id
stringlengths
1
5
translation
translation
0
{ "en": "Chapter 1", "sv": "Domsord över Edom." }
1
{ "en": "The vision of Obadiah.", "sv": "Detta är Obadjas syn." }
2
{ "en": "Thus saith the Lord GOD concerning Edom; We have heard a rumour from the LORD, and an ambassador is sent among the heathen, Arise ye, and let us rise up against her in battle.", "sv": "Ett budskap hava vi hört från HERREN, och en budbärare är utsänd bland folken: »Upp, ja, låt oss stå upp och strida mot det!»" }
3
{ "en": "Behold, I have made thee small among the heathen: thou art greatly despised.", "sv": "Se, jag skall göra dig ringa bland folken, djupt föraktad skall du bliva." }
4
{ "en": "The pride of thine heart hath deceived thee, thou that dwellest in the clefts of the rock, whose habitation is high; that saith in his heart, Who shall bring me down to the ground?", "sv": "Ditt hjärtas övermod har bedragit dig, där du sitter ibland bergsklyftorna i den höga boning och säger i ditt hjärta: »Vem kan störta mig ned till jorden?»" }
5
{ "en": "Though thou exalt thyself as the eagle, and though thou set thy nest among the stars, thence will I bring thee down, saith the LORD.", "sv": "Om du än byggde ditt näste så högt uppe som örnen, ja, om det än bleve förlagt mitt ibland stjärnorna, så skulle jag dock störta dig ned därifrån, säger HERREN." }
6
{ "en": "If thieves came to thee, if robbers by night, (how art thou cut off!) would they not have stolen till they had enough? if the grapegatherers came to thee, would they not leave some grapes?", "sv": "När vinbärgare komma över dig, sannerligen, en ringa efterskörd skola de lämna kvar." }
7
{ "en": "How are the things of Esau searched out! how are his hidden things sought up!", "sv": "Huru genomsökt skall icke Esau bliva, huru skola ej hans dolda skatter letas fram!" }
8
{ "en": "All the men of thy confederacy have brought thee even to the border: the men that were at peace with thee have deceived thee, and prevailed against thee; that they eat thy bread have laid a wound under thee: there is none understanding in him.", "sv": "I stället för att giva dig bröd skola de lägga en snara på din väg, där du icke kan märka den." }
9
{ "en": "Shall I not in that day, saith the LORD, even destroy the wise men out of Edom, and understanding out of the mount of Esau?", "sv": "Sannerligen, på den dagen, säger HERREN skall jag förgöra de vise i Edom och allt förstånd på Esaus berg." }
10
{ "en": "And thy mighty men, O Teman, shall be dismayed, to the end that every one of the mount of Esau may be cut off by slaughter.", "sv": "Dina hjältar, o Teman, skola då bliva slagna av förfäran; och så skall var man på Esaus berg bliva utrotad och dräpt." }
11
{ "en": "For thy violence against thy brother Jacob shame shall cover thee, and thou shalt be cut off for ever.", "sv": "Ja, för det våld du övade mot din broder Jakob skall du höljas med skam och bliva utrotad till evig tid." }
12
{ "en": "In the day that thou stoodest on the other side, in the day that the strangers carried away captive his forces, and foreigners entered into his gates, and cast lots upon Jerusalem, even thou wast as one of them.", "sv": "På den dag då du lämnade honom i sticket, på den dag då främlingar förde bort hans gods och utlänningar drogo in genom hans port och kastade lott om Jerusalem, då var ju ock du såsom en av dem." }
13
{ "en": "But thou shouldest not have looked on the day of thy brother in the day that he became a stranger; neither shouldest thou have rejoiced over the children of Judah in the day of their destruction; neither shouldest thou have spoken proudly in the day of distress.", "sv": "Men se icke så med lust på din broders dag, på hans motgångs dag; gläd dig icke så över Juda barn på deras undergångs dag; spärra icke upp munnen så stort på nödens dag." }
14
{ "en": "Thou shouldest not have entered into the gate of my people in the day of their calamity; yea, thou shouldest not have looked on their affliction in the day of their calamity, nor have laid hands on their substance in the day of their calamity;", "sv": "Drag icke in genom mitt folks port på deras ofärds dag; se ej så hans olycka med lust, också du, på hans ofärds dag; och räck icke ut din hand efter hans gods på hans ofärds dag." }
15
{ "en": "Neither shouldest thou have stood in the crossway, to cut off those of his that did escape; neither shouldest thou have delivered up those of his that did remain in the day of distress.", "sv": "Ställ dig icke vid vägskälet för att nedgöra hans flyktingar, och giv icke hans undsluppna till pris på nödens dag." }
16
{ "en": "For the day of the LORD is near upon all the heathen: as thou hast done, it shall be done unto thee: thy reward shall return upon thine own head.", "sv": "Såsom du har gjort, så skall man ock göra mot dig; dina gärningar skola komma tillbaka över ditt eget huvud." }
17
{ "en": "For as ye have drunk upon my holy mountain, so shall all the heathen drink continually, yea, they shall drink, and they shall swallow down, and they shall be as though they had not been.", "sv": "Ja, såsom I haven druckit på mitt heliga berg, så skola ock alla hednafolk få dricka beständigt, de skola få dricka kalken i botten och bliva såsom hade de ej varit till." }
18
{ "en": "But upon mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness; and the house of Jacob shall possess their possessions.", "sv": "Men på Sions berg skall finnas en räddad skara, och det skall vara en helig plats; och Jakobs hus skall åter få råda över sina besittningar." }
19
{ "en": "And the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau for stubble, and they shall kindle in them, and devour them; and there shall not be any remaining of the house of Esau; for the LORD hath spoken it.", "sv": "Då skall Jakobs hus bliva en eld och Josefs hus en låga, och Esaus hus skall varda såsom strå, och de skola antända det och förtära det, och ingen skall slippa undan av Esaus hus; ty så har HERREN talat." }
20
{ "en": "And they of the south shall possess the mount of Esau; and they of the plain the Philistines: and they shall possess the fields of Ephraim, and the fields of Samaria: and Benjamin shall possess Gilead.", "sv": "Och Benjamin skall taga Gilead." }
21
{ "en": "And the captivity of this host of the children of Israel shall possess that of the Canaanites, even unto Zarephath; and the captivity of Jerusalem, which is in Sepharad, shall possess the cities of the south.", "sv": "Och de bortförda av denna Israels barns här, de som bo i Kanaan allt intill Sarefat, så ock de bortförda från Jerusalem, de som leva i Sefarad, dessa skola taga Sydlandets städer i besittning." }
22
{ "en": "And saviours shall come up on mount Zion to judge the mount of Esau; and the kingdom shall be the LORD's.", "sv": "Och så skall riket vara HERRENS." }
23
{ "en": "Chapter 1", "sv": "Kapitel 1" }
24
{ "en": "In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the first day of the month, came the word of the LORD by Haggai the prophet unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedech, the high priest, saying,", "sv": "I konung Darejaves' andra regeringsår, i sjätte månaden, på första dagen i månaden, kom HERRENS ord genom profeten Haggai Serubbabel, Sealtiels son, Juda ståthållare, och till översteprästen Josua, Josadaks son; han sade:" }
25
{ "en": "Thus speaketh the LORD of hosts, saying, This people say, The time is not come, the time that the LORD's house should be built.", "sv": "Detta folk säger: »Ännu är icke tiden kommen att gå till verket, tiden att HERRENS hus bygges upp.»" }
26
{ "en": "Then came the word of the LORD by Haggai the prophet, saying,", "sv": "Men HERRENS ord kom genom profeten Haggai; han sade:" }
27
{ "en": "Is it time for you, O ye, to dwell in your cieled houses, and this house lie waste?", "sv": "Är då tiden kommen för eder att själva bo i panelade hus, medan detta hus ligger öde?" }
28
{ "en": "Now therefore thus saith the LORD of hosts; Consider your ways.", "sv": "Given akt på huru det går eder." }
29
{ "en": "Ye have sown much, and bring in little; ye eat, but ye have not enough; ye drink, but ye are not filled with drink; ye clothe you, but there is none warm; and he that earneth wages earneth wages to put it into a bag with holes.", "sv": "Och den som får någon inkomst, han far den allenast för att lägga den i en söndrig pung." }
30
{ "en": "Thus saith the LORD of hosts; Consider your ways.", "sv": "Given akt på huru det går eder." }
31
{ "en": "Go up to the mountain, and bring wood, and build the house; and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the LORD.", "sv": "Men dragen nu upp till bergen, hämten trävirke och byggen upp mitt hus, så vill jag hava behag därtill och bevisa mig härlig, säger HERREN." }
32
{ "en": "Ye looked for much, and, lo it came to little; and when ye brought it home, I did blow upon it.", "sv": "I väntaden på mycket, men se, det blev litet, och när I förden det hem, då blåste jag på det." }
33
{ "en": "Why? saith the LORD of hosts.", "sv": "Varför gick det så? säger HERREN Sebaot." }
34
{ "en": "Because of mine house that is waste, and ye run every man unto his own house.", "sv": "Jo, därför att mitt hus får ligga öde, under det att envar av eder hastar med sitt eget hus." }
35
{ "en": "Therefore the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from her fruit.", "sv": "Fördenskull har himmelen ovan eder förhållit eder sin dagg och jorden förhållit sin gröda." }
36
{ "en": "And I called for a drought upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the new wine, and upon the oil, and upon that which the ground bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon all the labour of the hands.", "sv": "Och jag har bjudit torka komma över land och berg, och över säd, vin och olja och alla andra jordens alster, och över människor och djur, och över all frukt av edra händers arbete." }
37
{ "en": "Then Zerubbabel the son of Shealtiel, and Joshua the son of Josedech, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the LORD their God, and the words of Haggai the prophet, as the LORD their God had sent him, and the people did fear before the LORD.", "sv": "Och Serubbabel, Sealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son med hela kvarlevan av folket lyssnade till HERRENS, sin Guds, röst och till profeten Haggais ord, eftersom HERREN, deras Gud, hade sänt honom; och folket fruktade för HERREN." }
38
{ "en": "Then spake Haggai the LORD's messenger in the LORD's message unto the people, saying, I am with you, saith the LORD.", "sv": "Då sade Haggai, HERRENS sändebud, efter HERRENS uppdrag, till folket så: »Jag är med eder, säger HERREN.»" }
39
{ "en": "And the LORD stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Josedech, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and did work in the house of the LORD of hosts, their God,", "sv": "Och HERREN uppväckte Serubbabels, Sealtiels sons, Juda ståthållares, ande och översteprästen Josuas, Josadaks sons, ande och allt det kvarblivna folkets ande, så att de gingo till verket och arbetade på HERREN Sebaots; sin Guds, hus." }
40
{ "en": "In the four and twentieth day of the sixth month, in the second year of Darius the king.", "sv": "Detta skedde på tjugufjärde dagen i sjätte månaden av konung Darejaves' andra regeringsår." }
41
{ "en": "Chapter 2", "sv": "Kapitel 2" }
42
{ "en": "In the seventh month, in the one and twentieth day of the month, came the word of the LORD by the prophet Haggai, saying,", "sv": "I sjunde månaden, på tjuguförsta dagen i månaden, kom HERRENS ord genom profeten Haggai han sade:" }
43
{ "en": "Speak now to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedech, the high priest, and to the residue of the people, saying,", "sv": "Säg till Serubbabel, Sealtiels son Juda ståthållare, och till översteprästen Josua, Josadaks son, och till kvarlevan av folket:" }
44
{ "en": "Who is left among you that saw this house in her first glory? and how do ye see it now? is it not in your eyes in comparison of it as nothing?", "sv": "Är det icke såsom intet i edra ögon?" }
45
{ "en": "Yet now be strong, O Zerubbabel, saith the LORD; and be strong, O Joshua, son of Josedech, the high priest; and be strong, all ye people of the land, saith the LORD, and work: for I am with you, saith the LORD of hosts:", "sv": "Men var likväl nu frimodig, du Serubbabel, säger HERREN; och var frimodig, du överstepräst Josua, Josadaks son; och varen frimodiga och arbeten, alla I som hören till folket i landet, säger HERREN; ty jag är med eder, säger HERREN Sebaot." }
46
{ "en": "According to the word that I covenanted with you when ye came out of Egypt, so my spirit remaineth among you: fear ye not.", "sv": "Det förbund som jag slöt med eder, när I drogen ut ur Egypten, vill jag låta stå fast, och min Ande skall förbliva ibland eder; frukten icke." }
47
{ "en": "For thus saith the LORD of hosts; Yet once, it is a little while, and I will shake the heavens, and the earth, and the sea, and the dry land;", "sv": "Ännu en gång, inom en liten tid, skall jag komma himmelen och jorden, havet och det torra att bäva;" }
48
{ "en": "And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come: and I will fill this house with glory, saith the LORD of hosts.", "sv": "och alla hednafolk skall jag komma att bäva, och så skola dyrbara håvor från alla hednafolk föras hit; och jag skall fylla detta hus med härlighet, säger HERREN Sebaot." }
49
{ "en": "The silver is mine, and the gold is mine, saith the LORD of hosts.", "sv": "Ty mitt är silvret, och mitt är guldet, säger HERREN Sebaot." }
50
{ "en": "The glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the LORD of hosts: and in this place will I give peace, saith the LORD of hosts.", "sv": "Den tillkommande härligheten hos detta hus skall bliva större än dess forna var, säger HERREN Sebaot; och på denna plats skall jag låta friden råda, säger HERREN Sebaot." }
51
{ "en": "In the four and twentieth day of the ninth month, in the second year of Darius, came the word of the LORD by Haggai the prophet, saying,", "sv": "På tjugufjärde dagen i nionde månaden av Darejaves' andra regeringsår kom HERRENS ord till profeten Haggai; han sade:" }
52
{ "en": "Thus saith the LORD of hosts; Ask now the priests concerning the law, saying,", "sv": "Fråga prästerna om lag och säg:" }
53
{ "en": "And the priests answered and said, No.", "sv": "»Om någon bär heligt kött i fliken av sin mantel och så med fliken kommer vid något bakat eller kokt, eller vid vin eller olja, eller vid något annat som man förtär, månne detta därigenom bliver heligt?» Prästerna svarade och sade: »Nej.»" }
54
{ "en": "And the priests answered and said, It shall be unclean.", "sv": "Åter frågade Haggai: »Om den som har blivit orenad genom en död kommer vid något av allt detta, månne det då bliver orenat?» Prästerna svarade och sade: »Ja.»" }
55
{ "en": "Then answered Haggai, and said, So is this people, and so is this nation before me, saith the LORD; and so is every work of their hands; and that which they offer there is unclean.", "sv": "Då tog Haggai till orda och sade: »Så är det med detta folk och så är det med detta släkte inför mig, säger HERREN, och så är det med allt deras händers verk: vad de där offra, det är orent." }
56
{ "en": "And now, I pray you, consider from this day and upward, from before a stone was laid upon a stone in the temple of the LORD:", "sv": "Och given nu akt på huru det hittills har varit, före denna dag, och under tiden innan man ännu hade begynt lägga sten på sten till HERRENS tempel" }
57
{ "en": "Since those days were, when one came to an heap of twenty measures, there were but ten: when one came to the pressfat for to draw out fifty vessels out of the press, there were but twenty.", "sv": "huru härförinnan, om någon kom till en sädesskyl som skulle giva tjugu mått, den gav allenast tio, och huru, om någon kom till vinpressen för att ösa upp femtio kärl, den gav allenast tjugu." }
58
{ "en": "I smote you with blasting and with mildew and with hail in all the labours of your hands; yet ye turned not to me, saith the LORD.", "sv": "Vid allt edra händers arbete slog jag eder säd med sot och rost och hagel, och likväl vänden I eder icke till mig, säger HERREN." }
59
{ "en": "Consider now from this day and upward, from the four and twentieth day of the ninth month, even from the day that the foundation of the LORD's temple was laid, consider it.", "sv": "Given alltså akt på huru det hittills har varit, före denna dag; ja, given akt på huru det har varit före tjugufjärde dagen i nionde månaden, denna dag då grunden har blivit lagd till HERRENS tempel." }
60
{ "en": "Is the seed yet in the barn? yea, as yet the vine, and the fig tree, and the pomegranate, and the olive tree, hath not brought forth: from this day will I bless you.", "sv": "Men från denna dag skall jag giva välsignelse.»" }
61
{ "en": "And again the word of the LORD came unto Haggai in the four and twentieth day of the month, saying,", "sv": "Och HERRENS ord kom för andra gången till Haggai, på tjugufjärde dagen i samma månad; han sade:" }
62
{ "en": "Speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying, I will shake the heavens and the earth;", "sv": "Jag skall komma himmelen och jorden att bäva;" }
63
{ "en": "And I will overthrow the throne of kingdoms, and I will destroy the strength of the kingdoms of the heathen; and I will overthrow the chariots, and those that ride in them; and the horses and their riders shall come down, every one by the sword of his brother.", "sv": "Den ene skall falla för den andres svärd." }
64
{ "en": "In that day, saith the LORD of hosts, will I take thee, O Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, saith the LORD, and will make thee as a signet: for I have chosen thee, saith the LORD of hosts.", "sv": "På den tiden, säger HERREN Sebaot, skall jag taga dig, min tjänare Serubbabel, Sealtiels son, säger HERREN, och skall akta dig såsom min signetring; ty dig har jag utvalt, säger HERREN Sebaot." }
65
{ "en": "Chapter 1", "sv": "1 Kapitlet." }
66
{ "en": "The vision of Isaiah the son of Amoz, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah.", "sv": "Detta är Jesajas, Amos’ sons, syner, vad han skådade angående Juda och Jerusalem i Ussias, Jotams, Ahas’ och Hiskias, Juda konungars, tid." }
67
{ "en": "Hear, O heavens, and give ear, O earth: for the LORD hath spoken, I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me.", "sv": "Barn har jag uppfött och fostrat, men de hava avfallit från mig." }
68
{ "en": "The ox knoweth his owner, and the ass his master's crib: but Israel doth not know, my people doth not consider.", "sv": "En oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba, men Israel känner intet, mitt folk förstår intet." }
69
{ "en": "Ah sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evildoers, children that are corrupters: they have forsaken the LORD, they have provoked the Holy One of Israel unto anger, they are gone away backward.", "sv": "Ve dig, du syndiga släkte, du skuldbelastade folk, du ogärningsmäns avföda, I vanartiga barn,som haven övergivit HERREN, föraktat Israels Helige och vikit bort ifrån honom!" }
70
{ "en": "Why should ye be stricken any more? ye will revolt more and more: the whole head is sick, and the whole heart faint.", "sv": "Hela huvudet är ju krankt, och hela hjärtat är sjukt." }
71
{ "en": "From the sole of the foot even unto the head there is no soundness in it; but wounds, and bruises, and putrifying sores: they have not been closed, neither bound up, neither mollified with ointment.", "sv": "Ifrån fotbladet ända upp till huvudet finnes intet helt, blott sårmärken och blånader och friska sår,icke utkramade eller förbundna eller lenade med olja." }
72
{ "en": "Your country is desolate, your cities are burned with fire: your land, strangers devour it in your presence, and it is desolate, as overthrown by strangers.", "sv": "Edert land är en ödemark, edra städer äro uppbrända i eld, edra åkrar bliva i eder åsyn förtärda av främlingar; en ödeläggelse är det, såsom där främlingar hava omstörtat allt." }
73
{ "en": "And the daughter of Zion is left as a cottage in a vineyard, as a lodge in a garden of cucumbers, as a besieged city.", "sv": "Allenast dottern Sion står kvar där, såsom en hydda i en vingård, såsom ett vaktskjul på ett gurkfält, såsom en inspärrad stad." }
74
{ "en": "Except the LORD of hosts had left unto us a very small remnant, we should have been as Sodom, and we should have been like unto Gomorrah.", "sv": "Om HERREN Sebaot icke hade lämnat en liten återstod kvar åt oss, då vore vi såsom Sodom, vi vore Gomorra lika." }
75
{ "en": "Hear the word of the LORD, ye rulers of Sodom; give ear unto the law of our God, ye people of Gomorrah.", "sv": "Hören HERRENS ord, I Sodomsfurstar, lyssna till vår Guds lag, du Gomorra-folk." }
76
{ "en": "To what purpose is the multitude of your sacrifices unto me? saith the LORD:", "sv": "Vad skall jag med edra många slaktoffer? säger HERREN." }
77
{ "en": "I am full of the burnt offerings of rams, and the fat of fed beasts; and I delight not in the blood of bullocks, or of lambs, or of he goats.", "sv": "Jag är mätt på brännoffer av vädurar och på gödkalvars fett, och till blod av tjurar och lamm och bockar har jag intet behag." }
78
{ "en": "When ye come to appear before me, who hath required this at your hand, to tread my courts?", "sv": "När I kommen för att träda fram inför mitt ansikte, vem begär då av eder det, att mina förgårdar trampas ned?" }
79
{ "en": "Bring no more vain oblations; incense is an abomination unto me; the new moons and sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with; it is iniquity, even the solemn meeting.", "sv": "Nymånader och sabbater och utlysta fester, ondska i förening med högtidsförsamlingar, sådant kan jag icke lida." }
80
{ "en": "Your new moons and your appointed feasts my soul hateth: they are a trouble unto me; I am weary to bear them.", "sv": "Edra nymånader och högtider hatar min själ; de hava blivit mig en börda, jag orkar ej bära den." }
81
{ "en": "And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you: yea, when ye make many prayers, I will not hear: your hands are full of blood.", "sv": "Edra händer äro fulla av blod;" }
82
{ "en": "Wash you, make you clean; put away the evil of your doings from before mine eyes; cease to do evil;", "sv": "Hören upp att göra, vad ont är." }
83
{ "en": "Learn to do well; seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow.", "sv": "Lären att göra vad gott är, faren efter det rätt är, visen förtryckaren på bättre vägar, skaffen den faderlöse rätt, utfören änkans sak." }
84
{ "en": "Come now, and let us reason together, saith the LORD: though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow; though they be red like crimson, they shall be as wool.", "sv": "Om edra synder än äro blodröda, så kunna de bliva snövita, och om de äro röda såsom scharlakan, så kunna de bliva såsom vit ull." }
85
{ "en": "If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land:", "sv": "Om I ären villiga att höra, skolen I få äta av landets goda." }
86
{ "en": "But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword: for the mouth of the LORD hath spoken it.", "sv": "Men ären I ovilliga och gensträviga, skolen I förtäras av svärd; ty så har HERRENS mun talat." }
87
{ "en": "How is the faithful city become an harlot! it was full of judgment; righteousness lodged in it; but now murderers.", "sv": "Den var full av rätt, rättfärdighet bodde därinne, men nu bo där mördare." }
88
{ "en": "Thy silver is become dross, thy wine mixed with water:", "sv": "Ditt silver har blivit slagg, ditt ädla vin är utspätt med vatten." }
89
{ "en": "Thy princes are rebellious, and companions of thieves: every one loveth gifts, and followeth after rewards: they judge not the fatherless, neither doth the cause of the widow come unto them.", "sv": "Den faderlöse skaffa de icke rätt, och änkans sak kommer icke inför dem." }
90
{ "en": "Therefore saith the LORD, the LORD of hosts, the mighty One of Israel, Ah, I will ease me of mine adversaries, and avenge me of mine enemies:", "sv": "Jag vill släcka min harm på mina ovänner och hämnas på mina fiender." }
91
{ "en": "And I will turn my hand upon thee, and purely purge away thy dross, and take away all thy tin:", "sv": "Jag vill vända min hand emot dig och bortrensa ditt slagg såsom med lutsalt och skaffa bort all din oädla malm." }
92
{ "en": "And I will restore thy judges as at the first, and thy counsellors as at the beginning: afterward thou shalt be called, The city of righteousness, the faithful city.", "sv": "Därefter skall du kallas »rättfärdighetens stad», »en trogen stad»." }
93
{ "en": "Zion shall be redeemed with judgment, and her converts with righteousness.", "sv": "Sion skall genom rätt bliva förlossad och dess omvända genom rättfärdighet." }
94
{ "en": "And the destruction of the transgressors and of the sinners shall be together, and they that forsake the LORD shall be consumed.", "sv": "Men fördärv skall drabba alla överträdare och syndare, och de som övergiva HERREN, de skola förgås." }
95
{ "en": "For they shall be ashamed of the oaks which ye have desired, and ye shall be confounded for the gardens that ye have chosen.", "sv": "Ja, de skola komma på skam med de terebinter som voro eder fröjd; och I skolen få blygas över de lustgårdarSe Lustgård i Ordförkl. som I haden så kära." }
96
{ "en": "For ye shall be as an oak whose leaf fadeth, and as a garden that hath no water.", "sv": "Ty I skolen bliva såsom en terebint med vissnade löv och varda lika en lustgård utan något vatten." }
97
{ "en": "And the strong shall be as tow, and the maker of it as a spark, and they shall both burn together, and none shall quench them.", "sv": "Och de väldige skola varda såsom blår, och deras verk såsom en gnista, och de skola tillsammans brinna, och ingen skall kunna släcka." }
98
{ "en": "Chapter 2", "sv": "2 Kapitlet." }
99
{ "en": "The word that Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem.", "sv": "Detta är vad Jesaja, Amos’ son, skådade angående Juda och Jerusalem." }

Dataset Card for WikiSource

Dataset Summary

[More Information Needed]

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

[More Information Needed]

Dataset Structure

Data Instances

[More Information Needed]

Data Fields

[More Information Needed]

Data Splits

[More Information Needed]

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

[More Information Needed]

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

[More Information Needed]

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

[More Information Needed]

Citation Information

[More Information Needed]

Contributions

Thanks to @abhishekkrthakur for adding this dataset.

Downloads last month
88
Edit dataset card