Yoshitomo Matsubara

yoshitomo-matsubara

Research interests

Machine Learning, NLP, Computer Vision, Information Retrieval

Organizations