text
stringlengths
0
3.04k
4
drenaġġ ta art agrikola jew imsaġġra
ilkumitat konġunt tażżee
5
mhux komuni disturbi fil metaboliżmu u n nutrizzjoni
qabel ma tuża orgalutran
limpatt tarrifjut tadderoga lġdida mitluba fis17 ta april 2013 se jkun minimu
portugall
idwho ser tipprovdi għarfien espert tekniku u ġestjoni talproġett iżda mhijiex fpożizzjoni li tipprovdi fondi għal attivitajiet konġunti fdan ilkuntest
iddata talapprovazzjoni tarrapport annwali millkumitat ta monitoraġġ
iddirettiva 64/432/kee tapplika għallkummerċ talannimali bovini u suwini flunjoni
it trattament bl insulina jista jġiegħel il ġisem jipproduċi l antikorpi (sustanzi li jaġġixxu kontra l insulina)
it tabib tiegħek jista jnaqqas id doża ta dynastat jew ta mediċini oħra jew jista jkollok bżonn tieħu mediċina oħra
żomm l optiset tiegħek il bogħod mit trab u l ħmieġ
doża ta rapinyl tsta tikkonsisti minn aktar minn pillola waħda
żagarelli tattajprajter jew bħalhom fuq irkiekel jew le jew fi kartriġis (ikklassifikati skond ilmaterjal li magħmulin minnu jew ftitlu 9612 jekk billinka jew imħejjijin mod ieħor għallistampar)
artikolu 41
българия sanofi aventis bulgaria eood тел +359 (0) 2 970 53 00
4 2 pożoloġija u metodu ta kif għandu jingħata
din iddeċiżjoni għandha tidħol fisseħħ fiddata taladozzjoni tagħha
doża għal kull speċi mod( i) u metodu ta amministrazzjoni
artikolu 88
ilklassifikazzjoni ta magna awtomatika talipproċessar ta dejta taħt lintestatura 8471 hija eskluża hekk kif lapparat ma jissodisfax ilkundizzjonijiet tannota 5(a) malkapitolu 84
membru talkummissjoni
aw id dehra ta exubera u d daqs tal pakkett
għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġu llimitati rriskji għallambjent marittimu minħabba li matul levalwazzjoni ġew identifikati riskji mhux aċċettabbli għal dan ilkompartiment
il mekkaniżmu tal formazzjoni tat tumur u tar relevanza potenzjali lill bnedmin mhumiex magħrufa
fi studju cd i u studju cd ii f ġimgħa 4 ġie milħuq riżultat totali li wera titjib li hu statistikament sinifikanti fil kwestjonarju għall mard speċifiku dwar il marda ta l infjammazzjoni tal musrana (ibdq) u dan f pazjenti li ġew magħżula b ordni addoċċ u ngħataw 80/ 40 mg u 160/ 80 mg humira meta mqabbel mal plaċebo u dan deher f ġimgħat 26 u 56 fi studju cd iii kif ukoll fil gruppi tal kura b adalimumab meta mqabbla mal grupp tal plaċebo
artikolu 2
aħsel idejk wara l użu
ilkunsill talunjoni ewropea
idealment dan ilkampjun għandu mbagħad jinġabar tul ilperjodu kollu ta espożizzzjoni
membru talkamra inferjuri talparlament viċi kap talkumitat permanenti dwar illiġi kien prosekutur tarreġjun ta mohilev
kodici postali
l ipergliċemija severa jew il kitoaċidożi għandhom dejjem ikunu kkurati minn tabib normalment fi sptar
l esperjenza klinika attwali tindika li t terapija ta manteniment b interferon alfa 2b ittawwal il fażi ta stabbilità madankollu l effetti fuq is sopravivenza ġenerali ma kinux murija b mod konklużiv
dak ilperijodu għandu jiġi estiż bxahrejn fuq linizjattiva talparlament ewropew jew talkunsill
kodiċi talpajjiż terz [1]
iz zokkor baxx fid demm jista jiġri bħala riżultat t attività eċċessiva ta l insulina relatata mat teħid ta l ikel u l ħela ta enerġija
5
proċedura kontra lformazzjoni tassilġ filkaż talproċeduri ta fuq lart tfisser proċedura li tipprovdi protezzjoni kontra lformazzjoni talġlata jew tassilġ u kontra lakkumulazzjoni talborra fuq luċuħ talinġenju talajru li jkunu ġew ittrattati għal perjodu tażżmien limitat (ilħin tażżamma)
tagħrif kliniku
lerja ta apertura talkollettur asol
inibizzjoni ta cyp3a4 permezz ta aprepitant tista tirriżulta f konċentrazzjonijiet ogħla ta dawn is sustanzi attivi fil plażma li jistgħu jikkawżaw reazzjonijiet li jheddu l ħajja
3/ 3
imbagħad aqleb il flixkun ta taħt fuq u iġbed il volum mixtieq
eesti novartis pharma services inc
iddeċiżjoni 2011/72/pesk għandha għalhekk tiġi emendata kif meħtieġ
żmien ta tiżmim xejn
magyarország roche (magyarország) kft
ketoconazole l għoti flimkien ta 62 5 mg ta tracleer darbtejn kuljum għal 6 ijiem flimkien ma ketoconazole impeditur qawwi ta cyp3a4 żied il konċentrazzjonijiet ta bosentan fil plażma b madwar id doppju
din ilbidla filprinċipji kontabilistiċi ma kellhiex impatt fuq lammont ta kapital meħtieġ biex jikkumpensa għallinsuffiċjenza filfond talpensjonijiet pjuttost hi tagħti spjegazzjoni għal uħud millbidliet li saru filkontijiet ta as sporveisbussene bejn l2003 u l2004 imsemmija flilment
filkaż li ssir referenza għal dan ilparagrafu għandhom japplikaw lartikoli 5 u 7 taddeċiżjoni 1999/468/ke
riċevitur
0
artikolu 4
id derivattivi ta phenothiazine (użati għall kura ta disturbi psikjatriċi)
dawn jistgħu jkunu sintomi ta allerġija ġeneralizzata għall insulina inkluża r reazzjoni anafilattika li tista tkun fatali
artikolu 3
(ml/ min)
emendi għarregolament ta implimentazzjoni (ue) nru 540/2011
10
fatturi li għandhom jiġu kkonsidrati f din l istima għandhom jinkludu t tip ta tumur u l istadju li jkun wasal fih il grad tal anemija kemm mistennija tgħix persuna l ambjent fejn il pazjent qed jiġi trattat u l preferenza tal pazjent (ara sezzjoni 5 1)
ma jistax jiġi eskluż li inducers oħra (e ż phenytoin carbamazepine phenobarbital st john s wort) jistgħu wkoll ikollhom effett fuq l esponiment għal rosiglitazone
meta memantine jingħata flimkien ma mediċini antispasmodiċi dantolene jew baclofen jista jibdlilhom l effetti tagħhom u jista jkun hemm bżonn ta bidla fid doża • l użu ta memantine u amantadine għandu jkun evitat minħabba r riskju ta psikożi farmakotossika
m għandekx tgħaddiha lil persuni oħra
mhux miżjud bi ħlewwa
jigi żviluppat grupp ta persuni li jħarrġu li jmexxu programmi nazzjonali ta taħriġ u li jxerrdu opportunitajiet ta taħriġ
tagħrif farmaċewtiku
ilproċedura ġenerali indikata filparagrafu 471 thawn fuq għandha tkun segwita għajr għal li ssaqajn għandhom jitqiegħdu kif speċifikat millfabbrikant talvettura
l uġigħ muskoloskeletriku normalment ikun ikkontrollat b analġesiċi standard
4/ 17 8
minflok
dwar ilħruġ ta liċenzji għallimportazzjoni ta ross filqafas talkwoti tariffarji stabbiliti għassubperjodu minn ottubru 2011 mirregolament (ke) nru 327/98
dejjem għandek tuża fertavid skont il parir eżatt tat tabib
iżżoni talvitikultura fiddipartimenti basrhin u hautrhin
iż żieda fil livelli ta angiotensin ii fil plażma li sseħħ meta valsartan jinblokka r riċetturi at1 tista tistimula r riċettur tas sottotip at2 li milli jidher għandu l effett oppost għal dak tar riċettur at1
din tinkludi wkoll pjan ta monitoraġġ għalleffetti ambjentali konformi malanness vii taddirettiva 2001/18/ke
pożoloġija u metodu ta kif għandu jingħata 4 2
inkluż lkorrezzjonijiet ta kontabbilità
wara li kkunsidrat irregolament talkunsill (ke) nru 1234/2007 tat22 ta ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (irregolament waħdieni dwar loks) [1]
j07bc01
l inċidenza ta eritema multiforme jew is sindromu ta stevens johnson kien ta bejn wieħed u ieħor 1
rappurtar
ibla l pilloli b ammont suffiċjenti ta fluwidu (eż tazza ilma)
dwar lapprovazzjoni millkummissjoni talpjanijiet nazzjonali għallimplimentazzjoni tassistemi ta validazzjoni skont lartikolu 109(8) tarregolament talkunsill (ke) nru 1224/2009
titolu sur raġuni għallinklużjoni fillista ittielet segretarju lambaxxata talibana abu dhabi
denominazzjoni protetta ta oriġini u indikazzjoni ġeografika protetta kif ukoll linbid li juża dak lisem protett fkonformità malispeċifikazzjonijiet ta prodotti għandhom ikunu protetti kontra
artikoli 115 to 117
minn fejn nikseb aktar informazzjoni
inklużi fsistema uffiċjali għallkontroll tallewkożi enżootika bovina u
ma kienx hemm evidenza li kien hemm tolleranza farmakoloġika (nuqqas ta effikaċja) li żviluppat waqt il kura u l anqas ta fenomeni li reġgħu dehru b aktar qawwa meta l kura ġiet imwaqqfa f daqqa waħda
ilkummissjoni ewropea
regolament talkummissjoni (ue) nru 322/2012
kull membru għandu
l istruzzjonijiet dettaljati li jakkompanjaw is sistema ta l għoti għandhom ikunu segwiti
jekk tkun hi lawtorità kompetenti tieħu tali deċiżjoni hi stess
testijiet tat trigliċeridi u tal kolesterol għandhom isiru qabel ma tinbeda t terapija b kaletra u f intervalli perjodiċi waqt it trattament
lapproprjazzjonijiet annwali għandhom jiġu awtorizzati millawtorità talbaġit fillimiti talqafas finanzjarju
dan irregolament għandu jorbot flintier tiegħu u japplika direttament flistati membri kollha