text
stringlengths
0
3.04k
trattament speċifiku
f pazjenti li għandhom dijabete ta tip 2 u jbatu minn pressjoni għolja il kura mogħtija fil bidu hija ta 150 mg ta irbesartan darba kuljum u tiġi titrata għal 300 mg darba kuljum bħala l aħjar doża ta manteniment ippreferuta għall kura tal mard renali
il frekwenzi huma definiti bħala komuni ħafna (≥ 1/ 10) komuni (≥ 1/ 100 sa < 1/ 10) u mhux komuni (≥1/ 1000 sa < 1/ 100)
ilkummissjoni tikkonkludi li lholding ta 24 tikkostitwixxi fdawn iċċirkostanzi holding importanti anke meta jitqies iddaqs talintrapriża ta ifb u ssitwazzjoni finanzjarja tagħha qabel irristrutturazzjoni
zonegran għandu jintuża bl attenzjoni f pazjenti li jkunu qed jiġu kkurati fl istess ħin bl inibituri ta carbonic anhydrase bħal topiramate għax hemm huma informazzjoni insuffiċjenti biex tiġi eskluża interazzjoni farmakodinamika (ara sezzjoni 4 5)
fi studji kliniċf pazjenti b psikożdovuta għ mediċ (agonist ta dopamine) assoċ mal marda ta
ktejjeb ta tagħrif dwar lintegrazzjoni
digoxin
nederland danmark ucb pharma b v
artikolu 1
għal dan liskop għandu jikkoopera ma » listituzzjonijiet jew korpi talkomunità u ma » lawtoritajiet kompetenti ta » listati membri jew pajjiżi terzi u ma » organizzazzjonijiet internazzjonali
viċi president
flartikolu 3 ilparagrafu 3 jinbidel bli ġej
f703c lerja mhux misjuba
9
teħel isserje jekk d
(μg/ 0 5ml)
linformazzjoni għandha tiġi pprovduta għażżoni talofferti kollha fdawk listati membri biss balimentazzjoni ta aktar minn 1 ta ġenerazzjoni ta enerġija mirriħ jew mixxemx fissena jew għal dawk iżżoni talofferti balimentazzjoni ta aktar minn 5 ta ġenerazzjoni ta enerġija mirriħ jew mixxemx fissena
din ilmunita turi ġenzjana bħala parti misserje talfjuri li tissimbolizza impenn lejn lambjent u rrwol ta » lawstrija fliżvilupp talpolitika ambjentali talkomunità
h 1123 budapest tel +36 1 457 8500
14
ma l aċċess
14
karvea jipprevjeni li angiotensin ii tingħaqad ma dawn ir riċetturi u jwassal il vini tad demm biex jirrilassaw u b hekk il pressjoni tinżel
3 fejn jintwera biss valur wieħed għallintegrità minnirien ta fruntiera bejn żewġ spazji dak ilvalur għandu japplika filkażijiet kollha
ratiopharm gmbh graf arco str
klejms taħt self ta titoli kontra kollateral fi flus ilkontroparti ta flus kontanti mħallsa bi skambju ma titoli mislufin millfvc
• tnaqqis fit tul ta ħajja u żjieda fl imwiet attribwiti ma progressjoni tal mard f 4 xhur f pazjenti b kanċer metastastiku fis sider li qed jirċievu l kimoterapija meta ngħatalhom biex jintlaħaq targit ta emoglobina ta 12 14 g/ dl (7 5 8 7 mmol/ l)
artikolu 1
sid ilvettura
epatite ċ kronika
dettalji dwar
inġenju talajru li qed itir jew li qed jopera fuq lart jew fuq lilma għandu jagħti ddritta lil inġenju talajr li jkun qiegħed nieżel jew li jkun qiegħed flistadji finali ta avviċinament lejn lart
sors statistika ta esportazzjoni millistati uniti u tweġibiet għallkwestjonarju talesportaturi millistati uniti li ħadu sehem filkampjun
operatur bilkodiċi tail nbj8slu
għal kimiċi fejn testijiet preċedenti ta tossiċità għal doża ripetuta għal 28 jum u/jew għal 90 jum ikunu indikaw ilpotenzjal li jikkawżaw effetti immunotossiċi investigazzjonijiet ulterjuri ta dan ilpunt ta tmiem ikunu jistgħu jsiru bmod fakultattiv fittmiem
artikolu 16
lartikolu 308d tarregolament talkummissjoni (kee) nru 2454/93 [5] għandu japplika
meta agenerase jingħata flimkien jistà jkun hemm żieda konsiderevoli fil konċentrazzjoni fil plażma ta inibitur ta pde5 u effetti mhux mixtieqa bħal pressjoni baxxa bdil fil vista u prijapiżmu
żvilupp rurali ffinanzjat mittaqsima talgaranziji ta leaggf perjodu ta programmar mill2000 sa l2006
kif taħżen focetria 6
sustanzi mhux attivi protamine sulphate metacresol phenol zinc chloride sodium dihydrogen phosphate dihydrate glycerol sodium hydroxide hydrochloric acid (għall aġġustament tal ph) ilma għall injezzjonijiet
jekk il kunjett ma jkunx f kundizzjoni perfetta meta tirċivih erġa agħtih lura lil min tahulek ► jekk ma jkunx inħażen kif suppost jew jekk ġie ffriżat (ara 6 kif taħżen actraphane) ► jekk ma jkunx abjad u opak b mod uniformi meta jerġa jiġi ffurmat f suspensjoni
9140 boskijiet talfagu subalpini medjoewropej bacer u rumex arifolius
jekk titla fuq sellum dejjem ikun hemm ilpossibbiltà li jaqa u jweġġa
ġu l 145 1062009 p 1
kartuna ta barra tal pakkett b ħafna (bil kaxxa ċelesti)
artikolu 2
bonds u noti 2211
żejt talkreożot distillat li jaħli ftemperatura għolja żejt talħasil
anness
ketoconazole mediċina li tintuża biex tikkura infezzjonijiet tal fungu
għaldaqstant huwa xieraq li listati membri jivvalutaw dawk ixxenarji ta użu jew esponiment u dawk irriskji għallkompartimenti u lpopolazzjonijiet li għadhom ma ġewx indirizzati bmod rappreżentattiv filvalutazzjoni tarriskju li saret fillivell talue u li meta jkunu qed jagħtu lawtorizzazzjonijiet talprodotti jiżguraw li jittieħdu miżuri xierqa jew li jiġu imposti kundizzjonijiet speċifiċi sabiex irriskji identifikati jittaffew għal livelli aċċettabbli
metodu u mod( i) ta amministrazzjoni
informazzjoni dettaljata dwar din il mediċina tinsab fuq il website ta l aġenzija ewropeja dwar il mediċini (emea) http // www emea europa eu / __
li jistabbilixxi regoli għallimplimentazzjoni tarregolament talkunsill (ke) nru 1234/2007 firrigward tannotifiki talistati membri lillkummissjoni fissettur talħalib u lprodotti talħalib
aktar minn hekk millat tekniku illogħob talkażinos offrut onlajn u fpostijiet tradizzjonali jidher li huwa komparabbli ftermini ta pjattaformi teknoloġiċi formats u parametri
qabel il15 ta awwissu 2010 listati membri għandhom jittrażmettu lillkummissjoni linformazzjoni li ġejja billi jużaw ilmudelli stabbiliti flannessi ia and ib
ammont talprezz rappreżentattiv għal kull 100 kg nett talprodott ikkonċernat
analażi sistematika saret fuq 9000 pazjent bil kancer li pparteċipaw f 57 studji kliniċi
pjanċi tallanda folji u strixxi oħra tallanda ikluż azzar miksi bi kromju bmod elettrolitiku
ġell
il frekwenza ta dawn l effetti sekondarji mniżżla hawn taħt hija definita bl użu ta din is sistema li ġejja • komuni ħafna (taffetwa iktar minn pazjent 1 f 10) • komuni (taffetwa pazjent 1 sa 10 f 100) • mhux komuni (taffetwa pazjent 1 sa 10 f 1 000) • rari (taffetwa pazjent 1 sa 10 f 10 000) • rari ħafna (taffetwa inqas minn pazjent 1 f 10 000) • mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid data disponibbli)
ilprodutturi li jixtiequ jiksbu eżenzjoni għandhom iressqu talba sostnuta bevidenza xierqa fillimitu tażżmien indikat flartikolu 3(3) ta dan irregolament
labbozz talminuti għandu jitfassal missegretarjat ġenerali fi żmien ħmistaxil jum u ppreżentat lillkunsill jew lillcoreper għallapprovazzjoni
ilprodotti msemmijin f(a) (b) jew (ċ) fuq maħlulin flilma
• nuqqas sinifikattiv ta rispons għal mediċini wżati biex jikkuraw l anemija jew
180 mcg
27 is soluzzjoni rikostitwita m għandha ebda preservattiv
ilvalur talkollateral għandu jkun ilvalur tassuq jew ilvalur tasself ipotekarju mnaqqas kif xieraq sabiex jirrefletti rriżultati talmonitoraġġ meħtieġ skont lartikolu 208(3) u sabiex jikkunsidra kwalunkwe pretensjoni preċedenti fuq ilproprjetà
fajber talħġieġ miksi bilfluworokarbonju (ptfe) jew
fi tmien pazjenti li ħadu 40 mg darbtejn kuljum waqt li kienu sajma l auc0 12h fi stat stabbli kien 1284±227 ng⋅h/ ml (18) (medja ± sd [ cv]) cmax kien 536±146 ng/ ml (27) u cmin kien 9±8 ng/ ml (89)
għall kura ta l ażma)
bastimenti ġodda talklassi b ċ u d tattul ta 24 metru jew aktar
   lil hinn millivell normali ta madwar eur 2 biljun u bmod partikolari bittisħiħ tassettur talsmes filpajjiż li fl2009 ammontaw għal eur 15 biljun fself lil banek intermedjarji
ġu l 324 29112002 p 1
5
aċċessjonijiet invega għandu jintuża b mod kawt ma pazjenti bi storja ta aċċessjonijiet jew kondizzjonijiet oħra li għandhom il potenzjal li jkabbru l possibiltà ta aċċessjoni
bi proporzjoni ta kollaġen/proteina ta mhux aktar minn 035 [16] u li fih bilpiż ilperċentwali li ġejjin ta laħmijiet talbovini (eskluż ilġewwieni u xxaħam)
75 bħal kull mediċina oħra levemir jista jkollu effetti sekondarji għalkemm ma jidhrux fuq kulħadd
stabbilit għallkwalità standard kif iddefinita flanness iv ilpunt ii tarregolament (ke) nru 1234/2007
lutenti
anness 4
wara li kkunsidrat ittrattat li jistabbilixxi lkomunità ewropea
35 tagħrif li għandu jidher fuq il pakkett ta barra
folja (pvc/ pe/ pctfe/ alu)
ilqawwa ta sistema xjentifika u teknoloġika ewropea tiddependi millkapaċità tagħha li tiġbor ittalent u lideat kull fejn jeżistu
deheb u ammonti riċevibbli fdeheb
fsada patoloġika attiva
data ta l aħħar tiġdid
dik issomma madankollu mgħandhiex tkun aktar minn parti minn kull tnax talapproprjazzjonijiet previsti flistess kapitolu talabbozz talbaġit
istruzzjonijiet iddettaljati dwar l użu huma pprovduti fil fuljett ta tagħrif
prodotti taddulċiera kejkijiet ħlewwiet u gallettini
aktar ġrajjiet avversi kienu innotati b docetaxel bħala monoterapija (55 4) meta mqabbel ma paclitaxel (23)
τηλ +357 22 76 62 76
azithromycin/ efavirenz (600 mg doża waħda/ 400 mg darba kuljum)
data tattwelid/post tattwelid 8101987 vukovar kroazja
deċiżjoni bħal din tista tittieħed biss jekk ittotal talispejjeż li jkunu saru diġà u dawk li aktarx isiru jaqbeż lammont li għandu jiġi rkuprat jew jekk jirriżulta li lirkupru mhux possibbli li jsir minħabba insolvenza irreġistrata u rrikonoxxuta skont illiġi nazzjonali taddebitur jew talpersuni legalment responsabbli għallirregolarità
din iddeċiżjoni hija indirizzata lirrepubblika portugiża
kif tingħata l injezzjoni