translation
translation
{ "en": "There is probably no person in the world that the news about the medical operation on close someone does not feel sadness and helplessness.", "hr": "Vjerojatno ne postoji osoba na svijetu koja na vijest o medicinskom zahvatu nekoga bliskoga ne osjeća tugu i bespomoćnost." }
{ "en": "After news of the black on weekends in the traffic is often not see the sequel in which we participate - and maybe save someone's life.", "hr": "Iza vijesti o crnim vikendima u prometu često ne vidimo onaj nastavak u kojemu možemo sudjelovati – i možda spasiti nečiji život." }
{ "en": "There is something that can't be bought, because they can't produce, but only to give.", "hr": "Postoji nešto što se ne može kupiti, jer se ne može proizvesti, nego samo darovati." }
{ "en": "Something without which no one can live, and why everyone can get into a situation depending on the goodwill of a stranger.", "hr": "Nešto bez čega nitko ne može živjeti i zbog čega svatko može doći u situaciju ovisnosti o dobroj volji nekog neznanca." }
{ "en": "There is not divided into left and right, the rich and poor, men and women, but only those with A, B or other blood group.", "hr": "Tu se ne dijelimo na lijeve i desne, na bogate i siromašne, muškarce i žene, nego samo na one s A, B ili nekom drugom krvnom grupom." }
{ "en": "Long tradition Blood banks in Croatia has a long tradition.", "hr": "Duga tradicija Darivanje krvi u Hrvatskoj ima dugu tradiciju." }
{ "en": "The first blood transfusion was performed in Peter hospital in Zagreb back in 1923rd year.", "hr": "Prva transfuzija krvi obavljena je u zagrebačkoj Petrovoj bolnici davne 1923. godine." }
{ "en": "The first blood transfusion with blood group determination occurred in the same hospital a year later.", "hr": "Prva transfuzija s određivanjem krvne grupe dogodila se u toj istoj bolnici godinu dana kasnije." }
{ "en": "The donors were relatives and acquaintances of patients whose blood was needed, and also in hospitals, the blood was given to the private apartments and homes.", "hr": "Prvi donori bili su rođaci i poznanici pacijenata kojima je krv bila potrebna, a osim u bolnicama krv se davala i po privatnim stanovima i domovima." }
{ "en": "During the World War II, the blood began to take organized, and this practice has remained until this day, when all the media we often hear calls for voluntary blood banks.", "hr": "Za vrijeme 2. svjetskog rata krv se počela organizirano uzimati, a takva praksa ostala je i do današnjeg dana, kada po svim medijima često možemo čuti pozive na dobrovoljno darivanje krvi." }
{ "en": "Probably the most job had transfusion departments during the Homeland War, when every drop of blood was worth more than usual.", "hr": "Vjerojatno najviše posla transfuzijski su odjeli imali za vrijeme Domovinskog rata, kada je svaka kap krvi vrijedila i više no inače." }
{ "en": "Day of blood donors is marked since 1963. years and this tradition is maintained to this day.", "hr": "Sam Dan darivatelja krvi obilježava se od 1963. godine i ta se tradicija održala sve do danas." }
{ "en": "Solemn assembly On 18th of March 2010, donors held their 40th Solemn assembly in Brodosplit Shipyard.", "hr": "Svečana skupština U brodogradilištu Brodosplit, 18. ožujka 2010. godine, održana je 40. svečana skupština." }
{ "en": "Club volunteer blood donors Brodosplit operates in shipyard almost immediately after World War II, in the service of safety at work.", "hr": "Klub dobrovoljnih darivatelja krvi \"Brodosplit\" djeluje u brodogradilištu praktički odmah nakon II svjetskog rata, unutar službe zaštite na radu." }
{ "en": "Since 1970 until 1990 operating system of the Red Cross, and since 1990 became independent and operates as an independent association of citizens, ie. named KDDK Brodosplit.", "hr": "Od 1970. do 1990. djeluje u sustavu Crvenog križa, a od 1990. se osamostaljuje i djeluje kao samostalna udruga građana, odn. pod imenom KDDK Brodosplit." }
{ "en": "Financed largely from grants Brodosplit employees (0.2% of monthly income), donating company Brodosplit and partly from fees for donated blood dose.", "hr": "Financira se najvećim dijelom od donacija zaposlenika Brodosplita (0,2% mjesečnih primanja), donacijom društva \"Brodosplit\" i manjim dijelom od naknade za darovane doze krvi." }
{ "en": "The aim of the club is always to provide the necessary dose of blood for employees of shipyard and their families, if need, and donate all the surplus hospital, and the citizens of Split and its surroundings.", "hr": "Cilj kluba je osigurati uvijek potrebne doze krvi za zaposlenike \"škvera\" kao i njihove obitelji, ukoliko je potreba, a sav višak darovati bolnici, odnosno građanima Splita i okolice." }
{ "en": "The purpose is monitored daily and organized blood banks solely on the blood transfusion department of Clinical Hospital Split (Members are not approved blood banks in field operations).", "hr": "U tu svrhu prati se i organizira svakodnevno darivanje krvi isključivo na odjelu transfuzije KBC Split (članovima se ne odobrava darivanje krvi na terenskim akcijama)." }
{ "en": "Every day ten shipyard workers donates blood Response of donors in the shipyard is very big club and membership is usually between 1/4 and 1/3 of shipyard Brodosplit employees.", "hr": "Svaki dan deset škverana daruje krv Odaziv darivatelja u brodogradilištu je vrlo velik te članstvo u klubu obično iznosi između 1/4 i 1/3 zaposlenika Brodosplita." }
{ "en": "The club now has more than 1300 members, and from year to year, constantly increasing.", "hr": "Klub danas broji nešto više od 1300 članova, te se iz godine u godine stalno povećava." }
{ "en": "An indispensable part of the membership are women, which currently has 220, which makes 17% of the membership club.", "hr": "Nezaobilazan dio članstva predstavljaju žene kojih trenutno ima 220 što čini 17% članstva kluba." }
{ "en": "In 2009 year is 2078 doses donated blood.", "hr": "U 2009. godini darivano je 2078 doza krvi." }
{ "en": "As a dose of blood is 0.45 lit., that is 4617 liters of the precious liquid.", "hr": "Kako jedna doza krvi iznosi 0,45 lit. to je 4617 litara dragocjene tekućine." }
{ "en": "If this is divided by the number of working days, on the transfusion every day, on average, were ten shipyard workers who donated blood.", "hr": "Ako se to podijeli s brojem radnih dana, na transfuziji je svaki dan, u prosjeku, bilo 10 \"škverana\" koji su darovali krv." }
{ "en": "It is understandable that blood volunteer in relation to production activities is secondary task of members, so respects the rule by which every employee of Brodosplit - blood donors are required to notify and obtain consent of the manager to perform blood transfusions during working hours.", "hr": "Razumljivo je da je davalaštvo krvi u odnosu na proizvodne aktivnosti sekundaran zadatak članova, pa se poštuje pravilo prema kojem je svaki zaposlenik Brodosplita - darivatelj krvi dužan javiti se i dobiti suglasnost rukovoditelja za obavljanje transfuzije u radnom vremenu." }
{ "en": "More than 34.000 liters of blood This activity is specifically recognized by the Split hospital, and was often praised in the media humanity of Brodosplit donors.", "hr": "Vi š e od 34.000 litara krvi Ova djelatnost je prepoznata naročito od strane splitske bolnice, pa je više puta u medijima pohvaljena humanost Brodosplitovih darivatelja." }
{ "en": "So, Head of transfusion Department, Dr. Jela Martinović-Mikulandra once at the media presented information that donors club Brodosplit in total doses of blood participates with 15% or 1/6 for all doses.", "hr": "Tako je voditeljica odjela tranfuzije, dr. Jela Martinović-Mikulandra jednom prilikom za medije iznijela podatak da Klub DDK Brodosplit u ukupnim dozama krvi sudjeluje sa 15% ili 1/6 svih doza." }
{ "en": "In 40 years never happened to the blood should be, and that the club could not provide.", "hr": "U 40 godina postojanja nikada se nije dogodilo da je krv trebala, a da je klub nije mogao osigurati." }
{ "en": "Month giving, on average are 130 bottles of blood, and since the foundation has given more than 34.000 liters of blood.", "hr": "Mjesečno se daruje, u prosjeku 130 boca krvi, a od osnutka darovano je više od 34.000 litara krvi." }
{ "en": "All the benefits of blood performed in the clinic for a transfusion of the Split hospital under strict medical supervision.", "hr": "Sva se davanja krvi obavljaju u Klinici za transfuziju splitske bolnice i pod strogim liječničkim nadzorom." }
{ "en": "Blood can give all the healthy people 18 to 65 years.", "hr": "Krv mogu davati svi zdravi ljudi od 18 do 65 godina." }
{ "en": "The rule is that men should give blood every three months and women every four.", "hr": "Pravilo je da muškarci smiju dati krv svaka tri mjeseca, a žene svaka četiri." }
{ "en": "For his contribution to the donors are rewarded, and for women over 25 donations and men more than 50 donations welfare do not pay for public transport.", "hr": "Za svoj doprinos darivatelji su nagrađeni, pa žene za više od 25 davanja i muškarci za više od 50 davanja ne plaćaju javni gradski prijevoz." }
{ "en": "One of the most important clubs in the county This is one of the largest and most important clubs in the city of Split and the county in blood volunteer.", "hr": "Jedan od najznačajnijih klubova u županiji Ovo je jedan od najvećih i najznačajnijih klubova u gradu Splitu i županiji na području davalaštva krvi." }
{ "en": "Daily dose provides precious blood on transfusion department, not the actions periodically.", "hr": "Svakodnevno osigurava dragocjene doze krvi na odjelu transfuzije, a ne periodično na akcijama." }
{ "en": "Also, the agreement with Hospital Split, always ready to step up activities for members if they need such hospitals (eg Christmas and New Year holidays because then the need for more blood, as well as in summer, due to the influx of tourists and a variety of accidents).", "hr": "Također, dogovoru s KBC Split, uvijek je spreman pojačati aktivnosti članstva ukoliko su takve potrebe bolnice (npr. za božićne i novogodišnje blagdane jer su tada potrebe za krvlju veće, kao i ljeti, zbog priljeva turista i raznih nezgoda)." }
{ "en": "Volunteer donors Brodosplit club are human and noble people who have expressed a sense of social and often are active in cultural and sports societies.", "hr": "Dobrovoljni darivatelji Brodosplitova kluba su humane i plemenite osobe koje imaju izražen socijalni osjećaj i često su aktivne u kulturnim i sportskim društvima." }
{ "en": "Giving blood is not harmful to health if they spend all the procedures in the selection of blood donors.", "hr": "Davanje krvi ne šteti zdravlju ako se provode svi propisani postupci pri odabiru darivatelja krvi." }
{ "en": "Blood donation not only helps others, but also controls its own health.", "hr": "Davanjem krvi ne samo da pomažu drugima, nego i kontoliraju vlastito zdravlje." }
{ "en": "Unique in Croatia Club is unique in Croatia for its organization, and constant concern for the members.", "hr": "Jedinstveni u Hrvatskoj Klub je jedinstven u Hrvatskoj po svojoj organiziranosti i stalnoj brizi za članove." }
{ "en": "Every year, take care to rest for blood donors by organizing trips and seek fresh air three times a year on Bjelolasica, at the island of Hvar and Stubičke Spa.", "hr": "Svake godine se pobrine da se darivatelji krvi odmore, pa se organiziraju izleti i svjež zrak potraži tri puta godišnje na Bjelolasici, otoku Hvaru i u Stubičkim toplicama." }
{ "en": "Know, thanks to low cost friendly travel, pull up to Rome, Budapest, ...", "hr": "Znaju, zahvaljujući cjenovno pristupačnijem aranžmanu putovanja, potegnuti i do Rima, Budimpešte,..." }
{ "en": "Also at the annual meeting, members socialize and make divisions anniversary prize, given the number of doses of the blood, and individually highlight the most active providers, such as recorders Vladimir Vulić, Marko Ajduković, Cvjetko Paić, Voislav Tripunović, Miroslav Kuščić and Veljko Zdilar, with more than 100 donated bottles of blood.", "hr": "Također se na godišnjoj skupštini, članovi druže i izvrši podjela jubilarnih nagrada, prema broju datih doza krvi, te poimenično istaknu najaktivniji davaoci, poput rekordera Vladimira Vulića, Marka Ajdukovića, Cvjetka Paića, Voislava Tripunovića, Miroslava Kuščića i Veljka Zdilara, s više od 100 darovanih boca krvi." }
{ "en": "Back in 1965th years, Marko Ajduković first stepped among the magnificent halls of Shipbuilding Industry Brodosplit, in the workshops of machine treatment known as ''mechanics''.", "hr": "Davne je 1965. godine Marko Ajduković prvi put zakoračio među velebne hale Brodograđevne industrije Split, i to u Pogon strojoobrade poznatije kao ''mehanika''." }
{ "en": "At the same time when began his working life, also established a club volunteer blood donors whose Brodosplit active member becomes 1970th year.", "hr": "Istodobno kada započinje njegov bogati radni vijek osniva se i Klub dobrovoljnih darivatelja krvi Brodosplit čijim aktivnim članom postaje 1970. godine." }
{ "en": "Mr. Marko likes to point out that the blood actually provides more active since 1969 until then now giving 106 donations.", "hr": "Šjor Marko voli pri tom naglasiti da krv u stvari daje aktivno još od 1969. godine zabiljevši do sada 106 davanja." }
{ "en": "If he knows that covered the 60-year life, it is easy to conclude that this shipyard worker, but as a young man early felt the need for help, giving part of themselves selflessly to others.", "hr": "Ako se zna da je prevalio 60-tu godinu života, lako je zaključiti da je ovaj škveranin već kao mladić zarana osjetio potrebu za pomaganjem, nesebično darivajući dio sebe drugima." }
{ "en": "Many donors In 2009, 59 donors were awarded for 10 donations, 52 donors were awarded for 15 donations, 27 donors were awarded for 20 donations, 24 donors were awarded for 25 donations, 24 donors were awarded for 30 donations, 15 donors were awarded for 35 donations, 15 donors were awarded for 40 donations, 10 donors were awarded for 50 donations.", "hr": "Brojni darivatelji U 2009. godini je za 10 darivanja nagrađeno 59 darivatelja, za 15 darivanja 52 darivatelja, za 20 darivanja 27 darivatelja, za 25 darivanja 24 darivatelja, za 30 darivanja 24 darivatelja, za 35 darivanja 15 darivatelja, za 40 darivanja 15 darivatelja, za 50 darivanja 10 darivatelja." }
{ "en": "Special rewards for 60 donations was earned by Frane Magazinović, Denis Kranjac, Jozo Tadić i Ante Abramac.", "hr": "Posebna priznanja su zaslužili za 60 darivanja Frane Magazinović, Denis Kranjac, Jozo Tadić i Ante Abramac." }
{ "en": "For 70 donations was earned by Dalmiro Lukić, Mladen Ivica i Ante Goreta.", "hr": "Za 70 darivanja priznanje su zaslužili Dalmiro Lukić, Mladen Ivica i Ante Goreta." }
{ "en": "For 80 donations was earned by Srđan Kaliterna, Željko Dodik i Budimir Rakvin. The recorders with 100 blood donations are Miroslav Kuščić and Veljko Zdilar.", "hr": "Za 80 darivanja priznanje su zaslužili Srđan Kaliterna, Željko Dodik i Budimir Rakvin, te ovogodišnji rekorderi za 100 darovanih boca krvi, Miroslav Kušćić i Veljko Zdilar." }
{ "en": "Human activity will not stop Steadfast work and fostering constructive relationships with the hospital, but the media and the club is recognized as one of the most important in blood volunteer.", "hr": "Humana djelatnost neće prestati Upornim radom te njegovanjem konstruktivnih odnosa sa bolnicom, ali i medijima klub je prepoznat kao jedan od najznačajnijih na području davalaštva." }
{ "en": "Club action is covered by the media and constantly developed and improved.", "hr": "Djelovanje kluba je i medijski pokriveno i stalno se unapređuje i poboljšava." }
{ "en": "How worked up to now, the club will continue, led by the presidency to make the club president Kristijan Brkljačić, Secretary Ratomir Delić, and members of Andro Jašić, Ervin Domazet, Mario Janjić, Ivan Vuko, Denis Kranjac, Goran Lelanović and Božidar Domljanović.", "hr": "Kako je djelovao do sada, klub će nastaviti i dalje, na čelu s predsjedništvom koje čine predsjednik kluba Kristijan Brkljačić, tajnik Ratomir Delić, te članovi Andro Jašić, Ervin Domazet, Mario Janjić, Ivan Vuko, Denis Kranjac, Goran Lelanović i Božidar Domljanović." }
{ "en": "Despite the recession and uncertainties existence of shipbuilding activities, its human and social activity will not stop.", "hr": "Unatoč neizvjesnostima recesije i opstojnosti brodograđevne djelatnosti, njegova humana i društvena djelatnost neće prestati." }
{ "en": "Working in the club's is only honorary, and the knowledge that they have just saved someone life is priceless, is proud Rato Delić.", "hr": "Rad u klubu je isključivo volonterski, a spoznaja da su baš oni nekome spasili život je neprocjenjiva, ponosan je Rato Delić." }
{ "en": "Only one blood banks during the year, is the traditional slogan of the members of the club, which regularly invites all potential blood donors to join them.", "hr": "Samo jedno darivanje krvi tijekom godine, tradicionalni je slogan članova kluba, kojim redovito pozivaju sve potencijalne darivatelje krvi da im se pridruže." }
{ "en": "Dr. Enrih Merdic was born on 30 December 1962 in Osijek.", "hr": "Dr. Enrih Merdić je rođen 30. prosinca 1962. u Osijeku." }
{ "en": "He finished primary and secondary school in Osijek, where he also graduated from the Faculty of education. He completed his graduate studies and got a PhD in natural sciences (biology) at the College of Science in Zagreb.", "hr": "Osnovnu i srednju te Pedagoški fakultet završio je u Osijeku, a poslijediplomski studij i doktorat prorodnih znanosti iz polja biologja na zagrebačkom PMF-u." }
{ "en": "Since he was nine years old, he has been spending time in folk ensembles.", "hr": "Od svoje devete godine počeo je svoje slobodno vrijeme provoditi u kulturno umjetničkim društvima." }
{ "en": "As a member of the Folk Ensemble Milica Križan he spent the best time of his youth (1971-1989) as an active dancer.", "hr": "U KUD \"Milica Križan\" provodi najljepše doba svoje mladosti i to kao aktivan plesač od 1971. do 1989. godine." }
{ "en": "He got his first chance to pass on the folklore tradition to the younger generation when he graduated from secondary school in 1981.", "hr": "Prvu šansu da prenese folklornu tradiciju na mlađe naraštaje dobio je kao maturant 1981. godine." }
{ "en": "He trained ensembles in Josipovac, Ernestinovo, Cepin and Osijek (Folk Ensemble Biseri Slavonije and the Croatian Folk Ensemble Željeznicar).", "hr": "Od tog doba vodio je KUD-ove u Josipovcu, Ernestinovu, Čepinu i Osijeku (FA \"Biseri Slavonije\" i HKUD \"Željezničar\")." }
{ "en": "Since December 1985, he has been the art director and choreographer of the Workers' Folk Ensemble PIK Đakovo, which later changed its name to The Folk Ensemble TENA, Folklore group Slavonske Kraljice.", "hr": "Od prosinca 1985. godine umjetnički je voditelj i koreograf RKUD-a \"PIK Đakovo\" kasnije KUD \"TENA\" FA \"Slavonske Kraljice\"." }
{ "en": "Besides working as an instructor who teachers dances, songs, and singing, shapes and practices the program, he also choreographs.", "hr": "Usporedo s voditeljskim radom, koji se odnosi na učenje plesova, pjesama, načina pjevanja, kreiranje i uvježbavanje programa, odvija se i koreografski rad." }
{ "en": "He was trained for the job of a choreographer at a number of seminars.", "hr": "Predhodno obrazovanje za koreografski posao stekao je na raznim seminarima." }
{ "en": "As early as the summer of 1983, he started attending the folklore school organized by the Cultural and educational assembly of Croatia as seminars in the summers and winters. he has taken all obligatory courses and passed all exams related to the theoretical knowledge about folklore and dance zones in Croatia.", "hr": "Tako je već ljeti 1983. počeo posjećivati školu folklora koju je organizirao Kulturno prosvjetni Sabor Hrvatske u obliku ljetnih i zimskih seminara." }
{ "en": "The main aim of the school was to send the candidates to villages to collect folklore material themselves at the very source.", "hr": "Odslušao je sve zadane kolegije škole, a položio sve ispite koji se odnose na teorijsko poznavanje folklora i plesne zone u Hrvatskoj." }
{ "en": "From 1986 to the beginning of the war in 1991, he has intensively collected folklore material.", "hr": "Tako je od 1986 intenzivno sakupljao folklornu građu sve do izbijanja rata 1991." }
{ "en": "In this period he composed many Slavonian choreographies: Kumova grana, Ajmo žito pokupiti pa cmo kolo zaigrati, Kiti bunar Jelo, Filipovcice, Savom vodom od Davora do Šamca, Šetale se tri divojke, Slavonske kraljice and choreographies from Baranja: Plesovi iz Baranje, Baranjsko Petrovo Selo veljace iljadu osamsto i neke, Poklade su and Baranjski svatovski adet.", "hr": "Iz tog razdoblja izašle su mnoge slavonske koreografije: \"Kumova grana\", \"Ajmo žito pokupiti pa ćmo kolo zaigrati\", \"Kiti bunar Jelo\", \"Filipovčice\", \"Savom vodom od Davora do Šamca\", \"Šetale se tri divojke\", \"Slavonske kraljice\" i baranjske koreografije: \"Plesovi iz Baranje\", \"Baranjsko Petrovo Selo veljače iljadu osamsto i neke\", \"Poklade su\" i \"Baranjski svatovski adet\"." }
{ "en": "In addition to choreographies from Slavonia and Baranja, he also made choreographies from other regions of Croatia: Zelen Juraj došal je (from Pokuplje), Krcki kanti i tonci, Plesovi iz Medimurja, Posavcica od glave do pete\" and Stari splitski ples and Trogirska cetvorka, A oj Liko ravnija od Srema, Lepo naše zeleno Primorje, Na Ivanje ne radim oranje.", "hr": "Osim slavonskih i baranjskih koreografija tijekom koreografskog rada nastale su i koreografije iz cijelokupnog područja Hrvatske: \"Zelen Juraj došal je\" (Pokuplje), \"Krčki kanti i tonci\", \"Plesovi iz Međimurja\", \"Posavčica od glave do pete\" i \"Stari splitski ples i Trogirska četvorka\", \"A oj Liko ravnija od Srema\", \"Lepo naše zeleno Primorje\", \"Na Ivanje ne radim oranje\" ." }
{ "en": "As a choreographer and expert on Slavonian folklore he was invited to give his choreographies to other folklore ensembles: Strawberry Hill CFA, Kansas City, USA; St. Johns Tamburitzans, Kansas City, SAD; Miroslav Krleža Fellbach, Njemacka, THE Folk Ensemble Zagreb, Zagreb; The Folk Ensemble Šokadija Stari Mikanovci Croatian National Theatre Ivan pl.", "hr": "Kao koreograf i čovjek koji dobro poznaje slavonski folklor bio je pozvan da ustupi svoje koreografije nekim folklornim ansamblima: Strawberry Hill CFA, Kansas City, SAD; St. Johns Tamburitzans, Kansas City, SAD; Miroslav Krleža Fellbach, Njemačka, KUD Zagreb, Zagreb; KUD Šokadija Stari Mikanovci HNK Ivan pl." }
{ "en": "Zajc, Rijeka; Folklore ensemble Biseri Slavonije, The Folk Ensemble Željeznicar. The largest number of his choreographies are performed by his parent ensemble Tena.", "hr": "Zajc, Rijeka. KUD \"Biseri Slavonije\" HKUD \"Željezničar\" a naravno najveći broj njegovih koreografija izvodi se u njegovom matičnom društvu KUD \"Tena\"." }
{ "en": "Considering his experience working with folk ensembles and his research in the field, especially in Slavonia and Baranja, he was invited to lecture on Slavonian folklore at seminars of Croatian folklore in Zagreb in 1994, and since 1996 he has been a regular lecturer at the regional seminar of Slavonia, Baranja and Sirmium.", "hr": "Obzirom na njegovo iskustvo u radu s kulturno umjetničkim društvima i istraživačkom radu na terenu prije svega Slavonije i Baranje bio je pozvan kao predavač slavonskog folklora na seminarima Hrvatskog folklora u Zagrebu 1994., a od 1996. godine stalni je predavač na regionalnom seminaru Slavonije Baranje i Srijema." }
{ "en": "As an instructor of quality ensembles and a choreographer, he became a member of the Board of Managers of the society of folklore instructors and choreographers of Croatia.", "hr": "Kao voditelj dobrih društava i koreograf postao je član Upravnog odbora Društva folklornih voditelja i koreografa Hrvatske." }
{ "en": "The Kvarner area abounds in diverse approaches to visual arts that are characterised by a variety of motifs, sensibilities and historical sources.", "hr": "Područje gdje se nalazimo s namjerom istraživanja likovne panorame, obiljem razlika upućuje i na različitost likovnih priča, motiva, senzibiliteta i povijesnih izvora." }
{ "en": "Changes throughout history, various cultural influences, and finally the 20th century as a bridge between the old and the new eras, have created a varied picture interwoven with scenes from folk and urban creations in the form of both inherited and newly created cultural diversity.", "hr": "Tradicijski prevrati, različiti kulturni utjecaji i naposljetku 20. stoljeće kao most između staroga i novoga vremena, omogućili su nam šaroliku sliku u kojoj se isprepleću prizori slika iz pučkog i urbanog stvaralaštva te u obliku baštinjenoga, ali i novonastaloga kulturnog bogatstva." }
{ "en": "In this survey, we are interested in locations and traces of visual arts that comprise painting and sculpture.", "hr": "Zanimaju nas lokacije i tragovi onog dijela likovne kulture koja se odnosi na slikarski i skulptorski prostor djelovanja." }
{ "en": "We will follow the traces of visual artists in our region, mainly in religious buildings and public places, and give some insight into the existing collections of museums and galleries.", "hr": "Krenut ćemo tragom likovnih umjetnika na tlu naše regije, ponajprije u sakralnim objektima i javnim prostorima, s uvidom u postojeće muzejsko-galerijske prostore i zbirke." }
{ "en": "This will be a walk through the visual panorama of this region characterised by its green-blue landscape, with the remark that we will limit our selection only to the most important works and personalities that are easily accessible to visitors.", "hr": "Pred nama je šetnja kroz likovnu panoramu regije zeleno-plavog pejzaža, s napomenom da ćemo se zadržati tek na užem izboru bitnih stvaralačkih osobitosti koje su posjetitelju lakše dostupne." }
{ "en": "Originating from a source of various influences, the culture of this region has been maintained within the bounds of rather modest resources. Today expert and material efforts are being made to appropriately validate the entire artistic production created up to the end of the 20th century, and to open to the public the permanent exhibitions within the existing large museums as soon as possible.", "hr": "Iznikla na izvoru različitih utjecaja, kultura ove regije u pravilu se održavala u okrilju skromnih mogućnosti pa se danas ulažu stručni i materijalni napori kako bi se valorizirala ukupna produkcija koju zatvara druga polovina 20. stoljeća i kako bi se stalni postavi zbirki postojećih velikih muzeja što prije otvorili javnosti." }
{ "en": "Our task is also to re-establish the reputation of some extraordinary historic personalities that were born here, like Julije Klović, a miniaturist of worldwide renown from the Vinodol region.", "hr": "Pred nama su i zadatci ponovne afirmacije nekih iznimnih povijesnih ličnosti rođenih na našem tlu – poput Julija Klovića, minijaturista svjetskoga glasa koji je došao u svijet slavnih upravo iz okrilja vinodolskoga kraja." }
{ "en": "Juraj Julije Klović, born in 1498 in the village of Grižane near Vinodol and died in 1578 in Rome, was one of Europe’s greatest 16th century miniaturists in the period of mannerism.", "hr": "Juraj Julije Klović, rođen 1498. u Grižanama kod Vinodola (umro u Rimu 1578.g.), jedan je od najvećih europskih minijaturista 16. stoljeća i razdoblja manirizma." }
{ "en": "With elongated figured, landscapes of mysterious ambience, pale greenish, bluish and violet tones and luxuriant ornamentation, he depicted the pages of the masterpiece Officium Virginis which contains 28 of his miniatures showing scenes from the Old and New Testaments and two miniatures with liturgical themes.", "hr": "Izduljenim likovima, zagonetnim ugođajima krajolika, bljeđim zelenim, plavičastim i ljubičastim tonovima i dekorativnom raskoši iscrtavao je stranice remek-djela Officium Virginis gdje 28 njegovih minijatura sadrži prizore iz Staroga i Novoga zavjeta, uz dvije minijature s liturgijskom tematikom." }
{ "en": "The history of sacred arts in the Kvarner area also encompasses a series of valuable paintings that we inherited over the past centuries as works of masters from abroad, as imported works of arts, or as the creations of rather few indigenous artists.", "hr": "Povijest sakralne umjetnosti na našem području obuhvaća i čitav niz pažnje vrijednih slikarskih ostvarenja što smo ih baštinili u minulim stoljećima kao djela majstora došljaka, kao importirane umjetnine ili autohtonu građu nekoliko malobrojnih iznimaka s domaćeg tla." }
{ "en": "This panoramic survey will mainly concentrate on the collections available to visitors, which means that many valuable painters from our region have been left out because there are no available permanent collections of their work.", "hr": "Panoramski pregled ponajprije uključuje posjetitelju dostupnu građu pa su mnogi vrijedni slikari s našeg područja izostavljeni jer nemamo dostupnug stalnog postava zbirki s njihovim radovima." }
{ "en": "Among the artists from the beginning of the 20th century, one should not forget Josip Moretti Zajc - Peppo (Bakar 1882 – Rijeka 1933), a painter dedicated to light and influenced by Venetian painting, who created some of the finest Kvarner landscapes, marinas and panoramas, as well as the stage curtain in the Croatian Reading Room (Hrvatska čitaonica) in Trsat.", "hr": "Na pragu 20. stoljeća pak važno je spomenuti umjetnike poput slikara Josipa Morettija Zajca - Peppa, (Bakar 1918. – Rijeka 1933.) koji je, zaokupljen svjetlošću, pod utjecajem venecijanskog slikarstva slikao naše ponajbolje krajolike, marine i vedute te zastor za pozornicu Hrvatske čitaonice na Trsatu." }
{ "en": "The artists from the Kvarner region who worked in the productive period in the second half of the 20th century and strongly influenced the visual arts of the region were Romolo Venucci (Rijeka, 1903 – 1976), Jakov Smokvina (Rijeka, 1903 – Volosko, 1987), Vladimir Udatny (Voćin, 1920 – Rijeka, 1972), Antun Haller (Split, 1923), Ivo Kalina (Zagreb, 1924 – Rijeka, 1995), Vojo Radoičić (Požega, 1930), Slavko Grčko (Rijeka, 1934), Josip Diminić (Sveti Lovreč, 1937), Mauro Stipanov (Rijeka, 1952) and many others who will be mentioned later in this text.", "hr": "Na popisu likovnih umjetnika s našeg područja koji su djelovali u produktivnom razdoblju druge polovine 20 st. valja izdvojiti one s bitnim utjecajem na likovnu klimu regije, poput Romola Venuccija (Rijeka, 1903. – 1976.), Jakova Smokvine (Rijeka, 1903. – Volosko, 1987.), Vladimira Udatnyja (Voćin, 1920. – Rijeka, 1972.), Antuna Hallera (Split, 1923.), Ive Kaline (Zagreb,1924. – Rijeka,1995.), Voje Radoičića (Požega,1930.), Slavka Grčka (Rijeka,1934.), Josipa Diminića (Sveti Lovreč,1937.), Maura Stipanova (Rijeka,1952.) te mnoge druge o kojima u daljnjem tekstu govorimo." }
{ "en": "Sculptor Ljubo de Karina from Brseč and painter Mate Solis from Cres are the best examples of visual artists who worked in their places of origin and made a great contribution to the region in which they lived by creating individually shaped houses – museums and receiving recognition by many experts.", "hr": "Djelovanje određenih likovnih umjetnika u sredinama gdje su rođeni i njihov velik doprinos kraju u kojem su živjeli, vidljiv kroz samostalno oblikovanje kuća – muzeja te ostale mnogobrojne stručne potvrde, u najboljem svjetlu predstavljaju kipar Ljubo de Karina u Brseču i Mate Solis u Cresu." }
{ "en": "A special place among artists who dedicated their most valuable work to depicting motifs from the regional landscape belongs to Oton Gliha (academic painter, born in Črnomelj/Slovenia, 1914 – died in Zagreb, 1999) and Mila Kumbatović (academic painter, born in Omišalj, 1915 – died in Zagreb, 2004).", "hr": "Među umjetnicima koji su svojim djelovanjem uzdigli značenje kraja, posvetivši motiviku svojih vrijednih likovnih ostvarenja krajoliku, neizostavni su Oton Gliha (akademski slikar, rođen u Črnomlju/Slovenija, 1914. – umro u Zagrebu, 1999.) i Mila Kumbatović (akademska slikarica, rođena u Omišlju, 1915. – umrla u Zagrebu, 2004.)." }
{ "en": "In their artistic work and private life they remained faithful to Omišalj on the island of Krk.", "hr": "Svoj su umjetnički rad i zajednički život vezali uz Omišalj na otoku Krku." }
{ "en": "Mila Kumbatović found motifs for her paintings in the authentic areas of the island of Krk, from early 1950s landscapes up to later abstractions. Gliha’s famous paintings of gromače were directly inspired by Krk’s dry-stone walls.", "hr": "Motivi slika Mile Kumbatović proistječu upravo iz autentičnog prostora otoka Krka, od pejzaža iz ranih 50 - ih godina, sve do kasnije apstrakcije, dok su Glihine čuvene slike gromača neposredno inspirirane suhozidima na otoku Krku." }
{ "en": "A wall in the building of Rijeka Airport near Omišalj is the location for a stone mosaic by Oton Gliha from the 1970s.", "hr": "U pristanišnoj zgradi Zračne luke Rijeka kraj Omišlja na zidu je kameni mozaik, rad Otona Glihe iz 1970." }
{ "en": "As for revitalising the landscape, a sculptors’ workshop called Goranska kiparska radionica in Lokve, in the region of Gorski kotar, is known for placing sculptures in the countryside. This workshop has been active since 1979 when it was registered as a citizens association whose primary activity is to organise summer sculptors’ symposiums.", "hr": "Što se pak revitalizacije krajolika tiče, unošenjem aktivne produkcije umjetničkih ostvarenja u sredinu svoga djelovanja, posebno mjesto zavrjeđuje Goranska kiparska radionica u Lokvama, koja djeluje od 1979., kada je registrirana kao udruga građana čija je primarna aktivnost kiparski simpozij tijekom ljeta." }
{ "en": "Some of the most renowned Croatian and international sculptors have taken part in these symposiums.", "hr": "Na njemu su sudjelovali najznačajniji skulptori iz zemlje i svijeta." }
{ "en": "Many of the sculptures created in the course of the last years within the workshop have been left in the countryside to become a part of natural surroundings, thus making a kind of artistic nature park.", "hr": "Mnoge su skulpture nastale tijekom proteklih godina u sklopu rada Goranske kiparske radionice ostale sastavnim dijelom prirodnoga okoliša kao svojevrstan umjetnički park prirode." }
{ "en": "The founder and leader of the workshop for many years was the sculptor Nikola Lepinski (1934 – 1999).", "hr": "Osnivač i dugogodišnji voditelj Radionice bio je Nikola Lepinski (1934. – 1999.), koji je i sam bio kipar." }
{ "en": "The works of artists from Kvarner, as well as other artists from Croatia and abroad, can be seen in professionally managed galleries such as the Kortil gallery in Sušak, the Filodrammatica, the Julije Klović gallery, the State Archive exhibition area, the O.K. gallery (Jan Palach Multimedia Cultural Centre for the Young), the Mali salon gallery and the Arh gallery (all in Rijeka), then the Juraj Šporer arts pavilion in Opatija, the Turnac gallery in Novi Vinodolski, the Crikvenica Exhibition Gallery, the Knežev dvor and Paradiso galleries in Rab, the Decumanus gallery in Krk, the Lapidarij in Omišalj and the Toš in Punat.", "hr": "Djela kvarnerskih, ali i mnogih drugih hrvatskih i inozemnih, suvremenih umjetnika imamo prigodu upoznavati u stručno vođenim galerijskim prostorima regije poput Galerije Kortil na Sušaku, Filodrammatice, Galerije Julija Klovića, izložbenog prostora u Državnom arhivu, Galerije O.K. (Multimedijalni centar za kulturu mladih „Jan Palach“), Maloga salona i Galerije Arh u Rijeci, Umjetničkoga paviljona „Juraj Šporer“ u Opatiji, Galerije Turnac u Novom Vinodolskom, Izložbeno galerijskog prostora Crikvenica, galerija Knežev dvor i Paradiso u Rabu, Galerije Decumanus u Krku te Lapidarija u Omišlju i Toša u Puntu." }
{ "en": "By drawing concise sketches of the following panoramic survey, we wanted to call the reader’s attention to the available heritage of sacred painting in the Kvarner area, to the museums and collections of arts, as well as to monuments in public areas that remind of significant personalities – whether because they were erected in their honour, or because they were created by them.", "hr": "Oblikovanjem kratkih crtica panoramskog pregleda koji slijedi, namjera je ukazati na dostupnu baštinu sakralnoga slikarstva na kvarnerskom području, na muzejske ustanove, zbirke i riznice te na spomenike u javnim prostorima koji upućuju posjetitelja na značajna imena i velike ljude – bilo da su njima spomenici podizani, bilo da su oni skulptorskim radom zadužili kvarnersko područje." }
{ "en": "Collections of sacred arts are particularly important places where Kvarner’s sacred art heritage is kept.", "hr": "Sakralne zbirke i riznice ulaze u krug posebno značajnih mjesta pohrane kvarnerske umjetničke sakralne baštine." }

Dataset Card for hrenwac_para

Dataset Summary

The hrenWaC corpus version 2.0 consists of parallel Croatian-English texts crawled from the .hr top-level domain for Croatia. The corpus was built with Spidextor (https://github.com/abumatran/spidextor), a tool that glues together the output of SpiderLing used for crawling and Bitextor used for bitext extraction. The accuracy of the extracted bitext on the segment level is around 80% and on the word level around 84%.

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

Dataset is bilingual with Croatian and English languages.

Dataset Structure

Data Instances

[More Information Needed]

Data Fields

[More Information Needed]

Data Splits

[More Information Needed]

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

Dataset is under the CC-BY-SA 3.0 license.

Citation Information

  @misc{11356/1058,
 title = {Croatian-English parallel corpus {hrenWaC} 2.0},
 author = {Ljube{\v s}i{\'c}, Nikola and Espl{\`a}-Gomis, Miquel and Ortiz Rojas, Sergio and Klubi{\v c}ka, Filip and Toral, Antonio},
 url = {http://hdl.handle.net/11356/1058},
 note = {Slovenian language resource repository {CLARIN}.{SI}},
 copyright = {{CLARIN}.{SI} User Licence for Internet Corpora},
 year = {2016} }

Contributions

Thanks to @IvanZidov for adding this dataset.

Downloads last month
188
Edit dataset card