guoyww's picture
Rename mm_sdxl_v10_nightly.ckpt to mm_sdxl_v10_beta.ckpt
f8821ec