της τροποποιήσεως. Πάσα τροποποίησις των ανωτέρω άρθρων, γενομένη δεκτή ως ανωτέρω δεσμεύει όλας τας χώρας μέλη της Συνελεύσεως κατά τον χρόνον της ενάρξεως ισχύος της τροποποιήσεως ή τας χώρας αι οποίαι γίνονται μέλη εις μίαν μεταγενεστέραν ημερομηνίαν. Εν πάση περιπτώσει πάσα τροποποίησις δια της οποίας αυξάνονται αι οικονομικαί υποχρεώσεις των χωρών της Ενώσεως δεν δεσμεύει ει μη μόνον τας χώρας εκείνας αι οποίαι έχουσι γνωστοποιήσει την παραδοχήν της τοιαύτης τροποποιήσεως. Άρθρ.18.-1.Η παρούσα σύμβασις υπόκειται εις αναθεωρήσεις με σκοπόν δια βελτιώσεων να τελειοποιηθή το σύστημα της Ενώσεως. 2.Προς τον σκοπόν τούτον συσκέψεις θα λαμβάνουν χώραν διαδοχικώς εις μίαν των χωρών της Ενώσεως μεταξύ των εκπροσώπων των ειρημένων χωρών. 3.Αι τροποποιήσεις των άρθρ. 13-17 διέπονται υπό των διατάξεων του άρθρ. 17. Άρθρ.19.-Οίκοθεν νοείται ότι αι χώραι της Ενώσεως επιφυλάσσονται του δικαιώματος να προβούν μεταξύ των εις ειδικάς συμφωνίας δια την προστασίαν της βιομηχανικής ιδιοκτησίας εφ’ όσον αι συμφωνίαι αύται δεν αντίκεινται προς τας διατάξεις της παρούσης συμβάσεως. Άρθρ.3.-Εξομοιούνται προς τους υπηκόους των Χωρών της Ενώσεως οι υπήκοοι των Χωρών των μη προσχωρησασών εις την Ένωσιν, οίτινες κατοικούσιν ή έχουσι πραγματικάς και σοβαράς εμπορικάς ή βιομηχανικάς εγκαταστάσεις επί του εδάφους μιας των Χωρών της Ενώσεως. Άρθρ.20.-1.Εκάστη των χωρών της Ενώσεως υπογράφουσα την παρούσαν σύμβασιν δύναται να κυρώση ταύτην και εφ’ όσον δεν προσυπέγραψε ταύτην να προσχωρήση εις ταύτην. Αι πράξεις κυρώσεως και προσχωρήσεως κατατίθενται εις τον Γενικόν Διευθυντήν, β)εκάστη των χωρών της Ενώσεως δύναται να δηλώση, εις την πράξιν της κυρώσεως ή προσχωρήσεως ότι η κύρωσις ή η προσχώρησίς της δεν θα έχη εφαρμογήν (1) εις τα άρθρ. 1-12 ή (2) εις τα άρθρ. 13-17, γ)εκάστη των χωρών της Ενώσεως η οποία, συμφώνως προς το εδάφ. (β), έχει αποκλείσει την εφαρμογήν της κυρώσεώς της ή της προσχωρήσεώς της μία εκ των 2 ομάδων των άρθρων των αναφερομένων εις το ρηθέν εδάφιον, δύναται ανά πάσαν στιγμήν μεταγενεστέρως να δηλώση ότι αύτη επεκτείνει την εφαρμογήν των συνεπειών της κυρώσεώς της ή της προσχωρήσεώς της εις την ομάδα ταύτην των άρθρων. Μία τοιαύτη δήλωσις κατατίθεται εις τον Γενικόν Διευθυντήν. Σελ. 190, 14 Τεύχος 582-Σελ.132 2.α)Τα άρθρ. 1-12 τίθενται εν ισχύϊ ως προς τας 10 πρώτας χώρας της Ενώσεως αι οποίαι κατέθεσαν τα έγγραφα κυρώσεως ή προσχωρήσεως άνευ υποβολής δηλώσεως ως επιτρέπει τούτο η παρ. 1) β) 1) 3 μήνας μετά την κατάθεσιν του δεκάτου εγγράφου κατακυρώσεως ή προσχωρήσεως. β)Τα άρθρ. 13-17 τίθενται εν ισχύϊ ως προς τας 10 πρώτας χώρας της Ενώσεως αι οποίαι έχουν καταθέσει έγγραφα κυρώσεως ή προσχωρήσεως άνευ υποβολής δηλώσεως ως επιτρέπει η παρ. 1) Β) 11) 3 μήνας μετά την κατάθεσιν του δεκάτου εγγράφου κυρώσεως ή προσχωρήσεως. γ)Υπό την επιφύλαξιν της αρχικής θέσεως εν ισχύϊ, συμφώνως πρός τας διατάξεις των εδάφ. α) και β) εκάστης των 2 ομάδων άρθρων αναφερομένων εις την παρ. 1) β) 1) και 11), και υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων της παρ. 1) β), τα άρθρ. 117 ισχύουν δι’ εκάστην χώραν της Ενώσεως, εκτός των αναφερομένων εις τα εδαφ. α) και β) ήτις καταθέτει έγγραφον κυρώσεως ή προσχωρήσεως, καθώς και δι’ εκάστην χώραν της Ενώσεως ήτις καταθέτει δήλωσιν κατ’ εφαρμογήν της παρ. 1) γ), 3 μήνας από της ημερομηνίας κοινοποιήσεως υπό του Γενικού Διευθυντού μιας τοιαύτης καταθέσεως εκτός εάν υποδεικνύεται εις την κατατεθείσαν σχετικήν πράξιν μεταγενεστέρα ημερομηνία. Εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν η παρούσα πράξις ισχύει δια την χώραν ταύτην από της ούτως αναφερομένης ημερομηνίας. 3.Δι’ εκάστην χώραν της Ενώσεως ήτις καταθέτει πράξιν κυρώσεως ή προσχωρήσεως τα άρθρ. 18-30 τίθενται εν ισχύϊ την πρώτην ημερομηνίαν κατά την οποίαν μία οιαδήποτε των ομάδων άρθρων των αναφερομένων εις την παρ. 1) β) τίθεται εν ισχύϊ δια την χώραν ταύτην συμφώνως πρός την παρ. 2α) ή γ). 11.Δ.γ.6 Εμπορικά και Βιομηχανικά σήματα (Συμβάσεις) Άρθρ.21.-1.Εκάστη χώρα ξένη πρός την Ένωσιν δύναται να προσχωρήση εις την παρούσαν Πράξιν και να καταστή εκ του γεγονότος τούτου μέλος της Ενώσεως. Τα έγγραφα προσχωρήσεως κατατίθενται εις τον Γενικόν Διευθυντήν. 2.Προκειμένου περί χώρας ξένης πρός την Ένωσιν ήτις κατέθεσε τα έγγραφα της προσχωρήσεως ένα μήνα ή περισσότερον προ της ημερομηνίας της θέσεως εν ισχύϊ των διατάξεων της παρούσης πράξεως η ανωτέρω πράξις θα τεθή εν ισχύϊ κατά την ημερομηνίαν καθ’ ην τίθενται εν ισχύϊ αι διατάξεις δια πρώτην φοράν κατ’ εφαρμογήν του άρθρ. 20 2) α) ή β) εκτός αν αναφέρεται εις την ανωτέρω πράξιν προσχωρήσεως μεταγενεστέρα ημερομηνία. Εν τούτοις :Ι)εάν τα άρθρ. 1-12 δεν τίθενται εν ισχύϊ κατ’ αυτήν την ημερομηνίαν, μία τοιαύτη χώρα θα δεσμεύεται κατά την μεσολαβούσαν περίοδον προ της ισχύος των διατάξεων τούτων και εις αναπλήρωσιν τούτων υπό των άρθρ. 1-12 της πράξεως (Συμβάσεως) της Λισσαβώνος, ΙΙ)εάν τα άρθρ. 1317 δεν ετέθησαν εν ισχύϊ κατά την ημερομηνίαν ταύτην, μία τοιαύτη χώρα θα δεσμεύεται κατά την περίοδον προ της ισχύος των διατάξεων τούτων και εις αναπλήρωσιν τούτων, υπό των άρθρ. 13 και 14 3), 4) και 5) της Πράξεως (Συμβάσεως) της Λισσαβώνος. Εάν μία χώρα υποδεικνύη μεταγενεστέραν ημερομηνίαν εις το έγγραφον προσχωρήσεώς της, η παρούσα πράξις ισχύει δια την χώραν ταύτην από της υποδεικνυομένης ούτως ημερομηνίας, β)προκειμένου περί χώρας ξένης προς την Ένωσιν ήτις κατέθεσε έγγραφον προσχωρήσεως εις μεταγενεστέραν ημερομηνίαν της ενάρξεως της ισχύος μιας μόνον ομάδος άρθρων της παρούσης Πράξεως ή εις ημερομηνίαν προγενεστέραν ταύτης τουλάχιστον ενός μηνός, η παρούσα πράξις τίθεται εν ισχύϊ υπό την επιφύλαξιν των προβλεπομένων εις το εδάφ. α) 3 μήνας από της ημερομηνίας καθ’ ην η προσχώρησίς της εκοινοποιήθη υπό του Γενικού Διευθυντού, εκτός αν υποδεικνύεται μία μεταγενεστέρα ημερομηνία εις το έγγραφον προσχωρήσεως. Εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν η παρούσα πράξις τίθεται εν ισχύϊ δια την χώραν ταύτην εις την ούτως υποδεικνυομένην ημερομηνίαν. 3.Προκειμένου περί χώρας ξένης εις την Ένωσιν, ήτις κατέθεσε έγγραφον προσχωρήσεως μετά την ημερομηνίαν θέσεως εν ισχύϊ της παρούσης πράξεως εν τω συνόλω της ή τουλάχιστον ένα μήνα προ της ημερομηνίας ταύτης η παρούσα πράξις (σύμβασις) ισχύει 3 μήνες από της ημερομηνίας καθ’ ην η προσχώρησίς της εκοινοποιήθη υπό του Γενικού Διευθυντού, εκτός εάν υποδεικνύεται μεταγενεστέρα ημερομηνία εις το έγγραφον προσχωρήσεως. Εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν η παρούσα πράξις θα ισχύη δια την χώραν ταύτην κατά την ούτως υποδεικνυομένην ημερομηνίαν. Άρθρ.22.-Υπό την επιφύλαξιν των προβλεπομένων εξαιρέσεων των άρθρ. 20-1) β) και 28-2), η κατακύρωσις ή προσχώρησις συνεπάγεται κατά πλήρες δικαίωμα την αποδοχήν όλων των όρων και την παραδοχήν όλων των υπό της παρούσης πράξεως καθοριζομένων πλεονεκτημάτων. Άρθρ.23.-Μετά την θέσιν εν ισχύϊ της παρούσης πράξεως εν τω συνόλω της μία χώρα δεν θα δύναται να προσχωρή εις πράξεις προγενεστέρας της παρούσης συμβάσεως. Άρθρ.24.-1.Πάσα χώρα δύναται να δηλώση εις το έγγραφον κατακυρώσεως ή προσχωρήσεως ή δύναται να πληροφορήση τον Γεν. Δ/ντήν εγγράφως ανά πάσαν μεταγενεστέραν στιγμήν ότι η παρούσα σύμβασις εφαρμόζεται εις ολόκληρον ή τμήμα της επικρατείας καθοριζόμενον εις την δήλωσιν ή την κοινοποίησιν (γνωστοποίησιν) δια την οποίαν αναλαμβάνει την ευθύνην των εξωτερικών σχέσεων. 2.Πάσα χώρα ήτις προέβη εις μίαν τοιαύτην δήλωσιν ή μίαν τοιαύτην γνωστοποίησιν δύναται ανά πάσαν στιγμήν να γνωρίση εις τον Γεν. Δ/ντήν ότι η παρούσα Σύμβασις παύει ισχύουσα εις ολόκληρον ή τμήμα της επικρατείας. 3.α)Πάσα δήλωσις γενομένη δυνάμει της παρ. 1 λαμβάνει ισχύν την ιδίαν ημερομηνίαν την αναφερομένην εις τα έγγραφα κατακυρώσεως ή προσχωρήσεως και πάσα κοινοποίησις ενεργουμένη δυνάμει της παραγράφου ταύτης θα ισχύη 3 μήνας από της κοινοποιήσεώς της υπό του Γεν. Δ/ντού. β)Πάσα κοινοποίησις ενεργουμένη δυνάμει της παρ. 2 θα αρχίση να ισχύη μετά 12 μήνας από της παραλαβής της υπό του Γεν. Δ/ντού. Άρθρ.25.-1.Πάσα χώρα μέλος της παρούσης Συμβάσεως, αναλαμβάνει την υποχρέωσιν, συμφώνως πρός το Καταστατικόν, να εφαρμόση τα κατάλληλα μέτρα προς εξασφάλισιν της εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως (2). Εξυπακούεται ότι όταν μία χώρα καταθέτη τα σχετικά έγγραφα κατακυρώσεως ή προσχωρήσεως θα είναι εις θέσιν συμφώνως προς την εσωτερικήν νομοθεσίαν της να θέση εις εφαρμογήν τας διατάξεις της παρούσης συμβάσεως. Άρθρ.26.-1.Η παρούσα Σύμβασις παραμένει εν ισχύϊ άνευ περιορισμού διαρκείας. 2.Πάσα χώρα δύναται να καταγγείλη την παρούσαν σύμβασιν δια κοινοποιήσεως πρός τον Γεν. Δ/ντήν. Η καταγγελία αύτη συνεπάγεται επίσης και την καταγγελίαν όλων των προγενεστέρων πράξεων και δεν ισχύει ειμή μόνον επί της χώρας ήτις ενεργεί την τοιαύτην καταγγελίαν της συμβάσεως παραμενούσης εν ισχύϊ δια τας λοιπάς χώρας της Ενώσεως. 3.Η καταγγελία θα αρχίση να ισχύη μετά εν έτος από της ημέρας της λήψεως της κοινοποιήσεως υπό του Γενικού Διευθυντού. (Μετά την σελ.190, 14) Σελ.190, 15 Τεύχος 582- Σελ.133 Εμπορικά και Βιομηχανικά σήματα (Συμβάσεις) 11.Δ.γ.6 4.Το δικαίωμα της προβλεπομένης υπό του παρόντος άρθρου καταγγελίας δεν δύναται να ασκηθή παρά μιας χώρας προ της λήξεως μιας προθεσμίας 5 ετών από της ημερομηνίας καθ’ ην κατέστη μέλος της Ενώσεως. Άρθρ.27.-1.Η παρούσα Σύμβασις αντικαθιστά, εις τας σχέσεις μεταξύ των χωρών εις τας οποίας εφαρμόζεται και εντός των ορίων εφαρμογής της, την Σύμβασιν των Παρισίων της 20ής Μαρτ. 1883 και τας μεταγενεστέρας πράξεις αναθεωρήσεως. 2.α)Προκειμένου περί χωρών εις τας οποίας η παρούσα Σύμβασις δεν εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται καθ’ ολοκληρίαν αλλά εις τας οποίας εφαρμόζεται η πράξις της Λισσαβώνος της 31 Οκτ. 1958, η τελευταία αύτη παραμένει εν ισχύϊ εν τω συνόλω της ή καθ’ ο μέρος η παρούσα Σύμβασις δεν την αντικαθιστά δυνάμει της παρ. 1. β)Ομοίως, προκειμένου περί χωρών εις τας οποίας δεν εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβασις ούτε μέρη αυτής ούτε η πράξις της Λισσαβώνος της 31 Οκτ. 1958 παραμένει εν ισχύϊ η πράξις του Λονδίνου της 2 Ιουν. 1934 εν τω συνόλω της ή καθ’ ο μέρος η παρούσα Σύμβασις δεν την αντικαθιστά δυνάμει της παρ. 1. γ)Ομοίως προκειμένου περί χωρών εις τας οποίας δεν έχει εφαρμογήν η παρούσα πράξις ούτε μέρος αυτής ούτε η πράξις της Λισσαβώνος ούτε η πράξις του Λονδίνου, η πράξις της Χάγης της 6ης Νοεμ. 1925 παραμένει εν ισχύϊ εν τω συνόλω της ή καθ’ ο μέρος η παρούσα πράξις δεν την αντικαθιστά δυνάμει της παρ. 1. 3.Χώραι ξέναι εις την Ένωσιν αίτινες γίνονται μέλη της παρούσης πράξεως εφαρμόζουν ταύτην εις τάς σχέσεις των με πάσαν χώραν της Ενώσεως η οποία δεν είναι συμβαλλόμενον μέρος εις την εν λόγω Σύμβασιν ή η οποία αν και τυγχάνη συμβαλλόμενον μέρος, έχει προβή εις την δήλωσιν την προβλεπομένην εις το άρθρ. 20. 1) β) 1).Αι ειρημέναι χώραι δέχονται ότι η εν λόγω χώρα της Ενώσεως εφαρμόζει εις τας σχέσεις των με αυτάς τας διατάξεις την πλέον προσφάτου Συμβάσεως ης τυγχάνει συμβαλλόμενον μέρος. Άρθρ.28.-1.Πάσα διαφορά μεταξύ 2 ή περισσοτέρων χωρών της Ενώσεως αφορώσα εις την ερμηνείαν ή την εφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως ήτις δεν θα ρυθμίζεται δια της οδού των διαπραγματεύσεων δύναται να φέρεται παρ’ οιασδήποτε των χωρών προς εκδίκασιν ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου δι’ αιτήσεως συμφώνως προς τον Κανονισμόν του δικαστηρίου, εκτός αν αι διάδικοι χώραι συμφωνούν πρός διακανονισμόν κατ’ άλλον τρόπον. Το Διεθνές Γραφείον θα ενημερώνεται παρά της αιτούσης την εκδίκασιν της διαφοράς χώρας και δι’ αυτού να λαμβάνουν γνώσιν ταύτης και αι άλλαι χώραι της Ενώσεως. Σελ.190, 16 Τεύχος 582-Σελ. 134 2.Πάσα χώρα δύναται κατά την υπογραφήν της παρούσης συμβάσεως ή της καταθέσεως των σχετικών εγγράφων κατακυρώσεως ή προσχωρήσεως, να δηλώνη ότι δεν θεωρεί εαυτήν δεσμευμένην υπό των διατάξεων της παρ.1. Όσον αφορά τας διαφοράς μεταξύ μιας τοιαύτης χώρας και πάσης άλλης χώρας της Ενώσεως, αι διατάξεις της παρ. 1 δεν εφαρμόζονται. 3.Πάσα χώρα η οποία προβαίνει εις δήλωσιν συμφώνως πρός τας διατάξεις της παρ. 2 δύναται ανά πάσαν στιγμήν να την ανακαλέση δια κοινοποιήσεως απευθυνομένης πρός τον Γεν. Δ/ντήν. 11.Δ.γ.6 Εμπορικά και Βιομηχανικά σήματα (Συμβάσεις) Άρθρ.29.-1.α)Η παρούσα πράξις υπεγράφη εις εν μόνον αντίγραφον εις την γαλλικήν γλώσσαν και κατετέθη παρά τη Κυβερνήσει της Σουηδίας. β)Επίσημα κείμενα εκδίδονται υπό του Γεν. Δ/ντού κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων Κυβερνήσεων εις την γερμανικήν, αγγλικήν, ισπανικήν, ιταλικήν, πορτογαλικήν και ρωσσικήν και εις άλλας γλώσσας τας οποίας δυνατόν να υποδείξη η συνέλευσις. γ)Εν περιπτώσει αμφισβητήσεως επί της ερμηνείας των διαφόρων κειμένων επικρατέστερον θα είναι το γαλλικόν κείμενον. 2.Η παρούσα Σύμβασις θα παραμείνη ανοικτή πρός υπογραφήν εις Στοκχόλμην μέχρι 13 Ιαν. 1968. 3.Ο Γεν. Δ/ντής μεταβιβάζει 2 αντίγραφα κεκυρωμένα παρά της Κυβερνήσεως της Σουηδίας, του υπογραφέντος κειμένου της παρούσης πράξεως προς τας Κυβερνήσεις όλων των χωρών της Ενώσεως και τη αιτήσει πρός την Κυβέρνησιν πάσης άλλης χώρας. 4.Ο Γεν. Δ/ντής καταθέτει την παρούσαν Σύμβασιν εις την Γραμματείαν του Ο.Η.Ε. 5.Ο Γεν. Δ/ντής κοινοποιεί εις τας Κυβερνήσεις όλων των χωρών της Ενώσεως τας υπογραφάς, τας καταθέσεις των σχετικών εγγράφων κατακυρώσεως ή προσχωρήσεως και τας δηλώσεις τας συμπεριλαμβανομένας εις τα έγγραφα ταύτα ή γενομένας κατ’ εφαρμογήν του άρθρ. 20.1) γ), την έναρξιν ισχύος όλων των διατάξεων της παρούσης πράξεως, τας σχετικάς κοινοποιήσεις καταγγελίας και τας σχετικάς κοινοποιήσεις τας γενομένας κατ’ εφαρμογήν του άρθρ. 24. Άρθρ.4.-Α.1.Ο κανονικώς ενεργήσας την κατάθεσιν αιτήσεως διπλώματος ευρεσιτεχνίας, υποδείγματος χρησιμότητος, βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος βιομηχανικού ή εμπορικού σήματος εις μίαν των Χωρών της Ενώσεως ή ο δικαιοδόχος αυτού, θα απολαύη προς ενέργειαν της καταθέσεως εις τας άλλας Χώρας του δικαιώματος προτεραιότητος κατά την διάρκειαν των κατωτέρω καθοριζομένων προθεσμιών. (Αντί της σελ. 190,01) Σελ. 190,01(α) Τεύχος 582-Σελ. 119 2.Αναγνωρίζεται ως δημιουργούσα δικαίωμα προτεραιότητος πάσα κατάθεσις ισχύουσα ως κανονική εθνική τοιαύτη, συμφώνως προς την εσωτερικήν νομοθεσίαν εκάστης των Χωρών της Ενώσεως ή προς τας διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις τας συναφθείσας μεταξύ των Χωρών της Ενώσεως. 3.Ως κανονική εθνική κατάθεσις δέον να νοήται πάσα κατάθεσις, η οποία αρκεί να συνιστά την χρονολογίαν, καθ’ ην κατετέθη η αίτησις εις την εν λόγω Χώραν, οιαδήποτε και αν είναι η μεταγενεστέρα τύχη της τοιαύτης αιτήσεως. Β.Κατά συνέπειαν η μεταγενεστέρως ενεργηθείσα κατάθεσις εις μίαν των λοιπών Χωρών της Ενώσεως, προ της εκπνοής των προθεσμιών τούτων δεν δύναται να ακυρωθή ένεκα γεγονότων λαβόντων χώραν εν τω μεταξύ, ήτοι ιδία ένεκα άλλης καταθέσεως ένεκα δημοσιεύσεως της εφευρέσεως ή της εκμεταλλεύσεώς της ένεκα προσφοράς προς πώλησιν αντιγράφων του σχεδίου ή του υποδείγματος, ένεκα της χρήσεως του σήματος, των γεγονότων τούτων μη δυναμένων να δημιουργήσωσι δικαίωμα υπέρ τρίτων, ούτε προσωπικήν τινα ιδιοκτησίαν. Τα υπό τρίτων κτηθέντα δικαιώματα προ της ημέρας της πρώτης αιτήσεως, ήτις χρησιμεύει ως βάσις του δικαιώματος προτεραιότητος διατηρούνται συμφώνως τη εσωτερική νομοθεσία εκάστης Χώρας της Ενώσεως. Γ.1.Αι προμνησθείσαι προθεσμίαι προτεραιότητος, έσονται 12 μήνες δια τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα υποδείγματα χρησιμότητος και 6 μήνες δια τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα και τα βιομηχανικά ή εμπορικά σήματα. 2.Αι ανωτέρω προθεσμίαι άρχονται από της χρονολογίας καταθέσεως της πρώτης αιτήσεως. Η ημέρα της καταθέσεως δεν υπολογίζεται εις την προθεσμίαν. 3.Εάν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας τυγχάνη εξαιρετέα ή ημέρα καθ’ ην το Γραφείον δεν είναι ανοικτόν προς κατάθεσιν αιτήσεων εις την χώραν ένθα ζητείται η προστασία η προθεσμία παρατείνεται μέχρι της επομένης εργασίμου ημέρας. 4.Δέον να θεωρήται ως πρώτη αίτησις, της οποίας η ημερομηνία καταθέσεως θα είναι το σημείον της ενάρξεως της προθεσμίας προτεραιότητος μία μεταγενεστέρα αίτησις έχουσα το αυτό αντικείμενον προς μίαν προηγουμένην πρώτην αίτησιν, συμφώνως προς την ανωτέρω παρ. 2, κατατεθείσαν εις την αυτήν Χώραν της Ενώσεως, υπό τον όρον ότι η τοιαύτη προγενεστέρα αίτησις κατά την χρονολογίαν της καταθέσεως της μεταγενεστέρας αιτήσεως θα έχη αποσυρθή, εγκαταλειφθή ή απορριφθή χωρίς να έχη υποβληθή εις δημοσιότητα και χωρίς να έχη αφίσει Σελ. 190,02(α) Τεύχος 582-Σελ. 120 υφιστάμενα δικαιώματα και ότι δεν θα έχη χρησιμεύσει ως βάσις δια την διεκδίκησιν του δικαιώματος προτεραιότητος. Η προγενεστέρα αίτησις δεν θα δύναται πλέον να χρησιμεύση ως βάσις δια την διεκδίκησιν του δικαιώματος προτεραιότητος. Δ.1.Πας θέλων να επωφεληθή της προτεραιότητος προγενεστέρας καταθέσεως, υποχρεούται να καταθέση δήλωσιν εμφαίνουσαν την ημερομηνίαν και Χώραν της τοιαύτης καταθέσεως. Εκάστη Χώρα θα ορίση πότε το βραδύτερον δύναται να κατατεθή η τοιαύτη δήλωσις. 2.Τα στοιχεία ταύτα θα μνημονεύωνται εις τα δημοσιεύματα της αρμοδίας Αρχής ιδίως ως προς τα διπλώματα και τας σχετικάς περιγραφάς αυτών. 3.Τα Κράτη της Ενώσεως δύνανται να απαιτώσι παρά του υποβάλλοντος δήλωσιν προτεραιότητος την προσαγωγήν αντιγράφου της προγενεστέρως υποβληθείσης αιτήσεως (περιγραφή, σχέδια κλπ.). Το αντίγραφον κεκυρωμένον παρά της αρμοδίας Αρχής εις ην είχεν υποβληθή η δήλωσις θα απαλλάσσηται πάσης επικυρώσεως και θα δύναται εν πάση περιπτώσει να κατατεθή ατελώς εντός 3 μηνών από της υποβολής της μεταγενεστέρας αιτήσεως. Δύναται να απαιτηθή όπως το αντίγραφον συνοδεύηται υπό πιστοποιητικού της Αρχής ταύτης περί της χρονολογίας της υποβολής της δηλώσεως και μεταφράσεως. 4.Έτεραι διατυπώσεις δεν δύνανται να απαιτηθώσιν δια την δήλωσιν προτεραιότητος κατά την στιγμήν της υποβολής της αιτήσεως. Εκάστη Χώρα της Ενώσεως θέλει καθορίσει τας συνεπείας της παραλείψεως των υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένων διατυπώσεων, υπό τον όρον ότι, αι συνέπειαι αύται δεν δύνανται να βαίνωσιν πέραν της απωλείας του δικαιώματος προτεραιότητος. 5.Έτερα δικαιολογητικά δύνανται να ζητηθώσι μεταγενεστέρως. Όστις διεκδικεί την προτεραιότητα προηγουμένης καταθέσεως, οφείλει να μνημονεύη τον αριθμόν της καταθέσεως ταύτης. Η ένδειξις αύτη δημοσιεύεται υπό τους όρους τους προβλεπομένους εις την ως άνω παρ. 2. 11.Δ.γ.6 Εμπορικά και Βιομηχανικά σήματα (Συμβάσεις) Ε.1.Εν περιπτώσει καταθέσεως εις τινα Χώραν σχεδίου ή βιομηχανικού υποδείγματος, ενεργουμένης δυνάμει δικαιώματος προτεραιότητος, βασιζομένης επί της καταθέσεως υποδείγματος χρησιμότητος η προθεσμία προτεραιότητος, έσεται μόνον η δια τα σχέδια ή βιομηχανικά υποδείγματα οριζομένη τοιαύτη. 2.Επιτρέπεται προς τούτοις η κατάθεσις εις τινα Χώραν υποδείγματος χρησιμότητος δυνάμει δικαιώματος προτεραιότητος βασιζομένου επί καταθέσεως αιτήσεως περί διπλώματος ευρεσιτεχνίας και τανάπαλιν. ΣΤ.Ουδεμία Χώρα της Ενώσεως δύναται να απορρίψη προτεραιότητα ή αίτησιν διπλώματος δια τον λόγον ότι ο καταθέτης διεκδικεί πολλαπλάς προτεραιότητας, έστω και προερχομένας από διαφόρους Χώρας ή δια τον λόγον ότι μία αίτησις εν η διεκδικείται μία ή περισσότεραι προτεραιότητες περιέχει ένα ή περισσότερα στοιχεία, άτινα δεν περιλαμβάνονται εις την ή τας αιτήσεις των οποίων η προτεραιότης διεκδικείται, υπό τον όρον ότι και εις τας 2 περιπτώσεις υφίσταται ενότης εφευρέσεως κατά την έννοιαν του νόμου της Χώρας. Όσον αφορά τα μη περιλαμβανόμενα στοιχεία εις την ή τας αιτήσεις των οποίων η προτεραιότης διεκδικείται, η κατάθεσις της μεταγενεστέρας αιτήσεως δημιουργεί δικαίωμα προτεραιότητος υπό τους συνήθεις όρους. Ζ.1)Εάν εκ του ελέγχου διαπιστωθή ότι μία αίτησις διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι σύνθετος ο αιτών δύναται να διαιρέση την αίτησιν εις ωρισμένον αριθμόν τμηματικών αιτήσεων, διατηρών ως χρονολογίαν εκάστης, την χρονολογίαν της αρχικής αιτήσεως, συντρεχούσης δε περιπτώσεως και το πλεονέκτημα του δικαιώματος προτεραιότητος. 2)Ο αιτών δύναται επίσης, ιδία πρωτοβουλία να διαιρέση την αίτησιν του διπλώματος διατηρών ως χρονολογίαν εκάστης υποδιαιρεθείσης αιτήσεως την χρονολογίαν της αρχικής αιτήσεως και εάν συντρέχη λόγος το ευεργέτημα του δικαιώματος προτεραιότητος. Εκάστη Χώρα της Ενώσεως έχει το δικαίωμα να καθορίση τους όρους υπό τους οποίους η διαίρεσις αύτη θα επιτραπή. Η.Η προτεραιότης δεν δύναται να απορριφθή δια τον λόγον ότι ωρισμένα στοιχεία της εφευρέσεως δια τα οποία διεκδικείται η προτεραιότης δεν εμφαίνονται μεταξύ των διατυπουμένων διεκδικήσεων εν τη αιτήσει εις την Χώραν προελεύσεως εφ’ όσον εκ του συνόλου των δικαιολογητικών εγγράφων της αιτήσεως προκύπτουσι κατά τρόπον σαφή τα ειρημένα στοιχεία. Θ.1)Αι αιτήσεις πιστοποιητικών δημιουργού εφευρέσεως κατατιθέμεναι εις ένα κράτος εις το οποίον οι καταθέται έχουσι το δικαίωμα να ζητήσουν κατ’ εκλογήν ή δίπλωμα ή πιστοποιητικόν δημιουργού μιας εφευρέσεως δημιουργούν το δικαίωμα προτεραιότητος το καθιερούμενον υπό του παρόντος άρθρου, υπό τους αυτούς όρους και με τα αυτά αποτελέσματα των αιτήσεων δια διπλώματα. 2.Εις ένα κράτος εις το οποίον οι καταθέται έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν κατ’ εκλογήν είτε ένα δίπλωμα, είτε ένα πιστοποιητικόν δημιουργού εφευρέσεως, ο αιτών ένα τοιούτον πιστοποιητικόν θα απολαύη, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου τας εφαρμοζομένας επί των αιτήσεων διπλωμάτων δικαιώματος προτεραιότητος βασιζομένου επί μιας αιτήσεως διπλώματος, υποδείγματος χρησιμότητος ή πιστοποιητικού δημιουργού εφευρέσεως. Άρθρ.30.-1.Μέχρι της αναλήψεως των καθηκόντων του υπό του πρώτου Γεν. Δ/ντού, αι διάφοροι εκθέσεις, δυνάμει της παρούσης πράξεως, προς το Διεθνές Γραφείον της Οργανώσεως ή προς τον Γεν. Δ/ντήν θεωρούνται ως αναφερομέναι αντιστοίχως προς το Γραφείον της Ενώσεως ή προς τον Διευθυντήν της. 2.Αι χώραι της Ενώσεως, αι οποίαι δεν δεσμεύονται υπό των άρθρ. 13-17 δύνανται κατά την διάρκειαν περιόδου 5 ετών από της ενάρξεως της ισχύος της Συμβάσεως της συνιστώσης τον οργανισμόν να ασκούν, εφ’ όσον το επιθυμούν τα προβλεπόμενα υπό των άρθρ. 13-17 της παρούσης δικαιώματα ως εάν εδεσμεύοντο υπό των άρθρων τούτων. Κάθε χώρα επιθυμούσα να ασκήση τα ρηθέντα δικαιώματα καταθέτει προς τον σκοπόν τούτον εις τον Γεν. Δ/ντήν έγγραφον κοινοποίησιν ισχύουσαν από της ημερομηνίας της παραλαβής της. Αι εν λόγω χώραι θεωρούνται ως μέλη της Συνελεύσεως μέχρι της λήξεως της ανωτέρω περιόδου. 3.Εφ’ όσον όλαι αι χώραι της Ενώσεως δεν έχουν γίνει μέλη της Οργανώσεως το Διεθνές Γραφείον της Οργανώσεως θα ενεργή εξ ίσου ως Γραφείον της Ενώσεως, ο δε Γενικός Δ/ντής ως Διευθυντής του Γραφείου τούτου. 4.Όταν όλαι αι χώραι της Ενώσεως γίνουν μέλη της Οργανώσεως τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και τα αγαθά του Γραφείου της Ενώσεως θα περιέρχωνται εις το Διεθνές Γραφείον της Οργανώσεως. Εφ’ ω οι κάτωθι υπογεγραμμένοι δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτηθέντες υπογράφουν την παρούσαν πράξιν. Συνετάγη εις Στοκχόλμην 14 Ιουλ. 1967. Άρθρον δεύτερον.-Η ισχύς απασών των διατάξεων της δια του παρόντος κυρουμένης συμβάσεως άρχεται από του εν παρ. 2 εδάφ. γ΄ του άρθρ. 20 αυτής, οριζομένου χρόνου. Κατ’ ανακοίνωσιν του Υπ. Εξωτερικών της 10/19 Μαΐου 1976 (ΦΕΚ Α΄ 118) το έγγραφον επικυρώσεως υπό της Ελλάδος της ανωτέρω Συμβάσεως κατετέθη την 12 Απρ. 1976 παρά τω Γενικώ Διευθυντή της Διεθνούς Οργανώσεως Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΜΡΙ) και η Σύμβασις ετέθη εν ισχύϊ ως προς την χώραν μας από της 15 Ιουλ. 1976, συμφώνως τη παρ. 2γ, του άρθρ. 20 αυτής. Άρθρ.4 δις.-1.Τα εις τας διαφόρους Χώρας της Ενώσεως αιτηθέντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, παρ’ υπηκόων της Ενώσεως είναι ανεξάρτητα των διπλωμάτων των απονεμηθέντων δια την αυτήν εφεύρεσιν εις τας λοιπάς χώρας, προσχωρησάσας ή μη εις την Ένωσιν. 2.Η διάταξις αύτη, δέον να νοηθή κατά τρόπον απόλυτον, εν τη εννοία ιδίως, ότι διπλώματα αιτηθέντα διαρκούσης της προθεσμίας της προτεραιότητος, εισίν ανεξάρτητα, τόσον ως προς τους λόγους ακυρότητος και εκπτώσεως, όσον και ως προς την κανονικήν διάρκειαν. 3.Εφαρμόζεται επί πάντων των διπλωμάτων των υφισταμένων κατά την έναρξιν της ισχύος της. 4.Το αυτό ισχύει εν περιπτώσει προσχωρήσεως νέων Χωρών, δια τα κατά τον χρόνον της προσχωρήσεως εκατέρωθεν υφιστάμενα διπλώματα. 5.Διπλώματα απονεμηθέντα μετά του ευεργετήματος της προτεραιότητος θα απολαύωσιν εις τας διαφόρους Χώρας της Ενώσεως διαρκείας ίσης προς εκείνην, ης θα ετύγχανον εάν εζητούντο ή παρεχωρούντο άνευ του ευεργετήματος της προτεραιότητος. Άρθρ.4 τρις.-Ο εφευρέτης έχει το δικαίωμα να μνημονεύηται ως τοιούτος επί του διπλώματος. Άρθρ.4 τετράκις.-Η απονομή ενός διπλώματος δεν δύναται να απορριφθή και εν δίπλωμα δεν δύναται να ακυρωθή δια τον λόγον ότι η πώλησις του προϊόντος του τυχόντος διπλώματος ή του επιτευχθέντος δια μεθόδου τυχούσης διπλώματος υπόκειται εις περιορισμούς προερχομένους εκ της εσωτερικής νομοθεσίας. Άρθρ.5.-Α΄.1.Η παρά του διπλωματούχου εισαγωγή εις την Χώραν παρ’ ης παρεχωρήθη το δίπλωμα, αντικειμένων παραχθέντων εν τινι των Χωρών της Ενώσεως δεν επιφέρει την έκπτωσιν. 2.Εκάστη Χώρα της Ενώσεως έχει το δικαίωμα να λαμβάνη νομοθετικά μέτρα προβλέποντα την υποχρεωτικήν παραχώρησιν αδεία εκμεταλλεύσεως προς πρόληψιν καταχρήσεων δυναμένων να λάβωσι χώραν εν τη ασκήσει του αποκλειστικού δικαιώματος εκ του απονεμηθέντος διπλώματος, ως επί παραδείγματι λόγω μη εκμεταλλεύσεως. (Αντί της σελ. 190,03) Σελ. 190,03(α) Τεύχος 582-Σελ. 121 Εμπορικά και Βιομηχανικά σήματα (Συμβάσεις) 11.Δ.γ.6 3.Η έκπτωσις του διπλώματος δεν δύναται να προβλέπηται ειμή δια την περίπτωσιν ένθα η παραχώρησις υποχρεωτικών αδειών εκμεταλλεύσεως δεν θα ήρκει δια την πρόληψιν των καταχρήσεων τούτων. Ουδεμία αγωγή εκπτώσεως ή ανακλήσεως ενός διπλώματος δύναται να εγερθή προ της εκπνοής 2 ετών από της παραχωρήσεως της πρώτης υποχρεωτικής αδείας εκμεταλλεύσεως. 4.Υποχρεωτική άδεια εκμεταλλεύσεως δεν θα δύναται να ζητηθή δια παράλειψιν ή ανεπάρκειαν εκμεταλλεύσεως προ της παρόδου προθεσμίας 4 ετών υπολογιζομένης από της καταθέσεως της αιτήσεως του διπλώματος ή 3 ετών υπολογιζομένης από της απονομής του διπλώματος, εφαρμοζομένης της προθεσμίας, ήτις εκπνέει βραδύτερον. Απορρίπτεται εάν ο διπλωματούχος δικαιολογή την αδράνειάν του προβάλλων ευλόγους αιτίας. Μία τοιαύτη υποχρεωτική άδεια δεν θα είναι αποκλειστική και δεν θα δύναται να μεταβιβασθή, ούτε υπό την μορφήν παραχωρήσεως υποαδείας, ειμή μετά του τμήματος της επιχειρήσεως ή του εμπορικού καταστήματος του εκμεταλλευομένου την άδειαν ταύτην. 5.Αι προηγούμεναι διατάξεις εφαρμόζονται, υπό την επιφύλαξιν των αναγκαίων τροποποιήσεων και εις τα υποδείγματα χρησιμότητος. Β΄.Η προστασία των σχεδίων και βιομηχανικών υποδειγμάτων δεν θα υπόκεινται εις έκπτωσίν τινα είτε δι’ έλλειψιν εκμεταλλεύσεως είτε λόγω εισαγωγής αντικειμένων ομοίων προς τα προστατευόμενα τοιαύτα. Γ΄.1)Εάν εις τινα Χώραν η χρήσις του καταχωρηθέντος σήματος είναι υποχρεωτική, η καταχώρησις δεν δύναται να ακυρωθή προ της παρόδου ευλόγου προθεσμίας και εφ’ όσον ο ενδιαφερόμενος δεν δικαιολογή την απραξίαν του. 2.Η χρήσις εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος παρά του δικαιούχου αυτού, υπό τύπον διαφέροντα κατά τινα στοιχεία, μη αλλοιούντα τον διακριτικόν χαρακτήρα του σήματος, υφ’ οίαν μορφήν κατεχωρήθη εις μίαν των Χωρών της Ενώσεως δεν επάγεται την ακυρότητα της καταχωρήσεως ούτε μειώνει την προστασίαν, ης τυγχάνει το σήμα. 3.Η ταυτόχρονος χρήσις του αυτού σήματος επί των αυτών ή παρομοίων προϊόντων υπό βιομηχανικών ή εμπορικών επιχειρήσεων θεωρουμένων ως συνδικαιούχων του σήματος, κατά τας διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας της Χώρας εν η ζητείται η προστασία δεν εμποδίζει την καταχώρησιν ούτε οπωσδήποτε μειώνει την προστασίαν, ήτις παρέχεται εις το μνησθέν σήμα, εις οιανδήποτε των Χωρών της Ενώσεως, εφ’ όσον η ρηθείσα χρήσις δεν θα είχεν ως συνέπειαν την παραπλάνησιν του Κοινού και δεν θα ήτο αντίθετος προς το Δημόσιον συμφέρον. Σελ. 190,04(α) Τεύχος 582-Σελ. 122 Δ΄.Ουδεμία ένδειξις ή μνεία του διπλώματος, του υποδείγματος χρησιμότητος της καταχωρήσεως του εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος ή της καταθέσεως του σχεδίου ή βιομηχανικού υποδείγματος θα απαιτήται επί του προϊόντος δια την αναγνώρισιν του δικαιώματος.
110ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
58. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 179 της 28/30 Μαρτ. 1989 (ΦΕΚ Α΄ 88) Διορισμός και τοποθέτηση εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ΄Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρ. 15, κεφ. β΄ παρ. 10 και Κεφ. Δ΄ παρ. 5 του Νόμ. 1566/1985 “δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις ” (ΦΕΚ 167). 2.Τις διατάξεις του άρθρ. 5 παρ. 8 του Νόμ. 1824/1988 “ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 296). 3.Την αριθ. 159/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόσταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Επετηρίδες διοριστέων Άρθρ.1. – 1. Μέχρι της 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συντάσσει επετηρίδες διοριστέων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά κλάδους. Για τους κλάδους ΠΕ4, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΤΕΙ και ΔΕΙ του άρθρ. 14 του Νόμ. 1566/85 οι επετηρίδες εντάσσονται με τη σειρά που ορίζονται στο άρθρ. 15 του Νόμ. 1566/1985 όλοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για διορισμό από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου της σύνταξης των επετηρίδων έτους. 2.Οι επετηρίδες της προηγούμενης παραγράφου επικυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία σύνταξής τους και ισχύουν μέχρι να διοριστούν όσοι είναι γραμμένοι σ΄αυτές. 32.Δ.ε.57-58 Λειτουργοί Μέσης Εκπαίδευσης 3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται μέχρι 15 Ιουλίου κάθε έτους ύστερα από σύμφωνη γνώμη του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διορίζονται κάθε φορά εκπαιδευτικοί ισάριθμοι προς τις ανάγκες των σχολείων και με τη σειρά εγγραφής τους στις επετηρίδες διοριστέων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου άρθρου. 4.Κατά τους διορισμούς παραλείπονται μόνο όσοι δεν έχουν υποβάλει πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές. Διορισμοί Άρθρ.2.–1.Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι 15 Μαΐου κάθε έτους γνωστοποιεί με τον ημερήσιο τύπο και τα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης τους νόμους και τις περιοχές των νομών της χώρας, στους οποίους θα γίνουν διορισμοί εκπαιδευτικών κατά κλάδους και ειδικότητες και καλεί τους υποψηφίους να υποβάλουν μέχρι το τέλος του Μαΐου σχετική δήλωση, στην οποία μπορούν να δηλώσουν ότι επιθυμούν διορισμό σε μια ή περισσότερες περιοχές των νομών κατά σειρά προτίμησης. Η δήλωση αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί. 2.Με βάση τις δηλώσεις της προηγούμενης παραγράφου και τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στις επετηρίδες διοριστέων, γίνονται οι διορισμοί κατά νομούς και για σχολεία συγκεριμένης περιοχής του νομού με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνονται στον ημερήσιο τύπο. Με την ίδια ανακοίνωση καλούνται οι διοριζόμενοι να προσέλθουν, εντός της νόμιμης προθεσμίας, στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομών, στους οποίους διορίστηκαν, για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας. 3. Όσοι παραλείπονται από τους διορισμούς αυτούς είτε διότι δεν υπέβαλαν δήλωση προτίμησης, είτε διότι στους νομούς και στις περιοχές που δήλωσαν ότι επιθυμούν να διοριστούν, διορίστηκαν άλλοι υποψήφιοι, που προηγούνται στις επετηρίδες διορίστέων, δεν διαγράφονται από τις επετηρίδες αυτές και διατηρούν τη σειρά τους για επόμενους διορισμούς. Η δυνατότητα παράλειψεις του υποψηφίου ισχύει για διορισμούς τριών συνολικά ημερολογιακών ετών. Μετά τη συμπλήρωση των τριών ετών, εφόσον έχουν διορισθεί οι προηγούμενοί τους στην επετηρίδα, διορίζονται υποχρεωτικά με βάση τη σειρά της επετηρίδας και σε περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στη δήλωση προτίμησης. Η παράλειψη υποβολής δήλωσης προτίμησης στον τέταρτο χρόνο θεωρείται ως δήλωση μη αποδοχής διορισμού και συνεπάγεται διαγραφή από την επετηρίδα, εφόσον περιλαμβάνονται στον αριθμό διοριστέων. 4. Όσοι διορίζονται και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία, καθώς επίσης όσοι αναλαμβάνουν υπηρεσία παραιτούνται μέσα σ’ένα χρόνο από τη δημοσίευση του διορισμού τους, διαγράφονται από τις επετηρίδες και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης για εγγραφή στις επετηρίδες, αν δεν παρέλθει διετία από τη δημοσίευση του διορισμού ή της παραίτησής τους αντίστοιχα. Τοποθέτηση Άρθρ.3.–1.Οι διοριζόμενοι τοποθετούνται οριστικά σε κενές θέσεις σχολείων της περιοχής του νομού, με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. 2.Οι κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής του νομού, ανακοινώνονται στους υποψηφίους για τοποθέτηση από τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καλούνται αυτοί να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε ένα ή περισσότερα σχολεία. Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις Άρθρ.4.–1.Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για διορισμό μέχρι την έναρξη ισχύος του δ/τος τούτου και δεν έχουν υποβάλει το πιστοποιητικό στρατολογίας ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, είτε υπέβαλαν αυτό μετά τη λήξη της προθεσμίας του άρθρ. 2 και 5 του Π.Δ. 158/84, μπορούν να υποβάλουν το πιστοποιητικό αυτό το αργότερο μέχρι το τέλος Μαΐου 1989, οπότε ανακτούν τη σειρά διορισμού τους που είχαν στις επετηρίδες διοριστέων. (Αντί γα τη σελ. 378,09(α) Σελ.378,09(β) Τεύχος 1226-Σελ.75 Λειτουργοί Μέσης Εκπαίδευσης 32.Δ.ε.58 2.Από τη δημοσίευση αυτού του Π.Δ/τος καταργείται το Π.Δ. 15/1984 (ΦΕΚ 532).
41ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ
19. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 2528 της 13/22 Αυγ. 1953 (ΦΕΚ Α΄ 222) Περί εισφοράς υπέρ του Ταμείου Ασφαλίσεως Αρτεργατών.
346ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ
41. ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. 21 της 15/3/2001 (ΦΕΚ Α΄ 53) Αναπροσαρμογή των τηρουμένων στην Τράπεζα της Ελλάδος σε δραχμές διαθεσίμων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.). Σελ. 252,332 Τεύχος Σελ. 609 40.Β.γ.38-41 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
104ΠΟΛΥΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
5. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ.1923 της 27/31 Αυγ.1951 Περί κυρώσεως των εν Βρυξέλλαις υπογραφεισών Συμβάσεων α)περί Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας, β)περί ονοματολογίας και γ)περί δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, ως και του πρωτοκόλλου του σχετικού με τον Όμιλον Μελετών δια την Ευρωπαϊκήν Τελωνειακήν Ένωσιν. Άρθρον μόνον.-1.Κυρούται αι υπό της Ελλάδος εν Βρυξέλλαις υπογραφείσαι τη 9 Ιαν.1951 τρεις Συμβάσεις α)περί συστάσεως Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας, β)περί ονοματολογίας προς κατάταξιν των εμπορευμάτων εις τα τελωνειακά δασμολόγια και γ)περί ορισμού της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, ως και το πρωτόκολλον το σχετικόν με τον Όμιλον Μελετών δια την Ευρωπαϊκήν Τελωνειακήν Ένωσιν, ων τα κείμενα εν Γαλλικώ και Αγγλικώ πρωτοτύπω, έχοντα ίσην ισχύν, και Ελληνική μεταφράσει, δημοσιευθήσονται εις ίδιον τεύχος της Εφημερίδος Κυβερνήσεως. 2.Τελωνειακόν δασμολόγιον εισαγωγής, καταρτιζόμενον επί τη βάσει της ως άνω συμβάσεως περί ονοματολογίας, και κυρούμενον δια πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, θέλει τεθή εν ισχύϊ, δια της αυτής ή ετέρας πράξεως αυτού εις αντικατάστασιν του ήδη ισχύοντος τοιούτου. Το δασμολόγιον τούτο θα περιλάβη τα εκ της αλλοδαπής εισαγόμενα εμπορεύματα υπό τα εν τη ονοματολογία ταύτα προβλεπόμενα τμήματα, κεφάλαια και κλάσεις, δύναται όμως οιαδήποτε των εμπορευμάτων τούτων να κατονομασθώσι και ειδικώς εν αυτώ, δι’ υποδιαιρέσεως των οικείων κλάσεων εις εδάφια και υπεδάφια. Τα εις το ισχύον τελωνειακόν δασμολόγιον ειδικώς κατονομαζόμενα είδη θα περιληφθώσιν εις το νέον τοιούτον υπό τους δι’ αυτά ισχύοντας μεγίστους και ελαχίστους δασμούς. Τα είδη όμως άτινα δεν κατονομάζονται ειδικώς εν τω δασμολογίω τούτω τω ήδη ισχύοντι, δύνανται να περιληφθώσιν εις το νέον τοιούτων υπό ιδίους δασμούς, οριζομένους μετά σύμφωνον γνώμην της παρά των Υπουργείω Οικονομικών Διαρκούς Επιτροπής Δασμολογίου και Εμπορικών Συμβάσεων (Τμήμα Δασμολογικόν) αναλόγως της αναγκαιότητος και της χρησιμότητος των ειδών τούτων ή και της δασμολογικής επιβαρύνσεως ετέρων παρεμφερών προς αυτά ειδών. Κατά την αυτήν ως άνω διαδικασίαν καθορίζονται και οι δασμοί δια τα είδη άτινα τυχόν κατονομάζονται εις πλείστας κλάσεις του ισχύοντος δασμολογίου εισαγωγής. 3.Οι κατά το ισχύον τελωνειακόν δασμολόγιον δασμοί κατ’ είδος δύνανται εν τω νέω τοιούτω να ορισθώσι κατά την εν τη προηγουμένη παραγράφω διαδικασίαν εις δασμούς κατ’ αξίαν, με κριτήρια την ήδη υφισταμένην δασμολογικήν επιβάρυνσιν των οικείων εμπορευμάτων. Οι ήδη δια τας κλάσεις 159, 160α και 161 προβλεπόμενοι δασμοί κατ’ είδος, δύνανται να ορίζωνται κατά την αυτήν ως ανωτέρω διαδικασίαν εις δασμούς κατ’ αξίαν μέχρι 15% δια τους μεγίστους και 8% δια τους ελαχίστους με κριτήρια έτι ευρύτερα και ανεξαρτήτως της ήδη δι’ αυτά υφισταμένης δασμολογικής επιβαρύνσεως. 4.Η ισχύς των δια του παρόντος κυρουμένων ως άνω Συμβάσεων άρξηται αφ’ ης πληρωθώσιν αι παρ’ εκάστης τούτων οριζόμεναι ειδικαί προϋποθέσεις, υποβληθήσεται δε προς κύρωσιν εις την μέλλουσαν να συνέλθη Βουλήν.
187ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
9. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αριθ.146967 της 23 Νοεμ. 1964/19 Ιαν. 1965 (ΦΕΚ Β΄ 39) Περί των διδασκομένων και εξεταζομένων μαθημάτων εν τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμηματικών και Πτυχιακών εξετάσεων.
161ΣΧΟΛΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
32ζ. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθ. Γ. 39501/61 της 8 Μαΐου/18 Ιουν. 1963 (ΦΕΚ Β΄279) Περί εγκρίσεως καθορισμού χερσαίας ζώνης Λιμένος Πειραιώς από περιοχής Όρμου Κανάρη μέχρι Όρμου Παλάσκα (προβλής 1) και επεκτάσεως ταύτης από του Ν.Δ. άκρου του Ναυτικού Νοσοκομείου μέχρι της οδού Μακρυγιάννη (πράξις 326/1961 του Δ.Σ του Ο.Λ.Π.
366ΛΙΜΕΝΕΣ

Dataset Card for Greek Legal Code

Dataset Summary

Greek_Legal_Code (GLC) is a dataset consisting of approx. 47k legal resources from Greek legislation. The origin of GLC is “Permanent Greek Legislation Code - Raptarchis”, a collection of Greek legislative documents classified into multi-level (from broader to more specialized) categories.

Topics

GLC consists of 47 legislative volumes and each volume corresponds to a main thematic topic. Each volume is divided into thematic sub categories which are called chapters and subsequently, each chapter breaks down to subjects which contain the legal resources. The total number of chapters is 389 while the total number of subjects is 2285, creating an interlinked thematic hierarchy. So, for the upper thematic level (volume) GLC has 47 classes. For the next thematic level (chapter) GLC offers 389 classes and for the inner and last thematic level (subject), GLC has 2285 classes.

GLC classes are divided into three categories for each thematic level: frequent classes, which occur in more than 10 training documents and can be found in all three subsets (training, development and test); few-shot classes which appear in 1 to 10 training documents and also appear in the documents of the development and test sets, and zero-shot classes which appear in the development and/or test, but not in the training documents.

Supported Tasks and Leaderboards

The dataset supports:

Multi-class Text Classification: Given the text of a document, a model predicts the corresponding class.

Few-shot and Zero-shot learning: As already noted, the classes can be divided into three groups: frequent, few-shot, and zero- shot, depending on whether they were assigned to more than 10, fewer than 10 but at least one, or no training documents, respectively.

Level Total Frequent Few-Shot (<10) Zero-Shot
Volume 47 47 0 0
Chapter 389 333 53 3
Subject 2285 712 1431 142

Languages

All documents are written in Greek.

Dataset Structure

Data Instances

{
 "text": "179. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Β-οικ. 68425/4765 της 2/17 Νοεμ. 2000 (ΦΕΚ Β΄ 1404) Τροποποίηση της 42000/2030/81 κοιν. απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση καν. Αποφάσεων» που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.Δ. 102/73 «περί οργανώσεως των δια λεωφορείων αυτοκινήτων εκτελουμένων επιβατικών συγκοινωνιών». ",
 "volume": 24, # "ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ"
}

Data Fields

The following data fields are provided for documents (train, dev, test):

text: (str) The full content of each document, which is represented by its header and articles (i.e., the main_body).
label: (class label): Depending on the configurarion, the volume/chapter/subject of the document. For volume-level class it belongs to specifically: ["ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ", "ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ", "ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ", "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ", "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ", "ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ", "ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ", "ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ", "ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ", "ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ", "ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ", "ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ", "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ", "ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ", "ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ", "ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ", "ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ", "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ", "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ", "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ", "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ", "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ", "ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ", "ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ", "ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ", "ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ", "ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ", "ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ", "ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ", "ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ", "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ", "ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ", "ΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ", "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ", "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ", "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ", "ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ", "ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ", "ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ", "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ", "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ", "ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ", "ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ", "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ", "ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ", "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ", "ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ" ] \

The labels can also be a the chapter-level or subject-level class it belongs to. Some chapter labels are omitted due to size (389 classes). Some subject labels are also omitted due to size (2285 classes).

Data Splits

Split No of Documents Avg. words
Train 28,536 600
Development 9,511 574
Test 9,516 595

Dataset Creation

Curation Rationale

The dataset was curated by Papaloukas et al. (2021) with the hope to support and encourage further research in NLP for the Greek language.

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

The Permanent Greek Legislation Code - Raptarchis is a thorough catalogue of Greek legislation since the creation of the Greek state in 1834 until 2015. It includes Laws, Royal and Presidential Decrees, Regulations and Decisions, retrieved from the Official Government Gazette, where Greek legislation is published. This collection is one of the official, publicly available sources of classified Greek legislation suitable for classification tasks.

Currently, the original catalogue is publicly offered in MS Word (.doc) format through the portal e-Themis, the legal database and management service of it, under the administration of the Ministry of the Interior (Affairs). E-Themis is primarily focused on providing legislation on a multitude of predefined thematic categories, as described in the catalogue. The main goal is to help users find legislation of interest using the thematic index.

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

The dataset does not include personal or sensitive information.

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

Papaloukas et al. (2021)

Licensing Information

[More Information Needed]

Citation Information

Christos Papaloukas, Ilias Chalkidis, Konstantinos Athinaios, Despina-Athanasia Pantazi and Manolis Koubarakis. Multi-granular Legal Topic Classification on Greek Legislation. Proceedings of the 3rd Natural Legal Language Processing (NLLP) Workshop, Punta Cana, Dominican Republic, 2021

@inproceedings{papaloukas-etal-2021-glc,
  title = "Multi-granular Legal Topic Classification on Greek Legislation",
  author = "Papaloukas, Christos and Chalkidis, Ilias and Athinaios, Konstantinos and Pantazi, Despina-Athanasia and Koubarakis, Manolis",
  booktitle = "Proceedings of the Natural Legal Language Processing Workshop 2021",
  year = "2021",
  address = "Punta Cana, Dominican Republic",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://arxiv.org/abs/2109.15298",
  doi = "10.48550/arXiv.2109.15298",
  pages = "63--75"
}

Contributions

Thanks to @christospi for adding this dataset.

Downloads last month
127