text
stringlengths
0
40.2k
"Batho ba tle ba neye basadi botlhe ba diaka dineo; wena o naya dinyatsi tsotlhe tsa gago dineo; o ba oka ka dineo, gore ba tle mo go wena ka ntlha tsotlhe, ka boaka jwa gago."
"Mmegi Online :: Botlhokwa jwa Green Pepper mo botsogong jwa rona Monday 25 June 2018, 06:00 am."
"Tshimologo ya khonferense e welana le Letsatsi la Boditšhabatšhaba la Nelson Mandela ka la bo 18 Phukwi."
"Thickleeyonce le LTK"
"Neela dinaga tse tharo tse Setswana se buiwang kwa go tsona . "
"Mokhanselara wa wate ya gaeno o tshwanetse go bo a na le khopi - go seng jalo o ka ikgolaganya le kantoro ya motsamaisi wa lekgotlatoropo gongwe kantoro ya Mmusakgotla . "
"Gape ke la ntlha mo hisetoring ya Kereke ya Katoliki ya Borwa jwa Aforika moAforika Borwa a lemogwa jaaka Moswelatumelo yo o Segofaditsweng wa ga Keresete."
"Thulaganyo ya tsa boitekanelo e buisana le ngaka mo laphateng la botsogo Mme Gontse Tshimologo go tlhalosa letsatsi le."
"Tshwantshiso e bonwa ka kopulatifi "" ke "" , mme nako nngwe e a tlogelwa . "
"Se se raya gore potso e le nngwe e ka akaretsa dithuto tse pedi tse.Se se go raya se re o kgone go sekaseka leboko go ya ka molebo wa Bolebapopego kgotsa bolebakagego . "
"Lenaneo la rona le le Atolositsweng la Ditiro tsa Setahaba le ikaeletse go tlhola ditahono tsa ditiro di le dimilione tse 4,5 e bile ditahono di feta milione di setse di tlhodilwe fa e sale kwa tshimologong ya Legato la 2 . "
"19h00 Mopalamente wa pele wa ANC Marius Fransman, a re tshwetso ya gagwe ya go leboga tiro kwa kokoano peomolao ya Western Cape, ga e golagane ka gope le magatwe a go kgarakgatsha ka keletso ya thobalo kgatlhanong nae, kana ntwa ya kwa kgotlatshekelo le SCOPA kwa profenseng eo. Fransman a re dintwa tsa ka fa gare, go tlhokagala ga tlhomamo le maphata mo teng ga lekoko, di dirile gore serodumo sa ANC se phutlhame mo historing ya yona ya dingwaga di le 104..."
-2
"Tona ya Lefapha la Thuto le Katiso tse di Kgolwane o tla tsenyeletsa didirisiwa tsa semmuso mo Mokgatlhong wa Dinagakopano (UN) wa Thuto, Saense le Setso (UNESCO).Tumelano e e Kwalolotsweng Sešwa eno e ikaelela go tlamela ka tikologo e e kgontshang go ralala le dinaga tsa Aforika ka ga tsibogela makwalothuto a thuto e kgolwane a a jaaka makwalonetefaletso a thuto, didipoloma, ditekeri le makwalo a mangwe a thuto ka go kgontsha gore baithuti, barutegi le badiredi ba kgone go ya gongwe le gongwe koo ba batlang go ralala le kontinente."
"Batsadi kgotsa batlhokomedi ba tshwanetse go nna ba ntse ba itse gore bana ba bona ba kae le gore ba na le bomang . "
"SETSWANA PUO YA GAE R-3 MOPHATO R SETSWANA PUO YA GAE DITLHOKEGO TSA KGWEDITHARO KGWEDITHARO 2 GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO) DITENG/DIKGOPOLO/DIKGONO Ditirwana tsa letsatsi le letsatsi mo dirutweng tsotlhe tsa Puo le dirutwa tse dingwe. Ditirwana tse di latelang di ka itsisiwe mo mesakong mengwe fela kgotsa mo go yotlhe ya barutwana ba Mophato R: mmino, motsamao, saense, puo, dikgang, go bontsha le go tlotla kgang le ditirwana tsa botsweretshi. • Reetsa ditaelo tse di nang le dikarolwana di le pedi go ya go di le tharo, dikitsiso le go di tsibogela ka nepagalo (sk. kokoanya dikheraeyone mme o di boloke mo rakeng) • Reetsa kwa ntle ga kgoreletso, le go bua ka go refosana. • Reetsa dikgang le go di diragatsa. • Tlotla dikgang tsa gago mme a boeletsa dikgang tsa ba bangwe ka mafoko a gago. • Opela dipina, boka maboko a diragatsa le botlhe mo phaposiborutelong. • Boka maboko le diraeme le go diragatsa mo ditlhopheng. • Baya ditshwantsho tsa kgang ka tatelano. • Tsaya karolo mo dipuisanong le go botsa dipotso. • Tlotla ka ditshwantsho tse di mo diphousetareng, ditšhate tsa dithitokgang le dibuka, bonnye dithitokgang di le tlhano mo kgweditharong. • Reetsa le go gakologelwa mafoko a a bonolo jaaka go bua, bela, bopa, o simolola ka mafoko a mararo go ya go a le mane kgotsa go feta. Dirisa puo go tlhabolola dikgopolo • Dirisa puo go tlhabolola dikgopolo mo dirutweng tsotlhe jaaka: bokanakang, mafelotshupo, nako, tatelano, mmala le dingwaga) Dirisa puo go akanya le go batla mabaka • Supa le go tlhalosa go tshwana le go farologana ga dilo. • Nyalanya dilo tse di tsamaelanang a bo a bapisa dilo tse di farologaneng. • Aroganya dilo go ya ka mmala, popego le bogolo. • Supa dikarolo tsa selo go tswa mo selong se se feletseng jaaka dikarolo tsa mmele: legetla, letheka, lengole, sekgono jj. Dirisa puo go batlisisa le go utolola mabaka • Go botsa dipotso o batla ditlhaloso. • Neela ditlhaloso a bo a kopa tshedimosetso. • Rarabolola le go feleletsa malepatshwantsho a le lesome le go feta. Tlhotlha tshedimosetso: • Ntsha tshedimosetso e e tlhophilweng go tswa mo tlhalosong. Dirisa ditshwantshetso le ditshwantsho tse di bogelwang go dira bokao • Leba ditshwantsho ka tlhoafalo le go bua ka ga maitemogelo a a tlwaelegileng a bona. • Batla setshwantsho se se rileng mo setshwantshong se se matswakabele. • Tshameka motshameko wa go batla jaaka go batla selo se se fitlhilweng mo gare ga dilo tse dingwe mo phaposiborutelong • Farologanya dipopego tsa ditlhaka le mafoko a a farologaneng, sekao: tlhaola dilo tse di tshwanang, leba tatelano ya ditshwantsho tse di batlileng di tshwana, ntsha tse di farologaneng o tlhalose gore ke ka ntlha ya eng fa di farologane. • Rulaganya tatelano ya ditshwantsho mme a anele kgang e a e itlhametseng. CAPS 37"
"09 Dikgang The South African Liquor Brandowners Association SALBA e ikuetse go tona ya matlotlo Tito Mboweni go sekaseka fela koketso ya infleishene fa a tsenya lekgetho mo dinotaging, mo tekanyetso kabong ya 20202021.Maphata a a farologaneng a kgadile se ba reng ke go dirisiwa ga tirisodikgoka ya bong ke bapalamente bangwe, go ingokela kemonokeng ya sepolotiki."
"Tlhatlhobo e e tswelelang ke mokgwa o mogolo o ka ona tlhatlhobo e diragatswang ka teng mo Kemong e e Tlhabolotsweng ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba . "
"Ditšheke le di otara tsa poso di ya di ntse di tshabelwa ke bogodu le ditiro tsa boferefere, mme go tlhole go sireletsegile go di dirisa."
"Bana ba tle ba rwalele, borraabo ba gotse molelo, basadi ba dube boupe go tla ba direla mohumagadi kgosi ya legodimo dinkgwenyana, le go thelela medimo e sele ditshupelo tse di nowang, gore ba tle ba ntlhotlheletsa bogaleng."
"Fa a mo tseisitse morwawe, a mo direle jaaka mokgwa wa ba e leng bomorwadia motho."
"Lenaneo la Agri-Parks ke motheo wa setlapele wa puso wa go Tsosolosa Temothuo le go fetolwa ga ditlhagiswa tsa Temothuo, e leng nngwe ya ditlapele mo Leanong la Dintlharobongwe Makgotlatoropo a kgaolo otlhe a le 44 a akareditswe mo lenaneong leno."
"Molebo o , o sedimosediwa ke go tlhaloganya gore ditlhangwa di bopiwa jang . "
"Mo karolong e , diteng le bokao di neetswe go tshegetsa phitlhelelo ya Maemo a Tekanyetso . "
"Dafite a gomotsa Bathešeba mosadi wa gagwe, a tsena kwa go ene a lala nae; mme a bona ngwana wa mosimane, a mo raya leina a re Solomone."
"E re dikgang di eme jalo, banni ba Ngwatsau bone ba ikuetse ka go tlhoka mooki ba supa fa ba patelesega go tsamaya sekgala ba latela ditlamelo tsa botsogo."
"Fa lotlhe lo tsaya malatsi a boikhutso a a lo tshwanetseng mo setlheng se sa boitumelo , ke batla gore lo ipaakanyetse tiro e e thata ngwaga o o tlang . "
"Re ka solofela eng gompijeno Mo thulaganyong ya"
"Mmelegisi o tla ama mpa ya gago go netefatsa gore popelo ya gago e fokotsegile le gore tatlhegelo ya madi ke e e lekanetseng . "
"Go feta fa , tshwetso ya go dira ya Khasele ya Phetiso e magareng ga tse dingwe e itsisiwe le go kaediwa ke ditlhokego tsa baagi tse di tlhagisiwang ka nako ya dintlha tsa kopano , di beilwe ka tatelano ya setlhokwa segolo . "
"Tsweletso ya ditogamaano tsa semela se se ungwang tse di tshegetsang le go oketsa bomefutafuta jwa dipharologantsho tsa tsalo . "
"Dipeeletso tseno ke karolo ya ditsholofetso tse di dirilweng ke beng ba diintaseteri kwa SAIPeeletso nngwe le nngwe e ntšhwa mo nageng ya rona e thusa mo go ageng sešwa le go busetsa sekeng ikonomi ya rona, mme e tswelela go dira gore Aforika Borwa e nne lefelo leo e leng mmamoratwa fa go tla mo go direng dipeeletso mo go lona."
"Kereiti 2 : Tlhopha kgang e khutshwane . "
"Ke kopa maitshwarelo ka go dirisa puo ya seeng . "
"Bukana e , e tlamela kaelo ya kgato ka kgato ya tsamaiso ya go tsaya tshwetso , kgato ya ntlha e le tshiamisetso mo kelong ya gore motho o a maatlafadiwa go tsaya tshwetso kana go tsaya kgato . "
"Polelo ya ntlha , moeng o tsamaile , e kgona go ikemela mme polelo ya bobedi , letsatsi le tlhaba , ga e kgone go ikemela e le nosi go dira tlhaloganyo . "
"(b) dipaka fa ditekanyetsokabo tsa bosetšhaba le porofense di tshwanetseng go"
"Go bo go nkga go sa bola kwa gaMmamokwena ka mafelo a kgwedi, ene e le monni wa mo Mmopane Block 1 a tshologilwe mokgosi ke ba mokgatlho wa gagwe wa Lefika go tla go mo abela dijo."
127
"Glody o kile a baya lefatshe la Botswana mo mmepeng ka go dira sentle kwa dikgaisanong tsa mabelo tse a neng a di tsenelela.O itsege lefatshe ka bophara ka gore o nale polelo ee kgatlhisang matlho ke ka moo a itsegeng.Re ka mo tshwantshanya le Mme Amantle Montsho yo gompieno a dira sentle le e ne mo mabelong."
"manaane a maina a makoko go thiba diphatlhatiro, go fitlhelela ka nako ya"
"Boeletsa se a se kwadileng morago ga go bona ditswaelo tsa ba bangwe . "
"Khonferense ya monongwaga e tsepamisitse mogopolo mo go diragatseng maikano a a leng teng a go tlhola ditiro le a go tlhabolola ikonomi."
"A go bakwe Jehofa Modimo wa Iseraele, go tswa bosasimologeng go ya fela bosakhutleng.” Mme batho botlhe ba re: “Amen!” Mme ba baka Jehofa."
"Kwala MOSAENO kgotsa DITLHAKAINA kwa tlase fela . "
"Dumelana kgotsa o ganetsane le tlhagiso e . "
"Dirisa ditlhaka tse dikgolo le dikhutlo mo dipolelong tsa gago . "
"Fela jalo, Setswana-English Dictionary ga e na ‘moriti,’ mme fa e tlhalosa ‘moruti’ ka Sekgoa ya re, ‘same as moriti, a shade, a shadow.’"
"Bana ba ka kopiwa gore ba batle mafoko mo temaneng mme wa ntlha go bona lefoko le o le bitsang ke mofenyi . "
"Setswana Puo ya Gae (HL)/P3 6 DBE/Ngwanaitseele 2019 NSC – Kaedi ya go tshwaya Se se lebeletsweng mo motlhatlhojweng:  Setlhogo se a itlhophetseng sona.  Tlhaloso ya setlhogo ka boripana.  Matseno e nne a a ngokang.  A tlhagise letlha le ngwaga wa letsatsi la merwalela.  A tlhagise ditiragalo tsa letsatsi leo ka botlalo.  A supe mafelo a a amegileng.  A tlhagise ditlamorago tsa merwalela.  Bokhutlo e nne jo bo kgodisang. [50] 1.3 Tlhamo ya maitlhomo Mo mofuteng o wa tlhamo motlhatlhojwa o leba kakanyo, a bo a tlhagisa maikutlo/tsibogo ya gagwe. Motlhatlhojwa a ka leba ditoro kgotsa se a eletsang go se fitlhelela mo botshelong jwa gagwe, mme a kwale maitlhomo a gagwe. Sekao sa setlhogo: Fa nka ipona ke fetotse seemo sa kwa lapeng … Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya maitlhomo:  Tlhamo ya maitlhomo e tseye letlhakore.  Maikutlo a nne le seabe sa botlhokwa.  Karolo e kgolo mo tlhamong e e ka tlhalosa. Ditlhaloso di tshwanetse go bonala, maikaelelo e le go tlhagisa gape maikutlo a motlhatlhojwa a nako e e fetileng.  Dikakanyo/Megopolo/Maikutlo di tshwanetse go senola boammaaruri le maitemogelo. Se se lebeletsweng mo motlhatlhojweng:  Setlhogo se a itlhophetseng sona.  Tlhaloso ya setlhogo ka boripana.  Matseno e nne a a ngokang.  A tlhagise seemo sa kwa lapeng.  A tlhagise tse a tlaa di dirang le ka moo a tlaa di dirang ka teng go fetola seemo sa kwa lapeng. [50]  A tlhagise ditlamorago tsa go fetola maemo a kwa lapeng.  Bokhutlo jo bo maleba. Kwalololo e ileditswe"
"Gwetlha tiriso ya mokgwa o , wa puo . "
"Go gatelela keletso ya go gogela tatelano ya Dinaga tsotlhe kwa Tumalanong e , le maikaelelo go dira ka natla go ya kgodisong ya bogotlhe ba yona mo mabakeng otlhe a a a a maleba gareng ga tse dingwe , Ditšhaba tse di Kopaneng , Khonferense ya Kamogodibetsa , mekgatlho ya kgaolo , le ditlhophana , le go thadisa dikhonferense tsa Tumalano mo Dikiletsong kana Dithibelong mo Tirisong ya Dibetsa tse di Rileng tsa Tlwaelo Tse di ka Tsewang go nna Kotsi go Fela kana go Nna le Ditlamorago tse di Gotlhe . "
"Jaana e rile a sena go tswa batlhanka ba gagwe ba tla; ba leba, mme bona, ba fitlhela ditswalo tsa ntlwana di kopetswe, ba ithaya ba re: “Kooteng o ipipile dinao mo ntlwaneng ya gagwe ya boiphokiso.”"
"Moromedi kgotsa mmui o romela molaetsa ( moreetsi ) . "
"A nkgogela ntlheng ya borwa, mme bonang, kgoro nngwe e e lebileng ntlheng ya borwa, mme a lekanya maotwana a yone, le mekatako ya yone ka fa dilekanyong tse."
"Go reeletsa kgatlhegelo Ditirwana tse tsa theetso di dirwa bontle mo dingangisanong , mo dipuisanong tsa ditlhopha tse dinnye le mo dipuisanong dingwe le dingwe tse di rulaganeng . "
"Re a dumela , boswa bo na le tiro ya go tshola batsholwa ba moswi ka kwa ntle ga boswa , mme mo maatleng a tiro , go tshwerwe gore molao wa segologolo o kgotsofatsa Molaotlhomo wa Ditshwanelo . "
"Ka mafoko a mangwe , bomatlhagatlhaga jwa boHDP bo tshwanetse go golaganngwa le tiragatso ya kgwebo . "
"Ka gonne baperesiti ba ba rweleng letlole ba ne ba ema mo gare ga Joretane, ga tsamaya tsotlhe tsa wediwa tse Jehofa o di laoletseng Jošua, gore a di bue le batho ka fa go tsotlhe tse Moše o di laoletseng Jošua; batho ba itlhaganela, ba kgabaganya."
"Mme Bafarisai ba tswa, ba simolola go tatalalana nae, ba batla sesupo mo go ene se se tswang legodimong, ba mo lalela."
"ya bofera o le mongwe ya tswela Matania, bomorwawe le bomonnawe, ba le 12;"
"Gone jaanong o etela pele kwa Yunibesiting ya Kapa kwa a ilweng a thapiwa go nna motlatsa-mokanseliri ka 2018 mme o tsaya karolo go nna moeteledipele mo tikologong ya thuto mo Aforikaborwa."
"Fa e le foo, bogolo thata re tlaa gololwa mo bogaleng jwa Modimo ka ene, ka jaana re siamisitswe ka madi a gagwe."
"(ii) Arabic, Hebrew, Sanskrit le dipuo dingwe tse di dirisediwang maikaelelo"
"•"
"Bogolo jwa stomata bo laola tatlhegelô-bometsi ya sejalo."
"Moše a tsaya lookwane lo lo tlolwang, a tlotsa motlaagana le tsotlhe tse di mo go one, a di itshepisa."
"Boruni bo dirilwe go ya ka seemo se se amogelesegang sa boruni jwa puso se se akaretsang seemo se se amogelwang ka gotlhe sa boruni . "
"Morutabana o tshwanetse go tlhaloganya se setlhangwa se buang ka ga sona , go sa nneng jalo ga a ne a kgona go botsa barutwana dipotso tse di tlaa dirang gore ba dirise ditlhaloganyo tsa bona . "
"Fa e sale go tshwarwa khonferense ya dipeeletso ya ntlha ka fa nageng ka ngwaga wa 2018, Aforika Borwa e ngoketse ditsholofetso tsa go dira dipeeletso tse di ka fitlhang go R1, 14 trilione."
"Tlhalosa dilo tse barutabana ba tlamelwang ka tsone mo Mophatong wa Motheo mo karolong ya pholisi eno . "
"Kabinete e ikuela mo bathong botlhe mo nageng go dira le puso mo ntweng kgatlhanong le bosenyi le GBVMmogo re ka dira bonnete jwa gore batho botlhe, go akarediwa bagodi, basadi le bana ba bona mafelo a re nnang mo go ona le mebila ya ona e babalesegile."
"Go na le mefuta e meraro ya dipolelo , e bong polelonolo , polelotswako le polelopate . "
"Mo ditlhopheng tsa lona , rulaganya gore o tla tlhama jang dikgono tsa go tlhama kgang tsa baithuti ba Mophato wa Motheo . "
"Fa go se lekoko kgotsa lekoko le le lengwe fela le na le manno a le 80 kgotsa go"
"Go na le bosupi jwa gore go na le badiri ba ba rolang tiro ka ntlha ya go boifa gore go tloga mo ngwageng o o tlang, puso e tla ba iletsa go goga dipoloko tsa bona tsa go rola tiro fa ba fetola ditiro, le gore puso e batla go rwala maikarabelo a matlole a go rola tiro."
"bonako pele Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforika Tlhabololo ya Molao 2001"
"Ditlhogo di nne botlhofo go buisega le go tlhaloganyega . "
"Dikarabo tsa potso tse di fa godimo di tla sekasekwa ka nako ya thuto mo thutong . "
"Morago ga ketelo ya Balfour re rometse setlhopha sa ditona di le robongwe go etela kgaolo e ya Balfour go mekamekana le dintlha tse di tlhagisitsweng ke baagi . "
"13 DIKGANG Tla re wetse ka kgang e e kwa setlhoeng mo ureng eno. Tonakgolo ya North West Job Mokgoro a re go tlhokega gore profense e tle ka leano la go samagana le dikgwetlho tsa metsi. Mokgoro o ne a bua kwa kopanong kgolo e e neng e tshwerwe seshweng jaana e e ka ga metsi kwa Vryburg. Baagi ba le bantsi mo profenseng eno ba ntse ba ngongorega ka boleng ba metsi a a tlamelwang kwa dikgaolong tsa bona.Presidente wa ANC Cyril Ramaphosa o amogetswe ka diatla tsoopedi kwa dikantorong tsa kgotla ya morafe wa Moletjie gaufi le Polokwane kwa Limpopo. Ramaphosa o bolotsa letsholo la go ingokela batlhopi. Di kalo tsa ura eno ke DMK dikgang tse di latelang di ka ura ya bo 2"
"Fano re tlhagisetswa maikaelelo a mokwadi a a rwelweng ke setlhogo . "
"Baanelwa ba tshwanetse go ela tlhoko tiriso ya bona ya mafoko mo boemong jo bo farologaneng , kamano ya bona , ba itlhalosa jang , jj . "
"E seng ba ba jang nama fa phokojwe a ka ba sadisetsa , ba ba tlhabelwang serotswana kampo lebete . "
"Se se re fa setshwantsho sa bothata jwa TKTM mo pakeng e e fetileng . "
"Tlaa le rona re go bontshe moago wa laeborari gore o bone tebego e ntle e ntšha ya yone le didirisiwa tsa segompieno tse di beilweng mo mafelong a yone a mantšha."
"Tloga o eme Jehofa ka bogale jwa gago; itlotloanyetse tšhakgalo ya baganetsi ba me; o bo o nkubugele; katlholo yone o e laotse."
"Monna yo Modimo o mo nayang dikhumo, le thuo, le tlotlo, a bile a sa tlhokele mowa wa gagwe sepe sa dilo tsotlhe tse o di eletsang, le fa go ntse jalo Modimo o sa mo neye thata ya go ja ga tsone, mme di jewe ke moeng; mo ke boithamako, e bile ke pobolo e e bosula."
"Dikgato tseno tsa go tsereganya di akaretsa le dikgato tse di itlhophileng tsa go tsepamisa mogopolo mo banneng jaaka e le bona ba ba fetlhang dipetelelo, dipogiso le dipolao tsa basadi le basetsana."
"Taolo e ka tlhalosiwa jaaka dithata le bokgoni jwa kgotlatshekelo go ka reetsa le go swetsa ka dikgotlhang magareng ga maphata a a fa pele ga yona . "
"Mo sefatlhegong sa kuranta a fatlhwa ke setshwantsho sa ga Tselane le ngaka Moatlhodi ooraKeitsile . "
"Banni ba lefatshe le, le le ikamileng lewatle, ba tlaa bua mo letsatsing leo, ba re: ‘Bonang, go dirafetse jaana mo go bone ba re neng re ba ikantse, re tshabetse kwa go bone re senka thuso, gore re gololwe mo kgosing ya Asiria; mme rona, ana re tlaa falola jang?’ ”"
"Go nna baithuti ba bophelo botlhe re tshwanetse go tswelela go tokafatsa dikgono tsa rona le kitso."
"Molao wa bosetšhaba o ka tlhomamisa lenaanetsamaiso leo ka lona (a) Molao wa porofense o go ya ka karolotlaleletso (2)(b) o letlelelang go gogowa"
"Lenaka le lekhutshwane le re bontsha _________________ . "
"Tsona di tlhalosiwa ka mareo a a sephara gore go kgontshiwe mafapha a bosetšhaba le porofensi go di dirisa go ya ka ditlhokego tsa tsona le mabaka . "
"19DIKGANG Motlatsa mochanselara wa Wits University Adam Habib a re o tshwenngwa ke ditla morago tsa covid19 mo matloleng a diuniversity.Mapodisi a Limpopo a re a ka se tshware ope tebang le go kgetla semela sa Lengana kwa kgaolong ya Loelo Hoepkranza gaufi le Jane Furse, jaaka semela seno se ise se kaiwe fa e le tsa tsedingwe tseo di ka nyelelang."
"Fa bo lebile go sa, ba wela tsela ba leba Molepolole."
"Gonne ga nketla ke ikanya bora jwa me; tšhaka ya me le yone ga e ketla e mpoloka."
"naga ka bophara."