Problem
stringlengths
7
665
Rationale
stringlengths
1
2.67k
options
stringlengths
37
151
correct
stringclasses
5 values
annotated_formula
stringlengths
7
989
linear_formula
stringlengths
9
402
category
stringclasses
6 values
какво е отношението на 3/7 към произведението 3* (7/3)?
"3 * (7/3) = 7, така че трябва да намерим съотношението на 3/7: 7 = > 3: 49, следователно отговорът ще бъде (e) 3: 49"
a ) 3:7 , b ) 1:3 , c ) 3: 21 , d ) 1:7 , e ) 3: 49
e
divide(3, const_60)
divide(n0,const_60)|
general
( 212 + 222 + 232 + ... + 302 ) = ?
"решение ( 212 + 222 + 232 + . . . + 302 ) = a + ( n - 1 ) d = последно число . . . , така че 212 + ( n - 1 ) 10 = 302 . . . . , така че n = 10. така че сумата = n / 2 ( 2 a + ( n - 1 ) d ) = 10 / 2 ( 2 * 212 + 9 * 10 ) = 2570. отговор c"
a ) 385 , b ) 2485 , c ) 2570 , d ) 3255 , e ) нито един
c
divide(add(212, 222), 232)
add(n0,n1)|divide(#0,n2)|
general
влак с дължина 250 m пресича мост с дължина 150 m за 20 секунди. каква е скоростта на влака?
"sol : (дължина на влака + дължина на моста) = скорост на влака x време (250 + 150) = 20 x скорост скорост = 400 / 20 = 20 m / s = 72 km / h отговор = e"
a ) 33 , b ) 27 , c ) 25 , d ) 22 , e ) 72
e
multiply(const_3_6, divide(add(250, 150), 20))
add(n0,n1)|divide(#0,n2)|multiply(#1,const_3_6)|
physics
половин число плюс 7 е 17. какъв е номерът
"нека x е числото. винаги заменяйте `` е ' ' със знак за равенство ( 1/2 ) x + 7 = 17 ( 1/2 ) x = 17 - 7 ( 1/2 ) x = 20 x = 20 правилно отговорът е д"
a ) 8 , b ) 9 , c ) 10 , d ) 11 , e ) 20
e
multiply(subtract(17, 7), const_2)
subtract(n1,n0)|multiply(#0,const_2)|
general
колко лихва ще донесат 8 000 долара за 9 месеца при годишна лихва от 6%?
"soln: - 9 месеца = 3/4 от годината; 6 % = 6/100 = 3/50; $8 000 (главница) * 3/50 (лихвен процент) * 3/4 ​​(време) = $360. отговор: ° с"
a ) 250 долара , b ) 350 долара , c ) 360 долара , d ) 550 долара , e ) 650 долара
c
multiply(multiply(power(const_100, const_2), divide(6, const_100)), divide(const_3, 6))
divide(const_3,n2)|divide(n2,const_100)|power(const_100,const_2)|multiply(#1,#2)|multiply(#0,#3)|
gain
ако съотношението на сумата от първите 6 члена на a g . стр. към сумата от първите 3 члена на g . стр. е 343, какво е общото отношение на g. p?
"343 = ( a 1 + a 2 + a 3 + a 4 + a 5 + a 6 ) / ( a 1 + a 2 + a 3 ) разложи същите членове 343 = 1 + ( a 4 + a 5 + a 6 ) / ( a 1 + a 2 + a 3 ) запишете всеки член по отношение на r a 1 = a 1 a 2 = a 1 * r ^ 1 a 3 = a 1 * r ^ 2 . . . . . . . . . 343 = 1 + ( a 1 ( r ^ 3 + r ^ 4 + r ^ 5 ) ) / ( a 1 ( 1 + r ^ 1 + r ^ 2 ) ) 342 = ( r ^ 3 ( 1 + r ^ 1 + r ^ 2 ) ) / ( ( 1 + r ^ 1 + r ^ 2 ) ) 342 = r ^ 3 r = 7 d"
a ) 3 , b ) 1/3 , c ) 2 , d ) 7 , e ) 1/7
d
power(subtract(343, const_1), divide(const_1, 3))
divide(const_1,n1)|subtract(n2,const_1)|power(#1,#0)|
other
берт и ребека разглеждаха цената на етажна собственост. цената на етажната собственост беше с 50% повече от спестяванията на берт и отделно, същата цена беше с 25% повече от спестяванията на ребека. какво е съотношението между спестяванията на берт и спестяванията на ребека.
"да предположим, че берт е имал 100, така че цената става 150, това 150 = 1,25 пъти спестяването на r. . така че спестяването на r става 120, така че необходимото съотношение е 100: 120 = 5: 6 отговор: д"
a ) 1:6 , b ) 1:3 , c ) 12 , d ) 3:4 , e ) 5:6
e
divide(divide(const_100, add(const_100, 50)), divide(const_100, add(const_100, 25)))
add(n0,const_100)|add(n1,const_100)|divide(const_100,#0)|divide(const_100,#1)|divide(#2,#3)|
gain
магазинер продава 500 метра плат за рупии. 18000 при загуба на рупии. 5 на метър. намерете себестойността му за един метър плат?
sp на метър = 18000 / 500 = rs. 36 загуба на метър = rs. 5 cp на метър = 36 + 5 = rs. 41 . отговор: e
a ) 12 , b ) 27 , c ) 29 , d ) 50 , e ) 41
e
add(divide(18000, 500), 5)
divide(n1,n0)|add(n2,#0)|
gain
разликата на две числа е 1565. като разделим по-голямото число на по-малкото, получаваме 6 като частно и 15 като остатък. кое е по-малкото число?
"нека по-малкото число е x. тогава по-голямото число = ( x + 1565). x + 1565 = 6 x + 15 5 x = 1550 x = 310 по-малко число = 310. e)"
a ) а) 270 , b ) б) 280 , c ) в) 290 , d ) г) 300 , e ) д) 310
e
divide(add(1565, 15), subtract(6, const_1))
add(n0,n2)|subtract(n1,const_1)|divide(#0,#1)|
general
колко четни числа от диапазона от 15 до 100 включително не се делят на 3
"трябва да намерим броя на членовете, които се делят на 2, но не и на 6 (тъй като въпросът изисква само четните числа, които не се делят на 3) за 2, 16,18... 100, използвайки формула ap, ние можем да кажем 100 = 16 + ( n - 1 ) * 2 или n = 43. за 6 , 18 , ... 96 , използвайки формула ap , можем да кажем 96 = 18 + ( n - 1 ) * 6 или n = 14 . следователно, делимо само на 2, но не и на 3 = 43 - 14 = 29. следователно, отговорете на a"
a ) 29 , b ) 30 , c ) 31 , d ) 33 , e ) 46
a
subtract(divide(subtract(subtract(100, 15), const_2), const_2), divide(divide(subtract(subtract(subtract(subtract(100, const_2), multiply(3, const_4)), 3), 3), 3), const_2))
multiply(n2,const_4)|subtract(n1,n0)|subtract(n1,const_2)|subtract(#1,const_2)|subtract(#2,#0)|divide(#3,const_2)|subtract(#4,n2)|subtract(#6,n2)|divide(#7,n2)|divide(#8,const_2)|subtract(#5,#9)|
general
площта на едно кръгло поле е 17,56 хектара. намерете цената на ограждането му в размер на rs. 7 на метър приблизително
"обяснение: площ = (17.56 x 10000) m 2 = 175600 m 2. π r 2 = 175600 ⇔ ( r ) 2 = ( 175600 x ( 7 / 22 ) ) ⇔ r = 236.37 m. обиколка = 2 π r = ( 2 x (22/7) x 236,37) m = 1485,78 m. цена на оградата = rs. (1485.78 x 7) = 10400 rs. отговор: опция b"
a ) 4457 , b ) 10400 , c ) 4235 , d ) 4547 , e ) 4675
b
multiply(circumface(multiply(sqrt(divide(17.56, const_pi)), const_100)), 7)
divide(n0,const_pi)|sqrt(#0)|multiply(#1,const_100)|circumface(#2)|multiply(#3,n1)|
geometry
сладкар решава да продаде всичките си сладкиши заради наближаващия празник. неговите сладкиши са разпределени поравно между група от 50 редовни клиенти. ако само 49 клиенти дойдат в пекарната, всеки ще получи 6 сладкиши по-малко. колко сладкиши трябва да продаде сладкарят?
"сладкишите се разделят на 50 клиента по равно. така че общият брой на сладкишите трябва да е кратен на 50, само опция a отговаря на условието и следователно е отговорът"
a ) 500 . , b ) 412 . , c ) 432 . , d ) 502 . , e ) 522 .
a
multiply(divide(multiply(49, 6), subtract(49, 50)), 50)
multiply(n1,n2)|subtract(n1,n0)|divide(#0,#1)|multiply(n0,#2)|
general
ако 5400 mn = k ^ 4, където m, n и k са цели положителни числа, каква е най-малката възможна стойност на 2 m + n?
k ^ 4 = 5400 ∗ mn k ^ 4 = 3 ^ 3,2 ^ 3,5 ^ 2 . mn, за да направим rhs съвършена степен на 4, ние изискваме то да бъде умножено по 3, 2 & 5 ^ 2 mn = 3. 2,5 ^ 2 mn = 150 = 10 * 15 (най-малкото възможно) отговор = 2 * 10 + 15 = 35 отговор: e
a ) 11 , b ) 18 , c ) 20 , d ) 25 , e ) 35
e
multiply(4, power(const_3, const_2))
power(const_3,const_2)|multiply(n1,#0)
general
таби тренира триатлон. тя плува със скорост 1 миля в час. тя тича със скорост 7 мили в час. тя иска да разбере средната си скорост за тези две събития. какъв е правилният отговор за нея?
"(1 mph + 7 mph) / 2 = 4 mph правилната опция е: d"
a ) 8 mph , b ) 5.25 mph , c ) 3,5 мили в час , d ) 4 mph , e ) 0,5 mph
d
divide(add(1, 7), const_2)
add(n0,n1)|divide(#0,const_2)|
physics
влак от 25 вагона, всеки с дължина 60 метра, когато двигател също с дължина 60 метра работи със скорост 60 км/ч. за колко време влакът ще пресече мост с дължина 1,0 км?
"d = 25 * 60 + 1000 = 2500 m t = 2500 / 60 * 18 / 5 = 150 сек = 2,5 минути отговор: а"
a ) 2.5 , b ) 3 , c ) 5 , d ) 7 , e ) 9
a
add(divide(multiply(add(25, const_1), 60), const_1000), 1.0)
add(n0,const_1)|multiply(n1,#0)|divide(#1,const_1000)|add(n4,#2)|
physics
джером очакваше, че webweb . com цената на акциите ще падне и ще продаде цялата си мрежа. com акции за $5 на акция. той плати 10 000 долара данък върху приходите. седмица по-късно джеръм се убеди, че webweb. com цената на акциите ще се повиши и той използва парите, които е получил от продажбата на webweb. com акции, за да ги закупите отново, този път на $6 на акция. ако джеръм в крайна сметка има 7000 webweb. com запасите са по-малко от броя, който е имал преди да ги продаде, колко webweb. com акции имаше ли той първоначално?
"нека броят на акциите е x. 5 * x - 10000 (пари, платени като данъци) = 6 (x - 7000), решавайки за x, получаваме акциите като 17000. ans: (опция c)"
a ) 10 000 , b ) 11 600 , c ) 17 000 , d ) 14 000 , e ) 16 400
c
add(5, 6)
add(n0,n2)|
gain
намерете принципа за определена сума пари при 9% годишно за 2 2/5 години, ако сумата е rs. 1120 ?
1120 = p [ 1 + ( 9 * 12 / 5 ) / 100 ] p = 921,05 отговор : e
a ) 1000 , b ) 912.88 , c ) 927.78 , d ) 926.82 , e ) 921.05
e
divide(1120, add(divide(multiply(divide(add(multiply(2, 5), 2), 5), 9), const_100), const_1))
multiply(n1,n3)|add(n1,#0)|divide(#1,n3)|multiply(n0,#2)|divide(#3,const_100)|add(#4,const_1)|divide(n4,#5)
general
ако 40% от едно число е равно на две трети от друго число, какво е отношението на първото число към второто число.
"обяснение: нека първото число е a, а второто число е b. според въпроса (40/100) a = (2/3) b a/b = 2/3 x 100/40 a/b = 5/3 => a : b = 5 : 3 отговор : опция a"
a ) 5:3 , b ) 2:5 , c ) 4:7 , d ) 5:2 , e ) нито един от тези
a
divide(divide(const_1, const_4), divide(40, const_100))
divide(const_1,const_4)|divide(n0,const_100)|divide(#0,#1)|
general
виджай отпусна сума рупии. 10000 на две части, едната на 8% p. а . и останалото при 10 % p . а . и двете на проста лихва . в края на годината той получи rs . 890 като обща лихва. каква беше сумата, която даде на заем при 8% годишно. а?
"нека сумата, дадена на заем при 8 % p . a . бъде rs . a = > ( a * 8 ) / 100 + [ ( 10000 - a ) * 10 ] / 100 = 890 = > a = rs . 5500 . отговор: б"
a ) 5529 , b ) 5500 , c ) 5520 , d ) 5521 , e ) 5192
b
multiply(subtract(add(multiply(divide(10, const_100), 10000), divide(8, const_100)), 890), const_100)
divide(n1,const_100)|divide(n2,const_100)|multiply(n0,#1)|add(#0,#2)|subtract(#3,n3)|multiply(#4,const_100)|
gain
човек, чиято средна стойност за боулинг е 12,4, взема 5 уикета за 26 ръна и там намалява средната си стойност с 0,4. броят на уикетовете, взети от него преди последния му мач, е ?
"12,4 x + 26 / ( 5 + x ) = 12 12,4 x + 26 = 60 + 12 x x = 34 / 0,4 = 85 отговор: d"
a ) 82 , b ) 83 , c ) 84 , d ) 85 , e ) 86
d
divide(subtract(multiply(floor(12.4), 5), 26), subtract(12.4, floor(12.4)))
floor(n0)|multiply(n1,#0)|subtract(n0,#0)|subtract(#1,n2)|divide(#3,#2)|
general
anand завършва работа за 7 дни, bittu завършва същата работа за 8 дни, а chandu за 6 дни. те се редуват, за да довършат работата. anand на първия ден, bittu на втория и chandu на третия ден и след това отново anand и така нататък. на кой ден ще свърши работата?
те завършиха 146/168 работа за 6 дни, работейки един по един на всеки ден. на 7-ия ден остават 22/168 работа, които ще бъдат завършени от anand на 7-ия ден. отговор: d
a ) 3-то , b ) 6 ти , c ) 9 ти , d ) 7 ти , e ) 8 ти
d
add(floor(multiply(inverse(add(add(divide(const_1, 7), divide(const_1, 8)), divide(const_1, 6))), const_3)), const_1)
divide(const_1,n0)|divide(const_1,n1)|divide(const_1,n2)|add(#0,#1)|add(#3,#2)|inverse(#4)|multiply(#5,const_3)|floor(#6)|add(#7,const_1)
physics
ако произведението на две числа е 45276 и тяхното h . ° с . f . е 22, намерете тяхното l. ° с . м .
обяснение: hcf * lcm = 45276, защото знаем произведение на две числа = произведение на hcf и lcm lcm = 45276 / 22 = 2058 опция d
a ) 2574 , b ) 2500 , c ) 2100 , d ) 2058 г , e ) нито един от тези
d
divide(45276, 22)
divide(n0,n1)
physics
човек е спестил $10 при закупуване на артикул на разпродажба. ако е похарчил $500 за артикула, приблизително колко процента е спестил при транзакцията?
"действителна цена = 500 + 10 = 510 $ спестяване = 10 / 510 * 100 = 100 / 51 = 2 % приблизително отговорът е c"
a ) 8 % , b ) 10 % , c ) 2 % , d ) 5% , e ) 6%
c
add(floor(multiply(divide(10, add(10, 500)), 500)), const_1)
add(n0,n1)|divide(n0,#0)|multiply(#1,n1)|floor(#2)|add(#3,const_1)|
general
okeydokey плати 5 ябълки на щанда за инвестиране на ябълки за неотворена кутия земни червеи. artichokey плати 7 ябълки за същата партида. щандът изплаща земните червеи пропорционално на инвестираните ябълки. кутията се оказа, че съдържа 60 земни червеи. колко от тях трябва да получи okeydokey?
i 1 = 5 i 2 = 7 i 1 дял 5 части & i 2 дял 7 части общо 12 части - - - - - > 60 - - - - > 1 част - - - - - - - > 5 i 1 дял = 5 части - - - - - > 25 a
a ) 25 , b ) 27 , c ) 28 , d ) 29 , e ) 30
a
divide(multiply(60, 5), add(5, 7))
add(n0,n1)|multiply(n0,n2)|divide(#1,#0)
gain
чаша се напълва с 10 унции вода и 0,01 унции от водата се изпаряват всеки ден в продължение на 20-дневен период. какъв процент от първоначалното количество вода се е изпарило през този период?
"за 20 дни 20 * 0,01 = 0,2 унции вода се изпариха, което е 0,2 / 10 * 100 = 2 от първоначалното количество вода. отговор: d."
a ) 0,002 % , b ) 0,02% , c ) 0,2% , d ) 2 % , e ) 20%
d
multiply(divide(multiply(0.01, 20), 10), const_100)
multiply(n1,n2)|divide(#0,n0)|multiply(#1,const_100)|
gain
определен магазин продава всички карти на една цена и всички книги на друга цена. в понеделник магазинът продаде 10 карти и 8 книги за общо $22,00, а във вторник магазинът продаде 20 карти и 15 книги за общо $60,00. в този магазин колко по-малко се продава една карта от една книга?
10 x + 8 y = 22 20 x + 15 y = 60 умножете eq 1 по 2 и eq 2 по 1 20 x + 16 y = 44 20 x + 15 y = 60 извадете 1 от 2 y = - 16 следователно x = 10,6 разлика в цената = - 5,4 a
a ) $ - 5,4 , b ) 0,50 долара , c ) 0,75 долара , d ) $ 1,00 , e ) $ л. 25
a
divide(subtract(60, negate(multiply(15, divide(subtract(multiply(22, const_4), multiply(60, const_2)), subtract(multiply(8, const_4), multiply(15, const_2)))))), 20)
multiply(n2,const_4)|multiply(n5,const_2)|multiply(n1,const_4)|multiply(n4,const_2)|subtract(#0,#1)|subtract(#2,#3)|divide(#4,#5)|multiply(n4,#6)|negate(#7)|subtract(n5,#8)|divide(#9,n3)
general
64 галона разтвор на сол и вода е 10% сол. колко галона вода трябва да се добавят към разтвора, за да се намали солта до 8% от обема?
количество сол = 6,4, ако приемем, че са добавени x галони вода. 6,4 / 64 + x = 8 / 100 640 = 8 x + 512 8 x = 128 x = 16 правилен вариант: e
a ) 8 , b ) 12 , c ) 13 , d ) 14 , e ) 16
e
divide(multiply(64, subtract(10, 8)), 8)
subtract(n1,n2)|multiply(n0,#0)|divide(#1,n2)
general
комарджия купи чипове на стойност $5000 в казино в купюри от $20 и $100. същата вечер комарджията загуби 16 чипа и след това осребри остатъка. ако броят на загубените чипове от $20 е 2 повече или 2 по-малък от броя на загубените чипове от $100, каква е най-голямата сума пари, която комарджията би могъл да получи обратно?
"за да максимизираме сумата пари, която комарджията е запазил, трябва да максимизираме # от $20 загубени чипа и да минимизираме # от $100 загубени чипа, което означава, че # от $20 загубени чипа трябва да са с 2 повече от # от $100 загубени чипове така че ако # от загубените $20 чипа е x, тогава # от загубените $100 чипа трябва да бъде x - 2. сега, като се има предвид, че общият # загубени чипове е 16: x + x - 2 = 16 - -> x = 9 : 9 $ 20 чипа са загубени и 9 - 2 = 7 $ 100 чипа са загубени общата стойност на загубените чипове е 9 * 20 + 7 * 100 = $ 880, така че комарджията е запазил $ 5 000 - $ 880 = $ 4 120 . отговор : b ."
a ) 4040 долара , b ) 4120 долара , c ) 1960 долара , d ) 4 920 долара , e ) 1400 долара
b
subtract(multiply(const_3, const_1000), add(multiply(divide(add(16, 2), 2), 20), multiply(subtract(divide(add(16, 2), 2), 2), 100)))
add(n3,n5)|multiply(const_1000,const_3)|divide(#0,n5)|multiply(n1,#2)|subtract(#2,n5)|multiply(n2,#4)|add(#3,#5)|subtract(#1,#6)|
general
в координатната равнина правата a има наклон -2 и пресечна с x 2. линия b има наклон 5 и пресечна точка с y от -10. ако двете прави се пресичат в точката (a, b), каква е сумата a + b?
"уравнението на права a е y = - 2 x + 4 уравнението на права b е y = 5 x - 10 5 x - 10 = - 2 x + 4 x = 2 y = 0 точката на пресичане е ( 2, 0 ) и след това a + b = 2 . отговорът е c ."
a ) 0 , b ) 1 , c ) 2 , d ) 3 , e ) 4
c
divide(subtract(subtract(10, 5), 2), 2)
subtract(n3,n2)|subtract(#0,n0)|divide(#1,n1)|
general
за всяко положително цяло число n, сумата от първите n положителни цели числа е равна на n (n+1)/2. каква е сумата от всички числа между 100 и 200?
"сума = 100 * 101 / 2 = 50 * 101 = 5050 отговорът е b"
a ) 4545 , b ) 5050 , c ) 6525 , d ) 4352 , e ) 4652
b
add(divide(subtract(subtract(200, 1), add(100, 1)), 2), 1)
add(n2,n0)|subtract(n3,n0)|subtract(#1,#0)|divide(#2,n1)|add(n0,#3)|
general
една библиотека има средно 510 посетители в неделя и 240 в останалите дни. средният брой посетители за месец от 50 дни, започващ с неделя, е
"обяснение: тъй като месецът започва с неделя, така че ще има пет недели в месеца. така че резултатът ще бъде: = (510 × 5 + 240 × 25 / 30) = (8550 / 50) = 171 отговор: опция c"
a ) 280 , b ) 285 , c ) 171 , d ) 295 , e ) 275
c
divide(add(multiply(add(floor(divide(50, add(const_3, const_4))), const_1), 510), multiply(subtract(50, add(floor(divide(50, add(const_3, const_4))), const_1)), 240)), 50)
add(const_3,const_4)|divide(n2,#0)|floor(#1)|add(#2,const_1)|multiply(n0,#3)|subtract(n2,#3)|multiply(n1,#5)|add(#4,#6)|divide(#7,n2)|
general
има 200 служители в една стая. 99% са мениджъри. колко мениджъри трябва да напуснат стаята, за да намалят процента на мениджърите до 98%?
"има 198 мениджъри и 2 други. другите 2 биха съставили 2% от общия брой хора, ако в стаята имаше 100 души. следователно 100 мениджъри трябва да напуснат. отговорът е b."
a ) 150 , b ) 100 , c ) 99 , d ) 50 , e ) 25
b
divide(subtract(multiply(200, divide(99, const_100)), multiply(200, divide(98, const_100))), subtract(const_1, divide(98, const_100)))
divide(n1,const_100)|divide(n2,const_100)|multiply(n0,#0)|multiply(n0,#1)|subtract(const_1,#1)|subtract(#2,#3)|divide(#5,#4)|
gain
387 x 387 + 114 x 114 + 2 x 387 x 114 =?
"отговорете на зададения израз = a 2 + b 2 + 2 ab = ( a + b ) 2, където a = 387 и b = 114 = ( 387 + 114 ) 2 = ( 501 ) 2 = ( 500 + 1 ) 2 = ( 500 ) 2 + ( 1 ) 2 + 2 x 500 x 1 = 250000 + 1 + 1000 = 251001. вариант: b"
a ) 250001 , b ) 251001 , c ) 260101 , d ) 261001 , e ) нито един от тези
b
subtract(add(multiply(387, 387), multiply(114, 114)), multiply(multiply(2, 387), 114))
multiply(n0,n0)|multiply(n2,n2)|multiply(n0,n4)|add(#0,#1)|multiply(n2,#2)|subtract(#3,#4)|
general
ако a и b са корените на уравнението x 2 - 9 x + 9 = 0, тогава стойността на a 2 + b 2 е:
"sol. (b) сумата от корени = a + b = 9 произведение от корени = ab = 9 сега, a 2 + b 2 = ( a + b ) 2 - 2 ab = 81 - 18 = 63 отговор a"
a ) 63 , b ) 24 , c ) 17 , d ) 6 , e ) 5
a
add(power(divide(subtract(9, sqrt(subtract(power(9, 2), multiply(const_4, 9)))), 2), 2), power(divide(add(9, sqrt(subtract(power(9, 2), multiply(const_4, 9)))), 2), 2))
multiply(n1,const_4)|power(n1,n0)|subtract(#1,#0)|sqrt(#2)|add(n1,#3)|subtract(n1,#3)|divide(#5,n0)|divide(#4,n0)|power(#6,n0)|power(#7,n0)|add(#8,#9)|
general
лампа има номинална мощност от 80 вата, тя се заменя с нова лампа с 25% по-висока мощност. колко вата има новата лампа?
"крайно число = първоначално число + 25 % (първоначално число) = 80 + 25 % (80) = 80 + 20 = 100. отговор д"
a ) 105 , b ) 95 , c ) 80 , d ) 60 , e ) 100
e
multiply(80, add(const_1, divide(25, const_100)))
divide(n1,const_100)|add(#0,const_1)|multiply(n0,#1)|
gain
в клас от 40 ученици, 30 говорят хинди и 20 говорят английски. какъв е възможно най-малкият брой ученици, които говорят и двата езика?
нека ученикът, който говори хинди - x нека ученикът, който говори английски - y като (xuy) - (xny) = общо 30 + 20 - (xny) = 40 = 10 a)
a ) 10 , b ) 15 , c ) 20 , d ) 25 , e ) 30
a
subtract(add(30, 20), 40)
add(n1,n2)|subtract(#0,n0)
other
два вида водка се смесват в съотношение 1:2 и 2:1 и се продават с печалба съответно 10% и 30%. ако водките се смесят в равно съотношение и процентът на индивидуалната печалба от тях се увеличи съответно 4/3 и 5/3 пъти, тогава сместа ще донесе печалбата от
отговор : c c.
a ) 18 % , b ) 20% , c ) 30% , d ) 23% , e ) не може да се определи
c
add(divide(multiply(10, 4), 2), add(10, 5))
add(n4,n8)|multiply(n4,n6)|divide(#1,n1)|add(#0,#2)|
general
ако k е цяло число и 0,00010101 x 10 ^ k е по-голямо от 100, каква е най-малката възможна стойност на k?
0,00010101 * 10 ^ k > 100 трябва да преместим десетичната запетая с 6 места надясно, за да получим 101,01, това е еквивалентно на умножение по 10 ^ 6. отговорът е d.
a ) 3 , b ) 4 , c ) 5 , d ) 6 , e ) 7
d
divide(log(divide(100, 0.00010101)), log(const_10))
divide(n2,n0)|log(const_10)|log(#0)|divide(#2,#1)
general
колко числа от 10 до 50 се делят точно на 3 .
"12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45,48. 13 числа. 10/3 = 3 и 50/3 = 16 = = > 16 - 3 = 13. следователно 13 цифри . a )"
a ) 13 , b ) 14 , c ) 16 , d ) 17 , e ) 19
a
add(divide(subtract(multiply(floor(divide(50, 3)), 3), multiply(add(floor(divide(10, 3)), const_1), 3)), 3), const_1)
divide(n1,n2)|divide(n0,n2)|floor(#0)|floor(#1)|add(#3,const_1)|multiply(n2,#2)|multiply(n2,#4)|subtract(#5,#6)|divide(#7,n2)|add(#8,const_1)|
general
съотношението на възрастта на лакшми към възрастта на нейната майка е 3:11. разликата във възрастта им е 24 години. съотношението на възрастта им след 3 години ще бъде ?
да предположим, че възрастта на laxmi е x години. разликата в техните възрасти \ inline \ следователно съотношението на техните възрасти след 3 години = = = 12 : 36 = 1 : 3 отговор : b
a ) 1:9 , b ) 1:3 , c ) 12 , d ) 1:1 , e ) 3:3
b
divide(add(multiply(3, divide(24, subtract(11, 3))), 3), add(multiply(11, divide(24, subtract(11, 3))), 3))
subtract(n1,n0)|divide(n2,#0)|multiply(n0,#1)|multiply(n1,#1)|add(n0,#2)|add(n0,#3)|divide(#4,#5)
general
какъв е общият брой цели числа между 10 и 50, които се делят на 2?
"12, 14, 16,..., 46,48 това е списък с равни интервали; можете да използвате формулата: n = (най-голям - най-малък) / ("интервал") + 1 = (48 - 12) / ( 2 ) + 1 = 36 / 2 + 1 = 18 + 1 = 19 отговорът е b"
a ) 18 , b ) 19 , c ) 22 , d ) 25 , e ) 10
b
add(divide(subtract(50, 10), 2), const_1)
subtract(n1,n0)|divide(#0,n2)|add(#1,const_1)|
general
компания x предоставя бутилирана вода на своите служители в бутилки от 10 литра, по 2 долара всяка. най-малко колко бутилки от 10 l трябва да купува компанията x месечно, така че новият договор с фиксирана месечна ставка от 50 $ и 1 $ за бутилка от 50 l всяка да се изплати? (предполагаме, че няма други разходи)
нека не. от 10 литрови бутилки се х, така че не. от бутилки от 50 l ще бъде x/5 (за да се приравни обемът), тъй като общите разходи ще бъдат равни, 2 x = 50 + x/5, така че x = 27,77 или 28. отговорът е ( а ) .
a ) 28 , b ) 29 , c ) 30 , d ) 31 , e ) 32
a
divide(50, subtract(10, divide(const_1, 1)))
divide(const_1,n4)|subtract(n0,#0)|divide(n3,#1)|
general
разтвор y е 30 процента течност x и 70 процента вода. ако 2 килограма вода се изпарят от 6 килограма разтвор y и 2 килограма разтвор y се добавят към останалите 4 килограма течност, какъв процент от този нов разтвор е течност x?
"в 8 килограма разтвор y има 0,3 * 6 = 1,8 килограма разтвор x; след като 2 килограма вода се заменят с 2 килограма разтвор y, до съществуващите 1,8 килограма разтвор x, 0,3 * 2 = 0,6 килограма разтвор x се добавят, така че в новия разтвор от 6 килограма има 1,8 + 0,6 = 2,4 килограма разтвор x, което е 2,4 / 6 * 100 = 40 % от този нов разтвор. отговор: d."
a ) 33 % , b ) 35 1/2 % , c ) 37 % , d ) 40% , e ) 42%
d
multiply(const_100, divide(add(multiply(6, divide(30, const_100)), multiply(2, divide(30, const_100))), add(add(multiply(6, divide(30, const_100)), multiply(2, divide(30, const_100))), add(subtract(multiply(6, divide(70, const_100)), 2), multiply(2, divide(70, const_100))))))
divide(n0,const_100)|divide(n1,const_100)|multiply(n3,#0)|multiply(n2,#0)|multiply(n2,#1)|multiply(n3,#1)|add(#2,#3)|subtract(#5,n2)|add(#4,#7)|add(#6,#8)|divide(#6,#9)|multiply(#10,const_100)|
gain
10% от жителите на едно село в шри ланка загинаха от бомбардировка, 20% от останалите напуснаха селото поради страх. ако сега населението е намалено до 3312, колко е било в началото?
"x * ( 90 / 100 ) * ( 80 / 100 ) = 3312 x = 4600 отговор: e"
a ) а) 3800 , b ) б) 4200 , c ) в) 4400 , d ) г) 4500 , e ) д) 4600
e
floor(divide(3312, multiply(divide(subtract(const_100, 10), const_100), divide(subtract(const_100, 20), const_100))))
subtract(const_100,n0)|subtract(const_100,n1)|divide(#0,const_100)|divide(#1,const_100)|multiply(#2,#3)|divide(n2,#4)|floor(#5)|
general
a е два пъти по-добър работник от b и им отне 11 дни заедно, за да свършат работата, b може да я свърши сам за.
"wc = 2 : 1 2 x + x = 1 / 11 x = 1 / 33 = > 33 дни отговор: e"
a ) 17 дни , b ) 12 дни , c ) 29 дни , d ) 25 дни , e ) 33 дни
e
multiply(divide(multiply(11, add(const_2, const_1)), const_2), const_2)
add(const_1,const_2)|multiply(n0,#0)|divide(#1,const_2)|multiply(#2,const_2)|
physics
160 % от 5/8 =
"трябва да е просто. 1,6 * 5 / 8 = 8 / 8 = 1,0 правилна опция: e"
a ) 0,2 , b ) 0,5 , c ) 0,6 , d ) 0,75 , e ) 1.0
e
divide(multiply(divide(multiply(8, 5), const_100), 160), const_100)
multiply(n1,n2)|divide(#0,const_100)|multiply(n0,#1)|divide(#2,const_100)|
general
каква е сумата от всички кратни на 9 между 0 и 99?
"кратните на 9 между 0 и 99 са 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99. ако всички те се съберат заедно, резултатът е 594. краен отговор: b"
a ) 500 , b ) 594 , c ) 450 , d ) 340 , e ) 440
b
add(add(add(add(add(add(const_12, const_2), const_1), add(add(const_12, const_2), add(add(add(add(add(const_2, const_4), const_4), subtract(const_10, const_1)), add(add(const_2, const_4), const_4)), add(const_10, const_2)))), add(add(add(const_12, const_2), const_1), const_1)), 9), add(const_2, const_4))
add(const_12,const_2)|add(const_2,const_4)|add(const_10,const_2)|subtract(const_10,const_1)|add(#0,const_1)|add(#1,const_4)|add(#5,#3)|add(#4,const_1)|add(#6,#5)|add(#8,#2)|add(#0,#9)|add(#4,#10)|add(#11,#7)|add(n0,#12)|add(#13,#1)|
general
ако цената на 357 ябълки е рупии. 1517.25, каква ще бъде приблизителната цена на 49 дузини такива ябълки?
обяснение: цена на 357 ябълки = рупии. 1517,25 цена на 1 ябълка = rs. 1517,25 / 357 цена на 49 дузини ябълки = rs ( 49 × 12 × 1517,25 / 357 ) ≈ рупии . 2500 отговор: вариант a
a ) rs . 2500 , b ) rs . 2300 , c ) rs . 2200 , d ) rs . 1400 , e ) rs . 1600
a
multiply(multiply(49, const_12), divide(1517.25, 357))
divide(n1,n0)|multiply(n2,const_12)|multiply(#0,#1)
general
в първите 10 оувъра на игра на крикет скоростта на изпълнение беше само 3,8. каква трябва да бъде скоростта на бягане в оставащите 40 оувъра, за да достигнете целта от 282 ръна?
„10 оувъра – скорост на изпълнение = 3,8 ръна, отбелязани в първите 10 оувъра = 38 оставащи оувъра 40 общо ръна, които трябва да бъдат отбелязани = 282 38 ръна, които вече са отбелязани 282 - 38 = 244 244 ръна, които трябва да бъдат отбелязани в 40 оувъра, нека необходимият брой рънове да бъде x 40 * x = 244 x = 244 / 40 x = 6,1 необходимата скорост на изпълнение е 6,1 отговор: d"
a ) 6.25 , b ) 6.5 , c ) 6.75 , d ) 6.1 , e ) 8
d
divide(subtract(282, multiply(10, 3.8)), 40)
multiply(n0,n1)|subtract(n3,#0)|divide(#1,n2)|
gain
човек купува артикул на rs. 480 . на каква цена трябва да продаде артикула, за да реализира печалба от 24%?
"себестойност = рупии. 480 печалба = 24 % от 480 = рупии. 115 продажна цена = себестойност + печалба = 480 + 115 = 595 отговор: a"
a ) 595 , b ) 882 , c ) 772 , d ) 662 , e ) 521
a
add(480, multiply(480, divide(24, const_100)))
divide(n1,const_100)|multiply(n0,#0)|add(n0,#1)|
gain
каква е медианата на набор от последователни цели числа, ако сумата от n-то число от началото и n-то число от края е 110?
изненадващо никой не отговори на този лесен въпрос. свойство на набор от последователни цели числа. средно = медиана = (първи елемент + последен елемент) / 2 = (втори елемент + предпоследен елемент) / 2 = (трети елемент + трети последен елемент) / 2 и т.н. и т.н. така че средно = медиана = 110 / 2 = 55 отговорът е c
a ) 10 , b ) 25 , c ) 55 , d ) 75 , e ) 100
c
divide(110, const_2)
divide(n0,const_2)
general
розите могат да бъдат закупени поотделно за $6,30, една дузина за $36 или две дузини за $50. какъв е най-големият брой рози, които могат да бъдат закупени за $680?
"купете възможно най-много сделки за $50. можем с 650 / 50 = 13 две дузини рози, като по този начин общо 13 * 24 = 312 рози. оставаме с 680 - 650 = $ 30. можем да купим 30 / 6.3 = ~ 4 рози за тази сума. общо = 312 + 4 = 316. отговор: c."
a ) 156 , b ) 162 , c ) 316 , d ) 324 , e ) 325
c
add(multiply(floor(divide(680, 50)), multiply(const_12, const_2)), floor(divide(subtract(680, multiply(floor(divide(680, 50)), 50)), 6.30)))
divide(n3,n2)|multiply(const_12,const_2)|floor(#0)|multiply(n2,#2)|multiply(#2,#1)|subtract(n3,#3)|divide(#5,n0)|floor(#6)|add(#7,#4)|
general
съотношението под-дупликат от 25 : 49 е
"корен (25) : корен (49) = 5 : 7 отговор : b"
a ) 4:3 , b ) 5:7 , c ) 6:4 , d ) 1:4 , e ) 2:3
b
divide(sqrt(25), sqrt(49))
sqrt(n0)|sqrt(n1)|divide(#0,#1)|
other
човек, който върви със скорост 10 км/ч, пресича мост за 24 минути. дължината на моста е ?
"скорост = 10 * 5 / 18 = 50 / 18 м / сек разстояние, изминато за 24 минути = 50 / 18 * 24 * 60 = 4000 м отговорът е d"
a ) 1521 , b ) 1492 , c ) 1667 г , d ) 4000 , e ) 1112
d
multiply(divide(multiply(10, const_1000), const_60), 24)
multiply(n0,const_1000)|divide(#0,const_60)|multiply(n1,#1)|
gain
намерете съотношението, в което ориз при rs. 7.10 кг се смесват с ориз на rs . 5,70 кг за производство на смес на стойност рупии. 6,30 кг?
"необходимо съотношение на решението = 60 : 80 = 3 : 4 отговор c"
a ) 1:3 , b ) 2:3 , c ) 3:4 , d ) 4:5 , e ) нито един от тези
c
divide(subtract(6.30, 5.70), subtract(7.10, 6.30))
subtract(n2,n1)|subtract(n0,n2)|divide(#0,#1)|
other
11 : 35 : : 17 : ?
"11 : 35 : : 17 : x 11 x : 35 x 17 11 x = 595 x = 54 отговор : d"
a ) 3 , b ) 22 , c ) 58 , d ) 10 , e ) 54
d
multiply(17, divide(11, 35))
divide(n0,n1)|multiply(n2,#0)|
general
паралелка се състои от 15 студенти по биология и 10 студенти по химия. ако изберете двама ученика едновременно, каква е вероятността единият да е математика, а другият химия?
p (1-ви b, 2-ри c) = 15/25 * 10/24 = 150/600 = 1/4; p (1-ви c, 2-ри b) = 10/25 * 15/24 = 150/600 = 1/4. p = 1/4 + 1/4 = 1/2. отговор : c c.
a ) 2/7 , b ) 5/7 , c ) 12 , d ) 3/7 , e ) 12
c
add(multiply(divide(15, add(15, 10)), divide(10, subtract(add(15, 10), const_1))), multiply(divide(15, subtract(add(15, 10), const_1)), divide(10, add(15, 10))))
add(n0,n1)|divide(n0,#0)|divide(n1,#0)|subtract(#0,const_1)|divide(n1,#3)|divide(n0,#3)|multiply(#1,#4)|multiply(#5,#2)|add(#6,#7)
other
самолет изминава определено разстояние от 420 км/ч за 6 часа. за да измине същото разстояние за 4 2/3 часа, трябва да пътува със скорост от
"скорост на самолета = 420 kmph изминато разстояние за 6 часа = 420 * 6 = 2520 km скорост на самолета до достигане на 2520 km в 14 / 3 = 2520 * 3 / 14 = 540 km отговор b."
a ) 440 , b ) 540 , c ) 640 , d ) 740 , e ) 250
b
divide(multiply(420, 6), divide(add(multiply(3, 4), 2), 3))
multiply(n0,n1)|multiply(n2,n4)|add(n3,#1)|divide(#2,n4)|divide(#0,#3)|
physics
джейн и томас са сред 8-те души, от които трябва да бъде избрана комисия от 4 души. колко различни възможни комисии от 4 души могат да бъдат избрани от тези 8 души, ако трябва да бъде избран поне един от джейн или томас?
"решение: j + t + 6 = общо 8, трябва да изберем поне едно от j и t или и двете = общо 4 от 8 - 4 от 6 8 c 4 - 6 c 4 = 55 ans : c"
a ) 28 , b ) 46 , c ) 55 , d ) 63 , e ) 70
c
add(add(choose(8, const_1), choose(8, const_1)), choose(const_4, const_1))
choose(n0,const_1)|choose(const_4,const_1)|add(#0,#0)|add(#2,#1)|
probability
средната оценка на учениците от даден клас на даден изпит е 80. ако се изключат 8 студента, чиято средна оценка на този изпит е 20, средната оценка на останалите ще бъде 90. намерете броя на студентите, които са се явили на изпита.
"нека броят на студентите, които са написали изпита, е x. общите оценки на студентите = 80 x. общите оценки на (x - 8) студентите = 90 (x - 8) 80 x - (8 * 20) = 90 ( x - 8 ) 560 = 10 x = > x = 56 отговор : e"
a ) 15 , b ) 25 , c ) 35 , d ) 45 , e ) 56
e
divide(subtract(multiply(90, 8), multiply(8, 20)), subtract(90, 80))
multiply(n1,n3)|multiply(n1,n2)|subtract(n3,n0)|subtract(#0,#1)|divide(#3,#2)|
general
кое е най-малкото цяло число k, за което 64 ^ k > 4 ^ 17?
"64 ^ k > 4 ^ 17 4 ^ ( 3 k ) > 4 ^ 17 3 k > 17 k = 6 отговорът е c."
a ) 4 , b ) 5 , c ) 6 , d ) 7 , e ) 8
c
add(floor(divide(17, const_3)), const_1)
divide(n2,const_3)|floor(#0)|add(#1,const_1)|
general
правоъгълен плувен басейн е 20 фута на 18 фута. палуба с еднаква ширина обгражда басейна. общата площ на басейна и палубата е 624 квадратни фута. каква е ширината на палубата?
"нека ширината = w общата площ на басейна и палубата = ( 2 w + 20 ) ( 2 w + 18 ) можем да тестваме избора на отговор заедно с метода на единицата цифра a ) 2 фута . . . . . . . . . . . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 23 като единица цифра 5 , , , , , , , , , , елиминирайте в) 3 фута . . . . . . . . . . . 26 * 24 има единица цифра 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. задръжте г ) 4 фута .. . . . . . . . . . . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 30 * 38 има единица цифра 0 , , , , , , . . . елиминирайте отговора : b w = 3"
a ) 2 , b ) 3 , c ) 4 , d ) 5 , e ) 6
b
divide(subtract(sqrt(add(power(subtract(18, const_1), const_2), subtract(624, rectangle_area(20, 18)))), subtract(18, const_1)), const_2)
rectangle_area(n0,n1)|subtract(n1,const_1)|power(#1,const_2)|subtract(n2,#0)|add(#2,#3)|sqrt(#4)|subtract(#5,#1)|divide(#6,const_2)|
geometry
кое е най-малкото цяло число, по-голямо от 0 + 0,5?
"този въпрос е свързан с извършването на внимателна аритметика и запомнянето какво прави едно число по-голямо или по-малко в сравнение с друго число. първо, нека се погрижим за аритметиката: (0) + (0,5) = 0,5 на числова ос, тъй като събираме + 5 към число, сборът се премества надясно (така че се движим от 0 към 0,5) след това въпросът пита за най-малкото цяло число, което отново е по-голямо от 0,5, можем да използваме числова линия числата стават по-големи докато се движите надясно. първото цяло число вдясно от 0,5 е 1. окончателен отговор: d"
a ) – 2 , b ) – 1 , c ) 0 , d ) 1 , e ) 2
d
multiply(add(0, const_1), const_2)
add(n0,const_1)|multiply(#0,const_2)|
general
два диагонала на ромб са съответно 72 cm и 30 cm. какъв е неговият периметър?
всички страни на ромба са еднакви, нека pr = 72 sq = 30 cm po = 0 r = 72 / 1 = 36 cm so = 0 q = 30 / 2 = 15 cm pq = qr = rs = sp = корен ( 36 ^ 2 + 15 ^ 2 ) = rppt ( 1296 + 225 ) = корен ( 1521 ) = 39 cm периметър = 4 * 39 = 156 cm отговор b
a ) 136 см' , b ) 156 см' , c ) 144 см' , d ) 121 см' , e ) 126 cm']
b
rhombus_perimeter(sqrt(add(power(divide(72, const_2), const_2), power(divide(30, const_2), const_2))))
divide(n0,const_2)|divide(n1,const_2)|power(#0,const_2)|power(#1,const_2)|add(#2,#3)|sqrt(#4)|rhombus_perimeter(#5)
physics
за напълване на резервоар са необходими 25 кофи вода. колко кофи с вода ще са необходими за напълване на същия резервоар, ако капацитетът на кофата се намали до 3/10 от настоящия?
"нека капацитет от 1 кофа = x капацитет на резервоара = 25 x нов капацитет на кофата = 3 x / 10, следователно, необходимият брой кофи = 25 x / (3 x / 10) = (25 × 10 ) / 3 = 83.33333 отговорът е d."
a ) 61.5 , b ) 60.5 , c ) 63.5 , d ) 83,333 , e ) 64.5
d
divide(multiply(25, add(const_4, const_1)), const_2)
add(const_1,const_4)|multiply(n0,#0)|divide(#1,const_2)|
physics
едната страна на правоъгълно поле е 14 m, а единият му диагонал е 17 m. намерете площта на полето.
"решение другата страна = √ ( 17 ) 2 - ( 14 ) 2 = √ 289 - 196 = √ 93 = 9,6 m . ∴ площ = ( 14 x 9,6 ) m 2 = 134,4 m 2 . отговор a"
a ) 134.4 , b ) 120 , c ) 150 , d ) 180 , e ) нито един
a
rectangle_area(14, sqrt(subtract(power(17, const_2), power(14, const_2))))
power(n1,const_2)|power(n0,const_2)|subtract(#0,#1)|sqrt(#2)|rectangle_area(n0,#3)|
geometry
турист, който върви с постоянна скорост от 4 километра в час, е подминат от велосипедист, пътуващ в същата посока по същия път с постоянна скорост от 24 километра в час. колоездачът спира и изчаква туриста 5 минути след като я подмине, докато туристът продължава да върви с постоянната си скорост. колко минути трябва да чака колоездачът, докато туристът го настигне?
"за 5 минути велосипедистът изминава разстояние от (5/60) * 24 = 2 км. времето, необходимо на туриста да измине това разстояние е 2/4 часа = 30 минути, велосипедистът трябва да изчака 30 - 5 = 25 минути отговорът е d."
a ) 10 , b ) 15 , c ) 20 , d ) 25 , e ) 30
d
multiply(divide(subtract(multiply(24, divide(5, const_60)), multiply(4, divide(5, const_60))), 4), const_60)
divide(n2,const_60)|multiply(n1,#0)|multiply(n0,#0)|subtract(#1,#2)|divide(#3,n0)|multiply(#4,const_60)|
physics
средното тегло на 29 ученици е 28 кг. при прием на нов ученик средното тегло се намалява на 27,1 кг. теглото на новия ученик е
"exp . общото тегло на 29 ученици = 29 * 28 общото тегло на 30 ученици = 30 * 27,1 тегло на новия ученик = ( 30 * 27,1 – 29 * 28 ) = 813 - 812 = 1 отговор : b"
a ) 22 кг , b ) 1 кг , c ) 22,4 кг , d ) 21 кг , e ) нито един от тези
b
subtract(multiply(add(29, const_1), 27.1), multiply(29, 28))
add(n0,const_1)|multiply(n0,n1)|multiply(n2,#0)|subtract(#2,#1)|
general
какво ще бъде на мястото на единицата цифра 3 на степен 34 .
тъй като единицата поставя цифрата на 3 на степен 1 ​​е 3, на степен 2 е 9. на степен 3 е 7, на степен 4 е 1 и ще се повтори отново в същия ред. . . . така че единицата на мястото на цифрата 3 на степен 34 е 9. . отговор: e
a ) 1 , b ) 6 , c ) 3 , d ) 0 , e ) 9
e
power(3, const_2)
power(n0,const_2)
general
група от 8 приятели искат да играят тенис на двойки. по колко различни начина групата може да бъде разделена на 4 отбора от по 2 души?
c 28 ∗ c 26 ∗ c 24 ∗ c 22 / 4 ! = 105, делим на 4! (факториел на броя на отборите), тъй като редът на отборите няма значение. ако 8 души са - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, тогава (12) (34) (56) (78) ще бъдат същите 4 отбора като (56) (78) (12) (34), тъй като нямаме отбор №1, отбор №2,. . . можете да мислите за това по друг начин. за първи човек можем да изберем двойка по 7 начина; за втория по 5 начина (като вече са избрани два); за третия по 3 начина (като вече са избрани 4 човека); за четвъртия остава само един . така че имаме 7 * 5 * 3 * 1 = 105 отговор: e
a ) 420 , b ) 2520 , c ) 168 , d ) 90 , e ) 105
e
subtract(subtract(multiply(multiply(multiply(8, 4), 2), 2), const_10), const_10)
multiply(n0,n1)|multiply(n2,#0)|multiply(n2,#1)|subtract(#2,const_10)|subtract(#3,const_10)
general
магазин за електроуреди на дребно постави цена на видеорекордер с 20 процента над цената на едро от $200. ако служител на магазин приложи 10 процента отстъпка за служител към цената на дребно, за да купи записващото устройство, колко е платил служителят за записващото устройство?
"цена на едро за видеорекордер = 200 $ видеорекордерът е на цена с 20 процента над 200 = 240 $ % отстъпка, дадена от служител в магазина = 10 служители са платили =. 9 * 240 = 216 $ отговор b"
a ) 198 долара , b ) 216 долара , c ) 220 долара , d ) 230 долара , e ) 240 долара
b
subtract(add(200, multiply(divide(200, const_100), 20)), multiply(divide(add(200, multiply(divide(200, const_100), 20)), const_100), 10))
divide(n1,const_100)|multiply(n0,#0)|add(n1,#1)|divide(#2,const_100)|multiply(n2,#3)|subtract(#2,#4)|
gain
оптометристът таксува $150 на чифт за меки контактни лещи и $85 на чифт за твърди контактни лещи. миналата седмица тя продаде 5 чифта повече меки лещи отколкото твърди лещи. ако общите й продажби за чифтове контактни лещи миналата седмица са били 1455 долара, какъв е общият брой чифтове контактни лещи, които е продала?
( x + 5 ) * 150 + x * 85 = 1455 = > x = 3 обща леща = 3 + ( 3 + 5 ) = 11 отговор a
a ) 11 , b ) 13 , c ) 15 , d ) 17 , e ) 19
a
add(multiply(divide(subtract(add(add(add(multiply(const_4, const_100), multiply(5, const_10)), 5), const_1000), multiply(150, 5)), add(150, 85)), const_2), 5)
add(n0,n1)|multiply(const_100,const_4)|multiply(n2,const_10)|multiply(n0,n2)|add(#1,#2)|add(n2,#4)|add(#5,const_1000)|subtract(#6,#3)|divide(#7,#0)|multiply(#8,const_2)|add(n2,#9)
general
струва $5 за първия 1/3 час, за да използвате пералнята в пералнята. след първия ¼ час струва $12 на час. ако определен клиент използва пералнята 2 часа и 30 минути, колко ще му струва това?
2 часа 30 минути = 150 минути първите 20 минути - - - - - - > $5 оставащото време е 130 минути . . . сега 60 минути струва $12 1 минута струва $12/60 150 минути струва $12/60 * 130 => $26,00, така че общата цена ще бъде $26 + $5 = > $31, следователно отговорът ще бъде c
a ) 27 долара. , b ) 29 долара. , c ) 31 долара. , d ) 33 долара. , e ) 35 долара.
c
add(add(multiply(12, 2), 5), multiply(divide(12, const_60), divide(30, 3)))
divide(n3,const_60)|divide(n5,n2)|multiply(n3,n4)|add(n0,#2)|multiply(#0,#1)|add(#3,#4)
physics
компютър е програмиран да умножава последователни четни цели числа 2 * 4 * 6 * 8 * … * n, докато произведението се дели на 1881, каква е стойността на n?
"разложете на множители 1881 . . 3 * 11 * 57 . . . така че n трябва да е кратно на най-голямото просто число, 61 . . така че n = 2 * 57 = 114 . . ans : c"
a ) 22 , b ) 38 , c ) 114 , d ) 122 , e ) 672
c
multiply(2, divide(divide(1881, add(const_10, const_1)), const_3))
add(const_1,const_10)|divide(n4,#0)|divide(#1,const_3)|multiply(n0,#2)|
general
2,7, 17,3, 11,19, 5,13, ​​__
"2 = 1-ви първи номер. 3 = 2-ри p. n. 5 = 3-ти p. n. 7 = 4-ти p. n. 11 = 5-ти p. n. 13 = 6-ти p. n. 17 = 7-ма стр. 19 = 8-ма стр. n., и 23 = 9-та стр. n. 2, 7,17 = 1-ва стр. n., (1 + 3) та р. n., (1 + 3 + 3) та стр. n. 3, 11,19 = 2-ра стр. n., (2 + 3) та стр. n., (2 + 3 + 3) та стр. n. 5, 13, 23 = 3-та стр. n., (3 + 3) th p. n., (3 + 3 + 3) th p. n. отговор: d"
a ) 20 , b ) 21 , c ) 22 , d ) 23 , e ) 24
d
subtract(negate(5,13), multiply(subtract(17,3, 11,19), divide(subtract(17,3, 11,19), subtract(2,7, 17,3))))
negate(n3)|subtract(n1,n2)|subtract(n0,n1)|divide(#1,#2)|multiply(#3,#1)|subtract(#0,#4)|
general
ако 8 работници могат да построят 8 коли за 8 дни, тогава колко дни ще са необходими на 4 работници, за да построят 4 коли?
8 работници могат да построят средно по 1 кола на ден. 1 работник може да построи 1/8 от кола на ден. 4 работници могат да построят 1/2 кола на ден. времето, необходимо за построяването на 4 коли е 4/(1/2) = 8 дни, отговорът е c.
a ) 2 , b ) 4 , c ) 8 , d ) 12 , e ) 16
c
multiply(divide(multiply(8, 8), 8), divide(4, 4))
divide(n3,n3)|multiply(n0,n0)|divide(#1,n0)|multiply(#2,#0)
physics
след 10 години a ще бъде два пъти по-стар от b преди 10 години. ако a сега е с 9 години по-голям от b, настоящата възраст на b е
"решение нека настоящата възраст на b = x години. тогава настоящата възраст на a ‹ = › ( x + 9 ) години. ∴ ( x + 9 ) + 10 = 2 ( x - 10 ) ‹ = › x + 19 = 2 x - 20 ‹ = › x = 39 . отговор d"
a ) 9 години , b ) 19 години , c ) 29 години , d ) 39 години , e ) нито един
d
add(add(multiply(const_2, 10), 10), 9)
multiply(n0,const_2)|add(n0,#0)|add(n2,#1)|
general
ако 50 чираци могат да свършат работа за 4 часа, а 30 калфи могат да свършат същата работа за 8 часа, каква част от работата трябва да бъде свършена от 10 чираци и 15 калфи за един час?
„50 чираци могат да свършат работата за 4 часа, следователно: 10 чираци могат да свършат работата за 4 * 5 = 20 часа; за 1 час 10 чираци могат да свършат 1/20 от работата. 30 калфи могат да свършат същата работа за 4 ,5 часа, така: 15 калфи могат да свършат работата за 8 * 2 = 16 часа; за 1 час 15 калфи могат да свършат 1/16 от работата. следователно за 1 час 10 чираци и 15 калфи могат да свършат 1/20 + 1/16 = 9/80 от работата. отговор: c"
a ) 1/9 , b ) 29 / 180 , c ) 9 / 80 , d ) 15 , e ) 39 / 121
c
add(divide(const_1, divide(multiply(50, 4), 10)), divide(const_1, divide(multiply(30, 8), 15)))
multiply(n0,n1)|multiply(n2,n3)|divide(#0,n4)|divide(#1,n5)|divide(const_1,#2)|divide(const_1,#3)|add(#4,#5)|
physics
два кораба плават в морето от двете страни на фар. ъгълът на издигане на върха на фара, наблюдаван от корабите, е съответно 30º и 45º. ако фарът е висок 100 m, разстоянието между двата кораба е:
"xplanation: нека ab е фарът, а c и d са позициите на корабите. тогава ab = 100 m, < acb = 30 º и < adb = 45 º. ab / ac = tan 30 отговор: c"
a ) 173 м , b ) 200 м , c ) 273 м , d ) 300 м , e ) нито един от тези
c
multiply(add(sqrt(const_3), const_1), 100)
sqrt(const_3)|add(#0,const_1)|multiply(n2,#1)|
physics
в клас 5 души харесват бейзбол и футбол, 2 души харесват само бейзбол, 3 души харесват само футбол и 6 души не харесват нито едното, нито другото. колко хора има в класа?
16 . за да получите отговора, можете просто да добавите различните типове ученици, тъй като няма припокриване в категориите: 5 + 2 + 3 + 6 = 16. като такъв правилният отговор е c: 16.
a ) 10' , b ) 14' , c ) 16' , d ) 20' , e ) 22']
c
add(add(add(5, 2), 3), 6)
add(n0,n1)|add(n2,#0)|add(n3,#1)
other
колко тухли, всяка с размери 25 cm x 11,25 cm x 6 cm, ще са необходими за изграждането на стена с размери 8,5 m x 6 m x 22,5 cm?
"брой тухли = обем на стената / обем тухли = 850 x 600 x 22,5 / 25 x 11,25 x 6 = = 6800 отговор: д"
a ) 6400 , b ) 6410 , c ) 6440 , d ) 6500 , e ) 6800
e
divide(multiply(multiply(multiply(8.5, const_100), multiply(6, const_100)), 22.5), multiply(multiply(25, 11.25), 6))
multiply(n3,const_100)|multiply(n4,const_100)|multiply(n0,n1)|multiply(#0,#1)|multiply(n2,#2)|multiply(n5,#3)|divide(#5,#4)|
physics
като се има предвид, че p е положително четно цяло число с положителна единица, ако единицата на p^3 минус единицата на p^2 е равна на 0, каква е единицата на p+4?
p е положително четно цяло число с положителна цифра на единиците - -> цифрата на единиците на p може да бъде 2, 4, 6 или 8 - -> за да може цифрата на единиците на p ^ 3 - p ^ 2 да бъде 0, единиците на p^3 и p^2 трябва да са еднакви. по този начин единицата на p може да бъде 0, 1, 5 или 6. пресечната точка на стойностите е 6, следователно единицата на p + 4 е 6 + 4 = 10. отговор : c c.
a ) 7 , b ) 8 , c ) 10 , d ) 11 , e ) 12
c
add(add(3, 3), 4)
add(n0,n0)|add(n3,#0)
general
палиндромът е число, което се чете еднакво напред и назад, като например 196. колко нечетни 4-цифрени числа са палиндроми?
"палиндромът е число, което се чете еднакво напред и назад. примери за четирицифрени палиндроми са 1221, 4334, 2222 и т.н. вие основно трябва да изберете първите две цифри и ги повтаряте в обратен ред. да речем, вие избирате 45 като ваш първите две цифри. следващите две цифри са 54 и числото е 4554. освен това имате нужда само от нечетни палиндроми. това означава, че имате нужда от нечетна цифра в края, т.е. 1/3/5/7/9. това означава, че трябва да започнете числото с нечетна цифра. само тогава то ще завърши с нечетна цифра. по колко начина можете да изберете две цифри, така че първата да е нечетна цифра? първата цифра може да бъде избрана в 5 начини . ( 1 / 3 / 5 / 7 / 9 ) втората цифра може да бъде избрана по 10 начина . ( 0 / 1 / 2 / 3 . . . 8 / 9 ) общо = 5 * 18 = 90 начина d"
a ) 40 , b ) 45 , c ) 50 , d ) 90 , e ) 2500
d
divide(power(const_10, divide(4, const_2)), const_2)
divide(n1,const_2)|power(const_10,#0)|divide(#1,const_2)|
general
печалбата, получена от продажбата на артикул за rs. 56 е същата като загубата, получена от продажбата му за rs. 42 . каква е себестойността на артикула?
"s . p 1 - c . p = c . p – s . p 2 56 - c . p = c . p - 42 2 c . p = 56 + 42 ; c . p = 98 / 2 = 49 отговор : c "
a ) rs . 40 , b ) rs . 50 , c ) rs . 49 , d ) rs . 59 , e ) нито един от тези
c
divide(add(56, 42), const_2)
add(n0,n1)|divide(#0,const_2)|
gain
какъв е максималният брой точки, които пресичат 10 кръга с различни радиуси?
"максималният брой точки, които две окръжности пресичат, е две. следователно всяка от тези 10 окръжности пресича две точки с всяка от другите 9 окръжности. в резултат на това броят на тези точки е равен на два пъти броя на комбинацията от 10-те кръга. 2 ∗ ( 10 ! ) / ( 2 ! ∗ 10 ! ) = 90 отговор : d"
a ) 24 , b ) 26 , c ) 33 , d ) 90 , e ) 100
d
multiply(10, const_3)
multiply(n0,const_3)|
physics
от 10% жасминова вода се приготвя 80-литров разтвор на охлаждаща напитка. ако към разтвора се добавят 5 литра жасмин и 15 литра вода, колко процента от разтвора е жасмин?
процентът на жасмин в получения разтвор е: (количество жасмин) / (общ обем) (0,1 (80) + 5) / 100 = 13 / 100 = 13 % отговорът е b.
a ) 11 % , b ) 13 % , c ) 15 % , d ) 17 % , e ) 19 %
b
multiply(divide(add(multiply(80, divide(10, const_100)), 5), const_100), const_100)
divide(n1,const_100)|multiply(n0,#0)|add(n2,#1)|divide(#2,const_100)|multiply(#3,const_100)
gain
при измерване на страната на квадрат се прави грешка с 3 % повече. процентът на грешка в изчислената площ на квадрата е
„100 cm се чете като 102 cm. a 1 = (100 x 100) cm 2 и a 2 (103 x 103) cm 2. (a 2 - a 1) = [(103) 2 - (100) 2 ] = ( 103 + 100 ) x ( 103 - 100 ) = 609 cm 2 . процентна грешка = 6,09 e"
a ) 6,04 % , b ) 6,14 % , c ) 6,23 % , d ) 6,26 % , e ) 6,09 %
e
divide(multiply(subtract(square_area(add(const_100, 3)), square_area(const_100)), const_100), square_area(const_100))
add(n0,const_100)|square_area(const_100)|square_area(#0)|subtract(#2,#1)|multiply(#3,const_100)|divide(#4,#1)|
gain
споделяне на rs. 6600 сред john, jose & binoy в съотношение 2:4:6. намери сумата, получена от джон?
"сума, получена от sanjay. 4 / 12 x 6600 = 2200 = (свързано съотношение / сума на съотношението) x обща сума, така че сумата, получена от sanjay, е 2200. a"
a ) 2200 , b ) 980 , c ) 1200 , d ) 1240 , e ) 1400
a
subtract(divide(6600, 2), divide(6600, 6))
divide(n0,n1)|divide(n0,n3)|subtract(#0,#1)|
other
паричните средства, реализирани при продажбата на 14% акции, са рупии. 105.25, като брокерството е 1/4% е?
"реализирани парични средства = rs. (105,25 - 0,25) = 106 рупии. отговор: d"
a ) 366 , b ) 106 , c ) 102 , d ) 105 , e ) 122
d
subtract(105.25, divide(1, 4))
divide(n2,n3)|subtract(n1,#0)|
general
има 6 кутии, номерирани с 1 , 2 , … , . 6. всяка кутия трябва да бъде запълнена с червена или зелена топка по такъв начин, че поне 1 кутия да съдържа зелена топка и кутиите, съдържащи зелени топки, са последователно номерирани. общият брой начини, по които може да се направи това, е
избройте възможностите: от само 1 кутия до всичките 6, ако само една от кутиите има зелена топка, това може да бъде всяка от 6-те кутии. така че имаме 6 възможности. ако две от кутиите имат зелени топки и тогава има 5 последователни комплекта от 2 кутии. 12 , 23 , 34 , 45 , 56 . ако в 3 от кутиите има зелени топки, има 4 възможности: 123, 234, 345, 456. ако в 4 кутии има зелени топки, има 3 възможности: 1234, 2345, 3456. ако 5 кутии имат зелени топки, има 2 възможности: 12345, 23456. ако всичките 6 кутии имат зелени топки, има само 1 възможност. общ брой възможности = 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21 . отговор: b
a ) 22 , b ) 21 , c ) 45 , d ) 27 , e ) 25
b
divide(multiply(6, add(6, 1)), 2)
add(n0,n1)|multiply(n0,#0)|divide(#1,n2)
general
един резервоар съдържа 10 000 галона разтвор, който е 5 процента натриев хлорид по обем. ако 2500 галона вода се изпарят от резервоара, оставащият разтвор ще бъде приблизително колко процента натриев хлорид?
"10000 галона разтвор има 500 галона натриев хлорид 9500 галона вода = > 2500 галона вода се изпарява = > 7000 галона вода остава следователно, концентрацията на натриев хлорид е 500 / 7500 = 6,67 % отговор: d"
a ) 1,25 % , b ) 3,75 % , c ) 6,25 % , d ) 6,67 % , e ) 11,7%
d
multiply(divide(multiply(multiply(const_100, const_100), divide(5, const_100)), subtract(multiply(const_100, const_100), add(multiply(add(const_2, const_3), multiply(multiply(add(const_2, const_3), const_2), const_100)), multiply(add(const_2, const_3), const_100)))), const_100)
add(const_2,const_3)|divide(n1,const_100)|multiply(const_100,const_100)|multiply(#1,#2)|multiply(#0,const_2)|multiply(#0,const_100)|multiply(#4,const_100)|multiply(#0,#6)|add(#7,#5)|subtract(#2,#8)|divide(#3,#9)|multiply(#10,const_100)|
gain
a, b, c и d влизат в партньорство. a записва 1/3 от капитала b 1/4, c 1/5 и d останалата част. колко дял получи в печалбата от rs. 2490 ?
"нека общата сума в партньорството е 'x'. тогава дял на a = x / 3 дял на b = x / 4 дял на c = x / 5 дял на d = x - ( x / 3 + x / 4 + x / 5 ) = 13 x / 60 a : b : c : d = x / 3 : x / 4 : x / 5 : 13 x / 60 = 20 : 15 : 12 : 13 a дял в печалбата от 2490 рупии = 20 (2490 / 60) = 830 рупии. отговор: b"
a ) rs . 832 , b ) rs . 830 , c ) rs . 822 , d ) rs . 812 , e ) rs . 810
b
multiply(2490, divide(1, 3))
divide(n0,n1)|multiply(n6,#0)|
general
лицето на равнобедрен трапец със страни с дължина 5 и основи с дължина 9 и 15 е ?
"равнобедрен трапец показва, че ако начертаем перпендикуляр от два върха на по-малката страна, по-дългата страна със страна 15 ще бъде разделена на 3 части = 9, 3 и 3 (правейки един квадрат и два правоъгълни триъгълника) за правоъгълния триъгълник, височина ще бъде = ( 5 ^ 2 - 3 ^ 2 ) ^ 1 / 2 = 4 и площта на трапеца = 1 / 2 ( b 1 + b 2 ) h = 1 / 2 * 24 * 4 = 48 b"
a ) 44 , b ) 48 , c ) 46 , d ) 47 , e ) 50
b
quadrilateral_area(const_4, 15, 9)
quadrilateral_area(const_4,n2,n1)|
geometry
влак изминава разстоянието със скорост 240 км/ч за 5 часа. за да измине същото разстояние за 5/3 часа, трябва да пътува със скорост ?
"разстояние = 240 * 5 = 1200 км необходима скорост = 1200 * 3 / 5 = 720 км / час отговорът е d"
a ) 516 , b ) 840 , c ) 560 , d ) 720 , e ) 920
d
divide(multiply(240, const_3.0), 5)
multiply(n0,const_3.0)|divide(#0,n2)|
physics
всяка седмица ресторант, предлагащ мексиканска храна, използва същото количество чили паста, която се доставя или в кутии от 25 унции, или в кутии от 15 унции чили паста. ако ресторантът трябва да поръча 40 повече от по-малките кутии, отколкото по-големите кутии, за да задоволи седмичните си нужди, тогава колко по-големи кутии са необходими, за да задоволи седмичните му нужди?
"нека x е броят на кутиите от 25 унции. следователно (x + 40) е броят на кутиите от 15 унции. общият обем е същият, следователно 25 x = 15 (x + 40) 10 x = 600 x = 60 ans е c "
a ) 40 , b ) 30 , c ) 60 , d ) 45 , e ) 55
c
add(15, 40)
add(n1,n2)|
general
влак-стрела с дължина 270 метра, движещ се със скорост 120 км/ч, пресича друг влак-стрела, движещ се в противоположна посока със скорост 80 км/ч за 9 секунди. каква е дължината на другия влак-стрела?
b 230 относителна скорост = ( 120 + 80 ) km / hr = 200 x 5 / 18 = 500 / 9 m / sec тогава , ( x + 270 ) / 9 = 500 / 9 - - > x + 270 = 500 - - > x = 230 .
a ) 226 , b ) 230 , c ) 430 , d ) 310 , e ) 260
b
multiply(subtract(multiply(add(120, 80), const_0_2778), divide(270, 9)), 9)
add(n1,n2)|divide(n0,n3)|multiply(#0,const_0_2778)|subtract(#2,#1)|multiply(n3,#3)
physics
уинсън измина цялото пътуване от 60 мили. ако е направил първите 10 мили с постоянна скорост 20 мили в час и оставащото пътуване с постоянна скорост 48 мили в час, каква е средната му скорост в мили в час?
средна скорост = сбор от разстояние / сбор от време. ако измине първите 10 мили с 20 мили/час, това ще отнеме 0,5 часа. за оставащото пътуване, ако измине с 48 мили/1 час, това ще отнеме 1 час. тогава средната скорост е 60 мили / (0,5 + 1) часа = 40 мили / 1 час. следователно отговорът е e.
a ) 20 мили в час , b ) 24 mph , c ) 30 мили в час , d ) 32 mph , e ) 40 мили в час
e
divide(60, add(divide(subtract(60, 10), 48), divide(10, 20)))
divide(n1,n2)|subtract(n0,n1)|divide(#1,n3)|add(#2,#0)|divide(n0,#3)
physics
магазин за домашни любимци държи котки и кучета. ако разликата между броя на котките и броя на кучетата е 7 . какво може да бъде съотношението на котки към кучета в магазина за домашни любимци?
"да кажем, че съотношението на котките към кучетата е a / b. тогава броят на котките ще бъде ax, а броят на кучетата bx, за някакво положително цяло число x. казват ни, че ax - bx = 7 - - > x ( a - b) = 7. тъй като 7 е просто число, то може да бъде разделено на произведение на две положителни кратни само по един начин: x (a-b) = 1 * 7. горното предполага, че или x = 1 и a-b = 7 или x = 7 и ( a - b ) = 1. следователно правилният отговор трябва да има разликата между числителя и знаменателя, равна на 1 или 7. за първоначалния въпрос единствената подходяща опция е e, 4: 5. котки = 7 * 4 = 28 и кучета = 7 * 5 = 35. отговор: c."
a ) 1:3 , b ) 1:4 , c ) 28:35 , d ) 2:5 , e ) 4:6
c
divide(multiply(7, const_4), add(multiply(7, const_4), 7))
multiply(n0,const_4)|add(n0,#0)|divide(#0,#1)|
other
влак, движещ се със скорост 60 км/ч, пресича стълб за 18 секунди. намери дължината на влака?
"скорост = 60 * (5 / 18) м / сек = 50 / 3 м / сек дължина на влака (разстояние) = скорост * време (50 / 3) * 18 = 300 метра отговор: d"
a ) 150 метра , b ) 170 метра , c ) 156 метра , d ) 300 метра , e ) 154 метра
d
multiply(divide(multiply(60, const_1000), const_3600), 18)
multiply(n0,const_1000)|divide(#0,const_3600)|multiply(n1,#1)|
physics
з . ° с . f от две числа е 23, а другите два множителя на тяхното l. ° с . m са 13 и 14 . по-голямото от двете числа е:
"ясно числата са (23 * 13) и (23 * 14). по-голямо число = (23 * 14) = 322. отговор: c"
a ) 338 , b ) 278 , c ) 322 , d ) 231 , e ) 121
c
multiply(23, 14)
multiply(n0,n2)|
other