translation
translation
{ "cs": "Níže uvedené nové členské státy zaplatí následující částky do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel, uvedeného v rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, 2002/234/ESUO ze dne 27. února 2002 o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel( ", "da": "De nye medlemsstater, der er anført nedenfor, betaler følgende beløb til den Kul- og Stålforskningsfond, der omhandles i afgørelse 2002/234/EKSF truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 27. februar 2002 om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden( " }
{ "cs": "3 ", "da": "3 " }
{ "cs": "): ", "da": "): " }
{ "cs": "(miliony eur, v běžných cenách) ", "da": "(mio. euro i løbende priser) " }
{ "cs": "Česká republika ", "da": "Den Tjekkiske Republik " }
{ "cs": "39,88 ", "da": "39,88 " }
{ "cs": "Estonsko ", "da": "Estland " }
{ "cs": "2,50 ", "da": "2,50 " }
{ "cs": "Lotyšsko ", "da": "Letland " }
{ "cs": "2,69 ", "da": "2,69 " }
{ "cs": "Maďarsko ", "da": "Ungarn " }
{ "cs": "9,93 ", "da": "9,93 " }
{ "cs": "Polsko ", "da": "Polen " }
{ "cs": "92,46 ", "da": "92,46 " }
{ "cs": "Slovinsko ", "da": "Slovenien " }
{ "cs": "2,36 ", "da": "2,36 " }
{ "cs": "Slovensko ", "da": "Slovakiet " }
{ "cs": "20,11 ", "da": "20,11 " }
{ "cs": "2. ", "da": "2. " }
{ "cs": "Příspěvky do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel budou zaplaceny ve čtyřech splátkách počínaje rokem 2006 a placených následovně, v každém případě první pracovní den prvního měsíce každého roku: ", "da": "Bidragene til Kul- og Stålforskningsfonden indbetales i fire rater begyndende i 2006, idet betalingen hver gang sker den første hverdag i den første måned af hvert år på følgende måde: " }
{ "cs": "2006: ", "da": "2006: " }
{ "cs": "15 % ", "da": "15 % " }
{ "cs": "2007: ", "da": "2007: " }
{ "cs": "20 % ", "da": "20 % " }
{ "cs": "2008: ", "da": "2008: " }
{ "cs": "30 % ", "da": "30 % " }
{ "cs": "2009: ", "da": "2009: " }
{ "cs": "35 % ", "da": "35 % " }
{ "cs": "Článek 21 ", "da": "Artikel 21 " }
{ "cs": "1. ", "da": "1. " }
{ "cs": "Není-li v tomto protokolu stanoveno jinak, nebudou po 31. prosinci 2003 uskutečněny žádné finanční závazky v rámci programu Phare( ", "da": "Medmindre andet er bestemt i denne protokol, indgås der ingen finansielle forpligtelser under Phare-programmet( " }
{ "cs": "4 ", "da": "4 " }
{ "cs": "), programu Phare pro přeshraniční spolupráci( ", "da": "), programmet for grænseoverskridende samarbejde inden for rammerne af Phare-programmet( " }
{ "cs": "5 ", "da": "5 " }
{ "cs": "), předvstupních fondů pro Kypr a Maltu( ", "da": "), førtiltrædelsesmidlerne til Cypern og Malta( " }
{ "cs": "6 ", "da": "6 " }
{ "cs": "), programu ISPA( ", "da": "), ISPA-programmet( " }
{ "cs": "7 ", "da": "7 " }
{ "cs": ") a programu SAPARD( ", "da": ") og SAPARD-programmet( " }
{ "cs": "8 ", "da": "8 " }
{ "cs": ") ve prospěch nových členských států. ", "da": ") til fordel for de nye medlemsstater efter den 31. december 2003. " }
{ "cs": "Nové členské státy obdrží stejné zacházení jako stávající členské státy, pokud jde o výdaje podle prvních tří kapitol finančního výhledu, jak je vymezen interinstitucionální dohodou ze dne 6. května 1999( ", "da": "Fra den 1. januar 2004 sidestilles de nye medlemsstater med de nuværende medlemsstater med hensyn til udgifter under de tre første udgiftsområder i de finansielle overslag som fastlagt i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999( " }
{ "cs": "9 ", "da": "9 " }
{ "cs": "), od 1. ledna 2004, s výhradou jednotlivých níže uvedených specifikací a výjimek, nebo není-li v tomto protokolu stanoveno jinak. ", "da": "), med forbehold af de nedenfor nævnte individuelle specifikationer og undtagelser eller som i øvrigt fastsat i denne protokol. " }
{ "cs": "Maximální dodatečné položky pro kapitoly 1, 2, 3 a 5 finančního výhledu týkající se rozšíření jsou stanoveny v příloze XV aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003. ", "da": "Maksimumstillægsbevillingerne i post 1, 2, 3 og 5 i de finansielle overslag vedrørende tiltrædelsen er anført i bilag XV til tiltrædelsesakten af 16. april 2003. " }
{ "cs": "Avšak žádný finanční závazek v rámci rozpočtu na rok 2004 pro jakýkoliv dotyčný program nebo agenturu nesmí být uskutečněn před přistoupením daného nového členského státu. ", "da": "Der kan dog ikke indgås finansielle forpligtelser over 2004-budgettet for nogen af de berørte programmer eller organer, før den pågældende nye medlemsstat er tiltrådt. " }
{ "cs": "10 ", "da": "10 " }
{ "cs": "), které se stávají způsobilými pro financování Společenstvím pouze od 1. května 2004 v souladu s článkem 2 tohoto protokolu. ", "da": "), da der først kan ydes EF-støtte hertil fra den 1. maj 2004, jf. artikel 2 i denne protokol. " }
{ "cs": "Avšak odstavec 1 tohoto článku se vztahuje na výdaje na rozvoj venkova v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu podle článku 47a nařízení Rady (ES) č. ", "da": "1 i denne artikel finder dog anvendelse på udgifter til landdistriktudvikling under Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen, der vedrører artikel 47a i Rådets forordning (EF) nr. " }
{ "cs": "1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení( ", "da": "1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger( " }
{ "cs": "11 ", "da": "11 " }
{ "cs": "), s výhradou podmínek stanovených ve změně uvedeného nařízení v příloze II aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003. ", "da": "), på de betingelser, som fremgår af ændringen til nævnte forordning i bilag II til tiltrædelsesakten af 16. april 2003. " }
{ "cs": "3. ", "da": "3. " }
{ "cs": "S výhradou poslední věty odstavce 1 se od 1. ledna 2004 nové členské státy účastní programů a agentur Unie za stejných podmínek jako stávající členské státy s financováním ze souhrnného rozpočtu Unie.4. ", "da": "1, sidste punktum.4. " }
{ "cs": "Pokud jsou určitá opatření nezbytná k usnadnění přechodu od předvstupního režimu na režim vyplývající z uplatňování tohoto článku, přijme Komise požadovaná opatření. ", "da": "Hvis der er behov for foranstaltninger for at lette overgangen fra førtiltrædelsesordningen til den ordning, som følger af anvendelsen af denne artikel, vedtager Kommissionen de nødvendige foranstaltninger. " }
{ "cs": "Článek 22 ", "da": "Artikel 22 " }
{ "cs": "1. ", "da": "1. " }
{ "cs": "Nabídková řízení, uzavírání smluv a jejich provádění a platby na předvstupní pomoc v rámci programu Phare, programu Phare pro přeshraniční spolupráci a předvstupních fondů pro Kypr a Maltu spravují provádějící agentury v nových členských státech od 1. května 2004. ", "da": "Udbud, indgåelse af kontrakter, gennemførelse og betalinger i forbindelse med førtiltrædelsesbistand under Phare-programmet, programmet for grænseoverskridende samarbejde inen for rammerne af Phare-programmet og førtiltrædelsesmidlerne til Cypern og Malta forvaltes fra den 1. maj 2004 af gennemførelsesorganer i de nye medlemsstater. " }
{ "cs": "Komise přijme evropská rozhodnutí pro ukončení předchozí kontroly nabídkových řízení a uzavírání smluv prováděné Komisí poté, co bude příznivě vyhodnocen rozšířený systém decentralizovaného provádění (EDIS) v souladu s kritérii a podmínkami stanovenými v příloze nařízení Rady (ES) č. ", "da": "Fravigelse af forhåndskontrol med udbud og indgåelse af kontrakter sker ved europæiske afgørelser herom truffet af Kommissionen efter en positiv vurdering af det udvidede decentrale implementeringssystem (EDIS) i overensstemmelse med de kriterier og betingelser, der er fastlagt i bilaget til Rådets forordning (EF) nr. " }
{ "cs": "1266/1999 ze dne 21. června 1999 o koordinaci podpory kandidátským zemím v rámci předvstupní strategie a o změně nařízení (EHS) č. ", "da": "1266/1999 af 21. juni 1999 om samordning af støtten til ansøgerlandene som led i førtiltrædelsesstrategien og om ændring af forordning (EØF) nr. " }
{ "cs": "3906/89( ", "da": "3906/89( " }
{ "cs": "12 ", "da": "12 " }
{ "cs": "Nebudou-li tato rozhodnutí o ukončení předchozí kontroly přijata před 1. květnem 2004 , nejsou žádné smlouvy podepsané mezi 1. květnem 2004 a dnem, ke kterému bude rozhodnutí Komise přijato, způsobilé pro předvstupní pomoc. ", "da": "Hvis disse afgørelser om at fravige forhåndskontrollen ikke træffes før den 1. maj 2004, er kontrakter undertegnet mellem den 1. maj 2004 og den dato, hvor Kommissionens afgørelse træffes, ikke berettiget til førtiltrædelsesbistand. " }
{ "cs": "Budou-li však rozhodnutí Komise o ukončení předchozí kontroly přijata opožděně až po 1. květnu 2004 z důvodů, jež nebyly způsobeny orgány nového členského státu, může Komise výjimečně v řádně odůvodněných případech přiznat způsobilost pro předvstupní pomoc smlouvám podepsaným mezi 1. květnem 2004 a dnem přijetí těchto rozhodnutí a povolit pokračování v provádění předvstupní pomoci po omezenou dobu, s výhradou předchozí kontroly nabídkových řízení a uzavírání smluv prováděné Komisí. ", "da": "Hvis Kommissionens afgørelse om at fravige forhåndskontrollen forsinkes ud over den 1. maj 2004 af årsager, som ikke skyldes den nye medlemsstats myndigheder, kan Kommissionen dog undtagelsesvis og i behørigt begrundede tilfælde acceptere, at kontrakter undertegnet mellem den 1. maj 2004 og datoen for Kommissionens afgørelse er berettiget til førtiltrædelsesbistand, og at gennemførelsen af førtiltrædelsesbistanden fortsætter i en begrænset periode under forudsætning af, at Kommissionen fører forhåndskontrol med udbud og indgåelse af kontrakter. " }
{ "cs": "2. ", "da": "2. " }
{ "cs": "Celkové závazky v rozpočtu uskutečněné před 1. květnem 2004 v rámci předvstupních finančních nástrojů uvedených v odstavci 1, včetně uzavírání a registrace následných jednotlivých právních závazků a plateb uskutečňovaných po 1. květnu 2004 , se budou nadále řídit pravidly a nařízeními pro předvstupní finanční nástroje a budou zaznamenávány do odpovídajících kapitol rozpočtu až do ukončení dotyčných programů a projektů. ", "da": "1, herunder indgåelse og registrering af efterfølgende enkeltstående retlige forpligtelser og aftaler om betalinger indgået efter den 1. maj 2004, skal fortsat være omfattet af reglerne og forskrifterne i de finansielle førtiltrædelsesinstrumenter og afholdes over de tilsvarende budgetkapitler, indtil de pågældende programmer og projekter afsluttes. " }
{ "cs": "Postupy zadávání veřejných zakázek zahájené po 1. květnu 2004 budou však prováděny v souladu s odpovídajícími akty Unie.3. ", "da": "Uanset ovenstående skal de procedurer vedrørende offentlige indkøb, der påbegyndes efter den 1. maj 2004, gennemføres i overensstemmelse med de relevante EU-retsakter.3. " }
{ "cs": "Poslední programování předvstupní pomoci uvedené v odstavci 1 se uskuteční v posledním úplném kalendářním roce před 1. květnem 2004 . ", "da": "1, finder sted i det sidste fulde kalenderår før den 1. maj 2004. " }
{ "cs": "K činnostem v rámci těchto programů musí být uzavřeny smlouvy v průběhu následujících dvou let a vydání učiněna tak, jak je stanoveno v memorandu o financování( ", "da": "Der skal indgås kontrakter for aktioner i henhold til disse programmer inden for de følgende to år, og udbetalingerne skal foretages som fastlagt i finansieringsprotokollen( " }
{ "cs": "13 ", "da": "13 " }
{ "cs": "), zpravidla do konce třetího roku po uskutečnění závazku. ", "da": "), normalt ved udgangen af det tredje år efter indgåelsen af forpligtelsen. " }
{ "cs": "Prodloužení období pro uzavírání smluv nebudou povolena. ", "da": "Der indrømmes ikke nogen forlængelse af perioden for indgåelse af kontrakter. " }
{ "cs": "Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze povolit omezená prodloužení, pokud jde o dobu vydání. ", "da": "Der vil undtagelsesvis og i behørigt begrundede tilfælde kunne indrømmes begrænsede forlængelser af varigheden af udbetaling. " }
{ "cs": "14 ", "da": "14 " }
{ "cs": "). ", "da": "). " }
{ "cs": "Správní výdaje, včetně platů pro ostatní zaměstnance, nezbytné pro řízení předvstupní pomoci budou hrazeny po celý rok 2004 a až do konce července 2005 v rámci kapitoly „ podpůrné výdaje na operace “ (bývalá část B rozpočtu) nebo obdobných kapitol pro finanční nástroje uvedené v odstavci 1 a pro program ISPA příslušných předvstupních rozpočtů. ", "da": "1 nævnte finansielle instrumenter og ISPA-programmet i de relevante førtiltrædelsesbudgetter. " }
{ "cs": "5. ", "da": "5. " }
{ "cs": "Nemohou-li již být projekty schválené podle nařízení (ES) č. ", "da": "Hvis projekter, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. " }
{ "cs": "1258/1999 financovány v rámci tohoto nástroje, mohou být začleněny do programování a financování rozvoje venkova v rámci Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. ", "da": "1258/1999, ikke længere kan finansieres i henhold til dette instrument, kan de integreres i programmeringen for udvikling af landdistrikter og finansieres under Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget. " }
{ "cs": "50 odst. ", "da": "Hvis det bliver nødvendigt med særlige overgangsforanstaltninger i denne forbindelse, vedtages disse af Kommissionen i overensstemmelse med procedurerne i artikel 50, stk. " }
{ "cs": "2 nařízení Rady (ES) č. ", "da": "2, i Rådets forordning (EF) nr. " }
{ "cs": "1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech( ", "da": "1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene( " }
{ "cs": "15 ", "da": "16 " }
{ "cs": "). ", "da": "). " }
{ "cs": "Článek 23 ", "da": "Artikel 23 " }
{ "cs": "1. ", "da": "1. " }
{ "cs": "Mezi 1. květnem 2004 a koncem roku 2006 poskytuje Unie dočasnou finanční pomoc (dále jen „ přechodový nástroj “ ) novým členským státům na rozvoj a posílení jejich správní kapacity pro provádění a vymáhání práva Unie a Evropského společenství pro atomovou energii a na podporu výměny nejlepších postupů mezi pozorovateli. ", "da": "I perioden mellem den 1. maj 2004 og udgangen af 2006 yder Den Europæiske Union midlertidig finansiel bistand, i det følgende benævnt » overgangsfaciliteten « , til de nye medlemsstater med henblik på udvikling og styrkelse af deres administrative kapacitet til at gennemføre og håndhæve EU-retten og gældende ret i Det Europæiske Atomenergifællesskab og fremme udveksling af god praksis med tilsvarende instanser. " }
{ "cs": "2. ", "da": "2. " }
{ "cs": "Pomoc je zaměřena na trvalou potřebu posílení institucionální kapacity v některých oblastech prostřednictvím činností, jež nemohou být financovány ze strukturálních fondů, zejména v těchto oblastech: ", "da": "Bistanden skal anvendes til fortsat at styrke den institutionelle kapacitet på visse områder ved hjælp af aktioner, der ikke kan finansieres over strukturfondene, navnlig inden for " }
{ "cs": "a) ", "da": "a) " }
{ "cs": "spravedlnost a vnitřní věci (posilování soudního systému, kontroly na vnějších hranicích, protikorupční strategie, posilování kapacit pro vymáhání práva); ", "da": "retlige og indre anliggender (styrkelse af retssystemet, kontrol ved de ydre grænser, antikorruptionsstrategi, styrkelse af retshåndhævelseskapaciteten) " }
{ "cs": "b) ", "da": "b) " }
{ "cs": "finanční kontrola; ", "da": "finanskontrol " }
{ "cs": "c) ", "da": "c) " }
{ "cs": "ochrana finančních zájmů Unie a Evropského společenství pro atomovou energii a boj proti podvodům; ", "da": "beskyttelse af Unionens og Det Europæiske Atomenergifællesskabs finansielle interesser og bekæmpelse af svig " }
{ "cs": "d) ", "da": "d) " }
{ "cs": "vnitřní trh, včetně celní unie; ", "da": "det indre marked, herunder toldunionen " }
{ "cs": "e) ", "da": "e) " }
{ "cs": "životní prostředí; ", "da": "miljø " }
{ "cs": "f) ", "da": "f) " }