text
stringlengths
0
40.2k
"07000900Office Coordinator National Credit Regulator Reference number FOC919..."
"A ke nna mma tšhaba yotlhe e? A ke nna ke ba belegeng, fa e bo ne ne o nthaya o re ke ba tseye mo sehubeng sa me, jaaka mmelegi a tle a belege ngwana yo o anyang, ke ba ise kwa lefatsheng le o le ikanetseng borra ba bone?"
"khudutlhamaga ya botswana ke molao motheo wa lefatshe botswana yo etleletseng pele palamente gakololwa ke yo eteletseng pele ntlo ya dikgosi seng ntlo ya palamente khudutlhamaga ya gompieno ne ya tshegetsa ditlhopho tse di neng di tshwerwe ka phalane tlhola lesome le boratarongwaga wa nale maloko le masome borataro le boraro ba le masome botlhano le bosupa ba ne ba tlhophiwa ke setshaba mo dikgaolwaneng fa ba le bane bone ba tlhphilwe ka sephiri ke khudutlhamaga leng teng fa ba le babedi bone ba tlhophilwe ke tautona gape le badiri ba melao dikgang tsa palamente pego ya seemo sa setšhaba ka motlotlegi lt gen seretse khama ian khama tautona wa lefatshe la botswana mo pulong ya setlha sa botlhano sa palamente ya boferabongwe motsamaisa dipuisano tsa palamente ke lebogela sebaka se se mphileng se go itsise kokoano tlotlegang ka tshekatsheko ya diphitlhelelo tsa setšhaba sa rona ga mmogo le dikgwetlho mo pegong ya me ya ntlha ka seemo sa setšhaba bile le ya bofelo pele ga ditlhopho tsa rona tsa setšhaba le fa go ntse jalo re tshwanetse go itse gore go diragatsa ditlhokego tsa setšhaba ga go tshwanela go lejwa mo ditirong tsa puso fela le nosi bokgoni jwa go gatela pele sojwe gana molao kakanyetso batho ba sojwe ba re ga ba dumalane le molao kakanyetso wa gore ba duele matlo bone jaaka go dirwa kwa ditoropong ba re ba ntse ba lebogela se puso se se dirang ka mananeo dirang go inola batswana mo lehumeng mme jaanong fa molao kakanyetso ka diragadiwa tsile go ba humanegisa le go isa matshelo bone kwa tlase ka jaana go se na kwa ba tlaa tsayang teng madi ba buile jalo kwa phuthegong ya kgotla neng tshwerwe ke mopalamente wa kgaolo eo major general moeng pheto mo bosheng fa ne ba lekodisa ka dingwe tsa dikgang tsa palamente fetileng mme chaoto ntsheki le shoma ramusu ba re fa molao kakanyetso oo ka dirwa molao tsile go kokonela batho ba ba dikobo dikhutshwane ka jaana bangwe ba nna mo matlong ba saleng ba agelwa ke banna ba bone le bana mme ba sa tlhole ba le mo botshelong ka molao kakanyetso wa mapolotiki fudugelang kwa diphathing tse dingwe ba re dikgang tsa mofuta oo di tshwenya bile di isa seriti sa ditlhopho kwa tlase ba re makhanselara se ka tsamaya ka tlhopho ya bone fa fuduga banni ba gakololwa go tsweledisa tebelopele banni ba metse ya maitengwe dagwi le changate ba kopilwe go nna le seabe go diragatsa maikaelelo tebelopele ya setshaba ya kopo eo ntshitswe ke mopalamente wa kgaolo ya nkange rre edwin batshu fa buisa diphuthego tsa kgotla mo metseng eo ka mosupologo rre batshu re matshego ao ga itebaganya le batho ba ba rileng mme ke motswana mongwe le mongwe re go nna setshaba se se rutegileng se na le kitso le mogodi go kgonagala go diragatse tseo ka metlhale ya go rutega le go na le kitso mentsi ebile ba ka abelana le ba bangwe re go nna setshaba se se sirelegileng ga go bewe mo mapodising kana fela ba itshireletsoa re setshaba se tshwanetse go lwantsha borukutlhi go tlhokomela loruo le go tlogela mokgwa wa go thapa batswakwa ba ba se nang diteseletso rre batshu re ka seo ba tlaa bo ba diragatsa letshego leo mo go tse dingwe ne kopa banni ba metse eo go tlogela diphapaano tsa sepolotiki ka jalo ba nne batho ba ba bopaganeng ba na le maikaelelo le maikemisetso go tsweledisa metse ka ditlhabololo ba le moono mongwe wa go direla setshaba le lefatshe re fa ba ka nna le botho ba bereka ka tshwaragano le lerato go sena kilano ba ka isa metse ya bone kwa tebelopele ya re ba le banni ba tshwanetse go tla ka maano metlhale tla fokotsang seemo sa borukutlhi koketsego ya masiela le go wela tlase ga thuo rre batshu ne ba kopa go dirisa bokgola jwa pula ya ntlha go ya go lema le go epa disana gore ba kgone go lema ka diterekere ka lenaneo la ispaad banni ba metse eo ba ne ba lela ka leruo la bone le le tlolelang molelwane kwa zimbabwe mme fa le tla mono le bo le bolawa kwa motseng wa maitengwe banni ba ne ba kopa letamo le baka nosang leruo la bone kwa dagwi ba ne ba ngongorega ka tsela mooki mo kokelwaneng le go agelwa diofisi tsa kgotla ba ne ba lela ka lephata la metsi le ba boletseng fa le tletse boitseme ba bolela fa ba na le dingwaga ba dueletse go gokelwa metsi mo malwapeng nako kgolo ke neo le mesele ba ne ba laetswe go epa setse katagesetse selelo seo sa ba lephata la metsi se ne sa utlwala gape kwa motseng wa changate banni ba bolela fa bangwe ba duetse ka ngwaga wa fa araba matshwenyego banni bao mookamela lephata la metsi mo khanseleng potlana ya tutume rre vincent ragabane ne solofetsa banni ba metse eo fa ba tla thusiwa mo bogaufing rre ragabane re motse wa maitengwe ne na le palo ntsi ya baikopedi ka jalo ba tsere nako ntsi ba leka go gokela le go phatlalatsa metsi le motse ka bophara le go gokela mo malwapeng solofetsa gore tiro ya kwa motseng oo gaufi le go wela ka jalo ba tlaa bo ba simolola mo metseng eo ka palo ya yone le kwa tlase mopalamente batshu fa akgela mo go mangwe matshwenyego banni ne bolela fa ne tsile go ba leboga le gore ba itsane re ka dikgomo tse di bolawang di tloletse molelwane kwa zimbabwe ke maikaelelo puso go nyeletsa bolwetse jwa tlhako le molomo dikgoge tsa kwa ntle botswana gaborone palo leng teng mo bogompienong maduo khudutlhamaga fetlileng diphuthego tsa sepolotiki ditlhopho tsa ngwaga botswana democratic party bdp botswana national front bnf botswana people party bpp botswana independence party bip botswana congress party bcp palo yotlhe tsiboga mo ditlhophong tsa ngwaga wa phuthego ya botswana democratic party ne itsege ka leina la bechuanaland democratic party fa ya botswana people party yone ne itsege ka la bechuanaland people party le fa ne le yone phuthego neng eteletsepele thata go tsweng kwa boipusong ditlhopho tsotlhe tse di neng di tshegetswa go dumelwa gore ne le tsa puso ya batho ka batho di gololesegile ebile di babalesegile ka tsibogela ntlo ya dikgosi ya botswana yo etleletseng pele khudutlhamaga ditso tsa botswana makalana molao palo ya dibui tsa khudutlhamaga ya botswana"
"Buka e e arogantswe ka dikgaolo di le nne . "
"Go na le motlha wa go tsalwa, le motlha wa go swa; motlha wa go tlhoma, le motlha wa go khumola sone se se tlhomilweng;"
"O se ka wa mphitlhela sefatlhogo sa gago; o se ka wa kgorometsa motlhanka wa gago ka bogale; wena o ntse o le thuso ya me; o se ka wa ntatlha, le gone o se ka wa ntlogela, wena Modimo wa poloko ya me."
"Supa tiriso ya phefofatso mo lebokong le o tla le itlhophelang . "
"“Mabaka a tlaleletso a go latlhegelwa ke botokololo jwa dikgotlapeomolao”"
"Mme ka tsaya lokwalonyana mo seatleng sa moengele, ka lo ja ka lo swetsa; mme mo ganong la me lwa bo lo le monate jaaka dinotshe; ya re ke sena go lo ja, mala a me a fetoga a nna bogalaka."
"Fa a ne a le Poresidente wa Puso o ne a etelela pele mo go nneng le seabe sa go tlisa puso ya temokerasi mo Aforika Borwa yo moša."
"Ditleleimi tse di saletseng kwa morago di diegisiwa ke makwalo a a maleba a go santseng go letilwe gore a romelwe."
"Gape o ne a naya tshegetso kwa dira boikuelong ya molemo wa (di ARV) wa babogisa ke HIV."
"KGAOLO 13: DITŠHELETE"
"Mosadimogolo a kopa gore ba mo tlhokomelele mosimane wa gagwe . "
"Se se botlhokwa ke go ikaega ka Dipoelothuto tse di kailweng mo tshimologong ya Thuto nngwe le nngwe . "
"E rile matshutitshuti a batho a bona se Paulo o se dirileng, ba tlhatlosa mantswe, ba bua ka puo ya Selukaonia, ba re: “Medimo e fologetse mo go rona ka setshwano sa batho.”"
"Ba tshwanetse go itlwaetsa go kwala diathikele tsa makasine tse di tswileng diatla ka sengwe le sengwe se ba boneng se le botlhokwa go ka kwala ka ga sona , gammogo le diathikele tse di tshegisang gore ba kgone go tshegisana , kgalana , go intsha bodutu , go tshega ka ga sengwe , le go kgala setlhogo sengwe se se maleba . "
"Mananeo a tsamaiso ya tirelo a tshwanetse ka jalo ka totobalo a lebelele tlhokego ya go siamisa ka tswelelo dithapolo tsa maparego otlhe go ya phitlhelelong . "
"Yo o jang ga setoto sa sone a a tlhatswe diaparo tsa gagwe, a itshekologe go ya maitseboeng; le yo o rwalang setoto sa sone a a tlhatswe diaparo tsa gagwe, mme a itshekologe go ya maitseboeng."
"Tlhalosa tse pedi fela ka boripanam , ka dikao go tswa mo terameng e nngwe kwa ntle ga Se se jeleng rre . "
"Ba raya Faro ba re: “Re tsile go jaka fela mo lefatsheng; gonne ga go na bohulo jwa matsomane a batlhanka ba gago; gonne leuba le botlhoko kwa lefatsheng la Kanana. Ke gone re reng: Mma batlhanka ba gago ba age mo lefatsheng la Gošene.”"
"Dirisa mafoko a a latelang go feleletsa dipolelo tsa gago . "
"Maitlhomo a moletlo ono ke go thusa go lemosa dikgonagalo tse di tlisiwang ke go dirisiwa ga inthanenete le didirisiwa tse dingwe tsa thekenoloji ya tshedimosetso le ditlhaeletsano mo ditšhabeng le mo ikonoming, mmogo le ditsela tsa go tswala sekgala se se re arogantseng sa dijithale."
"Nna le thulaganyo ya letsatsi lengwe le lengwe . "
"’ Lefoko le, ke lengwe la mafoko a Setswana, a ba bantsi ba se ke ba a kwala sentle."
"Bao ba ne ba tsetswe ke monna wa morobana mo Gathe; mme ba wa ka seatla sa ga Dafite, le ka seatla sa batlhanka ba gagwe."
"E ne le tsenetswe ke ditheo tsa boeteledipele tse di emetseng makala otlhe a puso."
"O bopa setso le botho jwa baanelwa , le go neela tshobotsi ya bona . "
"baebele go tswa mo koine greek τὰ βιβλία tà biblía the books ke thulaganyo ya dikwalo tse di boitshepho tumelong ya bajuta le bakeresete ga gona baebele le dibaebele tse di harologanang ka dikwalo ditumelo ka go farologana di itiretse dithulaganyo tse di farologanyeng di dirisa dikwalo tse di fitlhelwang mo baebeleng bontsi ja tsone di nyalana mme seo se tlatsa boleng le kutlwisiso mo sedumeding endnotes"
"Ga di a tshwanelwa go badiwa fela mme go na le mabaka a mantsi a a tshwanetsweng go lebelelwa le go diriwa mo thutong ya ditlhangwa tse . "
"Maikelelo ke go phatlhalatsa tshedimosetso ka tlhotlhwa e e kwa tlase mo mophasalatsing . "
"Ke naga ya ntlha mo dinageng tse di mo kgaolong e e kwa tlase ya Aforika go atlenegisa ka botlalo gore Melemo ya go Nwewa Pele o ka Gosomela mo Bolwetseng e ka nwewa, eo ga jaana e neelwang batho ba ba leng mo kotsing ya go ka tshwaetsega."
"Rre Smunda Mokoena go nna Monnasetulo wa Bothati jwa Naga jwa Taolo ya Motlakase wa Aforika Borwa (NERSA)."
"Mo terameng e barutwana ba tshwanetse go diragatso dikarolo tsa baanelwa bab a ipopetseng bona . "
"Go botlhokwa gore bathapiwa ba sekaseke bomolemo jwa gore a go senola tshedimosetso go tla be go le mo dikgatlhegelong tsa Tirelopuso . "
"Re tlaa bona tlholosome e feletseng mo karolong ya 1.5 . "
"Ke ena moanelwamogolo wa terama . "
"Ya re ba sena go swetsa malatsi, ba boa, mme mosimane Jesu a sala mo Jerusalema, mme batsadi ba gagwe ba bo ba sa itse."
"Phitlhelelo e nngwe e kgolo mo ngwagasomeng o o fetileng e nnile go samagana le ditlhoko tsa ditlhopha tse di bulegetseng kotsi le go tokafatsa tsamaiso ya phepo ya bana go fokotsa mokgweleo mo dikgotlatshekelo . "
"O SULE A NKOLOTA Mmamalome, Tota fa nne gotwe baswi ba a tsoga gongwe madi ame ke ne ke tla a bona."
-2
"Baithuti ba ipapise le moanelwa mongwe kgotsa ba babedi . "
"Go tlaa nna ga baperesiti ba ba itshepisitsweng ba bomorwa Satoke, ba ba ntseng ba tshegeditse tebelo ya me; ba ba se kang ba timela jale ka bana ba Iseraele ba timela, jaaka Balefi ba ne ba timela."
"Lo tlaa ithwala mmoko, lo tlaa belega serite; mowa wa lona ke molelo o o tlaa lo lailang."
"Moatlhodi Mogolo o tshwanetse go etelapele tsamaiso fa go tlhophiwa 36"
"Re kopa gore o re bolelele ka ga batho bao re tle re dirise tshedimosetso eo mo dipatlisisong tsa NAC . "
"Kwa Anathothe, Nobe, Anania;"
"Motho ka boena o lemoga bontsi jwa tse di sa tlwaelegang mo dithaleng . "
"Tsweletso le tiragatso ya kitso ya saentshe le go tlhaloganngwa ga saentshe . "
"Setlhopha sa Mamelodi Sundowns seo ga jaana e leng diganka tse dintšhwa tsa kgwele ya dinao mo Kontinenteng ya Aforika."
"Ba lelapa le ditsala tsa ga Motlotlegi Sibusiso Radebe, yo e leng Tokololo ya Palamente ya mokgatlho wa African National Congress kwa Mpumalanga, yo a bolailweng fa ba ne ba leka go mo kgothosa sejanaga kwa Gauteng."
"Ke tlaa di fudisa bofulo jo bo monate, mme lesaka la tsone le tlaa nna mo dithabeng tsa bogodimo jwa Iseraele. Di tlaa robala mo sakeng le le molemo, di tlaa fula mo bofulong jo bo loreme mo dithabeng tsa Iseraele."
"Re gopoleng tse dintle tse re di dirileng go thibela mogare wa HIV le go alafa bolwetse ja AIDS."
"Go atolosiwa go, go tla kgontsha BMW go tlhagisa le go romelantle BMW X3 e ntšhwa."
"Le fa go setse go tsentswe dikopo tsa pusetso ya mafatshe di fopholediwa go nna 80 000 pele ga letlha la bofelo la 1998, go fopholediwa gore go na le dikgetse tsa boammaaruri tsa palo e e ka fetang eo gatlhano tse di ka tsenngwang ke batswasetlhabelo ba diphudugo tsa pateletso tsa paka ya tlhaolele."
"Jaaka karolo ya boineelo mo go tsa loago, 60% ya tekanyetsokabo e abetswe tlhabololo ya mafelobonno, ditirelo tsa motheo tsa mahala, mananeo a ditiro, boitekanelo, thuto le dithebolelo tsa loago."
"Kabinete e tswelela go neewa maatla ke dikgato tse di sa okaokeng tsa ditheo tsa molao mo go direng gore botlhe ba go fitlhelwang ba nnile le seabe mo ditiragalong tsa bonweenwee ba di game ba sa di tlhapela."
"Khomišene ya Dikgaisano e tla tshwara Khonferense ya Ngwaga le Ngwaga ya Borobedi mmogo le Moletlo wa Dingwaga di le Sometlhano go tloga ka la bo 4 - 5 Lwetse 2014."
"Gape balebedi ba kgoro, Akube, Talemone, le bomonnaa bone ba ba tshegeditseng tebelo kwa dikgorong, e le 172."
"molaodi wa dikamela e le Obile wa Moišemaile; molaodi wa diesela e le Jeheteia wa Moheronothe."
"Leano leno ke sekwalwa se se kwadilweng ka go dirisana ga maphata a a farologaneng a puso, diintaseteri le le badirisanimmogo mo mererong ya setšhaba."
"Kabinete e e leboga tsiboso ya Tona ya Metswedi ya Dimenerale le Motlakase rre Gwede Mantashe mabapi le ditlamo tseo ba di ratileng go ka neelwa dithendara tsa go re tlamela ka dimekawate di le 2 000 tsa motlakase wa tshoganyetso tse di tla thusang go ema nokeng tlamelo ya rona ya motlakase mo pakeng e khutshwanyana."
"Mme yo o tsenang ka kgoro, ke modisa wa dinku."
"Wena o le HOD o na le boikarabelo jwa go baya nako le go rulaganya tekanyetso . "
"Nngwe ta maikemisetso a botlhokwa a Batho Pele ke go tlamela letlhomeso la go dira ditshwetso ka go tsamaisa ditirelo tsa setšhaba kwa bontsing jwa MaAforikaborwa a a neng a le a a santseng a ganelwa ka phitlhelelo , mo teng ga molelwane wa leano la Puso la GEAR . "
"(a) makala a bosetšhaba a puso a rwele ke Palamente, go ya ka tlhaloso ya karolo"
"Mme ke tlaa mo ritibatsa mo ntlong ya me, le mo bogosing jwa me ka bosakhutleng; mme setilo sa bogosi sa gagwe se tlaa tlhomama ka bosakhutleng.’ ”"
"Gape ya roma molaodi wa ba ba 50 ba boraro, a na le ba ba 50 ba gagwe. Molaodi wa boraro, wa ba ba 50 a ya a fitlha a wela ka mangole fa pele ga Elija, a mo rapela, a mo raya a re: “Wena monna wa Modimo wee, ke a go rapela, a botshelo jwa me le botshelo jwa batlhanka ba gago ba ba 50 ba, bo ratege mo ponong ya gago."
"O ka re o nole tlhoa."
"Komišenara a ka tlisa kotlhao mo mothaping e e ka nnang bokana bo bo tletseng jwa topotuelo . "
"A mongwe le mongwe a bue jaana le wa ga gabo, le mongwe le mongwe a bue le ngwana a rraagwe, a re: ‘Jehofa, o fetotse jang?’ le go re: ‘Jehofa o buileng?’"
"Bagobagobetsi ba batho ba tswa le maotlana a bone, mme ba bua le batho ba re: “Faro o bua jaana a re: ‘Ga nketla ke lo naya lotlhaka."
"Ba fetise malatsi a bone mo tlhogonolofalong, mme e a re ka ponyo ya leitlho ba kotlomelele fela mo Bobipong."
"Puso e kgalema ka mafoko a a bogale ditiragalo tsa bosenyi tse di dirilweng mo mabentleleng a Clicks."
"bana ba ga Shefatia, bana ba ga Hatile, bana ba ga Pokerethe-hasebaime, bana ba ga Amone."
"Go ribolola se baithuti ba se ithutana . "
"Ba fitlhela motho wa Moegepeto mo nageng, ba mo isa kwa go Dafite ba mo naya dijo a ja; ba mo naya metsi a nwa;"
"E re ngwana e kete o tlaa itsapela go ithuta, a tewe go twe a tlhagafale, a itse fa a itirela boswa jo ope a ka se keng a bo tseye mo go ene."
"Go tlamela ka tshegetso go Badirisi ba thulaganyo ya PERESALE mo Porofensing ya Bokone Bophirima . "
"Simeri a tsena, a mo itaya a mmolaya mo ngwageng wa 27 wa ga Asa kgosi ya Juta, mme a busa mo boemong jwa gagwe."
"Setswana Puotlaleletso ya Ntlha (FAL)/P3 12 DBE/Ngwanaitseele 2018 NSC – Kaedi ya go tshwaya Kaedi ya go tshwaya: Puo ('Speech') o Go dirisiwe dipolelo tse dikhutshwane ka dikakanyo tse di bonolo. o Dikao tse di dirisiwang e nne tse di tlwaelegileng. o Matseno e nne a a ngokang. o Diteng di nne maleba le go kgatlhisa. o Dintlha di agiwe ka tolamo le gore di se phatlhalale. o Bokhutlo bo digele dikgang tsa sebui ka tsela e e maleba, mme bo se nne tshobokanyo ya puo ya dintlha tse di builweng. o Segalo le setaele di nne maleba le mofuta wa moletlo gammogo le batlamoletlong. 2.3 LEKWALO LA SEMMUSO ('FORMAL LETTER') Lekwalo la mofuta o, ke lekwalo le le kwalelang setheo sengwe se se rileng, mokwadi o kopa sengwe e ka nna phatlhatiro kana thuso ya mokgwa mongwe mo setheong. Lekwalo la semmuso Dintlha tse di solofetsweng ('Formal Letter') Motlhatlhojwa a kwale lekwalo a  Motlhatlhojwa a tlhagise botlhokwa dira boikuelo jwa go agelwa jwa laeborari mo sekolong. laeborari mo sekolong.  A tlhagise bothata jo baithuti ba nnang le bona ka ntlha ya go tlhoka laeborari.  A tlhalose mabaka a a mo pateleditseng go kwala lekwalo le.  A khutlise ka go kopa gore kopo ya gagwe e sekegelwe tsebe. Kaedi ya go tshwaya: Lekwalo la semmuso ('Formal Letter') o Motlhatlhojwa a kwale diaterese di le pedi mmogo le letlha. o Go se nne le diphoso mo lekwalong le. o Motlhatlhojwa a kwale dinomoro tsa mogala tsa kwa a ka fitlhelwang teng fa ba batla go ikgolaganya le ena. o Motlhatlhojwa a tlhagise leina la gagwe mmogo le sefane. Kwalololo e ileditswe Phetla"
"Gonne, bonang, Jehofa o tswa mo felong ga gagwe, a tswela go beletsa banni ba lefatshe boikepo jwa bone; lefatshe le lone le tlaa senola madi a lone, mme ga le ketla le tlhola le bipa babolaiwa ba lone."
"Leno ke lekgotla le le theilweng semolao go latela Molao wa Letlhomeso la Ditirisano tsa Ditheo tsa Puso wa 2005 (Molao wa bo 13 wa 2005), o o kopanyang makala otlhe a le mararo a puso ka merero e e tshwanang le ka merero e e kwa setlhoeng mo nageng ka maitlhomo a go matlafatsa pusotshwaraganelo."
"Mokopi o tshwanetse go duela tuelo e e rebotsweng pele ga go ka tswelelwa pele ka thulaganyo . "
"Fa dikhophi tsa ditokomane di sa kanwa sentle jaaka dikhophi tsa nnete tsa tokomane ya tshimologo , moikanisi yo o kanneng tokomane , a ka iphitlhela a le kwa kgotla jaaka molatofadiwa ka go thusa mongwe go dira tsietso kgotsa jaaka paki go fana ka bopaki malebana le ditokomane tse di fosagetseng . "
"Sekema sa IVG mo Afrika Borwa se gola ka lobelo mme go tlhomilwe mekgatlho e mentšhwa ele mmalwa kwa diporofenseng tse di farologaneng."
"A re tlaa ba re tsupuetsa ditaolo tsa gago, re nyalana le ditšhaba tse di dirang dilo tse di makgapha tse? A ga o nka o nna bogale le rona go tsamaya o re nyeletsa, go ba go tla go tlhokafala masalela, kgotsa yo o falolang fela?"
"Ke gone jaana, Jehofa Modimo wa rona, ke a go rapela, a ko o re golole mo seatleng sa gagwe gore magosi otlhe a lefatshe a itse fa e le wena Jehofa Modimo, e bong wena wesi.”"
"Mme re a itse fa molao o le molemo, fa motho a dira ka one ka fa go laotsweng ka teng,"
"Pegelo e e feletseng e tla tlhagisiwa kwa Palamenteng."
"Dilaesense tsotlhe di tla rebolwa ka dipeelo tsa laesense . "
"Loleme lo boela kwa morago , go letla karolo e kgolwane magareng ga dipounama le loleme / bogodimo jwa molomo go tswalega kwa ntle le go letla mowa ka mo phatlheng . "
"Jaanong ke ao Mafetsakgang; a segile tema, a beile sekai."