igbo_monolingual / README.md
lhoestq's picture
lhoestq HF staff
rename configs to config_name
dc1187a
metadata
annotations_creators:
 - found
language_creators:
 - found
language:
 - ig
license:
 - unknown
multilinguality:
 - monolingual
size_categories:
 - 1K<n<10K
 - n<1K
source_datasets:
 - original
task_categories:
 - text-generation
 - fill-mask
task_ids:
 - language-modeling
 - masked-language-modeling
paperswithcode_id: null
pretty_name: Igbo Monolingual Dataset
dataset_info:
 - config_name: eze_goes_to_school
  features:
   - name: format
    dtype: string
   - name: title
    dtype: string
   - name: chapters
    sequence:
     - name: title
      dtype: string
     - name: content
      dtype: string
  splits:
   - name: train
    num_bytes: 128309
    num_examples: 1
  download_size: 8260947
  dataset_size: 128309
 - config_name: bbc-igbo
  features:
   - name: source
    dtype: string
   - name: title
    dtype: string
   - name: description
    dtype: string
   - name: date
    dtype: string
   - name: headline
    dtype: string
   - name: content
    dtype: string
   - name: tags
    sequence: string
  splits:
   - name: train
    num_bytes: 3488908
    num_examples: 1297
  download_size: 8260947
  dataset_size: 3488908
 - config_name: igbo-radio
  features:
   - name: source
    dtype: string
   - name: headline
    dtype: string
   - name: author
    dtype: string
   - name: date
    dtype: string
   - name: description
    dtype: string
   - name: content
    dtype: string
  splits:
   - name: train
    num_bytes: 1129644
    num_examples: 440
  download_size: 8260947
  dataset_size: 1129644
 - config_name: jw-ot-igbo
  features:
   - name: format
    dtype: string
   - name: title
    dtype: string
   - name: chapters
    sequence:
     - name: title
      dtype: string
     - name: content
      dtype: string
  splits:
   - name: train
    num_bytes: 3489314
    num_examples: 39
  download_size: 8260947
  dataset_size: 3489314
 - config_name: jw-nt-igbo
  features:
   - name: format
    dtype: string
   - name: title
    dtype: string
   - name: chapters
    sequence:
     - name: title
      dtype: string
     - name: content
      dtype: string
  splits:
   - name: train
    num_bytes: 1228779
    num_examples: 27
  download_size: 8260947
  dataset_size: 1228779
 - config_name: jw-books
  features:
   - name: title
    dtype: string
   - name: content
    dtype: string
   - name: format
    dtype: string
   - name: date
    dtype: string
  splits:
   - name: train
    num_bytes: 9456342
    num_examples: 48
  download_size: 8260947
  dataset_size: 9456342
 - config_name: jw-teta
  features:
   - name: title
    dtype: string
   - name: content
    dtype: string
   - name: format
    dtype: string
   - name: date
    dtype: string
  splits:
   - name: train
    num_bytes: 991111
    num_examples: 37
  download_size: 8260947
  dataset_size: 991111
 - config_name: jw-ulo_nche
  features:
   - name: title
    dtype: string
   - name: content
    dtype: string
   - name: format
    dtype: string
   - name: date
    dtype: string
  splits:
   - name: train
    num_bytes: 1952360
    num_examples: 55
  download_size: 8260947
  dataset_size: 1952360
 - config_name: jw-ulo_nche_naamu
  features:
   - name: title
    dtype: string
   - name: content
    dtype: string
   - name: format
    dtype: string
   - name: date
    dtype: string
  splits:
   - name: train
    num_bytes: 7248017
    num_examples: 88
  download_size: 8260947
  dataset_size: 7248017
config_names:
 - bbc-igbo
 - eze_goes_to_school
 - igbo-radio
 - jw-books
 - jw-nt-igbo
 - jw-ot-igbo
 - jw-teta
 - jw-ulo_nche
 - jw-ulo_nche_naamu

Dataset Card for Igbo Monolingual Dataset

Table of Contents

Dataset Description

Dataset Summary

A dataset is a collection of Monolingual Igbo sentences.

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

Igbo (ig)

Dataset Structure

Data Instances

Here is an example from the bb-igbo config:

{'content': 'Ike Ekweremmadụ\n\nIke ịda jụụ otụ nkeji banyere oke ogbugbu na-eme n\'ala Naijiria agwụla Ekweremmadụ\n\nOsote onye-isi ndị ome-iwu Naịjirịa bụ Ike Ekweremadu ekwuola na ike agwụla ndị Sịnatị iji otu nkeji darajụụ akwanyere ndị egburu n\'ime oke ọgbaghara dị na Naịjirịa oge ọ bula.\n\nEkweremadu katọrọ mwakpọ na ogbugbu ndị Naịjirịa aka ha dị ọcha nke ndị Fulani na-achị ehi mere, kwuo na ike agwụla ndị ome- iwu ịkwanyere ha ugwu n\'otu nkeji\'\n\nCheta n\'otu ịzụka gara-aga ka emere akwam ozu mmadụ ruru iri asaa egburu na Local Gọọmenti Logo na Guma nke Benue Steeti, e be ihe kariri mmadụ iri ise ka akụkọ kwuru n\'egburu na Taraba Steeti.\n\nEkweremadu gosiri iwe gbasara ogbugbu ndị mmadụ na nzukọ ndị ome-iwu n\'ụbọchị taa, kwuo na Naịjirịa ga-ebu ụzọ nwe udo na nchekwa, tupu e kwuowa okwu iwulite obodo.\n\nỌ sịrị: "Ndị ome-iwu abụghị sọ ọsọ ndị ihe a metụtara, kama ndị Naịjirịa niile.\n\n\'Ike agwụla anyị iji otu nkeji dị jụụ maka nkwanye ugwu. Ihe anyị chọrọ bụ udo na nchekwa tupu echewa echịchị nwuli obodo."',
 'date': '2018-01-19T17:07:38Z',
 'description': "N'ihi oke ogbugbu ndị mmadụ na Naịjirịa gbagburu gburu, osota onyeisi ndị ome-iwu Naịjirịa bụ Ike Ekweremadu ekwuola na ihe Naịjiria chọrọ bụ nchekwa tara ọchịchị, tupu ekwuwa okwu ihe ọzọ.",
 'headline': 'Ekweremadu: Ike agwụla ndị ụlọ ome iwu',
 'source': 'https://www.bbc.com/igbo/42712250',
 'tags': [],
 'title': 'Ekweremadu: Ike agwụla ndị ụlọ ome iwu'}

Data Fields

For config 'eze_goes_to_school':

 • format, title, chapters

For config 'bbc-igbo' :

 • source, title, description, date (Missing date values replaced with empty strings), headline, content, tags (Missing tags replaced with empty list)

For config 'igbo-radio':

 • source, headline, author, date, description, content

For config 'jw-ot-igbo':

 • format, title, chapters

For config 'jw-nt-igbo':

 • format, title, chapters

For config 'jw-books':

 • title, content, format, date (Missing date values replaced with empty strings)

For config 'jw-teta':

 • title, content, format, date (Missing date values replaced with empty strings)

For config 'jw-ulo_nche':

 • title, content, format, date (Missing date values replaced with empty strings)

For config 'jw-ulo_nche_naamu':

 • title, content, format, date (Missing date values replaced with empty strings)

Data Splits

bbc-igbo eze_goes_to_school igbo-radio jw-books jw-nt-igbo jw-ot-igbo jw-teta jw-ulo_nche jw-ulo_nche_naamu
1297 1 440 48 27 39 37 55 88

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

[More Information Needed]

Citation Information

@misc{ezeani2020igboenglish,
title={Igbo-English Machine Translation: An Evaluation Benchmark},
author={Ignatius Ezeani and Paul Rayson and Ikechukwu Onyenwe and Chinedu Uchechukwu and Mark Hepple},
year={2020},
eprint={2004.00648},
archivePrefix={arXiv},
primaryClass={cs.CL}
}

Contributions

Thanks to @purvimisal for adding this dataset.