text
stringlengths
0
3.04k
laġenzija għandha tirrimborża lillistati membri għaxxogħol ta ċertifikazzjoni li jipprovdu fisimha
jekk larmi tannar ilpartijiet u lkomponenti essenzjali tagħhom u lammunizzjoni ikunu jinsabu fi stat membru wieħed jew aktar għajr dak fejn saret lapplikazzjoni għal awtorizzazzjoni talesportazzjoni dan ilfatt għandu jiġi indikat fuq dik lapplikazzjoni
wara li kkunsidrat irregolament talkunsill (ke) nru 881/2002 tas27 ta mejju 2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati mannetwerk ta alqaida [1] u bmod partikolari lartikolu 7(1)(a) u 7a(5) tiegħu
f pazjenti b marda kronika tal kliewi l konċentrazzjoni ta l emoglobina miżmuma m għandhiex taqbeż il limitu ta fuq tal konċentrazzjoni mmirata ta l emoglobina rrakkomandata f sezzjoni 4 2
3 pipetti 6 pipetti
mhux komuni
4 9 doża eċċessiva
ilġogi talirkoppa (ara lfigura 4)
wara li kkunsidrat ttrattat dwar ilfunzjonament talunjoni ewropea
titolu i
5
filkaż ta kriżi jew fuq ittalba talpresident talparlament ewropew jew taċchairman talkumitat għallaffarijiet barranin iddrittijiet talbniedem ilpolitika komuni ta sigurtà u ta difiża din linformazzjoni għandha tiġi pprovduta kemm jista jkun malajr
ilpajjiżi lbaxxi (nl)
listandards armonizzati għandhom jipprovdu lmetodi u lkriterji għallvalutazzjoni talprestazzjoni talprodotti għallbini firrigward talkaratteristiċi essenzjali tagħhom
wara li kkunsidra lproposta sottomessa millkummissjoni ewropea (ilkummissjoni) wara li ġie kkonsultat ilkumitat ta konsulenza
jekk m intix żgur staqsi lit tabib tiegħek
stabbiliment istituzzjonali
werrej
2
kull pillola miksija b rita fiha 1 000 mg levetiracetam
magyarország janssen cilag kft
ilklawżola ta larbitraġġ
netwerks transewropej
cpa 162924 sufra agglomerata oġġetti magħmula minn sufra agglomerata mkb
destinatarji
italia sanofi aventis s p a
iddeċidew kif ġej
jekk parti taħdem taħt paragrafu 1 ta dan lartikolu fkull ħin qabel lobbligi talmiżuri ta kontroll flartikolu 2 a sa 2 e isiru applikabbli għalih issib lilha nnifisha mhux kapaċi li tikseb forniment adegwat ta sustanzi kontrollati trid tinnotifika dan lissegretarjat
solenojd bdijaframma li jopera bi provvista nominali ta vultaġġ ta 24 v fdc nominali ta 008 a għallużu filfabbrikazzjoni taloġġetti talintestatura nru 8517 [1]
mhux meħtieġ li jsir aġġustament fid doża għal pazjenti b indeboliment tal
metodi biex jiddeterminaw u jikkwantifikaw irresidwi
skart u fdalijiet tallanda oġġetti oħra tallanda
huwa wkoll neċessarju li jiġi stabbilit ammont ta referenza finanzjarja intiża biex tkopri lispejjeż komuni talatalanta għal perjodu bejn it13 ta diċembru 2012 u t12 ta diċembru 2014
artikolu 1
barra minn hekk limplimentazzjoni ta miżuri addizzjonali minħabba nixfa eċċezzjonali wasslet għal użu iżjed intensiv tassistema informatika
m hemmx data fuq l effetti fit tul li fulvestrant għandu fuq l endometriju f nisa li għaddew mill menopawża
halides u ossidi talhalide mhux ta metalli (bleskluzjoni ta kloruri u ossidi talkloru talfosfru)
íreland merck serono ltd
ma jkunux instabu ħatja ta nuqqas serju jew ripetut li jissodisfaw lobbligi talliġi soċjali u taxxogħol li jinkludu obbligi skont illeġiżlazzjoni ta sikurezza u ssaħħa okkupazzjonali u lobbligi talliġi doganali filkaż ta kumpaniji li jkunu jridu jħaddmu servizzi tattrasport transkonfinali ta merkanzija u li jkunu suġġetti għallproċeduri doganali
ilpresident
cucurbits qoxra li tittiekel
kawżi ġodda
tibdil fix xaħam tal ġisem
nnht (2nitruimminu5nitrueżaidru135trijażin) (cas 130400134)
illiechtenstein hu eżentat millġbir taddejta tasserje tad9c u 9d skont lanness 1 illiechtenstein għandu jforni dejta tallivell ta tqassim talattività skont illivell ta żewġ ċifri biss ta nace rev2
ilkontijiet talbank ċentrali ewropew (bċe) u talbanek ċentrali nazzjonali taleurosistema għandhom jiġu verifikati minn awdituri esterni indipendenti rrakkomandati millkunsill governattiv talbċe u approvati millkunsill talunjoni ewropea
lawtorità kompetenti nazzjonali talistat membru kkonċernat għandha tieħu lmiżuri kollha meħtieġa skont lobbligu msemmi filpunt (c) talparagrafu 2
33 trid tittieħed f konsiderazzjoni mit tabib li qed jippreskrivi u għandu jiġi kkunsidrat l bżonn ta mmaniġġjar terapewtiku xieraq
għalhekk jekk l efavirenz jingħata flimkien ma amprenavir (600 mg darbtejn kuljum) u ritonavir (100 mg darbtejn kuljum) m hemmx bżonn ta ċaqliq fid doża
issustanza attiva pseudomonas sp irrazza dsmz 13134 kif speċifikata flanness i hija approvata skont ilkundizzjonijiet stabbiliti fdak lanness
artikolu 28
ilkummissjoni għandha tgħarraf lillparlament ewropew u lillkunsill bdak latt ta implimentazzjoni
≥ 55 < 70
01 fvalur assolut għal kontenuti talammonja ta 10 jew iktar
jekk ikollok aktar mistoqsijiet staqsi lit tabib jew lill ispiżjar tiegħek
informazzjoni bil braille
żewġ kampjuni talmontatura kompluta taċċinturin għandhom jitqiegħdu fkabinett imkessaħ ftemperatura ta 10° + 1 °c għal sagħtejn
manifattura ta ħwejjeġ oħra ta fuq
7
li jemenda lprezzijiet rappreżentattivi u lammonti taddazji addizzjonali għallimportazzjoni ta ċerti prodotti tassettur tazzokkor stabbiliti birregolament (ke) nru 877/2009 għassena tassuq 2009/10
il pinna li fiha skartoċċ m għandiex tinżamm fil friġġ
artikolu 2
hija saħqet ukoll li dak li ġara sar fi kwantitajiet żgħar u li dawk ilprattiċi ġew imwaqqfa immedjatament
regolament talkunsill (ke) nru 806/2003
jekk il kawżi tipiċi ta nuqqas ta rispons jiġu esklużi u l pazjent għandu retikuloċitopenija eżami tal mudullun għandu jiġi kkunsidrat
klassifikazzjoni ġenerali ta kif jingħata
ma obbligant/garanti mhux sovran fejn ilprimjum mitlub huwa inqas minn dak stabbilit millkategorija tarriskju taxxerrej cc1 jiġifieri cc0 jew sov+
15
spanja 16il bastiment
tal5 ta settembru 2012
magħmul fi brussell id29 ta jannar 2014
1 ml fih 100 u (ekwivalenti għal 3 5mg) t insulina lispro (ta oriġini rikombinanti tad dna magħmul minn e coli)
tumuri
ġu c 229 2292006 p 38
3omesyl5otritylthymidine
brunġiel
irreġjun talliguria ilprovinċji ta imperia savona
tagħrif importanti dwar xi wħud mis sustanzi ta insuman rapid
37 tagħrif li għandu jidher fuq il pakkett ta barra
prekawzjonijiet speċjali għar rimi ta prodotti mediċinali mhux użati jew skart minn dawn il prodotti mediċinali jekk hemm bżonn
wara li kkunsidrat irregolament talkummissjoni (ke) nru 951/2006 tat30 ta ġunju 2006 dwar regoli ddettaljati għallapplikazzjoni tarregolament talkunsill (ke) nru 318/2006 fdak li għandu xjaqsam maliskambji malpajjiżi terzi fissettur tazzokkor [2] u bmod partikolari lartikolu 36(2) ittieni subparagrafu ittieni sentenza tiegħu
trasferiment ta jiem bejn bastimenti tassajd li jtajru lbandiera ta stat membru
ilmetodu talforza filmagħżel tattajer
diklorometanu (klorur talmetilin)
anness
parti i dettalji talkunsinja mibgħuta
issitt klassi 0070x00
paroxetine amitriptyline risperidone jew litju
minbarra hekk tfal kienu kurati f żewġ studji ta fażi i u wieħed ta fażi ii
tagħmlux fil friġġ
rata ta firxa ()
prekawzjonijiet speċjali għar rimi ta prodotti mediċinali mhux użati jew skart minn dawn il prodotti mediċinali jekk hemm bżonn
punt (a) ta lartikolu 17 (7) għandu japplika
• kundizzjonijiet oħra
għandek tieħu clopidogrel sakemm it tabib jibqa jagħmillek ir riċetta
emenda firregolament (ke) nru 209/2008
4 3 kontra indikazzjonijiet
potassium 12 5 mg hydrochlorothiazide
fejn jinsab(u) (i)lbenefiċjarju/i
ġu l 256 791987 p 1