Dataset Preview
translation (translation)
{ "en": "Good progress has been made with the staff composition project in each of the 15 faculties at the NWU .", "tn": "Lo tla lemoga gore Thulaganyo ya Setheo ya 2012-2014 e e dirwang mo mafapheng otlhe ka tsamaiso ya ditumalano tsa go dira tiro ke ya gore YBB e fitlhelele maikemisetso a yone kgato ka kgato ." }
{ "en": "The rector , Prof Thanyani Mariba , congratulated the newcomers on their choice to further their studies at the campus and emphasised the importance of choice and responsibility - both in terms of academic commitments and social endeavours .", "tn": "Moreketoro , Mop Thanyani Mariba , o ne a akgolela batlabošeng tlhopho e ba e dirileng ya go tla go tswelela dithuto tsa bone mo khamphaseng eno mme o ne a gatelela botlhokwa jwa tlhopho le maikarabelo - malebana le go ineela ga bone mo dithutong le mo botshelong jwa bone jwa go tsalana le ba bangwe ." }
{ "en": "Complaints against Correctional Services staff , court officials and members of the South African National Defence Force .", "tn": "Dingongorego kgatlhanong le badiredi ba Tirelo ya Ditshiamiso batlhankedi ba kgotlatshekelo le ditokololo tsa Mophato wa Phemelo wa Bosetšhaba wa Aforikaborwa ." }
{ "en": "biliary duct", "tn": "moselwa wa santlhoko" }
{ "en": "What's noticeable is that the Mafikeng participants in the 2005 survey were not particularly impressed with their working environments .", "tn": "Se se bonagalang ke gore batsayakarolo ba kwa Mafikeng ka patlisiso ya 2005 ba ne ba se na kgatlhego e kgolo ka ga tikologo ya bone ya tiro ." }
{ "en": "About registering an older persons residential facility", "tn": "Ka ga go kwadisa setheo sa legae la batsofe" }
{ "en": "Why register ?", "tn": "Goreng o kwadisa ?" }
{ "en": "moderate symptoms", "tn": "matshwao a a bogareng" }
{ "en": "ensure", "tn": "netefatsa" }
{ "en": "\" Good leaders accept the blame for shortcomings or failures , but gladly share credit for success with their staff .", "tn": "\" Baeteledipele ba ba siameng ba amogela go tshwaiwa ga bone diphoso tsa go nna le ditlhaelo le go retelelwa , mme gape ba akgola badiri ka bone fa ba atlegile ." }
{ "en": "Other commuters said I must visit Kwaggafontein in the former KwaNdebele and see the lack of service delivery .", "tn": "Banamedi ba bangwe ba ntheile ba re ke tshwanetse ke tle go etela Kwaggafontein eo e leng mo lefelong leo mo malobeng le neng le itsege ka KwaNdebele mme ke tle go iponela ka fao go senang kabo ya ditirelo ka gone ." }
{ "en": "Class IV complaint : Is a complaint that alleges that a member committed an offence other than those listed above or misconduct that did not result in either death or serious bodily injury to anyone .", "tn": "Ngongorego ya Karolo ya IV : Ngongorego ya magatwe a a reng tokololo ya sepodisi e dirile tshenyo nngwe kwa ntle le tse di filweng fa kgotsa go tlhoka maitsholo go go sa kang ga tlhola loso kgotsa kgobalo e e masisi ya mmele mo mothong yo mongwe ." }
{ "en": "Making the situation even more challenging is that public prosecutors often advise victims ' families not to send children for psychological counselling before the trial .", "tn": "Se se etegetsang bothata ke gore batšhotšhisi gantsi ba gakolola malapa gore a se ka a isa bana go ya go newa kgakololo fa ba na le mathata a tlhaloganyo ka ntlha ya seno pele ga tsheko ." }
{ "en": "If you receive your money through the bank , an institution or procurator , you are required to fill in a life certificate at the SASSA offices every year .", "tn": "Fa o amogela madi a gago ka banka , setheo kgotsa moemedi , o tlhoka go tlatsa setifikeiti sa botshelo kwa kantorong ya SASSA ngwaga mongwe le mongwe ." }
{ "en": "I will report back on the five priorities , starting with the economy .", "tn": "Ke tla bega ka ditlapele tse tlhano , ke simolola ka ikonomi ." }
{ "en": "Description", "tn": "Tlhaloso" }
{ "en": "Nomination to act as executor - to be completed by the heirs to appointment a Master's representative :", "tn": "Nomination to act as executor / Nomination form - e tla tladiwa ke bajaboswa go tlhopha Molaodimogolo , yo o tla ba emelang :" }
{ "en": "playing games , building things , going on outings , helping others and so on .", "tn": "ba tshameka metshameko , ba aga dilo , ba ya gongwe kwa ntle , ba thusa ba bangwe jalo-jalo ." }
{ "en": "- Partnerships with government such as community policing forums and Business Against Crime has grown - but much more is still needed .", "tn": "- Semphatho le puso jaaka diforamo tsa sepodise sa baagi le Kgwebo Kgatlhanong le Bosenyi se godile - fela go sa ntse go tlhokega go le gontsi ." }
{ "en": "Following the launch of the National Population Registration Campaign in Libode , in the Eastern Cape last year , more than 700 000 first time identity documents were issued , indicating great enthusiasm by our people to have this crucial document .", "tn": "Go latela tlhomo ya Letsholo la Ikwadiso ya Baagi ya Bosetšhaba kwa Libode , e e kwa Kapa Botlhaba ngogola , ke go feta makwaloitshupo a le 700 000 a batho ba e neng e le lwa ntlha ba dira kopo , a a neng a tlhagisiwa , mme se se bontsha matlhagatlhaga a magolo ka batho ba rona go nna le tokomane e e botlhokwa e ." }
{ "en": "7.3 The Minister of Labour may make a determination to vary or exclude a basic condition of employment .", "tn": "7.3 Letona la Ditirelo le ka tsaya tshwetso go fetola kgotsa go tlogela motheo o o botlhokwa wa bothapi ." }
{ "en": "Make cheques and postal orders payable to : Director-General : Agriculture .", "tn": "O tshwanetse go romela ditšheke le diphousetaleota go : Director-General : Agriculture ." }
{ "en": "Register private FET institution", "tn": "Kwadiso go tswetsa thuto le katiso" }
{ "en": "11.7.2 The Chairperson of the Panel must ensure that :", "tn": "11.7.2 Monnasetulo wa Phanele o tshwanetse go netefatsa gore :" }
{ "en": "On the political front , too , there were stirring events in those years .", "tn": "Fa re tla mo go tsa sepolotiki , go ne go na le maemo a a sa iketlang ka nako eo ." }
{ "en": "The National Water Act requires the protection of the aquatic environment .", "tn": "Molao wa Bosetšhaba wa Metsi ( National Water Act ) o tlamela ka tlhokomelo ya tikologo ya metsi ." }
{ "en": "The women are continually being trained to improve their skills and an NWU facilitator works closely with the group .", "tn": "\" Basadi ba dula ba katisiwa go tokofatsa bokgoni jwa bone mme motlhatlheledi wa mo YBB o dirisana gaufi le setlhopha ." }
{ "en": "The small business sector is a critical component of the job creation drive .", "tn": "Lephata la dikgwebopotlana ke karolo e e botlhokwa thata mo letsholong la go tlhola ditiro ." }
{ "en": "These NWU experts know their stuff", "tn": "Bomankge bano ba YBB ba itse se ba buang ka sone" }
{ "en": "The second provisional tax payment should be based on an estimated taxable income which is equal to the basic amount or an amount based on your actual taxable income for that year .", "tn": "Tuelo ya bobedi ya lekgetho la lobakanyana e tshwanetse go itshetlega ka lotseno lwa lekgetho le le lekanyeditsweng le le lekanang le kgoboko ya motheo kgotsa kgoboko e e theilweng mo kgobokong e e rileng mo ngwageng ." }
{ "en": "poultry", "tn": "dinong" }
{ "en": "The events of that day prepared the ground for the implementation of our vision of a free , non-racial , non-sexist , democratic , united and prosperous South Africa .", "tn": "Ditiragalo tsa letsatsi leo di baakanyeditse go tsenngwa ga ponelopele ya Aforikaborwa o o gololosegileng , o a sa tlhaloeng go ya ka morafe , o o sa tlhaoleng go ya ka bong , wa setemokerasi , o o kopaneng e bile o tsweletse pele ." }
{ "en": "Hockey Academy L1", "tn": "Akatemi ya Hoki L1" }
{ "en": "postage stamp", "tn": "setempe" }
{ "en": "open note", "tn": "nnoto e e atlhameng" }
{ "en": "Taxes payable are normally due on the date specified on the notice of assessment or any other notice for payment issued by the South African Revenue Service ( SARS ) .", "tn": "Ka tlwaelo , makgetho a duelwa ka letlha le le totobaditsweng mo kitsisong ya tshekatsheko kgotsa kitsiso efe kapa efe ya tuelo e e rebotsweng ke Madirelo a Aforikaborwa a Makgetho ( SARS ) ." }
{ "en": "We will take very serious , and very decisive , action against any teachers who abuse their authority and power by entering into sexual relationships with children .", "tn": "Re tla tsaya dikgato tse di masisi e bile di romela molaetsa o o totobetseng kgatlhanong le barutabana ba ba sa diriseng dithata tsa bona le maatla ka fa tshwanelong ka go tsena mo thobalanong le bana ." }
{ "en": "Q : Which programmes will be presented to NWU managers ?", "tn": "P : Ke mananeothuto afe a a tla rutwang dimmenejara tsa YBB ?" }
{ "en": "Why is that ?", "tn": "Ke eng fa go ntse jalo ?" }
{ "en": "Dear ColleaguesNobody would probably dispute that 2004 was both a great and a difficult year . . .", "tn": "BadirammogoGa go yo o ka ganelang gore ngwaga wa 2004 e ne e le o o boima ." }
{ "en": "Send your answers to :", "tn": "Romela dikarabo tsa gago go :" }
{ "en": "Firstly , our Vice-Chancellor , Dr Theuns Eloff , was appointed Chairperson of the Association of Commonwealth Universities , after serving as its Vice-Chairperson for the previous two years .", "tn": "Eish ! e lekile gore ngwaga yotlhe e kgone go tlisetsa badiri ba dikarolo tsa badirammogo mo mafapheng otlhe lekwalodikgang mo YBB ." }
{ "en": "Should you experience problems , refer to AGLA 121 .", "tn": "Fa go ka direga gore o nne le mathata , leba AGLA 121 ." }
{ "en": "The conference , with the topic \" Building a community of practice in teaching and learning \" , attracted 64 academics and academic support staff from the NWU's three campuses and Institutional Office .", "tn": "Khonferense eno ya setlhogo se se reng \" Go aga setšhaba sa batho ba thutego e e tshwanang sa go ruta le go ithuta \" , e ne ya ngoka baakatemi ba le 64 le badiri ba ba emang baakatemi nokeng go tswa kwa dikhamphaseng tse tharo tsa YBB le go tswa kwa Ofising ya Setheo ." }
{ "en": "deficiency disease", "tn": "bolwetse ba ditlhaelo tsa dikotla" }
{ "en": "\" Our employees are a crucial part of the NWU's success and it is our pleasure to provide you with the benefits that you deserve \" .", "tn": "\" Badiri ba rona ke maloko a a botlhokwa thata a a atlegisang YBB ya rona e bile re itumelela go dira gore lo bone mesola e e lo tshwanetseng \" ." }
{ "en": "obstruction politics", "tn": "dipolotiki tsa kgoreletsa" }
{ "en": "Grobler believes that their access to the laboratory ought to make learners more excited about science and technology ,", "tn": "Grobler o akanya gape gore tetlelo ya go ka tsena mo laboratoriamo go bana ba dikolo go tla ba fa phisego ya go ka rata saense le thekenoloji" }
{ "en": "R10 000 if you have not been operating before the Petroleum Products Amendment Act , No 58 of 2003 .", "tn": "R10 000 fa o ne o sa dire pele ga Molaotlhabololo wa Ditlhagiswa tsa Peteroliamo ." }
{ "en": "the total estimated tax for the full year", "tn": "palogotlhe e e lekanyeditsweng ya lekgetho le le tletseng" }
{ "en": "furnish", "tn": "naya" }
{ "en": "\" In 2012 , athletes from 35 countries used the HPI ( and other NWU Potchefstroom Campus facilities ) as their preferred training camp to prepare for the Olympic Games .", "tn": "\" Ka 2012 , baatlelete go tswa kwa dinageng di le 35 ba ne ba dirisa HPI ( le dikago tse dingwe tsa YBB tsa Khamphase ya Potchefstroom ) jaaka lefelo le ba neng ba rata thata go ikatisetsa mo go lone go ipaakanyetsa Metshameko ya Diolimpiki ." }
{ "en": "Her commitment speaks volumes and she is worth her weight in gold , \" says Elizabeth .", "tn": "Go ineela ga gagwe mo tirong go bonala ka botlalo e bile o mosola tota , \" go bolela jalo Elizabeth ." }
{ "en": "convection current", "tn": "moelatshekelelo" }
{ "en": "She is included on the honours role of Unisa and her and her lecturer's names will be published in the next issue of Unisa's periodical .", "tn": "O akarediwa mo go ba ba fitlheletseng onase mo Unisa mme leina la gagwe le la motlhatlheledi wa gagwe a tlile go phasaladiwa mo kgatisong e e latelang ya makasine wa Unisa ." }
{ "en": "Brand Strategy : Long-term plan for the brand including a determination of key audiences and an understanding of what those audiences need to know about the brand and experience .", "tn": "Leano la Letshwaokgwebo : Thulaganyo e e tsayang lobaka lo lo leele e e diretsweng letshwaokgwebo go akaretsa le go bona gore ke batho bafe ba le tlhagang thata mo go bone le go tlhaloganya gore ke eng se batho bao ba tshwanetseng go se itse ka letshwaokgwebo le maitemogelo a ba nang le one ka lone ." }
{ "en": "Tick the Importer checkbox , under registration .", "tn": "sekaseka lebokoso la netefatso la moromelateng ka fa tlase ga karolo ya ikwadiso ." }
{ "en": "Honourable members ,", "tn": "Ditokololo tse di tlotlegang ," }
{ "en": "cross-pollination", "tn": "tulafatsano" }
{ "en": "It may take up to three days to process your application .", "tn": "Go ka tsaya malatsi a le mararo go konosetsa kopo ya gago ." }
{ "en": "A protection order may be obtained on the same day , but generally , this depends on the complexity of your case .", "tn": "Taelo ya tshireletso e ka bonwa ka lona letsatsi leo , fela ka kakaretso , seno se tla laolwa ke bomarara jwa kgetsi ya gago ." }
{ "en": "align", "tn": "lolamisa" }
{ "en": "Ms Bibi Bouwman is responsible for the marketing and communication of the newly established Forum for South African Higher Education Community Engagement .", "tn": "Mohumagatsana Bibi Bouwman o ikarabelela ka tsa dipapatso le ditlhaeletsano tsa Lekgotla le le sa tswang go tlhomiwa bošeng la go Direla Merafe la Aforikaborwa la Thutogodimo ." }
{ "en": "correct", "tn": "nepagatsa" }
{ "en": "de-oxygenated blood", "tn": "madi a a ntshitsweng okosijene" }
{ "en": "to attract and supervise research students , and to gain recognition nationally and internationally as a centre of excellence .", "tn": "go ngoka le go okamela baithuti ba patlisiso , le go itsiwe mo nageng e e leng mo go yone mmogo le kwa dinageng tse dingwe jaaka tikatikwe ya tiro ya maemo a a kwa godimo ." }
{ "en": "Any remuneration which is reflected on the IRP5 certificate .", "tn": "Moputso ofe kapa ofe kgotsa o o sa tlhagisiwang mo setefikeiteng sa IRP5 ." }
{ "en": "( 1 ) The primary object of the South African Reserve Bank is to protect the value of the currency in the interest of balanced and sustainable economic growth in the Republic .", "tn": "( 1 ) Maikaelelomagolo a Banka ya Resefe ya Aforikaborwa , ke go sireletsa tlhwotlhwa ya tšhelete gore ikonomi e gole ka tsela e e tlhomameng ka dinako tsotlhe ." }
{ "en": "confidence", "tn": "boikanyo" }
{ "en": "The doctor will complete a medical report and will forward the report to South African Social Security Agency ( SASSA ) .", "tn": "Ngaka e tla tlatsa pegelo ya boitekanelo mme a e romele kwa SASSA ( Setheo sa Tshireletso ya Loago sa Aforikaborwa ) ." }
{ "en": "process VAT and PAYE returns within 20 working days of receipt", "tn": "tlhotlha dipoelo tsa VAT le PAYE mo matsatsing a le 20 a tiro go tloga ka letsatsi la kamogelo" }
{ "en": "Action against an occupier of a property within the jurisdiction of the court ( provided that the value of that right to the occupant does not exceed R 12 000 ) .", "tn": "kgato kgatlhanong le motho yo o leng mo lefelong le le mo taolong ya kgotlatshekelo ( fa e le gore boleng jwa tshwanelo ya motho yo o leng moo ga bo fete R12 000 )" }
{ "en": "deliberations", "tn": "ditherisano" }
{ "en": "The project to make teenagers aware of other young people who have to be satisfied with very little , originated from this and was adopted Community Cuddle .", "tn": "Porojeke eno ya go dira gore baša ba akanyetsa baša ba bangwe ba ba tshwanetseng go kgotsofalela bonnye jo ba nang le jone , e ne ya bidiwa Community Cuddle ." }
{ "en": "recreation", "tn": "thudiso" }
{ "en": "It also allows a person to take water for small gardens ( not for commercial purposes ) and the watering of animals ( excluding feedlots ) on land owned or occupied by that person , from any water resource which is situated on or forms a boundary of that land .", "tn": "letla gape motho go tsaya metsi a tshingwana e nnye ( e seng mo mabakeng a go dira kgwebo ) le go nosa diphologolo ( go sa akaretse dijo tsa tsona ) mo lefatsheng le e leng la motho oo kgotsa a nna mo go lona , fa tiriso e sa fete tekano go ya ka mothamo wa motswedi wa metsi le ditlhoko tsa badirisi ba bangwe ." }
{ "en": "Good luck with that - especially with achieving the goals that we set so ambitiously at the beginning of the year .", "tn": "Ke lo eleletsa masego mo go sotlhe seo - segolobogolo mo go fitlheleleng mekgele e re neng ra ipeela yone gore re tlile go e fitlhelela kwa bokhutlong jwa ngwaga ." }
{ "en": "The aim of the meeting was to ensure international and inter-university collaboration with regards to the subject of Education Law .", "tn": "Maikaelelo a kopano e ne e le go tlhomamisa tirisanommogo magareng a diyunibesiti le ditšhabatšhaba ka mo serutweng sa Molao wa Thuto ." }
{ "en": "A précis of the discussions held at the latest annual conference of the Society for Editors and Proofreaders ( SfEP ) ,", "tn": "Tshobokanyo ya dipuisano tse di neng di tshwerwe kwa khonferenseng ya ngwaga le ngwaga ya Society for Editors and Proofreaders ( SfEP ) ," }
{ "en": "This does not include the date of intended action , as this might undermine the process of consensus seeking .", "tn": "Se ga se tsenyeletse letlha leo boipelaetso bo ikaelelwang go diragadiwa ka lona , ka se se ka nyatsa mokgwa wa go bona tumalano ." }
{ "en": "The National Water Act , 1998 ( Act 36 of 1998 ) gives the Department of Water Affairs the tools to gather the information that we need for the optimal management of our water resources .", "tn": "Molao wa Bosetšhaba wa Metsi National Water Act ( Act 36 of 1998 ) o neela Lefapha la Merero ya Metsi le Dikgwa didiriswa tsa go kokoanya tshedimosetso e re e tlhokang go ka laola metswedi ya metsi a rona sentle ." }
{ "en": "emergency needs", "tn": "ditlhokego tsa tshoganyetso" }
{ "en": "13.1 No posts will be advertised until the finalization of the matching and placement process .", "tn": "13.1 Ga go na diposo tse di yang go phasaladiwa go fitlhela thulaganyo ya go nyalanya le ya peotirong di konosediwa ." }
{ "en": "October 2009 .", "tn": "Diphalane 2009 ." }
{ "en": "South African Social Security Agency ( SASSA )", "tn": "Setheo sa Tshireletso ya Loago sa Aforikaborwa ( SASSA )" }
{ "en": "As I've mentioned , the HR system is going to be upgraded from Oracle 11 to Oracle 12 .", "tn": "Jaaka ke kaile , porokeramo ya khomphiutha ya HR e tlile go tlhabololwa go tswa go Oracle 11 go ya go Oracle 12 ." }
{ "en": "downstroke", "tn": "moyatlase" }
{ "en": "at the end of the month in which the child turns 18 years .", "tn": "kwa bokhutlong jwa ngwaga o ngwana a tshwarang dingwaga tse 15 ." }
{ "en": "The mining towns are also being assisted with implementing the ' Back to Basics ' municipal service delivery strategy .", "tn": "Diteropo tsa kwa meepong le tsone di neelwa tshegetso ya go tsenya tirisong ' Go Boela kwa Tshimologong ' e leng togamaani ya ditirelo tsa mebasepala ." }
{ "en": "post-office", "tn": "poso ya kantoro" }
{ "en": "promote all that will advance the Republic , and oppose all that may harm it ;", "tn": "rotloetsa se se tla tsweletsang , le go ema kgatlhanong tsotlhe tse di ka senyang Rephaboliki ;" }
{ "en": "stringed short dress", "tn": "makgabe" }
{ "en": "risks must first be known .", "tn": "di tshwanetse go itsiwe ." }
{ "en": "According to Mr Albert Janse van Rensburg , a senior internal auditor at Internal Audit in the Institutional Office , Koos's passion and dedication are admirable .", "tn": "Go ya ka Rre Albert Janse van Rensburg , moruni-mogolo wa mo teng ga setheo kwa lefapheng la Boruni Jwa mo Teng ga Setheo kwa Ofising ya Setheo , go rata tiro thata ga ga Koos le boineelo jwa gagwe mo go yone go a ratega ." }
{ "en": "\" It is expected of all members of the university community to respect fundamental rights and values as contained in the Constitution .", "tn": "\" Go lebeletswe gore maloko otlhe a yunibesiti a tlotle ditshwanelo tse di botlhokwa le melao ya Molaotheo ." }
{ "en": "Arrested , detained and accused persons", "tn": "Batshwarwa , batlhatlhelwa le ba ba latofadiwang" }
{ "en": "Facilitate a democratic election of Board members", "tn": "bebofatsa ditlhopho tsa temokerasi tsa ditokololo tsa Boto ." }
{ "en": "One of these is where a director's expected remuneration for the current year is less than the remuneration received for the previous year and will lead to an overpayment of PAYE , which will result in hardship .", "tn": "E nngwe ya tsona ke fa moputso wa mokaedi o o solofetsweng mo ngwageng oo , o le ka ka fa tlase ga moputso o o amogetsweng mo ngwageng o o fetileng , e bile o tlhola tuelo e fetang ya PAYE , mme seno , se ka tlhola mathata ." }
{ "en": "( 2 ) If the National Assembly is dissolved in terms of section 50 , or when its term expires , the President , by proclamation must call and set dates for an election , which must be held within 90 days of the date the Assembly was dissolved or its term expired .", "tn": "( 2 ) Fa Kokoano Bosetšhaba e phatlaladiwa go ya ka karolwana 50 kgotsa fa nako ya yona e fela , Poresidente , ka kgoeletso , o tshwanela go bitsa le go baya matlha a ditlhopho , tse di tshwanetseng go tshwarwa mo malatsing a le 90 morago ga letsatsi le Kokoano e phatlaladitsweng ka lona , kgotsa nako e paka e khutlileng ka yona ." }
{ "en": "This means that the husband and wife have an equal share in the assets , money and property and also means that they share all the debts .", "tn": "Seno se raya gore monna le mosadi ba nna le dišere tse di lekaneng tsa letlotlo , madi le dithoto gape se se raya gore ba šera / amogana le dikoloto tsotlhe ." }
End of preview (truncated to 100 rows)