system HF staff commited on
Commit
668d32e
0 Parent(s):

Update files from the datasets library (from 1.2.0)

Browse files

Release notes: https://github.com/huggingface/datasets/releases/tag/1.2.0

.gitattributes ADDED
@@ -0,0 +1,27 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ *.7z filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
2
+ *.arrow filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
3
+ *.bin filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
4
+ *.bin.* filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
5
+ *.bz2 filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
6
+ *.ftz filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
7
+ *.gz filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
8
+ *.h5 filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
9
+ *.joblib filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
10
+ *.lfs.* filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
11
+ *.model filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
12
+ *.msgpack filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
13
+ *.onnx filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
14
+ *.ot filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
15
+ *.parquet filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
16
+ *.pb filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
17
+ *.pt filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
18
+ *.pth filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
19
+ *.rar filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
20
+ saved_model/**/* filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
21
+ *.tar.* filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
22
+ *.tflite filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
23
+ *.tgz filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
24
+ *.xz filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
25
+ *.zip filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
26
+ *.zstandard filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
27
+ *tfevents* filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
README.md ADDED
@@ -0,0 +1,195 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ ---
2
+ annotations_creators:
3
+ - found
4
+ language_creators:
5
+ - found
6
+ languages:
7
+ - ig
8
+ licenses:
9
+ - unknown
10
+ multilinguality:
11
+ - monolingual
12
+ size_categories:
13
+ bbc-igbo:
14
+ - 1K<n<10K
15
+ eze_goes_to_school:
16
+ - n<1K
17
+ igbo-radio:
18
+ - n<1K
19
+ jw-books:
20
+ - n<1K
21
+ jw-nt-igbo:
22
+ - n<1K
23
+ jw-ot-igbo:
24
+ - n<1K
25
+ jw-teta:
26
+ - n<1K
27
+ jw-ulo_nche:
28
+ - n<1K
29
+ jw-ulo_nche_naamu:
30
+ - n<1K
31
+ source_datasets:
32
+ - original
33
+ task_categories:
34
+ - sequence-modeling
35
+ task_ids:
36
+ - language-modeling
37
+ ---
38
+
39
+ # Dataset Card for Igbo Monolingual Dataset
40
+
41
+ ## Table of Contents
42
+ - [Dataset Description](#dataset-description)
43
+ - [Dataset Summary](#dataset-summary)
44
+ - [Supported Tasks](#supported-tasks-and-leaderboards)
45
+ - [Languages](#languages)
46
+ - [Dataset Structure](#dataset-structure)
47
+ - [Data Instances](#data-instances)
48
+ - [Data Fields](#data-fields)
49
+ - [Data Splits](#data-splits)
50
+ - [Dataset Creation](#dataset-creation)
51
+ - [Curation Rationale](#curation-rationale)
52
+ - [Source Data](#source-data)
53
+ - [Annotations](#annotations)
54
+ - [Personal and Sensitive Information](#personal-and-sensitive-information)
55
+ - [Considerations for Using the Data](#considerations-for-using-the-data)
56
+ - [Social Impact of Dataset](#social-impact-of-dataset)
57
+ - [Discussion of Biases](#discussion-of-biases)
58
+ - [Other Known Limitations](#other-known-limitations)
59
+ - [Additional Information](#additional-information)
60
+ - [Dataset Curators](#dataset-curators)
61
+ - [Licensing Information](#licensing-information)
62
+ - [Citation Information](#citation-information)
63
+
64
+ ## Dataset Description
65
+
66
+ - **Homepage:** https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/tree/master/ig_monoling
67
+ - **Repository:** https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/tree/master/ig_monoling
68
+ - **Paper:** https://arxiv.org/abs/2004.00648
69
+
70
+ ### Dataset Summary
71
+
72
+ A dataset is a collection of Monolingual Igbo sentences.
73
+
74
+ ### Supported Tasks and Leaderboards
75
+
76
+ [More Information Needed]
77
+
78
+ ### Languages
79
+
80
+ Igbo (ig)
81
+
82
+ ## Dataset Structure
83
+
84
+ ### Data Instances
85
+
86
+ Here is an example from the bb-igbo config:
87
+ ```
88
+ {'content': 'Ike Ekweremmadụ\n\nIke ịda jụụ otụ nkeji banyere oke ogbugbu na-eme n\'ala Naijiria agwụla Ekweremmadụ\n\nOsote onye-isi ndị ome-iwu Naịjirịa bụ Ike Ekweremadu ekwuola na ike agwụla ndị Sịnatị iji otu nkeji darajụụ akwanyere ndị egburu n\'ime oke ọgbaghara dị na Naịjirịa oge ọ bula.\n\nEkweremadu katọrọ mwakpọ na ogbugbu ndị Naịjirịa aka ha dị ọcha nke ndị Fulani na-achị ehi mere, kwuo na ike agwụla ndị ome- iwu ịkwanyere ha ugwu n\'otu nkeji\'\n\nCheta n\'otu ịzụka gara-aga ka emere akwam ozu mmadụ ruru iri asaa egburu na Local Gọọmenti Logo na Guma nke Benue Steeti, e be ihe kariri mmadụ iri ise ka akụkọ kwuru n\'egburu na Taraba Steeti.\n\nEkweremadu gosiri iwe gbasara ogbugbu ndị mmadụ na nzukọ ndị ome-iwu n\'ụbọchị taa, kwuo na Naịjirịa ga-ebu ụzọ nwe udo na nchekwa, tupu e kwuowa okwu iwulite obodo.\n\nỌ sịrị: "Ndị ome-iwu abụghị sọ ọsọ ndị ihe a metụtara, kama ndị Naịjirịa niile.\n\n\'Ike agwụla anyị iji otu nkeji dị jụụ maka nkwanye ugwu. Ihe anyị chọrọ bụ udo na nchekwa tupu echewa echịchị nwuli obodo."',
89
+ 'date': '2018-01-19T17:07:38Z',
90
+ 'description': "N'ihi oke ogbugbu ndị mmadụ na Naịjirịa gbagburu gburu, osota onyeisi ndị ome-iwu Naịjirịa bụ Ike Ekweremadu ekwuola na ihe Naịjiria chọrọ bụ nchekwa tara ọchịchị, tupu ekwuwa okwu ihe ọzọ.",
91
+ 'headline': 'Ekweremadu: Ike agwụla ndị ụlọ ome iwu',
92
+ 'source': 'https://www.bbc.com/igbo/42712250',
93
+ 'tags': [],
94
+ 'title': 'Ekweremadu: Ike agwụla ndị ụlọ ome iwu'}
95
+ ```
96
+
97
+ ### Data Fields
98
+
99
+ For config 'eze_goes_to_school':
100
+ - format, title, chapters
101
+
102
+ For config 'bbc-igbo' :
103
+ - source, title, description, date (Missing date values replaced with empty strings), headline, content, tags (Missing tags replaced with empty list)
104
+
105
+ For config 'igbo-radio':
106
+ - source, headline, author, date, description, content
107
+
108
+ For config 'jw-ot-igbo':
109
+ - format, title, chapters
110
+
111
+ For config 'jw-nt-igbo':
112
+ - format, title, chapters
113
+
114
+ For config 'jw-books':
115
+ - title, content, format, date (Missing date values replaced with empty strings)
116
+
117
+ For config 'jw-teta':
118
+ - title, content, format, date (Missing date values replaced with empty strings)
119
+
120
+ For config 'jw-ulo_nche':
121
+ - title, content, format, date (Missing date values replaced with empty strings)
122
+
123
+ For config 'jw-ulo_nche_naamu':
124
+ - title, content, format, date (Missing date values replaced with empty strings)
125
+
126
+
127
+ ### Data Splits
128
+ | bbc-igbo | eze_goes_to_school |igbo-radio| jw-books|jw-nt-igbo| jw-ot-igbo | jw-teta |jw-ulo_nche |jw-ulo_nche_naamu
129
+ | ------------- |:-------------:|:-------------:|:-------------:|:-------------:|:-------------:|:-------------:|:-------------:|:-------------:|
130
+ | 1297 | 1 | 440 | 48 | 27 | 39 | 37 | 55 | 88
131
+
132
+ ## Dataset Creation
133
+
134
+ ### Curation Rationale
135
+
136
+ [More Information Needed]
137
+
138
+ ### Source Data
139
+
140
+ #### Initial Data Collection and Normalization
141
+
142
+ [More Information Needed]
143
+
144
+ #### Who are the source language producers?
145
+
146
+ [More Information Needed]
147
+
148
+ ### Annotations
149
+
150
+ #### Annotation process
151
+
152
+ [More Information Needed]
153
+
154
+ #### Who are the annotators?
155
+
156
+ [More Information Needed]
157
+
158
+ ### Personal and Sensitive Information
159
+
160
+ [More Information Needed]
161
+
162
+ ## Considerations for Using the Data
163
+
164
+ ### Social Impact of Dataset
165
+
166
+ [More Information Needed]
167
+
168
+ ### Discussion of Biases
169
+
170
+ [More Information Needed]
171
+
172
+ ### Other Known Limitations
173
+
174
+ [More Information Needed]
175
+
176
+ ## Additional Information
177
+
178
+ ### Dataset Curators
179
+
180
+ [More Information Needed]
181
+
182
+ ### Licensing Information
183
+
184
+ [More Information Needed]
185
+
186
+ ### Citation Information
187
+
188
+ @misc{ezeani2020igboenglish,
189
+ title={Igbo-English Machine Translation: An Evaluation Benchmark},
190
+ author={Ignatius Ezeani and Paul Rayson and Ikechukwu Onyenwe and Chinedu Uchechukwu and Mark Hepple},
191
+ year={2020},
192
+ eprint={2004.00648},
193
+ archivePrefix={arXiv},
194
+ primaryClass={cs.CL}
195
+ }
dataset_infos.json ADDED
@@ -0,0 +1 @@
 
 
1
+ {"eze_goes_to_school": {"description": "A dataset is a collection of Monolingual Igbo sentences.\n", "citation": "@misc{ezeani2020igboenglish,\ntitle={Igbo-English Machine Translation: An Evaluation Benchmark},\nauthor={Ignatius Ezeani and Paul Rayson and Ikechukwu Onyenwe and Chinedu Uchechukwu and Mark Hepple},\nyear={2020},\neprint={2004.00648},\narchivePrefix={arXiv},\nprimaryClass={cs.CL}\n}\n", "homepage": "https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/tree/master/ig_monoling", "license": "", "features": {"format": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "title": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "chapters": {"feature": {"title": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "content": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}}, "length": -1, "id": null, "_type": "Sequence"}}, "post_processed": null, "supervised_keys": null, "builder_name": "igbo_monolingual", "config_name": "eze_goes_to_school", "version": {"version_str": "1.1.0", "description": null, "major": 1, "minor": 1, "patch": 0}, "splits": {"train": {"name": "train", "num_bytes": 128309, "num_examples": 1, "dataset_name": "igbo_monolingual"}}, "download_checksums": {"https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/raw/master/ig_monoling/json.zip": {"num_bytes": 8260947, "checksum": "7bafddba34e1541376ed70eee72aceb68080af6eee0474013622698fb11e724d"}}, "download_size": 8260947, "post_processing_size": null, "dataset_size": 128309, "size_in_bytes": 8389256}, "bbc-igbo": {"description": "A dataset is a collection of Monolingual Igbo sentences.\n", "citation": "@misc{ezeani2020igboenglish,\ntitle={Igbo-English Machine Translation: An Evaluation Benchmark},\nauthor={Ignatius Ezeani and Paul Rayson and Ikechukwu Onyenwe and Chinedu Uchechukwu and Mark Hepple},\nyear={2020},\neprint={2004.00648},\narchivePrefix={arXiv},\nprimaryClass={cs.CL}\n}\n", "homepage": "https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/tree/master/ig_monoling", "license": "", "features": {"source": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "title": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "description": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "date": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "headline": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "content": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "tags": {"feature": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "length": -1, "id": null, "_type": "Sequence"}}, "post_processed": null, "supervised_keys": null, "builder_name": "igbo_monolingual", "config_name": "bbc-igbo", "version": {"version_str": "1.1.0", "description": null, "major": 1, "minor": 1, "patch": 0}, "splits": {"train": {"name": "train", "num_bytes": 3488908, "num_examples": 1297, "dataset_name": "igbo_monolingual"}}, "download_checksums": {"https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/raw/master/ig_monoling/json.zip": {"num_bytes": 8260947, "checksum": "7bafddba34e1541376ed70eee72aceb68080af6eee0474013622698fb11e724d"}}, "download_size": 8260947, "post_processing_size": null, "dataset_size": 3488908, "size_in_bytes": 11749855}, "igbo-radio": {"description": "A dataset is a collection of Monolingual Igbo sentences.\n", "citation": "@misc{ezeani2020igboenglish,\ntitle={Igbo-English Machine Translation: An Evaluation Benchmark},\nauthor={Ignatius Ezeani and Paul Rayson and Ikechukwu Onyenwe and Chinedu Uchechukwu and Mark Hepple},\nyear={2020},\neprint={2004.00648},\narchivePrefix={arXiv},\nprimaryClass={cs.CL}\n}\n", "homepage": "https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/tree/master/ig_monoling", "license": "", "features": {"source": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "headline": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "author": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "date": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "description": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "content": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}}, "post_processed": null, "supervised_keys": null, "builder_name": "igbo_monolingual", "config_name": "igbo-radio", "version": {"version_str": "1.1.0", "description": null, "major": 1, "minor": 1, "patch": 0}, "splits": {"train": {"name": "train", "num_bytes": 1129644, "num_examples": 440, "dataset_name": "igbo_monolingual"}}, "download_checksums": {"https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/raw/master/ig_monoling/json.zip": {"num_bytes": 8260947, "checksum": "7bafddba34e1541376ed70eee72aceb68080af6eee0474013622698fb11e724d"}}, "download_size": 8260947, "post_processing_size": null, "dataset_size": 1129644, "size_in_bytes": 9390591}, "jw-ot-igbo": {"description": "A dataset is a collection of Monolingual Igbo sentences.\n", "citation": "@misc{ezeani2020igboenglish,\ntitle={Igbo-English Machine Translation: An Evaluation Benchmark},\nauthor={Ignatius Ezeani and Paul Rayson and Ikechukwu Onyenwe and Chinedu Uchechukwu and Mark Hepple},\nyear={2020},\neprint={2004.00648},\narchivePrefix={arXiv},\nprimaryClass={cs.CL}\n}\n", "homepage": "https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/tree/master/ig_monoling", "license": "", "features": {"format": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "title": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "chapters": {"feature": {"title": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "content": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}}, "length": -1, "id": null, "_type": "Sequence"}}, "post_processed": null, "supervised_keys": null, "builder_name": "igbo_monolingual", "config_name": "jw-ot-igbo", "version": {"version_str": "1.1.0", "description": null, "major": 1, "minor": 1, "patch": 0}, "splits": {"train": {"name": "train", "num_bytes": 3489314, "num_examples": 39, "dataset_name": "igbo_monolingual"}}, "download_checksums": {"https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/raw/master/ig_monoling/json.zip": {"num_bytes": 8260947, "checksum": "7bafddba34e1541376ed70eee72aceb68080af6eee0474013622698fb11e724d"}}, "download_size": 8260947, "post_processing_size": null, "dataset_size": 3489314, "size_in_bytes": 11750261}, "jw-nt-igbo": {"description": "A dataset is a collection of Monolingual Igbo sentences.\n", "citation": "@misc{ezeani2020igboenglish,\ntitle={Igbo-English Machine Translation: An Evaluation Benchmark},\nauthor={Ignatius Ezeani and Paul Rayson and Ikechukwu Onyenwe and Chinedu Uchechukwu and Mark Hepple},\nyear={2020},\neprint={2004.00648},\narchivePrefix={arXiv},\nprimaryClass={cs.CL}\n}\n", "homepage": "https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/tree/master/ig_monoling", "license": "", "features": {"format": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "title": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "chapters": {"feature": {"title": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "content": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}}, "length": -1, "id": null, "_type": "Sequence"}}, "post_processed": null, "supervised_keys": null, "builder_name": "igbo_monolingual", "config_name": "jw-nt-igbo", "version": {"version_str": "1.1.0", "description": null, "major": 1, "minor": 1, "patch": 0}, "splits": {"train": {"name": "train", "num_bytes": 1228779, "num_examples": 27, "dataset_name": "igbo_monolingual"}}, "download_checksums": {"https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/raw/master/ig_monoling/json.zip": {"num_bytes": 8260947, "checksum": "7bafddba34e1541376ed70eee72aceb68080af6eee0474013622698fb11e724d"}}, "download_size": 8260947, "post_processing_size": null, "dataset_size": 1228779, "size_in_bytes": 9489726}, "jw-books": {"description": "A dataset is a collection of Monolingual Igbo sentences.\n", "citation": "@misc{ezeani2020igboenglish,\ntitle={Igbo-English Machine Translation: An Evaluation Benchmark},\nauthor={Ignatius Ezeani and Paul Rayson and Ikechukwu Onyenwe and Chinedu Uchechukwu and Mark Hepple},\nyear={2020},\neprint={2004.00648},\narchivePrefix={arXiv},\nprimaryClass={cs.CL}\n}\n", "homepage": "https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/tree/master/ig_monoling", "license": "", "features": {"title": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "content": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "format": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "date": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}}, "post_processed": null, "supervised_keys": null, "builder_name": "igbo_monolingual", "config_name": "jw-books", "version": {"version_str": "1.1.0", "description": null, "major": 1, "minor": 1, "patch": 0}, "splits": {"train": {"name": "train", "num_bytes": 9456342, "num_examples": 48, "dataset_name": "igbo_monolingual"}}, "download_checksums": {"https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/raw/master/ig_monoling/json.zip": {"num_bytes": 8260947, "checksum": "7bafddba34e1541376ed70eee72aceb68080af6eee0474013622698fb11e724d"}}, "download_size": 8260947, "post_processing_size": null, "dataset_size": 9456342, "size_in_bytes": 17717289}, "jw-teta": {"description": "A dataset is a collection of Monolingual Igbo sentences.\n", "citation": "@misc{ezeani2020igboenglish,\ntitle={Igbo-English Machine Translation: An Evaluation Benchmark},\nauthor={Ignatius Ezeani and Paul Rayson and Ikechukwu Onyenwe and Chinedu Uchechukwu and Mark Hepple},\nyear={2020},\neprint={2004.00648},\narchivePrefix={arXiv},\nprimaryClass={cs.CL}\n}\n", "homepage": "https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/tree/master/ig_monoling", "license": "", "features": {"title": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "content": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "format": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "date": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}}, "post_processed": null, "supervised_keys": null, "builder_name": "igbo_monolingual", "config_name": "jw-teta", "version": {"version_str": "1.1.0", "description": null, "major": 1, "minor": 1, "patch": 0}, "splits": {"train": {"name": "train", "num_bytes": 991111, "num_examples": 37, "dataset_name": "igbo_monolingual"}}, "download_checksums": {"https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/raw/master/ig_monoling/json.zip": {"num_bytes": 8260947, "checksum": "7bafddba34e1541376ed70eee72aceb68080af6eee0474013622698fb11e724d"}}, "download_size": 8260947, "post_processing_size": null, "dataset_size": 991111, "size_in_bytes": 9252058}, "jw-ulo_nche": {"description": "A dataset is a collection of Monolingual Igbo sentences.\n", "citation": "@misc{ezeani2020igboenglish,\ntitle={Igbo-English Machine Translation: An Evaluation Benchmark},\nauthor={Ignatius Ezeani and Paul Rayson and Ikechukwu Onyenwe and Chinedu Uchechukwu and Mark Hepple},\nyear={2020},\neprint={2004.00648},\narchivePrefix={arXiv},\nprimaryClass={cs.CL}\n}\n", "homepage": "https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/tree/master/ig_monoling", "license": "", "features": {"title": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "content": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "format": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "date": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}}, "post_processed": null, "supervised_keys": null, "builder_name": "igbo_monolingual", "config_name": "jw-ulo_nche", "version": {"version_str": "1.1.0", "description": null, "major": 1, "minor": 1, "patch": 0}, "splits": {"train": {"name": "train", "num_bytes": 1952360, "num_examples": 55, "dataset_name": "igbo_monolingual"}}, "download_checksums": {"https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/raw/master/ig_monoling/json.zip": {"num_bytes": 8260947, "checksum": "7bafddba34e1541376ed70eee72aceb68080af6eee0474013622698fb11e724d"}}, "download_size": 8260947, "post_processing_size": null, "dataset_size": 1952360, "size_in_bytes": 10213307}, "jw-ulo_nche_naamu": {"description": "A dataset is a collection of Monolingual Igbo sentences.\n", "citation": "@misc{ezeani2020igboenglish,\ntitle={Igbo-English Machine Translation: An Evaluation Benchmark},\nauthor={Ignatius Ezeani and Paul Rayson and Ikechukwu Onyenwe and Chinedu Uchechukwu and Mark Hepple},\nyear={2020},\neprint={2004.00648},\narchivePrefix={arXiv},\nprimaryClass={cs.CL}\n}\n", "homepage": "https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/tree/master/ig_monoling", "license": "", "features": {"title": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "content": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "format": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}, "date": {"dtype": "string", "id": null, "_type": "Value"}}, "post_processed": null, "supervised_keys": null, "builder_name": "igbo_monolingual", "config_name": "jw-ulo_nche_naamu", "version": {"version_str": "1.1.0", "description": null, "major": 1, "minor": 1, "patch": 0}, "splits": {"train": {"name": "train", "num_bytes": 7248017, "num_examples": 88, "dataset_name": "igbo_monolingual"}}, "download_checksums": {"https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/raw/master/ig_monoling/json.zip": {"num_bytes": 8260947, "checksum": "7bafddba34e1541376ed70eee72aceb68080af6eee0474013622698fb11e724d"}}, "download_size": 8260947, "post_processing_size": null, "dataset_size": 7248017, "size_in_bytes": 15508964}}
dummy/bbc-igbo/1.1.0/dummy_data.zip ADDED
@@ -0,0 +1,3 @@
 
 
 
 
1
+ version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
+ oid sha256:14e2c8d71be61965c5310f30f53a8c9555c0cf7566423ec1e866c81ffda2bed0
3
+ size 1210
dummy/eze_goes_to_school/1.1.0/dummy_data.zip ADDED
@@ -0,0 +1,3 @@
 
 
 
 
1
+ version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
+ oid sha256:af84de76c60f6da2536e7d80519e428f3d6446db2600e5773e8c7f1e2ccbc1e4
3
+ size 15867
dummy/igbo-radio/1.1.0/dummy_data.zip ADDED
@@ -0,0 +1,3 @@
 
 
 
 
1
+ version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
+ oid sha256:25cc7cc70929f13972b9e6907f192bc8b383c697e5d8ee61f27d2325a4277091
3
+ size 2703
dummy/jw-books/1.1.0/dummy_data.zip ADDED
@@ -0,0 +1,3 @@
 
 
 
 
1
+ version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
+ oid sha256:6517423e010d211a4e2f061c8f9f307cd5bbfc918e1d1680656a9962681fe5bb
3
+ size 3194
dummy/jw-nt-igbo/1.1.0/dummy_data.zip ADDED
@@ -0,0 +1,3 @@
 
 
 
 
1
+ version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
+ oid sha256:f4627e3363e440e01728397689295de646e70c3f1254be6f6966d1909bde3cf3
3
+ size 21142
dummy/jw-ot-igbo/1.1.0/dummy_data.zip ADDED
@@ -0,0 +1,3 @@
 
 
 
 
1
+ version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
+ oid sha256:0f2195eaa3be9ad9abb10a8645958705660921a39477505965d434c09126f973
3
+ size 18155
dummy/jw-teta/1.1.0/dummy_data.zip ADDED
@@ -0,0 +1,3 @@
 
 
 
 
1
+ version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
+ oid sha256:62a7b9d1933cd2e47ee05cc7c1ae1f8c9db9f003a671a5ab2fe6ec282fcc9186
3
+ size 10390
dummy/jw-ulo_nche/1.1.0/dummy_data.zip ADDED
@@ -0,0 +1,3 @@
 
 
 
 
1
+ version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
+ oid sha256:4125e41f0e3da1b351bc4a58fe48c2684705eeaf85dfc6b2c912e94659d3f166
3
+ size 1818
dummy/jw-ulo_nche_naamu/1.1.0/dummy_data.zip ADDED
@@ -0,0 +1,3 @@
 
 
 
 
1
+ version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
+ oid sha256:4cf332dc1ac12a038beafb72bbd7fc3395925ae03d3fc89f56ae223cb26a2591
3
+ size 1988
igbo_monolingual.py ADDED
@@ -0,0 +1,367 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ # coding=utf-8
2
+ # Copyright 2020 The HuggingFace Datasets Authors and the current dataset script contributor.
3
+ #
4
+ # Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
5
+ # you may not use this file except in compliance with the License.
6
+ # You may obtain a copy of the License at
7
+ #
8
+ # http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
9
+ #
10
+ # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
11
+ # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
12
+ # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
13
+ # See the License for the specific language governing permissions and
14
+ # limitations under the License.
15
+ """Igbo Monolingual Dataset"""
16
+
17
+ from __future__ import absolute_import, division, print_function
18
+
19
+ import json
20
+ import os
21
+
22
+ import datasets
23
+
24
+
25
+ _CITATION = """\
26
+ @misc{ezeani2020igboenglish,
27
+ title={Igbo-English Machine Translation: An Evaluation Benchmark},
28
+ author={Ignatius Ezeani and Paul Rayson and Ikechukwu Onyenwe and Chinedu Uchechukwu and Mark Hepple},
29
+ year={2020},
30
+ eprint={2004.00648},
31
+ archivePrefix={arXiv},
32
+ primaryClass={cs.CL}
33
+ }
34
+ """
35
+
36
+ _DESCRIPTION = """\
37
+ A dataset is a collection of Monolingual Igbo sentences.
38
+ """
39
+
40
+ _HOMEPAGE = "https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/tree/master/ig_monoling"
41
+
42
+ _URL = "https://github.com/IgnatiusEzeani/IGBONLP/raw/master/ig_monoling/json.zip"
43
+
44
+
45
+ class IgboMonolingual(datasets.GeneratorBasedBuilder):
46
+ """collection of Monolingual Igbo sentences from different sources"""
47
+
48
+ VERSION = datasets.Version("1.1.0")
49
+
50
+ BUILDER_CONFIGS = [
51
+ datasets.BuilderConfig(
52
+ name="eze_goes_to_school",
53
+ version=VERSION,
54
+ description="Igbo sentences from Master's Thesis; UZOALOR, JOY UCHE",
55
+ ),
56
+ datasets.BuilderConfig(
57
+ name="bbc-igbo", version=VERSION, description="Igbo sentences from https://www.bbc.com/igbo/"
58
+ ),
59
+ datasets.BuilderConfig(
60
+ name="igbo-radio", version=VERSION, description="Igbo sentences from https://www.igboradio.com"
61
+ ),
62
+ datasets.BuilderConfig(
63
+ name="jw-ot-igbo", version=VERSION, description="Igbo sentences from 929 pages of 39 books"
64
+ ),
65
+ datasets.BuilderConfig(
66
+ name="jw-nt-igbo", version=VERSION, description="Igbo sentences from 260 pages of 27 books"
67
+ ),
68
+ datasets.BuilderConfig(
69
+ name="jw-books", version=VERSION, description="Igbo sentences from 2204 pages of 48 books "
70
+ ),
71
+ datasets.BuilderConfig(
72
+ name="jw-teta", version=VERSION, description="Igbo sentences from 392 pages of 37 magazines"
73
+ ),
74
+ datasets.BuilderConfig(
75
+ name="jw-ulo_nche", version=VERSION, description="Igbo sentences from 594 pages of 55 magazines"
76
+ ),
77
+ datasets.BuilderConfig(
78
+ name="jw-ulo_nche_naamu", version=VERSION, description="Igbo sentences from 870 pages of 88 magazines"
79
+ ),
80
+ ]
81
+
82
+ def _info(self):
83
+ if self.config.name == "eze_goes_to_school":
84
+ features = datasets.Features(
85
+ {
86
+ "format": datasets.Value("string"),
87
+ "title": datasets.Value("string"),
88
+ "chapters": datasets.Sequence(
89
+ {"title": datasets.Value("string"), "content": datasets.Value("string")}
90
+ ),
91
+ }
92
+ )
93
+ elif self.config.name == "bbc-igbo":
94
+ features = datasets.Features(
95
+ {
96
+ "source": datasets.Value("string"),
97
+ "title": datasets.Value("string"),
98
+ "description": datasets.Value("string"),
99
+ "date": datasets.Value("string"),
100
+ "headline": datasets.Value("string"),
101
+ "content": datasets.Value("string"),
102
+ "tags": datasets.Sequence(datasets.Value("string")),
103
+ }
104
+ )
105
+ elif self.config.name == "igbo-radio":
106
+ features = datasets.Features(
107
+ {
108
+ "source": datasets.Value("string"),
109
+ "headline": datasets.Value("string"),
110
+ "author": datasets.Value("string"),
111
+ "date": datasets.Value("string"),
112
+ "description": datasets.Value("string"),
113
+ "content": datasets.Value("string"),
114
+ }
115
+ )
116
+ elif self.config.name == "jw-ot-igbo":
117
+ features = datasets.Features(
118
+ {
119
+ "format": datasets.Value("string"),
120
+ "title": datasets.Value("string"),
121
+ "chapters": datasets.Sequence(
122
+ {"title": datasets.Value("string"), "content": datasets.Value("string")}
123
+ ),
124
+ }
125
+ )
126
+ elif self.config.name == "jw-nt-igbo":
127
+ features = datasets.Features(
128
+ {
129
+ "format": datasets.Value("string"),
130
+ "title": datasets.Value("string"),
131
+ "chapters": datasets.Sequence(
132
+ {"title": datasets.Value("string"), "content": datasets.Value("string")}
133
+ ),
134
+ }
135
+ )
136
+ elif self.config.name == "jw-books":
137
+ features = datasets.Features(
138
+ {
139
+ "title": datasets.Value("string"),
140
+ "content": datasets.Value("string"),
141
+ "format": datasets.Value("string"),
142
+ "date": datasets.Value("string"),
143
+ }
144
+ )
145
+ elif self.config.name == "jw-teta":
146
+ features = datasets.Features(
147
+ {
148
+ "title": datasets.Value("string"),
149
+ "content": datasets.Value("string"),
150
+ "format": datasets.Value("string"),
151
+ "date": datasets.Value("string"),
152
+ }
153
+ )
154
+ elif self.config.name == "jw-ulo_nche":
155
+ features = datasets.Features(
156
+ {
157
+ "title": datasets.Value("string"),
158
+ "content": datasets.Value("string"),
159
+ "format": datasets.Value("string"),
160
+ "date": datasets.Value("string"),
161
+ }
162
+ )
163
+ elif self.config.name == "jw-ulo_nche_naamu":
164
+ features = datasets.Features(
165
+ {
166
+ "title": datasets.Value("string"),
167
+ "content": datasets.Value("string"),
168
+ "format": datasets.Value("string"),
169
+ "date": datasets.Value("string"),
170
+ }
171
+ )
172
+ return datasets.DatasetInfo(
173
+ description=_DESCRIPTION,
174
+ features=features,
175
+ supervised_keys=None,
176
+ homepage=_HOMEPAGE,
177
+ citation=_CITATION,
178
+ )
179
+
180
+ def _split_generators(self, dl_manager):
181
+ """Returns SplitGenerators."""
182
+ data_dir = dl_manager.download_and_extract(_URL)
183
+ if self.config.name == "eze_goes_to_school":
184
+ return [
185
+ datasets.SplitGenerator(
186
+ name=datasets.Split.TRAIN,
187
+ gen_kwargs={
188
+ "filepath": os.path.join(data_dir, "eze_goes_to_school.json"),
189
+ "split": "train",
190
+ },
191
+ ),
192
+ ]
193
+ elif self.config.name == "bbc-igbo":
194
+ return [
195
+ datasets.SplitGenerator(
196
+ name=datasets.Split.TRAIN,
197
+ gen_kwargs={
198
+ "filepath": os.path.join(data_dir, "bbc-igbo.json"),
199
+ "split": "train",
200
+ },
201
+ ),
202
+ ]
203
+ elif self.config.name == "igbo-radio":
204
+ return [
205
+ datasets.SplitGenerator(
206
+ name=datasets.Split.TRAIN,
207
+ gen_kwargs={
208
+ "filepath": os.path.join(data_dir, "igbo-radio.json"),
209
+ "split": "train",
210
+ },
211
+ ),
212
+ ]
213
+ elif self.config.name == "jw-ot-igbo":
214
+ return [
215
+ datasets.SplitGenerator(
216
+ name=datasets.Split.TRAIN,
217
+ gen_kwargs={
218
+ "filepath": os.path.join(data_dir, "jw-ot-igbo.json"),
219
+ "split": "train",
220
+ },
221
+ ),
222
+ ]
223
+ elif self.config.name == "jw-nt-igbo":
224
+ return [
225
+ datasets.SplitGenerator(
226
+ name=datasets.Split.TRAIN,
227
+ gen_kwargs={
228
+ "filepath": os.path.join(data_dir, "jw-nt-igbo.json"),
229
+ "split": "train",
230
+ },
231
+ ),
232
+ ]
233
+ elif self.config.name == "jw-books":
234
+ return [
235
+ datasets.SplitGenerator(
236
+ name=datasets.Split.TRAIN,
237
+ gen_kwargs={
238
+ "filepath": os.path.join(data_dir, "jw-books.json"),
239
+ "split": "train",
240
+ },
241
+ ),
242
+ ]
243
+ elif self.config.name == "jw-teta":
244
+ return [
245
+ datasets.SplitGenerator(
246
+ name=datasets.Split.TRAIN,
247
+ gen_kwargs={
248
+ "filepath": os.path.join(data_dir, "jw-teta.json"),
249
+ "split": "train",
250
+ },
251
+ ),
252
+ ]
253
+ elif self.config.name == "jw-ulo_nche":
254
+ return [
255
+ datasets.SplitGenerator(
256
+ name=datasets.Split.TRAIN,
257
+ gen_kwargs={
258
+ "filepath": os.path.join(data_dir, "jw-ulo_nche.json"),
259
+ "split": "train",
260
+ },
261
+ ),
262
+ ]
263
+ elif self.config.name == "jw-ulo_nche_naamu":
264
+ return [
265
+ datasets.SplitGenerator(
266
+ name=datasets.Split.TRAIN,
267
+ gen_kwargs={
268
+ "filepath": os.path.join(data_dir, "jw-ulo_nche_naamu.json"),
269
+ "split": "train",
270
+ },
271
+ ),
272
+ ]
273
+
274
+ def _generate_examples(self, filepath, split):
275
+ """ Yields examples. """
276
+ if self.config.name == "eze_goes_to_school":
277
+ with open(filepath, "r", encoding="utf-8") as f:
278
+ json_data = json.load(f)
279
+ for id_, data in enumerate(json_data):
280
+ yield id_, {
281
+ "format": data["format"],
282
+ "title": data["title"],
283
+ "chapters": data["chapters"],
284
+ }
285
+ elif self.config.name == "bbc-igbo":
286
+ with open(filepath, "r", encoding="utf-8") as f:
287
+ json_data = json.load(f)
288
+ for id_, data in enumerate(json_data):
289
+ yield id_, {
290
+ "source": data["source"] if "source" in data.keys() else "",
291
+ "title": data["title"] if "title" in data.keys() else "",
292
+ "description": data["description"] if "description" in data.keys() else "",
293
+ "date": data["date"] if "date" in data.keys() else "",
294
+ "headline": data["headline"] if "headline" in data.keys() else "",
295
+ "content": data["content"] if "content" in data.keys() else "",
296
+ "tags": data["tags"] if "tags" in data.keys() else [],
297
+ }
298
+ elif self.config.name == "igbo-radio":
299
+ with open(filepath, "r", encoding="utf-8") as f:
300
+ json_data = json.load(f)
301
+ for id_, data in enumerate(json_data):
302
+ yield id_, {
303
+ "source": data["source"],
304
+ "headline": data["headline"],
305
+ "author": data["author"],
306
+ "date": data["date"],
307
+ "description": data["description"] if "description" in data.keys() else "",
308
+ "content": data["content"] if "content" in data.keys() else "",
309
+ }
310
+ elif self.config.name == "jw-ot-igbo":
311
+ with open(filepath, "r", encoding="utf-8") as f:
312
+ json_data = json.load(f)
313
+ for id_, data in enumerate(json_data):
314
+ yield id_, {
315
+ "format": data["format"],
316
+ "title": data["title"],
317
+ "chapters": data["chapters"],
318
+ }
319
+ elif self.config.name == "jw-nt-igbo":
320
+ with open(filepath, "r", encoding="utf-8") as f:
321
+ json_data = json.load(f)
322
+ for id_, data in enumerate(json_data):
323
+ yield id_, {
324
+ "format": data["format"],
325
+ "title": data["title"],
326
+ "chapters": data["chapters"],
327
+ }
328
+ elif self.config.name == "jw-books":
329
+ with open(filepath, "r", encoding="utf-8") as f:
330
+ json_data = json.load(f)
331
+ for id_, data in enumerate(json_data):
332
+ yield id_, {
333
+ "title": data["title"],
334
+ "content": data["content"],
335
+ "format": data["format"],
336
+ "date": data["date"] if "date" in data.keys() else "",
337
+ }
338
+ elif self.config.name == "jw-teta":
339
+ with open(filepath, "r", encoding="utf-8") as f:
340
+ json_data = json.load(f)
341
+ for id_, data in enumerate(json_data):
342
+ yield id_, {
343
+ "title": data["title"],
344
+ "content": data["content"],
345
+ "format": data["format"],
346
+ "date": data["date"] if "date" in data.keys() else "",
347
+ }
348
+ elif self.config.name == "jw-ulo_nche":
349
+ with open(filepath, "r", encoding="utf-8") as f:
350
+ json_data = json.load(f)
351
+ for id_, data in enumerate(json_data):
352
+ yield id_, {
353
+ "title": data["title"],
354
+ "content": data["content"],
355
+ "format": data["format"],
356
+ "date": data["date"] if "date" in data.keys() else "",
357
+ }
358
+ elif self.config.name == "jw-ulo_nche_naamu":
359
+ with open(filepath, "r", encoding="utf-8") as f:
360
+ json_data = json.load(f)
361
+ for id_, data in enumerate(json_data):
362
+ yield id_, {
363
+ "title": data["title"],
364
+ "content": data["content"],
365
+ "format": data["format"],
366
+ "date": data["date"] if "date" in data.keys() else "",
367
+ }