id
stringlengths
1
3
translation
translation
0
{ "bg": "1 евро =", "el": "EUR 1 =" }
1
{ "bg": "10 EUR", "el": "€10" }
2
{ "bg": "100 EUR", "el": "€100" }
3
{ "bg": "2 май 2013 г. (в Národná banka Slovenska)", "el": "2 Μαΐου 2013 (Národná banka Slovenska)" }
4
{ "bg": "2 октомври 2013 г. (в Banque de France)", "el": "2 Οκτωβρίου 2013 (Banque de France)" }
5
{ "bg": "20 EUR", "el": "€20" }
6
{ "bg": "20-те участници с най-висок резултат ще спечелят VIP банкноти от 5 € от серия „Европа“, лично подписани от председателя на Европейската централна банка.", "el": "20 από τους παίκτες που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία θα κερδίσουν από ένα διακεκριμένο (VIP) τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ της σειράς «Ευρώπη» με την ιδιόχειρη υπογραφή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας." }
7
{ "bg": "200 EUR", "el": "€200" }
8
{ "bg": "21), последно изменено със Споразумението от 21 декември 2006 г. (ОВ С14, 20.1.2007 г., стр.", "el": "21), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τη συμφωνία της 21ης Δεκεμβρίου 2006 (ΕΕ C 14 της 20.1.2007, σελ." }
9
{ "bg": "3 май 2012 г. (в Banco de España)", "el": "3 Μαΐου 2012 (Banco de España)" }
10
{ "bg": "38, изменено, излагащо подробно счетоводната политика на ЕЦБ, е отменено и заменено с Решение ЕЦБ/2010/21 от 11 ноември 2010 г., OВ L 35, 9.2.2011 г., стр.", "el": "38, όπως τροποποιήθηκε, που περιλαμβάνει τις λεπτομερείς λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ, καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την Απόφαση ΕΚΤ/2010/21 της 11.11.2010, ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ." }
11
{ "bg": "4 октомври 2012 г. (в Banka Slovenije)", "el": "4 Οκτωβρίου 2012 (Banka Slovenije)" }
12
{ "bg": "5 565 000 000 EUR) се умножи по съотношението, в рамките на разширения капиталов алгоритъм, между теглата на присъединяващата/ите се НЦБ и тези на останалите национални централни банки, които вече членуват в ЕСЦБ.", "el": "5.565.000.000 ευρώ) επί το λόγο της στάθμισης των νεοεισερχομένων ΕθνΚΤ προς τη στάθμιση των ΕθνΚΤ που είναι ήδη μέλη του ΕΣΚΤ, εντός της διευρυμένης κλείδας κατανομής." }
13
{ "bg": "5 EUR", "el": "€5" }
14
{ "bg": "50 EUR", "el": "€50" }
15
{ "bg": "500 EUR", "el": "€500" }
16
{ "bg": "[1] Броят на банкнотите в обращение е представен по-подробно на уебсайта на ЕЦБ: http://www.ecb.europa.eu/stats/euro/circulation/html/index.en.html", "el": "[1] Ο αριθμός των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία αναλύεται λεπτομερέστερα στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.ecb.europa.eu/stats/euro/circulation/html/index.en.html" }
17
{ "bg": "[1] Европейското икономическо пространство (EИП) включва 27 държави от Европейския съюз плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.", "el": "[1] Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος αποτελείται από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία." }
18
{ "bg": "[1] За описание на ротационната система вижте прессъобщението на ЕЦБ от 20 декември 2002 г. със заглавие „Управителният съвет се подготвя за разширяването“ ( Governing Council prepares for enlargement) http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2002/html/index.en.html", "el": "[1] Για περιγραφή του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου, βλ. το δελτίο Τύπου της ΕΚΤ της 20ης Δεκεμβρίου 2002 με τίτλο «Το Διοικητικό Συμβούλιο προετοιμάζεται για τη διεύρυνση» http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2002/html/pr021220.el.html" }
19
{ "bg": "[1] Решение ЕЦБ/2002/11 от 5 декември 2002 г. относно годишния счетоводен отчет на Европейската централна банка, ОВ L 58, 3.03.2003 г., с.", "el": "[1] Απόφαση ΕΚΤ/2002/11, της 5ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ΕΕ L 58 της 3.3.2003, σ." }
20
{ "bg": "[1] Решение ЕЦБ/2002/11 от 5 декември 2002 година относно годишния счетоводен отчет на Европейската централна банка, ОВ L 58, 3.3.2003 г., стр.", "el": "[1] Απόφαση ΕΚΤ/2002/11 της 5ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ΕΕ L 58 της 3.3.2003, σ." }
21
{ "bg": "[1]Решение ЕЦБ/2006/17 от 10 ноември 2006 г., OВ L 348, 11.12.2006 г., стр.", "el": "[1]Η απόφαση ΕΚΤ/2006/17 της 10.11.2006, ΕΕ L 348 της 11.12.2006, σ." }
22
{ "bg": "[1]Решение ЕЦБ/2010/21 от 11 ноември 2010 г., ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр.", "el": "[1]Οι αναλυτικές λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ ορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2010/21 της 11.11.2010, ΕΕ L 35, 9.2.2011, σελ." }
23
{ "bg": "[2] The economic impact of the Single Euro Payments Area, ECB Occasional Paper No 71, August 2007.", "el": "[2] “The economic impact of the Single Euro Payments Area”, ECB Occasional Paper No 71, Αύγουστος 2007." }
24
{ "bg": "[2] Вж. също „Коригиране на условията за гласуване в Управителния съвет“ ( The adjustment of the voting modalities in the Governing Council) в броя на Месечен бюлетин на ЕЦБ от май 2003 г., по-специално раздела със заглавие „Правила за разпределение на управителите и на правата на глас между групите“", "el": "[2] Βλ. επίσης το άρθρο με τίτλο «Η προσαρμογή των όρων ψηφοφορίας εντός του Διοικητικού Συμβουλίου» στο τεύχος Μαΐου 2003 του Μηνιαίου Δελτίου της ΕΚΤ και συγκεκριμένα την ενότητα με τίτλο «Κανόνες για την κατανομή των διοικητών και των δικαιωμάτων ψήφου στις ομάδες»." }
25
{ "bg": "[2] Решение ЕЦБ/2005/11 от 17 ноември 2005 г. относно разпределянето на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение между националните централни банки на участващите държави-членки,ОВ L 311, 26.11.2005 г., стр.", "el": "[2] Απόφαση ΕΚΤ/2005/11 της 17ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών, ΕΕ L 311 της 26.11.2005, σ." }
26
{ "bg": "[2] Решение ЕЦБ/2005/11 от 17 ноември 2005 г. относно разпределянето на дохода на Европейската централна банка от еуробанкноти в обращение между националните централни банки на участващите държави-членки,ОВ L 311, 26.11.2005 г., стр.", "el": "[2] Απόφαση ΕΚΤ/2005/11 της 17ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών, ΕΕ L 311 της 26.11.2005, σ." }
27
{ "bg": "[2] Решение ЕЦБ/2005/11 от 17 ноември 2005 г. относно разпределянето на паричния доход на ЕЦБ от eуpo банкноти в обращение за НЦБ на участващите държави-членки, ОВ L 311, 26.11.2005 г., с.", "el": "[2] Απόφαση ΕΚΤ/2005/11 της 17ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών, ΕΕ L 311 της 26.11.2005, σ." }
28
{ "bg": "[2]Решение ECB/2010/24 от 25 ноември 2010 г. относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение и от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа (преработена версия), OВ L 6, 11.1.2011 г., стp.", "el": "[2]Απόφαση EKT/2010/24 της 25.11.2010 σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της Eυρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και από την αγορά τίτλων βάσει του προγράμματος για τις αγορές τίτλων (αναδιατύπωση), ΕΕ L 6 της 11.1.2011, σ." }
29
{ "bg": "[2]Решение ECB/2010/24 от 25 ноември 2010 г. относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение и от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа (преработено), OВ L 6, 11.1.2011 г., стp.", "el": "[2]Απόφαση EKT/2010/24 της 25.11.2010 σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Tράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και από την αγορά τίτλων βάσει του προγράμματος για τις αγορές τίτλων (αναδιατύπωση), ΕΕ L 6 της 11.1.2011, σελ." }
30
{ "bg": "[2]Решение ЕЦБ/2006/17 от 10 ноември 2006 г., OВ L 348, 11.12.2006 г., стр.", "el": "[2] Η Απόφαση ΕΚΤ/2006/17 της 10.11.2006, ΕΕ L 348 της 11.12.2006, σ." }
31
{ "bg": "[2]Решение ЕЦБ/2006/17 от 10 ноември 2006 година относно годишните отчети на Европейската централна банка, ОВ L 348, 11.12.2006 г., стр.", "el": "[2]Απόφαση ΕΚΤ/2006/17 της 10ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ΕΕ L 348 της 11.12.2006, σ." }
32
{ "bg": "[2]Решение ЕЦБ/2010/21 от 11 ноември 2010 г., ОВ L 35, 9.2.1011 г., стр.", "el": "[2]Οι αναλυτικές λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ ορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2010/21 της 11.11.2010, ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ." }
33
{ "bg": "[2]Решение ЕЦБ/2010/21 от 11 ноември 2010 г., ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр.", "el": "[2]Οι αναλυτικές λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ καθορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2010/21 της 11ης Νοεμβρίου 2010, ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ." }
34
{ "bg": "[2]Решение ЕЦБ/2010/21 от 11 ноември 2010 г., ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр.", "el": "[2]Οι αναλυτικές λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ ορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2010/21 της 11.11.2010, ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ." }
35
{ "bg": "[3] Вж. прессъобщение COM IP относно резултатите от изследването на Capgemini.", "el": "[3] Βλ. δελτίο Τύπου COM IP για τα αποτελέσματα της έρευνας Capgemini." }
36
{ "bg": "[3]Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (OВ L 287, 29.10.2013 г., стр.", "el": "[3]Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, ΕΕ L 287, 29.10.2013, σ." }
37
{ "bg": "[3]Решение ECB/2010/24 от 25 ноември 2010 г. относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение и от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа (преработена версия), OВ L 6, 11.1.2011 г., стp.", "el": "[3] Απόφαση EKT/2010/24 της 25.11.2010 σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της Eυρωπαϊκής Kεντρικής Tράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και από την αγορά τίτλων βάσει του προγράμματος για τις αγορές τίτλων (αναδιατύπωση), ΕΕ L 6 της 11.1.2011, σ." }
38
{ "bg": "[3]Решение ECB/2010/24 от 25 ноември 2010 г. относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение и от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа (преработено), OВ L 6, 11.1.2011 г., стp.", "el": "[3]Απόφαση EKT/2010/24 της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και από την αγορά τίτλων βάσει του προγράμματος για τις αγορές τίτλων (αναδιατύπωση), ΕΕ L 6 της 11.1.2011, σ." }
39
{ "bg": "[3]Решение ЕЦБ/2005/11 от 17 ноември 2005 г. относно разпределянето на дохода на Европейската централна банка от евробанкноти в обращение между националните централни банки на участващите държави-членки, ОВ L 311, 26.11.2005 г., стр.", "el": "[3]Απόφαση ΕΚΤ/2005/11 της 17ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών, ΕΕ L 311 της 26.11.2005, σ." }
40
{ "bg": "[4] http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/91272.pdf, стр.", "el": "[4] http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/91272.pdf, σελ." }
41
{ "bg": "ANFA е споразумение между националните централни банки (НЦБ) от еврозоната и ЕЦБ.", "el": "Η ANFA είναι μια συμφωνία μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ και της ΕΚΤ." }
42
{ "bg": "ANFA е средство за ограничаване на капацитета на НЦБ да създават ликвидност, в съответствие с целите на паричната политика.", "el": "Σκοπός της ANFA είναι να περιορίζει τη δυνατότητα των ΕθνΚΤ να δημιουργούν ρευστότητα σύμφωνα με τους στόχους της νομισματικής πολιτικής." }
43
{ "bg": "Bank of Greece", "el": "Τράπεζα της Ελλάδος" }
44
{ "bg": "Bank of Greece, като член на Евросистемата, ще предприеме всички необходими мерки, за да осигури финансова стабилност за гражданите на Гърция в тези трудни обстоятелства.“", "el": "Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως μέλος του Ευρωσυστήματος, θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα για τους Έλληνες πολίτες υπό τις δύσκολες αυτές συνθήκες»." }
45
{ "bg": "Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta", "el": "Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta" }
46
{ "bg": "Central Bank of Cyprus", "el": "Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου" }
47
{ "bg": "Die Gesinnungs- und die Verantwortungsethik sind keine Gegensätze, sondern ergänzen einander.“ „Това не означава, че етиката на убеждението е равнозначна на безотговорност или че етиката на отговорността е равнозначна на безпринципен опортюнизъм (...).", "el": "«Αυτό δεν σημαίνει ότι η ηθική των ύστατων στόχων ισοδυναμεί με ανευθυνότητα ή ότι η ηθική της ευθύνης ισοδυναμεί με ανενδοίαστο οπορτουνισμό […]." }
48
{ "bg": "ECBstatsApp можете да изтеглите безплатно от Google Play и iTunes:", "el": "Η εφαρμογή ECBstatsApp διατίθεται δωρεάν μέσω του καταστήματος Google Play και μέσω iTunes:" }
49
{ "bg": "ECBstatsApp предоставя достъп до икономическата статистика и я визуализира на таблетни устройства.", "el": "Με την εφαρμογή ECBstatsApp παρέχεται πρόσβαση σε οικονομικά στατιστικά στοιχεία και καθίσταται δυνατή η απεικόνιση αυτών σε ταμπλέτες." }
50
{ "bg": "ELA може да бъде предоставяна единствено срещу достатъчни обезпечения.", "el": "Η έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα παρέχεται μόνο έναντι επαρκών εξασφαλίσεων." }
51
{ "bg": "EЦБ: направени са промени по предложения регламент, за да се гарантира, че член 114 от Договора представлява възможно правно основание за създаването на ЕМП", "el": "ΕΚΤ: στην πρόταση κανονισμού εισάγονται τροποποιήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα χρήσης του άρθρου 114 της Συνθήκης ως νομικής βάσης για τη δημιουργία του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης" }
52
{ "bg": "EЦБ: по отношение на институции следва бъде започната процедура по преобразуване единствено след като надзорен орган ги е оценил като „неплатежоспособни или с вероятност за изпадане в неплатежоспособност“", "el": "ΕΚΤ: τα ιδρύματα θα πρέπει να τίθενται σε εξυγίανση μόνο αφότου ο εποπτικός φορέας αξιολογεί ότι αυτά «βρίσκονται σε σημείο πτώχευσης ή κινδυνεύουν να πτωχεύσουν»" }
53
{ "bg": "Latvijas Banka се присъединява към Евросистемата и изплаща в пълен размер своята вноска в капитала", "el": "Η Latvijas Banka γίνεται μέλος του Ευρωσυστήματος και καταβάλλει εξ ολοκλήρου το εγγεγραμμένο της κεφάλαιο" }
54
{ "bg": "Latvijas Banka става член на Евросистемата", "el": "Η Latvijas Banka γίνεται μέλος του Ευρωσυστήματος" }
55
{ "bg": "Lietuvos bankas изплати остатъка от вноската си в капитала на ЕЦБ и преведе дела си в чуждестранните резервни активи на ЕЦБ.", "el": "Η Lietuvos bankas κατέβαλε το υπόλοιπο της εισφοράς της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ και μεταβίβασε στην ΕΚΤ τα απαιτούμενα συναλλαγματικά διαθέσιμα." }
56
{ "bg": "Lietuvos bankas става член на Евросистемата.", "el": "Η Lietuvos bankas γίνεται μέλος του Ευρωσυστήματος." }
57
{ "bg": "Lietuvos bankas – националната централна банка на Литва – става член на Евросистемата, системата от централни банки в еврозоната, която включва ЕЦБ и 19 национални централни банки.", "el": "Η Lietuvos bankas, η εθνική κεντρική τράπεζα της Λιθουανίας, γίνεται μέλος του Ευρωσυστήματος, του συστήματος κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την ΕΚΤ και 19 εθνικές κεντρικές τράπεζες." }
58
{ "bg": "Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique", "el": "Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique" }
59
{ "bg": "Personne ne peut encore dire aujourd’hui la forme qu’aura l’Europe que nous vivrons demain, car le changement qui naîtra du changement est imprévisible “.", "el": "Personne ne peut encore dire aujourd’hui la forme qu’aura l’Europe que nous vivrons demain, car le changement qui naîtra du changement est imprévisible\"." }
60
{ "bg": "SEPA е новата Единна зона за плащания в евро, която позволява да се извършват плащания в цялата еврозона толкова бързо, сигурно и лесно, както това става при националните плащания.", "el": "Ο SEPA είναι ο νέος Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ που επιτρέπει στους πολίτες να πραγματοποιούν πληρωμές σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ το ίδιο γρήγορα και με την ίδια ευκολία και ασφάλεια όπως όταν πραγματοποιούν πληρωμές στη χώρα τους." }
61
{ "bg": "SEPA за картови плащания се стреми към хармонизиране на принципите, бизнес практиките, правилата и техническите стандарти, свързани с картовите плащания.", "el": "Ο SEPA για τις κάρτες αποβλέπει στην εναρμόνιση των αρχών, των επιχειρησιακών πρακτικών και κανόνων, καθώς και των τεχνικών προτύπων που σχετίζονται με τις πληρωμές με κάρτα." }
62
{ "bg": "SEPA открива нови възможности за потребителите и предприятията в Европа.", "el": "Ο SEPA ανοίγει νέους δρόμους για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη." }
63
{ "bg": "SEPA ще допринесе значително за Лисабонската програма.", "el": "Η συμβολή του SEPA στο πρόγραμμα της Λισσαβώνας θα είναι σημαντική." }
64
{ "bg": "TARGET2-Securities", "el": "Τραπεζογραμμάτια" }
65
{ "bg": "Tetris ® & © 1985~2015 Tetris Holding, използван с разрешение.", "el": "Tetris ® & © 1985~2015 Tetris Holding, χρησιμοποιείται με άδεια." }
66
{ "bg": "Wollen ist nicht genug; wir müssen es tun!“", "el": "Wollen ist nicht genug; wir müssen es tun!\"." }
67
{ "bg": "Административните разходи на ЕЦБ за персонал, наем на сгради, разходи за хонорари, други услуги и доставки възлизат на 364 млн. eвpo (359 млн. eвpo през 2007 г.).", "el": "Οι διοικητικές δαπάνες της ΕΚΤ για το προσωπικό, τη μίσθωση κτιρίων, αμοιβές εξωτερικών συνεργατών και άλλα αγαθά και υπηρεσίες ήταν 364 εκατ. ευρώ (359 εκατ. ευρώ το 2007)." }
68
{ "bg": "Административните разходи на ЕЦБ за персонал, наеми на сгради, разходи за хонорари, други услуги и доставки възлизат на 332 млн. eуpo (316 млн. eуpo през 2005 г.).", "el": "Οι διοικητικές δαπάνες της ΕΚΤ για το προσωπικό, τη μίσθωση κτιρίων, αμοιβές εξωτερικών συνεργατών και άλλα αγαθά και υπηρεσίες ήταν 332 εκατ. ευρώ (316 εκατ. ευρώ το 2005)." }
69
{ "bg": "Административните разходи на ЕЦБ за персонал, наеми на сгради, разходи за хонорари, други услуги и доставки възлизат на 359 млн. eвpo (332 млн. eвpo през 2006 г.).", "el": "Οι διοικητικές δαπάνες της ΕΚΤ για το προσωπικό, τη μίσθωση κτιρίων, αμοιβές εξωτερικών συνεργατών και άλλα αγαθά και υπηρεσίες ήταν 359 εκατ. ευρώ (332 εκατ. ευρώ το 2006)." }
70
{ "bg": "Административните разходи на ЕЦБ за персонал, наеми на сгради, разходи за хонорари, други услуги и доставки възлизат на 380 млн. eвpo (при 364 млн. eвpo през 2008 г.).", "el": "Οι διοικητικές δαπάνες της ΕΚΤ που περιλαμβάνουν δαπάνες προσωπικού, μισθώματα κτιρίων, αμοιβές εξωτερικών συνεργατών και δαπάνες για άλλα αγαθά και υπηρεσίες ήταν 380 εκατ. ευρώ (2008: 364 εκατ. ευρώ)." }
71
{ "bg": "Актуализация за 2016 г. на документацията за модела на кореспондентски отношения между централните банки (МКОЦБ)", "el": "Επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης για το Σύστημα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (CCBM) για το 2016" }
72
{ "bg": "Актуализация на Насоките за TARGET2", "el": "Αναθεώρηση της κατευθυντήριας γραμμής για το TARGET2" }
73
{ "bg": "Амортизационните отчисления при дълготрайните активи са в размер на 21 млн. eвpo.", "el": "Οι αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενεργητικού ανήλθαν σε 21 εκατ. ευρώ." }
74
{ "bg": "Амортизационните отчисления при дълготрайните активи са в размер на 23 млн. eвpo.", "el": "Οι αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενεργητικού ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ." }
75
{ "bg": "Амортизационните отчисления при дълготрайните активи са в размер на 29 млн. eуpo.", "el": "Οι αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενεργητικού ανήλθαν σε 29 εκατ. ευρώ." }
76
{ "bg": "Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 8,3 млрд. евро до 890,9 млрд. евро.", "el": "Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 8,3 δισεκ. ευρώ σε 890,9 δισεκ. ευρώ." }
77
{ "bg": "Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 8,5 млрд. евро до 842,3 млрд. евро.", "el": "Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 8,5 δισεκ. ευρώ σε 842,3 δισεκ. ευρώ." }
78
{ "bg": "Беноа Кьоре", "el": "Benoît Coeuré" }
79
{ "bg": "Беноа Кьоре", "el": "Benoît Cœuré" }
80
{ "bg": "Бюджет и план за обществени поръчки за 2012 г. на Службата за координиране на обществени поръчки в Евросистемата (ЕРСО)", "el": "Σχέδιο προϋπολογισμού και προμηθειών της Υπηρεσίας Συντονισμού Προμηθειών του Ευρωσυστήματος (EPCO) για το 2012" }
81
{ "bg": "Бюджет и план за обществени поръчки на Службата за координиране на обществените поръчки на Евросистемата за 2013 г.", "el": "Σχέδιο προϋπολογισμού και προμηθειών της Υπηρεσίας Συντονισμού Προμηθειών του Ευρωσυστήματος (EPCO) για το 2013" }
82
{ "bg": "В SEPA всички плащания в евро се считат за национални и се осъществяват с единен набор от платежни инструменти.", "el": "Στο πλαίσιο του SEPA, όλες οι πληρωμές σε ευρώ θεωρούνται εγχώριες και πραγματοποιούνται με ένα μόνο σύνολο μέσων πληρωμών." }
83
{ "bg": "В борбата срещу фалшифицирането на еурото Еуросистемата активно си сътрудничи с Европол, разпространяващ информация за задържаните преди пускане в обращение неистински или преправени еуробанкноти и еуромонети, и с Европейската комисия, която отговаря за предоставянето на данни за неистинските или преправени еуромонети.", "el": "Για την καταπολέμηση της παραχάραξης, το Ευρωσύστημα συνεργάζεται πολύ στενά με την Europol (η οποία παρέχει στοιχεία για την κατάσχεση πλαστών τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ πριν τεθούν σε κυκλοφορία) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η οποία είναι αρμόδια για την παροχή στοιχείων σχετικά με τα πλαστά κέρματα ευρώ)." }
84
{ "bg": "В допълнение към ролята си на представител на ЕЦБ на международни срещи той ще представлява ЕЦБ на заседанията на Работната група на Еврогрупата и на Икономическия и финансов комитет и ще присъства заедно с председателя или заместник-председателя на заседанията на Еврогрупата, Екофин и срещите на държавните и правителствени ръководители на равнище ЕС и еврозона.", "el": "Πέραν του ρόλου του ως εκπροσώπου της ΕΚΤ σε διεθνείς συνεδριάσεις, θα εκπροσωπεί την ΕΚΤ στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας της Ευρωομάδας (Eurogroup) και της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής και θα συμμετέχει μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο στις συνεδριάσεις της Ευρωομάδας, του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN) και των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζώνης ευρώ." }
85
{ "bg": "В допълнение към ролята си на представител на ЕЦБ на международни срещи той ще продължи да представлява ЕЦБ на заседанията на работната група на Еврогрупата и на Икономическия и финансов комитет и ще присъства заедно с председателя или заместник-председателя на заседанията на Еврогрупата, Екофин и срещите на държавните и правителствени ръководители на равнище ЕС и еврозона.", "el": "Πέραν του ρόλου του ως εκπροσώπου της ΕΚΤ σε διεθνείς συνεδριάσεις, θα εξακολουθήσει να εκπροσωπεί την ΕΚΤ στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας της Ευρωομάδας (Eurogroup) και της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής και θα συμμετέχει μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο στις συνεδριάσεις της Ευρωομάδας και του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN), καθώς και στις συνόδους των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζώνης ευρώ." }
86
{ "bg": "В допълнение към това Управителният съвет одобри класифицирането като агенции на Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) и Société de financement de l'économie française (SFEF).", "el": "Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ταξινόμηση των Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) και Société de financement de l'économie française (SFEF) ως «ειδικών φορέων εκδοτών χρεογράφων»." }
87
{ "bg": "В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 33,1 млрд. евро до 265 млрд. евро.", "el": "Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 33,1 δισεκ. ευρώ σε 265 δισεκ. ευρώ." }
88
{ "bg": "В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 60,6 млрд. евро до 206,1 млрд. евро.", "el": "Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 60,6 δισεκ. ευρώ σε 206,1 δισεκ. ευρώ." }
89
{ "bg": "В случай че бъде дадено потвърждение, строителните работи на мястото на бившия пазар на едро ( Grossmarkthalle) ще продължат през 2010 г., като се предвижда новата сграда да бъде завършена в началото на 2014 г.", "el": "Εφόσον δώσει την έγκρισή του, τότε οι εργασίες κατασκευής στο οικόπεδο της Grossmarkthalle (της πρώην κεντρικής αγοράς της Φραγκφούρτης) θα συνεχιστούν το 2010, με σκοπό οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις να έχουν ολοκληρωθεί στις αρχές του 2014." }
90
{ "bg": "В случай, че желаете да отпечатате този документ, изпратете e-mail на: statement.greenecb@ecb.europa.eu, за да поискате парола, като посочите колко екземпляра имате намерение на отпечатате.", "el": "Ωστόσο, αν επιθυμείτε να εκτυπώσετε το εν λόγω έγγραφο, μπορείτε να ζητήσετε τον σχετικό κωδικό αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση statement.greenecb@ecb.europa.eu και αναφέροντας πόσες εκτυπώσεις προτίθεστε να κάνετε." }
91
{ "bg": "В съответствие с Протокола за Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, централната банка на Словакия (Národná banka Slovenska) изплати остатъка от вноската си в капитала на ЕЦБ и преведе своя дял в чуждестранните резервни активи на ЕЦБ.", "el": "Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Národná banka Slovenska έχει καταβάλει το υπόλοιπο της εισφοράς της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ και έχει μεταβιβάσει στην ΕΚΤ την εισφορά της στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ." }
92
{ "bg": "В съответствие с Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, Latvijas Banka изплати остатъка от вноската си в капитала на ЕЦБ и преведе своя дял в чуждестранните резервни активи на ЕЦБ.", "el": "Η Latvijas Banka έχει καταβάλει το υπόλοιπο της εισφοράς της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ και έχει μεταβιβάσει στην ΕΚΤ την εισφορά της στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της τελευταίας, σύμφωνα με το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας." }
93
{ "bg": "В съответствие с член 49 от Устава Централната банка на Словения ( Banka Slovenje) преведе към 1 януари 2007 г. остатъка от дела си в записания капитал на ЕЦБ.", "el": "Σύμφωνα με το άρθρο 49 του καταστατικού, η Banka Slovenije είχε καταβάλει το υπόλοιπο της εισφοράς της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ την 1η Ιανουαρίου 2007." }
94
{ "bg": "В съответствие с член 49 от Устава на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и на ЕЦБ Централната банка на Кипър ( Central Bank of Cyprus) и Централната банка на Малта (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta) преведоха остатъка от вноските си в капитала на ЕЦБ, както и своя дял от чуждестранните резервни активи на ЕЦБ.", "el": "Σύμφωνα με το άρθρο 49 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta έχουν καταβάλει το υπόλοιπο των εισφορών τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ και έχουν επίσης μεταβιβάσει στην ΕΚΤ τις εισφορές τους στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ." }
95
{ "bg": "В съответствие с член 49 от Устава, който постановява изискването НЦБ от Евросистемата да внасят изцяло своя записан капитал, Latvijas Banka изплати остатъка от своята вноска в капитала на ЕЦБ.", "el": "Σύμφωνα με το άρθρο 49 του καταστατικού, οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος υποχρεούνται να καταβάλουν εξ ολοκλήρου το εγγεγραμμένο τους κεφάλαιο." }
96
{ "bg": "В съответствие с член 49 от Устава, който постановява изискването НЦБ от евросистемата да внасят изцяло своя записан капитал, националната централна банка на Словакия ( Národná banka Slovenska) изплати остатъка от своята вноска в капитала на ЕЦБ.", "el": "Σύμφωνα με το άρθρο 49 του καταστατικού, το οποίο ορίζει ότι οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος υποχρεούνται να καταβάλουν εξ ολοκλήρου το εγγεγραμμένο τους κεφάλαιο, η Národná banka Slovenska έχει καταβάλει το υπόλοιπο της εισφοράς της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ." }
97
{ "bg": "В съчетание с редовните заседания на Управителния съвет и Генералния съвет Европейската централна банка (ЕЦБ) днес проведе официалното откриване на новата си сграда на мястото на Гросмарктхале – някогашния франкфуртски пазар за търговия на едро.", "el": "Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινίασε σήμερα τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της στον χώρο της Großmarkthalle – της πρώην κεντρικής αγοράς οπωροκηπευτικών της Φρανκφούρτης – στο περιθώριο των τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Συμβουλίου." }
98
{ "bg": "В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите.", "el": "Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιo." }
99
{ "bg": "В този контекст Управителният съвет на ЕЦБ взе решение в сътрудничество с другите централни банки да създаде временна мрежа от реципрочни суап линии с партньорските централни банки, за срок до 1 февруари 2013 г.", "el": "Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε σε συνεργασία με άλλες κεντρικές τράπεζες τη δημιουργία ενός προσωρινού δικτύου πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines) με τις κεντρικές τράπεζες-εταίρους, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2013." }

Dataset Card for Tilde Multilingual Open Data for European Languages

Dataset Summary

To load a language pair which isn't part of the config, all you need to do is specify the language code as pairs. You can find the valid pairs in Homepage section of Dataset Description: http://opus.nlpl.eu/TildeMODEL.php E.g.

dataset = load_dataset("tilde_model", lang1="en", lang2="lv")

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

[More Information Needed]

Dataset Structure

Data Instances

Here are some examples of questions and facts:

Data Fields

[More Information Needed]

Data Splits

[More Information Needed]

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

[More Information Needed]

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

[More Information Needed]

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

[More Information Needed]

Citation Information

[More Information Needed]

Contributions

Thanks to @abhishekkrthakur for adding this dataset.

Downloads last month
243