Datasets:
spc

Multilinguality: multilingual
Size Categories: 10K<n<100K
Language Creators: found
Annotations Creators: found
Source Datasets: original
License: unknown
Dataset Preview
Go to dataset viewer
id (string)translation (translation)
"0"
{ "af": "[ID 01]", "en": "[ID 01]" }
"1"
{ "af": "STAATSKOERANT, 1 JULIE 2008\tNo. 31197 3", "en": "Government Gazettee, 1 JULY 2008\tNo. 31197 3" }
"2"
{ "af": "van die", "en": "by the" }
"3"
{ "af": "President van die Republiek van Suid-Afrika", "en": "President of the Republic of South Africa" }
"4"
{ "af": "No. 24,2008", "en": "No. 24,2008" }
"5"
{ "af": "INWERKINGTREDING VAN SEKERE ARTIKELS VAN DIE WET OP DIE ADMINISTRATIEWE BEREGTING VAN PADVERKEERSMISDRYWE, 1998 (WET No. 46 VAN 1998)", "en": "COMMENCEMENT CERTAIN SECTIONS OF THE ADMINISTRATIVE ADJUDICATION OF ROAD TRAFFIC OFFENCES ACT, 1998 (ACT No. 46 OF 1998)" }
"6"
{ "af": "Kragtens artikel 36 van die Wet op die Administratiewe Beregting van Padverkeersmisdrywe, 1998 (Wet No. 46 van 1998), bepaal ek hierby 1 November 2008 as die datum waarop artikels 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33, 34, en 35 van die genoemde Wet, in werking tree in die gebied van die Stad van Johannesburg Metropolitaanse Munisipaliteit, ingestel kragtens artikel 12 (1) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Strukture Wet, 1998 (Wet NO. 117 van 1998),saarngelees met artikel 2 (2)van die Wet op die Herroeping van Wette Betreffende Oorgrensmunisipaliteite en Aanverwante Aangeleenthede, 2005 (Wet No. 23 van 2005).", "en": "In terms of section 36 of the Administrative Adjudication of Road Traffic Offences Act, 1998 (Act No. 46 of 1998), hereby determine 1 November 2008 as the date on which sections 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34, and 35 of the said Act shall come into operation in the area of the City of Johannesburg Metropolitan Municipality established in terms of section 12 of the Municipal Structures Act, 1998 (Act No. 117 of 1998),read with section 2 (2)of the Cross-boundary Municipalities Laws Repeal and Related Matters Act, 2005 (Act No. 23 of 2005)." }
"7"
{ "af": "Gegee onder my Hand en die See1 van die Republiek van Suid-Afrika te Kaapstad, op hede die Elfde dag van Junie Tweeduisend-en-agt.", "en": "Given under my Hand and the Seal of the Republic of South Africa, at Cape Town, on this Eleventh day of June Two Thousand and Eight." }
"8"
{ "af": "President", "en": "President" }
"9"
{ "af": "Op las van die President-in-Kabinet:", "en": "By Order of the President-in-Cabinet:" }
"10"
{ "af": "Mlnister van die Kabinet", "en": "Minister of the Cabinet" }
"11"
{ "af": "[ID 02]", "en": "[ID 02]" }
"12"
{ "af": "124 No. 27892\tSTAATSKOERANT, 19 AUGUST 2005", "en": "124 No. 27892\tGOVERNMENT GAZETTE, 19 AUGUST 2005" }
"13"
{ "af": "RAADSKENNISGEWING 78 VAN 2005", "en": "BOARD NOTICE 78 OF 2005" }
"14"
{ "af": "RAAD VIR LANDBOUPRODUKTE-AGENTE", "en": "AGRICULTURAL PRODUCE AGENTS COUNCIL" }
"15"
{ "af": "GEDRAGSKODE EN REGISTRASIEPROSEDURE TEN OPSIGTE VAN LEWENDEHAWE- AGENTE", "en": "CODE OF CONDUCT AND REGISTRATION PROCEDURE IN RESPECT OF LIVESTOCK AGENTS" }
"16"
{ "af": "Dit word hierby bekend gemaak -", "en": "It is hereby made known -" }
"17"
{ "af": "dat die gedragskode en registrasieprosedure ten opsigte van lewendehawe-agente in die Bylae uiteengesit, deur die Raad vir Landbouprodukte-agente kragtens die Wet op Landbouprodukte-agente, 1992 (Wet No. 12 van 1992) uitgevaardig is; en dat die genoemde gedragskode en prosedure op die datum van publikasie hiervan in werking tree.", "en": "that the code of conduct and registration procedure in respect of livestock agents set out in the Schedule were made by the Agricultural Produce Agents Council in terms of the Agricultural Produce Agents Act, 1992 (Act No. 12 of 1992); and that the said code and procedure shall come into operation on the date of publication hereof." }
"18"
{ "af": "E. JOHNSON", "en": "E. JOHNSON" }
"19"
{ "af": "Registrateurvir Landbouprodukte-agente", "en": "Registrar of Agricultural Produce Agents Council" }
"20"
{ "af": "BYLAE", "en": "SCHEDULE" }
"21"
{ "af": "INDELING VAN REËLS", "en": "ARRANGEMENT OF RULES" }
"22"
{ "af": "Woordomskrywing", "en": "Definitions" }
"23"
{ "af": "Deel I: Gedragskode 2- 11", "en": "Part I: Code of conduct 2- 11" }
"24"
{ "af": "Deel II: Registrasie 12 - 14", "en": "Part II: Registration 12-14" }
"25"
{ "af": "Dee1 III: Diverse Bepalings 15- 17", "en": "Part III: Miscellaneous provisions 15- 17" }
"26"
{ "af": "Woordomskrywing", "en": "Definitions" }
"27"
{ "af": "Tensy uit die samehang anders blyk, sal woorde en uitdrukkings wat in die Wet gebruik is, dieselfde betekenis in hierdie Bylae dra, en -", "en": "In this Schedule any word or expression to which a meaning has been assigned in the Act, unless the context otherwise indicates, shall have that meaning and -" }
"28"
{ "af": "\"die Raad\" beteken die Raad vir Landbouprodukte agente by Artikel2 van die Wet ingestel,", "en": "\"livestock agent\" means a livestock agent as defined in section 1 of the Act, who acts as such with regard to cured hides and cured skins;" }
"29"
{ "af": "\"die Wet\" beteken die Wet op Landbouprodukte-agente, 1992 (Wet 12 van 1992), en", "en": "\"the Act\" means the Agricultural Produce Agents Act, 1992 (Act No. 12 of 19S2); and" }
"30"
{ "af": "\"lewendehawe-agent\" beteken 'n lewendehawe-agent soos in Artikel 1 van die Wet omskryf, wat as sodanig met betrekking tot bereide huide en bereide velle optree.", "en": "\"the Council\" means the Agricultural Produce Agents Council established by section 2 of the Act." }
"31"
{ "af": "DEEL I: GEDRAGSKODE", "en": "PART I: CODE OF CONDUCT" }
"32"
{ "af": "2. Integriteit, objektiwiteit en onafhanklikheid", "en": "2. Integrity, objectivity and independence" }
"33"
{ "af": "2.1 'n Lewendehawe-agentmoet te alle lye -", "en": "2.1 A livestock agent shall at all times -" }
"34"
{ "af": "(a) eerlik en pligsgetrou in die beoefening van sy beroep optree;", "en": "(a) act honestly and conscientiously in the practising of his occupation;" }
"35"
{ "af": "(b) in die beste belang van sy prinsipale optree; en", "en": "(b) act in the best interest of his principals;" }
"36"
{ "af": "(c) dit vermy om verwantskappe aan te gaan of belange te verkry wat, hetsy direk of indirek, sy vermoQ om moreenstemming met pamgrawe (a) en (b) op te tree, kan belemmer of bedreig.", "en": "(c) avoid entering into relationships or obtaining interests that either directly or indirectly impair or threaten his capacity to act in accordance with paragraphs (a) and (b):." }
"37"
{ "af": "2.2 'n lewendehawe-agent moet 'n onpartydige benadering in die uitoefening van sy beroep handhaaf, en vir die doel vry van enige invloed of verwantskap wees wat, hetsy direk of indirek, sy oordeel of onafhanklikheid kan belemmer.", "en": "2.2 A livestock agent shall maintain an impartial approach in practising his occupation, and for this purpose be free of any influence or relationship that, either directly or indirectly, could impair his judgement or independence." }
"38"
{ "af": "2.3 'n lewendehawe-agentmoet sodanige integriteit en objektiwiteit in die uitoefening van sy beroep handhaaf as wat nodig is om horn in staat te stel om onpartydige oordeel en objektiewe oorwegings toe te pas om 'n mening te vorm of tot 'n beslissing te kom.", "en": "2.3 A livestock agent shall maintain such integrity and objectivity in practising of his occupation as are necessary to enable him to apply unbiased judgement and objective considerations in forming an opinion or arriving at a decision." }
"39"
{ "af": "Kennis en vaardighede", "en": "Knowledge and skills" }
"40"
{ "af": "3.1 'n lewendehawe-agent moet sy kennis en vaardighede op sodanige vlak handhaaf ten einde hom in staat te stel om sy besigheid ooreenkomstig die tersaaklike wette, regulasies en reels asook die tegniese en professionele standaarde eie aan sy befeepde bedryf.", "en": "3.1 A livestock agent shall maintain his knowledge and skills at such a level that he is able to conduct his business in accordance with the applicable laws, regulations and rules as well as the technical and professionalstandards common to his occupation." }
"41"
{ "af": "3.2 'n Lewendehawe-agentmoet -", "en": "3.2 A livestock agent shall -" }
"42"
{ "af": "toesien dat sy werknemers die reels en die wette en regulasies wat op sy beroep van toepassing is nakom en vir daardie doel-", "en": "ensure that his employees comply with the laws, regulations and rules applicable to his occupation, and for that purpose-" }
"43"
{ "af": "moet hy die nodige opleiding verskaf;", "en": "he shall provide the necessary training;" }
"44"
{ "af": "moet hy behoorlik toesig hou oor sy werknemers;", "en": "he shall adequately supervise his employees;" }
"45"
{ "af": "en moet hy enige nie-nakoming of vermoedelike nie-nakoming van die tersaaklike wette, regulasies en reels, onder die aandag van die Raad en ander verantwoordelike owerhede bring.", "en": "bring to the attention of the Council and other responsible authorities any non-compliance or suspected non-compliance of applicable laws, regulations or rules;" }
"46"
{ "af": "Onversoenbare bedrywighede", "en": "Incompatible practices" }
"47"
{ "af": "'n lewendehawe-agent mag nie besluitnemings-posisies, beherende belange of ampte van enige aard hou of in enige ondememing, besigheid of beroep betrokke raak nie indien dit 'n botsing van belange of 'n belemmering van sy onafhanklike oordeel in die beoefening van sy beroep tot gevolg het of kan hê nie.", "en": "A livestock agent shall not hold decision making positions, controlling interests or offices of whatever nature, or engage in any venture, business or occupation, which results or could result in a conflict of interest or an impairment of his independent judgement in the practising of his occupation." }
"48"
{ "af": "Onbehoorlike diskriminasie", "en": "Undue discrimination" }
"49"
{ "af": "'n Lewendehawe-agent mag nie op 'n onbehoorlike wyse tussen sy prinsipale diskrimineer nie.", "en": "A livestock agent shall not unduly discriminate between principals." }
"50"
{ "af": "Vergoeding", "en": "Remuneration" }
"51"
{ "af": "'n Lewendehawe-agent mag nie vergoeding in 'n bedrag of teen 'n koers of skaal vorder wat hoBr is as dit wat normaalweg deur horn gevorder word nie, tensy hy vooraf met sy prinsipaal skriftelik so ooreenkom.", "en": "No livestock agent may claim remuneration in an amount or at a higher rate or scale or in an amount at higher rate than usually claimed by him, unless the prior written approval of his principal has been obtained." }
"52"
{ "af": "Lewendehawe-agent mag nie -", "en": "A livestock agent shall not -" }
"53"
{ "af": "sy prinsipaal op enige wyse uitbuit nie;", "en": "overreach his principal in any manner whatsoever;" }
"54"
{ "af": "vergoeding van 'n prinsipaal vorder of uitgawes verhaal teen 'n bedrag, koers of skaal wat na die oordeel van die Raad in die omstandighede onredelikerwys hoog is nie;", "en": "charge remuneration or recover costs or expenses at an amount, rate or scale which in the view of the Council is unreasonably high, having regard to all relevant circumstances;" }
"55"
{ "af": "enige vergoeding as 'n koste of uitgawe inklee wat nie normaalweg as 'n koste of uitgawe beskou word nie.", "en": "present any remuneration as a cost or an expense which is not normally regarded as a cost or expense." }
"56"
{ "af": "Aanvaarding van geskenke", "en": "Acceptance of gifts" }
"57"
{ "af": "Geen lewendehawe-agent of lid van sy familie mag anders as ooreenkomstig algemeen-aanvaarde sakepraktyke, enige goedere, dienste of oormatige gasvryheid aanvaar wat kan lei tot 'n konflik van belange of 'n belemmering van sy onafhanklike oordeel in die beoefeningvan sy beroep nie.", "en": "No livestock agent or a member of his family shall otherwise than in accordance with generally accepted business practices accept goods, services or hospitality that results or could result in a conflict of interest or an impairment of his independent judgement in the practicing of his occupation." }
"58"
{ "af": "Finansiële verpligtinge", "en": "Financial obligations" }
"59"
{ "af": "'n Lewendehawe-agent moet te alle tye verseker dat finansigle verpligtinge deur horn aangegaan, nie sy onafhanklikheidaantas of kan aantas nie.", "en": "A livestock agent shall at all times ensure that financial obligations incurred by him will not impair or cause to impair his independence." }
"60"
{ "af": "9. Publisiteit en advertensies", "en": "9. Publicity and advertisements" }
"61"
{ "af": "'n Lewendehawe-agent mag sy besigheid en die aard van die dienste deur hom gelewer, deur middel van publisiteit en advertensies onder die aandag van die publiek bring mits -", "en": "A livestock agent may by means of publicity and advertisementsbring his business and the nature of the services rendered by him to the notice of the public, provided -" }
"62"
{ "af": "'n behoorlike verantwoordelikheidsin teenoor die lewendehawebedryf en die publiek daarin geopenbaar word; en", "en": "a due sense of responsibility towards the livestock industry and the public is displayed therein; and" }
"63"
{ "af": "die inhoud en aanbieding daarvan na die oordeel van die Raad van goeie smaak getuig; en", "en": "the contents and presentationthereof in the opinion of the Council, bear testimony of good taste; and" }
"64"
{ "af": "die betrokke lewendehawe-agent nie vergelykings tref met of die dienste van ander lewendehawe-agente of -markte afkam nie.", "en": "the livestock agent concerned does not draw comparisons with or disparage the services of other livestock agents." }
"65"
{ "af": "1O. Werwing en lokking", "en": "10. Canvassing and touting" }
"66"
{ "af": "10.1 'n Lewendehawe-agent mag besigheid werf op voorwaarde dat hy nie -", "en": "1O.l A livestock agent may canvass for business on condition that he does not -" }
"67"
{ "af": "enige vals of misleidende of twyfelagtige inligting van welke aard ookal verskaf nie;", "en": "propagate any false or misleading or questionable informationof any nature whatsoever;" }
"68"
{ "af": "direk of indirek inmeng by die verkoping, hantering of inspeksie van lewendehawe, vleis, bereide huide en bereide velle wat vir verkoop aan 'n ander lewendehawe-agenttoevertrou is nie; of", "en": "interfere directly or indirectly with the sale, handling or inspection of livestock entrusted for sale to another livestock agent; or" }
"69"
{ "af": "kopers direk of indirek beinvloed om nie sekere lewendehawe, vleis, bereide huide en bereide velle te koop nie, of om nie by 'n sekere lewendehawe-agent of prinsipaal te koop nie. tensy hy 'n goeie rede daarvoor kan aandui.", "en": "directly or indirectly influence purchasers not to buy certain livestock, meat, by-products or cured hides or cured skins, or not to buy livestock, meat, by-products or cured hides or cured skins from a certain livestock agent, or from a certain principal, unless he can show good cause therefore." }
"70"
{ "af": "Verhoudings met ander lewendehawe-agente, prinsipale en die Raad Behoudens die bepalings van reel 3.2 (b), mag 'n lewendehawe-agent nie enige kwaadwillige of ongegronde kritiek oor die werksaamhede van 'n ander lewendehawe-agentuitspreek nie.", "en": "Relations with other livestock agents, principals and the Council Subject to the provisions of rule 3.2 (b), a livestock agent shall not express any malicious or unfounded criticism on the activities of another livestock agent." }
"71"
{ "af": "Geen Lewendehawe-agent mag enige lewendehawe, vleis, neweprodukte of bereide huide en bereide velle wat gestuur is aan of bedoel is vir aflewering aan of verkoop deur 'n ander lewendehawe-agent, ontvang, aanneem of hanteer nie tensy sodanige ander lewendehawe-agent nie 'n verteenwoordiger het om die aflewering te aanvaar nie, en dan slegs nadat alle redelike pogings aangewend is om die betrokke lewendehawe-agent van daardie aflewering in kennis te stel.", "en": "No livestock agent shall receive, accept or handle any livestock, meat, by-products or cured hides and cured skins dispatched to or intended for delivery to or sale by another livestock agent unless such live-stock agent does not have a representative to accept the delivery, and then only after all reasonable attempts have been made to notify the livestock agent concernedof that delivery." }
"72"
{ "af": "11.3 'n Lewendehawe-agent se optrede teenoor ander lewendehawe-agente, sy prinsipale en die Raad moet sodanig wees dat dit samewerking en goeie verhoudings bevorder.", "en": "11.3 The behaviour of a livestock agent towards other livestock agents, his principals and the Council shall be of such nature that it will foster co-operation and good relations." }
"73"
{ "af": "DEEL II: REGISTRASIE", "en": "PART II: REGISTRATION" }
"74"
{ "af": "12. Aansoeke om registrasiesertifikate", "en": "12. Applications for registration certificates" }
"75"
{ "af": "12.1 'n Aansoek om 'n registrasiesertifikaat moet op 'n vorm gedoen word wat vir die doel van die Raad verkrygbaar is.", "en": "12.1 An application for a registration certificate shall be made on a form available from the Council for this purpose." }
"76"
{ "af": "So 'n vorm moet -", "en": "Such form shall -" }
"77"
{ "af": "ooreenkomstig die voorskrifte daarop aangedui, ingevul word;", "en": "be completed in full in accordance with the directions indicated thereon;" }
"78"
{ "af": "vergesel gaan van die toepaslike aansoekgeld wat die Raad vir die doel bepaal, asook die ander toepaslike besonderhede en stukke daamp aangedui; en per pos aan die Raad gestuur word na, of per hand by die Raad afgelewer word by, die adres daarop aangedui.", "en": "be accompanied by the applicable application fee determined by the Council for this purpose, as well as the other applicable particulars and documents indicated thereon: and be forwarded by post to the Council to, or be delivered to the Council at, the address indicated thereon." }
"79"
{ "af": "In die geval van 'n vennootskap moet atkonderfike vorms deur elkeen van die vennote ingedienword.", "en": "In the case of a partnership, separate forms shall be submitted by each of the partners." }
"80"
{ "af": "13. Betalings vir registrasiesertifikate", "en": "13. Payments of application fee" }
"81"
{ "af": "'n Aansoek om registrasie waama in Reël 12 verwys word, sal vergesel gaan van die aansoekgeld wat die Raad vir daardie doel bepaal.", "en": "An application for registration referred to in rule 12 shall be accompanied by the application fee determined by the Council." }
"82"
{ "af": "14. Instandhouding van registrasiesertifikate", "en": "14. Maintenance of registration certificates" }
"83"
{ "af": "Die Raad moet elke lewendehawe-agent wat die houer van 'n registrasiesertifikaat is, jaarfiks laatstens op 30 April skriftelik In kennis stel van die bedrag ingevolge artikel 16 (9) (a) van die Wet bepaal, wat ten opsigte van die instandhouding van so 'n sertifikaat betaalbaar is.", "en": "The Council shall annually not later than 30 April in writing notify each livestock agent who is the holder of a registration certificate, of the amount determined in terms of section 16 (9) (a) of the Act, that is payable for the maintenance of such certificate." }
"84"
{ "af": "So 'n betaling moet die Raad voor of op 30 Junie eersvolgende op die datum van die betrokke kennisgewing in reel 14.1 bedoel, bereik.", "en": "Such payment shall reach the Council on or before June first following the date of the relevant notice referred to in rule 14.1." }
"85"
{ "af": "DEEL III : DIVERSE BEPALINGS", "en": "PART III : MISCELLANEOUS PROVISIONS" }
"86"
{ "af": "15. Betaling van geide", "en": "15. Payment of moneys" }
"87"
{ "af": "Enige bedrag wat ingevolge die Wet of hierdie Bylae betaalbaar is, moet per tjek, posorder of poswissel wat ten gunste van die Raad vir Landbouprodukte-agente uitgemaak is, betaal word.", "en": "15.1 Any amount payable to the Council in terms of the Act or this Schedule shaii be paid by cheque, postal order or money order made out in favour of the Agricultural Produce Agents Council." }
"88"
{ "af": "16. Adres van Raad", "en": "16. Address of Council" }
"89"
{ "af": "Die adres van die Raad is -", "en": "The address of the Council shall -" }
"90"
{ "af": "vir die doeleindes van stukke wat per pos gestuur word, Privaatsak X17, Brooklyn Square, 0075; en", "en": "for the purposes of documents forwarded by post, be Private Bag X17, Brooklyn Square, 0075; and" }
"91"
{ "af": "vir die doeleindes van stukke wat per hand afgelewer word, Grondvloer, Momentumpark, Nicolsonstraat 105, Brooklyn, Pretoria", "en": "for the purposes of documents delivered by hand, be Ground floor, Momentum Park 105, Nicolson Street, Brooklyn, Pretoria." }
"92"
{ "af": "17 Titel", "en": "17 Title" }
"93"
{ "af": "17.1 Hierdie Bylae heet die Gedragskode en Registrasieprosedure ten opsigte van Lewendehawe-agente,2005.", "en": "This Schedule shall be called the Code of Conduct and RegistrationProcedure in respect of Livestock Agents, 2005." }
"94"
{ "af": "[ID 03]", "en": "[ID 03]" }
"95"
{ "af": "21 November 2003", "en": "21 NOVEMBER 2003" }
"96"
{ "af": "DIERE VERKLAAR ONDER ARTIKEL 2 (a) VAN DIE WET OP DIE IDENTIFIKASIE VAN DIERE, 2002 (WET No. 6 VAN 2002)", "en": "ANIMALS DECLARED UNDER SECTION 2(a) OF THE ANIMAL IDENTIFICATION ACT, 2002 (ACT No. 6 OF 2002)" }
"97"
{ "af": "Ek, Angela Thokozile Didiza, Minister van Landbou, handelende ingevolge artikel 2 (a) van die Wet op die ldentifikasie van Diere, 2002 (Wet No. 6 van 2002), verklaar hierby dat die Wet van toepassing is op die diere wat in die Bylae uiteengesit is.", "en": "I , Angela Thokozile Didiza, Ministerof Agriculture, acting under section 2 (a) of the Animal IdentificationAct, 2002 (Act No. 6 of 2002), hereby declare that the said Act applies in respect of the animals setout in the Schedule." }
"98"
{ "af": "A.T. DlDlZA", "en": "A.T. DlDlZA" }
"99"
{ "af": "Minister van Landbou", "en": "Minister of Agriculture" }
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for spc

Dataset Summary

[More Information Needed]

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

[More Information Needed]

Dataset Structure

Data Instances

[More Information Needed]

Data Fields

[More Information Needed]

Data Splits

[More Information Needed]

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

[More Information Needed]

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

[More Information Needed]

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

[More Information Needed]

Citation Information

[More Information Needed]

Contributions

Thanks to @abhishekkrthakur for adding this dataset.

Downloads last month
335
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard