gpt2news / README.md
imthanhlv's picture
Update model
b9feddc
|
raw
history blame
No virus
139 Bytes

language: vi tags:

  • gpt

widget:

  • text: "Hôm qua những nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra loài cá lợn"

GPT 2 News