translation
translation
{ "cs": "TRVALÁ USTANOVENÍ ", "da": "PERMANENTE BESTEMMELSER " }
{ "cs": "Článek 12 ", "da": "Artikel 12 " }
{ "cs": "Úpravy aktů uvedené v seznamu v příloze III aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003, jež se v důsledku přistoupení stávají nezbytnými, se stanoví v souladu s obecnými směry vymezenými v této příloze postupem a za podmínek stanovených v článku 36. ", "da": "De af tiltrædelsen nødvendiggjorte tilpasninger i de retsakter, der opregnes i listen i bilag III til tiltrædelsesakten af 16. april 2003, fastsættes i overensstemmelse med de i nævnte bilag fastsatte retningslinjer og efter den procedure og på de vilkår, der er fastsat i artikel 36. " }
{ "cs": "Článek 13 ", "da": "Artikel 13 " }
{ "cs": "Opatření uvedená v seznamu v příloze IV aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 se uplatňují za podmínek stanovených v této příloze. ", "da": "De foranstaltninger, der opregnes i listen i bilag IV til tiltrædelsesakten af 16. april 2003, finder anvendelse på de vilkår, der er fastsat i nævnte bilag. " }
{ "cs": "Článek 14 ", "da": "Artikel 14 " }
{ "cs": "Evropský zkon Rady může přikročit k úpravám ustanovení tohoto protokolu týkajících se společné zemědělské politiky, které se ukáží jako nezbytné v důsledku změny práva Unie. ", "da": "Der kan ved en europæisk lov vedtaget af Rådet foretages de tilpasninger af denne protokols bestemmelser vedrørende den fælles landbrugspolitik, der måtte vise sig nødvendige som følge af en ændring af EU-retten. " }
{ "cs": "Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem. ", "da": "Rådet træffer afgørelse med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet. " }
{ "cs": "HLAVA III ", "da": "AFSNIT III " }
{ "cs": "DOČASNÁ USTANOVENÍ ", "da": "MIDLERTIDIGE BESTEMMELSER " }
{ "cs": "Článek 15 ", "da": "Artikel 15 " }
{ "cs": "Opatření uvedená v seznamech v přílohách V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII a XIV aktu o přistoupení ze dne 16. dubna 2003 se uplatňují ve vztahu k novým členským státům za podmínek stanovených v těchto přílohách. ", "da": "De foranstaltninger, der opregnes i bilag V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII og XIV til tiltrædelsesakten af 16. april 2003, gælder for de nye medlemsstater på betingelserne i de nævnte bilag. " }
{ "cs": "Článek 16 ", "da": "Artikel 16 " }
{ "cs": "1. ", "da": "1. " }
{ "cs": "Příjmy označené jako „ cla stanovená ve společném celním sazebníku a další cla “ uvedené v čl. ", "da": "Indtægter benævnt » told i henhold til den fælles toldtarif og anden told « som omhandlet i artikel 2, stk. " }
{ "cs": "1 písm. b) rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství( ", "da": "1, litra b), i Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter( " }
{ "cs": "2 ", "da": "2 " }
{ "cs": ") nebo v odpovídajícím ustanovení kteréhokoli rozhodnutí, které je nahradí, zahrnují cla vypočtená na základě sazeb vyplývajících ze společného celního sazebníku a veškerých s nimi souvisejících celních koncesí uplatňovaných Unií v obchodě nových členských států s třetími zeměmi.2. ", "da": ") eller tilsvarende bestemmelser i en anden afgørelse, som erstatter denne, omfatter told beregnet på grundlag af satserne i henhold til den fælles toldtarif og til enhver toldindrømmelse i tilknytning dertil, der anvendes af Unionen i de nye medlemsstaters samhandel med tredjelande.2. " }
{ "cs": "2 odst. ", "da": "For 2004 skal det harmoniserede momsberegningsgrundlag og BNI-(bruttonationalindkomst) grundlaget for hver ny medlemsstat som omhandlet i artikel 2, stk. " }
{ "cs": "1 písm. c) a d) rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom, rovnají dvěma třetinám ročního základu. ", "da": "1, litra c) og d), i afgørelse 2000/597/EF, Euratom svare til to tredjedele af det årlige grundlag. " }
{ "cs": "Základ HND každého nového členského státu, k němuž se přihlíží pro účely výpočtu financování opravy rozpočtových nevyvážeností poskytované Spojenému království, uvedený v čl. ", "da": "Det BNI-grundlag for hver ny medlemsstat, der skal anvendes ved beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægte til fordel for Det Forenede Kongerige som omhandlet i artikel 5, stk. " }
{ "cs": "1 rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom, se rovněž rovná dvěma třetinám ročního základu.3. ", "da": "1, i afgørelse 2000/597/EF, Euratom, skal ligeledes svare til to tredjedele af det årlige grundlag.3. " }
{ "cs": "2 odst. ", "da": "Med henblik på at fastlægge den fastfrosne sats for 2004 i henhold til artikel 2, stk. " }
{ "cs": "4 písm. b) rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom se omezené základy DPH nových členských států vypočítávají na základě dvou třetin jejich neomezeného základu DPH a dvou třetin jejich HND. ", "da": "4, litra b), i afgørelse 2000/597/EF, Euratom skal de nye medlemsstaters reducerede momsgrundlag beregnes på grundlag af to tredjedele af deres ikke-reducerede momsberegningsgrundlag og to tredjedele af deres BNI. " }
{ "cs": "Článek 17 ", "da": "Artikel 17 " }
{ "cs": "1. ", "da": "1. " }
{ "cs": "Rozpočet Unie pro rozpočtový rok 2004 bude upraven s přihlédnutím k přistoupení nových členských států prostřednictvím opravného rozpočtu, který nabude účinku dne 1. května 2004.2. ", "da": "De tolv månedlige tolvtedele af de moms- og BNI-baserede midler, som de nye medlemsstater skal betale i henhold til det i stk. " }
{ "cs": "Dvanáct měsíčních dvanáctin zdrojů založených na DPH a HND, které mají zaplatit nové členské státy podle opravného rozpočtu uvedeného v odstavci 1, jakož i zpětné úpravy měsíčních dvanáctin pro období od ledna do dubna 2004, které se vztahují pouze na stávající členské státy, budou přepočteny na osminy, jež budou vybrány v období od května do prosince 2004. ", "da": "1 nævnte ændringsbudget, samt tilpasningen med tilbagevirkende kraft af de månedlige tolvtedele for perioden fra januar til april 2004, som kun finder anvendelse på de nuværende medlemsstater, konverteres til ottendedele, der opkræves i perioden fra maj til december 2004. " }
{ "cs": "Zpětné úpravy vyplývající z jakýchkoli dalších opravných rozpočtů přijatých v roce 2004 budou rovněž přepočteny na stejné části, jež budou vybrány ve zbývající části roku. ", "da": "Tilpasninger med tilbagevirkende kraft som følge af senere ændringsbudgetter, der vedtages i 2004, konverteres ligeledes til lige store rater, der opkræves i løbet af den resterende del af året. " }
{ "cs": "Článek 18 ", "da": "Artikel 18 " }
{ "cs": "První pracovní den každého měsíce zaplatí Unie České republice, Kypru, Maltě a Slovinsku jako položku výdajů v rámci rozpočtu Unie v roce 2004 ode dne 1. května 2004 jednu osminu a v letech 2005 a 2006 jednu dvanáctinu následujících částek dočasné rozpočtové náhrady: ", "da": "På den første hverdag i hver måned skal Unionen som en udgift på Unionens budget betale Den Tjekkiske Republik, Cypern, Malta og Slovenien en ottendedel i 2004 fra og med den 1. maj 2004 og en tolvtedel i 2005 og 2006 af følgende beløb som midlertidig budgetkompensation: " }
{ "cs": "(miliony eur, v cenách roku 1999) ", "da": "(mio. euro i 1999-priser) " }
{ "cs": "2004 ", "da": "2004 " }
{ "cs": "2005 ", "da": "2005 " }
{ "cs": "2006 ", "da": "2006 " }
{ "cs": "Česká republika ", "da": "Den Tjekkiske Republik " }
{ "cs": "125,4 ", "da": "125,4 " }
{ "cs": "178,0 ", "da": "178,0 " }
{ "cs": "85,1 ", "da": "85,1 " }
{ "cs": "Kypr ", "da": "Cypern " }
{ "cs": "68,9 ", "da": "68,9 " }
{ "cs": "119,2 ", "da": "119,2 " }
{ "cs": "112,3 ", "da": "112,3 " }
{ "cs": "Malta ", "da": "Malta " }
{ "cs": "37,8 ", "da": "37,8 " }
{ "cs": "65,6 ", "da": "65,6 " }
{ "cs": "62,9 ", "da": "62,9 " }
{ "cs": "Slovinsk ", "da": "Slovenien " }
{ "cs": "29,5 ", "da": "29,5 " }
{ "cs": "66,4 ", "da": "66,4 " }
{ "cs": "35,5 ", "da": "35,5 " }
{ "cs": "Článek 19 ", "da": "Artikel 19 " }
{ "cs": "První pracovní den každého měsíce zaplatí Unie České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku jako položku výdajů v rámci rozpočtu Unie v roce 2004 ode dne 1. května 2004 jednu osminu a v letech 2005 a 2006 jednu dvanáctinu následujících částek zvláštního nástroje pro paušální hotovostní toky: ", "da": "På den første hverdag i hver måned skal Unionen som en udgift på Unionens budget betale Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet en ottendedel i 2004 fra og med den 1. maj 2004 og en tolvtedel i 2005 og 2006 af følgende beløb som en særlig fast likviditetsfacilitet: " }
{ "cs": "(miliony eur, v cenách roku 1999) ", "da": "(mio. euro i 1999-priser) " }
{ "cs": "2004 ", "da": "2004 " }
{ "cs": "2005 ", "da": "2005 " }
{ "cs": "2006 ", "da": "2006 " }
{ "cs": "Česká republika ", "da": "Den Tjekkiske Republik " }
{ "cs": "174,7 ", "da": "174,7 " }
{ "cs": "91,55 ", "da": "91,55 " }
{ "cs": "91,55 ", "da": "91,55 " }
{ "cs": "Estonsko ", "da": "Estland " }
{ "cs": "15,8 ", "da": "15,8 " }
{ "cs": "2,90 ", "da": "2,90 " }
{ "cs": "2,90 ", "da": "2,90 " }
{ "cs": "Kypr ", "da": "Cypern " }
{ "cs": "27,7 ", "da": "27,7 " }
{ "cs": "5,05 ", "da": "5,05 " }
{ "cs": "5,05 ", "da": "5,05 " }
{ "cs": "Lotyšsko ", "da": "Letland " }
{ "cs": "19,5 ", "da": "19,5 " }
{ "cs": "3,40 ", "da": "3,40 " }
{ "cs": "3,40 ", "da": "3,40 " }
{ "cs": "Litva ", "da": "Litauen " }
{ "cs": "34,8 ", "da": "34,8 " }
{ "cs": "6,30 ", "da": "6,30 " }
{ "cs": "6,30 ", "da": "6,30 " }
{ "cs": "Maďarsko ", "da": "Ungarn " }
{ "cs": "155,3 ", "da": "155,3 " }
{ "cs": "27,95 ", "da": "27,95 " }
{ "cs": "27,95 ", "da": "27,95 " }
{ "cs": "Malta ", "da": "Malta " }
{ "cs": "12,2 ", "da": "12,2 " }
{ "cs": "27,15 ", "da": "27,15 " }
{ "cs": "27,15 ", "da": "27,15 " }
{ "cs": "Polsko ", "da": "Polen " }
{ "cs": "442,8 ", "da": "442,8 " }
{ "cs": "550,00 ", "da": "550,00 " }
{ "cs": "450,00 ", "da": "450,00 " }
{ "cs": "Slovinsko ", "da": "Slovenien " }
{ "cs": "65,4 ", "da": "65,4 " }
{ "cs": "17,85 ", "da": "17,85 " }
{ "cs": "17,85 ", "da": "17,85 " }
{ "cs": "Slovensko ", "da": "Slovakiet " }
{ "cs": "63,2 ", "da": "63,2 " }
{ "cs": "11,35 ", "da": "11,35 " }
{ "cs": "11,35 ", "da": "11,35 " }
{ "cs": "1 miliarda EUR pro Polsko a 100 milionů EUR pro Českou republiku obsažené ve zvláštním nástroji pro paušální hotovostní toky se berou v úvahu pro veškeré výpočty při rozdělování strukturálních fondů v letech 2004, 2005 a2006. ", "da": "Der skal ved alle beregninger af fordelingen af strukturfondsmidler i årene 2004-2006 tages hensyn til 1 mia. euro for så vidt angår Polen og 100 mio. euro for så vidt angår Den Tjekkiske Republik, der indgår i den særlige faste likviditetsfacilitet. " }
{ "cs": "Článek 20 ", "da": "Artikel 20 " }
{ "cs": "1. ", "da": "1. " }