• 1.18 kB
  • 66 Bytes
  • 962 Bytes
  • pytorch_model.bin
    94.9 MB
    LFS
  • 23 Bytes