Dataset Preview
Go to dataset viewer
id (string)title (string)context (string)question (string)answer (dict)url (string)raw_html (string)
"8089"
"예고범"
"<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta> <title>예고범 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전</title> <link> <meta> <link> <meta> <meta> <meta> <meta> <link> <link> <link> <link> <link> <link> <link> <link> <link> <link> <link> </head> <body> <div></div> <div></div> <div> <a></a> <div></div> <div> </div> <h1>예고범</h1> <div> <div>위키백과, 우리 모두의 백과사전.</div> <div></div> <div></div> <a>둘러보기로 가기</a> <a>검색하러 가기</a> <div><div><p>《<b>예고범</b>》(<span><a>일본어</a>: </span><span>予告犯</span>)은, 츠츠이 테츠야의 <a>만화</a> 작품이다. </p> <div><input><div><h2>목차</h2><span><label></label></span></div> <ul> <li><a><span>1</span> <span>개요</span></a></li> <li><a><span>2</span> <span>등장인물</span></a> <ul> <li><a><span>2.1</span> <span>예고범 그룹</span></a></li> <li><a><span>2.2</span> <span>경찰 관계자</span></a></li> <li><a><span>2.3</span> <span>타깃이 된 인물·기업·단체</span></a></li> <li><a><span>2.4</span> <span>그 외</span></a></li> </ul> </li> <li><a><span>3</span> <span>서지 정보</span></a></li> <li><a><span>4</span> <span>스핀오프 작품</span></a> <ul> <li><a><span>4.1</span> <span>예고범-THE COPYCAT-</span></a></li> <li><a><span>4.2</span> <span>예고범-THE CHASER-</span></a></li> </ul> </li> <li><a><span>5</span> <span>영화</span></a> <ul> <li><a><span>5.1</span> <span>캐스트</span></a></li> <li><a><span>5.2</span> <span>스태프</span></a></li> </ul> </li> <li><a><span>6</span> <span>텔레비전 드라마</span></a> <ul> <li><a><span>6.1</span> <span>캐스트</span></a></li> <li><a><span>6.2</span> <span>스태프</span></a></li> <li><a><span>6.3</span> <span>방송 일자</span></a></li> </ul> </li> <li><a><span>7</span> <span>외부 링크</span></a></li> </ul> </div> <h2><span></span><span>개요</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h2> <p>《점프 카이》 (<a>슈에이샤</a>)에서 <a>2011년</a>부터 <a>2013년</a> 9호까지 연재되었다. 단행본은 전 3권. </p> <h2><span></span><span>등장인물</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h2> <h3><span></span><span>예고범 그룹</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h3> <dl><dt>게이츠/오쿠다 히로아키</dt> <dd>예고범 그룹 〈신분시〉의 주범격.</dd> <dt>칸사이/카사이 토모히코</dt> <dd><a>오사카</a> 출신.</dd> <dt>메타보/테라하라 신이치</dt> <dd><a>후쿠오카</a> 출신.</dd> <dt>노비타/키무라 코이치</dt> <dd><a>미야기</a> 출신.</dd></dl> <h3><span></span><span>경찰 관계자</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h3> <dl><dt>요시노 에리카</dt> <dd><a>경시청</a> 사이버 범죄 대책과 반장.</dd> <dt>오카모토 다이키</dt> <dd>경시청 사이버 범죄 대책과 소속 형사.</dd> <dt>이치카와 마나부</dt> <dd>경시청 사이버 범죄 대책과 소속 형사.</dd> <dt>마츠모토 신이치</dt> <dd>경시청 사이버 범죄 대책과 과장.</dd> <dt>아라가키</dt> <dd>고속대 대원.</dd></dl> <h3><span></span><span>타깃이 된 인물·기업·단체</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h3> <dl><dt>식품 가공 회사</dt> <dd><a>이시카와현</a> K시에 있는 식품 가공 업자.</dd> <dt>부시키 슈야</dt> <dd>모 외식점의 전 아르바이트 점원.</dd> <dt>세키 슈지</dt> <dd>R대학의 전 학생.</dd> <dt>이케하타 마사요시</dt> <dd>모 넷 서비스 기업에 근무하는 회사원.</dd> <dt>시가디안</dt> <dd><a>고래잡이</a> 반대 운동 등을 행하고 있는 해외의 환경 보호 단체.</dd> <dt>시타라기 타다시</dt> <dd>현직 <a>중의원</a> 의원.</dd></dl> <h3><span></span><span>그 외</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h3> <dl><dt>마스야마 쇼타</dt> <dd><a>토치기 현</a> U시에 사는 중학생.</dd> <dt>호리이</dt> <dd>게이츠가 과거에 근무했던 IT 회사의 사장.</dd> <dt>노모토 청소의 사장과 사장 부인</dt> <dd>빌딩 외벽 청소를 사업으로 하는 청소 회사.</dd> <dt>효로/넬슨 카토 리카르테</dt> <dd><a>필리핀</a> 출신의 <a>일본계 외국인</a>.</dd> <dt>이시다 키요시</dt> <dd>게이츠 등 5인이 먹고 자며 육체 노동을 하던 때의 현장 감독.</dd> <dt>카에데</dt> <dd><a>이와테현</a> K시에 있는 <a>라멘</a> 가게에서 일하는 여성 점원.</dd> <dt>아오야마 유이치</dt> <dd><a>인터넷 카페</a> 〈피트 보이〉에서 일하는 점원.</dd></dl> <h2><span></span><span>서지 정보</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h2> <ul><li>츠츠이 테츠야 《예고범》 <a>슈에이샤</a> 〈영 점프 코믹스〉 전 3권 <ol><li>2012년 4월 10일 발매, <a>ISBN</a> <a>978-4-08-879310-8</a></li> <li>2012년 12월 10일 발매, <a>ISBN</a> <a>978-4-08-879495-2</a></li> <li>2013년 9월 10일 발매, <a>ISBN</a> <a>978-4-08-879680-2</a></li></ol></li></ul> <h2><span></span><span>스핀오프 작품</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h2> <h3><span></span><span>예고범-THE COPYCAT-</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h3> <p>《<b>예고범 -THE COPYCAT-</b>》은, 스핀오프 만화 작품이다. </p><p>〈신분시〉의 <a>모방범</a> (카피캣)을 하는 고교생 그룹의 스토리. </p> <h3><span></span><span>예고범-THE CHASER-</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h3> <p>《<b>예고범 -THE CHASER-</b>》는, 스핀오프 <a>소설</a> 작품이다. </p><p>요시노 에리카와 경시청 사이버 범죄 대책과의 그 후 활동을 그린다. </p> <h2><span></span><span>영화</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h2> <p><a>2015년</a> <a>6월 6일</a>, 일본에서 공개되었다. 감독은 나카무라 요시히로. 주연은 <a>이쿠타 토마</a>. </p> <h3><span></span><span>캐스트</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h3> <ul><li>게이츠/오쿠다 히로아키 - <a>이쿠타 토마</a></li> <li>요시노 에리카 - <a>토다 에리카</a></li> <li>칸사이/카사이 토모히코 - <a>스즈키 료헤이</a></li> <li>노비타/키무라 코이치 - 하마다 가쿠</li> <li>메타보/테라하라 신이치 - 아라카와 요시요시</li> <li>오카모토 다이키 - 타쿠마 타카유키</li> <li>이치카와 마나부 - <a>사카구치 켄타로</a></li> <li>아오야마 유이치 - <a>쿠보타 마사타카</a></li> <li>카에데 - <a>코마츠 나나</a></li> <li>효로 - 후쿠야마 코헤이</li> <li>이시다 키요시 - 나카노 시게루</li> <li>키타무라 - <a>타나카 케이</a></li> <li>쿠리하라 - 타키토 켄이치</li> <li>카토 - 혼다 히로타로</li> <li>시타라기 타다시 - <a>코히나타 후미요</a></li></ul> <h3><span></span><span>스태프</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h3> <ul><li>감독 - 나카무라 요시히로</li> <li>원작 - 츠츠이 테츠야</li> <li>각본 - 하야시 타미오</li> <li>음악 - 오오마마 타카시</li> <li>기획·프로듀스 - 히라노 타카시</li> <li>프로듀스 - 타케다 요시타카</li> <li>촬영 - 소마 다이스케</li> <li>미술 - 시미즈 타케시</li> <li>배급 - <a>토호</a></li> <li>제작 프로덕션 - WOWOW FILMS, C&amp;I 엔터테인먼트</li> <li>제작 간사 - <a>TBS</a>, <a>WOWOW</a></li> <li>제작 - 영화 〈예고범〉 제작 위원회</li></ul> <h2><span></span><span>텔레비전 드라마</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h2> <p>《<b>예고범 -THE PAIN-</b>》은, <a>2015년</a> <a>6월 7일</a>부터 <a>7월 5일</a>까지 <a>WOWOW</a> 연속 드라마 W에서 방송된 <a>텔레비전 드라마</a>이다. 전 5화. 주연은 <a>히가시야마 노리유키</a>. 영화판의 스토리로부터 1년 후를 그린 오리지널 스토리이다. 영화판 감독인 나카무라 요시히로가 감독을 맡았고, <a>토다 에리카</a>가 영화판과 같은 역으로 출연했다. </p> <h3><span></span><span>캐스트</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h3> <ul><li>사쿠마 에이지 - <a>히가시야마 노리유키</a></li> <li>요시노 에리카 - <a>토다 에리카</a></li> <li>타부치 유조 - 하시모토 사토시</li> <li>오키나 케이코 - <a>이치카와 미카코</a></li> <li>미즈타니 켄 - <a>키리타니 켄타</a></li> <li>히라사와 아츠시 - 타나카 류조</li> <li>야자키 신타로 - 오오니시 시마</li> <li>카네코 - 코마츠 토시마사</li> <li>사코타 - 마츠바야시 신지</li> <li>신타니 스바루 - 모리오카 류</li> <li>카키네 - 츠무라 노리요시</li> <li>하나야마 토오루 - 무라이 쿠니오</li></ul> <h3><span></span><span>스태프</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h3> <ul><li>원작·스토리 감수 - 츠츠이 테츠야</li> <li>시리즈 구성 - 나카무라 요시히로</li> <li>감독 - 나카무라 요시히로, 히라바야시 카츠토시, 사와다 메구미</li> <li>각본 - 하야시 타미오, 타나카 히로시</li> <li>음악 - 오오마마 타카시</li> <li>프로듀스 - 우에다 하루나</li> <li>제작 프로덕션 - 트윈즈 재팬</li> <li>제작 저작 - <a>WOWOW</a></li></ul> <h3><span></span><span>방송 일자</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h3> <table> <tbody><tr> <th>방송회</th> <th>방송일</th> <th>각본</th> <th>감독 </th></tr> <tr> <td>CASE #1 </td> <td>2015년 6월 7일</td> <td>하야시 타미오</td> <td>나카무라 요시히로 </td></tr> <tr> <td>CASE #2 </td> <td>6월 14일</td> <td rowspan="4">타나카 히로시</td> <td>히라바야시 카츠토시 </td></tr> <tr> <td>CASE #3 </td> <td>6월 21일</td> <td>사와다 메구미 </td></tr> <tr> <td>CASE #4 </td> <td>6월 28일</td> <td rowspan="2">히라바야시 카츠토시 </td></tr> <tr> <td>FINAL CASE </td> <td>7월 5일 </td></tr> </tbody></table> <h2><span></span><span>외부 링크</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h2> <ul><li><b><span>(일본어)</span></b> <a>[예고범] 츠츠이 테츠야|전율의 넷 테러 만화를 완전 해설! - 점프 카이</a></li> <li><b><span>(일본어)</span></b> <a>영화 《예고범》 공식 사이트</a></li> <li><b><span>(일본어)</span></b> <a>연속 드라마 W 《예고범 -THE PAIN-》 공식 사이트</a></li></ul> <div><table><tbody><tr><th colspan="2"><div><ul><li><a><abbr>v</abbr></a></li><li><a><abbr>d</abbr></a></li><li><a><abbr>e</abbr></a></li><li><a><abbr>h</abbr></a></li></ul></div><div><a>WOWOW</a> <a>연속 드라마 W</a></div></th></tr><tr><th>주 1회<br/>(2008년 ~ 2014년)</th><td><div> <ul><li>《<a>판도라</a>》</li> <li>《<a>프리즈너</a>》</li> <li>《<a>하늘을 나는 타이어</a>》</li> <li>《<a>엄마는 옛날에 아빠였다</a>》</li> <li>《<a>은폐지령</a>》</li> <li>《<a>판도라 II 기아열도</a>》</li> <li>《<a>마크스의 산</a>》</li> <li>《<a>히가시노 게이고 환야</a>》</li> <li>《<a>CO 이식 코디네이터</a>》</li> <li>《<a>변두리 로켓</a>》</li> <li>《<a>판도라 III 혁명전야</a>》</li> <li>《<a>조화의 꿀</a>》</li> <li>《<a>속죄</a>》</li> <li>《<a>분신</a>》</li> <li>《<a>추정유죄</a>》</li> <li>《<a>죄와 벌 A Falsified Romance</a>》</li> <li>《<a>마그마</a>》</li> <li>《<a>플라티나 타운</a>》</li> <li>《<a>히토리시즈카</a>》</li> <li>《<a>하늘의 방주</a>》</li> <li>《<a>여자와 남자의 열대</a>》</li> <li>《<a>레이디 조커</a>》</li> <li>《<a>소돔의 사과~롯을 죽인 딸들</a>》</li> <li>《<a>배달되고 싶은 우리</a>》</li> <li>《<a>흔들리는 소</a>》</li> <li>《<a>빵과 스프, 고양이와 함께 하기 좋은 날</a>》</li> <li>《<a>열쇠 없는 꿈을 꾸다</a>》</li> <li>《<a>LINK</a>》</li> <li>《<a>저편의 아이</a>》</li> <li>《<a>피의 흔적</a>》</li> <li>《<a>세상의 소금</a>》</li> <li>《<a>나라고 하는 운명에 대하여</a>》</li> <li><a>토쿠소우</a>》</li> <li>《<a>모자이크 재팬</a>》</li> <li>《<a>MOZU Season2 ~환상의 날개~</a>》</li> <li>《<a>히가시노 게이고 〈변신〉</a>》</li> <li>《<a>죄인의 거짓말</a>》</li></ul> </div></td></tr><tr><th>주 2회<br/>(2014년 ~ )</th><td><div></div><table><tbody><tr><th>토요 오리지널</th><td><div> <ul><li>《<a>구구는 고양이다</a>》</li> <li>《<a>헤이세이 원숭이와 게의 전쟁</a>》</li> <li>《<a>속죄의 소나타</a>》</li> <li>《<a>유리의 갈대</a>》</li> <li>《<a>어둠의 반주자</a>》</li> <li>《<a>꿈을 주다</a>》</li> <li>《<a>후타가시라</a>》</li> <li>《<a>연하 -Gold Rush-</a>》</li> <li>《<a>바다에 내리다</a>》</li> <li>《<a>5명의 준코</a>》</li> <li>《<a>황무지의 사랑</a>》</li> <li>《<a>반짝반짝</a>》</li> <li>《<a>구구는 고양이다 2-good good the fortune cat-</a>》</li> <li>《<a>키보가오카의 사람들</a>》</li> <li>《<a>현자의 사랑</a>》</li> <li>《<a>후타가시라 2</a>》</li> <li>《<a>콜드 케이스 ~진실의 문~</a>》</li> <li>《<a>오늘은, 일진도 좋고</a>》</li> <li>《<a>호쿠토 -어느 살인자의 회심-</a>》</li> <li>《<a>미야자와 겐지의 식탁</a>》</li> <li>《<a>플라즈~번역 있음 만의 쉐어하우스~</a>》</li> <li>《<a>짝사랑</a>》</li> <li>《<a>명함 게임</a>》</li> <li>《<a>봄이 왔다</a>》</li> <li>《<a>바이바이, 블랙버드</a>》</li> <li>《<a>어둠의 반주자~편집장의 조건</a>》</li> <li>《<a>더블 판타지</a>》</li> <li>《<a>이아리 보이지 않는 얼굴</a>》</li> <li>《<a>콜드 케이스 2 ~진실의 문~</a>》</li> <li>《<a>도난당한 얼굴 ~눈에 띄지 수사반~</a>》</li> <li>《<a>그것을 사랑과 착각하니까</a>》</li> <li>《<a>다잉 아이</a>》</li> <li>《<a>언덕 중간의 집</a>》</li></ul> </div></td></tr><tr><th>일요 오리지널</th><td><div> <ul><li>《<a>주가폭락</a>》</li> <li>《<a>악화</a>》</li> <li>《<a>저물어 가는 여름</a>》</li> <li>《<a>천사의 나이프</a>》</li> <li>《<a>스케이프고트</a>》</li> <li>《<a>테미스의 구형</a>》</li> <li>《<a>예고범 -THE PAIN-</a>》</li> <li>《<a>죽음의 장기</a>》</li> <li>《<a>돌의 고치 살인분석반</a>》</li> <li>《<a>신가리 야마이치 증권 최후의 성전</a>》</li> <li>《<a>오판</a>》</li> <li>《<a>쏠 수 없는 경관</a>》</li> <li>《<a>메가뱅크 최종결전</a>》</li> <li>《<a>뻐꾸기 알은 누구의 것인가</a>》</li> <li>《<a>지지 않는 태양</a>》</li> <li>《<a>히포크라테스 선서</a>》</li> <li>《<a>수정의 고동 살인분석반</a>》</li> <li>《<a>낙원</a>》</li> <li>《<a>제니가타 경부 칠흑의 범죄 파일</a>》</li> <li>《<a>히토야노토게~감옥의 가시~</a>》</li> <li>《<a>사장실의 겨울 -거대 신문사를 잡는 남자-</a>》</li> <li>《<a>범죄증후군 Season2</a>》</li> <li>《<a>아키라와 아키라</a>》</li> <li>《<a>침묵 법정</a>》</li> <li>《<a>돌팔매질~외무성 비자금을 파헤친 수사2과 남자들~</a>》</li> <li>《<a>감사역 노자키</a>》</li> <li>《<a>이노센트 데이즈</a>》</li> <li>《<a>60 오판 대책실</a>》</li> <li>《<a>불발탄 ~검은 돈을 조종하는 남자~</a>》</li> <li>《<a>구로쇼인의 로쿠베에</a>》</li> <li>《<a>진범인</a>》</li> <li>《<a>판도라 Ⅳ AI전쟁</a>》</li> <li>《<a>고고한 메스</a>》</li> <li>《<a>절규</a>》</li></ul> </div></td></tr></tbody></table><div></div></td></tr></tbody></table></div> <div><div><b><a>예고범-THE COPYCAT-</a></b>에 관한 <a>분류</a>: <a>주간 영 점프의 만화</a></div><div><b><a>예고범-THE PAIN-</a></b>에 관한 <a>분류</a>: <a>만화의 텔레비전 드라마화 작품</a>  <span>|</span>  <a>2015년 드라마 </a>  <span>|</span>  <a>연속 드라마 W </a></div></div> </div><noscript><img></noscript></div> <div>원본 주소 "<a>https://ko.wikipedia.org/w/index.php?title=예고범&amp;oldid=21882503</a>"</div> <div><div><a>분류</a>: <ul><li><a>일본의 만화</a></li><li><a>추리 만화</a></li><li><a>범죄를 소재로 한 작품</a></li><li><a>테러를 소재로 한 작품</a></li><li><a>일본의 영화 작품</a></li><li><a>일본의 범죄 영화</a></li><li><a>테러리즘을 소재로 한 영화</a></li><li><a>만화를 바탕으로 한 영화</a></li></ul></div><div>숨은 분류: <ul><li><a>일본어 표기를 포함한 문서</a></li></ul></div></div> <div></div> </div> </div> <div> <h2>둘러보기 메뉴</h2> <div> <div> <h3>개인 도구</h3> <ul> <li>로그인하지 않음</li><li><a>토론</a></li><li><a>기여</a></li><li><a>계정 만들기</a></li><li><a>로그인</a></li> </ul> </div> <div> <div> <h3>이름공간</h3> <ul> <li><span><a>문서</a></span></li><li><span><a>토론</a></span></li> </ul> </div> <div> <input> <h3> <span>변수</span> </h3> <ul> </ul> </div> </div> <div> <div> <h3>보기</h3> <ul> <li><span><a>읽기</a></span></li><li><span><a>편집</a></span></li><li><span><a>역사 보기</a></span></li> </ul> </div> <div> <input> <h3><span>더 보기</span></h3> <ul> </ul> </div> <div> <h3> <label>검색</label> </h3> <form> <div> <input><input><input><input> </div> </form> </div> </div> </div> <div> <div><a></a></div> <div> <h3>둘러보기</h3> <div> <ul> <li><a>대문</a></li><li><a>사용자 모임</a></li><li><a>요즘 화제</a></li><li><a>최근 바뀜</a></li><li><a>모든 문서 보기</a></li><li><a>임의 문서로</a></li><li><a>도움말</a></li><li><a>기부</a></li> </ul> </div> </div> <div> <h3>도구</h3> <div> <ul> <li><a>여기를 가리키는 문서</a></li><li><a>가리키는 글의 최근 바뀜</a></li><li><a>파일 올리기</a></li><li><a>특수 문서 목록</a></li><li><a>고유 링크</a></li><li><a>문서 정보</a></li><li><a>위키데이터 항목</a></li><li><a>이 문서 인용하기</a></li> </ul> </div> </div> <div> <h3>인쇄/내보내기</h3> <div> <ul> <li><a>책 만들기</a></li><li><a>PDF로 다운로드</a></li><li><a>인쇄용 판</a></li> </ul> </div> </div> <div> <h3>다른 언어</h3> <div> <ul> <li><a>English</a></li><li><a>Français</a></li><li><a>日本語</a></li><li><a>Tagalog</a></li><li><a>中文</a></li> </ul> <div><span><a>링크 편집</a></span></div> </div> </div> </div> </div> <div> <ul> <li> 이 문서는 2018년 7월 27일 (금) 06:45에 마지막으로 편집되었습니다.</li> <li>모든 문서는 <a>크리에이티브 커먼즈 저작자표시-동일조건변경허락 3.0</a>에 따라 사용할 수 있으며, 추가적인 조건이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 <a>이용 약관</a>을 참고하십시오.<br/>Wikipedia®는 미국 및 다른 국가에 등록되어 있는 <a>Wikimedia Foundation, Inc.</a> 소유의 등록 상표입니다.</li> </ul> <ul> <li><a>개인정보 정책</a></li> <li><a>위키백과 소개</a></li> <li><a>면책 조항</a></li> <li><a>개발자</a></li> <li><a>쿠키 정책</a></li> <li><a>모바일 보기</a></li> </ul> <ul> <li> <a><img></a> </li> <li> <a><img></a> </li> </ul> <div></div> </div> </body> </html>"
"드라마 예고범의 감독은 누구일까?"
{ "text": "나카무라 요시히로, 히라바야시 카츠토시, 사와다 메구미", "answer_start": 6302, "html_answer_start": 21842 }
"https://ko.wikipedia.org/wiki/예고범"
"<!DOCTYPE html> <html class="client-nojs" dir="ltr" lang="ko"> <head> <meta charset="utf-8"/> <title>예고범 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전</title> <script>document.documentElement.className=document.documentElement.className.replace(/(^|\s)client-nojs(\s|$)/,"$1client-js$2");RLCONF={"wgCanonicalNamespace":"","wgCanonicalSpecialPageName":!1,"wgNamespaceNumber":0,"wgPageName":"예고범","wgTitle":"예고범","wgCurRevisionId":21882503,"wgRevisionId":21882503,"wgArticleId":1142341,"wgIsArticle":!0,"wgIsRedirect":!1,"wgAction":"view","wgUserName":null,"wgUserGroups":["*"],"wgCategories":["일본어 표기를 포함한 문서","일본의 만화","추리 만화","범죄를 소재로 한 작품","테러를 소재로 한 작품","일본의 영화 작품","일본의 범죄 영화","테러리즘을 소재로 한 영화","만화를 바탕으로 한 영화"],"wgBreakFrames":!1,"wgPageContentLanguage":"ko","wgPageContentModel":"wikitext","wgSeparatorTransformTable":["",""],"wgDigitTransformTable":["",""],"wgDefaultDateFormat":"ko","wgMonthNames":["","1월","2월","3월","4월","5월","6월","7월","8월","9월","10월","11월","12월"], "wgMonthNamesShort":["","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"],"wgRelevantPageName":"예고범","wgRelevantArticleId":1142341,"wgRequestId":"XRp8LgpAICMAABjkVugAAADP","wgCSPNonce":!1,"wgIsProbablyEditable":!0,"wgRelevantPageIsProbablyEditable":!0,"wgRestrictionEdit":[],"wgRestrictionMove":[],"wgMediaViewerOnClick":!0,"wgMediaViewerEnabledByDefault":!0,"wgPopupsReferencePreviews":!1,"wgPopupsConflictsWithNavPopupGadget":!1,"wgVisualEditor":{"pageLanguageCode":"ko","pageLanguageDir":"ltr","pageVariantFallbacks":"ko"},"wgMFDisplayWikibaseDescriptions":{"search":!0,"nearby":!0,"watchlist":!0,"tagline":!0},"wgWMESchemaEditAttemptStepOversample":!1,"wgPoweredByHHVM":!0,"wgULSCurrentAutonym":"한국어","wgNoticeProject":"wikipedia","wgWikibaseItemId":"Q3407535","wgCentralAuthMobileDomain":!1,"wgEditSubmitButtonLabelPublish":!0};RLSTATE={"ext.globalCssJs.user.styles":"ready","ext.globalCssJs.site.styles":"ready","site.styles":"ready","noscript": "ready","user.styles":"ready","ext.globalCssJs.user":"ready","ext.globalCssJs.site":"ready","user":"ready","user.options":"loading","user.tokens":"loading","mediawiki.legacy.shared":"ready","mediawiki.legacy.commonPrint":"ready","mediawiki.toc.styles":"ready","wikibase.client.init":"ready","ext.visualEditor.desktopArticleTarget.noscript":"ready","ext.uls.interlanguage":"ready","ext.wikimediaBadges":"ready","ext.3d.styles":"ready","mediawiki.skinning.interface":"ready","skins.vector.styles":"ready"};RLPAGEMODULES=["site","mediawiki.page.startup","mediawiki.page.ready","mediawiki.toc","mediawiki.searchSuggest","ext.gadget.directcommons","ext.gadget.ReferenceTooltips","ext.gadget.refToolbar","ext.gadget.siteNotice","ext.centralauth.centralautologin","ext.popups","ext.visualEditor.desktopArticleTarget.init","ext.visualEditor.targetLoader","ext.eventLogging","ext.wikimediaEvents","ext.navigationTiming","ext.uls.compactlinks","ext.uls.interface","ext.centralNotice.geoIP", "ext.centralNotice.startUp","skins.vector.js"];</script> <script>(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.loader.implement("user.options@0750cxc",function($,jQuery,require,module){/*@nomin*/mw.user.options.set({"variant":"ko"}); });mw.loader.implement("user.tokens@0tffind",function($,jQuery,require,module){/*@nomin*/mw.user.tokens.set({"editToken":"+\\","patrolToken":"+\\","watchToken":"+\\","csrfToken":"+\\"}); });});</script> <link href="/w/load.php?lang=ko&amp;modules=ext.3d.styles%7Cext.uls.interlanguage%7Cext.visualEditor.desktopArticleTarget.noscript%7Cext.wikimediaBadges%7Cmediawiki.legacy.commonPrint%2Cshared%7Cmediawiki.skinning.interface%7Cmediawiki.toc.styles%7Cskins.vector.styles%7Cwikibase.client.init&amp;only=styles&amp;skin=vector" rel="stylesheet"/> <script async="" src="/w/load.php?lang=ko&amp;modules=startup&amp;only=scripts&amp;raw=1&amp;skin=vector"></script> <meta content="" name="ResourceLoaderDynamicStyles"/> <link href="/w/load.php?lang=ko&amp;modules=site.styles&amp;only=styles&amp;skin=vector" rel="stylesheet"/> <meta content="MediaWiki 1.34.0-wmf.11" name="generator"/> <meta content="origin" name="referrer"/> <meta content="origin-when-crossorigin" name="referrer"/> <meta content="origin-when-cross-origin" name="referrer"/> <link href="android-app://org.wikipedia/http/ko.m.wikipedia.org/wiki/%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94" rel="alternate"/> <link href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=edit" rel="alternate" title="편집" type="application/x-wiki"/> <link href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=edit" rel="edit" title="편집"/> <link href="/static/apple-touch/wikipedia.png" rel="apple-touch-icon"/> <link href="/static/favicon/wikipedia.ico" rel="shortcut icon"/> <link href="/w/opensearch_desc.php" rel="search" title="위키백과 (ko)" type="application/opensearchdescription+xml"/> <link href="//ko.wikipedia.org/w/api.php?action=rsd" rel="EditURI" type="application/rsd+xml"/> <link href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" rel="license"/> <link href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94" rel="canonical"/> <link href="//login.wikimedia.org" rel="dns-prefetch"/> <link href="//meta.wikimedia.org" rel="dns-prefetch"/> <!--[if lt IE 9]><script src="/w/load.php?modules=html5shiv&amp;only=scripts&amp;raw=1&amp;sync=1"></script><![endif]--> </head> <body class="mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject mw-editable page-예고범 rootpage-예고범 skin-vector action-view"> <div class="noprint" id="mw-page-base"></div> <div class="noprint" id="mw-head-base"></div> <div class="mw-body" id="content" role="main"> <a id="top"></a> <div class="mw-body-content" id="siteNotice"><!-- CentralNotice --></div> <div class="mw-indicators mw-body-content"> </div> <h1 class="firstHeading" id="firstHeading" lang="ko">예고범</h1> <div class="mw-body-content" id="bodyContent"> <div class="noprint" id="siteSub">위키백과, 우리 모두의 백과사전.</div> <div id="contentSub"></div> <div id="jump-to-nav"></div> <a class="mw-jump-link" href="#mw-head">둘러보기로 가기</a> <a class="mw-jump-link" href="#p-search">검색하러 가기</a> <div class="mw-content-ltr" dir="ltr" id="mw-content-text" lang="ko"><div class="mw-parser-output"><p>《<b>예고범</b>》(<span style="font-size: smaller;"><a href="/wiki/%EC%9D%BC%EB%B3%B8%EC%96%B4" title="일본어">일본어</a>: </span><span lang="ja">予告犯</span>)은, 츠츠이 테츠야의 <a href="/wiki/%EB%A7%8C%ED%99%94" title="만화">만화</a> 작품이다. </p> <div class="toc" id="toc"><input class="toctogglecheckbox" id="toctogglecheckbox" role="button" style="display:none" type="checkbox"/><div class="toctitle" dir="ltr" lang="ko"><h2>목차</h2><span class="toctogglespan"><label class="toctogglelabel" for="toctogglecheckbox"></label></span></div> <ul> <li class="toclevel-1 tocsection-1"><a href="#개요"><span class="tocnumber">1</span> <span class="toctext">개요</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-2"><a href="#등장인물"><span class="tocnumber">2</span> <span class="toctext">등장인물</span></a> <ul> <li class="toclevel-2 tocsection-3"><a href="#예고범_그룹"><span class="tocnumber">2.1</span> <span class="toctext">예고범 그룹</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-4"><a href="#경찰_관계자"><span class="tocnumber">2.2</span> <span class="toctext">경찰 관계자</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-5"><a href="#타깃이_된_인물·기업·단체"><span class="tocnumber">2.3</span> <span class="toctext">타깃이 된 인물·기업·단체</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-6"><a href="#그_외"><span class="tocnumber">2.4</span> <span class="toctext">그 외</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-1 tocsection-7"><a href="#서지_정보"><span class="tocnumber">3</span> <span class="toctext">서지 정보</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-8"><a href="#스핀오프_작품"><span class="tocnumber">4</span> <span class="toctext">스핀오프 작품</span></a> <ul> <li class="toclevel-2 tocsection-9"><a href="#예고범-THE_COPYCAT-"><span class="tocnumber">4.1</span> <span class="toctext">예고범-THE COPYCAT-</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-10"><a href="#예고범-THE_CHASER-"><span class="tocnumber">4.2</span> <span class="toctext">예고범-THE CHASER-</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-1 tocsection-11"><a href="#영화"><span class="tocnumber">5</span> <span class="toctext">영화</span></a> <ul> <li class="toclevel-2 tocsection-12"><a href="#캐스트"><span class="tocnumber">5.1</span> <span class="toctext">캐스트</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-13"><a href="#스태프"><span class="tocnumber">5.2</span> <span class="toctext">스태프</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-1 tocsection-14"><a href="#텔레비전_드라마"><span class="tocnumber">6</span> <span class="toctext">텔레비전 드라마</span></a> <ul> <li class="toclevel-2 tocsection-15"><a href="#캐스트_2"><span class="tocnumber">6.1</span> <span class="toctext">캐스트</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-16"><a href="#스태프_2"><span class="tocnumber">6.2</span> <span class="toctext">스태프</span></a></li> <li class="toclevel-2 tocsection-17"><a href="#방송_일자"><span class="tocnumber">6.3</span> <span class="toctext">방송 일자</span></a></li> </ul> </li> <li class="toclevel-1 tocsection-18"><a href="#외부_링크"><span class="tocnumber">7</span> <span class="toctext">외부 링크</span></a></li> </ul> </div> <h2><span id=".EA.B0.9C.EC.9A.94"></span><span class="mw-headline" id="개요">개요</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=edit&amp;section=1" title="부분 편집: 개요">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2> <p>《점프 카이》 (<a href="/wiki/%EC%8A%88%EC%97%90%EC%9D%B4%EC%83%A4" title="슈에이샤">슈에이샤</a>)에서 <a href="/wiki/2011%EB%85%84" title="2011년">2011년</a>부터 <a href="/wiki/2013%EB%85%84" title="2013년">2013년</a> 9호까지 연재되었다. 단행본은 전 3권. </p> <h2><span id=".EB.93.B1.EC.9E.A5.EC.9D.B8.EB.AC.BC"></span><span class="mw-headline" id="등장인물">등장인물</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=edit&amp;section=2" title="부분 편집: 등장인물">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2> <h3><span id=".EC.98.88.EA.B3.A0.EB.B2.94_.EA.B7.B8.EB.A3.B9"></span><span class="mw-headline" id="예고범_그룹">예고범 그룹</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=edit&amp;section=3" title="부분 편집: 예고범 그룹">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h3> <dl><dt>게이츠/오쿠다 히로아키</dt> <dd>예고범 그룹 〈신분시〉의 주범격.</dd> <dt>칸사이/카사이 토모히코</dt> <dd><a href="/wiki/%EC%98%A4%EC%82%AC%EC%B9%B4%EB%B6%80" title="오사카부">오사카</a> 출신.</dd> <dt>메타보/테라하라 신이치</dt> <dd><a href="/wiki/%ED%9B%84%EC%BF%A0%EC%98%A4%EC%B9%B4%ED%98%84" title="후쿠오카현">후쿠오카</a> 출신.</dd> <dt>노비타/키무라 코이치</dt> <dd><a href="/wiki/%EB%AF%B8%EC%95%BC%EA%B8%B0%ED%98%84" title="미야기현">미야기</a> 출신.</dd></dl> <h3><span id=".EA.B2.BD.EC.B0.B0_.EA.B4.80.EA.B3.84.EC.9E.90"></span><span class="mw-headline" id="경찰_관계자">경찰 관계자</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=edit&amp;section=4" title="부분 편집: 경찰 관계자">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h3> <dl><dt>요시노 에리카</dt> <dd><a href="/wiki/%EC%9D%BC%EB%B3%B8_%EA%B2%BD%EC%8B%9C%EC%B2%AD" title="일본 경시청">경시청</a> 사이버 범죄 대책과 반장.</dd> <dt>오카모토 다이키</dt> <dd>경시청 사이버 범죄 대책과 소속 형사.</dd> <dt>이치카와 마나부</dt> <dd>경시청 사이버 범죄 대책과 소속 형사.</dd> <dt>마츠모토 신이치</dt> <dd>경시청 사이버 범죄 대책과 과장.</dd> <dt>아라가키</dt> <dd>고속대 대원.</dd></dl> <h3><span id=".ED.83.80.EA.B9.83.EC.9D.B4_.EB.90.9C_.EC.9D.B8.EB.AC.BC.C2.B7.EA.B8.B0.EC.97.85.C2.B7.EB.8B.A8.EC.B2.B4"></span><span class="mw-headline" id="타깃이_된_인물·기업·단체">타깃이 된 인물·기업·단체</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=edit&amp;section=5" title="부분 편집: 타깃이 된 인물·기업·단체">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h3> <dl><dt>식품 가공 회사</dt> <dd><a href="/wiki/%EC%9D%B4%EC%8B%9C%EC%B9%B4%EC%99%80%ED%98%84" title="이시카와현">이시카와현</a> K시에 있는 식품 가공 업자.</dd> <dt>부시키 슈야</dt> <dd>모 외식점의 전 아르바이트 점원.</dd> <dt>세키 슈지</dt> <dd>R대학의 전 학생.</dd> <dt>이케하타 마사요시</dt> <dd>모 넷 서비스 기업에 근무하는 회사원.</dd> <dt>시가디안</dt> <dd><a class="mw-redirect" href="/wiki/%EA%B3%A0%EB%9E%98%EC%9E%A1%EC%9D%B4" title="고래잡이">고래잡이</a> 반대 운동 등을 행하고 있는 해외의 환경 보호 단체.</dd> <dt>시타라기 타다시</dt> <dd>현직 <a href="/wiki/%EC%A4%91%EC%9D%98%EC%9B%90" title="중의원">중의원</a> 의원.</dd></dl> <h3><span id=".EA.B7.B8_.EC.99.B8"></span><span class="mw-headline" id="그_외">그 외</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=edit&amp;section=6" title="부분 편집: 그 외">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h3> <dl><dt>마스야마 쇼타</dt> <dd><a href="/wiki/%EB%8F%84%EC%B9%98%EA%B8%B0%ED%98%84" title="도치기현">토치기 현</a> U시에 사는 중학생.</dd> <dt>호리이</dt> <dd>게이츠가 과거에 근무했던 IT 회사의 사장.</dd> <dt>노모토 청소의 사장과 사장 부인</dt> <dd>빌딩 외벽 청소를 사업으로 하는 청소 회사.</dd> <dt>효로/넬슨 카토 리카르테</dt> <dd><a href="/wiki/%ED%95%84%EB%A6%AC%ED%95%80" title="필리핀">필리핀</a> 출신의 <a href="/wiki/%EC%9D%BC%EB%B3%B8%EA%B3%84_%EC%99%B8%EA%B5%AD%EC%9D%B8" title="일본계 외국인">일본계 외국인</a>.</dd> <dt>이시다 키요시</dt> <dd>게이츠 등 5인이 먹고 자며 육체 노동을 하던 때의 현장 감독.</dd> <dt>카에데</dt> <dd><a href="/wiki/%EC%9D%B4%EC%99%80%ED%85%8C%ED%98%84" title="이와테현">이와테현</a> K시에 있는 <a href="/wiki/%EB%9D%BC%EB%A9%98" title="라멘">라멘</a> 가게에서 일하는 여성 점원.</dd> <dt>아오야마 유이치</dt> <dd><a href="/wiki/%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%84%B7_%EC%B9%B4%ED%8E%98" title="인터넷 카페">인터넷 카페</a> 〈피트 보이〉에서 일하는 점원.</dd></dl> <h2><span id=".EC.84.9C.EC.A7.80_.EC.A0.95.EB.B3.B4"></span><span class="mw-headline" id="서지_정보">서지 정보</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=edit&amp;section=7" title="부분 편집: 서지 정보">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2> <ul><li>츠츠이 테츠야 《예고범》 <a href="/wiki/%EC%8A%88%EC%97%90%EC%9D%B4%EC%83%A4" title="슈에이샤">슈에이샤</a> 〈영 점프 코믹스〉 전 3권 <ol><li>2012년 4월 10일 발매, <a href="/wiki/%EA%B5%AD%EC%A0%9C_%ED%91%9C%EC%A4%80_%EB%8F%84%EC%84%9C_%EB%B2%88%ED%98%B8" title="국제 표준 도서 번호">ISBN</a> <a href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EC%B1%85%EC%B0%BE%EA%B8%B0/978-4-08-879310-8" title="특수:책찾기/978-4-08-879310-8">978-4-08-879310-8</a></li> <li>2012년 12월 10일 발매, <a href="/wiki/%EA%B5%AD%EC%A0%9C_%ED%91%9C%EC%A4%80_%EB%8F%84%EC%84%9C_%EB%B2%88%ED%98%B8" title="국제 표준 도서 번호">ISBN</a> <a href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EC%B1%85%EC%B0%BE%EA%B8%B0/978-4-08-879495-2" title="특수:책찾기/978-4-08-879495-2">978-4-08-879495-2</a></li> <li>2013년 9월 10일 발매, <a href="/wiki/%EA%B5%AD%EC%A0%9C_%ED%91%9C%EC%A4%80_%EB%8F%84%EC%84%9C_%EB%B2%88%ED%98%B8" title="국제 표준 도서 번호">ISBN</a> <a href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EC%B1%85%EC%B0%BE%EA%B8%B0/978-4-08-879680-2" title="특수:책찾기/978-4-08-879680-2">978-4-08-879680-2</a></li></ol></li></ul> <h2><span id=".EC.8A.A4.ED.95.80.EC.98.A4.ED.94.84_.EC.9E.91.ED.92.88"></span><span class="mw-headline" id="스핀오프_작품">스핀오프 작품</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=edit&amp;section=8" title="부분 편집: 스핀오프 작품">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2> <h3><span id=".EC.98.88.EA.B3.A0.EB.B2.94-THE_COPYCAT-"></span><span class="mw-headline" id="예고범-THE_COPYCAT-">예고범-THE COPYCAT-</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=edit&amp;section=9" title="부분 편집: 예고범-THE COPYCAT-">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h3> <p>《<b>예고범 -THE COPYCAT-</b>》은, 스핀오프 만화 작품이다. </p><p>〈신분시〉의 <a class="mw-redirect" href="/wiki/%EB%AA%A8%EB%B0%A9_%EB%B2%94%EC%A3%84" title="모방 범죄">모방범</a> (카피캣)을 하는 고교생 그룹의 스토리. </p> <h3><span id=".EC.98.88.EA.B3.A0.EB.B2.94-THE_CHASER-"></span><span class="mw-headline" id="예고범-THE_CHASER-">예고범-THE CHASER-</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=edit&amp;section=10" title="부분 편집: 예고범-THE CHASER-">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h3> <p>《<b>예고범 -THE CHASER-</b>》는, 스핀오프 <a href="/wiki/%EC%86%8C%EC%84%A4" title="소설">소설</a> 작품이다. </p><p>요시노 에리카와 경시청 사이버 범죄 대책과의 그 후 활동을 그린다. </p> <h2><span id=".EC.98.81.ED.99.94"></span><span class="mw-headline" id="영화">영화</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=edit&amp;section=11" title="부분 편집: 영화">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2> <p><a href="/wiki/2015%EB%85%84" title="2015년">2015년</a> <a href="/wiki/6%EC%9B%94_6%EC%9D%BC" title="6월 6일">6월 6일</a>, 일본에서 공개되었다. 감독은 나카무라 요시히로. 주연은 <a href="/wiki/%EC%9D%B4%EC%BF%A0%ED%83%80_%ED%86%A0%EB%A7%88" title="이쿠타 토마">이쿠타 토마</a>. </p> <h3><span id=".EC.BA.90.EC.8A.A4.ED.8A.B8"></span><span class="mw-headline" id="캐스트">캐스트</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=edit&amp;section=12" title="부분 편집: 캐스트">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h3> <ul><li>게이츠/오쿠다 히로아키 - <a href="/wiki/%EC%9D%B4%EC%BF%A0%ED%83%80_%ED%86%A0%EB%A7%88" title="이쿠타 토마">이쿠타 토마</a></li> <li>요시노 에리카 - <a href="/wiki/%ED%86%A0%EB%8B%A4_%EC%97%90%EB%A6%AC%EC%B9%B4" title="토다 에리카">토다 에리카</a></li> <li>칸사이/카사이 토모히코 - <a href="/wiki/%EC%8A%A4%EC%A6%88%ED%82%A4_%EB%A3%8C%ED%97%A4%EC%9D%B4" title="스즈키 료헤이">스즈키 료헤이</a></li> <li>노비타/키무라 코이치 - 하마다 가쿠</li> <li>메타보/테라하라 신이치 - 아라카와 요시요시</li> <li>오카모토 다이키 - 타쿠마 타카유키</li> <li>이치카와 마나부 - <a href="/wiki/%EC%82%AC%EC%B9%B4%EA%B5%AC%EC%B9%98_%EC%BC%84%ED%83%80%EB%A1%9C" title="사카구치 켄타로">사카구치 켄타로</a></li> <li>아오야마 유이치 - <a href="/wiki/%EC%BF%A0%EB%B3%B4%ED%83%80_%EB%A7%88%EC%82%AC%ED%83%80%EC%B9%B4" title="쿠보타 마사타카">쿠보타 마사타카</a></li> <li>카에데 - <a href="/wiki/%EC%BD%94%EB%A7%88%EC%B8%A0_%EB%82%98%EB%82%98" title="코마츠 나나">코마츠 나나</a></li> <li>효로 - 후쿠야마 코헤이</li> <li>이시다 키요시 - 나카노 시게루</li> <li>키타무라 - <a href="/wiki/%EB%8B%A4%EB%82%98%EC%B9%B4_%EC%BC%80%EC%9D%B4" title="다나카 케이">타나카 케이</a></li> <li>쿠리하라 - 타키토 켄이치</li> <li>카토 - 혼다 히로타로</li> <li>시타라기 타다시 - <a href="/wiki/%EC%BD%94%ED%9E%88%EB%82%98%ED%83%80_%ED%9B%84%EB%AF%B8%EC%9A%94" title="코히나타 후미요">코히나타 후미요</a></li></ul> <h3><span id=".EC.8A.A4.ED.83.9C.ED.94.84"></span><span class="mw-headline" id="스태프">스태프</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=edit&amp;section=13" title="부분 편집: 스태프">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h3> <ul><li>감독 - 나카무라 요시히로</li> <li>원작 - 츠츠이 테츠야</li> <li>각본 - 하야시 타미오</li> <li>음악 - 오오마마 타카시</li> <li>기획·프로듀스 - 히라노 타카시</li> <li>프로듀스 - 타케다 요시타카</li> <li>촬영 - 소마 다이스케</li> <li>미술 - 시미즈 타케시</li> <li>배급 - <a href="/wiki/%EB%8F%84%ED%98%B8" title="도호">토호</a></li> <li>제작 프로덕션 - WOWOW FILMS, C&amp;I 엔터테인먼트</li> <li>제작 간사 - <a href="/wiki/%EB%8F%84%EC%BF%84_%EB%B0%A9%EC%86%A1_%ED%99%80%EB%94%A9%EC%8A%A4" title="도쿄 방송 홀딩스">TBS</a>, <a href="/wiki/WOWOW" title="WOWOW">WOWOW</a></li> <li>제작 - 영화 〈예고범〉 제작 위원회</li></ul> <h2><span id=".ED.85.94.EB.A0.88.EB.B9.84.EC.A0.84_.EB.93.9C.EB.9D.BC.EB.A7.88"></span><span class="mw-headline" id="텔레비전_드라마">텔레비전 드라마</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=edit&amp;section=14" title="부분 편집: 텔레비전 드라마">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2> <p>《<b>예고범 -THE PAIN-</b>》은, <a href="/wiki/2015%EB%85%84" title="2015년">2015년</a> <a href="/wiki/6%EC%9B%94_7%EC%9D%BC" title="6월 7일">6월 7일</a>부터 <a href="/wiki/7%EC%9B%94_5%EC%9D%BC" title="7월 5일">7월 5일</a>까지 <a href="/wiki/WOWOW" title="WOWOW">WOWOW</a> 연속 드라마 W에서 방송된 <a class="mw-redirect" href="/wiki/%EC%9D%BC%EB%B3%B8_%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88" title="일본 드라마">텔레비전 드라마</a>이다. 전 5화. 주연은 <a href="/wiki/%ED%9E%88%EA%B0%80%EC%8B%9C%EC%95%BC%EB%A7%88_%EB%85%B8%EB%A6%AC%EC%9C%A0%ED%82%A4" title="히가시야마 노리유키">히가시야마 노리유키</a>. 영화판의 스토리로부터 1년 후를 그린 오리지널 스토리이다. 영화판 감독인 나카무라 요시히로가 감독을 맡았고, <a href="/wiki/%ED%86%A0%EB%8B%A4_%EC%97%90%EB%A6%AC%EC%B9%B4" title="토다 에리카">토다 에리카</a>가 영화판과 같은 역으로 출연했다. </p> <h3><span id=".EC.BA.90.EC.8A.A4.ED.8A.B8_2"></span><span class="mw-headline" id="캐스트_2">캐스트</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=edit&amp;section=15" title="부분 편집: 캐스트">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h3> <ul><li>사쿠마 에이지 - <a href="/wiki/%ED%9E%88%EA%B0%80%EC%8B%9C%EC%95%BC%EB%A7%88_%EB%85%B8%EB%A6%AC%EC%9C%A0%ED%82%A4" title="히가시야마 노리유키">히가시야마 노리유키</a></li> <li>요시노 에리카 - <a href="/wiki/%ED%86%A0%EB%8B%A4_%EC%97%90%EB%A6%AC%EC%B9%B4" title="토다 에리카">토다 에리카</a></li> <li>타부치 유조 - 하시모토 사토시</li> <li>오키나 케이코 - <a href="/wiki/%EC%9D%B4%EC%B9%98%EC%B9%B4%EC%99%80_%EB%AF%B8%EC%B9%B4%EC%BD%94" title="이치카와 미카코">이치카와 미카코</a></li> <li>미즈타니 켄 - <a href="/wiki/%ED%82%A4%EB%A6%AC%ED%83%80%EB%8B%88_%EC%BC%84%ED%83%80" title="키리타니 켄타">키리타니 켄타</a></li> <li>히라사와 아츠시 - 타나카 류조</li> <li>야자키 신타로 - 오오니시 시마</li> <li>카네코 - 코마츠 토시마사</li> <li>사코타 - 마츠바야시 신지</li> <li>신타니 스바루 - 모리오카 류</li> <li>카키네 - 츠무라 노리요시</li> <li>하나야마 토오루 - 무라이 쿠니오</li></ul> <h3><span id=".EC.8A.A4.ED.83.9C.ED.94.84_2"></span><span class="mw-headline" id="스태프_2">스태프</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=edit&amp;section=16" title="부분 편집: 스태프">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h3> <ul><li>원작·스토리 감수 - 츠츠이 테츠야</li> <li>시리즈 구성 - 나카무라 요시히로</li> <li>감독 - 나카무라 요시히로, 히라바야시 카츠토시, 사와다 메구미</li> <li>각본 - 하야시 타미오, 타나카 히로시</li> <li>음악 - 오오마마 타카시</li> <li>프로듀스 - 우에다 하루나</li> <li>제작 프로덕션 - 트윈즈 재팬</li> <li>제작 저작 - <a href="/wiki/WOWOW" title="WOWOW">WOWOW</a></li></ul> <h3><span id=".EB.B0.A9.EC.86.A1_.EC.9D.BC.EC.9E.90"></span><span class="mw-headline" id="방송_일자">방송 일자</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=edit&amp;section=17" title="부분 편집: 방송 일자">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h3> <table class="wikitable" style="text-align:center"> <tbody><tr> <th>방송회</th> <th>방송일</th> <th>각본</th> <th>감독 </th></tr> <tr> <td>CASE #1 </td> <td style="text-align:right;">2015년 6월 7일</td> <td>하야시 타미오</td> <td>나카무라 요시히로 </td></tr> <tr> <td>CASE #2 </td> <td style="text-align:right;">6월 14일</td> <td rowspan="4">타나카 히로시</td> <td>히라바야시 카츠토시 </td></tr> <tr> <td>CASE #3 </td> <td style="text-align:right;">6월 21일</td> <td>사와다 메구미 </td></tr> <tr> <td>CASE #4 </td> <td style="text-align:right;">6월 28일</td> <td rowspan="2">히라바야시 카츠토시 </td></tr> <tr> <td>FINAL CASE </td> <td style="text-align:right;">7월 5일 </td></tr> </tbody></table> <h2><span id=".EC.99.B8.EB.B6.80_.EB.A7.81.ED.81.AC"></span><span class="mw-headline" id="외부_링크">외부 링크</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=edit&amp;section=18" title="부분 편집: 외부 링크">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2> <ul><li><b><span style="color: #555; font-size: smaller;" title="언어: 일본어">(일본어)</span></b> <a class="external text" href="https://web.archive.org/web/20150311050932/http://jumpx.jp/w/yokoku/" rel="nofollow">[예고범] 츠츠이 테츠야|전율의 넷 테러 만화를 완전 해설! - 점프 카이</a></li> <li><b><span style="color: #555; font-size: smaller;" title="언어: 일본어">(일본어)</span></b> <a class="external text" href="http://yokoku-han.jp/" rel="nofollow">영화 《예고범》 공식 사이트</a></li> <li><b><span style="color: #555; font-size: smaller;" title="언어: 일본어">(일본어)</span></b> <a class="external text" href="http://www.wowow.co.jp/dramaw/yokoku-han/" rel="nofollow">연속 드라마 W 《예고범 -THE PAIN-》 공식 사이트</a></li></ul> <div aria-labelledby="WOWOW_연속_드라마_W" class="navbox" role="navigation" style="padding:3px"><table class="nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner" style="border-spacing:0;background:transparent;color:inherit"><tbody><tr><th class="navbox-title" colspan="2" scope="col" style="background:#87ceeb"><div class="plainlinks hlist navbar mini"><ul><li class="nv-view"><a href="/wiki/%ED%8B%80:%EC%97%B0%EC%86%8D_%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88_W" title="틀:연속 드라마 W"><abbr style=";background:#87ceeb;background:none transparent;border:none;-moz-box-shadow:none;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none; padding:0;" title="이 틀을 보기">v</abbr></a></li><li class="nv-talk"><a class="new" href="/w/index.php?title=%ED%8B%80%ED%86%A0%EB%A1%A0:%EC%97%B0%EC%86%8D_%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88_W&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="틀토론:연속 드라마 W (없는 문서)"><abbr style=";background:#87ceeb;background:none transparent;border:none;-moz-box-shadow:none;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none; padding:0;" title="이 틀에 대한 토론">d</abbr></a></li><li class="nv-edit"><a class="external text" href="//ko.wikipedia.org/w/index.php?title=%ED%8B%80:%EC%97%B0%EC%86%8D_%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88_W&amp;action=edit"><abbr style=";background:#87ceeb;background:none transparent;border:none;-moz-box-shadow:none;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none; padding:0;" title="이 틀을 편집하기">e</abbr></a></li><li class="nv-history"><a class="external text" href="//ko.wikipedia.org/w/index.php?title=%ED%8B%80:%EC%97%B0%EC%86%8D_%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88_W&amp;action=history"><abbr style=";background:#87ceeb;background:none transparent;border:none;-moz-box-shadow:none;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none; padding:0;" title="이 틀의 역사">h</abbr></a></li></ul></div><div id="WOWOW_연속_드라마_W" style="font-size:114%;margin:0 4em"><a href="/wiki/WOWOW" title="WOWOW">WOWOW</a> <a href="/wiki/%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88_W" title="드라마 W">연속 드라마 W</a></div></th></tr><tr><th class="navbox-group" scope="row" style="width:1%;background:#87ceeb">주 1회<br/>(2008년 ~ 2014년)</th><td class="navbox-list navbox-odd hlist" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%ED%8C%90%EB%8F%84%EB%9D%BC_(%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88)&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="판도라 (드라마) (없는 문서)">판도라</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%ED%94%84%EB%A6%AC%EC%A6%88%EB%84%88&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="프리즈너 (없는 문서)">프리즈너</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%ED%95%98%EB%8A%98%EC%9D%84_%EB%82%98%EB%8A%94_%ED%83%80%EC%9D%B4%EC%96%B4&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="하늘을 나는 타이어 (없는 문서)">하늘을 나는 타이어</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%97%84%EB%A7%88%EB%8A%94_%EC%98%9B%EB%82%A0%EC%97%90_%EC%95%84%EB%B9%A0%EC%98%80%EB%8B%A4&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="엄마는 옛날에 아빠였다 (없는 문서)">엄마는 옛날에 아빠였다</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%9D%80%ED%8F%90%EC%A7%80%EB%A0%B9&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="은폐지령 (없는 문서)">은폐지령</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%ED%8C%90%EB%8F%84%EB%9D%BC_(%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88)&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="판도라 (드라마) (없는 문서)">판도라 II 기아열도</a>》</li> <li>《<a href="/wiki/%EB%A7%88%ED%81%AC%EC%8A%A4%EC%9D%98_%EC%82%B0" title="마크스의 산">마크스의 산</a>》</li> <li>《<a href="/wiki/%ED%99%98%EC%95%BC" title="환야">히가시노 게이고 환야</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=CO_%EC%9D%B4%EC%8B%9D_%EC%BD%94%EB%94%94%EB%84%A4%EC%9D%B4%ED%84%B0&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="CO 이식 코디네이터 (없는 문서)">CO 이식 코디네이터</a>》</li> <li>《<a href="/wiki/%EB%B3%80%EB%91%90%EB%A6%AC_%EB%A1%9C%EC%BC%93" title="변두리 로켓">변두리 로켓</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%ED%8C%90%EB%8F%84%EB%9D%BC_(%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88)&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="판도라 (드라마) (없는 문서)">판도라 III 혁명전야</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%A1%B0%ED%99%94%EC%9D%98_%EA%BF%80&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="조화의 꿀 (없는 문서)">조화의 꿀</a>》</li> <li>《<a href="/wiki/%EC%86%8D%EC%A3%84_(%EB%AF%B8%EB%82%98%ED%86%A0_%EA%B0%80%EB%82%98%EC%97%90%EC%9D%98_%EC%86%8C%EC%84%A4)" title="속죄 (미나토 가나에의 소설)">속죄</a>》</li> <li>《<a href="/wiki/%EB%A0%88%EB%AA%AC_(%EC%86%8C%EC%84%A4)" title="레몬 (소설)">분신</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%B6%94%EC%A0%95%EC%9C%A0%EC%A3%84&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="추정유죄 (없는 문서)">추정유죄</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%A3%84%EC%99%80_%EB%B2%8C_A_Falsified_Romance&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="죄와 벌 A Falsified Romance (없는 문서)">죄와 벌 A Falsified Romance</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EB%A7%88%EA%B7%B8%EB%A7%88_(%EC%86%8C%EC%84%A4)&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="마그마 (소설) (없는 문서)">마그마</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%ED%94%8C%EB%9D%BC%ED%8B%B0%EB%82%98_%ED%83%80%EC%9A%B4&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="플라티나 타운 (없는 문서)">플라티나 타운</a>》</li> <li>《<a href="/wiki/%ED%9E%88%ED%86%A0%EB%A6%AC%EC%8B%9C%EC%A6%88%EC%B9%B4" title="히토리시즈카">히토리시즈카</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%ED%95%98%EB%8A%98%EC%9D%98_%EB%B0%A9%EC%A3%BC&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="하늘의 방주 (없는 문서)">하늘의 방주</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%97%AC%EC%9E%90%EC%99%80_%EB%82%A8%EC%9E%90%EC%9D%98_%EC%97%B4%EB%8C%80&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="여자와 남자의 열대 (없는 문서)">여자와 남자의 열대</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EB%A0%88%EC%9D%B4%EB%94%94_%EC%A1%B0%EC%BB%A4&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="레이디 조커 (없는 문서)">레이디 조커</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%86%8C%EB%8F%94%EC%9D%98_%EC%82%AC%EA%B3%BC~%EB%A1%AF%EC%9D%84_%EC%A3%BD%EC%9D%B8_%EB%94%B8%EB%93%A4&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="소돔의 사과~롯을 죽인 딸들 (없는 문서)">소돔의 사과~롯을 죽인 딸들</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EB%B0%B0%EB%8B%AC%EB%90%98%EA%B3%A0_%EC%8B%B6%EC%9D%80_%EC%9A%B0%EB%A6%AC&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="배달되고 싶은 우리 (없는 문서)">배달되고 싶은 우리</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%ED%9D%94%EB%93%A4%EB%A6%AC%EB%8A%94_%EC%86%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="흔들리는 소 (없는 문서)">흔들리는 소</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EB%B9%B5%EA%B3%BC_%EC%8A%A4%ED%94%84,_%EA%B3%A0%EC%96%91%EC%9D%B4%EC%99%80_%ED%95%A8%EA%BB%98_%ED%95%98%EA%B8%B0_%EC%A2%8B%EC%9D%80_%EB%82%A0&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="빵과 스프, 고양이와 함께 하기 좋은 날 (없는 문서)">빵과 스프, 고양이와 함께 하기 좋은 날</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%97%B4%EC%87%A0_%EC%97%86%EB%8A%94_%EA%BF%88%EC%9D%84_%EA%BE%B8%EB%8B%A4&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="열쇠 없는 꿈을 꾸다 (없는 문서)">열쇠 없는 꿈을 꾸다</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=LINK_(%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88)&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="LINK (드라마) (없는 문서)">LINK</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%A0%80%ED%8E%B8%EC%9D%98_%EC%95%84%EC%9D%B4&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="저편의 아이 (없는 문서)">저편의 아이</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%ED%94%BC%EC%9D%98_%ED%9D%94%EC%A0%81&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="피의 흔적 (없는 문서)">피의 흔적</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%84%B8%EC%83%81%EC%9D%98_%EC%86%8C%EA%B8%88&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="세상의 소금 (없는 문서)">세상의 소금</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EB%82%98%EB%9D%BC%EA%B3%A0_%ED%95%98%EB%8A%94_%EC%9A%B4%EB%AA%85%EC%97%90_%EB%8C%80%ED%95%98%EC%97%AC&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="나라고 하는 운명에 대하여 (없는 문서)">나라고 하는 운명에 대하여</a>》</li> <li><a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%82%AC%EB%B2%95%EA%B8%B0%EC%9E%90&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="사법기자 (없는 문서)">토쿠소우</a>》</li> <li>《<a href="/wiki/%EB%AA%A8%EC%9E%90%EC%9D%B4%ED%81%AC_%EC%9E%AC%ED%8C%AC" title="모자이크 재팬">모자이크 재팬</a>》</li> <li>《<a href="/wiki/MOZU" title="MOZU">MOZU Season2 ~환상의 날개~</a>》</li> <li>《<a href="/wiki/%EB%B3%80%EC%8B%A0_(%ED%9E%88%EA%B0%80%EC%8B%9C%EB%85%B8_%EA%B2%8C%EC%9D%B4%EA%B3%A0)" title="변신 (히가시노 게이고)">히가시노 게이고 〈변신〉</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%A3%84%EC%9D%B8%EC%9D%98_%EA%B1%B0%EC%A7%93%EB%A7%90&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="죄인의 거짓말 (없는 문서)">죄인의 거짓말</a>》</li></ul> </div></td></tr><tr><th class="navbox-group" scope="row" style="width:1%;background:#87ceeb">주 2회<br/>(2014년 ~ )</th><td class="navbox-list navbox-odd hlist" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"></div><table class="nowraplinks navbox-subgroup" style="border-spacing:0"><tbody><tr><th class="navbox-group" scope="row" style="width:1%;background:#95C0EC">토요 오리지널</th><td class="navbox-list navbox-even" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li>《<a href="/wiki/%EA%B5%AC%EA%B5%AC%EB%8A%94_%EA%B3%A0%EC%96%91%EC%9D%B4%EB%8B%A4" title="구구는 고양이다">구구는 고양이다</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%ED%97%A4%EC%9D%B4%EC%84%B8%EC%9D%B4_%EC%9B%90%EC%88%AD%EC%9D%B4%EC%99%80_%EA%B2%8C%EC%9D%98_%EC%A0%84%EC%9F%81&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="헤이세이 원숭이와 게의 전쟁 (없는 문서)">헤이세이 원숭이와 게의 전쟁</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%86%8D%EC%A3%84%EC%9D%98_%EC%86%8C%EB%82%98%ED%83%80&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="속죄의 소나타 (없는 문서)">속죄의 소나타</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%9C%A0%EB%A6%AC%EC%9D%98_%EA%B0%88%EB%8C%80&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="유리의 갈대 (없는 문서)">유리의 갈대</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%96%B4%EB%91%A0%EC%9D%98_%EB%B0%98%EC%A3%BC%EC%9E%90&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="어둠의 반주자 (없는 문서)">어둠의 반주자</a>》</li> <li>《<a href="/wiki/%EA%BF%88%EC%9D%84_%EC%A3%BC%EB%8B%A4" title="꿈을 주다">꿈을 주다</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%ED%9B%84%ED%83%80%EA%B0%80%EC%8B%9C%EB%9D%BC&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="후타가시라 (없는 문서)">후타가시라</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%97%B0%ED%95%98_(%EC%86%8C%EC%84%A4)&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="연하 (소설) (없는 문서)">연하 -Gold Rush-</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EB%B0%94%EB%8B%A4%EC%97%90_%EB%82%B4%EB%A6%AC%EB%8B%A4&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="바다에 내리다 (없는 문서)">바다에 내리다</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=5%EB%AA%85%EC%9D%98_%EC%A4%80%EC%BD%94&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="5명의 준코 (없는 문서)">5명의 준코</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%ED%99%A9%EB%AC%B4%EC%A7%80%EC%9D%98_%EC%82%AC%EB%9E%91&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="황무지의 사랑 (없는 문서)">황무지의 사랑</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EB%B0%98%EC%A7%9D%EB%B0%98%EC%A7%9D&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="반짝반짝 (없는 문서)">반짝반짝</a>》</li> <li>《<a href="/wiki/%EA%B5%AC%EA%B5%AC%EB%8A%94_%EA%B3%A0%EC%96%91%EC%9D%B4%EB%8B%A4" title="구구는 고양이다">구구는 고양이다 2-good good the fortune cat-</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EA%B8%B0%EB%B3%B4%EA%B0%80%EC%98%A4%EC%B9%B4%EC%9D%98_%EC%82%AC%EB%9E%8C%EB%93%A4&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="기보가오카의 사람들 (없는 문서)">키보가오카의 사람들</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%ED%98%84%EC%9E%90%EC%9D%98_%EC%82%AC%EB%9E%91&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="현자의 사랑 (없는 문서)">현자의 사랑</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%ED%9B%84%ED%83%80%EA%B0%80%EC%8B%9C%EB%9D%BC&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="후타가시라 (없는 문서)">후타가시라 2</a>》</li> <li>《<a href="/wiki/%EC%BD%9C%EB%93%9C_%EC%BC%80%EC%9D%B4%EC%8A%A4_~%EC%A7%84%EC%8B%A4%EC%9D%98_%EB%AC%B8~" title="콜드 케이스 ~진실의 문~">콜드 케이스 ~진실의 문~</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%98%A4%EB%8A%98%EC%9D%80,_%EC%9D%BC%EC%A7%84%EB%8F%84_%EC%A2%8B%EA%B3%A0&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="오늘은, 일진도 좋고 (없는 문서)">오늘은, 일진도 좋고</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%ED%98%B8%EC%BF%A0%ED%86%A0_-%EC%96%B4%EB%8A%90_%EC%82%B4%EC%9D%B8%EC%9E%90%EC%9D%98_%ED%9A%8C%EC%8B%AC-&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="호쿠토 -어느 살인자의 회심- (없는 문서)">호쿠토 -어느 살인자의 회심-</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EB%AF%B8%EC%95%BC%EC%9E%90%EC%99%80_%EA%B2%90%EC%A7%80%EC%9D%98_%EC%8B%9D%ED%83%81&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="미야자와 겐지의 식탁 (없는 문서)">미야자와 겐지의 식탁</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%ED%94%8C%EB%9D%BC%EC%A6%88&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="플라즈 (없는 문서)">플라즈~번역 있음 만의 쉐어하우스~</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%A7%9D%EC%82%AC%EB%9E%91_(%EC%86%8C%EC%84%A4)&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="짝사랑 (소설) (없는 문서)">짝사랑</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EB%AA%85%ED%95%A8_%EA%B2%8C%EC%9E%84&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="명함 게임 (없는 문서)">명함 게임</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EB%B4%84%EC%9D%B4_%EC%99%94%EB%8B%A4&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="봄이 왔다 (없는 문서)">봄이 왔다</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EB%B0%94%EC%9D%B4%EB%B0%94%EC%9D%B4,_%EB%B8%94%EB%9E%99%EB%B2%84%EB%93%9C&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="바이바이, 블랙버드 (없는 문서)">바이바이, 블랙버드</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%96%B4%EB%91%A0%EC%9D%98_%EB%B0%98%EC%A3%BC%EC%9E%90&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="어둠의 반주자 (없는 문서)">어둠의 반주자~편집장의 조건</a>》</li> <li>《<a class="mw-redirect" href="/wiki/%EB%8D%94%EB%B8%94_%ED%8C%90%ED%83%80%EC%A7%80" title="더블 판타지">더블 판타지</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%9D%B4%EC%95%84%EB%A6%AC_%EB%B3%B4%EC%9D%B4%EC%A7%80_%EC%95%8A%EB%8A%94_%EC%96%BC%EA%B5%B4&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="이아리 보이지 않는 얼굴 (없는 문서)">이아리 보이지 않는 얼굴</a>》</li> <li>《<a href="/wiki/%EC%BD%9C%EB%93%9C_%EC%BC%80%EC%9D%B4%EC%8A%A4_~%EC%A7%84%EC%8B%A4%EC%9D%98_%EB%AC%B8~" title="콜드 케이스 ~진실의 문~">콜드 케이스 2 ~진실의 문~</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EB%8F%84%EB%82%9C%EB%8B%B9%ED%95%9C_%EC%96%BC%EA%B5%B4_~%EB%88%88%EC%97%90_%EB%9D%84%EC%A7%80_%EC%88%98%EC%82%AC%EB%B0%98~&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="도난당한 얼굴 ~눈에 띄지 수사반~ (없는 문서)">도난당한 얼굴 ~눈에 띄지 수사반~</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EA%B7%B8%EA%B2%83%EC%9D%84_%EC%82%AC%EB%9E%91%EA%B3%BC_%EC%B0%A9%EA%B0%81%ED%95%98%EB%8B%88%EA%B9%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="그것을 사랑과 착각하니까 (없는 문서)">그것을 사랑과 착각하니까</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EB%8B%A4%EC%9E%89_%EC%95%84%EC%9D%B4&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="다잉 아이 (없는 문서)">다잉 아이</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%96%B8%EB%8D%95_%EC%A4%91%EA%B0%84%EC%9D%98_%EC%A7%91&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="언덕 중간의 집 (없는 문서)">언덕 중간의 집</a>》</li></ul> </div></td></tr><tr><th class="navbox-group" scope="row" style="width:1%;background:#95C0EC">일요 오리지널</th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%A3%BC%EA%B0%80%ED%8F%AD%EB%9D%BD&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="주가폭락 (없는 문서)">주가폭락</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%95%85%ED%99%94_(%EC%86%8C%EC%84%A4)&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="악화 (소설) (없는 문서)">악화</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%A0%80%EB%AC%BC%EC%96%B4_%EA%B0%80%EB%8A%94_%EC%97%AC%EB%A6%84&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="저물어 가는 여름 (없는 문서)">저물어 가는 여름</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%B2%9C%EC%82%AC%EC%9D%98_%EB%82%98%EC%9D%B4%ED%94%84&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="천사의 나이프 (없는 문서)">천사의 나이프</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%8A%A4%EC%BC%80%EC%9D%B4%ED%94%84%EA%B3%A0%ED%8A%B8_(%EC%86%8C%EC%84%A4)&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="스케이프고트 (소설) (없는 문서)">스케이프고트</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%ED%85%8C%EB%AF%B8%EC%8A%A4%EC%9D%98_%EA%B5%AC%ED%98%95&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="테미스의 구형 (없는 문서)">테미스의 구형</a>》</li> <li>《<a class="mw-selflink selflink">예고범 -THE PAIN-</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%A3%BD%EC%9D%8C%EC%9D%98_%EC%9E%A5%EA%B8%B0&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="죽음의 장기 (없는 문서)">죽음의 장기</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EB%8F%8C%EC%9D%98_%EA%B3%A0%EC%B9%98&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="돌의 고치 (없는 문서)">돌의 고치 살인분석반</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%8B%A0%EA%B0%80%EB%A6%AC_%EC%95%BC%EB%A7%88%EC%9D%B4%EC%B9%98_%EC%A6%9D%EA%B6%8C_%EC%B5%9C%ED%9B%84%EC%9D%98_12%EC%9D%B8&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="신가리 야마이치 증권 최후의 12인 (없는 문서)">신가리 야마이치 증권 최후의 성전</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%98%A4%ED%8C%90&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="오판 (없는 문서)">오판</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%8F%A0_%EC%88%98_%EC%97%86%EB%8A%94_%EA%B2%BD%EA%B4%80&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="쏠 수 없는 경관 (없는 문서)">쏠 수 없는 경관</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EB%A9%94%EA%B0%80%EB%B1%85%ED%81%AC_%EC%B5%9C%EC%A2%85%EA%B2%B0%EC%A0%84&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="메가뱅크 최종결전 (없는 문서)">메가뱅크 최종결전</a>》</li> <li>《<a href="/wiki/%EB%BB%90%EA%BE%B8%EA%B8%B0_%EC%95%8C%EC%9D%80_%EB%88%84%EA%B5%AC%EC%9D%98_%EA%B2%83%EC%9D%B8%EA%B0%80" title="뻐꾸기 알은 누구의 것인가">뻐꾸기 알은 누구의 것인가</a>》</li> <li>《<a href="/wiki/%EC%A7%80%EC%A7%80_%EC%95%8A%EB%8A%94_%ED%83%9C%EC%96%91" title="지지 않는 태양">지지 않는 태양</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%ED%9E%88%ED%8F%AC%ED%81%AC%EB%9D%BC%ED%85%8C%EC%8A%A4_%EC%84%A0%EC%84%9C_(%EC%86%8C%EC%84%A4)&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="히포크라테스 선서 (소설) (없는 문서)">히포크라테스 선서</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%88%98%EC%A0%95%EC%9D%98_%EA%B3%A0%EB%8F%99&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="수정의 고동 (없는 문서)">수정의 고동 살인분석반</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EB%82%99%EC%9B%90_(%EB%AF%B8%EC%95%BC%EB%B2%A0_%EB%AF%B8%EC%9C%A0%ED%82%A4%EC%9D%98_%EC%86%8C%EC%84%A4)&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="낙원 (미야베 미유키의 소설) (없는 문서)">낙원</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%A0%9C%EB%8B%88%EA%B0%80%ED%83%80_%EA%B2%BD%EB%B6%80_(%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88)&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="제니가타 경부 (드라마) (없는 문서)">제니가타 경부 칠흑의 범죄 파일</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EA%B0%90%EC%98%A5%EC%9D%98_%EA%B0%80%EC%8B%9C&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="감옥의 가시 (없는 문서)">히토야노토게~감옥의 가시~</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%82%AC%EC%9E%A5%EC%8B%A4%EC%9D%98_%EA%B2%A8%EC%9A%B8&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="사장실의 겨울 (없는 문서)">사장실의 겨울 -거대 신문사를 잡는 남자-</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EB%B2%94%EC%A3%84%EC%A6%9D%ED%9B%84%EA%B5%B0&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="범죄증후군 (없는 문서)">범죄증후군 Season2</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%95%84%ED%82%A4%EB%9D%BC%EC%99%80_%EC%95%84%ED%82%A4%EB%9D%BC&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="아키라와 아키라 (없는 문서)">아키라와 아키라</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%B9%A8%EB%AC%B5_%EB%B2%95%EC%A0%95&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="침묵 법정 (없는 문서)">침묵 법정</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EB%8F%8C%ED%8C%94%EB%A7%A4%EC%A7%88_%EA%B2%BD%EC%8B%9C%EC%B2%AD_2%EA%B3%BC_%ED%98%95%EC%82%AC%EA%B0%80_%EB%82%A8%EA%B8%B4_%EA%B2%83&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="돌팔매질 경시청 2과 형사가 남긴 것 (없는 문서)">돌팔매질~외무성 비자금을 파헤친 수사2과 남자들~</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EA%B0%90%EC%82%AC%EC%97%AD_%EB%85%B8%EC%9E%90%ED%82%A4&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="감사역 노자키 (없는 문서)">감사역 노자키</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%9D%B4%EB%85%B8%EC%84%BC%ED%8A%B8_%EB%8D%B0%EC%9D%B4%EC%A6%88&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="이노센트 데이즈 (없는 문서)">이노센트 데이즈</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=60_%EC%98%A4%ED%8C%90_%EB%8C%80%EC%B1%85%EC%8B%A4&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="60 오판 대책실 (없는 문서)">60 오판 대책실</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EB%B6%88%EB%B0%9C%ED%83%84_(%EC%86%8C%EC%84%A4)&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="불발탄 (소설) (없는 문서)">불발탄 ~검은 돈을 조종하는 남자~</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EA%B5%AC%EB%A1%9C%EC%87%BC%EC%9D%B8%EC%9D%98_%EB%A1%9C%EC%BF%A0%EB%B2%A0%EC%97%90&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="구로쇼인의 로쿠베에 (없는 문서)">구로쇼인의 로쿠베에</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%A7%84%EB%B2%94%EC%9D%B8&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="진범인 (없는 문서)">진범인</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%ED%8C%90%EB%8F%84%EB%9D%BC_(%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88)&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="판도라 (드라마) (없는 문서)">판도라 Ⅳ AI전쟁</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EB%A9%94%EC%8A%A4_%EC%9D%B4%EC%97%AC_%EB%B9%9B%EB%82%98%EB%9D%BC!!&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="메스 이여 빛나라!! (없는 문서)">고고한 메스</a>》</li> <li>《<a class="new" href="/w/index.php?title=%EC%A0%88%EA%B7%9C_(%EC%86%8C%EC%84%A4)&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="절규 (소설) (없는 문서)">절규</a>》</li></ul> </div></td></tr></tbody></table><div></div></td></tr></tbody></table></div> <div class="catlinks plainlinks"><div style="line-height: 1.5em"><b><a class="external text" href="//ko.wikipedia.org/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94-THE_COPYCAT-&amp;redirect=no">예고범-THE COPYCAT-</a></b>에 관한 <a href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EB%B6%84%EB%A5%98" title="특수:분류">분류</a>: <a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EC%A3%BC%EA%B0%84_%EC%98%81_%EC%A0%90%ED%94%84%EC%9D%98_%EB%A7%8C%ED%99%94" title="분류:주간 영 점프의 만화">주간 영 점프의 만화</a></div><div style="line-height: 1.8em"><b><a class="external text" href="//ko.wikipedia.org/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94-THE_PAIN-&amp;redirect=no">예고범-THE PAIN-</a></b>에 관한 <a href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EB%B6%84%EB%A5%98" title="특수:분류">분류</a>: <a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EB%A7%8C%ED%99%94%EC%9D%98_%ED%85%94%EB%A0%88%EB%B9%84%EC%A0%84_%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88%ED%99%94_%EC%9E%91%ED%92%88" title="분류:만화의 텔레비전 드라마화 작품">만화의 텔레비전 드라마화 작품</a>  <span style="color: #bbb; font-size: larger">|</span>  <a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:2015%EB%85%84_%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88" title="분류:2015년 드라마">2015년 드라마 </a>  <span style="color: #bbb; font-size: larger">|</span>  <a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EC%97%B0%EC%86%8D_%EB%93%9C%EB%9D%BC%EB%A7%88_W" title="분류:연속 드라마 W">연속 드라마 W </a></div></div> <!-- NewPP limit report Parsed by mw1330 Cached time: 20190628062641 Cache expiry: 2592000 Dynamic content: false Complications: [] CPU time usage: 0.172 seconds Real time usage: 0.218 seconds Preprocessor visited node count: 1366/1000000 Preprocessor generated node count: 0/1500000 Post‐expand include size: 36132/2097152 bytes Template argument size: 1726/2097152 bytes Highest expansion depth: 15/40 Expensive parser function count: 0/500 Unstrip recursion depth: 0/20 Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes Number of Wikibase entities loaded: 0/400 Lua time usage: 0.028/10.000 seconds Lua memory usage: 1.38 MB/50 MB --> <!-- Transclusion expansion time report (%,ms,calls,template) 100.00% 142.761 1 -total 34.95% 49.896 3 틀:ISBN 20.39% 29.113 1 틀:Llang 18.88% 26.953 1 틀:연속_드라마_W 18.80% 26.837 2 틀:둘러보기_상자 12.90% 18.423 1 틀:넘겨주기의_분류 12.76% 18.214 3 틀:Catalog_lookup_link 12.14% 17.336 3 틀:언어링크 10.22% 14.588 3 틀:Error-small 8.91% 12.715 6 틀:언어_이름 --> <!-- Saved in parser cache with key kowiki:pcache:idhash:1142341-0!canonical and timestamp 20190628062641 and revision id 21882503 --> </div><noscript><img alt="" height="1" src="//ko.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" style="border: none; position: absolute;" title="" width="1"/></noscript></div> <div class="printfooter">원본 주소 "<a dir="ltr" href="https://ko.wikipedia.org/w/index.php?title=예고범&amp;oldid=21882503">https://ko.wikipedia.org/w/index.php?title=예고범&amp;oldid=21882503</a>"</div> <div class="catlinks" data-mw="interface" id="catlinks"><div class="mw-normal-catlinks" id="mw-normal-catlinks"><a href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EB%B6%84%EB%A5%98" title="특수:분류">분류</a>: <ul><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EC%9D%BC%EB%B3%B8%EC%9D%98_%EB%A7%8C%ED%99%94" title="분류:일본의 만화">일본의 만화</a></li><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EC%B6%94%EB%A6%AC_%EB%A7%8C%ED%99%94" title="분류:추리 만화">추리 만화</a></li><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EB%B2%94%EC%A3%84%EB%A5%BC_%EC%86%8C%EC%9E%AC%EB%A1%9C_%ED%95%9C_%EC%9E%91%ED%92%88" title="분류:범죄를 소재로 한 작품">범죄를 소재로 한 작품</a></li><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%ED%85%8C%EB%9F%AC%EB%A5%BC_%EC%86%8C%EC%9E%AC%EB%A1%9C_%ED%95%9C_%EC%9E%91%ED%92%88" title="분류:테러를 소재로 한 작품">테러를 소재로 한 작품</a></li><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EC%9D%BC%EB%B3%B8%EC%9D%98_%EC%98%81%ED%99%94_%EC%9E%91%ED%92%88" title="분류:일본의 영화 작품">일본의 영화 작품</a></li><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EC%9D%BC%EB%B3%B8%EC%9D%98_%EB%B2%94%EC%A3%84_%EC%98%81%ED%99%94" title="분류:일본의 범죄 영화">일본의 범죄 영화</a></li><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%ED%85%8C%EB%9F%AC%EB%A6%AC%EC%A6%98%EC%9D%84_%EC%86%8C%EC%9E%AC%EB%A1%9C_%ED%95%9C_%EC%98%81%ED%99%94" title="분류:테러리즘을 소재로 한 영화">테러리즘을 소재로 한 영화</a></li><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EB%A7%8C%ED%99%94%EB%A5%BC_%EB%B0%94%ED%83%95%EC%9C%BC%EB%A1%9C_%ED%95%9C_%EC%98%81%ED%99%94" title="분류:만화를 바탕으로 한 영화">만화를 바탕으로 한 영화</a></li></ul></div><div class="mw-hidden-catlinks mw-hidden-cats-hidden" id="mw-hidden-catlinks">숨은 분류: <ul><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EC%9D%BC%EB%B3%B8%EC%96%B4_%ED%91%9C%EA%B8%B0%EB%A5%BC_%ED%8F%AC%ED%95%A8%ED%95%9C_%EB%AC%B8%EC%84%9C" title="분류:일본어 표기를 포함한 문서">일본어 표기를 포함한 문서</a></li></ul></div></div> <div class="visualClear"></div> </div> </div> <div id="mw-navigation"> <h2>둘러보기 메뉴</h2> <div id="mw-head"> <div aria-labelledby="p-personal-label" id="p-personal" role="navigation"> <h3 id="p-personal-label">개인 도구</h3> <ul> <li id="pt-anonuserpage">로그인하지 않음</li><li id="pt-anontalk"><a accesskey="n" href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EB%82%B4%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90%ED%86%A0%EB%A1%A0" title="현재 사용하는 IP 주소에 대한 토론 문서 [n]">토론</a></li><li id="pt-anoncontribs"><a accesskey="y" href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EB%82%B4%EA%B8%B0%EC%97%AC" title="이 IP 주소의 편집 목록 [y]">기여</a></li><li id="pt-createaccount"><a href="/w/index.php?title=%ED%8A%B9%EC%88%98:%EA%B3%84%EC%A0%95%EB%A7%8C%EB%93%A4%EA%B8%B0&amp;returnto=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94" title="계정을 만들고 로그인하는 것이 좋습니다; 하지만, 필수는 아닙니다">계정 만들기</a></li><li id="pt-login"><a accesskey="o" href="/w/index.php?title=%ED%8A%B9%EC%88%98:%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EC%9D%B8&amp;returnto=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94" title="위키백과에 로그인하면 여러가지 편리한 기능을 사용할 수 있습니다. [o]">로그인</a></li> </ul> </div> <div id="left-navigation"> <div aria-labelledby="p-namespaces-label" class="vectorTabs" id="p-namespaces" role="navigation"> <h3 id="p-namespaces-label">이름공간</h3> <ul> <li class="selected" id="ca-nstab-main"><span><a accesskey="c" href="/wiki/%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94" title="본문 보기 [c]">문서</a></span></li><li id="ca-talk"><span><a accesskey="t" href="/wiki/%ED%86%A0%EB%A1%A0:%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94" rel="discussion" title="문서의 내용에 대한 토론 문서 [t]">토론</a></span></li> </ul> </div> <div aria-labelledby="p-variants-label" class="vectorMenu emptyPortlet" id="p-variants" role="navigation"> <input aria-labelledby="p-variants-label" class="vectorMenuCheckbox" type="checkbox"/> <h3 id="p-variants-label"> <span>변수</span> </h3> <ul class="menu"> </ul> </div> </div> <div id="right-navigation"> <div aria-labelledby="p-views-label" class="vectorTabs" id="p-views" role="navigation"> <h3 id="p-views-label">보기</h3> <ul> <li class="collapsible selected" id="ca-view"><span><a href="/wiki/%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94">읽기</a></span></li><li class="collapsible" id="ca-edit"><span><a accesskey="e" href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=edit" title="이 문서 편집하기 [e]">편집</a></span></li><li class="collapsible" id="ca-history"><span><a accesskey="h" href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=history" title="이 문서의 과거 편집 내역입니다. [h]">역사 보기</a></span></li> </ul> </div> <div aria-labelledby="p-cactions-label" class="vectorMenu emptyPortlet" id="p-cactions" role="navigation"> <input aria-labelledby="p-cactions-label" class="vectorMenuCheckbox" type="checkbox"/> <h3 id="p-cactions-label"><span>더 보기</span></h3> <ul class="menu"> </ul> </div> <div id="p-search" role="search"> <h3> <label for="searchInput">검색</label> </h3> <form action="/w/index.php" id="searchform"> <div id="simpleSearch"> <input accesskey="f" id="searchInput" name="search" placeholder="위키백과 검색" title="위키백과 검색 [f]" type="search"/><input name="title" type="hidden" value="특수:검색"/><input class="searchButton mw-fallbackSearchButton" id="mw-searchButton" name="fulltext" title="이 문자열이 포함된 문서 검색" type="submit" value="검색"/><input class="searchButton" id="searchButton" name="go" title="이 이름의 문서가 존재하면 그 문서로 바로 가기" type="submit" value="보기"/> </div> </form> </div> </div> </div> <div id="mw-panel"> <div id="p-logo" role="banner"><a class="mw-wiki-logo" href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EB%8C%80%EB%AC%B8" title="대문으로 가기"></a></div> <div aria-labelledby="p-navigation-label" class="portal" id="p-navigation" role="navigation"> <h3 id="p-navigation-label">둘러보기</h3> <div class="body"> <ul> <li id="n-mainpage-description"><a accesskey="z" href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EB%8C%80%EB%AC%B8" title="대문으로 가기 [z]">대문</a></li><li id="n-portal"><a href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90_%EB%AA%A8%EC%9E%84" title="위키백과 참여자를 위한 토론/대화 공간입니다.">사용자 모임</a></li><li id="n-currentevents"><a href="/wiki/%ED%8F%AC%ED%84%B8:%EC%9A%94%EC%A6%98_%ED%99%94%EC%A0%9C" title="최근의 소식 알아 보기">요즘 화제</a></li><li id="n-recentchanges"><a accesskey="r" href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EC%B5%9C%EA%B7%BC%EB%B0%94%EB%80%9C" title="위키의 최근 바뀐 목록 [r]">최근 바뀜</a></li><li id="n-index"><a href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EB%AA%A8%EB%93%A0%EB%AC%B8%EC%84%9C">모든 문서 보기</a></li><li id="n-randompage"><a accesskey="x" href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EC%9E%84%EC%9D%98%EB%AC%B8%EC%84%9C" title="임의 문서 불러오기 [x]">임의 문서로</a></li><li id="n-help"><a href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EB%8F%84%EC%9B%80%EB%A7%90" title="도움말">도움말</a></li><li id="n-sitesupport"><a href="//donate.wikimedia.org/wiki/Special:FundraiserRedirector?utm_source=donate&amp;utm_medium=sidebar&amp;utm_campaign=C13_ko.wikipedia.org&amp;uselang=ko" title="지원을 기다립니다">기부</a></li> </ul> </div> </div> <div aria-labelledby="p-tb-label" class="portal" id="p-tb" role="navigation"> <h3 id="p-tb-label">도구</h3> <div class="body"> <ul> <li id="t-whatlinkshere"><a accesskey="j" href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EA%B0%80%EB%A6%AC%ED%82%A4%EB%8A%94%EB%AC%B8%EC%84%9C/%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94" title="여기를 가리키는 모든 위키 문서의 목록 [j]">여기를 가리키는 문서</a></li><li id="t-recentchangeslinked"><a accesskey="k" href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EB%A7%81%ED%81%AC%EC%B5%9C%EA%B7%BC%EB%B0%94%EB%80%9C/%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94" rel="nofollow" title="이 문서에서 링크한 문서의 최근 바뀜 [k]">가리키는 글의 최근 바뀜</a></li><li id="t-upload"><a accesskey="u" href="/wiki/위키백과:파일_올리기" title="파일 올리기 [u]">파일 올리기</a></li><li id="t-specialpages"><a accesskey="q" href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%ED%8A%B9%EC%88%98%EB%AC%B8%EC%84%9C" title="모든 특수 문서의 목록 [q]">특수 문서 목록</a></li><li id="t-permalink"><a href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;oldid=21882503" title="문서의 이 판에 대한 고유링크">고유 링크</a></li><li id="t-info"><a href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=info" title="이 문서에 대한 자세한 정보">문서 정보</a></li><li id="t-wikibase"><a accesskey="g" href="https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q3407535" title="데이터 저장소에 연결된 항목을 가리키는 링크 [g]">위키데이터 항목</a></li><li id="t-cite"><a href="/w/index.php?title=%ED%8A%B9%EC%88%98:%EC%9D%B4%EB%AC%B8%EC%84%9C%EC%9D%B8%EC%9A%A9&amp;page=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;id=21882503" title="이 문서를 인용하는 방법에 대한 정보">이 문서 인용하기</a></li> </ul> </div> </div> <div aria-labelledby="p-coll-print_export-label" class="portal" id="p-coll-print_export" role="navigation"> <h3 id="p-coll-print_export-label">인쇄/내보내기</h3> <div class="body"> <ul> <li id="coll-create_a_book"><a href="/w/index.php?title=%ED%8A%B9%EC%88%98:%EC%B1%85&amp;bookcmd=book_creator&amp;referer=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94">책 만들기</a></li><li id="coll-download-as-rl"><a href="/w/index.php?title=%ED%8A%B9%EC%88%98:ElectronPdf&amp;page=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;action=show-download-screen">PDF로 다운로드</a></li><li id="t-print"><a accesskey="p" href="/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;printable=yes" title="이 문서의 인쇄용 판 [p]">인쇄용 판</a></li> </ul> </div> </div> <div aria-labelledby="p-lang-label" class="portal" id="p-lang" role="navigation"> <h3 id="p-lang-label">다른 언어</h3> <div class="body"> <ul> <li class="interlanguage-link interwiki-en"><a class="interlanguage-link-target" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Prophecy_(manga)" hreflang="en" lang="en" title="Prophecy (manga) – 영어">English</a></li><li class="interlanguage-link interwiki-fr"><a class="interlanguage-link-target" href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Prophecy_(manga)" hreflang="fr" lang="fr" title="Prophecy (manga) – 프랑스어">Français</a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ja"><a class="interlanguage-link-target" href="https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%88%E5%91%8A%E7%8A%AF" hreflang="ja" lang="ja" title="予告犯 – 일본어">日本語</a></li><li class="interlanguage-link interwiki-tl"><a class="interlanguage-link-target" href="https://tl.wikipedia.org/wiki/Prophecy_(manga)" hreflang="tl" lang="tl" title="Prophecy (manga) – 타갈로그어">Tagalog</a></li><li class="interlanguage-link interwiki-zh"><a class="interlanguage-link-target" href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%90%E5%91%8A%E7%8A%AF" hreflang="zh" lang="zh" title="預告犯 – 중국어">中文</a></li> </ul> <div class="after-portlet after-portlet-lang"><span class="wb-langlinks-edit wb-langlinks-link"><a class="wbc-editpage" href="https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q3407535#sitelinks-wikipedia" title="언어 인터위키 링크 편집">링크 편집</a></span></div> </div> </div> </div> </div> <div id="footer" role="contentinfo"> <ul id="footer-info"> <li id="footer-info-lastmod"> 이 문서는 2018년 7월 27일 (금) 06:45에 마지막으로 편집되었습니다.</li> <li id="footer-info-copyright">모든 문서는 <a href="//ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported_License">크리에이티브 커먼즈 저작자표시-동일조건변경허락 3.0</a>에 따라 사용할 수 있으며, 추가적인 조건이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 <a href="//wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use/ko">이용 약관</a>을 참고하십시오.<br/>Wikipedia®는 미국 및 다른 국가에 등록되어 있는 <a class="internal" href="http://www.wikimediafoundation.org">Wikimedia Foundation, Inc.</a> 소유의 등록 상표입니다.</li> </ul> <ul id="footer-places"> <li id="footer-places-privacy"><a class="extiw" href="https://foundation.wikimedia.org/wiki/Privacy_policy" title="wmf:Privacy policy">개인정보 정책</a></li> <li id="footer-places-about"><a href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%86%8C%EA%B0%9C" title="위키백과:소개">위키백과 소개</a></li> <li id="footer-places-disclaimer"><a href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EB%A9%B4%EC%B1%85_%EC%A1%B0%ED%95%AD" title="위키백과:면책 조항">면책 조항</a></li> <li id="footer-places-developers"><a href="https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/How_to_contribute">개발자</a></li> <li id="footer-places-cookiestatement"><a href="https://foundation.wikimedia.org/wiki/Cookie_statement">쿠키 정책</a></li> <li id="footer-places-mobileview"><a class="noprint stopMobileRedirectToggle" href="//ko.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94&amp;mobileaction=toggle_view_mobile">모바일 보기</a></li> </ul> <ul class="noprint" id="footer-icons"> <li id="footer-copyrightico"> <a href="https://wikimediafoundation.org/"><img alt="Wikimedia Foundation" height="31" src="/static/images/wikimedia-button.png" srcset="/static/images/wikimedia-button-1.5x.png 1.5x, /static/images/wikimedia-button-2x.png 2x" width="88"/></a> </li> <li id="footer-poweredbyico"> <a href="https://www.mediawiki.org/"><img alt="Powered by MediaWiki" height="31" src="/static/images/poweredby_mediawiki_88x31.png" srcset="/static/images/poweredby_mediawiki_132x47.png 1.5x, /static/images/poweredby_mediawiki_176x62.png 2x" width="88"/></a> </li> </ul> <div style="clear: both;"></div> </div> <script>(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.172","walltime":"0.218","ppvisitednodes":{"value":1366,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":36132,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":1726,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":15,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":0,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":0,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":0,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 142.761 1 -total"," 34.95% 49.896 3 틀:ISBN"," 20.39% 29.113 1 틀:Llang"," 18.88% 26.953 1 틀:연속_드라마_W"," 18.80% 26.837 2 틀:둘러보기_상자"," 12.90% 18.423 1 틀:넘겨주기의_분류"," 12.76% 18.214 3 틀:Catalog_lookup_link"," 12.14% 17.336 3 틀:언어링크"," 10.22% 14.588 3 틀:Error-small"," 8.91% 12.715 6 틀:언어_이름"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.028","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":1450612,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1330","timestamp":"20190628062641","ttl":2592000,"transientcontent":false}}});});</script> <script type="application/ld+json">{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"Article","name":"\uc608\uace0\ubc94","url":"https:\/\/ko.wikipedia.org\/wiki\/%EC%98%88%EA%B3%A0%EB%B2%94","sameAs":"http:\/\/www.wikidata.org\/entity\/Q3407535","mainEntity":"http:\/\/www.wikidata.org\/entity\/Q3407535","author":{"@type":"Organization","name":"\uc704\ud0a4\ubbf8\ub514\uc5b4 \ud504\ub85c\uc81d\ud2b8 \uae30\uc5ec\uc790"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/www.wikimedia.org\/static\/images\/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2014-08-18T02:23:47Z","dateModified":"2018-07-26T21:45:50Z"}</script> <script>(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":153,"wgHostname":"mw1333"});});</script> </body> </html>"
"36615"
"심규언"
"<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta> <title>심규언 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전</title> <link> <meta> <link> <meta> <meta> <meta> <meta> <link> <link> <link> <link> <link> <link> <link> <link> <link> <link> <link> </head> <body> <div></div> <div></div> <div> <a></a> <div></div> <div> </div> <h1>심규언</h1> <div> <div>위키백과, 우리 모두의 백과사전.</div> <div></div> <div></div> <a>둘러보기로 가기</a> <a>검색하러 가기</a> <div><div><table> <tbody><tr> <td colspan="2"> <div><div></div><span><big><big><b>심규언</b></big></big><br/><big>沈圭彦</big></span></div> </td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>대한민국의 제17·18대 강원도 <a>동해시장</a></b> </td></tr> <tr> <th><span>임기 </span> </th> <td><a>2014년</a> <a>7월 1일</a> ~ </td></tr> <tr> <th><span>전임 </span> </th> <td><a>김학기</a> </td></tr> <tr> <th><span>후임 </span> </th> <td>(현직) </td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>신상정보</b> </td></tr> <tr> <th><span>국적 </span> </th> <td><span><a><img></a></span> <a>대한민국</a> </td></tr> <tr> <th><span>출생일 </span> </th> <td>1955년 10월 1일<span>(<span>1955-10-01</span>)</span> (63세) </td></tr> <tr> <th><span>출생지 </span> </th> <td><a>대한민국</a> <a>강원도</a> <a>동해시</a> </td></tr> <tr> <th><span>본관 </span> </th> <td><a>삼척</a> </td></tr> <tr> <th><span>학력 </span> </th> <td><a>관동대학교</a> 대학원 행정학 석사 </td></tr> <tr> <th><span>경력 </span> </th> <td>제22대 강원도 동해시 부시장<br/>새누리당 지방자치행정위원 <br/><a>자유한국당</a> 대표행정자치위원 </td></tr> <tr> <th><span>정당 </span> </th> <td><a>무소속</a> </td></tr> </tbody></table> <p><b>심규언</b>(沈圭彦, 1955년 10월 1일 ~ )은 대한민국의 제17·18대 <a>강원도</a> <a>동해시장</a>이다.<sup><a>[1]</a></sup> </p> <div><input><div><h2>목차</h2><span><label></label></span></div> <ul> <li><a><span>1</span> <span>학력</span></a></li> <li><a><span>2</span> <span>경력</span></a></li> <li><a><span>3</span> <span>논란</span></a></li> <li><a><span>4</span> <span>상훈</span></a></li> <li><a><span>5</span> <span>역대 선거 결과</span></a></li> <li><a><span>6</span> <span>같이 보기</span></a></li> <li><a><span>7</span> <span>각주</span></a></li> <li><a><span>8</span> <span>외부 링크</span></a></li> </ul> </div> <h2><span></span><span>학력</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h2> <ul><li><a>북삼초등학교</a> 졸업</li> <li>~ 1971년 <a>북평중학교</a> 졸업</li> <li>~ 1974년 춘천제일고등학교 졸업</li> <li>~ 1992년 <a>한국방송통신대학교</a> 법학과 학사</li> <li>~ 2008년 <a>관동대학교</a> 경영행정대학원 행정학 석사</li></ul> <h2><span></span><span>경력</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h2> <ul><li>1981년 4월 : 행정7급 공채</li> <li>1995년 8월 : 사무관 승진</li> <li><a>동해시</a> 문화공보실 실장</li> <li><a>동해시</a> 환경보호과 과장</li> <li><a>동해시</a> 북삼동장</li> <li><a>동해시</a> 금강산관광지원사업소 소장</li> <li><a>동해시</a> 사회복지과 과장</li> <li><a>동해시</a> 세무과 과장</li> <li><a>동해시</a> 회계과 과장</li> <li><a>동해시</a> 기획예산담당관</li> <li><a>동해시</a> 행정지원과 과장</li> <li><a>동해시</a> 기획감사담당관</li> <li><a>동해시</a> 자치행정과 과장</li> <li><a>동해시</a> 행정지원국 국장</li> <li>2008년 7월 : 서기관 승진, <a>동해시</a> 자치행정국 국장</li> <li>2011년 7월 ~ 2012년 5월 : 제22대 강원도 동해시 부시장</li> <li>2012년 5월 ~ 2014년 2월 : <a>동해시</a> 시장권한대행</li> <li><a>새누리당</a> 지방자치행정위원</li> <li>2014년 7월 ~ : 제17·18대 강원도 <a>동해시장</a></li> <li><a>자유한국당</a> 대표행정자치위원</li> <li>강원발전연구원 이사</li></ul> <h2><span></span><span>논란</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h2> <p>시장 재임 기간 시에서 추진하는 사업이 개인의 업적인 것처럼 하여 홍보 동영상을 수차례 개인 SNS에 게재한 혐의(공직선거법 위반)로 기소되었다. 2019년 2월 14일 춘천지법 강릉지원에서 열린 1심에서 공직선거법 위반 혐의에 대해 벌금 70만 원을 선고받았다. 2019년 5월 29일 서울고법 춘천재판부에서 열린 2심에서 공직선거법 위반 혐의에 대해 무죄를 선고받았다. </p> <h2><span></span><span>상훈</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h2> <ul><li>1999년 보건복지부장관 표창</li> <li>2005년 국무총리 표창</li> <li>2010년 민주평화통일자문회의 대통령 표창</li></ul> <h2><span></span><span>역대 선거 결과</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h2> <table> <tbody><tr> <th>선거 </th> <th>대수 </th> <th>직책 </th> <th>선거구 </th> <th>정당 </th> <th>득표수 </th> <th>득표율 </th> <th>순위 </th> <th>당락 </th> <th>비고 </th></tr> <tr> <td><a>지방 선거</a> </td> <td>17대 </td> <td><a>시장</a> </td> <td><a>강원 동해시</a> </td> <td><a>새누리당</a> </td> <td>20,890 표 </td> <td> <table> <tbody><tr> <td><div></div> </td> <td><small><i>47.52%</i></small> </td></tr></tbody></table> </td> <td>1위 </td> <td><a><img></a> </td> <td><a>초선</a>, 민선 6기 </td></tr> <tr> <td><a>지방 선거</a> </td> <td>18대 </td> <td><a>시장</a> </td> <td><a>강원 동해시</a> </td> <td><a>무소속</a> </td> <td>19,565 표 </td> <td> <table> <tbody><tr> <td><div></div> </td> <td><small><i>42.7%</i></small> </td></tr></tbody></table> </td> <td>1위 </td> <td><a><img></a> </td> <td><a>재선</a>,민선 7기 </td></tr></tbody></table> <h2><span></span><span>같이 보기</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h2> <div> <table><tbody><tr> <td> <ul><li><a>심대평</a></li> <li><a>심완구</a></li> <li><a>심우영</a></li> <li><a>심재홍</a></li> <li><a>심상대</a></li> <li><a>심재민</a></li> <li><a>심재덕</a></li> <li><a>심의조</a></li></ul> <p> </p> </td> <td> <ul><li><a>심춘택</a></li> <li><a>심헌구</a></li> <li><a>심재국</a></li> <li><a>심민</a></li> <li><a>심기섭</a></li> <li><a>심영목</a></li> <li><a>심성택</a></li></ul> <p> </p> </td></tr></tbody></table></div> <h2><span></span><span>각주</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h2> <div> <div><ol> <li><span><a>↑</a></span> <span><cite><a>“동해시장에 새누리당 심규언 당선”</a>. 《강원일보》. 2014년 6월 5일.</cite><span><span> </span></span></span> </li> </ol></div></div> <h2><span></span><span>외부 링크</span><span><span>[</span><a>편집</a><span>]</span></span></h2> <ul><li><a>심규언 블로그</a></li></ul> <table> <tbody><tr> <td>전임<br/><b><a>김학기</a></b> </td> <td>제17·18대 <a>강원도 동해시장</a> (민선)<br/><a>2014년</a> <a>7월 1일</a> ~ </td> <td>후임<br/><b>(현직)</b> </td></tr></tbody></table> </div><noscript><img></noscript></div> <div>원본 주소 "<a>https://ko.wikipedia.org/w/index.php?title=심규언&amp;oldid=24317819</a>"</div> <div><div><a>분류</a>: <ul><li><a>1955년 태어남</a></li><li><a>살아있는 사람</a></li><li><a>삼척 심씨</a></li><li><a>동해시 출신</a></li><li><a>북삼초등학교 (강원) 동문</a></li><li><a>북평중학교 (강원) 동문</a></li><li><a>춘천제일고등학교 동문</a></li><li><a>한국방송통신대학교 동문</a></li><li><a>관동대학교 동문</a></li><li><a>대한민국의 공무원</a></li><li><a>대한민국의 지방자치단체장</a></li><li><a>동해시장</a></li><li><a>자유한국당의 정치인</a></li></ul></div></div> <div></div> </div> </div> <div> <h2>둘러보기 메뉴</h2> <div> <div> <h3>개인 도구</h3> <ul> <li>로그인하지 않음</li><li><a>토론</a></li><li><a>기여</a></li><li><a>계정 만들기</a></li><li><a>로그인</a></li> </ul> </div> <div> <div> <h3>이름공간</h3> <ul> <li><span><a>문서</a></span></li><li><span><a>토론</a></span></li> </ul> </div> <div> <input> <h3> <span>변수</span> </h3> <ul> </ul> </div> </div> <div> <div> <h3>보기</h3> <ul> <li><span><a>읽기</a></span></li><li><span><a>편집</a></span></li><li><span><a>역사 보기</a></span></li> </ul> </div> <div> <input> <h3><span>더 보기</span></h3> <ul> </ul> </div> <div> <h3> <label>검색</label> </h3> <form> <div> <input><input><input><input> </div> </form> </div> </div> </div> <div> <div><a></a></div> <div> <h3>둘러보기</h3> <div> <ul> <li><a>대문</a></li><li><a>사용자 모임</a></li><li><a>요즘 화제</a></li><li><a>최근 바뀜</a></li><li><a>모든 문서 보기</a></li><li><a>임의 문서로</a></li><li><a>도움말</a></li><li><a>기부</a></li> </ul> </div> </div> <div> <h3>도구</h3> <div> <ul> <li><a>여기를 가리키는 문서</a></li><li><a>가리키는 글의 최근 바뀜</a></li><li><a>파일 올리기</a></li><li><a>특수 문서 목록</a></li><li><a>고유 링크</a></li><li><a>문서 정보</a></li><li><a>위키데이터 항목</a></li><li><a>이 문서 인용하기</a></li> </ul> </div> </div> <div> <h3>인쇄/내보내기</h3> <div> <ul> <li><a>책 만들기</a></li><li><a>PDF로 다운로드</a></li><li><a>인쇄용 판</a></li> </ul> </div> </div> <div> <h3>다른 언어</h3> <div> <ul> </ul> <div><span><a>링크 추가</a></span></div> </div> </div> </div> </div> <div> <ul> <li> 이 문서는 2019년 5월 29일 (수) 16:16에 마지막으로 편집되었습니다.</li> <li>모든 문서는 <a>크리에이티브 커먼즈 저작자표시-동일조건변경허락 3.0</a>에 따라 사용할 수 있으며, 추가적인 조건이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 <a>이용 약관</a>을 참고하십시오.<br/>Wikipedia®는 미국 및 다른 국가에 등록되어 있는 <a>Wikimedia Foundation, Inc.</a> 소유의 등록 상표입니다.</li> </ul> <ul> <li><a>개인정보 정책</a></li> <li><a>위키백과 소개</a></li> <li><a>면책 조항</a></li> <li><a>개발자</a></li> <li><a>쿠키 정책</a></li> <li><a>모바일 보기</a></li> </ul> <ul> <li> <a><img></a> </li> <li> <a><img></a> </li> </ul> <div></div> </div> </body> </html>"
"심규언은 17대 지방 선거에서 몇 표를 득표하였는가?"
{ "text": "20,890 표", "answer_start": 3873, "html_answer_start": 16093 }
"https://ko.wikipedia.org/wiki/심규언"
"<!DOCTYPE html> <html class="client-nojs" dir="ltr" lang="ko"> <head> <meta charset="utf-8"/> <title>심규언 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전</title> <script>document.documentElement.className=document.documentElement.className.replace(/(^|\s)client-nojs(\s|$)/,"$1client-js$2");RLCONF={"wgCanonicalNamespace":"","wgCanonicalSpecialPageName":!1,"wgNamespaceNumber":0,"wgPageName":"심규언","wgTitle":"심규언","wgCurRevisionId":24317819,"wgRevisionId":24317819,"wgArticleId":1619142,"wgIsArticle":!0,"wgIsRedirect":!1,"wgAction":"view","wgUserName":null,"wgUserGroups":["*"],"wgCategories":["1955년 태어남","살아있는 사람","삼척 심씨","동해시 출신","북삼초등학교 (강원) 동문","북평중학교 (강원) 동문","춘천제일고등학교 동문","한국방송통신대학교 동문","관동대학교 동문","대한민국의 공무원","대한민국의 지방자치단체장","동해시장","자유한국당의 정치인"],"wgBreakFrames":!1,"wgPageContentLanguage":"ko","wgPageContentModel":"wikitext","wgSeparatorTransformTable":["",""],"wgDigitTransformTable":["",""],"wgDefaultDateFormat":"ko","wgMonthNames":["" ,"1월","2월","3월","4월","5월","6월","7월","8월","9월","10월","11월","12월"],"wgMonthNamesShort":["","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"],"wgRelevantPageName":"심규언","wgRelevantArticleId":1619142,"wgRequestId":"XRp@dwpAICkAABvrzSYAAACT","wgCSPNonce":!1,"wgIsProbablyEditable":!0,"wgRelevantPageIsProbablyEditable":!0,"wgRestrictionEdit":[],"wgRestrictionMove":[],"wgMediaViewerOnClick":!0,"wgMediaViewerEnabledByDefault":!0,"wgPopupsReferencePreviews":!1,"wgPopupsConflictsWithNavPopupGadget":!1,"wgVisualEditor":{"pageLanguageCode":"ko","pageLanguageDir":"ltr","pageVariantFallbacks":"ko"},"wgMFDisplayWikibaseDescriptions":{"search":!0,"nearby":!0,"watchlist":!0,"tagline":!0},"wgWMESchemaEditAttemptStepOversample":!1,"wgPoweredByHHVM":!0,"wgULSCurrentAutonym":"한국어","wgNoticeProject":"wikipedia","wgWikibaseItemId":"Q27952812","wgCentralAuthMobileDomain":!1,"wgEditSubmitButtonLabelPublish":!0};RLSTATE={ "ext.globalCssJs.user.styles":"ready","ext.globalCssJs.site.styles":"ready","site.styles":"ready","noscript":"ready","user.styles":"ready","ext.globalCssJs.user":"ready","ext.globalCssJs.site":"ready","user":"ready","user.options":"loading","user.tokens":"loading","ext.cite.styles":"ready","mediawiki.legacy.shared":"ready","mediawiki.legacy.commonPrint":"ready","mediawiki.toc.styles":"ready","wikibase.client.init":"ready","ext.visualEditor.desktopArticleTarget.noscript":"ready","ext.uls.interlanguage":"ready","ext.wikimediaBadges":"ready","ext.3d.styles":"ready","mediawiki.skinning.interface":"ready","skins.vector.styles":"ready"};RLPAGEMODULES=["ext.cite.ux-enhancements","site","mediawiki.page.startup","mediawiki.page.ready","mediawiki.toc","mediawiki.searchSuggest","ext.gadget.directcommons","ext.gadget.ReferenceTooltips","ext.gadget.refToolbar","ext.gadget.siteNotice","ext.centralauth.centralautologin","mmv.head","mmv.bootstrap.autostart","ext.popups", "ext.visualEditor.desktopArticleTarget.init","ext.visualEditor.targetLoader","ext.eventLogging","ext.wikimediaEvents","ext.navigationTiming","ext.uls.compactlinks","ext.uls.interface","ext.centralNotice.geoIP","ext.centralNotice.startUp","skins.vector.js"];</script> <script>(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.loader.implement("user.options@0750cxc",function($,jQuery,require,module){/*@nomin*/mw.user.options.set({"variant":"ko"}); });mw.loader.implement("user.tokens@0tffind",function($,jQuery,require,module){/*@nomin*/mw.user.tokens.set({"editToken":"+\\","patrolToken":"+\\","watchToken":"+\\","csrfToken":"+\\"}); });});</script> <link href="/w/load.php?lang=ko&amp;modules=ext.3d.styles%7Cext.cite.styles%7Cext.uls.interlanguage%7Cext.visualEditor.desktopArticleTarget.noscript%7Cext.wikimediaBadges%7Cmediawiki.legacy.commonPrint%2Cshared%7Cmediawiki.skinning.interface%7Cmediawiki.toc.styles%7Cskins.vector.styles%7Cwikibase.client.init&amp;only=styles&amp;skin=vector" rel="stylesheet"/> <script async="" src="/w/load.php?lang=ko&amp;modules=startup&amp;only=scripts&amp;raw=1&amp;skin=vector"></script> <meta content="" name="ResourceLoaderDynamicStyles"/> <link href="/w/load.php?lang=ko&amp;modules=site.styles&amp;only=styles&amp;skin=vector" rel="stylesheet"/> <meta content="MediaWiki 1.34.0-wmf.11" name="generator"/> <meta content="origin" name="referrer"/> <meta content="origin-when-crossorigin" name="referrer"/> <meta content="origin-when-cross-origin" name="referrer"/> <link href="android-app://org.wikipedia/http/ko.m.wikipedia.org/wiki/%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8" rel="alternate"/> <link href="/w/index.php?title=%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8&amp;action=edit" rel="alternate" title="편집" type="application/x-wiki"/> <link href="/w/index.php?title=%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8&amp;action=edit" rel="edit" title="편집"/> <link href="/static/apple-touch/wikipedia.png" rel="apple-touch-icon"/> <link href="/static/favicon/wikipedia.ico" rel="shortcut icon"/> <link href="/w/opensearch_desc.php" rel="search" title="위키백과 (ko)" type="application/opensearchdescription+xml"/> <link href="//ko.wikipedia.org/w/api.php?action=rsd" rel="EditURI" type="application/rsd+xml"/> <link href="//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" rel="license"/> <link href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8" rel="canonical"/> <link href="//login.wikimedia.org" rel="dns-prefetch"/> <link href="//meta.wikimedia.org" rel="dns-prefetch"/> <!--[if lt IE 9]><script src="/w/load.php?modules=html5shiv&amp;only=scripts&amp;raw=1&amp;sync=1"></script><![endif]--> </head> <body class="mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject mw-editable page-심규언 rootpage-심규언 skin-vector action-view"> <div class="noprint" id="mw-page-base"></div> <div class="noprint" id="mw-head-base"></div> <div class="mw-body" id="content" role="main"> <a id="top"></a> <div class="mw-body-content" id="siteNotice"><!-- CentralNotice --></div> <div class="mw-indicators mw-body-content"> </div> <h1 class="firstHeading" id="firstHeading" lang="ko">심규언</h1> <div class="mw-body-content" id="bodyContent"> <div class="noprint" id="siteSub">위키백과, 우리 모두의 백과사전.</div> <div id="contentSub"></div> <div id="jump-to-nav"></div> <a class="mw-jump-link" href="#mw-head">둘러보기로 가기</a> <a class="mw-jump-link" href="#p-search">검색하러 가기</a> <div class="mw-content-ltr" dir="ltr" id="mw-content-text" lang="ko"><div class="mw-parser-output"><table class="infobox" style="width:25em;"> <tbody><tr> <td colspan="2"> <div style="position:relative; width:100%; height:50px; display:table;"><div style="position:absolute; bottom:0px; right:0;"></div><span style="position:relative; width:100%; display:table-cell; vertical-align:middle; text-align:center;"><big><big><b>심규언</b></big></big><br/><big>沈圭彦</big></span></div> </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; vertical-align:middle; background: #D2D2FF;"><b>대한민국의 제17·18대 강원도 <a href="/wiki/%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C" title="동해시">동해시장</a></b> </td></tr> <tr> <th style="text-align: left;"><span class="nowrap">임기 </span> </th> <td><a href="/wiki/2014%EB%85%84" title="2014년">2014년</a> <a href="/wiki/7%EC%9B%94_1%EC%9D%BC" title="7월 1일">7월 1일</a> ~ </td></tr> <tr> <th style="text-align: left;"><span class="nowrap">전임 </span> </th> <td><a class="new" href="/w/index.php?title=%EA%B9%80%ED%95%99%EA%B8%B0&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="김학기 (없는 문서)">김학기</a> </td></tr> <tr> <th style="text-align: left;"><span class="nowrap">후임 </span> </th> <td>(현직) </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; vertical-align:middle; background: #D2D2FF;"><b>신상정보</b> </td></tr> <tr> <th style="text-align: left;"><span class="nowrap">국적 </span> </th> <td><span class="flagicon"><a class="image" href="/wiki/%ED%8C%8C%EC%9D%BC:Flag_of_South_Korea.svg"><img alt="대한민국의 기" class="thumbborder" data-file-height="600" data-file-width="900" decoding="async" height="15" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Flag_of_South_Korea.svg/22px-Flag_of_South_Korea.svg.png" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Flag_of_South_Korea.svg/33px-Flag_of_South_Korea.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Flag_of_South_Korea.svg/44px-Flag_of_South_Korea.svg.png 2x" width="22"/></a></span> <a href="/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD" title="대한민국">대한민국</a> </td></tr> <tr> <th style="text-align: left;"><span class="nowrap">출생일 </span> </th> <td>1955년 10월 1일<span style="display:none">(<span class="bday">1955-10-01</span>)</span> (63세) </td></tr> <tr> <th style="text-align: left;"><span class="nowrap">출생지 </span> </th> <td><a href="/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD" title="대한민국">대한민국</a> <a href="/wiki/%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8F%84_(%EB%82%A8)" title="강원도 (남)">강원도</a> <a href="/wiki/%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C" title="동해시">동해시</a> </td></tr> <tr> <th style="text-align: left;"><span class="nowrap">본관 </span> </th> <td><a href="/wiki/%EC%82%BC%EC%B2%99_%EC%8B%AC%EC%94%A8" title="삼척 심씨">삼척</a> </td></tr> <tr> <th style="text-align: left;"><span class="nowrap">학력 </span> </th> <td><a class="mw-redirect" href="/wiki/%EA%B4%80%EB%8F%99%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90" title="관동대학교">관동대학교</a> 대학원 행정학 석사 </td></tr> <tr> <th style="text-align: left;"><span class="nowrap">경력 </span> </th> <td>제22대 강원도 동해시 부시장<br/>새누리당 지방자치행정위원 <br/><a href="/wiki/%EC%9E%90%EC%9C%A0%ED%95%9C%EA%B5%AD%EB%8B%B9" title="자유한국당">자유한국당</a> 대표행정자치위원 </td></tr> <tr> <th style="text-align: left;"><span class="nowrap">정당 </span> </th> <td><a href="/wiki/%EB%AC%B4%EC%86%8C%EC%86%8D" title="무소속">무소속</a> </td></tr> </tbody></table> <p><b>심규언</b>(沈圭彦, 1955년 10월 1일 ~ )은 대한민국의 제17·18대 <a href="/wiki/%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8F%84_(%EB%82%A8)" title="강원도 (남)">강원도</a> <a href="/wiki/%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C" title="동해시">동해시장</a>이다.<sup class="reference" id="cite_ref-1"><a href="#cite_note-1">[1]</a></sup> </p> <div class="toc" id="toc"><input class="toctogglecheckbox" id="toctogglecheckbox" role="button" style="display:none" type="checkbox"/><div class="toctitle" dir="ltr" lang="ko"><h2>목차</h2><span class="toctogglespan"><label class="toctogglelabel" for="toctogglecheckbox"></label></span></div> <ul> <li class="toclevel-1 tocsection-1"><a href="#학력"><span class="tocnumber">1</span> <span class="toctext">학력</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-2"><a href="#경력"><span class="tocnumber">2</span> <span class="toctext">경력</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-3"><a href="#논란"><span class="tocnumber">3</span> <span class="toctext">논란</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-4"><a href="#상훈"><span class="tocnumber">4</span> <span class="toctext">상훈</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-5"><a href="#역대_선거_결과"><span class="tocnumber">5</span> <span class="toctext">역대 선거 결과</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-6"><a href="#같이_보기"><span class="tocnumber">6</span> <span class="toctext">같이 보기</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-7"><a href="#각주"><span class="tocnumber">7</span> <span class="toctext">각주</span></a></li> <li class="toclevel-1 tocsection-8"><a href="#외부_링크"><span class="tocnumber">8</span> <span class="toctext">외부 링크</span></a></li> </ul> </div> <h2><span id=".ED.95.99.EB.A0.A5"></span><span class="mw-headline" id="학력">학력</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8&amp;action=edit&amp;section=1" title="부분 편집: 학력">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2> <ul><li><a class="mw-disambig" href="/wiki/%EB%B6%81%EC%82%BC%EC%B4%88%EB%93%B1%ED%95%99%EA%B5%90" title="북삼초등학교">북삼초등학교</a> 졸업</li> <li>~ 1971년 <a class="mw-disambig" href="/wiki/%EB%B6%81%ED%8F%89%EC%A4%91%ED%95%99%EA%B5%90" title="북평중학교">북평중학교</a> 졸업</li> <li>~ 1974년 춘천제일고등학교 졸업</li> <li>~ 1992년 <a href="/wiki/%ED%95%9C%EA%B5%AD%EB%B0%A9%EC%86%A1%ED%86%B5%EC%8B%A0%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90" title="한국방송통신대학교">한국방송통신대학교</a> 법학과 학사</li> <li>~ 2008년 <a class="mw-redirect" href="/wiki/%EA%B4%80%EB%8F%99%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90" title="관동대학교">관동대학교</a> 경영행정대학원 행정학 석사</li></ul> <h2><span id=".EA.B2.BD.EB.A0.A5"></span><span class="mw-headline" id="경력">경력</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8&amp;action=edit&amp;section=2" title="부분 편집: 경력">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2> <ul><li>1981년 4월 : 행정7급 공채</li> <li>1995년 8월 : 사무관 승진</li> <li><a href="/wiki/%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C" title="동해시">동해시</a> 문화공보실 실장</li> <li><a href="/wiki/%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C" title="동해시">동해시</a> 환경보호과 과장</li> <li><a href="/wiki/%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C" title="동해시">동해시</a> 북삼동장</li> <li><a href="/wiki/%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C" title="동해시">동해시</a> 금강산관광지원사업소 소장</li> <li><a href="/wiki/%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C" title="동해시">동해시</a> 사회복지과 과장</li> <li><a href="/wiki/%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C" title="동해시">동해시</a> 세무과 과장</li> <li><a href="/wiki/%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C" title="동해시">동해시</a> 회계과 과장</li> <li><a href="/wiki/%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C" title="동해시">동해시</a> 기획예산담당관</li> <li><a href="/wiki/%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C" title="동해시">동해시</a> 행정지원과 과장</li> <li><a href="/wiki/%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C" title="동해시">동해시</a> 기획감사담당관</li> <li><a href="/wiki/%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C" title="동해시">동해시</a> 자치행정과 과장</li> <li><a href="/wiki/%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C" title="동해시">동해시</a> 행정지원국 국장</li> <li>2008년 7월 : 서기관 승진, <a href="/wiki/%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C" title="동해시">동해시</a> 자치행정국 국장</li> <li>2011년 7월 ~ 2012년 5월 : 제22대 강원도 동해시 부시장</li> <li>2012년 5월 ~ 2014년 2월 : <a href="/wiki/%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C" title="동해시">동해시</a> 시장권한대행</li> <li><a class="mw-redirect" href="/wiki/%EC%83%88%EB%88%84%EB%A6%AC%EB%8B%B9" title="새누리당">새누리당</a> 지방자치행정위원</li> <li>2014년 7월 ~ : 제17·18대 강원도 <a href="/wiki/%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C" title="동해시">동해시장</a></li> <li><a href="/wiki/%EC%9E%90%EC%9C%A0%ED%95%9C%EA%B5%AD%EB%8B%B9" title="자유한국당">자유한국당</a> 대표행정자치위원</li> <li>강원발전연구원 이사</li></ul> <h2><span id=".EB.85.BC.EB.9E.80"></span><span class="mw-headline" id="논란">논란</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8&amp;action=edit&amp;section=3" title="부분 편집: 논란">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2> <p>시장 재임 기간 시에서 추진하는 사업이 개인의 업적인 것처럼 하여 홍보 동영상을 수차례 개인 SNS에 게재한 혐의(공직선거법 위반)로 기소되었다. 2019년 2월 14일 춘천지법 강릉지원에서 열린 1심에서 공직선거법 위반 혐의에 대해 벌금 70만 원을 선고받았다. 2019년 5월 29일 서울고법 춘천재판부에서 열린 2심에서 공직선거법 위반 혐의에 대해 무죄를 선고받았다. </p> <h2><span id=".EC.83.81.ED.9B.88"></span><span class="mw-headline" id="상훈">상훈</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8&amp;action=edit&amp;section=4" title="부분 편집: 상훈">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2> <ul><li>1999년 보건복지부장관 표창</li> <li>2005년 국무총리 표창</li> <li>2010년 민주평화통일자문회의 대통령 표창</li></ul> <h2><span id=".EC.97.AD.EB.8C.80_.EC.84.A0.EA.B1.B0_.EA.B2.B0.EA.B3.BC"></span><span class="mw-headline" id="역대_선거_결과">역대 선거 결과</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8&amp;action=edit&amp;section=5" title="부분 편집: 역대 선거 결과">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2> <table class="wikitable"> <tbody><tr> <th>선거 </th> <th>대수 </th> <th>직책 </th> <th>선거구 </th> <th>정당 </th> <th>득표수 </th> <th>득표율 </th> <th>순위 </th> <th>당락 </th> <th>비고 </th></tr> <tr> <td align="center" bgcolor="CCFFCC"><a class="mw-redirect" href="/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD_%EC%A0%9C6%ED%9A%8C_%EC%A7%80%EB%B0%A9_%EC%84%A0%EA%B1%B0" title="대한민국 제6회 지방 선거">지방 선거</a> </td> <td align="center" bgcolor="CCFFCC">17대 </td> <td align="center" bgcolor="CCFFCC"><a href="/wiki/%EC%A7%80%EB%B0%A9_%EA%B4%80%EC%B2%AD" title="지방 관청">시장</a> </td> <td align="center" bgcolor="CCFFCC"><a href="/wiki/%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C" title="동해시">강원 동해시</a> </td> <td align="center" bgcolor="CCFFCC"><a class="mw-redirect" href="/wiki/%EC%83%88%EB%88%84%EB%A6%AC%EB%8B%B9" title="새누리당">새누리당</a> </td> <td align="right" bgcolor="CCFFCC">20,890 표 </td> <td align="left" bgcolor="CCFFCC"> <table style="width:150; height:3px;"> <tbody><tr> <td align="left" style="width: 28.512%; height:3px;"><div style="background-color:#C8161E;width:47px;height:6px;"></div> </td> <td style="font-weight:bold;"><small><i>47.52%</i></small> </td></tr></tbody></table> </td> <td align="center" bgcolor="CCFFCC">1위 </td> <td align="center" bgcolor="CCFFCC"><a class="image" href="/wiki/%ED%8C%8C%EC%9D%BC:%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8B%B9%EC%84%A0.png"><img alt="강원당선.png" data-file-height="200" data-file-width="200" decoding="async" height="20" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/0/00/%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8B%B9%EC%84%A0.png/20px-%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8B%B9%EC%84%A0.png" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/0/00/%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8B%B9%EC%84%A0.png/30px-%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8B%B9%EC%84%A0.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/0/00/%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8B%B9%EC%84%A0.png/40px-%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8B%B9%EC%84%A0.png 2x" width="20"/></a> </td> <td align="center" bgcolor="CCFFCC"><a class="mw-redirect" href="/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD_%EC%A0%9C6%ED%9A%8C_%EC%A7%80%EB%B0%A9_%EC%84%A0%EA%B1%B0_%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8F%84#기초자치단체장" title="대한민국 제6회 지방 선거 강원도">초선</a>, 민선 6기 </td></tr> <tr> <td align="center" bgcolor="CCFFCC"><a class="mw-redirect" href="/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD_%EC%A0%9C7%ED%9A%8C_%EC%A7%80%EB%B0%A9_%EC%84%A0%EA%B1%B0" title="대한민국 제7회 지방 선거">지방 선거</a> </td> <td align="center" bgcolor="CCFFCC">18대 </td> <td align="center" bgcolor="CCFFCC"><a href="/wiki/%EC%A7%80%EB%B0%A9_%EA%B4%80%EC%B2%AD" title="지방 관청">시장</a> </td> <td align="center" bgcolor="CCFFCC"><a href="/wiki/%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C" title="동해시">강원 동해시</a> </td> <td align="center" bgcolor="CCFFCC"><a href="/wiki/%EB%AC%B4%EC%86%8C%EC%86%8D" title="무소속">무소속</a> </td> <td align="right" bgcolor="CCFFCC">19,565 표 </td> <td align="left" bgcolor="CCFFCC"> <table style="width:150; height:3px;"> <tbody><tr> <td align="left" style="width: 25.62%; height:3px;"><div style="background-color:#828282;width:42px;height:6px;"></div> </td> <td style="font-weight:bold;"><small><i>42.7%</i></small> </td></tr></tbody></table> </td> <td align="center" bgcolor="CCFFCC">1위 </td> <td align="center" bgcolor="CCFFCC"><a class="image" href="/wiki/%ED%8C%8C%EC%9D%BC:%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8B%B9%EC%84%A0.png"><img alt="강원당선.png" data-file-height="200" data-file-width="200" decoding="async" height="20" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/0/00/%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8B%B9%EC%84%A0.png/20px-%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8B%B9%EC%84%A0.png" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/0/00/%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8B%B9%EC%84%A0.png/30px-%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8B%B9%EC%84%A0.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/0/00/%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8B%B9%EC%84%A0.png/40px-%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8B%B9%EC%84%A0.png 2x" width="20"/></a> </td> <td align="center" bgcolor="CCFFCC"><a class="mw-redirect" href="/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD_%EC%A0%9C7%ED%9A%8C_%EC%A7%80%EB%B0%A9_%EC%84%A0%EA%B1%B0_%EA%B0%95%EC%9B%90%EB%8F%84#기초자치단체장" title="대한민국 제7회 지방 선거 강원도">재선</a>,민선 7기 </td></tr></tbody></table> <h2><span id=".EA.B0.99.EC.9D.B4_.EB.B3.B4.EA.B8.B0"></span><span class="mw-headline" id="같이_보기">같이 보기</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8&amp;action=edit&amp;section=6" title="부분 편집: 같이 보기">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2> <div> <table class="multicol" role="presentation" style="border-collapse: collapse; padding: 0; border: 0; background:transparent; width:100%;"><tbody><tr> <td style="width:50%; text-align:left; vertical-align:top;"> <ul><li><a href="/wiki/%EC%8B%AC%EB%8C%80%ED%8F%89" title="심대평">심대평</a></li> <li><a href="/wiki/%EC%8B%AC%EC%99%84%EA%B5%AC" title="심완구">심완구</a></li> <li><a href="/wiki/%EC%8B%AC%EC%9A%B0%EC%98%81" title="심우영">심우영</a></li> <li><a href="/wiki/%EC%8B%AC%EC%9E%AC%ED%99%8D" title="심재홍">심재홍</a></li> <li><a href="/wiki/%EC%8B%AC%EC%83%81%EB%8C%80_(1908%EB%85%84)" title="심상대 (1908년)">심상대</a></li> <li><a href="/wiki/%EC%8B%AC%EC%9E%AC%EB%AF%BC_(1953%EB%85%84)" title="심재민 (1953년)">심재민</a></li> <li><a href="/wiki/%EC%8B%AC%EC%9E%AC%EB%8D%95" title="심재덕">심재덕</a></li> <li><a href="/wiki/%EC%8B%AC%EC%9D%98%EC%A1%B0" title="심의조">심의조</a></li></ul> <p> </p> </td> <td style="width:50%; text-align:left; vertical-align:top;"> <ul><li><a href="/wiki/%EC%8B%AC%EC%B6%98%ED%83%9D" title="심춘택">심춘택</a></li> <li><a href="/wiki/%EC%8B%AC%ED%97%8C%EA%B5%AC" title="심헌구">심헌구</a></li> <li><a href="/wiki/%EC%8B%AC%EC%9E%AC%EA%B5%AD" title="심재국">심재국</a></li> <li><a href="/wiki/%EC%8B%AC%EB%AF%BC_(1947%EB%85%84)" title="심민 (1947년)">심민</a></li> <li><a href="/wiki/%EC%8B%AC%EA%B8%B0%EC%84%AD" title="심기섭">심기섭</a></li> <li><a href="/wiki/%EC%8B%AC%EC%98%81%EB%AA%A9" title="심영목">심영목</a></li> <li><a href="/wiki/%EC%8B%AC%EC%84%B1%ED%83%9D" title="심성택">심성택</a></li></ul> <p> </p> </td></tr></tbody></table></div> <h2><span id=".EA.B0.81.EC.A3.BC"></span><span class="mw-headline" id="각주">각주</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8&amp;action=edit&amp;section=7" title="부분 편집: 각주">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2> <div class="reflist" style="list-style-type: decimal;"> <div class="mw-references-wrap"><ol class="references"> <li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite class="citation news"><a class="external text" href="http://www.gwnews.org/news/articleView.html?idxno=52377" rel="nofollow">“동해시장에 새누리당 심규언 당선”</a>. 《강원일보》. 2014년 6월 5일.</cite><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fko.wikipedia.org%3A%EC%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8&amp;rft.atitle=%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%9C%EC%9E%A5%EC%97%90+%EC%83%88%EB%88%84%EB%A6%AC%EB%B9+%EC%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8+%EB%B9%EC%84%A0&amp;rft.date=2014-06-05&amp;rft.genre=article&amp;rft.jtitle=%EA%B0%95%EC%9B%90%EC%9D%BC%EB%B3%B4&amp;rft_id=http%3A%2F%2Fwww.gwnews.org%2Fnews%2FarticleView.html%3Fidxno%3D52377&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"><span style="display:none;"> </span></span></span> </li> </ol></div></div> <h2><span id=".EC.99.B8.EB.B6.80_.EB.A7.81.ED.81.AC"></span><span class="mw-headline" id="외부_링크">외부 링크</span><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8&amp;action=edit&amp;section=8" title="부분 편집: 외부 링크">편집</a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></h2> <ul><li><a class="external text" href="https://blog.naver.com/donghaesim" rel="nofollow">심규언 블로그</a></li></ul> <table align="center" style="width:80%; border-collapse:collapse; border-top:0.2em solid #aaaaaa; border-bottom:0.2em solid #aaaaaa; clear:both; margin: 0.3em auto; background:#F9F9F9; text-align: center; line-height:1.5em;"> <tbody><tr style="font-size: 85%;"> <td style="width:25%;">전임<br/><b><a class="new" href="/w/index.php?title=%EA%B9%80%ED%95%99%EA%B8%B0&amp;action=edit&amp;redlink=1" title="김학기 (없는 문서)">김학기</a></b> </td> <td style="width:50%;">제17·18대 <a href="/wiki/%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C" title="동해시">강원도 동해시장</a> (민선)<br/><a href="/wiki/2014%EB%85%84" title="2014년">2014년</a> <a href="/wiki/7%EC%9B%94_1%EC%9D%BC" title="7월 1일">7월 1일</a> ~ </td> <td style="width:25%;">후임<br/><b>(현직)</b> </td></tr></tbody></table> <!-- NewPP limit report Parsed by mw1320 Cached time: 20190701214319 Cache expiry: 3600 Dynamic content: true Complications: [] CPU time usage: 0.200 seconds Real time usage: 0.281 seconds Preprocessor visited node count: 2835/1000000 Preprocessor generated node count: 0/1500000 Post‐expand include size: 13213/2097152 bytes Template argument size: 4500/2097152 bytes Highest expansion depth: 12/40 Expensive parser function count: 0/500 Unstrip recursion depth: 0/20 Unstrip post‐expand size: 1064/5000000 bytes Number of Wikibase entities loaded: 1/400 Lua time usage: 0.025/10.000 seconds Lua memory usage: 1.36 MB/50 MB --> <!-- Transclusion expansion time report (%,ms,calls,template) 100.00% 246.815 1 -total 42.58% 105.096 1 틀:공직자_정보 27.80% 68.621 1 틀:각주 23.53% 58.079 1 틀:뉴스_인용 17.81% 43.953 2 틀:선거기록/KR/개인 15.18% 37.471 51 틀:정보상자_칸 9.40% 23.199 4 틀:정당색/대한민국 5.18% 12.777 1 틀:KOR 4.63% 11.436 1 틀:출생일과_만나이 4.22% 10.420 1 틀:Wikidata_image --> <!-- Saved in parser cache with key kowiki:pcache:idhash:1619142-0!canonical and timestamp 20190701214319 and revision id 24317819 --> </div><noscript><img alt="" height="1" src="//ko.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" style="border: none; position: absolute;" title="" width="1"/></noscript></div> <div class="printfooter">원본 주소 "<a dir="ltr" href="https://ko.wikipedia.org/w/index.php?title=심규언&amp;oldid=24317819">https://ko.wikipedia.org/w/index.php?title=심규언&amp;oldid=24317819</a>"</div> <div class="catlinks" data-mw="interface" id="catlinks"><div class="mw-normal-catlinks" id="mw-normal-catlinks"><a href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EB%B6%84%EB%A5%98" title="특수:분류">분류</a>: <ul><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:1955%EB%85%84_%ED%83%9C%EC%96%B4%EB%82%A8" title="분류:1955년 태어남">1955년 태어남</a></li><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EC%82%B4%EC%95%84%EC%9E%88%EB%8A%94_%EC%82%AC%EB%9E%8C" title="분류:살아있는 사람">살아있는 사람</a></li><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EC%82%BC%EC%B2%99_%EC%8B%AC%EC%94%A8" title="분류:삼척 심씨">삼척 심씨</a></li><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C_%EC%B6%9C%EC%8B%A0" title="분류:동해시 출신">동해시 출신</a></li><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EB%B6%81%EC%82%BC%EC%B4%88%EB%93%B1%ED%95%99%EA%B5%90_(%EA%B0%95%EC%9B%90)_%EB%8F%99%EB%AC%B8" title="분류:북삼초등학교 (강원) 동문">북삼초등학교 (강원) 동문</a></li><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EB%B6%81%ED%8F%89%EC%A4%91%ED%95%99%EA%B5%90_(%EA%B0%95%EC%9B%90)_%EB%8F%99%EB%AC%B8" title="분류:북평중학교 (강원) 동문">북평중학교 (강원) 동문</a></li><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EC%B6%98%EC%B2%9C%EC%A0%9C%EC%9D%BC%EA%B3%A0%EB%93%B1%ED%95%99%EA%B5%90_%EB%8F%99%EB%AC%B8" title="분류:춘천제일고등학교 동문">춘천제일고등학교 동문</a></li><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%ED%95%9C%EA%B5%AD%EB%B0%A9%EC%86%A1%ED%86%B5%EC%8B%A0%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90_%EB%8F%99%EB%AC%B8" title="분류:한국방송통신대학교 동문">한국방송통신대학교 동문</a></li><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EA%B4%80%EB%8F%99%EB%8C%80%ED%95%99%EA%B5%90_%EB%8F%99%EB%AC%B8" title="분류:관동대학교 동문">관동대학교 동문</a></li><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD%EC%9D%98_%EA%B3%B5%EB%AC%B4%EC%9B%90" title="분류:대한민국의 공무원">대한민국의 공무원</a></li><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD%EC%9D%98_%EC%A7%80%EB%B0%A9%EC%9E%90%EC%B9%98%EB%8B%A8%EC%B2%B4%EC%9E%A5" title="분류:대한민국의 지방자치단체장">대한민국의 지방자치단체장</a></li><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EB%8F%99%ED%95%B4%EC%8B%9C%EC%9E%A5" title="분류:동해시장">동해시장</a></li><li><a href="/wiki/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EC%9E%90%EC%9C%A0%ED%95%9C%EA%B5%AD%EB%8B%B9%EC%9D%98_%EC%A0%95%EC%B9%98%EC%9D%B8" title="분류:자유한국당의 정치인">자유한국당의 정치인</a></li></ul></div></div> <div class="visualClear"></div> </div> </div> <div id="mw-navigation"> <h2>둘러보기 메뉴</h2> <div id="mw-head"> <div aria-labelledby="p-personal-label" id="p-personal" role="navigation"> <h3 id="p-personal-label">개인 도구</h3> <ul> <li id="pt-anonuserpage">로그인하지 않음</li><li id="pt-anontalk"><a accesskey="n" href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EB%82%B4%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90%ED%86%A0%EB%A1%A0" title="현재 사용하는 IP 주소에 대한 토론 문서 [n]">토론</a></li><li id="pt-anoncontribs"><a accesskey="y" href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EB%82%B4%EA%B8%B0%EC%97%AC" title="이 IP 주소의 편집 목록 [y]">기여</a></li><li id="pt-createaccount"><a href="/w/index.php?title=%ED%8A%B9%EC%88%98:%EA%B3%84%EC%A0%95%EB%A7%8C%EB%93%A4%EA%B8%B0&amp;returnto=%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8" title="계정을 만들고 로그인하는 것이 좋습니다; 하지만, 필수는 아닙니다">계정 만들기</a></li><li id="pt-login"><a accesskey="o" href="/w/index.php?title=%ED%8A%B9%EC%88%98:%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EC%9D%B8&amp;returnto=%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8" title="위키백과에 로그인하면 여러가지 편리한 기능을 사용할 수 있습니다. [o]">로그인</a></li> </ul> </div> <div id="left-navigation"> <div aria-labelledby="p-namespaces-label" class="vectorTabs" id="p-namespaces" role="navigation"> <h3 id="p-namespaces-label">이름공간</h3> <ul> <li class="selected" id="ca-nstab-main"><span><a accesskey="c" href="/wiki/%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8" title="본문 보기 [c]">문서</a></span></li><li class="new" id="ca-talk"><span><a accesskey="t" href="/w/index.php?title=%ED%86%A0%EB%A1%A0:%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8&amp;action=edit&amp;redlink=1" rel="discussion" title="문서의 내용에 대한 토론 문서 (없는 문서) [t]">토론</a></span></li> </ul> </div> <div aria-labelledby="p-variants-label" class="vectorMenu emptyPortlet" id="p-variants" role="navigation"> <input aria-labelledby="p-variants-label" class="vectorMenuCheckbox" type="checkbox"/> <h3 id="p-variants-label"> <span>변수</span> </h3> <ul class="menu"> </ul> </div> </div> <div id="right-navigation"> <div aria-labelledby="p-views-label" class="vectorTabs" id="p-views" role="navigation"> <h3 id="p-views-label">보기</h3> <ul> <li class="collapsible selected" id="ca-view"><span><a href="/wiki/%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8">읽기</a></span></li><li class="collapsible" id="ca-edit"><span><a accesskey="e" href="/w/index.php?title=%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8&amp;action=edit" title="이 문서 편집하기 [e]">편집</a></span></li><li class="collapsible" id="ca-history"><span><a accesskey="h" href="/w/index.php?title=%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8&amp;action=history" title="이 문서의 과거 편집 내역입니다. [h]">역사 보기</a></span></li> </ul> </div> <div aria-labelledby="p-cactions-label" class="vectorMenu emptyPortlet" id="p-cactions" role="navigation"> <input aria-labelledby="p-cactions-label" class="vectorMenuCheckbox" type="checkbox"/> <h3 id="p-cactions-label"><span>더 보기</span></h3> <ul class="menu"> </ul> </div> <div id="p-search" role="search"> <h3> <label for="searchInput">검색</label> </h3> <form action="/w/index.php" id="searchform"> <div id="simpleSearch"> <input accesskey="f" id="searchInput" name="search" placeholder="위키백과 검색" title="위키백과 검색 [f]" type="search"/><input name="title" type="hidden" value="특수:검색"/><input class="searchButton mw-fallbackSearchButton" id="mw-searchButton" name="fulltext" title="이 문자열이 포함된 문서 검색" type="submit" value="검색"/><input class="searchButton" id="searchButton" name="go" title="이 이름의 문서가 존재하면 그 문서로 바로 가기" type="submit" value="보기"/> </div> </form> </div> </div> </div> <div id="mw-panel"> <div id="p-logo" role="banner"><a class="mw-wiki-logo" href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EB%8C%80%EB%AC%B8" title="대문으로 가기"></a></div> <div aria-labelledby="p-navigation-label" class="portal" id="p-navigation" role="navigation"> <h3 id="p-navigation-label">둘러보기</h3> <div class="body"> <ul> <li id="n-mainpage-description"><a accesskey="z" href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EB%8C%80%EB%AC%B8" title="대문으로 가기 [z]">대문</a></li><li id="n-portal"><a href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90_%EB%AA%A8%EC%9E%84" title="위키백과 참여자를 위한 토론/대화 공간입니다.">사용자 모임</a></li><li id="n-currentevents"><a href="/wiki/%ED%8F%AC%ED%84%B8:%EC%9A%94%EC%A6%98_%ED%99%94%EC%A0%9C" title="최근의 소식 알아 보기">요즘 화제</a></li><li id="n-recentchanges"><a accesskey="r" href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EC%B5%9C%EA%B7%BC%EB%B0%94%EB%80%9C" title="위키의 최근 바뀐 목록 [r]">최근 바뀜</a></li><li id="n-index"><a href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EB%AA%A8%EB%93%A0%EB%AC%B8%EC%84%9C">모든 문서 보기</a></li><li id="n-randompage"><a accesskey="x" href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EC%9E%84%EC%9D%98%EB%AC%B8%EC%84%9C" title="임의 문서 불러오기 [x]">임의 문서로</a></li><li id="n-help"><a href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EB%8F%84%EC%9B%80%EB%A7%90" title="도움말">도움말</a></li><li id="n-sitesupport"><a href="//donate.wikimedia.org/wiki/Special:FundraiserRedirector?utm_source=donate&amp;utm_medium=sidebar&amp;utm_campaign=C13_ko.wikipedia.org&amp;uselang=ko" title="지원을 기다립니다">기부</a></li> </ul> </div> </div> <div aria-labelledby="p-tb-label" class="portal" id="p-tb" role="navigation"> <h3 id="p-tb-label">도구</h3> <div class="body"> <ul> <li id="t-whatlinkshere"><a accesskey="j" href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EA%B0%80%EB%A6%AC%ED%82%A4%EB%8A%94%EB%AC%B8%EC%84%9C/%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8" title="여기를 가리키는 모든 위키 문서의 목록 [j]">여기를 가리키는 문서</a></li><li id="t-recentchangeslinked"><a accesskey="k" href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%EB%A7%81%ED%81%AC%EC%B5%9C%EA%B7%BC%EB%B0%94%EB%80%9C/%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8" rel="nofollow" title="이 문서에서 링크한 문서의 최근 바뀜 [k]">가리키는 글의 최근 바뀜</a></li><li id="t-upload"><a accesskey="u" href="/wiki/위키백과:파일_올리기" title="파일 올리기 [u]">파일 올리기</a></li><li id="t-specialpages"><a accesskey="q" href="/wiki/%ED%8A%B9%EC%88%98:%ED%8A%B9%EC%88%98%EB%AC%B8%EC%84%9C" title="모든 특수 문서의 목록 [q]">특수 문서 목록</a></li><li id="t-permalink"><a href="/w/index.php?title=%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8&amp;oldid=24317819" title="문서의 이 판에 대한 고유링크">고유 링크</a></li><li id="t-info"><a href="/w/index.php?title=%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8&amp;action=info" title="이 문서에 대한 자세한 정보">문서 정보</a></li><li id="t-wikibase"><a accesskey="g" href="https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q27952812" title="데이터 저장소에 연결된 항목을 가리키는 링크 [g]">위키데이터 항목</a></li><li id="t-cite"><a href="/w/index.php?title=%ED%8A%B9%EC%88%98:%EC%9D%B4%EB%AC%B8%EC%84%9C%EC%9D%B8%EC%9A%A9&amp;page=%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8&amp;id=24317819" title="이 문서를 인용하는 방법에 대한 정보">이 문서 인용하기</a></li> </ul> </div> </div> <div aria-labelledby="p-coll-print_export-label" class="portal" id="p-coll-print_export" role="navigation"> <h3 id="p-coll-print_export-label">인쇄/내보내기</h3> <div class="body"> <ul> <li id="coll-create_a_book"><a href="/w/index.php?title=%ED%8A%B9%EC%88%98:%EC%B1%85&amp;bookcmd=book_creator&amp;referer=%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8">책 만들기</a></li><li id="coll-download-as-rl"><a href="/w/index.php?title=%ED%8A%B9%EC%88%98:ElectronPdf&amp;page=%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8&amp;action=show-download-screen">PDF로 다운로드</a></li><li id="t-print"><a accesskey="p" href="/w/index.php?title=%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8&amp;printable=yes" title="이 문서의 인쇄용 판 [p]">인쇄용 판</a></li> </ul> </div> </div> <div aria-labelledby="p-lang-label" class="portal" id="p-lang" role="navigation"> <h3 id="p-lang-label">다른 언어</h3> <div class="body"> <ul> </ul> <div class="after-portlet after-portlet-lang"><span class="wb-langlinks-add wb-langlinks-link"><a class="wbc-editpage" href="https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q27952812#sitelinks-wikipedia" title="언어 간 링크 추가">링크 추가</a></span></div> </div> </div> </div> </div> <div id="footer" role="contentinfo"> <ul id="footer-info"> <li id="footer-info-lastmod"> 이 문서는 2019년 5월 29일 (수) 16:16에 마지막으로 편집되었습니다.</li> <li id="footer-info-copyright">모든 문서는 <a href="//ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported_License">크리에이티브 커먼즈 저작자표시-동일조건변경허락 3.0</a>에 따라 사용할 수 있으며, 추가적인 조건이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 <a href="//wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use/ko">이용 약관</a>을 참고하십시오.<br/>Wikipedia®는 미국 및 다른 국가에 등록되어 있는 <a class="internal" href="http://www.wikimediafoundation.org">Wikimedia Foundation, Inc.</a> 소유의 등록 상표입니다.</li> </ul> <ul id="footer-places"> <li id="footer-places-privacy"><a class="extiw" href="https://foundation.wikimedia.org/wiki/Privacy_policy" title="wmf:Privacy policy">개인정보 정책</a></li> <li id="footer-places-about"><a href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EC%86%8C%EA%B0%9C" title="위키백과:소개">위키백과 소개</a></li> <li id="footer-places-disclaimer"><a href="/wiki/%EC%9C%84%ED%82%A4%EB%B0%B1%EA%B3%BC:%EB%A9%B4%EC%B1%85_%EC%A1%B0%ED%95%AD" title="위키백과:면책 조항">면책 조항</a></li> <li id="footer-places-developers"><a href="https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/How_to_contribute">개발자</a></li> <li id="footer-places-cookiestatement"><a href="https://foundation.wikimedia.org/wiki/Cookie_statement">쿠키 정책</a></li> <li id="footer-places-mobileview"><a class="noprint stopMobileRedirectToggle" href="//ko.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8&amp;mobileaction=toggle_view_mobile">모바일 보기</a></li> </ul> <ul class="noprint" id="footer-icons"> <li id="footer-copyrightico"> <a href="https://wikimediafoundation.org/"><img alt="Wikimedia Foundation" height="31" src="/static/images/wikimedia-button.png" srcset="/static/images/wikimedia-button-1.5x.png 1.5x, /static/images/wikimedia-button-2x.png 2x" width="88"/></a> </li> <li id="footer-poweredbyico"> <a href="https://www.mediawiki.org/"><img alt="Powered by MediaWiki" height="31" src="/static/images/poweredby_mediawiki_88x31.png" srcset="/static/images/poweredby_mediawiki_132x47.png 1.5x, /static/images/poweredby_mediawiki_176x62.png 2x" width="88"/></a> </li> </ul> <div style="clear: both;"></div> </div> <script>(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgPageParseReport":{"limitreport":{"cputime":"0.200","walltime":"0.281","ppvisitednodes":{"value":2835,"limit":1000000},"ppgeneratednodes":{"value":0,"limit":1500000},"postexpandincludesize":{"value":13213,"limit":2097152},"templateargumentsize":{"value":4500,"limit":2097152},"expansiondepth":{"value":12,"limit":40},"expensivefunctioncount":{"value":0,"limit":500},"unstrip-depth":{"value":0,"limit":20},"unstrip-size":{"value":1064,"limit":5000000},"entityaccesscount":{"value":1,"limit":400},"timingprofile":["100.00% 246.815 1 -total"," 42.58% 105.096 1 틀:공직자_정보"," 27.80% 68.621 1 틀:각주"," 23.53% 58.079 1 틀:뉴스_인용"," 17.81% 43.953 2 틀:선거기록/KR/개인"," 15.18% 37.471 51 틀:정보상자_칸"," 9.40% 23.199 4 틀:정당색/대한민국"," 5.18% 12.777 1 틀:KOR"," 4.63% 11.436 1 틀:출생일과_만나이"," 4.22% 10.420 1 틀:Wikidata_image"]},"scribunto":{"limitreport-timeusage":{"value":"0.025","limit":"10.000"},"limitreport-memusage":{"value":1423397,"limit":52428800}},"cachereport":{"origin":"mw1320","timestamp":"20190701214319","ttl":3600,"transientcontent":true}}});});</script> <script type="application/ld+json">{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"Article","name":"\uc2ec\uaddc\uc5b8","url":"https:\/\/ko.wikipedia.org\/wiki\/%EC%8B%AC%EA%B7%9C%EC%96%B8","sameAs":"http:\/\/www.wikidata.org\/entity\/Q27952812","mainEntity":"http:\/\/www.wikidata.org\/entity\/Q27952812","author":{"@type":"Organization","name":"\uc704\ud0a4\ubbf8\ub514\uc5b4 \ud504\ub85c\uc81d\ud2b8 \uae30\uc5ec\uc790"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/www.wikimedia.org\/static\/images\/wmf-hor-googpub.png"}},"datePublished":"2016-09-03T11:02:52Z","dateModified":"2019-05-29T07:16:01Z"}</script> <script>(RLQ=window.RLQ||[]).push(function(){mw.config.set({"wgBackendResponseTime":413,"wgHostname":"mw1320"});});</script> </body> </html>"
"72997"
"장기_이식"
""<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta>\n<title>장기 이식 - 위키백과, 우리 모두의 백"(...TRUNCATED)
"장기이식으로 인해 얻을 수 있는 효과는?"
"{"text":"자유 시장이 장기 이식에서의 희소성 문제를 해결할 수 있다고 말했"(...TRUNCATED)
"https://ko.wikipedia.org/wiki/장기_이식"
""<!DOCTYPE html>\n<html class=\"client-nojs\" dir=\"ltr\" lang=\"ko\">\n<head>\n<meta charset=\"utf-"(...TRUNCATED)
"84965"
"이윤성_(1944년)"
""<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta>\n<title>이윤성 (1944년) - 위키백과, 우리 모두"(...TRUNCATED)
""'망언' 논란을 야기한 천안함 사태에 대한 이윤성의 발언은 무엇이며 어떤 "(...TRUNCATED)
"{"text":"<p>전국 동시 지방 선거를 앞두고 있던 2010년 5월 31일, 이윤성 의원은 "(...TRUNCATED)
"https://ko.wikipedia.org/wiki/이윤성_(1944년)"
""<!DOCTYPE html>\n<html class=\"client-nojs\" dir=\"ltr\" lang=\"ko\">\n<head>\n<meta charset=\"utf-"(...TRUNCATED)
"63933"
"이윤성_(1944년)"
""<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta>\n<title>이윤성 (1944년) - 위키백과, 우리 모두"(...TRUNCATED)
"2005년 행정부의 6급이하 공무원은 전체에 몇퍼정도를 차지하나요?"
{ "text": "전체의 95%정도", "answer_start": 7770, "html_answer_start": 23322 }
"https://ko.wikipedia.org/wiki/이윤성_(1944년)"
""<!DOCTYPE html>\n<html class=\"client-nojs\" dir=\"ltr\" lang=\"ko\">\n<head>\n<meta charset=\"utf-"(...TRUNCATED)
"73256"
"파비오_칸나바로"
""<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta>\n<title>파비오 칸나바로 - 위키백과, 우리 모"(...TRUNCATED)
"칸나바로가 도핑 테스트를 해서 양성 반응을 나타낸 년도는 몇년도일까?"
{ "text": "2009년", "answer_start": 28084, "html_answer_start": 103425 }
"https://ko.wikipedia.org/wiki/파비오_칸나바로"
""<!DOCTYPE html>\n<html class=\"client-nojs\" dir=\"ltr\" lang=\"ko\">\n<head>\n<meta charset=\"utf-"(...TRUNCATED)
"73257"
"파비오_칸나바로"
""<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta>\n<title>파비오 칸나바로 - 위키백과, 우리 모"(...TRUNCATED)
"칸나바로와 페라라가 함께 설립한 제단은 뭘까?"
{ "text": "<i>칸나바로 페라라 재단</i>", "answer_start": 27451, "html_answer_start": 102127 }
"https://ko.wikipedia.org/wiki/파비오_칸나바로"
""<!DOCTYPE html>\n<html class=\"client-nojs\" dir=\"ltr\" lang=\"ko\">\n<head>\n<meta charset=\"utf-"(...TRUNCATED)
"28097"
"파비오_칸나바로"
""<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta>\n<title>파비오 칸나바로 - 위키백과, 우리 모"(...TRUNCATED)
"칸나바로가 그의 조국을 위해 뛴 연도별 경기수와 골수는 어떻게 될까?"
"{"text":"<table>\n<tbody><tr>\n<th colspan=\"3\"><a>이탈리아 국가대표팀</a><sup><a>[78]</a>"(...TRUNCATED)
"https://ko.wikipedia.org/wiki/파비오_칸나바로"
""<!DOCTYPE html>\n<html class=\"client-nojs\" dir=\"ltr\" lang=\"ko\">\n<head>\n<meta charset=\"utf-"(...TRUNCATED)
"47582"
"파비오_칸나바로"
""<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta>\n<title>파비오 칸나바로 - 위키백과, 우리 모"(...TRUNCATED)
"파비오 칸나바로가 2004년 5월 30일 경기한 경기장은 어디인가요?"
"{"text":"<td><a>라데스</a>, <a>튀니지</a></td>","answer_start":34170,"html_answer_start":11654"(...TRUNCATED)
"https://ko.wikipedia.org/wiki/파비오_칸나바로"
""<!DOCTYPE html>\n<html class=\"client-nojs\" dir=\"ltr\" lang=\"ko\">\n<head>\n<meta charset=\"utf-"(...TRUNCATED)
"65052"
"비디_아이"
""<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta>\n<title>비디 아이 - 위키백과, 우리 모두의 백"(...TRUNCATED)
"비디 아이가 2010년 11월 15일에 공개한 노래의 이름은 무엇일까요?"
{ "text": "<a>Bring the Light</a>", "answer_start": 2555, "html_answer_start": 15612 }
"https://ko.wikipedia.org/wiki/비디_아이"
""<!DOCTYPE html>\n<html class=\"client-nojs\" dir=\"ltr\" lang=\"ko\">\n<head>\n<meta charset=\"utf-"(...TRUNCATED)

Dataset Card for KorQuAD v2.1

Dataset Summary

KorQuAD 2.0 is a Korean question and answering dataset consisting of a total of 100,000+ pairs. There are three major differences from KorQuAD 1.0, which is the standard Korean Q & A data. The first is that a given document is a whole Wikipedia page, not just one or two paragraphs. Second, because the document also contains tables and lists, it is necessary to understand the document structured with HTML tags. Finally, the answer can be a long text covering not only word or phrase units, but paragraphs, tables, and lists.

Supported Tasks and Leaderboards

question-answering

Languages

Korean

Dataset Structure

Follows the standart SQuAD format. There is only 1 answer per question

Data Instances

An example from the data set looks as follows:

{'answer': {'answer_start': 3873,
 'html_answer_start': 16093,
 'text': '20,890 표'},
 'context': '<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta>\n<title>심규언 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전</title>\n\n\n<link>\n.....[omitted]',
 'id': '36615',
 'question': '심규언은 17대 지방 선거에서 몇 표를 득표하였는가?',
 'raw_html': '<!DOCTYPE html>\n<html c ...[omitted]',
 'title': '심규언',
 'url': 'https://ko.wikipedia.org/wiki/심규언'}

Data Fields

{'id': Value(dtype='string', id=None),
 'title': Value(dtype='string', id=None),
 'context': Value(dtype='string', id=None),
 'question': Value(dtype='string', id=None),
 'answer': {'text': Value(dtype='string', id=None),
 'answer_start': Value(dtype='int32', id=None),
 'html_answer_start': Value(dtype='int32', id=None)},
 'url': Value(dtype='string', id=None),
 'raw_html': Value(dtype='string', id=None)}

Data Splits

 • Train : 83486
 • Validation: 10165

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Wikipedia

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

CC BY-ND 2.0 KR

Citation Information

@article{NODE09353166,
  author={Youngmin Kim,Seungyoung Lim;Hyunjeong Lee;Soyoon Park;Myungji Kim},
  title={{KorQuAD 2.0: Korean QA Dataset for Web Document Machine Comprehension}},
  booltitle={{Journal of KIISE 제47권 제6호}},
  journal={{Journal of KIISE}},
  volume={{47}},
  issue={{6}},
  publisher={The Korean Institute of Information Scientists and Engineers},
  year={2020},
  ISSN={{2383-630X}},
  pages={577-586},
  url={http://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE09353166}}

Contributions

Thanks to @cceyda for adding this dataset.

Downloads last month
489
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard