system's picture
system
HF staff
Update vocab.txt
8bc4cbc
raw history blame
No virus
50.1 kB
[PAD]
[UNK]
[CLS]
[SEP]
[MASK]
!
"
'
(
)
*
+
,
-
.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
W
Y
Z
[
]
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
~
##e
##G
##a
##p
##r
##v
##t
##s
##M
##k
##A
##S
##B
##I
##i
##j
##n
##d
##h
##z
##y
##u
##H
##N
##g
##W
##l
##o
##c
##m
##f
##b
##U
##R
##O
##w
##T
##D
##E
##C
##Y
##K
##q
##P
##Q
##ᄇ
##x
##F
##5
##2
##¦
##J
##0
##1
##7
##3
##￶
##8
##￟
##
##6
##9
##ṁ
##4
##ᄆ
##ᄀ
##ト
##ヤ
##ra
##ya
##ta
##va
##aM
##ar
##am
##an
##An
##yA
##at
##as
##vA
##ti
##aH
##rA
##ak
##ad
##tA
##ma
ca
vi
##vi
##al
##ah
##te
##AM
##ara
pra
##na
##ye
##Ar
##Am
##ur
##taH
##it
##ava
##aS
##ap
##At
##Ad
##ca
##yaM
##taM
##aT
##yo
##As
##ve
##kz
##zw
##tam
##ri
##in
##Ara
##aR
##ir
sar
##Ap
na
mah
##yam
##AH
##ud
sam
##Al
##ena
##re
pu
##vaM
saM
##asya
##uk
tat
##ik
##aya
##ft
sa
##ag
##akz
##AS
##tra
vA
##iz
##EH
tu
##Aj
##Ur
##ez
##ro
##AR
##Aya
##tas
##ram
##Ra
##cC
##var
##Bi
su
##Ng
##tu
##Er
##aTA
##aj
##uz
##ni
ni
##raM
##Ag
de
##aD
##to
##yu
tad
##Eva
an
##itA
##ras
##vAn
##yas
##ru
##Ava
##Ani
par
##Ah
##Ir
##ati
##en
##yan
##yate
##ok
##ayA
##aB
rAj
##Di
prA
##rI
##Sca
##aye
##ed
##rah
kz
##et
sarva
kar
##yaH
##yAM
ta
##id
##pi
iti
##uH
##fzw
hi
##uR
##man
##Ak
##tvA
##vI
te
##avi
##ul
##pra
##mi
vE
kf
##vas
##ata
man
##yAn
##ac
##vam
##arm
##jY
##udD
##tI
##vAca
##yAd
para
##RaM
##op
##anD
##anaM
##eS
##iM
##AD
##Ama
tas
taTA
##Up
##Ti
yad
pi
##van
##Sc
sah
##un
Bava
##anam
##yAt
##oz
##AB
##avA
##ate
##um
##fd
##od
##par
as
##Ata
##maR
##ave
##AnAM
##tya
BU
##ip
##and
yo
var
##il
##mAn
##aw
uvAca
##aY
##zW
eva
yaTA
##av
##ut
sva
##iR
pun
##tad
##zR
##rAR
me
up
##fh
##In
viS
##asaM
##Ac
##up
##ha
##yAm
yat
##fS
##yak
vid
##ay
##ayet
##uK
##ab
##ot
##Ul
kur
##tan
brah
##mA
##Ta
##tak
##saM
prati
##aRq
##BiH
dvi
##ARq
##TA
##BU
sat
##raH
di
##rak
##izW
##ArA
##ezu
##Im
nir
##vAs
tri
##jan
##Akz
##uD
##yati
##vAd
##ayo
##eva
ras
##yAs
##rT
tatra
##rAh
##tAM
##avAn
tato
##tAH
pUr
##ataH
##Nk
##eRa
##itaM
##oh
tataH
##Ati
##nd
##im
kiM
##zu
##vat
##ArT
##naM
Si
ap
Darm
##tap
##Api
##arz
##kf
paS
##uB
kaT
tasm
##AnaM
##yAH
##mah
##vad
maD
ek
##us
##itaH
dfzw
ut
bal
it
lok
##itam
##arS
kft
##IM
tasya
##Ip
sT
sA
bah
pur
paY
##acC
##uc
##BA
##viD
##Ram
pf
taM
##ayan
iva
##anti
##yuk
##nA
##ayaH
##araH
sad
kAl
Bave
sarve
##araM
##arI
cEva
Sak
##uh
sU
##ne
##Yj
vas
##ug
##vo
api
##uS
##reRa
##tat
sap
##pad
param
jan
##Dan
##rAn
Bag
##atA
pARq
##cit
##gam
##Ek
##Bir
##aNg
##alaM
##tAn
evaM
aB
##aras
##tri
##tasya
##uM
sm
##yet
cat
so
##AMs
##kar
##haM
##asam
##tAm
tap
##vft
##ita
tva
##yat
##aG
pit
taT
pari
##fp
jY
##can
##ama
##aram
mahA
ud
##ito
##idD
##aSca
##yog
kAr
##end
dur
vf
##El
tadA
##Iz
##daM
##bal
pras
##di
##Uj
##asA
##raR
punaH
##ann
brAh
##tena
##ravI
prAp
##traM
##tik
kal
dad
jag
##viS
##arma
yaT
##za
As
##apra
##pat
##rU
##Ikz
##are
puruz
##ard
##DA
##uj
##ved
ar
##Il
deva
##trA
##yAmi
tam
##aNk
##ikA
vyA
At
##aSc
Sru
##tar
##og
gfh
vya
##AraR
##rav
##iH
##tarA
##ayaM
##ane
##Un
##MS
##akam
##itAH
##itvA
##fR
dfzwvA
kftvA
ye
##ato
##Adi
##Pal
##guR
##Ita
##Uz
aS
saha
##me
##Ik
##tyA
ved
##ran
##TaM
##yad
##yamAn
##yE
raT
##akaM
Bavati
##lok
##sam
##oD
##Bava
tan
##tva
viz
mA
##sar
sO
gur
##sta
##ajY
##rARi
##tiH
dvij
daS
##inA
##tir
yas
##DaM
##tav
brAhmaR
##uw
ag
##eSva
##urA
SrI
Bavet
Dan
go
jI
##araR
mf
praj
pAr
nAma
tena
nam
vac
##riyA
##ep
##veS
ganD
aBi
##nam
nit
vip
##RAM
aTa
##ek
aD
##ura
ka
##aMs
##vid
aT
am
##val
##atvA
##yag
##uHK
##Ri
##vf
uk
paYc
##trI
##akzaR
##asi
##aman
mama
pad
pro
##raj
punar
ad
tvaM
##yena
sarvA
##vE
##eti
##ataM
nfp
##no
##yasya
svar
prak
##avar
mayA
sAD
rAjan
tez
rAjA
##Yc
##tre
##Tam
##de
suK
##DAn
##ANg
yuD
##Asa
##vAh
##anta
kfzR
mAn
saMs
brahma
Sar
catur
##laM
##anaH
##yap
##avaH
##vyA
##ayam
##zA
evam
yog
har
##inaH
##Ij
##Rq
##aviz
##muK
##sya
kAm
##inI
guR
kO
vAs
##tum
##alp
##Atman
##maD
##atiH
praB
BAra
##asta
##arA
nAn
kA
##vaH
smf
yadi
##iNg
##rO
##bravI
##En
putra
##ARi
##rasya
##oc
##akaH
##ite
pAp
##alam
sahas
##SaH
##vin
##RA
tava
he
##rAd
gacC
##rezW
vI
##yur
mu
##Sva
##AraM
rAm
kaTaM
ah
##rad
pUj
Ad
##So
viD
##KyA
##yanti
cak
##vik
##Anta
BIm
##yata
##is
##avan
div
##SaM
SuB
##maM
##vak
##akziR
##Ayate
sarvaM
ha
##Anam
##rAj
ko
pri
##tvaM
##ats
##vaj
rUp
##arB
mad
##mal
yaH
mAr
##grah
saMS
##abd
##tAs
##yO
##Ms
nAg
prad
rak
##tAni
##cc
##ind
dat
niz
##aq
##nir
##AnAm
##vAp
vik
##tr
ve
kzip
pat
##or
##cid
mAM
##asT
##ASca
Darma
##taS
##yante
##iS
##Re
##ABi
##mAt
Bavan
sidD
##ayAm
##rap
fz
##izw
yuDizW
##zAM
##tiM
rud
idaM
vAk
syAt
##apar
##ayed
paYca
yatra
##ahas
##Es
##kaM
##hi
##min
##amb
pA
##aN
##tO
##aRe
purA
##cca
vaj
##rAp
So
##yaS
yam
AS
san
doz
duHK
##ih
##Ro
tAm
tAM
##mat
##Arad
##er
sTi
ku
rakz
##ja
##ftya
##cAr
##iti
tvA
yajY
##Dam
##Id
yaM
kan
##rudD
yAva
Suk
tezAM
##atam
##BAg
##uzw
etad
##rAs
karma
sn
tAn
##Iti
##RaH
##tama
##rAH
tatas
rAkz
##ol
BagavAn
puz
BIz
ind
##Dip
##tamam
pI
##rag
nAs
##ESca
han
yuDizWi
Ah
pfT
Ap
##rAt
##mAd
vizR
puR
cAn
##Atm
pAd
SI
svA
lakz
##Atra
yuk
##fj
hfd
##ty
##RI
##banD
cit
##fdD
##ftaM
##gfh
Bara
yA
##oj
##Ud
cE
##varta
##uzW
sak
##aRam
SrutvA
##vya
##avat
##nI
syAd
paraM
##maj
kzI
##rARAM
##varR
BA
##aro
##tuM
##uzp
Baviz
##udDi
##asaH
viB
##viz
##kam
##Ard
pre
BArata
Bu
##yuH
yu
##mad
##atra
##dam
pratya
tasmAd
##itya
sadA
##Adya
sma
##kzip
##raS
##Byo
##aBU
##zaD
##aret
yudD
kAra
prI
##aRaM
##okz
##rava
##astu
##ayas
##bravIt
##arp
viSez
##mam
ahaM
##vena
##kAS
##anI
##pal
##arAj
##AMS
##yor
eza
##Ami
vis
prah
jal
ava
##InAM
pfTi
dro
##roD
kuru
##AG
##mit
muK
vad
##ARAM
kim
##tAt
##vra
##ScEva
pitA
prAR
##Te
tAva
sapta
kul
ke
##asyA
samp
kum
dIp
mUr
##kAr
vIr
cApi
tasmin
varz
niS
##fNg
##ayAmAsa
SfR
##jA
vij
bAl
##ikaM
##ge
tvayA
##yAdi
Sat
SudD
##vah
##yAni
##atAM
icC
vft
kaw
##anA
##amAn
##uRq
yasya
tra
vin
devA
##bAh
deh
##ow
##tAp
Sara
##ayat
##De
pUrva
praS
rAjY
##ana
SarI
darS
##cyate
##fg
##AK
##akar
##tAd
##ayati
##rUp
##Ayan
##AyA
nityaM
Pal
##BAva
brahm
tIr
##UQ
##nu
##muk
nara
##apat
##le
strI
tizW
mft
##rAm
##eta
kva
nE
kap
##nig
##gaM
##UrR
cand
ity
nar
sAm
kzat
##rD
##Iyate
##ArI
vaD
##yoH
##oB
##adD
jAyate
##yatAm
cAp
kaP
sUr
ya
##Arak
##taraM
##unA
Go
##tAnAM
mAt
vah
##mAnaM
##vasya
rAkzas
##ArTaM
##UrRaM
##neh
##daS
ivA
ci
mat
##TaH
muni
##yEr
mahAtman
vic
##rAva
mard
ati
##all
##zaB
mahAm
##ake
##AtvA
Df
Sata
kad
##ani
dAn
dra
##avaM
yadA
vAr
bAh
##ayitvA
##rama
raj
##asat
Ag
prok
##AyAM
##vAk
##ES
##yup
##yed
##AtA
##ic
##tim
muk
cAs
##Aw
dakziR
samud
##ig
raRe
##tarAzw
dru
vijY
##apad
##tram
mar
taTEva
##AraH
tej
Bak
##lam
##AtmA
anu
##TAn
has
##jaya
##It
tasmAt
##eh
##pAd
si
##jun
##ako
ten
sEn
##ekz
##yasi
mfd
BAr
ete
vak
##uq
##Av
mahArA
##avo
##Ay
mAm
##pu
##naH
mahAn
vAn
##oti
van
##yeva
dE
##iK
##tara
muh
loh
##vaS
##vAdaS
sud
##ts
kram
##avad
##avam
abravIt
##aran
##yamAR
vAc
##fz
##vizw
drav
##AriR
pib
namaH
##itAn
paSc
azw
vakz
pO
##ast
##Irti
##ganD
arT
##ase
##yah
##RAm
##yaj
##ottam
##Bu
Kal
yan
##Od
##eyaM
##anAd
etat
nA
put
vih
##om
mahAra
##Aha
##ByaH
Bavanti
##yU
##yAS
dvA
##ByAM
##IrG
bahu
dfS
yaS
##jayet
mahat
saMk
loke
haM
keS
DyA
##avAH
brU
##AnD
mAs
##Aram
tvam
##iri
##tare
mahAbal
##oH
##ire
pArT
##on
##arUp
##yAp
##iMh
mUl
##yaD
##ame
##endra
ak
gam
##ll
##inaM
mfg
##Amb
BAg
##raB
Bar
bfh
##KaRq
budD
##varz
##yAg
##aNK
vES
garB
aj
##car
##BAz
daRq
kri
pac
zaq
##su
Ta
mahArAja
##atim
mahAd
##lez
##Az
##avas
pArTi
##tadA
dattvA
arh
viviD
pfTivI
pram
Sve
sAr
svas
##cin
##fQ
##ftA
##To
puzp
sas
##tizW
##maS
yena
al
nIl
Ar
SAs
##AByAM
jAn
##pari
Atman
pU
sarvam
gO
maDu
##ikam
gaj
##yaTA
gad
tr
##Uk
nAm
##tezu
nih
duryo
dvAdaS
cin
##tIr
saMSayaH
##ci
##rTaM
vini
mahAB
svayaM
bAR
##yatAM
kfta
bravI
puw
##Bed
##taTA
##aYc
Sil
##maRA
ram
##izu
##ucyate
prat
##atAH
jA
ce
ucyate
vara
vim
saMh
##DiH
aNg
##atas
##oq
sarvAn
##vap
##asen
##vitam
##aRW
##amp
Sabd
##lI
mahAp
##jYAn
##Asu
##eR
##atAm
itya
sarvaBU
##asu
##vAt
laB
praTam
##tis
kuryAt
tul
se
##atan
##itEH
tvAM
##kA
##prad
laG
nad
jap
##yAya
BAva
krudD
UrD
banD
hy
kas
devad
snig
##rAM
SfRu
##jYA
yug
karR
bIj
baBU
##izyAmi
##Ayana
##yEH
##AlaM
SrezW
##ayAn
sneh
##mak
##atiM
##vatI
svayam
med
##arh
kAn
parva
daD
vra
##fta
BfS
yaj
##yEva
cA
BrA
##yon
##aMS
kuS
yAn
##vAl
##ale
##inam
##Ato
paras
iha
DanaM
##Utra
##Darm
vfz
##Iq
##rakz
deS
gatvA
atra
BI
##Aras
grah
kfz
pUrvaM
Bakz
##map
dIrG
##parS
##ce
##noti
##yezu
##yAh
##cak
mam
##rTaH
##tEr
sI
Baved
tO
##AhaM
##yuktaM
Bad
##yop
nu
Suc
##Atre
##Atak
Sro
Aha
##bIj
DI
##yeRa
##itO
##ArAya
Bas
##prati
##treRa
##ftI
##tal
mano
##cana
##vEr
##Ane
##tEH
##yataH
##azw
##Aro
agni
##EkaM
kalp
rAva
##atya
evA
##staTA
##yAnAM
Dru
##Apah
##praB
##iB
##rasaM
re
##uzk
##rAya
##DI
saMg
##ftam
samare
##avAs
tEl
##anAt
##atir
##aP
##tej
budDi
sP
Bi
##iBiH
##Agam
##jj
##Era
samAs
##yeta
stu
##es
##Ukz
oM
vil
akz
Bavizyati
gaR
sarp
mahAbAh
niH
jYAn
dfQ
##Iva
##kram
tasyA
yuDizWira
liNg
sp
##ayog
tIkz
##zwaM
devI
tv
##vakz
##tuH
##yasaM
mE
##naS
##ocan
Bavat
##tavyaM
samA
##vIr
kAk
##inn
BavAn
##laB
DAr
##AtraM
##izyati
Sok
##araRaM
##iro
##Do
mand
car
##ASc
duryoDan
##varj
##AruR
##rog
##DaH
##deh
pal
praya
Ac
##niH
##vats
##BUz
##Yjal
no
mun
may
satya
rAG
saH
##rAS
gar
stri
##inAm
##Yjan
##rat
##yase
rat
BUm
##vO
vipra
##vanti
varR
##stu
##AMSca
cakz
##TAya
##Arh
dU
giri
##fcC
prap
tapas
##aW
devAn
##atur
viDi
mud
##ante
##vartate
kil
##yanta
siMh
uB
##ajj
BImasen
##vAr
drO
##kzya
##Ale
##yum
karm
SaNK
##mI
SU
sAkz
##AsaM
kiMcid
dvitI
##oqaS
vApi
##asU
##vit
##utra
##ARaM
##TAp
##alA
##opam
pakz
uts
##pur
##tIti
kAma
##fk
##itAm
##go
karoti
sur
DAt
##gaR
##tAS
manaH
##vac
sup
moh
##asva
itye
##ayanti
DftarAzw
##vyaM
##yaSca
##anAH
smftaH
pfTak
ityuk
jagat
SUl
vacanaM
##hfd
##abD
SaS
idam
##yoj
nAS
##rIq
kAle
##anna
Sez
ana
##jag
##idDi
naH
sata
##IrR
kftA
kuryAd
##uttamam
##api
paramaM
kadAc
mit
sAt
##anEH
##AkaM
SAn
##eSvaraH
yac
##ovAca
##ulaM
##doz
##vAH
dve
tA
Sam
##ayoH
pizw
mokz
ki
##rik
##TitaH
##Ayak
##Sez
sAn
sved
rog
sUkz
jva
vaS
##akA
saman
##aYj
mantra
##Dar
maDye
kAryaM
##yayA
##Are
##yeti
rAt
saK
prakf
##ini
##itas
##TAH
namo
##fti
buD
sumah
##IS
sUta
kaS
##AdaS
pak
##rAkz
##Anya
##Asya
##itAM
ayaM
maRq
##aguR
SEl
hya
##boD
##aRw
##enEva
##ike
##kAra
ganDar
nava
##ramaH
din
##inAM
vESaM
vESaMp
##fzR
svarg
vAsud
paT
##lakz
##taram
##amUl
##arak
prajAp
##eya
DAra
##ozW
##asp
##YcAl
droR
##Bo
##vAj
##Agni
##mAr
nip
##avid
##ino
saMjaya
kroD
##yen
##taSca
vAkyaM
Sal
pratizW
##ano
##atI
tacC
sarvap
prApya
Sas
tAta
kftaM
##viSez
naraH
samAh
##atvaM
##ABir
daSa
vacaH
SIG
badD
asya
##budD
##vartan
SAl
##ots
##etra
##tvam
##deS
##Ok
##pann
samut
tapo
zoqaS
##evaM
##yAmAsa
Buj
Boj
##yitvA
##viMS
gaNg
##zwA
BUtvA
##ayO
##Um
##akti
##zaBa
yAti
##Si
##Nkz
##akft
ih
brahmaR
##yuz
putrA
##mAnam
nAsti
SaNk
lava
##Ante
mUz
adya
BrAt
##Ycan
nag
##pras
##aSo
aham
vfdD
kaSc
til
##nO
##antI
##DyA
##asahas
##ndri
##Ira
tyak
##AQ
sarvas
SUd
##yar
pata
##Anena
##varUp
gfhI
kfp
pitAmah
nI
ced
##aK
##tman
##vAc
##alaH
suk
zaw
devi
##Avas
##vyak
pAva
##yud
vidyate
##kzep
##kft
##tatra
##taSc
kzatri
##aPal
sTAp
pARqavAn
dah
##mb
mAMs
narA
##yi
##anir
tik
jYe
##vitaH
praR
satyaM
##eH
##aste
##astaTA
svap
##iRaH
sAg
##AnI
le
vraj
BAs
sal
prasAd
Baratar
kaTam
##lakzaR
##tataH
mAnuz
##Atu
vAm
##ESc
##vag
##rAg
##Atmaj
nArAya
##tasaM
vyavas
An
##yut
##Ahas
guru
Kalu
keva
##fte
nid
kun
##mar
##anu
paSya
##Anu
##mag
avi
##ikaH
prakAS
kurute
##yuD
maharz
pAYcAl
##anAS
samaM
vfkz
vESaMpAyana
##pUr
##per
##zAm
##avyA
veg
nEva
##yAmaH
mahABAg
kl
mi
##zwam
dakz
##mAM
tftI
##vitaM
tatr
##yug
Gaw
##SAs
BUmi
##tamaH
##aNG
##Bag
##aso
rAjendra
varta
vidyA
sahasra
mahAtmanaH
##niB
##asaMs
##vEH
##akal
brahmA
grAh
uktvA
pati
ruc
##tari
##rop
smi
ti
##vop
vAg
sarvad
mal
##maH
##UnAM
##vij
yAvad
svAh
##vAri
sug
cAr
tAp
##tul
##adeS
##yASca
hu
##OzaD
Buk
manuz
##ayor
##AjY
##lu
vAyu
##diS
Satru
saMni
avAp
gop
##Arg
nArad
##odD
##yatA
##kzaR
dadarS
##tah
##Acca
Slez
sen
##Bak
##Is
praviS
##yuj
jyo
mahad
##amA
pratI
lakzaR
##rEr
##taj
##vip
hiraR
Bog
##vAM
##rame
SarEH
baBUva
pAta
tar
mahAt
##uRa
##PalaM
##itum
parasp
##raT
##maRq
snAtvA
Bed
##ze
##kaw
##ade
BaratarzaBa
Siz
durA
vinA
jIva
##Gn
##kul
##uro
##inIm
nfpa
##buD
##Aste
##pan
rUpaM
Sre
pravft
##its
##vAra
##ramam
##uzA
##veSa
cinta
Biz
apar
pAl
vAl
##yutam
##Da
parik
kena
rAma
sAra
##ari
##maDye
SO
gataH
maR
prAd
piRq
##aganD
vyak
##kal
satataM
##ko
##DanaM
##asAm
##apAd
##yAma
##ASra
##aBAg
##maRi
##iRI
yakz
saB
niSc
##abanD
PalaM
jaG
##idaM
##tvAt
##guRaM
mats
##vaD
##nap
##AraRam
kftam
##nena
sarvezAM
jYAtvA
yAvat
##uYj
samyag
saMp
nya
SaM
##aScEva
##amaD
##vIp
##fSaM
##yezW
Bagavan
drazw
##nte
##adA
to
##arT
parip
praBuH
kriyA
##tavAn
##niM
##avI
##arAH
tIrT
##UrD
kara
##Bave
##alI
##yuvAca
guh
jaya
##lA
##rab
##akAl
##avac
##ilaM
BIzma
sfzw
##atu
##akul
##adaM
kuzW
##nAM
##akAH
##yod
##uts
Uc
##akAr
tatrA
anya
##und
jagAma
pip
##kftaM
Palam
vats
##yI
vAh
##tapit
paw
##fkz
##rataH
##ezAM
rUkz
##varti
SuS
mAta
Siras
Baj
ceti
##mo
##ituM
##rezu
##kaRq
##tana
pral
##tayA
##Azw
dEva
##vfdD
jval
kac
##vez
pitf
Buvi
sahasA
yoj
kAryA
vane
samup
##rakam
tuzw
##eSvara
##atAn
##veg
kzaR
vizam
Danur
##viDaM
hfzw
##Akul
kam
##tve
##yavAn
##Titam
##gfhya
##kaH
##kAm
##eSvaram
##yAB
##Irz
mAD
arhasi
pfzw
kiMcit
narADip
##kara
##ASva
ISva
##rAma
balaM
vAkyam
##kftam
jIr
nAtra
sampra
##yuge
##avEH
##nAn
meG
ari
##Avi
##ninA
##akAn
##umb
##sat
##ayAt
pacet
labD
##ant
pfzW
##rezWa
putro
kro
##Ini
##he
##yaSc
##amAt
dfSyate
nand
tI
##trARi
##Iw
##jYo
##nuyAt
DanaMj
##adarS
manasA
##yakz
##tava
##aRaH
##aka
mahAs
##UlaM
##atvAt
kumB
bru
vyAs
##Ez
##Kal
##Ano
mahIp
##padyate
##Kye
##ramAR
tasmE
at
uttamam
##Ikzya
##yama
mahAbalaH
jah
kIr
##Bis
Bagava
kazA
saras
##YC
cet
hanti
##ikAH
##AhAtm
##vind
##apuzp
##arzaB
gol
tvad
##ke
##agD
##varD
yuDi
dadarSa
un
saMD
##yaham
dAs
##Ngul
ji
##Bas
vap
divyaM
kow
##kftya
samanta
KyA
duzw
harz
##ayuk
duH
tAvad
prAha
lep
yataH
mAl
##edaM
##Acaret
##BavaH
DyAyaH
kila
##ADip
##mE
prAg
saS
kfcC
##Sam
##antaM
##akAm
kOnte
SIta
hatvA
val
vayaM
##nAm
##oktaM
aBya
pAk
dam
kasya
tayA
##kAn
samprAp
tezu
yAm
##yApi
kArayet
##amAR
##varc
sya
tAl
##tAraM
##cayet
##ikAM
hema
##irA
##vayaM
##arat
lakzmaR
##bah
##adoz
hye
tAni
##jI
##ine
##rutvA
##tamo
samyak
kartav
Dfzw
##viDi
##arAn
##imb
asaM
tapasA
pibet
eta
yayO
anena
sarvaSaH
cop
jyezW
kfts
muhUr
##KaRqe
anup
kAS
##ub
##etya
arjun
nityam
##AMsi
##ekaM
##avAM
vasizW
pIq
sArDaM
##pA
##cand
##Ana
##ritaH
##mas
##Uw
mahatA
##yamAno
Bfg
ato
kAs
devaM
##Or
##vayam
sADu
prayat
##Apayet
viSvA
##ukaM
tezAm
samantataH
##yot
##dfS
##yahaM
vEd
##ArTam
pitF
##kzI
##unand
janArd
smftam
ne
##Uh
##fjya
BUmO
haMs
##avarR
aho
vipar
##apraB
##DO
##asti
##mataH
puMs
proper
sanAta
##Sra
##ahe
##apAta
gul
nAd
##anas
##AreRa
kanyA
properti
SfNg
ac
svAd
##brah
##itAni
sattva
ani
##gaH
DarmaM
yudDe
kaScid
kAraR
tAs
AdAya
properties
##apras
rAjyaM
##InAm
##rakaM
##akEH
##yamAnaM
vyas
DarmarAj
##vakzyAmi
##taro
##alo
##fdDi
vyAp
veda
kvacit
##nAS
##vAg
##InaM
##rAw
##AdAya
kfzRa
##jYaH
##tIkz
manas
baB
##atyA
##itEr
##aviS
viSAM
rudD
##tamAn
apaS
dadyAd
##atvam
suhfd
Darmo
##saMs
##uBir
praBo
dAr
pate
##put
##oma
##tras
##tanam
suKam
Sukl
SrAd
varaH
##Bya
viSezataH
brUhi
##jaM
##Arayet
##avya
##IH
##gad
##Anug
##arad
##tvAd
vIra
##Bf
puras
dEt
AkAS
##aput
##takam
aTA
pAR
##tro
jIvan
cakre
DArtarAzw
varaM
##Apya
putraM
sugrI
kuRq
sidDi
dadyAt
##az
##BAzata
mayi
##ISva
##ikits
##ayen
uktaM
svarR
vAta
sEnD
sAtyak
tEr
##rur
##ANk
##DAya
##anto
##rAha
##rAme
##vasaM
medic
yaTAs
vyo
##iko
mAkz
##Ura
##yARi
##AlI
pfcC
##azW
sOm
sAM
##ikAm
asti
##uraM
##arati
##vezw
sarvalok
##mani
AsAdya
jar
##Bad
trayo
vo
##ItaM
BUta
tyaj
##sva
##mard
vinAS
miT
##dAn
mahAk
devo
##Atap
kaRW
rAg
##krAn
biB
kop
##alakzaR
karmaRA
SiK
ab
##tAya
##apUr
parIkz
tvat
sura
##vIta
##apAl
##rARe
sto
##daD
suS
##Aham
##atat
sarvARi
kziptvA
##usum
svAhA
nAti
##ajaM
##ottama
pApaM
##itAs
##etur
##GA
##ateH
##akzat
yaSas
##rARAm
Sakti
avas
##yARAM
##aval
##ize
Aj
##BI
##vis
yuDizWiraH
##zi
##rasam
##aRI
suKaM
##mAs
vicit
##ten
prac
prAh
sTitaH
##varRaM
##BUtaM
##anAm
##tIM
paYcam
laBate
pUrvam
SoB
gacCati
sti
vaH
##Ind
##rEH
##una
parA
##ayAd
##triMS
kOra
pArad
tIkzR
guq
##AyaM
##rIM
rasaH
##Elok
syA
##Go
##Upi
praBA
##nataH
Adit
Al
sparS
##AdfS
##tamB
ityAdi
mUrD
Soz
##vod
##tf
samaB
balam
##darS
tats
##arasya
cAsya
yayA
##ukz
##ritam
tatp
jamb
saMn
mUQ
nyas
##EvA
aTavA
pfTiv
drOpad