text
stringlengths
0
3.04k
b03xa01
losservazzjonijiet talbelġju rigward ilproċedura
dan jimplika li ta lanqas żewġ aġenti tarrappurtar jintgħażlu minn kull strat
ossasulfuron
fsada gastro intestinali
listati membri għandhom iwettqu lobbligi ta ġestjoni kontroll u awditjar u jassumu rresponsabbiltajiet li jirriżultaw li huma stabbiliti firregoli dwar ilġestjoni kondiviża stabbiliti fdan irregolament firregolament finanzjarju u firregoli speċifiċi għallfondi
head (h) tfisser iżżieda flenerġija idrawlika talilma fmetri [m] li lpompa talilma tipproduċi fpunt speċifiku taloperat
għandu mnejn ikollok tiddiskuti fuq
għandu protamine sulphate glycerol zinc oxide dibasic sodium phosphate 7h20 ma m cresol u phenol bħala preservattivi fl ilma għall injezzjonijiet
ilbord maniġerjali għandu mingħajr telf ta żmien jinnotifika lillawtorità baġitarja blintenzjoni tiegħu li jimplimenta kwalunkwe proġett li jista jkollu implikazzjonijiet finanzjarji sinifikanti għalliffinanzjar talbaġit tiegħu bmod partikolari kwalunkwe proġett li jkollu xjaqsam ma proprjetà bħallkiri jew xiri ta bini
issur pere teixidó campas
tip lpg
ilqorti sabet li rrata ta żbalji għallgħeluq kienet bejn 2 u 5
bħala tali dan ilprinċipju kien jeżisti qabel iddħul fisseħħ talftehim tażżee u għaldaqstant ilqagħda ġuridika għallpredeċessuri talhff kienet listess
bwiċċ ta qtugħ tond li fih dijametru inqas minn 14il mm
fit2 ta lulju 2012 lawtoritajiet tattliet stati membri kkonċernati ppreżentaw lillkummissjoni lkummenti konġunti tagħhom dwar iddeċiżjoni ta estensjoni talproċedura u ddeċiżjoni ta awtorizzazzjoni temporanja
minn hawn il quddiem se ssir referenza għal dawn ilmiżuri bħala ilmiżuri fisseħħ u linvestigazzjoni tarreviżjoni taliskadenza minn hawn il quddiem se ssir referenza għaliha bħala laħħar investigazzjoni
klassifikazzjoni ġenerali ta kif jingħata
wara li tirrikostitwixxi s soluzzjoni għandha tiġi miġbuda lura fis siringa
lejn tmiem l2009 nasiruddin haqqani rċieva bosta mijiet ta eluf ta dollari minn individwi assoċjati ma alqaida filpeniżola għarbija sabiex dawn jintużaw għallattivitajiet tannetwerk ta haqqani
jistgħu jiġu evalwati lfraġilità u karatteristii oħra tassaħħa
klassifikazzjoni ġenerali ta kif jingħata
5
b mod ġenerali il profili tas sigurtà u ta l effikaċja għar reġimi ta dożaġġ bid u tid kienu simili
lanness xx malftehim dwar iżżona ekonomika ewropea (minn issa l quddiem imsejjaħ ilftehim dwar iżżee) fih dispożizzjonijiet speċifiċi u arranġamenti rigward lambjent
dċiżjoni talkummissjoni
(listess riżultat għassoffokazzjoni/strangulazzjoni)
council decision 2004/651 / ec
eu/ 1/ 96/ 022/ 009 zyprexa 10 mg pilloli miksija 28 pillola kull kaxxa
33 tagħrif li għandu jidher fuq il pakkett ta barra kunjett b doża waħda pakkett ta 1 10 100
jekk tapplika dawk lemendi għal data qabel entità għandha tiddivulga dak ilfatt u tagħmel ukoll iddivulgazzjonijiet meħtieġa skont divulgazzjonijiettpaċija ta assi finanzjarji u obbligazzjonijiet finanzjarji (emendi għallifrs 7) maħruġ fdiċembru 2011
kura b filgrastim waħdu ma tipprekludix l iżvilupp ta tromboċitopenja u anemija assoċjat ma kimoterapija majelosoppressiva
kull stat membru għandu jaħtar uffiċċju ċentrali ta kollegament wieħed li jkun delegat birresponsabbiltà prinċipali għallkuntatti ma stati membri oħra filqasam talkooperazzjoni amministrattiva
fundatur talakhras group (prodotti kummerċ ipproċessar u loġistika) homs
l01xc04
quinolones huma magħrufa li jikkawżaw eċċessjonijiet
il pazjenti ġarrbu livelli mnaqqsa ta koxjenza waqt li kienu qed jirċievu ziconotide
isem tal prodott mediċinali veterinarju
ġu l 299 16112007 p 1
awtomatika għall protezzjoni tal labra (figura f) ot
ilkap talmissjoni għandu jkun irrappreżentant talmissjoni
data tattmiem talgrupp ta intrapriżi maqtugħin
viraferon kienet ikklassifikata bħala interferon alfa 2b rikombinanti
pregabalin ma kienx teratoġeniku fil ġrieden firien jew fniek
11
dan l effett jista jkun ikkawżat mill induzzjoni tal metaboliżmu ta bupropion
raġunijiet
11
arrestat minn ġunju 2010 u issa qed jinżamm filħabs ċentrali ta kinshasa
billi
dan irregolament għandu jidħol fisseħħ lgħada talpubblikazzjoni tiegħu filġurnal ufficjali talunjoni ewropea
artikolu 2
listituzzjonijiet edukattivi imwaqqfa mirrepubblika talkroazja jew unitajiet ta awtogovernanza lokali u reġjonali
vetenevka slonim rayon reġjun ta hrodna
dimensjonijiet
giesecke bps 1000 &minus 30bn sec
marġni ta dumping
ara fuq in na a ta wara
sensibbilità
metadata tfisser lispjegazzjonijiet meħtieġa għallinterpretazzjoni talbidliet fiddata li jiġu minn bidliet metodoloġiċi jew tekniċi
madankollu r riżultati tat taħlit ta voriconazole ma inibituri oħra tal protease ta l hiv ma jistgħux jiġu previsti fin nies minn studji in vitro waħedhom
skont ittermini talftehim ta kooperazzjoni tal2004 sjb kienet obbligata li tibni 74 unità residenzjali fuq damplein
ilkondizzjonijiet li fihom danni personali għandhom jiġu kkunsidrati sinifikanti għandhom jiġu stabbiliti skont illeġislazzjoni nazzjonali jew iddispożizzjonijiet amministrattivi talistat membru fejn ikun seħħ linċident
• sensittività eċċessiva għas sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi • pazjenti b indeboliment sever renali (crcl < 30 ml/ min) • fsad attiv u klinikament sinifikanti • leżjoni organika li tkun f riskju ta fsad • indeboliment spontanju jew farmakoloġiku ta emostasi • indeboliment epatiku jew mard tal fwied li hu mistenni li jkollu xi impatt fuq is sopravivenza • il kura fl istess ħin bi quinidine (ara sezzjoni 4 5)
żomm dan il fuljett
meta talba għallużu millġdid ta dokument tiġi miċħuda isservizz talkummissjoni jew luffiċċju talpubblikazzjonijiet għandu jgħarraf lillapplikant biddritt li jieħu azzjoni quddiem ilqorti talġustizzja talunjoni ewropea jew li jippreżenta lment malombudsman ewropew skont ilkundizzjonijiet stipulati rispettivament flartikoli 263 u 228 tattrattat dwar ilfunzjonament talunjoni ewropea
iddirettiva talkunsill tat23 ta novembru 1993 dwar xi aspetti talorganizzazzjoni talħin taxxogħol kif emendata bi
is sindrome ta serotonin kundizzjoni li hi potenzjalment ta periklu għall ħajja (ara effetti sekondarji li jista jkollu ) tista sseħħ bil kura ta venlafaxine partikularment meta jittieħed ma mediċini oħrajn
( 4 ) ġu l 181 1972003 p 43
stati membri parteċi ­ panti oħra
ilmiżuri pprovduti fdan irregolament huma skont lopinjoni talkumitat ta ġestjoni għallorganizzazzjoni komuni tasswieq agrikoli
investigazzjonijiet komuni ħ afna
(pressjoni intrakranjali)
niżżel innumru talappendiċi għallkonvenzjoni (i ii jew iii) li fih jiġi elenkat lispeċi waqt ilħruġ taċċertifikat
jekk darbepoetin alfa jingħata flimkien ma xi waħda minn dawn il mediċini il livell fid demm ta dawn is sustanzi għandu jiġi mmonitorjat u d
sajd u akkwakultura professjonali
disinn ta tiswija jista jkun approvat suġġett għal ċerti limitazzjonijiet fliema każ lapprovazzjoni taddisinn tattiswija għandha tinkludi listruzzjonijiet u llimitazzjonijiet kollha meħtieġa
l effikaċja u s sigurtà ta sildenafil mogħti fl istess ħin ma trattamenti oħra għall pressjoni għolja arterjali tal pulmun (eż bosentan iloprost) ma ġietx studjata fi provi kliniċi kkontrollati
l effett li titbaxxa l pressjoni jseħħ fi żmien ġimgħatejn (85 90) wara li tibda t terapija b 150 mg kuljum
kodiċi hs
tali konfiska u eliminazzjoni ser jitwettqu bi spejjeż għallimportatur jew jekk ma jkunx possibbli li dawn lispejjeż jiġu rkuprati millimportatur huma jistgħu skont illeġislazzjoni nazzjonali jiġu rkuprati minn kwalunkwe persuna oħra jew entità responsabbli għattentattiv ta forniment bejgħ trasferiment jew esportazzjoni illeċiti
drappijiet minsuġin magħmulin millqanneb minn fibri talpjanta boehmeria nivea jew fibri ta pjanti oħra (esklużi lkittien fibri ta siġar tropikali jew ta siġar oħra) ħajt talkarti
epoetin alfa
tilħaq innormalità tagħha b madwar 90 impjegat
165)) ma wera ebda effett avvers ta insulin aspart fuq it tqala jew fuq is saħħa tal fetu/ tarbija tat twelid
ir rotta taħt il ġilda wara injezzjoni taħt il ġilda il livelli tas serum tal eritropojetin huma ħafna anqas mil livelli milħuqa wara l injezzjoni ġol vini bil livelli jiżdiedu bil mod u jilħqu l ogħla punt bejn it 12 u t 18 il siegħa wara id doża
ġu l 164 3061994 p 3
( k )
wara l31 ta diċembru 2018 bini ġdid okkupat minn u proprjeta ta awtoritajiet pubbliċi jkun bini li juża kważi żero enerġija
billi dawk ilmiżuri huma ta ambitu ġenerali u huma mfassla biex jemendaw elementi li mhumiex essenzjali ta din iddirettiva billi jissupplimentawha belementi mhux essenzjali ġodda huma għandhom jiġu adottati konformement malproċedura regolatorja bi skrutinju prevista flartikolu 5a taddeċiżjoni 1999/468/ke
superfiċje tassik
superviżjoni koordinata ta sistemi talit fuq skala kbira
iddipożizzjonijiet ta dan irregolament japplikaw għallmanifattura ta vetturi li jservu ta bażi għal vetturi bilmagna talkategorija n u trejlers tagħhom talkategoriji o [1] maħsuba għattrasport talmerkanzija perikoluża u soġġetti għattaqsima 912 talanness b talftehim ewropew dwar ittrasport internazzjonali bittriq ta merkanzija perikoluża (adr)
deċiżjoni talkunsill 2010/448/pesk
metodu ta kif għandu jingħata
1
adotta din iddeċiżjoni
ilkummissjonitilqa losservazzjoni talqorti li minn mindu listrument life beda mill1992tejjeb bmod progressiv issistemi ta tmexxija u ta kontroll tiegħu waqtli tagħrafli kkunsidratirriżultat talverifiki preċedentitalqorti
kodiċi atc
taħriġ