t5-sami-oversetter / dump_3k_scand_xl_sme_nob.txt
pere's picture
nob
a3213a5
Sami: Doaibmanjuolggadusat galget sihkkarastit orohaga guohtumiid ekologalaččat guoddi geavaheami ja sisttisdoallat dárkilet mearrádusaid dáid birra :
Target: Bruksreglene skal sikre en økologisk bærekraftig utnytting av distriktets beiteressurser og inneholde nærmere regler om :
Result: Tradisjonell bruk av distriktets ressurser skal sikres gjennom bruksreglene og inneholde nærmere bestemmelser om dette :
Sami: Departemeanta deattuha ahte vejolašvuohta addit sierralobi ii galgga mielddisbuktit ahte verddevuođa sullasaš ortnegat galget fas ásahuvvot .
Target: Departementet presiserer at adgangen til dispensasjon ikke skal innebære noen åpning for en reetablering av verdeliknende forhold .
Result: Departementet vil understreke at adgangen til å gi særskilt tillatelse ikke innebærer at det fortsatt er aktuelt å innføre slike ordninger i fremtiden .
Sami: Dát riektesuodjalus , ja erenoamážit boazodoalu eatnamiid gáhtten , ii headjuduvvo dainna go láhka čujuha relevánta álbmotriektái oppalaččat .
Target: Dette rettsvernet , og særlig vernet av reindriftsare ­alene blir ikke svekket ved at loven henviser til relevant folkerett som helhet .
Result: Dette rettsvernet , og da særlig forholdet til reindriftens arealer , er ikke svekket ved at loven viser til relevant folkerettsmateriale .
Sami: Eai vuos ge leat Finnmárkkus buot rámmaeavttut sajis , ja dainna bargojuvvo viidáseappot .
Target: Fortsatt er ikke alle rammebetingelser på plass i Finnmark , og det pågår et arbeid med dette .
Result: Det er imidlertid ikke alle rammebetingelser som er på plass i Finnmark , og det arbeides videre med dette .
Sami: bargogeatnegasvuođaid ja investeremiid birra
Target: 7. fordeling av arbeidsplikter og investeringer
Result: 3. arbeidsplikter og investeringer
Sami: Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta
Target: Landbruks- og matdepartementet
Result: Landbruks- og matdepartementet
Sami: Oljo- ja energiijadepartemeanta
Target: Olje- og energidepartementet
Result: Olje- og energidepartementet
Sami: Justis- ja politidepartemeanta
Target: Justis- og politidepartementet
Result: Justis- og politidepartementet
Sami: Luossa- ja sáivaguollelága § 22 čujuha 1978-boazodoallolága § 14 .
Target: Lakse- og innlandsfiskloven § 22 viser til reindriftsloven 1978 § 14 .
Result: § 22 viser til reindriftsloven 1978 § 14 .
Sami: Dat mearkkaša ahte jus eanet mánát leat aktiivat boazodoalus , de fertejit váhnemat válljet guhte oažžu buohtalas álggahansiidaoasi .
Target: Dette betyr at der flere barn er aktive i reindriften , må foreldrene velge hvem som skal få rekrutteringsandel .
Result: Dette innebærer at dersom begge barn er aktive utøvere av reindrift , må foreldrene velge hvem som får sideordnet rekrutteringsandel .
Sami: ahte doaimmahuvvo dárbbašlaš bargu ja bearráigeahčču vai gohččun čohkket , rátkit , merket , vuojehit ja lohkat bohccuid čađahuvvo ,
Target: 1. at det foretas nødvendig arbeid og kontroll for å få gjennomført pålegg om samling , skilling , merking , utdriving og telling av rein ,
Result: at det foregår nødvendig arbeid og kontroll for å få gjennomført pålegg om samling , skilling , merking , utdriving og telling av rein ,
Sami: Gulaskuddanreivves namuhuvvojedje lávdegotti árvalusa váldočuoggát .
Target: I høringsbrevet ble det kort gjort rede for hovedpunktene i utvalgets forslag .
Result: Høringsbrevet nevnte utvalgets hovedtanke .
Sami: Dat ii leat areálageavaheami almmolašrievttálaš reguleren , muhto gusto eananeaiggáda / geavahanvuoigatvuođalačča ja boazodoalu priváhtarievttálaš dilálašvuođaide .
Target: Den er ingen offentligrettslig regulering av arealdisponeringene , men gjelder det privatrettslige forholdet mellom grunneier / bruksrettshaver og reindriftsnæringen .
Result: Bestemmelsen er ikke en offentligrettslig regulering av arealbruken , men gjelder grunneier / bruksberettiget og reindriftens privatrettslige forhold .
Sami: Jus duođaštuvvo ahte leat eará orohaga bohccot dagahan vahága dahje leat leamaš mielde vahága dagaheamis , de sáhttá dán paragráfa mearrádusaid olis gáibiduvvot dan orohagas máksu ruovttoluotta ( regressa ) .
Target: Godtgjøres det at det er rein fra annet distrikt som har voldt eller medvirket til skaden , kan regress gjøres gjeldende overfor dette distriktet i samsvar med reglene i denne paragraf .
Result: Dersom det godtgjøres at rein fra et annet distrikt har voldt skade eller medvirket til skade , kan distriktet pålegges å utrede en del av erstatningen til vedkommende distrikt .
Sami: Njuolggadusat galget vuhtii váldit buori boazodoalu vuođđojurdagiid sámi árbevieruid ja dábiid mielde .
Target: Reglene skal ivareta prinsippene for god reindrift basert på samiske tradisjoner og sedvaner .
Result: Reglene skal bygge på de grunnleggende prinsipper for god reindriftsskikk som går på omgang mellom samer .
Sami: Almmolašvuođagažaldat ja oktavuohta dábálaš láhkaprosedyraide leat guovddážis dán dáfus .
Target: Offentlighetsspørsmålet og forholdet til ordinære lovprosedyrer er sentralt i denne sammenheng .
Result: Dette er et kjernepunkt i denne sammenhengen .
Sami: Neahttakarta
Target: Nettstedskart
Result: Nettstedskart
Sami: Bargo- ja hálddašandepartemeanta
Target: Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Result: Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Sami: Ráđđehus lea čielggadišgoahtán birrajagi petroleumdoaimma váikkuhusaid Lufuohta-Bárentsábi guovllus ( ULB ) , sihkkarastin dihte ahte petroleumdoaibma davimus mearraguovlluin dáhpáhuvvá bealuštahtti rámmaid siskkobealde 3 .
Target: Regjeringen satt i gang et arbeid med en utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentskavet ( ULB ) , for å sikre at petroleumsvirksomheten i de nordlige havområdene skjer innenfor forsvarlige rammer 3 .
Result: Regjeringen har utarbeidet et revidert opplegg for petroleumsvirksomheten i Lofoten-Bárentsregionen ( ULB ) for å sikre at petroleumsvirksomhet i de nordligste områdene skjer innenfor forsvarlige rammer 3 .
Sami: Dan dihte doarju departemeanta lávdegotti árvalusa .
Target: Departementet slutter seg derfor til utvalgets forslag .
Result: Departementet slutter seg derfor til utvalgets forslag .
Sami: Neahttakarta
Target: Nettstedskart
Result: Nettstedskart
Sami: Leat erenoamážit muhtun suohkanat mat atnet dán deaŧalažžan , ja omd. Čáhcesullo gielda deattuha ahte boazodoalu hálddašeamis lea mearkkašupmi maiddái eará servodatberoštumiide , ja ahte bealit mat álgovuorus orrot leame boazodoalu siskkáldas áššit , dađi mielde sáhttet guoskat maiddái biras servodahkii .
Target: Særlig er noen av kommunene opptatt av dette hvor for eksempel Vadsø kommune framhever at forvaltningen av reindriften ofte har stor betydning i forhold til øvrige samfunnsinteresser , og at forhold som en i utgangspunktet antar vil være et internt anliggende for reindriften kan vise seg å ha betydning for samfunnet omkring .
Result: Det er særlig enkelte kommuner som framhever at reindriftens forvaltning har betydning for andre samfunnsinteresser , og at de forhold som i utgangspunktet synes å være interne anliggender i reindriften , etter hvert også vil kunne bli relevante for det øvrige samfunn .
Sami: Oktavuohta
Target: Kontakt
Result: Kontakt
Sami: 1 Álgu
Target: 1 Innledning
Result: 1 Innledning
Sami: Nuppástuhttinprográmma ulbmilin lei ovdánahttit ealáhusdoaimmaid ja bargosajiid , nannet oahppovejolašvuođaid ja gelbbolašvuođa , ja jođihit doaimmaid mat veahkehit ovttaskas olbmuid nuppástuhttimii dain suohkaniin maidda boazodoalu nuppástusat erenoamážit čuhce .
Target: Målet med omstillingsprogrammet var å stimulere til utvikling av næringsliv og arbeidsplasser , styrke utdanningsmuligheter og kompetanse , og drive personrettede tiltak for å lette og stimulere til omstilling i kommuner som var sterkt berørt av omleggingen i reindriftsnæringen .
Result: Omstillingsprogrammet hadde som formål å utvikle næringsliv og arbeidsplasser , styrke utdanningsnivået og kompetansen , og sette i verk tiltak som vil bidra til en økt reduksjon i antallet ansatte i de kommuner der reindriftens omstillinger har satt særlig fokus .
Sami: Mearrádusas leat njuolggadusat dan hárrái jus náittosguimmežiin / ovttasássiin lea leamaš oktasaš siidaoassi , ja vástida lávdegotti evttohan § 4 – 6 .
Target: Bestemmelsen har regler om de tilfeller der ektefellene / samboerne har hatt felles siidaandel , og tilsvarer utvalgets forslag § 4-6 .
Result: Bestemmelsen gir regler om tilfeller hvor ektefellene / samboerne har hatt felles siidaandel , og er i samsvar med utvalgets forslag § 4-6 .
Sami: Sámedikke doaibma jagis 2002
Target: Om Sametingets virksomhet i 2002
Result: Om Sametingets virksomhet i 2002
Sami: Justis- ja politidepartemeanta
Target: Justis- og politidepartementet
Result: Justis- og politidepartementet
Sami: Bláđe dokumeanttas : < 6 Sámi dearvvašvuođa- ... | 8 Areála- , biras ja kultursuodjaleapmi > | Ovdasiidu
Target: Bla i dokumentet : < 6 Samiske helse- og sosialspørsmål | 8 Areal- , miljø- og kulturvern > | Dokumentets forside
Result: Bla i dokumentet : < 6 Samiske helse- og sosialspørsmål | 8 Areal- , miljø- og kulturvern > | Dokumentets forside
Sami: Dalle fertejit ođđa njuolggadusat ráhkaduvvot § 58 mearrádusaid mielde .
Target: Nye regler må i så fall utarbeides av distriktsstyret .
Result: Det må i så fall utarbeides nye regler etter reglene i § 58 .
Sami: Movttiidahttimin dása lea Gielda-ja guovludepartementa ásahan gelbbolašvuođabása ja sierra sámegiela ja IT-neahttabáikki samIT .
Target: For å stimulere til dette har Kommunal- og regionaldepartementet etablert en kompetansebase og et eget nettsted for samisk språk og IT – SamIT .
Result: Som en del av oppfølgingen har Kommunal- og regionaldepartementet opprettet et kompetansesenter og et eget samisk og IT-nettverk samIT .
Sami: Viidáseappot lea orohatstivrra ovddasvástádus ráhkadit orohatplána ja mearridit resursadivada § 8 a ja § 8 b njealját lađđasa olis .
Target: Videre har distriktsstyret ansvar for utarbeidelse av distriktsplan og ileggelse av ressursavgift i henhold til § 8 a og § 8 b fjerde ledd .
Result: Videre er det distriktsstyrets ansvar å utarbeide en distriktsplan og fastsette ressursavgift i henhold til §§ 8 a og 8 b fjerde ledd .
Sami: Mearrádusas lea seamma sisdoallu go lávdegotti evttohan § 4 – 1 ja eaktuduvvo boahtit dálá lága 3 . §
Target: Bestemmelsen tilsvarer § 4-1 i utvalgets forslag og forutsettes å erstatte § 3 i gjeldende lov .
Result: Bestemmelsen tilsvarer § 4-1 i utvalgets forslag og forutsettes å erstatte § 3 i dagens lov .
Sami: Jus rehkenastá maiddái prošeavttaid main álgoálbmogat leat unnit ulbmiljoavkun , de šaddá submi mihá stuorát .
Target: Inkluderer en prosjekter der urfolk bare utgjør en mindre del av målgruppen , vil beløpet bli mye høyere .
Result: Det må trolig tas med også de prosjekter der urfolk er en mindre målgruppe , vil summen bli noe høyere .
Sami: Lávdegotti árvalusa mielde galgá guovllustivra dárkkistit ahte ođđa siidaoasi ásaheami formála eavttut leat devdojuvvon .
Target: Etter utvalgets forslag skal områdestyret kontrollere at de formelle vilkår for etablering av ny siidaandel er oppfylt .
Result: Etter utvalgets forslag skal områdestyret kontrollere at vilkårene for etablering av ny siidaandel er oppfylt .
Sami: Boazodoallolága §§ 3 ja 4 nannejit geain lea vuoigatvuohta doaimmahit boazodoalu .
Target: Hvem som kan utøve reindrift følger av reindriftsloven §§ 3 og 4 .
Result: Reindriftsloven §§ 3 og 4 fastslår hvem som har rett til å utøve reindrift .
Sami: Geahča Sámedikki jahkedieđáhusa kap. 3.8.3
Target: Sametingets årsmelding kap. 3.8.3
Result: Sametingets årsmelding kap. 3.8.3
Sami: Johtingeainnuid birra daddjo ahte dat eai oaččo giddejuvvot .
Target: Når det gjelder sistnevnte , skal det framheves at disse ikke må stenges .
Result: Når det gjelder flyttleier , sies det at de ikke får stenges .
Sami: Čujuhuvvo ahte lávdegoddi ii leat čilgen manne atná iešguđet doahpagiid , ii ge daid sisdoalu .
Target: Det påpekes at denne vekslingen skjer uten nærmere kommentarer med hensyn til innholdet av dem .
Result: Det påpekes at utvalget ikke har drøftet hvordan de ulike begrep brukes , og heller ikke deres innhold .
Sami: Goalmmát lađas sihkkarastá ovdalaš jođiheaddji vejolašvuođa ain eaiggáduššat bohccuid siidaoasis .
Target: Tredje ledd sikrer tidligere leder fortsatt adgang til å eie rein i siidaandelen .
Result: Tredje ledd sikrer tidligere leder adgang til fortsatt å eie rein i siidaandelen .
Sami: 9.2 Sámivuoigatvuođalávdegotti bargu Finnmárkku lulábealde
Target: 9.2 Samerettsutvalgets arbeid sør for Finnmark
Result: 9.2 Samerettsutvalgets arbeid sør for Finnmark
Sami: Gielddaide Selbu , Tydal , Holtålen , Røros , Midtre Gauldal , Rennebu , Meldal ja Oppdal Lulli-Trøndelágas
Target: Kommunene Selbu , Tydal , Holtålen , Røros , Midtre Gauldal , Rennebu , Meldal og Oppdal i Sør-Trøndelag
Result: Kommunene Selbu , Tydal , Holtålen , Røros , Midtre Gauldal , Rennebu , Meldal og Oppdal i Sør-Trøndelag
Sami: § 82 Fápmuiboahtin
Target: § 82 Ikrafttredelse
Result: Til § 82 Ikrafttredelse
Sami: Buohtalas álggahansiidaoassái árvala lávdegoddi 2 jiena .
Target: En sideordnet rekrutteringsandel foreslås i tillegg å ha 2 stemmer .
Result: For sideordnet rekrutteringsandel foreslår utvalget 2 stemmer .
Sami: Bláđe dokumeanttas : < 5 Oahpahus | 7 Sámi ealáhusat > | Ovdasiidu
Target: Bla i dokumentet : < 5 Opplæring | 7 Samiske næringer > | Dokumentets forside
Result: Bla i dokumentet : < 5 Opplæring | 7 Samiske næringer > | Dokumentets forside
Sami: Norgga advokáhttasearvija Luondduhálddašandirektoráhttaleat daid gaskkas mat dorjot evttohusa .
Target: Den norske advokatforening og Direktoratet for naturforvaltning er blant dem som støtter forslaget .
Result: Norges advokatforening og Direktoratet for naturforvaltning er blant de høringsinstanser som har sluttet seg til forslaget .
Sami: Departemeantta oainnu mielde vuhtii váldá baicca evttohus , ahte siida ieš sáhttá mearridit movt unnideapmi galgá čađahuvvot , buori muddui dan maid Sámediggi ja NBR dáhttuba .
Target: Etter departementets syn vil imidlertid forslaget om at siidaen selv kan bestemme hvordan en reduksjon skal foretas , et stykke på vei imøtekomme de behov som påpekes fra Sametinget og NRL .
Result: Etter departementets syn vil imidlertid forslagene her langt på vei ivareta hensynene til at siidaen selv skal kunne bestemme hvordan reduksjonen skal gjennomføres , i betydelig grad i tråd med innspill fra Sametinget og NRL .
Sami: Lávdegotti árvalusa mielde evttohuvvo datte ásahit váiddaásahusa mearkaáššiid várás , man boazodoallostivra nammada .
Target: I samsvar med utvalgets forslag foreslås det imidlertid en egen klagenemnd for merkesaker som oppnevnes av reindriftsstyret .
Result: I henhold til utvalgets forslag foreslås det imidlertid en klagenemnd for merkenemnda , oppnevnt av reindriftsstyret .
Sami: Nammadeamis galgá deattuhit govttolaš geográfalaš ovddasteami , govda fágalaš duogáža ja servodatdieđu ja nu ovtta meari ovddasteami goappaš sohkabeliin go vejolaš .
Target: Ved oppnevningen skal det legges vekt på en rimelig geografisk fordeling , allsidige faglige forutsetninger og samfunnserfaring og mest mulig lik representasjon av begge kjønn .
Result: Ved oppnevningen skal det legges vekt på en rimelig geografisk fordeling , allsidige faglige forutsetninger og samfunnserfaring og mest mulig lik representasjon av begge kjønn .
Sami: Boazodoallolága birra
Target: Om lov om reindrift ( reindriftsloven )
Result: Om lov om reindrift ( reindriftsloven )
Sami: Siidajahkečoahkkin vállje siidda stivralahtu , gč. § 53 .
Target: En siidas styremedlem velges av siidaårsmøtet , jf. § 53 .
Result: Styret velges av siidaårsmøtet , jf. § 53 .
Sami: Sámediggi lea ráđđádallamiin cealkán ahte sii eai doarjjo lávdegotti árvalusa ráŋggáštemiid birra .
Target: Sametinget har under konsultasjonene gitt uttrykk for at de ikke vil gå inn for utvalgets forslag til sanksjonsbestemmelser .
Result: Sametinget har under konsultasjonene gitt uttrykk for at det ikke støtter utvalgets forslag om sanksjoner .
Sami: Ovdal maŋemus čoahkkima oaččuiga Sámediggi ja NBR árvaluvvon láhkateavstta .
Target: I forkant av de siste møtene fikk NRL og Sametinget oversendt utkast til lovtekst .
Result: Før siste møtet behandlet Sametinget og NRL forslag til lovtekst .
Sami: Datte gávnnahii lávdegoddi ahte go lea nu oallugiin sáhka , de sáhttá jođiheaddjái šaddat váttis ráddjet dan geat galget beassat atnit bohccuid su siidaoasis .
Target: Imidlertid konkluderte utvalget med at det med en så vid personkrets kunne være vanskelig for lederen å motstå press fra andre om å ha rein i siidaandelen .
Result: Utvalget fant imidlertid at når det er tale om såkalte familiegrupper , vil det kunne være vanskelig for lederen å trekke opp grensen for hvem som skal kunne ha rein i andelen .
Sami: Sámedikke doaibma jagis 2002
Target: Om Sametingets virksomhet i 2002
Result: Om Sametingets virksomhet i 2002
Sami: Orohatjahkečoahkkin sáhttá dan sadjái mearridit ahte geassesiiddain galgá leat stivrasadji vuoruid mielde .
Target: Distriktsårsmøtet kan bestemme at styremedlemskap i stedet skal gå på omgang mellom sommersiidaene .
Result: Distriktsårsmøtet kan i stedet bestemme at sommersiidaene skal ha hvert sitt medlem i styret .
Sami: Guovddáža boahtteáigái lea deaŧalaš ahte buresdoaibmi diehtojuohkinstrategiijjat ovdánahttojuvvojit .
Target: Senterets framtid vil avhenge av at det utvikles velfungerende informasjonsstrategier .
Result: For fremtiden er det viktig at gode informasjonsstrategier utvikles .
Sami: Mana bajimus navigašuvdnii
Target: Gå til toppnavigasjon
Result: Gå til toppnavigasjon
Sami: Čujuhit oppalaš árvvoštallamiidda kapihttalis 8.5 .
Target: Det vises til de generelle vurderingene under punkt 8.5 .
Result: Det vises til de generelle vurderingene i punkt 8.5 .
Sami: Departemeanta áigu dan oktavuođas čujuhit ahte ođđa sámevuoigatvuođalávdegoddi galgá čielggadit gažaldagaid sámi álbmoga rievttálaš eananvuoigatvuođadili hárrái , ja eatnamiid ja čáziid geavaheami hárrái sámi geavahanguovlluin olggobealde Finnmárkku fylkka .
Target: Departementet vil i den forbindelse påpeke at det nye samerettsutvalget skal utrede spørsmålene omkring den samiske befolknings rettslige stilling når det gjelder retten til , og disponering og bruk av land og vann i de samiske bruksområdene utenfor Finmark fylke .
Result: Departementet vil i den forbindelse påpeke at det nye samerettsutvalget skal utrede spørsmålene omkring den samiske befolknings rettslige adgang til reinbeite , og om disponering og bruk av areal og vann i de samiske bruksområdene utenfor Finnmark fylke .
Sami: Boazodoalu rievttálaš rámmaid hárrái lea geassemánu 9. beaivvi 1978 boazodoalloláhka guovddáš láhka .
Target: Når det gjelder de rettslige rammer for utøvelse av reindrift , representer lov om reindrift av 9. juni 1978 den sentrale lovgivningen på området .
Result: Når det gjelder de rettslige rammer for reindriften , er det reindriftsloven av 9. juni 1978 som er den sentrale loven .
Sami: Orohatstivrra ja jahkečoahkkima gaskavuođa hárrái oaivvilda departemeanta ahte lávdegotti árvalus lea dárbbašlaš , dan birra ahte jahkečoahkkin ii sáhte geatnegahttit orohatstivrra , vai orohatstivrra rolla ii duššindahkko .
Target: Når det gjelder forholdet mellom distriktsstyret og årsmøtet , ser departementet det slik at utvalgets forslag om at årsmøtet ikke kan binde styret er nødvendig for at distriktsstyrets rolle ikke skal undergraves .
Result: Når det gjelder forholdet mellom distriktsstyrets og årsmøtets rolle , mener departementet at utvalgets forslag er nødvendig , da årsmøtet ikke kan pålegge distriktsstyret å opptre på årsmøtets vegne , slik at distriktsstyrets rolle ikke skal undergraves .
Sami: Dasto lea Sámediggi lágidan guokte riikaviidosaš konferánssa mánáidgárdebargiide .
Target: Videre har Sametinget arrangert to nasjonale konferanser for barnehageansatte .
Result: Sametinget har deretter vedtatt to regionale konferanser for barnehagene .
Sami: Boazodoalu birra stáhta almennegiin olggobealde boazodoalloguovllu gusto § 17 várrelágas geassemánu 6. b. 1975 nr. 31 .
Target: Om tamreindrift i statsallmenning utenom reinbeiteområde gjelder bestemmelsene i fjellova § 17 .
Result: Om reindrift i statsallmenning utenfor reinbeiteområde gjelder § 17 i vareloven av 6. juni 1975 nr. 31 .
Sami: Olgoriikadepartemeanta
Target: Utenriksdepartementet
Result: Utenriksdepartementet
Sami: Guohtungeavaheami njuolggadusaid rihkkun gieđahallojuvvo 11. kapihttala njuolggadusaid mielde .
Target: Ved brudd på reglene om beitebruk kan det treffes tiltak som nevnt i kapittel 11 .
Result: Beitebruksreglene er underlagt revisjon etter tilsvarende regler som nevnt i kapittel 11 .
Sami: Ovttasbargu sáhttá maiddái leat iešguđet orohagaid boazodolliid gaskka .
Target: Men samarbeid kan også tenkes mellom utøvere fra ulike distrikter .
Result: Et samarbeid kan også skje mellom reindriftsutøvere i ulike distrikter .
Sami: Sámediggi ja gielddakomitea eanetlohku lea rávven álggahit doaimmaid maiguin nannešii julevsámi aviisafálaldaga .
Target: Sametinget og kommunalkomiteens flertall har anbefalt tiltak for å sikre et lulesamisk avistilbud 3 .
Result: Sametinget og flertallet i kommunalkomiteen har bedt om at det blir satt i verk tiltak som vil styrke det samiske avisformatet .
Sami: Eanandoallodepartemeanta ovddidii bealistis gažaldaga berrešii go lágas leat mearrádus dan birra ahte bajimus eiseválddis lea vuoibmi bagadit vuolit eiseválddiid ja rievdadit mearrádusaid maid dat dahket .
Target: Landbruksdepartementet tok for sin del også opp et spørsmål om loven burde inneholde en særskilt bestemmelse om overordnet myndighets instruksjonsmyndighet og omgjøringsadgang i forhold til underordnete myndigheter og vedtak fattet av disse .
Result: Landbruksdepartementet tok i sin høringsuttalelse opp spørsmålet om en bestemmelse i loven om at overordnet myndighet har adgang til å instruere underliggende myndigheter og foreta endringer i de vedtak som fattes av disse .
Sami: Boazodoalloláhkalávdegoddi lea iežas čielggadusas earret eará dadjan ( čuoggás 9.1.2. siidu 88/89 ) :
Target: Reindriftslovutvalget sier i sin utredning blant annet følgende ( punkt 9.1.2 side 88/89 ) :
Result: Reindriftslovutvalget har i sin utredning blant annet sagt følgende :
Sami: Ovdal go gaiku dahje rievdada de galgá rusttega eaiggát dábálaččat oažžut áigemeari ieš gaikut dan .
Target: Før riving eller endring iverksettes skal normalt eieren av anlegget gis en frist til selv å fjerne det .
Result: Før riving eller endret utføring av anlegg skal som hovedregel anleggsinnehaveren gis anledning til å foreta nødvendige tilpasninger .
Sami: Olgoriikadepartemeanta
Target: Utenriksdepartementet
Result: Utenriksdepartementet
Sami: Juohke orohagas galgá leat orohatstivra man orohaga jienastanvuoigatvuođalaččat válljejit iežaset gaskkas nuppi ja goalmmát lađđasiid mearrádusaid mielde .
Target: I hvert reinbeitedistrikt skal det være et distriktsstyre valgt av og blant de stemmeberettigede i distriktet etter reglene i annet og tredje ledd .
Result: I hvert distrikt skal det være et distriktsstyre valgt av og blant de stemmeberettigede i distriktet etter reglene i annet og tredje ledd .
Sami: Gielddaid nuppástuhttinfoanddaid ( ealáhusfoanddaid ) doarjagiid bokte lea leamaš gaskamearálaččat 38 ođđaásaheami juohke jagi .
Target: Gjennom støtte fra kommunenes omstillingsfond ( næringsfond ) har det vært gjennomsnittlig 38 nyetableringer per år .
Result: Gjennom tilskuddene fra omstillingslønnsordningen for kommunene har det i gjennomsnitt vært 38 nyetableringer i året .
Sami: Nannet eurohpagelbbolašvuođa ;
Target: Bidra til å styrke europakompetansen ;
Result: Blant de spørsmål som man fra tid til annen kan støte på , er de problemer som er knyttet til europaborgerskapet ;
Sami: Nuppástuhttinprográmma álgo sisdoallu loahpahuvvui 1998–1999 jahkemolsumis .
Target: Omstillingsprogrammet ble avsluttet i sin opprinnelige form ved årsskiftet 1998–1999 .
Result: Omstillingsprogrammets første fase ble ferdigstilt i 1998–1999 .
Sami: Ráđđádallamiid vuođul Sámedikkiin ja NBR:in lea departemeanta gávnnahan ahte diekkár oktasaš jođiheapmi , mas lea stuora ovddasvástádus , galgá leat náittosguimmežagaid soahpamuša mielde , mii boahtá ovdan boazodoallodieđáhusas , gč. evttohusa nuppi lađđasa .
Target: På bakgrunn av konsultasjonene med Sametinget og NRL , er departementet kommet til at slikt felles lederskap , som har en betydelig ansvarsside , skal forutsette en enighet mellom ektefellene som kommer til uttrykk i reindriftsmeldingen , jf. utkastets annet ledd .
Result: På bakgrunn av konsultasjonene med Sametinget og NRL , har departementet kommet til at en slik felles forvaltning , som vil være med på å utgjøre et stort ansvar , bør skje i henhold til en ekteskapsavtale som inngås mellom ektefellene , jf. utkastet annet ledd .
Sami: Dás evttohuvvojit ođđa boazodoallopolitihkkii iešguđet rámmat mat leat huksejuvvon kultuvrralaš , ekonomalaš ja ekologalaš guoddevašvuođa ala .
Target: Det foreslås her ulike rammer for en ny reindriftspolitikk basert på kulturell , økonomisk og økologisk bærekraft .
Result: Det foreslås her ulike rammebetingelser som bygger på kulturelle , økonomiske og økologiske bærekraft .
Sami: Dát regulerenplána lea dál departementtas meannuduvvome .
Target: Denne reguleringsplanen er nå til behandling i departementet .
Result: Denne reguleringsplanen er nå til behandling i departementet .
Sami: Vuosttaš lađas : Orohaga jienastanvuoigatvuođalaččat válljejit iežaset gaskkas miellahtuid orohatstivrii , gč. seammalágán mearrádusa 1978-lága § 8 vuosttaš lađđasis .
Target: Første ledd : Medlemmene av distriktsstyret velges av og blant de stemmeberettigede i distriktet , jf. den tilsvarende bestemmelsen i 1978-loven § 8 første ledd .
Result: Første ledd : Innbyggerne i distriktet velger blant sine egne medlemmer til distriktsstyret , jf. samme bestemmelse i 1978-loven § 8 første ledd .
Sami: Dat attášii loažžadet ja unnit formála birrasa riidduid čoavdimii , mii fas álkidahttá maŋit áiggi ovttasbarggu ja ovttaseallima .
Target: Dette vil kunne gi en mykere og mindre formell ramme rundt konfliktløsninger , som også vil gjøre samarbeid og sameksistens lettere senere .
Result: Dette vil kunne bidra til en samling av mer formelle sider i forhold til samarbeid og fellesskap på senere tidspunkt .
Sami: Departemeanta áigu muđui deattuhit ahte dáin árvvoštallamiin ii ábut vajálduhttit ahte boazodoallu lea maiddái eará sajis go Finnmárkkus , ja gos dilli lea áibbas eará go dáin guovddášguovlluin .
Target: Departementet vil for øvrig framheve at man i disse vurderinger ikke må glemme at det foregår reindrift også andre steder enn i Finnmark , og hvor situasjonen er en annen enn den som gjør seg gjeldende i kjerneområdene her .
Result: Departementet vil for øvrig påpeke at man ikke kan se bort fra at reindrift foregår også i andre områder enn Finnmark , og hvor bildet er langt mer nyansert enn det man til tider kan få inntrykk av .
Sami: Bláđe dokumeanttas : < 2 Láhkaevttohusa duogáš | 4 Dálá boazodoallu > | Ovdasiidu
Target: Bla i dokumentet : < 2 Bakgrunnen for lovforslaget | 4 Reindriften i dag > | Dokumentets forside
Result: Bla i dokumentet : < 2 Bakgrunnen for lovforslaget | 4 Reindriften i dag > | Dokumentets forside
Sami: Stuoradiggi lea njukčamánu 1. b. 2003 ’ mearrádusas Sámepolitihka meannudettiin , vrd Evtt. S.nr. 110 ( 2002–2003 ) , dáhtton ráđđehusa váikkuhit dasa ahte dát suodjalanplánabargu šaddá našunála proseassan mas lea njuolggo oktavuohta Birasgáhttendepartementta ja Sámedikki gaskka .
Target: Stortinget har i vedtak av 1. april 2003 , i forbindelse med behandlingen av Samepolitikken , jf Innst . S.nr. 110 ( 2002–2003 ) , bedt regjeringen medvirke til at dette verneplanarbeidet blir en nasjonal prosess med direkte kontakt mellom Miljøverndepartementet og Sametinget .
Result: Stortinget har 1. april 2003 vedtatt å behandle Samepolitikken , jf. Innst . S.nr. 110 ( 2002–2003 ) , bedt regjeringen om å ta dette verneplanarbeidet inn i en nasjonal prosess med tett kontakt mellom Miljøverndepartementet og Sametinget .
Sami: Dan ferte guovllustivra dohkkehit maŋŋel go lea gieđahallon orohaga jahkečoahkkimis .
Target: Dette må godkjennes av områdestyret etter å ha vært fremlagt på distriktets årsmøte .
Result: Områdestyret må godkjenne dette etter at det er behandlet på distriktets årsmøte .
Sami: Vai ii leat eahpádus das geavahuvvojit go siidda ruđat ulbmila mielde , de sáhttá juohke siidaoasálaš gáibidit dárkkisteami .
Target: For å være sikker på at siidaens kasse blir brukt i overensstemmelse med dens formål , kan enhver leder av en siidaandel kreve revisjon av kassen .
Result: For å unngå tvil om bruk av siidaens midler er i tråd med formål , kan enhver leder av siidaandelen kreve at det foretas en kontroll .
Sami: Áigemearri ovddidit ášši guovllustivrii lea gávcci vahkku .
Target: Fristen for å bringe spørsmålet inn for områdestyret er satt til åtte uker .
Result: Fristen for å bringe saken inn for områdestyret er åtte uker .
Sami: Sámediggi lea mearridan nammadit áššedovdilávdegotti mii galgá guorahallat válgaortnega iešguđet beliid .
Target: Sametinget har vedtatt å nedsette et ekspertutvalg som skal se på alle sider av valgordningen .
Result: Sametinget har oppnevnt et saksutvalg som skal gjennomgå de ulike elementer ved valgordningen .
Sami: Mana báikkálaš navigašuvdnii
Target: Gå til lokalnavigasjon
Result: Gå til lokalnavigasjon
Sami: Hálddahusdásis dollojuvvojit jahkásaš bušeahttačoahkkimat Sámedikkiin ja guoskevaš departementtaiguin , ja maiddái siskkaldas čoahkkimat iešguđet departementtaiguin .
Target: På administrativt nivå blir det avholdt årlige budsjettmøter med Sametinget og aktuelle departementer , samt interdepartementale møter .
Result: Det avholdes årlige budsjettmøter med Sametinget og berørte departementer , samt årlige møter med de enkelte departementer .
Sami: Deaŧalaš eaktu láhkaevttohusa barggus lea leamaš ahte boazodoallu ii birge biologalaš resurssaid haga , ja ahte dáid ferte guoddevaččat geavahit vai bistet boahtteáigái .
Target: En viktig premiss for arbeidet med lovforslaget har vært at reindriften er avhengig av de biologiske ressurser , og at bruken av disse må være bærekraftig i et langsiktig perspektiv .
Result: En viktig forutsetning for lovforslaget har vært at reindriften ikke kan eksistere uten biologiske ressurser , og at disse må utnyttes på en bedre måte for å holde seg i virksomhet .
Sami: Láhka juovlamánu 21. b. 1984 nr. 101 boazodoalu birra gielddain Meldal , Midtre Gauldal , Oppdal , Rennebu , Rindal , Sunndal ja Surnadal rievdaduvvo čuovvovaččat :
Target: I lov 21. desember 1984 nr. 101 om reindrift i kommunene Meldal , Midtre Gauldal , Oppdal , Rennebu , Rindal , Sunndal og Surnadal gjøres følgende endringer :
Result: I lov 21. desember 1984 nr. 101 om reindrift i kommunene Meldal , Midtre Gauldal , Oppdal , Rennebu , Rindal , Sunndal og Surnadal gjøres følgende endringer :
Sami: Go dákko daddjo siida , de oaivvilduvvo geassesiida , namalassii geasseorohat .
Target: Når det her siktes til siidaen , tas utgangspunktet i sommersiidaen , dvs. de som har felles geasseorohat .
Result: Når det her er tale om siida , er det sommersiidaen som er betegnelsen .
Sami: Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeanta
Target: Helse- og omsorgsdepartementet
Result: Helse- og omsorgsdepartementet
Sami: Orohatjuohku ii leat loahpalaš .
Target: En distriktsinndeling er ikke endelig .
Result: Ordningen med inndeling i distrikter er ikke ferdig .
Sami: Erenoamáš ja árbevirolaš sámi ealáhussan ja kulturvuohkin lea boazodoallu huksejuvvon dábiid ja geavaheami ala dološ áiggi rájes , ja das lea erenoamáš riektesuodjalus , gč. Vuođđolága § 110 a ja álbmotrievtti njuolggadusaid álgoálbmogiid ja unnitloguid birra .
Target: Reindriften som særskilt og tradisjonell samisk næring og kulturform bygger på sedvane og bruk i alders tid , og har særskilt rettslig vern , jf. Grunnlovens § 110 a og folkerettens regler om urbefolkninger og minoriteter .
Result: Særlig som en genuint samisk næring og kulturbærer har reindriften sitt grunnlag i alders tids bruk , og har særskilt rettsvern , jf. Grunnloven § 110 a og folkerettens regler om urbefolkninger og minoriteter .
Sami: Norgga boanddaid- ja smávvadálolaččaid searvi
Target: Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Result: Norges Bonde- og Småbrukarlag
Sami: 4 . § nuppi lađđasa mielde sáhttá doalloovttadat geahččat maiddái bohccuid mat gullet dihto fulkkiide , nugo dat leat namuhuvvon dás ovdalis .
Target: Etter § 4 annet ledd kan en driftsenhet også inneholde rein som tilhører en nærmere bestemt krets av slektninger som er den samme som nevnt ovenfor .
Result: Etter § 4 annet ledd kan driftsenheten også se på rein som tilhører bestemte personer , slik det er nevnt ovenfor .
Sami: Sámi boazodoalloguovllut leat juhkkojuvvon orohahkan .
Target: De samiske reinbeiteområdene er delt inn i reinbeitedistrikter .
Result: Det samiske reinbeiteområdet er inndelt i reinbeitedistrikter .
Sami: Bargodepartemeanta
Target: Arbeidsdepartementet
Result: Arbeidsdepartementet
Sami: 8.21 Mearridanváldi ja hálddašeapmi
Target: 8.21 Myndighetsorganer og forvaltning
Result: 8.21 Myndighetsorganer og forvaltning
Sami: Nuppi lađđasis deattuhuvvo ovddasvástádus mii juohke boazoeaiggádis lea lága ja orohaga doaibmanjuolggadusaid olis .
Target: I annet ledd presiseres det ansvar den enkelte reineier har for at driften er i samsvar med loven og distriktets bruksregler .
Result: Annet ledd presiserer det ansvar som den enkelte reineier har i henhold til loven og bruksreglene i distriktet .
Sami: Njealját lađas čujuha movt de galgá bargat jus guovllustivra ii dohkket evttohuvvon njuolggadusaid .
Target: Fjerde ledd gir anvisning på framgangsmåten dersom områdestyret ikke godkjenner de foreslåtte regler .
Result: Fjerde ledd viser hva som skal skje ved brudd på de foreslåtte regler .
Sami: Beanaeaiggát ja beatnaga hálddašeaddji leaba geatnegasat nubbi nuppi ovddas máksit buhtadusa vahága ovddas maid beana dagaha bohccuide ja goluid ja hehttehusaid ovddas mat boazoeaiggádii gárttažet go beana lágahemet oaguha dahje gavdnje bohccuid mat lobálaččat leat orrume dahje johtime , geahčakeahttá siva .
Target: Hundens eier og besitter plikter en for begge og begge for en å yte erstatning for skade som hunden volder på tamrein og for utgifter og ulemper som påføres reineieren ved at hunden urettmessig jager eller skremmer rein under lovlig opphold eller flytting , uten hensyn til skyld .
Result: Skade som voldes av rein og ulempe som reinbeitedistriktet utsettes for , skal erstattes av hundeeieren og skal dekkes av reineierens midler og ulempe som reinbeitedistriktet er påført uten hensyn til skyld .
Sami: Jus siiddas lea válljejuvvon rehketdoallodárkkisteaddji § 56 nuppi lađđasa mielde , de galgá son dárkkistit maiddái kássa .
Target: Er egen revisor for siidaen valgt etter reglene i § 56 annet ledd , skal vedkommende utføre revisjon også av kassen .
Result: Er det valgt revisor etter § 56 annet ledd , skal vedkommende også gjennomgå kassaen .
Sami: Oljo- ja energiijadepartemeanta
Target: Olje- og energidepartementet
Result: Olje- og energidepartementet
Sami: Dat doaibmá bargooktavuohtan ja lea guohtumiid árbevirolaš geavaheami vuođđoásahus .
Target: Den fungerer som et arbeidsfellesskap og er det sentrale grunnlaget for tradisjonell bruk av reinbeiteområdene .
Result: Dette er et arbeidsfellesskap som drives i arbeidstiden og er basert på den tradisjonelle bruken av beitene .
Sami: Mearrádusat vástidit lávdegotti árvalan § 4 – 8 .
Target: Bestemmelsen tilsvarer § 4-8 i utvalgets forslag .
Result: Bestemmelsen tilsvarer § 4-8 i utvalgets forslag .
Sami: Badjelasás váldin ferte maiddái vuođđuduvvot šiehtadusa ala mii geatnegahttá dábálaš siidaoasi eaiggáda sirdit dan áigemeari sisá .
Target: Overtakelsen må også få sin nærmere forankring i en avtale som forplikter innehaveren av den ordinære siidaandelen til å overføre denne innen fristen .
Result: En overtakelse må også skje på bakgrunn av en avtale som pålegger innehaver av ordinær siidaandel å overta .
Sami: Oljo- ja energiijadepartemeanta
Target: Olje- og energidepartementet
Result: Olje- og energidepartementet
Sami: Jus dat ii leat dahkkojuvvon dihto áigemeari sisa , de sáhttá boazodoalloagronoma ovttatmanu gaikkuhit dahje rievdadahttit daid .
Target: Er dette ikke etterkommet innen en fastsatt frist , kan reindriftsagronomen iverksette riving eller endring umiddelbart .
Result: Dersom slike ikke er gjort innen en nærmere fastsatt frist , kan reindriftsagronomen sette i verk eller endre disse .
Sami: Stáhtaministara kantuvra
Target: Statsministerens kontor
Result: Statsministerens kontor
Sami: Bláđe dokumeanttas : < 3 Gulaskuddan ja ráđđádallamat | 5 Gustovaš riekti > | Ovdasiidu
Target: Bla i dokumentet : < 3 Høring og konsultasjoner | 5 Gjeldende rett > | Dokumentets forside
Result: Bla i dokumentet : < 3 Høring og konsultasjoner | 5 Gjeldende rett > | Dokumentets forside
Sami: Jus náittosguimmežagat dahje ovttasássi guimmežagat leaba ovttas jođihan siidaoasi , ja nubbi sudnos jápmá , de šaddá báhcán bealli akto siidaoasi ovddasvástideaddji jođiheaddjin .
Target: Har siidaandelen vært drevet i fellesskap mellom ektefeller eller samboere , og en av dem dør , blir den gjenlevende parten ansvarlig leder alene .
Result: Dersom begge ektefellene eller samboerne har felles ledelse av siidaandel , og den ene av dem dør , blir gjenlevende etter første ledd ansvarlig leder av siidaandelen .
Sami: Ealáhuslaš iešstivrejumi ja eiseválddiid ovddasvástádusa gaskavuohta dan hárrái ahte boazodoallu šaddá guoddevaš , lea leamaš hástalussan politihka hábmemis dássožii , ja nu šaddá ain leat boahtteáiggis .
Target: Forholdet mellom næringsmessig selvstyre og myndighetenes ansvar for at reindriften blir bærekraftig har vært en utfordring i utformingen av politikken frem til nå , og vil også være det i tiden fremover .
Result: Når det gjelder forholdet mellom næringsmessig selvstyre og myndighetenes ansvar for at reindriften får en bærekraftig utvikling , har dette vært en utfordring i politikken over tid , og slik vil det fortsatt være i fremtiden .
Sami: Dasa lassin lea boazodoallu ođđaáigásaš ealáhus , mii ávkkástallá teknologiija mii áiggis áigái lea gávdnamis ja man heive atnit boazodoalus .
Target: I tillegg er reindriftsnæringen også en moderne næring som anvender den teknologien som til en hver tid er tilgjengelig og fornuftig å bruke .
Result: I tillegg er reindriften en nyskapning , som utnytter den teknologi som til enhver tid finnes og som er tjenlig for reindriften .
Sami: Seammás váldá Vesterbotten badjelasás Regionráđi ovdagotti Nordlándda maŋis .
Target: Samtidig overtar Vesterbotten formannskapet i Regionrådet etter Nordland .
Result: Samtidig overtar Vesterbotten formannskapet i Nordland etter Nordland Senterparti .
Sami: Guolástus- ja riddodepartemeanta
Target: Fiskeri- og kystdepartementet
Result: Fiskeri- og kystdepartementet
Sami: § 31 Rátkkašeapmi
Target: § 31 Skilling
Result: Til § 31 Skilling
Sami: Geahča Sámedikki jahkedieđáhusa kap. 2.5.1 ja 3.6.1
Target: Se Sametingets årsmelding kap. 2.5.1 og 3.6.1 .
Result: Se Sametingets årsmelding kap. 2.5.1 og 3.6.1
Sami: Dasa lassin leat bealálaččain leamaš dihto vuordámušat dasa movt ráđđádallamat galggaše čađahuvvot .
Target: I tillegg har det vært ulike forventninger fra partene mht hvordan konsultasjonene skulle gjennomføres .
Result: I tillegg har det vært reist spørsmål blant høringsinstansene om hvordan konsultasjonene skal gjennomføres .
Sami: Son gii sáhkkohallá , sáhttá ovddidit ášši stáhta vuostá 60 beaivvi sisa oažžun dihte sáhku guorahallojuvvot .
Target: Ved forelegg kan den forelegget er rettet mot reise søksmål mot det offentlige innen 60 dager for å få forelegget prøvd .
Result: Den som forelegget er rettet mot , kan reise søksmål mot staten innen 60 dager for å få forelegget prøvd .
Sami: 2.2 Tromssa ja Finnmárkku fylkkagielddaid ja Sámedikki ovttasbargošiehtadusat
Target: 2.2 Samarbeidsavtaler mellom Troms og Finnmark fylkeskommuner og Sametinget
Result: 2.2 Samarbeidsavtaler mellom Troms og Finnmark fylkeskommuner og Sametinget
Sami: Almmotge lea adnon vuođđun ahte vuoigatvuohta ii gusto dušše bivdui iežas dárbbu gokčat .
Target: Derimot er det antatt at retten her ikke er begrenset til husbehov .
Result: Det er imidlertid lagt til grunn at retten ikke bare gjelder for dem som har et behov for det .
Sami: Lassin mearrádusaide mat juo odne leat boazologu bággounnideami birra , de evttohuvvojit mearrádusat bággensáhku , sáhkkocelkosiid ja divvagiid birra mat bohtet jus rihkku doaibmanjuolggadusaid .
Target: I tillegg til de bestemmelser en har i dag om reduksjon av reinflokk ved tvang , foreslås det bestemmelser om tvangsmulkt , forelegg og avgift ved brudd på bruksregler .
Result: I tillegg til bestemmelser om reintallsreduksjon som gjelder i dag , foreslås det bestemmelser om tvangsmulkt , forelegg og andre sanksjoner som kan ilegges for overtredelse av bruksreglene .
Sami: Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta
Target: Landbruks- og matdepartementet
Result: Landbruks- og matdepartementet
Sami: 7.4 Buohtalas álggahansiidaoassi
Target: 7.4 Sideordnet rekrutteringsandel
Result: 7.4 Sideordnet rekrutteringsandel
Sami: Sosiála- ja dearvvašvuođadirektoráhta lea 2003:s juolludan 4,2 mill kr Sámi dearvvašvuođadutkama guovddáža dábálaš doibmii ja sámi guovlluid dearvvašvuođa- ja eallineavttuidiskkadeapmái .
Target: Sosial- og helsedirektoratet har i 2003 tildelt 4,2 millioner kroner til Senter for samisk helseforskning til ordinær drift og til arbeid med en helse- og levekårsundersøkelse i samiske områder .
Result: Ellers er det i 2003 bevilget 4,2 mill kr til Samisk helseforskningssenter i Alta , til ordinær utvikling av helse- og sosialtjenester i samiske områder og til utredning av levekår og livsgrunnlag i samiske områder .
Sami: Dalle manná buohtalas álggahansiidaoassi siidaoassái ja buohtalas álggahansiidaoasi jođiheaddji šaddá siidaoasi ođđa jođiheaddjin .
Target: Den sideordnede rekrutteringsandelen inngår da i siidaandelen med lederen av den sideordnede andelen som ny leder .
Result: Det skjer ved at den sideordnede rekrutteringsandelen inngår i siidaandelen med lederen av den sideordnede rekrutteringsandelen som ny leder av siidaandelen .
Sami: Lávdegoddi lea atnán hui deaŧalažžan addit siidii eanet guovddáš saji láhkaoktavuođas .
Target: Utvalget har sett det som svært viktig å gi siidaen en mer fremtredende plass i lovgivningen .
Result: Utvalget har sett det som viktig å gi siidaen en mer sentral plass i lovgivningssammenheng .
Sami: Mearrádusas lea seamma sisdoallu go lávdegotti evttohan § 3 – 5 ja lea , soames doaimmahuslaš rievdadusaiguin , seamma go dálá lága 5 . § boazodoalu birra olggobealde sámi boazodoalloguovllu .
Target: Bestemmelsen er i samsvar med § 3-5 i utvalgets forslag og er , med enkelte redaksjonelle endringer , en videreføring av § 5 i gjeldende lov om reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet .
Result: Bestemmelsen er i samsvar med § 3-5 i utvalgets forslag og er , med noen endringer , en videreføring av § 5 i dagens lov om reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet .
Sami: Njuolggadusat eai sáhte leat dakkárat ahte evttohas man geassesiida lea válljen , muhto ii vuorbáduvvo stivrii , ii sáhte leat evttohassan nuppe háve .
Target: Reglene må imidlertid ikke utformes slik at en kandidat som er valgt fra sommersiidaen , men som ikke kommer inn i distriktsstyret ikke kan være kandidat ved neste valg .
Result: Reglene kan ikke være slik at et forslag som er valgt av sommersiidaen , men ikke godkjent av styret , ikke kan være forslag til annet styremedlem .
Sami: Dát lea erenoamáš deaŧalaš plána- ja huksenlága ođasmahttimis , mii dál lea jođus .
Target: Dette er særlig viktig i forbindelse med den pågående revisjonen av plan- og bygningsloven .
Result: Dette er særlig viktig i forbindelse med revisjonen av plan- og bygningsloven som nå pågår .
Sami: Justis- ja politidepartemeanta
Target: Justis- og politidepartementet
Result: Justis- og politidepartementet
Sami: Ođđa evttohusa mielde galget namuhuvvon eiseválddit oažžut dieđu plánabarggu ja váldosisdoalu birra ovdal go dat mearriduvvo .
Target: Etter det foreliggende utkast skal nevnte myndigheter gjøres kjent med planarbeidet og hovedinnholdet i planen før den vedtas .
Result: Etter forslaget skal nevnte myndigheter gis anledning til å gjøre seg kjent med planarbeidet og hovedinnholdet i planen før den vedtas .
Sami: Plánaláhkalávdegotti evttohus lea dál viiddis gulaskuddamii ja cealkámušáigemearri lea juovlamánu 1. b. 2003 .
Target: Forslaget til Planlovutvalget er nå på bred høring med frist 1. desember 2003 .
Result: Planlovutvalgets forslag er nå til bred høring med frist 1. desember 2003 .
Sami: § 19 Guohtunvuoigatvuohta
Target: Til § 19 Beiterett
Result: § 19 Beiterett
Sami: Paragráfas nannejuvvo ahte lága vuođđun galgá leat sámi kultuvra , árbevierut ja dábit .
Target: Det fastslås at loven skal ha basis i samisk kultur , tradisjon og sedvane .
Result: Det fastslås i paragrafen at lovens utgangspunkt skal være samisk kultur , tradisjon og sedvane .
Sami: Lávdegoddi árvala ahte galgá leat dušše okta áigemearri merkemii , ja dat árvaluvvo leat miessemánu 31. beaivvi jagi maŋŋel go miessi lea šaddan .
Target: Utvalget foreslår at det bare skal være én frist for merking , og den settes til 31. mai året etter at dyret er født .
Result: Utvalget foreslår at det bare skal være én frist for merking , og den foreslås å være 31. mai året etter at kalven er født .
Sami: Ságat leat erenoamážit bohciidan áigemeari guhkideami oktavuođas ohcat geahčadanásahusain ( dárogillii : innsynsorganene ) lobi beassat oaidnit Politiija sihkarvuođabálvalusa ( PST ’ ) arkiivvaid .
Target: Oppslagene har dels hatt tilknytning til debatten om forlengelse av fristen for å søke innsynsorganene om innsyn i PSTs arkiver .
Result: Det har i den senere tid med økende styrke vært reist spørsmål om innsynsmulighet for å se Politiets sikkerhetstjenestes ( PST ) arkiver .
Sami: Stáhtaministara kantuvra
Target: Statsministerens kontor
Result: Statsministerens kontor
Sami: Departemeanta doarju lávdegotti árvvoštallama dákko .
Target: Departementet slutter seg til utvalgets vurderinger her .
Result: Departementet slutter seg til utvalgets vurderinger her .
Sami: Lávdegotti oainnu mielde berre orohagas ain leat stivra mas leat orohaga boazoeaiggádat .
Target: Det bør , slik utvalget ser det , fortsatt være et styre for distriktet som består av reineierne i distriktet .
Result: Etter utvalgets oppfatning bør det fortsatt være et styre i distriktet bestående av reineiere fra distriktet .
Sami: Bláđe dokumeanttas : < 2 Láhkaevttohusa duogáš | 4 Dálá boazodoallu > | Ovdasiidu
Target: Bla i dokumentet : < 2 Bakgrunnen for lovforslaget | 4 Reindriften i dag > | Dokumentets forside
Result: Bla i dokumentet : < 2 Bakgrunnen for lovforslaget | 4 Reindriften i dag > | Dokumentets forside
Sami: Dan dihte fertejit lága njuolggadusat šaddat mihá čielgaseappot .
Target: Lovens regler må derfor bli langt klarere .
Result: Reglene må derfor gjøres noe klarere .
Sami: Guohtunáiggiid ložžema eambbo go njealji vahkkui mearrida guovllustivra .
Target: Dispensasjon fra beitetidene utover fire uker gis av områdestyret .
Result: Beitetidenes lengde ut over fire uker fastsettes av områdestyret .
Sami: Mana bajimus navigašuvdnii
Target: Gå til toppnavigasjon
Result: Gå til toppnavigasjon
Sami: Muhto seammaládje go lávdegoddi , de oaivvilda maiddái departemeanta ahte jus náittosguimmežat / ovttasássit vuos leat válljen diekkár čovdosa , de ii berre leat dárbbašlaš guovllustivrras ohcat lobi .
Target: Men i likhet med utvalget mener departementet at dersom ektefellene / samboerne først er blitt enige om en slik løsning , bør samtykke fra områdestyret ikke være nødvendig .
Result: Men i likhet med utvalget , mener departementet at dersom ektefellene / samboerne selv har valgt en slik løsning , bør det ikke være nødvendig at områdestyret skal søke om tillatelse .
Sami: 1978-lága ráŋggáštannjuolggadusat leat lávdegotti mielas eahpečielgasat .
Target: Sanksjonsreglene i 1978-loven er etter utvalgets oppfatning uklare .
Result: Reglene i 1978-loven som gjelder sanksjoner , er etter utvalgets oppfatning uklare .
Sami: § 73 Soabaheapmi
Target: § 73 Megling
Result: Til § 73 Mekling
Sami: Olgoriikadepartemeanta
Target: Utenriksdepartementet
Result: Utenriksdepartementet
Sami: Orohatstivrra birra leat oalle dárkilis njuolggadusat .
Target: Reglene for distriktsstyret er forholdsvis detaljerte .
Result: Når det gjelder distriktsstyret , er det forholdsvis detaljerte regler om dette .
Sami: Vuoigatvuođaid , mat Ruoŧa boazodoallolágas gusket sápmelaččaide , čilge lága § 1 leat vuoigatvuohtan sidjiide , geat leat sámi sogas , geavahit eatnamiid ja čáziid birgejupmin alcceseaset ja sin bohccuide .
Target: De rettigheter som ifølge Rennäringslagen tilkommer samene beskrives i § 1 som en rett for den som er av samisk herkomst til å bruke land og vann til underhold for seg og sine rein .
Result: De rettigheter som følger av den svenske reindriftsloven , forklarer loven i § 1 som rettigheter for dem som er av samisk ætt , til å utnytte grunn og vann til brensel og bygging av gammer for seg selv og sin rein .
Sami: Ii dárbbaš nappo leat alddis doalloovttadat jus áigu bohccuiguin bargat , ja buohkain geat barget boazodoalus § 3 mielde , leat vuoigatvuođat lága olis .
Target: Det er altså ingen nødvendig betingelse for å drive reindrift at man har egen driftsenhet , og alle som driver med reindrift i medhold av § 3 har de rettigheter som følger av loven .
Result: Drives således ikke noe driftsenhet ved arbeid med rein , og alle som arbeider med rein i samsvar med § 3 , har rettigheter etter loven .
Sami: Od.prp. nr. 25 ( 2006-2007 )
Target: Ot.prp. nr. 25 ( 2006-2007 )
Result: Ot.prp. nr. 25 ( 2006-2007 )
Sami: St.dieđ. nr. 28 ( 1991 – 1992 ) Nana bissovaš boazodoallu anii dán hui guovddážin , ja boazodoalloláhka árvaluvvui rievdaduvvot .
Target: I St.meld. nr. 28 ( 1991-1992 ) En bærekraftig reindrift ble dette forholdet viet betydelig oppmerksomhet , og det ble foreslått endringer i reindriftsloven .
Result: St.meld. nr. 28 ( 1991-92 ) Den tradisjonelle reindriften fant dette svært viktig , og en lovrevisjon ble foreslått .
Sami: Maŋemus jagiid vákšunpolitiijaid doaimmaid iskkademiid vuođul ferte deattuhit ahte leat čađahuvvon dárkilis iskkadeamit hui viiddis gáldomateriála vuođul .
Target: Med basis i de senere års undersøkelser rundt overvåkingspolitiets virksomhet , må det legges til grunn at det er foretatt grundige undersøkelser med utgangspunkt i et svært omfattende kildemateriale .
Result: Basert på de siste årenes undersøkelser av overvåkingspolitiets virksomhet må det understrekes at det er foretatt omfattende undersøkelser med et enormt arkivmateriale .
Sami: Dat mielddisbuktá ahte mearrádusat stivrenorgánaid birra eai rievdaduvvo .
Target: Dette innebærer at bestemmelsene om de styrende organer ikke endres .
Result: Det innebærer at bestemmelsene om de styrende organer ikke endres .
Sami: Mana báikkálaš navigašuvdnii
Target: Gå til lokalnavigasjon
Result: Gå til lokalnavigasjon
Sami: Johtalusdepartemeanta
Target: Samferdselsdepartementet
Result: Samferdselsdepartementet
Sami: Earát galget sáhttit eaiggáduššat bohccuid vaikko eai ása ge Norggas .
Target: Andre skal kunne eie rein uten å være bosatt her .
Result: De andre skal ha adgang til å eie rein uten å være bosatt i Norge .
Sami: Dan dihte árvala lávdegoddi ahte ásahuvvo soabahanortnet .
Target: Utvalget foreslår derfor at det etableres en meglingsordning .
Result: Utvalget foreslår derfor at det innføres en meklingsordning .
Sami: Boazodoallolága birra
Target: Om lov om reindrift ( reindriftsloven )
Result: Om lov om reindrift ( reindriftsloven )
Sami: Oljo- ja energiijadepartemeanta
Target: Olje- og energidepartementet
Result: Olje- og energidepartementet
Sami: Od.prp. nr. 25 ( 2006-2007 )
Target: Ot.prp. nr. 25 ( 2006-2007 )
Result: Ot.prp. nr. 25 ( 2006-2007 )
Sami: Departemeanttas lea datte čielga eaktun ahte láhkarievdadeapmi iešalddis ii galgga dagahit ahte šiehtadusa supmi lassána .
Target: Departementet har imidlertid som en klar forutsetning at lovendringene i seg selv ikke skal føre til noen økning i avtalerammen .
Result: Departementet legger imidlertid til grunn at lovendringene i seg selv ikke skal føre til noen økning av avtalerammen .
Sami: Bargodepartemeanta
Target: Arbeidsdepartementet
Result: Arbeidsdepartementet
Sami: Lea su geatnegasvuohta gohččut jahkečoahkkimii .
Target: Vedkommende har ansvaret for å sammenkalle til årsmøte .
Result: Det påligger henne å innkaller til årsmøte .
Sami: Bures doaibmi boazodoallu dárbbaša formaliserejuvvon vuogi boazomearkkaid sisačáliheapmái ja sihkkumii .
Target: For å ha velordnet reindrift , er det nødvendig å ha en formalisert prosess knyttet til registrering og sletting av reinmerker .
Result: Den raske gjenveksten av reindriftsnæringen krever et formalisert grunnlag for registrering og sikring av reinmerke .
Sami: Dás don leat : Bargodepartemeanta < Dokumeanttat < Proposišuvnnat ja dieđáhusat < Dieđáhusat Stuorradiggái < 8 Areála- , biras ja kultursuodjaleapmi
Target: Du er her : Kommunal- og regionaldepart ... < Dokumenter < Proposisjoner og meldinger < Meldinger til Stortinget < 8 Areal- , miljø- og kulturvern
Result: Du er her : Kommunal- og regionaldepart ... < Dokumenter < Proposisjoner og meldinger < Meldinger til Stortinget < 8 Areal- , miljø- og kulturvern
Sami: Gaskaoamit fertejit heivehuvvot iešguđet ulbmiljoavkkuide mat Guovddážis leat .
Target: Virkemidlene må tilpasses de ulike målgruppene som senteret har .
Result: Midlene må tilpasses de ulike formålsgruppene som Senteret har .
Sami: Departemeanta oaivvilda baicca ahte almmolaš dárogielat láhkateavsttas ii berre atnit sámegielsániid eanet go áibbas dárbbašlaš .
Target: Departementet er imidlertid av den oppfatning at det i en offisiell norskspråklig lovtekst ikke bør tas inn samiske uttrykk utover det som strengt tatt er nødvendig .
Result: Departementet ser det slik at det i den offentlige lovgivningssammenheng ikke bør inntas mer samisk språk enn det som er nødvendig .
Sami: Sámediggi oaivvilda ahte lágas ii galggaše earuhit geassesiidda ja dálvesiidda , muhto dadjat dušše siida .
Target: Sametinget mener at loven ikke må skille mellom sommersiida og vintersiida , men bare bruke begrepet siida .
Result: Sametinget mener at loven ikke bør skille mellom sommersiida og vintersiida , men bare siida .
Sami: Prográmma ulbmilin lei unnidit boazologu ja sirdit bargofámuid eará fidnuide .
Target: Programmet hadde som mål å redusere reintallet og kanalisere en oversysselsetting over i andre yrker .
Result: Prosjektet hadde som mål å redusere reintallet og flytte arbeidskraft til andre områder .
Sami: Ráđđehusa oppalaš giella- ja kulturpolitihkka lea čilgejuvvon St. dieđ. nr. nr. 48 ( 2002–2003 ) Kulturpolitikk frem mot 2014 ( Kulturpolitihkka 2014 rádjái ) .
Target: For en helhetlig gjennomgang av Regjeringens helhetlige språk- og kulturpolitikk , viser vi til St.meld. nr. 48 ( 2002–2003 ) Kulturpolitikk fram mot 2014 .
Result: Den samlede språk- og kulturpolitikken til regjeringen er bl.a. omtalt i St.meld. nr. 48 ( 2002–2003 ) Kulturpolitikk fram mot 2014 .
Sami: Geassesiidii galgá , doaibmanjuolggadusaid mielde , mearriduvvot alimus boazolohku , gč. lávdegotti árvalan § 9 – 1 ja § 9 – 4 .
Target: For sommersiidaen skal det i henhold til bruksreglene fastsettes høyeste reintall , jf. §§ 9-1 og 9-4 i utvalgets forslag .
Result: Det skal , etter bruksreglene , fastsettes et øvre reintall for sommersiidaen , jf. utvalgets forslag §§ 9-1 og 9-4 .
Sami: Mearrádusas lea seamma sisdoallu go lávdegotti § 5 – 8 ja dálá lága 12 . §
Target: Bestemmelsen tilsvarer § 5-8 i utvalgets forslag og er en direkte videreføring av § 12 i gjeldende lov .
Result: Bestemmelsen er i samsvar med § 5-8 i utvalgets forslag og står i dag i § 12 .
Sami: 10 Sámi jienastuslohku , ovddasteapmi ja válga
Target: 10 Samemanntallet , representasjon og valg
Result: 10 Samemanntallet , representasjon og valg
Sami: Guolástus- ja riddodepartemeanta
Target: Fiskeri- og kystdepartementet
Result: Fiskeri- og kystdepartementet
Sami: Buohtalaga Lund-kommišuvnna bargguin čađaheigga historihkkárguovttos Trond Bergh ja Knut Einar Eriksen historjjálaš iskkadeami « Norgga vákšun- ja gozihaneiseváldiid ovttasbargu ee. politihkalaš organisašuvnnaiguin / birrasiiguin maŋŋel soađi » .
Target: Parallelt med Lund-kommisjonens arbeid foretok historikerne Trond Bergh og Knut Einar Eriksen en historisk undersøkelse av « norske overvåkings- og etterretningsmyndigheters samarbeid med bl.a. politiske organisasjoner / miljøer i etterkrigstiden » .
Result: I forbindelse med Lund-kommisjonens arbeid , har historikerne Trond Bergh og Knut Einar Eriksen utarbeidet en historikk om « Samarbeid mellom norske overvåkings- og kontrollinstanser , blant annet politiske organisasjoner / institusjoner etter krigen » .
Sami: Olgoriikadepartemeanta
Target: Utenriksdepartementet
Result: Utenriksdepartementet
Sami: Stoltenberga nubbi ráđđehus
Target: Regjeringen Stoltenberg II
Result: Regjeringen Stoltenberg II
Sami: Láhka ii gáibit dákkár duođašteami suohkanoasseplánaid ráhkadeamis .
Target: Loven krever ikke slik dokumentasjon i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelsplan .
Result: I utgangspunktet krever ikke loven slik dokumentasjon ved utarbeidelse av kommunedelsplaner .
Sami: Seammaládje go eará priváhtarievttálaš orgánat , de orohatstivra nai lea vissis muddui almmolaš eiseválddiid geahču vuolde .
Target: I likhet med hva som gjelder for andre privatrettslige organer , vil distriktsstyret være underlagt en viss kontroll fra det offentliges side .
Result: Som andre privatrettslige organer , er distriktsstyret også underlagt myndighetenes oppmerksomhet .
Sami: Jođiheaddjis galgá alddis leat unnimusat okta jietna , dahje guokte jus náittosguimmežagain dahje ovttasássiin lea oktasaš siidaoassi .
Target: Lederen har selv minst én stemme , eventuelt to hvis ektefellene eller sam ­boerne har felles siidaandel .
Result: Lederen må alltid selv beholde minst én stemme , eventuelt to stemmer hvis ektefeller eller samboere har felles siidaandel .
Sami: Oza olles ráđđehusa.no:as
Target: Søk på hele regjeringen.no
Result: Søk på hele regjeringen.no
Sami: Merket galgá elliidsuodjalusa mearrádusaid mielde , mat earret eará sisttisdollet ahte bealji ii galgga merket buolašin .
Target: Merking skal skje i henhold til bestemmelser om dyrevern , noe som blant annet innebærer at øremerking ikke skal skje vinterstid i streng kulde .
Result: Merking skal skje i henhold til bestemmelsene i dyrevernloven , som blant annet innebærer at et reinmerke ikke må forveksles med et reinmerke .
Sami: Muhto go fylkkamánnis ii leat ovddasvástádus boazodoalu guovdu , de oaivvilda lávdegoddi ahte boazodoallu ii oaččo doarvái beroštumi fylkkamánni hálddus .
Target: Men fordi fylkesmannen ikke har noe ansvar for reindriften , får reindriftens interesser etter flertallets mening i mange tilfeller ikke tilstrekkelig oppmerksomhet hos fylkesmannen .
Result: Men siden fylkesmannen ikke har ansvar for reindriften , mener utvalget at reindriften ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet i fylkesmannens forvaltning .
Sami: Siviilaáittardeaddji
Target: Sivilombudsmannen
Result: Sivilombudsmannen
Sami: Bláđe dokumeanttas : < Ráva | | Ovdasiidu Evttohus
Target: Bla i dokumentet : < Tilråding | | Dokumentets forside
Result: Bla i dokumentet : < Tilråding | | Dokumentets forside
Sami: Ealáhus-ja gávpedepartemeanta
Target: Nærings- og handelsdepartementet
Result: Nærings- og handelsdepartementet
Sami: Oljo- ja energiijadepartemeanta
Target: Olje- og energidepartementet
Result: Olje- og energidepartementet
Sami: Viidáset juohkima sáhttá orohat ieš dahkat .
Target: Den videre fordeling kan distriktet selv foreta .
Result: En mer inngående oppdeling kan distriktet selv foreta .
Sami: Sámedikki prošeaktaruđat leat rahpan ođđa geainnuid ja doaibman movttiideaddjin dađistaga eanet suohkaniidda ja ásahusaide .
Target: Sametingets prosjektmidler har banet nye veier og fungert ved å være en inspirator for stadig flere kommuner og institusjoner .
Result: Sametingets prosjekter har åpnet nye dører og virket som en motivator for stadig nye kommuner og institusjoner .
Sami: Láhkarievdadusevttohusat leat viidáseappot hábmejuvvon dainnalágiin ahte buorebut dorjot dáid mihttomeriid .
Target: Forslagene til endringer i loven er videre utformet på en slik måte at den bedre støtter opp om disse målene .
Result: Lovendringene er videre utformet slik at de bedre skal kunne oppfylle disse målsettingene .
Sami: Ealáhus-ja gávpedepartemeanta
Target: Nærings- og handelsdepartementet
Result: Nærings- og handelsdepartementet
Sami: Ráđđehus lea nammadan departementtaid gaskasaš joavkku čielggadit dán gažaldaga . Joavkkus leat mielde Gielda- ja guovludepartementa , Justisdepartementa ja Olgoriikkadepartementa .
Target: Regjeringen har opprettet en interdepartemental arbeidsgruppe bestående av Kommunal- og regionaldepartementet , Justisdepartementet og Utenriksdepartementet til å utrede dette spørsmålet .
Result: Regjeringen har nedsatt en departementsgruppe som er sammensatt av Kommunal- og regionaldepartementet , Justisdepartementet og Utenriksdepartementet .
Sami: Justis- ja politidepartemeanta
Target: Justis- og politidepartementet
Result: Justis- og politidepartementet
Sami: Departemeantta mielas lea dát vuohkkaset dajaldat mearrádusa ulbmila ektui , mii lea bures doaibmi boazodoallu mii ii leat dárbbašmeahttun vahágin ja hehttehussan siskkáldasat ii ge eará beroštumiid ektui .
Target: Etter departementets syn er dette et mer hensiktsmessig begrep i forhold til det som er formålet med bestemmelsen , nemlig en velordnet reindrift som ikke er unødig til skade og ulempe internt eller i forhold til andre interesser .
Result: Departementet ser dette som en parallell til bestemmelsens formål , som er en velordnet reindrift med færrest mulig ulemper og ulemper for de øvrige interesser .
Sami: Buoret áddejumi sáhttá olahit ee. gulahallamiin guoskevaš beroštumiiguin , ležžet dál almmolaš dahje priváhta beroštumit .
Target: Bedre forståelse skapes bl.a. gjennom kommunikasjon med berørte interesser , det være seg både offentlige og private interesser .
Result: Bedre forståelsen kan oppnås bl.a. gjennom samtaler med berørte interesser , enten det er offentlige eller private interesser .
Sami: Gonagas sáhttá addit dárkilet njuolggadusaid bággensáhku mearrideami ja sturrodaga birra .
Target: Kongen kan gi nærmere regler om bruk av og størrelsen på tvangsmulkt .
Result: Kongen kan gi nærmere bestemmelser om fastsettelse av tvangsmulkt og om størrelsen på denne .
Sami: Earret eará lea dálá doalloovttadatvuohki áibbas sirrejuvvon siidda bargoovttastusas .
Target: Blant annet er dagens driftsenhetssystem isolert fra det arbeidsfellesskap som siidaen utgjør .
Result: Blant annet er dagens ordning med driftsenhet etablert som et arbeidsfellesskap i siidaen .
Sami: Dát guoská vuosttažettiin ekologiija , ekonomiija ja kultuvrra beliide .
Target: Dette gjelder i første rekke forhold knyttet til økologi , økonomi og kultur .
Result: Dette gjelder i første rekke økologiske , økonomiske og kulturelle forhold .
Sami: guohtungeavaheami birra , gč. § 59
Target: 1. beitebruk , jf. § 59
Result: 2. beitebruk , jf. § 59
Sami: Stáhtaministara kantuvra
Target: Statsministerens kontor
Result: Statsministerens kontor
Sami: § 47 Boazodoallofoanda
Target: § 47 Reindriftsfond
Result: Til § 47 Reindriftsfond
Sami: Prošeavttaide ohccojuvvui arvat eanet go dat rámma maid Sámediggi lei várren ulbmilii .
Target: Det kom inn søknader som langt oversteg den rammen Sametinget hadde avsatt til formålet .
Result: Det ble søkt om midler til prosjektene ut over det som var forutsatt av Sametinget i formålsbestemmelsen .
Sami: Molssaeaktun sáhtášii leat mearrádusa dahkat sáhttá-mearrádussan ja mearkkašumiin deattuhit ahte váldi lea vuosttažettiin jurddašuvvon adnot dalle go leat almmolaš beroštumit .
Target: Et alternativ kan være å gjøre bestemmelsen til en kan-bestemmelse og presisere i merknadene at kompetansen først og fremst er tenkt benyttet i de tilfeller der det foreligger offentlige interesser .
Result: En forutsetning kan være at bestemmelsen i § 6 kan gjøres om til en kan - bestemmelse , og det kan presiseres i merknadene at kompetansen i første rekke er ment å få anvendelse i saker der offentlige interesser blir berørt .
Sami: Lea go vuođđu ásahit boazodoallovuoigatvuođa dološ áiggi rájes geavaheami vuođul , lea juoga maid duopmostuolut fertejit mearridit , jus dan birra šattaš nággu .
Target: Om vilkårene for etablering av reindriftsrett gjennom alders tids bruk foreligger , må det bli opp til domstolene å avgjøre der det måtte oppstå tvist om dette .
Result: Om vilkårene for etablering av reindriftsrett gjennom alders tids bruk foreligger , må det bli opp til domstolene å avgjøre ved eventuell tvist om dette .
Sami: Orohatstivra galgá hálddašit oktasaš resurssaid mat gullet orohahkii , nugo guohtumiid , ja dalle ferte dáhkiduvvot ahte orohaga iešguđet guohtunguovllut leat dihto áiggis leamaš stivrras .
Target: Distriktsstyret skal forvalte de felles ressurser , herunder beite , som distriktet rår over , og da må man sikre at de ulike beiteområdene i distriktet blir representert i styret over tid .
Result: Distriktsstyret skal forvalte felles ressurser som er knyttet til distriktet , som beiter , og det må da kontrolleres at alle beiteområder i distriktet er omfattet av styret over tid .
Sami: Vuoigatvuohta doaimmahit boazodoalu addá vuoigatvuođa hukset gárddiid ja áiddiid , njuovvanrusttegiid , šalddiid ja eará rusttegiid maid boazodoalus dárbbaša .
Target: Retten til å utøve reindrift gir rett til å føre opp arbeids- og sperregjerder , slakteanlegg , broer og andre anlegg som er nødvendige for reindriften .
Result: Retten til å utøve reindrift gir rett til å føre opp gjerder og anlegg i reindriften , slakteanlegg , gjerder til vern av reinbeitearealer , samt andre anlegg som reindriften har behov for .
Sami: Son gii lága fápmuiboahtimis lea doalloovttadaga eaiggát lea dán siidaoasi ovddasvástideaddji jođiheaddji .
Target: Den som ved lovens ikrafttredelse er innehaver av driftsenheten , anses som ansvarlig leder av vedkommende siidaandel .
Result: Den som ved lovens ikrafttredelse er innehaver av driftsenhet skal anses som ansvarlig leder av denne siidaandelen .
Sami: 4.1 Ovttasbargu Sámedikkiin
Target: 4.1 Samarbeid med Sametinget
Result: 4.1 Samarbeid med Sametinget
Sami: Paragráfas lea seamma sisdoallu go 1978-lága § 8 njealját lađđasis divada birra , muhto dákko lea adnon sátni doarjja mii lea heivvolet doaba . Geahča muđui lávdegotti árvalan § 8 – 5 .
Target: Paragrafen er en videreføring av bestemmelsene i 1978-loven § 8 fjerde ledd om avgift , men her har man brukt begrepet tilskudd som er mer dekkende enn avgift , se utvalgets forslag § 8-5 .
Result: Bestemmelsen er i samsvar med § 8 fjerde ledd i dagens lov , men her er det tale om tilskudd som er i samsvar med driften , se for øvrig utvalgets § 8-5 .
Sami: Dan dihte álggahuvvoje ráđđádallamat Sámedikkiin ja NBR:in .
Target: Det ble derfor bestemt at konsultasjonene med Sametinget og NRL skulle påbegynnes .
Result: Det vil derfor bli innledet konsultasjoner med Sametinget og NRL .
Sami: Departemeantadeattuha ahte dát lea hui deaŧalaš gažaldat .
Target: Departementet vil presisere at man her står overfor viktige spørsmål .
Result: Departementet vil framheve at dette er et viktig spørsmål .
Sami: Gielddakomitea dáhtui Evttohusas S.nr. 110 ( 2002–2003 ) ahte ráđđehus Finnmárkku ja Davvi-Tromssa doaibmasonačielggadeami barggu oktavuođas čilge doaibmabijuid maiguin nannešii Sis-Finnmárkku eallineavttuid dili .
Target: Kommunalkomiteen ba i Innst . S.nr. 110 ( 2002–2003 ) Regjeringen ved den varslede gjennomgangen av tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms å redegjøre for tiltak for å styrke levekårssituasjonen i Indre Finnmark .
Result: Kommunalkomiteen i Innst . S.nr. 110 ( 2002–2003 ) sluttet seg til forslaget S.nr. 110 ( 2002–2003 ) om at Regjeringen i forbindelse med arbeidet med tiltakssonemeldingen for Finnmark og Nord-Troms skulle redegjøre for tiltak som vil styrke næringslivet i Indre Finnmark .
Sami: Siidaosiin oaivvilduvvo vuosttaš lađđasa mielde bearaš dahje ovttaskas olmmoš gii gullá siidi , ja gii doaimmaha boazodoalu ovtta olbmo dahje beallelaččaid / ovttasássiid oktasaš jođiheami vuolde .
Target: Med siidaandel forstås i henhold til første ledd en familiegruppe eller enkeltperson som er en del av en siida og som driver reindrift under ledelse av en person eller av ektefeller / samboere i fellesskap .
Result: Med siidaandel forstås i henhold til første ledd en familiegruppe eller enkeltperson som er del av en siida , og som driver reindrift under ledelse av en person eller av ektefeller / samboere i fellesskap .
Sami: nanne :
Target: stadfester :
Result: fastslår :
Sami: Dalle go siida ieš ovddida buhtadusgáibádusa , iežas ii ge orohaga namas , de manná vejolaš buhtadus eahpitkeahttá siidda iežas fondii .
Target: Der det er siidaen selv som fremmer krav om erstatning uavhengig av distriktet , vil eventuell erstatning alltid gå til siidaens eget fond .
Result: Der hvor siidaen selv fremmer erstatningskrav , og ikke distriktet , går eventuell erstatning inn i siidaens fond .
Sami: Lávdegoddi lea árvalan sierra kapihttala mii sisttisdoallá dábálaš mearrádusaid boazodoalu birra .
Target: Utvalget har foreslått et eget kapittel som inneholder alminnelige regler om utøvelse av reindrift .
Result: Utvalget har foreslått et eget kapittel hvor viktige bestemmelser om reindriften er samlet .
Sami: Boazodoallolága birra
Target: Om lov om reindrift ( reindriftsloven )
Result: Om lov om reindrift ( reindriftsloven )
Sami: vuoigatvuođa ásahit boazodollui dárbbašlaš rusttegiid
Target: rett til anbringelse av anlegg som trengs til reindriften
Result: rett til å oppføre reindriftsnøytrale anlegg
Sami: Dasto lea deaŧalaš ahte iešguđet sisabahkkemiid váikkuhus guohtumiidda duođaštuvvo dutkama bokte .
Target: Videre er det sentralt at ulike inngreps virkning innenfor reinbeiteland blir dokumentert gjennom forskning .
Result: Videre er det viktig at virkningen av ulike inngrep på beitene dokumenteres ved måling .
Sami: Iešguđet guovlluid vieruiduvvan geavaheapmi bissu .
Target: Den sedvanemessige bruken av de ulike områdene vil bestå .
Result: Den sedvanemessige bruken av de ulike områdene vil bestå .
Sami: Dakkár njuolggadusaid galgá guovllustivra dohkkehit .
Target: Slike regler må godkjennes av områdestyret .
Result: Slike regler må godkjennes av områdestyret .
Sami: Johtingeaidnun adnojuvvojit maiddái bissovaš sisa- ja olggoslástensajit boazofievrredeami várás .
Target: Med til flyttlei regnes også faste inn- og avlastingsplasser for transport av reinen .
Result: Flyttlei har også betydning for å gi mulighet for smidige inn- og utganger til reindriftsnæringen .
Sami: Muđui deattuha departemeanta ahte doaibmanjuolggadusaid bokte sáhttet addot dárkilet mearrádusat beliide maid dát kapihtal guoskkaha .
Target: For øvrig vil departementet påpeke at det gjennom bruksreglene kan gis nærmere bestemmelser om de forhold som dette kapittelet omhandler .
Result: For øvrig vil departementet framheve at det gjennom bruksreglene kan gis nærmere regler om de forhold som omhandles i dette kapittelet .
Sami: Boazodoallu sáhttá doaimmahuvvot priváhta eatnamiin seammaládje go stáhta ja suohkaniid eatnamiin .
Target: Reindriften kan foregå på så vel statlig og kommunal som privat grunn .
Result: Reindrift kan foregå på privat eiendom på samme måte som på stats- og kommunenes grunn .
Sami: Neahttakarta
Target: Nettstedskart
Result: Nettstedskart
Sami: Fáddá A-Å
Target: Tema A-Å
Result: Tema A-Å
Sami: § 11 sisttisdoallá ahte vuoigatvuohta guohtumii addá lobi diktit bohccuid guohtut váriin ja eará meahcceeatnamiin , maiddái láidumiin : ovdalaš gilvojuvvon eatnamiin ja ovdalaš ládjosajiin jus dat leat sierra , eai ge ássanguovllu dahje gilvojuvvon eatnama lahka , eai ge leat áimmahuššon eai ge anus dikšojuvvon guohtuneanamin .
Target: I § 11 framgår det at retten til beite gir adgang til å la reinen beite i fjellet og i annen utmarksstrekning , herunder tidligere dyrket mark og slåtteng dersom arealene ligger for seg selv uten tilknytning til bebodde områder eller dyrkede arealer i drift , og de ikke er holdt i hevd eller brukes som kulturbeite .
Result: § 11 innebærer at retten til beite gir adgang til å la reinen beite i fjellet og annen utmarksstrekning , herunder også tidligere dyrket mark og slåtteng dersom disse ligger for seg selv uten tilknytning til bebodde områder eller dyrkede arealer , og heller ikke er holdt i hevd og heller ikke er i bruk som kulturbeite .
Sami: Vai boazodoallohálddahus buoremus lági mielde sáhttá čuovvolit áššiid , de lea deaŧalaš doalahit buori ovttasbargovuoiŋŋa boazodolliid ektui .
Target: For at den skal kunne forestå faglig oppfølging på en best mulig måte , er det viktig med gode samarbeidsrelasjoner i forhold til utøverne i næringen .
Result: For at reindriftsforvaltningen skal kunne følge opp saker på en best mulig måte , er det viktig å sikre en god dialog med utøverne .
Sami: St.dieđ. nr. 10 ( 2003-2004 )
Target: St.meld. nr. 10 ( 2003-2004 )
Result: St.meld. nr. 10 ( 2003-2004 )
Sami: Sámi dáiddamuseii lea 2006:s biddjon 1 mill. kr. plánendoarjjan ja 10 mill. kr. 2007:s .
Target: Til Samisk Kunstmuseum er det ført opp et planleggingstilskudd på 1 mill. kroner i 2006 og 10 mill. kroner i 2007 .
Result: Samisk kunstmuseum har i 2006 fått 1 mill. kr i plantilskudd og 10 mill. kr i 2007 .
Sami: Mearrádusas lea seamma sisdoallu go lávdegotti árvlan § 13 – 4 .
Target: Bestemmelsen svarer til § 13-4 i utvalgets forslag .
Result: Bestemmelsen svarer til § 13-4 i utvalgets forslag .
Sami: Son geasa sáhkku celkojuvvo , sáhttá dan ovddidit riektevuogádahkii dihto áigemeari sisa .
Target: Den forelegget er rettet mot , kan bringe det inn for rettsapparatet etter en nærmere bestemt frist .
Result: Den som forelegget er rettet mot , kan reise søksmål mot retten innen en nærmere fastsatt frist .
Sami: ráđđehus.no
Target: regjeringen.no
Result: regjeringen.no
Sami: Dat sáhttá leat ovdamearkka dihte čázádathuksemiid ja geaidnohuksemiid oktavuođas .
Target: Dette vil blant annet kunne gjelde ved vassdragsutbygging og anlegg av veier .
Result: Dette kan gjelde i tilknytning til blant annet vei- og vassdragsutbygging .
Sami: Nannejuvvo viidáseappot ahte láhka galgá addit vuođu organiseremii ja hálddašeapmái mii ulbmillaččat veahkeha olahit bajit mihttomeriid .
Target: Det fastslås videre at loven skal gi grunnlag for den organisering og forvaltning som er hensiktsmessig for å nå de overordnede mål .
Result: Det fastslås videre i loven at loven skal gi grunnlag for en organisering og forvaltning som er i tråd med overordnede målsettinger .
Sami: Dábálaččat lea geassesiida doaibman organisatoralaš vuođđun , ja geasseguohtumiin dat boahtá buvttadeapmi ja reantu .
Target: Det er sommersiidaen som i hovedsak har utgjort det organisasjonsmessige grunnlaget , og det er sommerbeitene som gir produksjon og avkastning .
Result: Som regel vil sommersiidaen være det organisasjonsmessige grunnlaget , og det er på sommerbeitene at det finner sted produksjon og reduksjon .
Sami: Maŋemus vuorus galgá guovllustivra ráhkadit orohahkii doaibmanjuolggadusaid .
Target: I siste omgang skal områdestyret utarbeide bruksregler for distriktet .
Result: Siste ledd skal områdestyret utarbeide bruksregler for distriktet .
Sami: 3 Kultur- ja girkodepartementta doarjjaortnet sámi aviissaid várás movttiidahttá geavahit sámegiela dakko bokte ahte doarjja addo dárogillii ja sámegillii buvttaduvvon siidologu ovddas mas mearri lea eambbo sámegielsiidduid ovddas .
Target: Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning for samiske aviser stimulerer til bruk av samisk ved at tilskuddet blir utmålt ut fra antall produserte sider på henholdsvis norsk og samisk , med en høyere sats for samisk språk .
Result: Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning for samiske aviser stimulerer til bruk av samisk språk ved at tilskuddet utbetales pr. side av hvert språk med et øvre reintall som innebærer mer samiskspråklig avis .
Sami: Ii leat lohpi rievdadit mearkka .
Target: Ommerking er ikke tillatt .
Result: Reinmerking er forbudt .
Sami: Sámediggi hálddaša dál rámmajuolludeami ja lea Sámedikki ovddasvástádus vuoruhit kultuvradoaimmaid ollislaš bušeahttarámma siskkobealde .
Target: Sametinget forvalter nå en rammebevilgning , og det er opp til Sametinget å prioritere kulturtiltak innenfor denne totale budsjettrammen .
Result: Sametinget forvalter i dag rammebevilgningen og har ansvar for at kulturtiltakene innenfor hele budsjettrammen blir ivaretatt av Sametinget .
Sami: Dát mielddisbuktá ahte juohke jagi leat soames stivralahtut válggas .
Target: Dette innebærer at valg av styremedlemmer skjer hvert år .
Result: Dette innebærer at det hvert år velges et styremedlem .
Sami: Raporttas leat 22 doaibmabidjoevttohusa maid oktavuođajoavku dál galgá čuovvolit .
Target: Rapporten inkluderer forslag til 22 tiltak som nå skal følges opp av kontaktgruppen .
Result: Rapporten inneholder 22 tiltaksforslag som kontaktgruppen nå skal følge opp .
Sami: Viidáseappot daddjo ahte dábálaš duopmostuoluid duopmáriin lea buoret juridihkalaš gelbbolašvuohta .
Target: Det gis videre uttrykk for at dommere ved de ordinære domstoler har bedre juridisk kompetanse .
Result: Videre heter det at dommerne ved de ordinære domstolene har bedre juridisk kompetanse .
Sami: Lea datte dihtosis ahte davviguovlluid boazodoalu vuoigatvuođat leat huksejuvvon don dološ geavaheami ala ja vuosttaš boazodolliid , namalassii sápmelaččaid , ovdamuniid ala .
Target: Det er imidlertid erkjent at reindriftens rettigheter i de nordlige landsdeler grunner seg på urgammel bruk og på de første utøvernes , det vil si lappenes , privilegier .
Result: Det er imidlertid mye som taler for at grunnlaget for reindriften i disse områdene er basert på alders tids bruk og første gangs utøvere , dvs. samene , forutsetninger .
Sami: Maŋŋel siidaoasi jođihanovddasvástádusa sirdima lea siidaoasi ovdalaš jođiheaddjis ain vuoigatvuohta atnit bohccuid siidaoasis .
Target: Ved overføring av lederansvaret for en siidaandel har tidligere leder fortsatt rett til å eie rein i siidaandelen .
Result: Etter overdragelse av ansvaret som leder av siidaandel har innehaver av siidaandelen fortsatt rett til å eie rein i siidaandelen .
Sami: Femund orohat lea diekkár erenoamáš áigodatguohtun ( dálveguohtun ) Oarjel-Sámis .
Target: Femund reinbeitedistrikt er et slikt særskilt årstidsbeite ( vinterbeite ) i sør-områdene .
Result: Det sørlige Femund reinbeitedistrikt er en slik særlig årstidsbeite i Sør-Samene .
Sami: Guolástusdepartementa lea fuomášan ahte Sámediggi dáhttu lagasvuođa- ja sorjjasvuođaprinsihpa leat vuođđun guolleresurssaid hálddašeamis .
Target: Fiskerdepartementet har merket seg at Sametinget ønsker at nærhets- og avhengighetsprinsippet legges til grunn ved forvaltning av fiskeriressursene .
Result: Fiskeridepartementet har merket seg at Sametinget ønsker å legge til grunn et nærhets- og sørvisperspektiv i forvaltningen av fiskeressursene .
Sami: Orohahkii gullet boazoeaiggádat geain váldo guohtumat leat orohaga siskkobealde , muhto sis sáhttet áigodagaid leat guohtumat olggobealde dáid rájiid .
Target: Distriktet skal omfatte de reineierne som hovedsakelig har sitt beiteområde innenfor distriktet , men man kan ikke utelukke at de i perioder har beitet utenfor disse grensene .
Result: Innenfor et distrikt finnes reineiere som tar beite innenfor distriktsgrensene , men som i enkelte perioder kan ha beite utenfor disse grensene .
Sami: Nuppe dáfus sáhttá Eanan- ja vuovdedoalloministeriija lága olis ( 196/22 ) suodjemehciid birra mearridit boazoguohtunráddjemiid , jus dat lea dárbbašlaš vuovddi gáhttema dihte ( § 2 ) .
Target: På den annen side kan Lantbruks- och skogsdepartementet ifølge loven ( 196/22 ) om verneskoger vedta begrensninger i reinbeitet på verneskogområde om det måtte være nødvendig for bevaring av skogen ( § 2 ) .
Result: På den annen side kan Landbruks- og matdepartementet i henhold til lov ( 196/22 ) om reinbeitedistrikter fastsette regler om reinbeitetider dersom dette er nødvendig av hensyn til skogens bevaring ( § 2 ) .
Sami: Lávdegotti árvalusa mielde galgá alimus boazolohku mearriduvvot geassesiidii , geahča árvaluvvon § 9 – 4 .
Target: Etter utvalgets forslag skal det øvre reintallet fastsettes for sommersiidaen , se utkastet § 9-4 .
Result: I henhold til utvalgets forslag skal høyeste reintall fastsettes for sommersiidaen , se utkastet § 9-4 .
Sami: Ovddasvástideaddji siidaoasi jođiheaddji galgá sáhttit ovddasvástádusa sirdit soapmásii guhte sáhttá joatkit boazodoalu su maŋŋel , geahča árvalusa § 4 – 7 .
Target: Den ansvarlige leder for en siidaandel skal kunne overføre lederansvaret til en som kan drive videre etter ham eller henne , jf. utkastet § 4-7 .
Result: Ansvarlig leder av en siidaandel skal kunne overføre ansvaret til noen som kan overta ansvaret etter lederen , se utkastet § 4-7 .
Sami: Dalle galgá maiddái Porsáŋggu gielddas leat gielddanamma golmma gillii ( dárogillii , sámegillii ja kveanagillii / suomagillii ) .
Target: Samtidig vil Porsanger kommune får trespråklig kommunenavn ( norsk , samisk og kvensk / finsk ) .
Result: I så fall skal også Porsanger kommune ha et kommunenavn på tre språk ( norsk , samisk og kvensk / norsk ) .
Sami: Doaibmalobi divat ( konsešuvdnadivat ) mii namuhuvvo 3. čuoggás , lea doaibmalobi divat čázádatbuođđumiid ovddas .
Target: Konsesjonsavgift som nevnt i punkt 3 , er konsesjonsavgift ved vassdragsregulering .
Result: Driftsavgiften ( konsesjonsavgiften ) som nevnt i punkt 3 , er en avgift ved utferdigelse av pålegg om produksjonspremie .
Sami: Evttohusaid ulbmil lea oažžut áigái buoret organiserema ja resursahálddašeami boazodoalus .
Target: Forslagene har som siktemål å få en bedre organisering og ressursforvaltning i reindriften .
Result: Forslagene har som formål å få en bedre organisering og ressursforvaltning i reindriften .
Sami: Vahága ovddas maid dakkár olbmuid bohccot dagahit geat § 8 vuođul , gč. várrelága § 17 , doaimmahit boazodoalu olggobealde boazodoalloguovllu , leat sii guđet doaimmahit boazodoalu dan guovllus gosa vahágahtti bohccot navdojuvvojit gullat , ovddasvástideaddjin okta buohkaid ovddas ja buohkat ovtta ovddas .
Target: For skade som voldes av rein som tilhører noen som i henhold til § 8 , jf. fjellova § 17 , utøver reindrift utenfor reinbeitedistrikt , er de som utøver reindrift innenfor område hvor den skadegjørende rein antas å høre hjemme , ansvarlig en for alle og alle for en .
Result: For skade som voldes av rein som i henhold til § 8 , jf. varslingslovens § 17 , utøver reindrift utenfor reinbeiteområde , er de som utøver reindrift i det område hvor skadelidte rein eventuelt hører hjemme , ansvarlige en for alle og alle for en .
Sami: Dan dihte lea deaŧalaš ásahit čielga njuolggadusaid dasa maid stivra sáhttá mearridit , ja nu eastadit áššegieđahallama soaittáhagaid mielde .
Target: Klarere regler for hva styret kan bestemme , og dermed mindre rom for vilkårlighet , er således viktig .
Result: Det er derfor viktig å legge opp til klare regler for hvilke kriterier styret kan treffe vedtak om , og dermed unngå at det blir en saksbehandling i strid med disse prinsippene .
Sami: 4.5 Boazolohku ja guohtunresurssat
Target: 4.5 Reintall og beitegrunnlag
Result: 4.5 Reintall og beiteressurser
Sami: 9 Sámi guovlluid riektedilli ja eanan- ja luondduriggodagaid hálddašeapmi
Target: 9 Rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i samiske områder
Result: 9 Rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i samiske områder
Sami: Dasa lassin rievddada válgasearvan ja jienastuslohkui searvan sámediggeválggaid oktavuođas .
Target: Dessuten varierer valgdeltakelsen og antallet manntallsførte ved sametingsvalgene .
Result: I tillegg vil valgkretser og stemmefordelingen variere når det gjelder hvem som er kandidat til sametingsvalget .
Sami: Čujuhit dán gažaldaga dárkilet guorahallamii 8. kapihttalis .
Target: Det vises til nærmere omtale av dette spørsmålet i kapittel 8 .
Result: Det vises til omtalen av dette spørsmålet i kapittel 8 .
Sami: Lávdegoddi árvala viidáseappot ahte guovddáš boazodoallostivra bisuhuvvo .
Target: Utvalget foreslår videre at det sentrale reindriftsstyret opprettholdes .
Result: Utvalget foreslår videre at begrepet sentralt reindriftsstyre videreføres .
Sami: Ráđđehus áigu čuovvut dán nu guhkás go vejolaš .
Target: Regjeringen er innstilt på å følge dette opp så langt som mulig .
Result: Regjeringen vil følge opp dette så langt som mulig .
Sami: § 13 Náittosguoimmi ja ovttasássi sadji
Target: Til § 13 Ektefelles og samboers stilling
Result: § 13 Ektefelles og samboers stilling
Sami: Dasa leat máŋga siva .
Target: Dette har flere årsaker .
Result: Det er flere årsaker til dette .
Sami: Muđui addá náittosdilli vuoigatvuođa doaimmahit boazodoalu ovttas náittosguimmiin .
Target: For øvrig gir ekteskap rett til utøvelse av reindrift sammen med ektefellen .
Result: For øvrig gir ekteskapet grunnlag for en rett til å utøve reindrift i fellesskap .
Sami: Diekkár johtaleami birra ráfáidahtton guovllus sáhttá guoskevaš hálddašaneiseváldi láhkaásahusaid bokte mearridit dárkilet njuolggadusaid ovttasráđiid orohatstivrrain ja guovllustivrrain .
Target: Nærmere regler om slik ferdsel i fredet område kan fastsettes ved forskrift av vedkommende forvaltningsmyndighet i samråd med distriktsstyret og områdestyret .
Result: I et slikt område kan aktuelle forvaltningsmyndigheter gjennom forskrift gi nærmere regler om ferdselen i samarbeid med distriktsstyret og områdestyret .
Sami: Dán mearrádusas daddjo ahte eananeaiggát dahje vuoigatvuođalaš geavaheaddji ii galgga opmodaga hálddašit dainna lágiin ahte šaddá mearkkašahtti vahágin dahje hehttehussan boazodollui mii doaimmahuvvo dán lága olis .
Target: Det følger av denne bestemmelse at grunneier eller bruksberettiget ikke må utnytte sin eiendom i reinbeiteområde på en slik måte at det er til vesentlig skade eller ulempe for reindriftsutøvelse i samsvar med denne lov .
Result: Den er en konsekvens av bestemmelsen i § 6 om at grunneier eller bruksberettiget ikke må utnytte eiendommen på en måte som medfører vesentlig skade eller ulempe for reindrift som drives i medhold av denne lov .
Sami: Oljo- ja energiijadepartemeanta
Target: Olje- og energidepartementet
Result: Olje- og energidepartementet
Sami: Bláđe dokumeanttas : < 6 Boazodoallolágat Ruoŧas ... | 8 Departemeantta árvvoštallamat > | Ovdasiidu
Target: Bla i dokumentet : < 6 Reindriftslovgivningen ... | 8 Departementets vurderinger > | Dokumentets forside
Result: Bla i dokumentet : < 6 Reindriftslovgivningen ... | 8 Departementets vurderinger > | Dokumentets forside
Sami: Departemeanta lea atnán ovttadássásašvuođa gažaldagaid guovddážis .
Target: Departementet har hatt fokus på likestillingsmessige spørsmål .
Result: Departementet har tatt opp likestillingsmessige spørsmål .
Sami: Mana sisdollui
Target: Gå til innhold
Result: Gå til innhold
Sami: Stuorát oktavuođas šaddá jearaldat siidda rievttálaš návccaid / rievttálaš doaibmannávccaid birra . »
Target: I en større sammenheng blir det spørsmål om siidaens rettsevne / rettslige handleevne og partsevne / prosessuelle handleevne .
Result: I større grad vil det bli reist spørsmål om siidaens rettsevne / rettslige handleevne og partsevne / prosessuelle handleevne . »
Sami: Dát guovttis berreba dasto gullat goabbat jovkui dahje dálvesiidii .
Target: De to representantene bør i så fall komme fra ulike grupperinger innenfor sommersiidaen .
Result: Denne enheten bør i så fall høre til hver sin gruppering innenfor sommersiidaen eller vintersiidaen .
Sami: Guolástus- ja riddodepartemeanta
Target: Fiskeri- og kystdepartementet
Result: Fiskeri- og kystdepartementet
Sami: Lága mearrádusain leat máŋga siskkáldas- ja ovttasdoaibmanjuolggadusat maid eiseválddit eai sáhte čuovvolit jus soamis ii doahttal daid .
Target: Mange av lovens bestemmelser er interne ordens- og samhandlingsregler som i utgangspunktet ikke er egnet for noen form for tiltak fra myndighetenes side dersom de ikke skulle bli fulgt .
Result: Innenfor lovens bestemmelser er det flere interne og samarbeidsregler som myndighetene ikke kan fravike dersom det ikke blir overholdt .
Sami: Sámedikke doaibma jagis 2002
Target: Om Sametingets virksomhet i 2002
Result: Om Sametingets virksomhet i 2002
Sami: Bálggus fuolaha ja mearrida doaimma hárrái .
Target: Det er laget som står for og bestemmer driften .
Result: Bla i dokumentet og gjør vedtak om tiltak .
Sami: Sis-Finnmárkku Riekteveahkkekántuvra
Target: Rettshjelpskontoret Indre Finnmark
Result: Rettshjelpskontoret for Indre Finnmark
Sami: « Dán lágas lea siida geográfalaš ja sosiála joavku mas leat boazoeaiggádat mat doaimmahit boazodoalu ovttas dihto eatnamiin .
Target: « Med siida forstås i denne lov en geografisk og sosial gruppe av reineiere som utøver reindrift i fellesskap på et bestemt areal .
Result: « Med siida forstås i denne lov en geografisk og sosial gruppe av reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer .
Sami: Váttisvuohtan dálá njuolggadusaiguin boazologu birra , lea lávdegotti oainnu mielde , ahte dat ledje čadnon orohahkii ja doalloovttadahkii .
Target: Et problem med dagens regler om reintall er , slik utvalget ser det , at de hovedsakelig er knyttet til distrikt og driftsenhet .
Result: Et problem ved dagens regler om reintall er etter utvalgets oppfatning , at de i for stor grad er knyttet til distrikt og driftsenhet .
Sami: Čujuhuvvo maiddái Globaliserendieđáhusa 7. kap:ii ( St.dieđ. nr. 19 ( 2002–2003 ) En verden av muligheter – globaliserings tidsalder og dens utfordringer ( Máilmmi vejolašvuođat – globaliserenáigi ja dan hástalusat ) .
Target: Det vises også til Globaliseringsmeldingens kap. 7 ( St.meld. nr. 19 ( 2002–2003 ) En verden av muligheter – globaliseringens tidsalder og dens utfordringer ) .
Result: Det vises også til Globaliseringsmeldingens kap. 7 ( St.meld. nr. 19 ( 2002–2003 ) En verden av muligheter - globaliseringstiden og dens utfordringer ) .
Sami: Vuosttažettiin gáibidivččii stuorát láhkarevišuvdna ođđa čielggademiid ja árvvoštemiid .
Target: For det første vil en mer omfattende revisjon av loven kreve nye utredninger og vurderinger .
Result: For det første vil det kreves mer tid til utredning og vurdering .
Sami: § 55 Siidakássa
Target: § 55 Siidakasse
Result: Til § 55 Siidakasse
Sami: Boađusin šattai ahte sámi beroštumit ja erenoamážit boazodoalu sávaldagat leat sihkkaraston hui buori vuogi mielde .
Target: Resultatet ble at samiske interesser og særlig reindriftens ønskemål er sikret på en meget god måte .
Result: En erfaring er at samiske interesser og de særlige reindriftsinteressene er ivaretatt på en svært god måte .
Sami: Áiddit ja rusttegat mat galget čuožžut guhkit go ovtta áigodaga jagis , eai galgga huksejuvvot departemeantta dohkkeheami haga .
Target: Gjerder og anlegg som skal bli stående ut over en sesong , kan ikke oppføres uten godkjenning av departementet .
Result: Gjerder og anlegg som skal bli stående ut over en sesong , krever godkjenning av departementet .
Sami: Nugo namuhuvvon § 47 mearkkašumiin , de sáhttet buhtadusat mat bohtet njuolga siidii , geahča ovdamearkan Alimusrievtti duomu Rt. 2000 s. 1578 .
Target: Som nevnt under merknad til § 47 , kan erstatningsbeløp o.l. bli tilkjent siidaen direkte , jf. som eksempel Høyesterettsdom i Rt. 2000 side 1578 .
Result: Som nevnt i § 47 , kan erstatning som utbetales direkte til siidaen , se for eksempel Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2000 side 1578 .
Sami: Guolástus- ja riddodepartemeanta
Target: Fiskeri- og kystdepartementet
Result: Fiskeri- og kystdepartementet
Sami: Fylkkamánni oaivila mielde lea okta stáhta deaŧaleamos doaimmain fuolahit ahte boazodoallu doaimmahuvvo ekologaš guoddevaš vugiin sihke boazodoalu iežas dihte , muhto maiddái luonddu ja eará geavaheddjiid dihte .
Target: En av statens viktigste funksjoner er , etter fylkesmannens oppfatning , å påse at reindriften foregår på en økologisk bærekraftig måte både av hensyn til reindriften selv og av hensyn til naturen og andre brukerinteresser .
Result: Etter fylkesmannens mening er en av statens viktigste funksjoner å påse at reindriften foregår på en økologisk bærekraftig måte både av hensyn til reindriften selv og av hensyn til naturen og andre brukerinteresser .
Sami: Čájehuvvui ahte bargu lei sihke viiddis ja váttis , mii dagahii ahte bargu ádjánii guhkit go jurddašuvvon .
Target: Arbeidet viste seg etter hvert å være både omfattende og komplekst , noe som medførte at det tok lengre tid enn forutsatt .
Result: Det ble hevdet at arbeidet var både omfattende og vanskelig , noe som tilsa at det ble arbeidet over lengre tid enn forutsatt .
Sami: Siidakássii boahtá doarjja man siidaoasit mákset juohke siidaoasi boazologu ektui , geahča § 46 njuolggadusaid siidakássa birra .
Target: Siidakassens midler skal finansieres ved tilskudd fra siidaandelene beregnet i forhold til antall rein i den enkelte siidaandel , jf. regelen for distriktskasse i § 46 .
Result: Det skal tilskuddes en siidakasse som skal fordeles mellom reineierne i forhold til hvor mange rein den enkelte siidaandel har , se § 46 regler om siidakasse .
Sami: Boaozodoallohoavda dovddaha seammaládje balu ahte sáhttet šaddat ollu álggaheamit ja boazonákkisvuohta .
Target: Reindriftssjefen uttrykker på tilsvarende måte bekymring for at det kan finne sted en overetablering med reintallspress til følge .
Result: Reindriftssjefen gir på tilsvarende måte uttrykk for at det kan bli for mange etableringer og for høyt reintall .
Sami: Dát lea danne go eurohpapolitihkalaš vuođđu lea čadnon politihkalaš dássái Ráđđehusa Eurohpalávdegotti bokte .
Target: Dette har sammenheng med at europapolitisk plattform er forankret på politisk plan gjennom Regjeringens Europautvalg .
Result: Dette har sammenheng med at det europapolitiske grunnlaget er ført opp på politisk nivå gjennom Regjeringens Europautvalg .
Sami: Sáhttá geavvat ahte muhtun siidaoasi jođiheaddji ii dohkket doarjaga sturrodaga go oaivvilda ahte orohatstivra lea ilá stuora boazologu atnán vuođđun .
Target: Det kan være at lederen av en siidaandel er uenig i størrelsen på det tilskudd som andelen er pålagt å betale , f.eks. fordi vedkommende mener at distriktsstyret har lagt til grunn et for høyt reintall .
Result: Det kan tenkes at en leder av en siidaandel ikke betaler tilskuddet fordi vedkommende mener distriktsstyret har et for høyt reintall .
Sami: Departemeantta evttohusa duogáža birra lea čilgejuvvon 8. kapihttalis .
Target: Det er redegjort for bakgrunnen for departementets forslag i kapittel 8 .
Result: Departementets forslag til regler om reinmerke er omtalt av Reindriftslovutvalget i kapittel 8 .
Sami: Johtalusdepartemeanta
Target: Samferdselsdepartementet
Result: Samferdselsdepartementet
Sami: Sámediggi váldá jahkedieđáhusastis ovdan barggu ásahit ja viiddidit sámi ássanguovlluid suodjemehciid ja eanansuodjaleami ( kap:s 3.7.1 . )
Target: Sametinget tar i sin årsmelding opp arbeidet med opprettelse og utvidelse av nasjonalparker og landskapsvern i områder med samisk bosetting ( kap. 3.7.1 ) .
Result: Sametinget tar i sin årsmelding opp arbeidet med å etablere og ut vide samiske reinbeiteområder ( kap. 3.7.1 ) .
Sami: Muhtun muddui leat dát olbmot geain ovdalaččas lei joatkkaoahppu , ja sáhtte nuppástuhttináigodagas váldit alit oahpu , ja muhtun muddui sii geat válde fágaoahpu joatkkaskuvladásis , dahje geat leat mannan viidáseappot alit ohppui .
Target: Dels er det personer som hadde videregående utdanning før omstillingsperioden , og kunne benytte omstillingsperioden til høyere utdanning , dels er det personer som startet sin fagutdanning på videregående nivå , eller som har gått videre i høyere utdanning .
Result: Dels er det personer som tidligere har hatt høyere utdanning , og som i omstillingsperioden har tatt høyere utdanning , og dels personer som i dag tar høyere utdanning , eller som har kommet videre i livet .
Sami: Jus mearka ii leat leamaš anus maŋemus 4 jagi , de sáhttá mearkalávdegoddi sihkkut mearkka .
Target: Dersom et reinmerke ikke har vært i bruk de siste 4 år , kan merkenemnda slette merket .
Result: Dersom merket ikke har vært i bruk de siste 4 år , kan merkenemnda slette merket .
Sami: Departemeanta oaivvilda ahte lea váttis garvit dan , jus galgá sáhttit doarvái bures vuhtii váldit iešguđet beliid mat gusket earret eará riektesihkarvuhtii ja siskkáldas fápmojuohkáseapmái .
Target: Det er imidlertid etter departementets syn vanskelig å komme utenom dette dersom de ulike hensyn som gjør seg gjeldende i forhold til blant annet rettssikkerhet og intern maktfordeling skal kunne ivaretas på en tilfredsstillende måte .
Result: Departementet mener det er vanskelig å unngå dette , dersom man skal kunne ivareta de ulike hensyn som blant annet gjelder rettssikkerhet og internt selvstyre .
Sami: Sámediggi ja NBR leaba ráđđádallamiin dorjon áigeráddjema .
Target: Sametinget og NRL har under konsultasjonene sagt seg enige i at det settes en tidsbegrensing .
Result: Sametinget og NRL sluttet seg til denne avgrensningen .
Sami: Jus eanetlohku orohaga jahkečoahkkimis dan gáibida , dahje jus guovllustivra gáibida , de galget ráhkaduvvot ođđa doaibmanjuolggadusat dás ovdalis namuhuvvon vuogi mielde .
Target: Hvis et flertall på distriktets årsmøte krever det , eller hvis områdestyret forlanger det , skal nye bruksregler utarbeides i henhold til reglene foran .
Result: Hvis et flertall på distriktets årsmøte krever det , eller hvis områdestyret krever det , skal nye bruksregler utarbeides i henhold til punktene foran .
Sami: § 42 Orohat
Target: § 42 Reinbeitedistrikt
Result: Til § 42 Reinbeitedistrikt
Sami: Gonagas sáhttá maiddái mearridit ahte vissis jávrriid ja johkaosiid mat leat eatnamiin namuhuvvon ovddit cealkagis , galget beassat bivdit duššefal sii guđet doaimmahit boazodoalu .
Target: Kongen kan også gjøre vedtak om at visse vann og elvestrekninger i eiendommer som nevnt i foregående punktum skal være forbeholdt til bruk for dem som utøver reindrift .
Result: Kongen kan også bestemme at en del av de vann og vassdrag som er nevnt i første punktum , bare skal være tilgjengelige for de som utøver reindrift .
Sami: Iešguđetge siidda boazolohku galgá § 60 vuođul ovddiduvvot boazodoallostivrii loahpalaš nannemii ja dohkkeheapmái .
Target: Reintallet for den enkelte siida , jf. § 60 , skal forelegges for reindriftsstyret for endelig stadfesting og godkjenning .
Result: Det enkelte reintall for den enkelte siida skal i henhold til § 60 fremmes forslag om endelig stadfesting og godkjenning av reindriftsstyret .
Sami: Dát olmmoš galgá fuolahit gohččuma jahkečoahkkimii gos válljejuvvo evttohas orohatstivrii .
Target: Denne personen skal sørge for at årsmøte blir innkalt for å holde valg til distriktsstyrekandidat .
Result: Denne personen skal være ansvarlig for gjennomføringen av årsmøtet i distriktet hvor det velges kandidat til distriktsstyret .
Sami: Rievdan dilit sáhttet dahkat ahte ferte ođasmahttit doaibmanjuolggadusaid .
Target: Endrede forhold kan tilsi at bruksreglene må revideres .
Result: Disse svingningene kan gjøre det nødvendig å revidere bruksreglene .
Sami: Dan vuođul sáhttá leat buoremus vuordit ja oaidnit movt dát ovdána , ja vuos oaidnit movt iešguđet bealálaččat juogadit rollaid gaskaneaset , ja dás maiddái oktavuođa Boazopolitiijaide .
Target: På den bakgrunn kan det være hensiktsmessig å avvente utviklingen her og den rolleavklaring mellom ulike aktører som gjennom dette må finne sted , herunder også forholdet til Reinpolitiet .
Result: På den bakgrunn kan det være hensiktsmessig å vente og se hvordan dette går , og herunder hvordan de ulike aktørene spiller hverandre opp mot hverandre , samt her også i forhold til Reinpolitiet .
Sami: Gonagas sáhttá mearridit ahte boazodolliin galgá leat aktovuoigatvuohta geavahit gitta guollebivdoneavvuid dárkileappot mearriduvvon jávrriin ja johkaosiin eará stáhtaeatnamiin go stáhta almmennegiin .
Target: Kongen kan gjøre vedtak om at utøverne av reindriftsnæringen skal ha enerett til bruk av bundne redskaper til fangst av fisk i nærmere bestemte vann og elvestrekninger i andre statseiendommer enn statsallmenningene .
Result: Kongen kan bestemme at reindriftsutøverne skal ha adgang til å disponere inntil 30 % av beiteressursene i nærmere bestemte fjell- og utmarksområder i andre stater enn statens grunn .
Sami: Eallu mii geasset leat čoahkis , rátkojuvvo máŋgan unnit eallun ovdal go johtet dálveguohtumiidda .
Target: Den flokken som om sommeren går samlet , splittes opp i mindre flokker før man går inn på vinterbeitet .
Result: Reinflokken som om sommeren er samlet , deles inn i flere mindre flokker før den forlater vinterbeitene .
Sami: Bláđe dokumeanttas : < 7 Boazodoalloláhkalávdegotti ... | 9 Ekonomalaš , hálddahuslaš ... > | Ovdasiidu
Target: Bla i dokumentet : < 7 Reindriftslovutvalgets ... | 9 Økonomiske , administrative ... > | Dokumentets forside
Result: Bla i dokumentet : < 7 Reindriftslovutvalgets ... | 9 Økonomiske , administrative ... > | Dokumentets forside
Sami: Dát lea ge boazodoallofoandda ulbmil .
Target: Dette er også i tråd med formålet med reindriftsfondet .
Result: Dette er også bakgrunnen for Reindriftsfondets formål .
Sami: Sámedikki jahkedieđáhus kap. 2.10 ja 3.11
Target: Sametingets årsmelding kap. 2.10 og 3.11 .
Result: Sametingets årsmelding kap. 2.10 og 3.11
Sami: Mana báikkálaš navigašuvdnii
Target: Gå til lokalnavigasjon
Result: Gå til lokalnavigasjon
Sami: Vuoigatvuođaperspektiiva galgá ain leat ovttasbarggu vuođđogeađgin ja iešguđet kanálaid veahkki galgá ovttastuvvot buorebut , ja dan ulbmilin lea eanet ollistuvvon doaibma .
Target: Rettighetsperspektivet skal fortsatt være en grunnpilar i samarbeidet og bidrag gjennom ulike kanaler skal ses i sammenheng , med sikte på en mer helhetlig innsats .
Result: Rettssikkerhetsperspektivet skal fortsatt være utgangspunktet for samarbeid og bistand over ulike kanaler , og dette er en målsetting om økt felles virksomhet .
Sami: Seammaládje sáhttá eananeaiggát oažžut eananjuohkindikki árvvošteami mearridit berre go oassi diekkár áiddi huksema goluin mii lea namuhuvvon §:s 19 ja § 68 nuppi lađđasis biddjojuvvot boazoeaiggádiid ala .
Target: På samme måte kan en grunneier kreve avgjort ved skjønn ved jordskifteretten om noen del av utgiftene ved oppføring av gjerde som nevnt i § 19 og i § 68 annet ledd bør utliknes på reineierne .
Result: Tilsvarende kan grunneieren kreve at jordskifteretten skal avgjøre om noen del av kostnadene med oppføring av gjerdet som nevnt i § 19 og § 68 annet ledd skal tilfalle reineierne .
Sami: Dán lea Sámedikki eanetlohku dorjon . Departemeanta lea ovttaoaivilis Fylkkamánniin das ahte ferte leat erenoamáš fuomášupmi boazodoalu stivremii gaskaboddosaš áiggis .
Target: Når det gjelder fylkesmannens kommentar vedrørende styringen av reindriften i en overgangsperiode , er departementet enig i at dette er et forhold som må vies særskilt oppmerksomhet .
Result: Dette har vært en forutsetning også for Sametingets flertall .
Sami: Jus diehtu ii leat addojuvvon , dahje bealit eai soaba dan alde gusto go vuosttaš lađđasa mearrádus doibmii , de sáhttá guovllustivra gieldit álggaheami dassážii go soahpamuš lea dahkkon dahje eananjuohkindiggi lea gieđahallan ášši .
Target: Om varsel ikke er gitt , eller partene er uenige om tiltaket rammes av bestemmelsen i første ledd , kan områdestyret nedlegge forbud mot iverksetting inntil overenskomst er inngått eller til jordskifteretten har behandlet saken .
Result: Dersom melding ikke er gitt , eller partene ikke er enige om at første ledd gjelder , kan områdestyret nekte godkjenning inntil avtale er inngått eller jordskifteretten har behandlet saken .
Sami: Alimusriekti celkkii golggotmánu 24. beaivvi 1997 duomu Aursunden-áššis , Rt. 1997 s. 1608 .
Target: Høyesteretts avsa 24. oktober 1997 dom i Aursundensaken , Rt. 1997 side 1608 .
Result: Høyesterett avsa 24. oktober 1997 dom i Aursundensaken , Rt. 1997 side 1608 .
Sami: 8.3 Báhčinguovllut ja sámi beroštumit
Target: 8.3 Skytefelt og samiske interesser
Result: 8.3 Skytefelt og samiske interesser
Sami: Njealját lađas regulere dilálašvuođaid goas siidaoasi jođiheaddji jápmá , ii ge leat dahkkon mearrádus nugo namuhuvvon vuosttaš lađđasis .
Target: Fjerde ledd regulerer forholdet hvor leder av siidaandel dør uten at det er truffet beslutning som nevnt i første ledd .
Result: Fjerde ledd regulerer situasjonen dersom leder av siidaandel dør uten at det er truffet beslutning som nevnt i første ledd .
Sami: Ekspedišuvdnahoavda Arne G. Arnesen , Ski
Target: Ekspedisjonssjef Arne G. Arnesen , Ski
Result: Ekspedisjonssjef Arne G. Arnesen , Ski
Sami: Boazodoallostivrra eanetlohku fas bealistis mearkkaša ahte jus jahkečoahkkin galgá sáhttit rievdadit orohatstivrra mearrádusaid , de mearkkaša dat ahte ain sáhttá leat okta joavku orohagas mii stivre buot .
Target: Reindriftsstyrets flertall påpeker for sin del at dersom årsmøtet skal kunne overprøve distriktsstyrets beslutninger , vil det bety at det fortsatt vil kunne være slik at en gruppering i distriktet styrer det hele .
Result: Reindriftsstyrets flertall sier imidlertid at dersom årsmøtet skal kunne foreta endringer i distriktsstyrets beslutninger , vil det innebære at det fortsatt kan være én gruppering innenfor distriktet som styrer alt .
Sami: Sámediggi lea dahkan ovttasbargošiehtadusaid Tromssa fylkkagielddain ja Finnmárkku fylkkagielddain 1 .
Target: Sametinget har inngått samarbeidsavtaler med henholdsvis Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune .
Result: Sametinget har inngått samarbeidsavtaler med Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune 1 .
Sami: vuosttaš lađđasa eavttut . Muđui lea eaktun ahte sierralobimearrádus galgá adnot čoavddusin dušše erenoamáš dilálašvuođain .
Target: For øvrig forutsettes unntaksbestemmelsen bare å få anvendelse som en sikkerhetsventil i særskilte tilfeller .
Result: For øvrig er det et vilkår for å nytte særskilt tillatelse at det bare er i helt spesielle tilfeller at særskilt tillatelse skal gis .
Sami: Guovddáš ja oppalaš váldi čađahit mearrádusaid bákkuin lea § 34 nuppi lađđasis .
Target: Den sentrale og generelle bestemmelse om gjennomføring av vedtak med tvang er § 34 annet ledd .
Result: Senter og generell myndighet til å fatte vedtak er etter § 34 annet ledd .
Sami: Otná lágas leat hui ollu mearrádusat maid eiseválddit vuos galget dohkkehit , ja dan sadjái go movttiidahttit boazoeaiggádiid ieža soahpat de váikkuhit njuolggadusat baicca dasa ahte stivrejupmi šaddá badjin vuolás .
Target: Svært mange av bestemmelsene i dagens lov forutsetter samtykke fra reindriftsmyndighetene , og fremfor å finne løsninger reineierne i mellom , bidrar reglene etter utvalgets oppfatning til detaljstyring ovenfra .
Result: Dagens lov har svært mange bestemmelser som må godkjennes av myndighetene , og i stedet for å stimulere til smidigere generasjonsoverganger bidrar reglene til at styringen blir overordnet .
Sami: Bargit geain ii leat dát máhttu , berrejit lávdegotti oainnu mielde oažžut dárbbašlaš oahpu .
Target: Ansatte som ikke har denne kunnskap , må etter utvalgets syn , få nødvendig opplæring .
Result: Det bør være en mulighet for de som ikke har denne kompetansen , til å få nødvendig opplæring .
Sami: Finnmárkkus leat dálveguohtuneatnamat siseatnamis goikásat ja šattoheamit ja doppe lea unnán muohta , go fas geasseguohtumat mearragáttiin ja sulluin leat buorit ja šattolaččat .
Target: I Finnmark skjer dette gjennom flytting fra karrige og snøfattige vinterbeiter i innlandet til frodige og fuktige sommerbeiter langs kysten og på øyene .
Result: I Finnmark er vinterbeitene i innlandet knapphetsfaktoren , mens sommerbeitene på fjell og utmark er gode og slitte .
Sami: Árbevirolaččat lea boazodoallu adnon oktasaš , kollektiiva , vuoigatvuohtan .
Target: Tradisjonelt har man omtalt reindriftsretten som en kollektiv rett .
Result: I tradisjonell forstand har reindriften vært betraktet som en kollektiv , kollektiv , rett .
Sami: Doaibmajagi 2004/2005 loahpas ledje ealáhusas dieđihuvvon sullii 232.000 bohcco giđđaealus ( ovdal guotteha ) , main badjel 70 % gullá Finnmárkui .
Target: Ved utgangen av driftsåret 2004/05 var det i næringen totalt registrert ca. 232.000 rein i vårflokk ( før kalving ) , hvor over 70 % var hjemmehørende i Finnmark .
Result: Ved utgangen av driftsåret 2004/05 var det i næringen registrert ca. 232.000 rein i vårflokk , hvorav ca. 70 % i Finnmark .
Sami: Buot boazoeaiggádat bálgosa doaibmaguovllus leat bálgosa miellahttun , muhto juohke boazoeaiggádis lea sierra mearka .
Target: Alle reineiere innen lagets beiteområder er medlemmer av laget , men hvert enkelt medlem har sitt eget reinmerke .
Result: Alle reineiere i reinbeiteområdet er medlemmer av laget , men hver reineier har sitt reinmerke .
Sami: Vuosttaš lađas nanne ahte siidaoasi ovddasvástideaddji jođiheaddji ( ovddasvástideaddji siidaoasálaš ) sáhttá mearridit ahte ásahuvvo buohtalas álggahansiidaoassi mii lea čadnon siidaoassái , ja ahte sáhttá ásahuvvot dušše okta buohtalas álggahansiidaoassi juohke siidaoassái , gč. goalmmát lađđasa .
Target: Første ledd fastslår at det er ansvarlig leder av siidaandel som kan bestemme at det skal etableres en sideordnet rekrutteringsandel knyttet til siida ­andelen og det kan bare etableres én sideordnet rekrutteringsandel til hver siidaandel , jf. tredje ledd .
Result: Første ledd fastslår at ansvarlig leder av en siidaandel kan bestemme at det skal etableres en sideordnet rekrutteringsandel knyttet til siidaandelen , og at det bare kan etableres én sideordnet rekrutteringsandel til hver siidaandel , jf. tredje ledd .
Sami: Sámediggi cealká ahte Ráđđehus ferte áigái oažžut vuđolet čielggadeami sámi iešmearrideami birra ja boazodoalu hálddašeami birra .
Target: Sametinget uttaler at Regjeringen må ta initiativ til å utrede nærmere forhold omkring samisk selvbestemmelse og forvaltning av reindriften .
Result: Sametinget uttaler at Regjeringen må ta ny utredning av spørsmålet om samisk selvbestemmelse og forvaltning av reindriften .
Sami: Mearrádusas lea seamma sisdoallu go lávdegotti evttohan § 3 – 2 vuosttaš lađas ja 1978-lága 2 . §
Target: Bestemmelsen er i samsvar med § 3-2 første ledd i utvalgets forslag og er innholdsmessig en videreføring av § 2 første ledd første punktum i gjeldende lov .
Result: Bestemmelsen er i samsvar med § 3-2 første ledd i utvalgets forslag og § 2 i 1978-loven .
Sami: Dalle doaimmahit dán unnit dálvesiidda boazoeaiggádat boazodoalu ovttas dálvet .
Target: Det er da reineierne innenfor denne mindre gruppen , vintersiidaen , som utøver reindrift i fellesskap i denne del av året .
Result: Det vil si at i denne mindre vintersiidaen utøves reindrift i fellesskap i vintersesongen .
Sami: Orohatjuohkin ii hehtte guohtumiid geavaheami ge eará orohagas go dat dahkko erenoamáš riektevuođu mielde .
Target: Distriktsinndelingen er heller ikke til hinder for bruk av beiter i annet distrikt når dette følger av særskilt rettsgrunnlag .
Result: Distriktsinndelingen er likevel ikke til hinder for at beitene også brukes i andre distrikter når dette skjer i henhold til særlige rettsforhold .
Sami: 8 Departemeantta árvvoštallamat
Target: 8 Departementets vurderinger
Result: 8 Departementets vurderinger
Sami: Johtingeainnut sáhttet datte guoskkahuvvot ja vejolaččat giddejuvvot jus leat stuorát doaimmat ja go lea bággolotnunvuođđu .
Target: Flyttveier kan imidlertid bli berørt og eventuelt stengt i forbindelse med mer omfattende tiltak når forutsetningene for ekspropriasjon foreligger .
Result: Flyttlei kan imidlertid bli trukket inn og eventuelt stengt hvis det er større aktivitet og etableringspress .
Sami: Boazodoallu dárbbaša ollu areálaid ja iešguđetlágán áigodatguohtumiid .
Target: Reindriften er en arealavhengig næring og må ha tilgang på alle årstidsbeiter .
Result: Reindriften krever store arealer og ulike årstidsbeiter .
Sami: « Finnmárkku boazodoalu hárrái lea vahágahtti ovdáneapmi .
Target: « Reindriften i Finnmark må sies å være inne i en uheldig utvikling .
Result: « Det er en uheldig utvikling i reindriften i Finnmark .
Sami: iehtadusain leat goabbat konkretiseremat ja formaliseremat , ja dain čilgejuvvojit áigumušat ja geahččalanortnegat iešguđet servodatsurggiin , omd sámegiela ovddideami dáfus .
Target: Avtalene varierer mht. konkretisering og formalisering , og de fastslår intensjoner og skisserer prøveordninger på forskjellige samfunnsområder , som for eksempel arbeidet med samisk språk .
Result: Avtalene er både konkrete og formaliserte , og det redegjøres for mål og prioriteringer i ulike samfunnsområder , for eksempel når det gjelder utvikling av samisk språk .
Sami: Ruhtadandepartemeanta
Target: Finansdepartementet
Result: Finansdepartementet
Sami: Čorgatvuođa dihte lea maiddái čielgasit daddjon láhkateavsttas ahte orohatstivrra ovdaolbmos lea duppaljietna jus stivrras muđui leat ovtta meari jienat goabbat evttohussii .
Target: For ordens skyld er det også uttrykkelig sagt i lovteksten at lederen i distriktsstyret har dobbeltstemme ved stemmelikhet i styret .
Result: Det er også klart presisert i loven at lederen av styret har dobbeltstemme dersom styret ellers har like mange stemmer .
Sami: Dan vuođul doarju departemeanta lávdegotti árvalusa atnit doahpaga siidaoassi .
Target: Departementet slutter seg på den bakgrunn til utvalgets forslag om å bruke begrepet siidaandel .
Result: På den bakgrunn slutter departementet seg til utvalgets forslag om å bruke betegnelsen siidaandel .
Sami: Mearrádusat leat buori muddui , earret veahá smávva rievdademiid , seammat go 1978-lágas ja Eanandoallodepartemeantta mearkanjuolggadusain mearriduvvon geassemánu 12. beaivvi 1984 .
Target: Bestemmelsene er , med enkelte endringer , en videreføring av bestemmelsene i 1978-loven og Landbruksdepartementets forskrifter om merking av rein fastsatt 12. juni 1984 .
Result: Bestemmelsene her er i hovedsak i tråd med reindriftsloven av 1978 og Landbruksdepartementets merkeregler av 12. juni 1984 .
Sami: Dát leat eanas leamaš nuorra olbmot .
Target: I all hovedsak har dette vært unge personer .
Result: Dette har i hovedsak vært unge personer .
Sami: 1.1 Ekonomalaš ja hálddahuslaš váikkuhusat
Target: 1.1 Økonomiske og administrative konsekvenser
Result: 1.1 Økonomiske og administrative konsekvenser
Sami: Go orohatstivrra hárrái leat nu eahpečielga njuolggadusat , de dagaha dat vára ahte orohagas sáhttá eanetlohku boastut fámostallat ja ovddidit iežas beroštumiid beroškeahttá orohaga oktasaš beroštumiin , mii sáhttá lea njuolggo vahágin unnitlohkui .
Target: De uklare reglene om distriktsstyrets myndighet skaper et grunnlag for at et flertall i distriktet kan misbruke sin posisjon til å fremme egne interesser på tvers av distriktets felles interesser , til direkte skade for mindretallet .
Result: En slik ordning med distriktsstyrene , vil kunne føre til at et flertall i distriktet får myndighet til å frambringe de egne interesser uten at dette skjer til fortrengsel for mindretallet .
Sami: Ođasmahttin- , hálddahus- ja girkodepartemeanta
Target: Fornyings- , administrasjons- og kirkedepartementet
Result: Fornyings- , administrasjons- og kirkedepartementet
Sami: Boazodoallu doalvvui sullii 88.000 bohcco njuovahahkii ( 2.107 tonna njuovvandeaddu ) .
Target: Reineierne leverte totalt ca. 88.000 dyr til slakteri ( 2.107 tonn i slaktekvantum ) .
Result: Reindriften hadde i alt ca. 88.000 rein i vårflokk ( 2.107 tonn slaktevekt ) .
Sami: Dát vuoigatvuohta lea dábálaččat dušše nu guhká go náittosdilli bistá .
Target: Denne retten foreligger i utgangspunktet bare så lenge ekteskapet består .
Result: Denne retten gjelder vanligvis bare så lenge ekteskapet består .
Sami: Departemeanta mearrida dárkilet njuolggadusaid mearkalávdegotti áššegieđahallamii , dás maiddái čálihandivada , ja váiddagieđahallama njuolggadusaid .
Target: Departementet gir nærmere regler for saksbehandlingen i merkenemnda , herunder om regi ­streringsavgift og regler for klagebehandlingen .
Result: Departementet vil gi nærmere regler for merkenemndas saksbehandling , herunder om klagebehandling , og regler om klagebehandling .
Sami: Eananeaiggát dahje son geas lea geavahanvuoigatvuohta , ii galgga geavahit iežas eatnama boazodoalloguovllus man ge ládje mii lea mearkkašahtti vahágin dahje hehttehussan boazodollui mii doaimmahuvvo dán lága mielde .
Target: Grunneier eller bruksberettiget må ikke utnytte sin eiendom i reinbeiteområde på en slik måte at det er til vesentlig skade eller ulempe for reindriftsutøvelse i samsvar med denne lov .
Result: En grunneier eller noen som har bruksrett , må ikke utnytte grunnen til urimelig skade eller ulempe for reindriftsutøverne som utøves i medhold av denne lov .
Sami: Sihke Sámediggi ja NBR leaba dorjon dán lasáhusa .
Target: Både Sametinget og NRL sluttet seg til denne tilføyelsen .
Result: Både Sametinget og NRL sluttet seg til denne tilføyelsen .
Sami: Láhka ii ásat boazodoallorievtti , muhto čilge dárkileappot mii dán rievtti sisdoallu lea , ja regulere ja stivre boazodoalu .
Target: Loven konstituerer ikke reindriftsretten , men gir en nærmere beskrivelse av innholdet i disse rettighetene , samt en regulering og styring av utøvelsen .
Result: Loven konstituerer ikke reindriftsretten , men gir en nærmere beskrivelse av innholdet i disse rettighetene , og regulerer og styring av reindriften .
Sami: Johtalusdepartemeanta
Target: Samferdselsdepartementet
Result: Samferdselsdepartementet
Sami: Go juo ledje vuđolaš duogášdieđut boazodoalloláhkalávdegotti barggu olis , de lea bealálaččain leamaš buorre vuođđu čađahit ráđđádallamiid .
Target: I og med at det allerede forelå et grundig bakgrunnsmateriale gjennom reindriftslovutvalgets forslag , har partene hatt et godt utgangspunkt for konsultasjonene .
Result: Siden det forelå grundige utredninger fra reindriftslovutvalget , har konsultasjonspartene vært gitt gode rammer for å gjennomføre konsultasjonene .
Sami: Fylkkamánni oaivvilda ahte guovddáš eiseválddit fertejit mearridit orohagaid boazologu .
Target: Fylkesmannen mener at sentrale myndigheter må fastsette reintallet for distriktet .
Result: Fylkesmannen i Hedmark gir uttrykk for at sentrale myndigheter vil måtte fastsette reintallet for de enkelte distrikter .
Sami: Ii buot areála leat boazoguohtuneanan .
Target: Ikke alt av arealet er tilgjengelig som reinbeite .
Result: All areal er ikke reinbeiteareal .
Sami: 4.2 Sámegiella
Target: 4.2 Samisk språk
Result: 4.2 Samisk språk
Sami: Nugo eará ge almmolaš doaimmat , de ferte boazodoalu almmolaš hálddašeapmi nai duos dás vuđolaččat árvvoštallojuvvot , gávnnahan dihte lea go dat ulbmillaš daid doaimmaid ektui mat galget čađahuvvot ja mearriduvvon politihkalaš mihttomeriid ektui .
Target: Som andre offentlige virksomheter , må den offentlige forvaltning av reindriften fra tid til annen vurderes nærmere for å avklare om den er hensiktsmessig i forhold til de oppgaver som skal utføres og vedtatte politiske målsettinger .
Result: Som for andre offentlige virksomheter må også reindriftens offentlige forvaltning her ses i forhold til de oppgaver den skal ivareta og de vedtatte politiske målsettinger .
Sami: Departemeantta oaivila mielde galgá boazodoallu ain bissut ealáhussan .
Target: Videre skal reindriften , etter departementets oppfatning , fortsatt være en næring .
Result: Etter departementets syn bør reindriften fortsatt bevares som næring .
Sami: Boazodoallostivraja Boazodoallohoavda guoskkahit iežaset cealkámušain seamma beliid , ja deattuhit ahte goappaš náittosguimmežagat / ovttasássit galgaba beassat doalahit goabbat siidaoasi .
Target: Reindriftsstyret og Reindriftssjefen kommer i sine uttalelser inn på de samme forhold , og framhever at begge ektefeller / samboere må gis adgang til å drive hver sin siidaandel .
Result: Reindriftsstyret og Reindriftssjefen tar i sine uttalelser opp samme forhold , og framhever at ved ekteskap / samboerskap skal begge ektefeller / samboere ha adgang til å inneha hver sin siidaandel .
Sami: Dat lea mielde buorideame vejolaš gánnáhahtti fitnodagaid iežaskapitáladili , seammás go kapitála laktojuvvo gelbbolašvuhtii ja fierpmádagaide aktiiva eaiggáduššama ja stivrejumi bokte .
Target: Den vil bidra til forbedring av egenkapitalsituasjonen for potensielle lønnsomme bedrifter , samtidig som kapitalen kombineres med kompetanse og nettverk igjennom aktivt eierskap og styredeltagelse .
Result: Dette vil være med på å bedre mulighetene for smidige generasjonsoverganger , samtidig som kapitalen tilføres kompetanse og autoritet gjennom aktiv eierstyring og forvaltning .
Sami: Boazodoallolága birra
Target: Om lov om reindrift ( reindriftsloven )
Result: Om lov om reindrift ( reindriftsloven )
Sami: Departemeanta lea gávnnahan ahte ii šat berre ráddjet geat besset eaiggáduššat bohccuid siidaoasis .
Target: Departementet er kommet til at en slik begrensning av personkretsen ikke lenger bør opprettholdes .
Result: Departementet er kommet til at det ikke fortsatt bør være en begrensning om hvem som får eie rein i siidaandel .
Sami: 5.1 Álggahus
Target: 5.1 Innledning
Result: 5.1 Innledning
Sami: Vuosttaš lađđasis nannejuvvo ahte juohkehaš guhte johtala guovlluin gos leat bohccot , galgá vuhtii váldit daid .
Target: Første ledd fastslår at den som ferdes i område hvor rein beiter plikter å ta hensyn til dette .
Result: Første ledd fastslår at enhver som ferdes i områder hvor det er rein , skal ta hensyn til reinen .
Sami: Sámedikkis lea ovddasvástádus sámi mánáidgárddiid áŋgiruššamis Mánáid- ja bearašdepartementta jagi kvalitehtaáŋgiruššama oktavuođas mánáidgárdesuorggis .
Target: Sametinget har ansvaret for satsingen i de samiske barnehagene i forbindelse med Barne- og familiedepartementets treårige kvalitetssatsing i barnehagesektoren .
Result: Sametinget har ansvar for arbeidet med samiske barnehager i forbindelse med Barne- og familiedepartementets kvalitetssatsing på barnehageområdet .
Sami: § 30 Eará siiddaid bohccot
Target: § 30 Behandling av andre siidaers rein
Result: Til § 30 Behandling av andre siidaers rein
Sami: Departemeantta gulaskuddanreivves njukčamánu 1. beaivvi 2002 ovddiduvvui gažaldat berrešii go lága bokte addot bajit eiseválddiide čielgaset vejolašvuohta addit stivrejeaddji orgánaide gohččosiid , ja dihto dilálašvuođain vejolašvuođa rievdadit mearrádusaid maid dat leat dahkan .
Target: I departementets høringsbrev av 1. mars 2002 tok departementet opp spørsmålet om det gjennom loven bør legges et klarere grunnlag for overordnet myndighets adgang til å instruere de styrende organer , og i påkommende tilfeller omgjøre fattede vedtak .
Result: I departementets høringsbrev av 1. mars 2002 ble det reist spørsmål om loven burde gi hjemmel for at overordnede myndigheter kan gis klarere myndighet til å gi retningslinjer , og i visse situasjoner også til å foreta endringer i de vedtak som er fattet av disse .
Sami: § 23 Mohtorjohtolat
Target: Til § 23 Motorferdsel
Result: § 23 Motorferdsel
Sami: Mađi stuorát gilvu lea siiddaid gaskka guohtumiid alde , dađi dárkilet njuolggadusaid fertejit ráhkadit .
Target: Jo større konflikt det er mellom siidaene om beitene , jo mer detaljerte regler trengs .
Result: Jo mer ulikheter det er mellom siidaene når det gjelder bruk av beitene , desto mer presise regler må utarbeides .
Sami: Skábmamánus seamma jagi dollojuvvui vuosttaš ráđđádallančoahkkin Sámedikkiin .
Target: I november samme år ble første konsultasjonsmøte med Sametinget avholdt .
Result: I november samme år ble det gjennomført et første konsultasjonsmøte med Sametinget .
Sami: Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeanta
Target: Helse- og omsorgsdepartementet
Result: Helse- og omsorgsdepartementet
Sami: Boazu lea fysiologiija ja dábiid heivehan iežas luonddubirrasii , sihke dan bokte ahte jođánit šaddá ja ovdána oanehis geassebottas , ja go dálvvi áigge unnida doaibmadási ja energiijagolaheami .
Target: Reinen er fysiologisk og atferdsmessig tilpasset sitt naturmiljø , både gjennom rask vekst gjennom en kort og intens sommersesong , og ved redusert aktivitetsnivå og energitap gjennom vinteren .
Result: Reinen har tilpasset sin fysiologi og tilpasning til naturmiljøet , både gjennom en kort sommersesong og gjennom en vintersesong med redusert aktivitet og energiforbruk .
Sami: Lávdegoddi oaivvilda ahte dasa lassin berre ásahuvvot ortnet man mielde okta dahje eanet boazoeaiggádat sáhttet ášši oažžut meannuduvvot bealátkeahtes orgánas , jus atnet iežaset gieđahallojuvvon govttoheamit .
Target: Dette bør etter utvalgets mening suppleres med adgang for den eller de reineiere som mener seg urettmessig behandlet til å få prøvet distriktsstyrets beslutning for et uhildet organ .
Result: Utvalget mener også at det i tillegg til dette bør innarbeides en ordning der en eller flere reineiere kan begjære saken behandlet av et sideordnet organ , dersom de mener dette er mest hensiktsmessig .
Sami: Jus siidda boazolohku lea alit go boazolohku mii lea mearriduvvon vuosttaš dahje nuppi lađđasa mielde , de galgá siida ráhkadit unnidanplána .
Target: Overstiger reintallet i siidaen det reintall som er fastsatt etter første eller annet ledd , skal siidaen utarbeide en reduksjonsplan .
Result: Dersom det faktiske reintallet i en siida er høyere enn det reintallet som er fastsatt etter første eller annet ledd , skal siidaen utarbeide en reduksjonsplan .
Sami: Berre maiddái leat várrogas addimis lobiid guovlluin mat leat dainna lágiin lahka boazodoalloguovlluid ahte riiddut sáhttet čuožžilit .
Target: Det bør også vises varsomhet med å gi tillatelse for områder som ligger slik til i nærheten av reinbeiteområder at det kan skape konflikter .
Result: Videre bør man være varsom med å gi tillatelser i områder som ligger slik til at konflikter kan oppstå .
Sami: Dát gažaldat ferte vuđolaččat árvvoštallojuvvot jus lea hállu dan ásahit fas , muhto gažaldat ii gula dán láhkaođasteapmái .
Target: Dette er et spørsmål som eventuelt må bli gjenstand for en grundig vurdering , og som ikke faller innenfor denne revisjon .
Result: Dette spørsmålet må vurderes på nytt dersom det er ønskelig å få dette til , men spørsmålet hører ikke under denne lovrevisjonen .
Sami: Dát lea ge doaibmanjuolggadusaid evttohusa duogážin , geahča § 57 .
Target: Disse hensyn ligger bak forslaget om utarbeidelse av bruksregler , se § 57 .
Result: Dette er også bakgrunnen for forslaget til bruksregler , § 57 .
Sami: Tromssa ja Finnmárkku biebmobearráigeahču kantuvrra ásaheapmi Guovdageidnui , vrd. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 8 ( 2002–2003 ) ( Sd. prp. nr. 1 , Lasáhus nr. 8 ( 2002–2003 ) ) kap. 5.3.1 .
Target: Lokalisering av Mattilsynets regionkontor for Troms og Finnmark til Kautokeino , jf. St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 8 ( 2002–2003 ) kap. 5.3.1 .
Result: Opprettelse av Troms og Finnmark reinoppsyn i Kautokeino , jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 8 ( 2002–2003 ) kap. 5.3.1 .
Sami: Dákkár gažaldagat eai leat dán rádjái čovdojuvvon riektegeavada bokte .
Target: Dette er spørsmål som så langt ikke har fått noen klar løsning i rettspraksis .
Result: Slike spørsmål er ikke avgjort så langt ved rettspraksis .
Sami: Gielda- ja guovlodepartemeanta
Target: Kommunal- og regionaldepartementet
Result: Kommunal- og regionaldepartementet
Sami: Departemeanta sáhttá addit dárkilet mearrádusaid das gosa áiddit ja eará rusttegat galget biddjot ja man málle mielde galget ráhkaduvvot , nu maiddái ee. áideávdnasiid hárrái .
Target: Departementet kan gi nærmere bestemmelser om hvordan gjerder og andre anlegg skal plasseres og utformes , herunder om gjerdematerialer m.m.
Result: Departementet kan gi nærmere bestemmelser om hvor gjerder og andre anlegg skal plasseres og hvordan de skal utføres , herunder om tilskuddsordninger til barnehager .
Sami: Álggahansiidaoasi ulbmilin lea lágidit dili njuovžilis buolvamolsumii , ja go dakkár ortnega ásaha , de ii berre sirdin leat menddo guhkkin boahtteáiggis .
Target: Formålet med rekrutteringsandelene er å legge til rette for smidige generasjons ­overganger og går man inn på dette bør tidshorisonten for endelig overtakelse ikke ligge for langt borte .
Result: Formålet med rekrutteringsandelen er å legge til rette for smidige generasjonsoverganger , og går man inn på dette bør tidshorisonten for en slik overføring ikke ligge for langt borte .
Sami: Eai buohkat oaivvil dán .
Target: Andre ser det ikke slik .
Result: Alle oppfatter ikke dette .
Sami: Ealáhus-ja gávpedepartemeanta
Target: Nærings- og handelsdepartementet
Result: Nærings- og handelsdepartementet
Sami: § 27 Boazodoallu
Target: § 27 Utøvelse av reindrift
Result: Til § 27 Reindrift
Sami: Geasa galgá geiget gaikungohččuma ?
Target: Hvem skal et rivingspålegg rettes mot ?
Result: Hvem skal et pålegg rettes mot ?
Sami: Goalmmát lađđasis lea lávdegoddi árvalan jávohisvuođageatnegasvuođa dieđáhusa sisdoalu hárrái boazologu ja eará persovnnalaš áššiid birra .
Target: I tredje ledd har utvalget foreslått en bestemmelse om taushetsplikt vedrørende opplysninger i meldingen om reintall og andre personlige forhold .
Result: I tredje ledd har utvalget foreslått en bestemmelse om taushetsplikt når det gjelder opplysninger om reintall og andre personlige forhold .
Sami: Eahpečielggasvuohta mielddisbuktá maiddái ahte hálddahus lea eahpesihkar das movt mearrádusaid galgá čuovvolit .
Target: Uklarheten innebærer også at forvaltningen er usikker på hvordan vedtak skal følges opp .
Result: Denne uklarheten innebærer også at forvaltningen er usikker på hvordan bestemmelsene skal forstås .
Sami: Ruoŧa bealde lea Rennäringslagen ( 1971 : 437 ) , boazodoalloláhka , mii regulere boazodoalu .
Target: Reindriftsnæringen i Sverige reguleres i Rennäringslagen ( 1971 : 437 ) .
Result: Sverige har Rennäringslagen ( 1971 : 437 ) , reindriftsloven , som regulerer reindriften .
Sami: Sámediggi lea bivdán eanet dieđuid , ja eandalii mearkkašumiid láhkii .
Target: Sametinget har ytret ønske om å få seg forelagt mer materiale , og særlig merknadene til loven .
Result: Sametinget har bedt om mer informasjon , og har gitt merknader til loven .
Sami: Mana sisdollui
Target: Gå til innhold
Result: Gå til innhold
Sami: Mearkkas leat váldosánit ja lassisánit .
Target: Et reinmerke består av hovedsnitt og tilleggssnitt .
Result: Det er her tale om hovedsnitt og tilleggssnitt .
Sami: Sámedikke doaibma jagis 2002
Target: Om Sametingets virksomhet i 2002
Result: Om Sametingets virksomhet i 2002
Sami: Jus doahpagis galgá leat rievttálaš mearkkašupmi , de ferte das earret eará leat sisdoallu mii lea doarvái dárkil .
Target: For at et begrep skal kunne ha rettslig betydning , må det blant annet ha et innhold som i tilstrekkelig grad er presist .
Result: For at begrepet skal ha rettslig betydning , må det blant annet foreligge en viss kjerne .
Sami: Dát ii sáhtte leat hehttehussan dasa ahte boazodoalus sáhttet omd. siiddat čuoččuhit erenoamáš rivttiid lassin dasa mii lágas daddjo .
Target: Dette kan ikke være til hinder for at driftsgrupper innen reindriften kan ha hevdet særskilte rettigheter utover det som følger av selve loven .
Result: Dette kan i seg selv ikke være til hinder for at for eksempel siidaer utøver særskilte rettigheter i tillegg til det som følger av loven .
Sami: Gielddaide Luster ja Årdal Sogn ja Fjordane fylkkas
Target: Kommunene Luster og Årdal i Sogn og Fjordane
Result: Kommunene Luster og Årdal i Sogn og Fjordane fylke
Sami: Plánaláhkalávdegoddi
Target: Planlovutvalget
Result: Planlovutvalget
Sami: Mana ohcamii
Target: Gå til søk
Result: Gå til søk
Sami: Okta guovddáža stuorámus hástalusain lea hukset ásahusa mas lea fágalaš fierpmádat ja deaddu álgoálbmotgažaldagain .
Target: En av senterets største utfordringer vil bli å bygge opp en institusjon med faglig nettverk og tyngde i urfolksspørsmål .
Result: En av de største utfordringene for senteret vil være å bygge opp et apparat med faglig kompetanse og autoritet i forhold til urfolksproblematikk .
Sami: Mana sisdollui
Target: Gå til innhold
Result: Gå til innhold
Sami: Geassemánu 9. beaivvi 1978 nr. 49 boazodoalloláhka bođii 1933 boazodoallolága sadjái .
Target: Lov om reindrift av 9. juni 1978 nr. 49 avløste reindriftsloven av 1933 .
Result: Lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift kom isteden for reindriftsloven 1933 .
Sami: Departemeanta deattuha ahte boazodoalu resurssaid hálddašeapmi ja boazologu heiveheapmi resursavuđđui mielddisbuktá ollu hástalusaid .
Target: Departementet vil framheve at forvaltningen av reindriftens ressurser og tilpasningen av reintallet i forhold til ressursgrunnlaget innebærer mange utfordringer .
Result: Departementet vil framheve at forvaltningen av reindriftens ressurser og reintallstilpasningen til ressursgrunnlaget byr på store utfordringer .
Sami: vuoigatvuođa boaldámuššii ja muoraide
Target: rett til brensel og trevirke
Result: rett til brensel og trevirke
Sami: Go Ráđđehus ásahuvvui 2005 čavčča , de mearridii bargagoahtit ođđa boazodoallolágain .
Target: Regjeringen bestemte etter tiltredelsen høsten 2005 at arbeidet med å få frem ny reindriftslov skulle prioriteres .
Result: Regjeringen tiltrådte høsten 2005 , og det ble bestemt at det skulle arbeides med ny reindriftslov .
Sami: Jus áigodatguohtumat leat máŋgga orohaga siskkobealde , de lea dárbbašlaš ahte dát orohagat ovttasbarget doaibmanjuolggadusaid ráhkadeamis , geahča lávdegotti čielggadeami s. 107 nuppi ráiddus .
Target: Der årstidsbeitene på denne måten er fordelt over flere distrikter , vil det være nødvendig med samarbeid mellom distriktene om utarbeidelsen av bruksreglene , se utvalgets utredning side 107 annen spalte .
Result: Er årstidsbeitene fordelt over flere distrikter , er det nødvendig at disse distriktene samarbeider om utarbeidelse av bruksregler , se utvalgets utredning s. 107 annet ledd .
Sami: kap. 541 , 72. poastta bokte Sámi giella , diehtojuohkin jna. juolluduvvui 2003:s 1 mill kr ovttasbargoprošektii Sámedikkiin mas okta váldoulbmil lea buoridit diehtojuohkima sámiid birra ja sámiid servodateallima birra vai eastadivččii negatiiva guottuid sápmelaččaide ja sámi gažaldagaide .
Target: Over kap. 541 , post 72 Samisk språk , informasjon o.a. ble det i 2003 satt av 1 mill. kr til et samarbeidsprosjekt med Sametinget der ett av hovedmålene er å øke informasjonen om samer og samisk samfunnsliv og å motvirke negative holdninger til samer og samiske spørsmål .
Result: I kap. 541 , post 72 Samisk språk , informasjon m.v. ble det i 2003 bevilget 1 mill kr til et samarbeidsprosjekt med Sametinget som har som hovedformål å bedre informasjonsutvekslingen om samer og om samiske spørsmål slik at man unngår negative assosiasjoner i forhold til samer og samiske spørsmål .
Sami: Eaktuduvvo ahte guohtungeavaheami njuolggadusat ásahuvvojit eatnamiid árbevirolaš geavaheami ala ja ahte ovddidit ulbmillaš geavahanortnegiid .
Target: Reglene om beitebruk forutsettes å bygge på den tradisjonelle bruk av arealene og fremme rasjonelle bruksordninger .
Result: Reglene om beitebruk forutsettes å bygge på den tradisjonelle utøvelse av reindrift på arealene og fremme rasjonelle bruksordninger .
Sami: Dás don leat : Bargodepartemeanta < Dokumeanttat < Proposišuvnnat ja dieđáhusat < Dieđáhusat Stuorradiggái < 2 Sámedikki ja guovddáš ...
Target: Du er her : Kommunal- og regionaldepart ... < Dokumenter < Proposisjoner og meldinger < Meldinger til Stortinget < 2 Samarbeid mellom Sametinget ...
Result: Du er her : Kommunal- og regionaldepart ... < Dokumenter < Proposisjoner og meldinger < Meldinger til Stortinget < 2 Samarbeid mellom Sametinget ...
Sami: Advokáhtta Erik Keiserud , Bærum
Target: Advokat Erik Keiserud , Bærum
Result: Advokat Erik Keiserud , Bærum
Sami: Guovdageainnu boazodoallonissoniid fierpmádat
Target: Nettverk for reindriftskvinner i Kautokeino
Result: Kautokeino reinbeitelags nettverk
Sami: Sámediggi ja Mánáid- ja bearašdepartementa ovttasbarget nannet sámi mánáid ja nuoraid fálaldagaid suohkaniin .
Target: Sametinget og Barne- og familiedepartementet samarbeider om å styrke tilbudet til samiske barn og ungdom i kommunene .
Result: Sametinget og Barne- og familiedepartementet har et nært samarbeid for å styrke arbeidet med samiske barn og unge i kommunene .
Sami: Dat lea deaŧalaš vai sáhttet plánet siidaoasi sirdima , ja seammás sihkkarastit bissovašvuođa , oadjebasvuođa ja stáhtusa dán molsunáigodagas .
Target: Det er viktig å kunne planlegge overdragelse av driftsenhet , og samtidig sikre kontinuitet , trygghet og status i denne overgangsperioden .
Result: Dette er viktig for å kunne planlegge overdragelse av siidaandel , og samtidig sikre kontinuitet , trygghet og stabilitet i denne overgangsperioden .
Sami: Dalle go náittosguimmežagat ovttas eaiggáduššaba ja doaimmaheaba boazodoalu , de leaba goappašagat solidáralaččat ovddasvástideaddjit buot bohccuid hárrái mat gullet doalloovttadahkii .
Target: Der hvor en driftsenhet eies og drives av ektefellene i fellesskap , er begge ektefeller solidarisk ansvarlige for driften av hele hjorden som hører til driftsenheten .
Result: Der hvor ektefellene i fellesskap eier og driver reindrift , er begge solidarisk ansvarlige for alle rein som inngår i driftsenheten .
Sami: Čujuhuvvo muđui Ovttasbargoráđđehusa sámepolitihkalaš vuđđui ( St.dieđ.nr. 33 ( 2001–2002 ) 2. kap. ) mas celko ahte Ráđđehus dáhttu láhčit dili lasi sámegielgeavaheapmái almmolaš oktavuođain .
Target: Det vises for øvrig til Samarbeidsregjeringens samepolitiske plattform ( St.meld. nr. 33 ( 2001–2002 ) kap. 2 ) der det heter at Regjeringen ønsker å legge forholdene til rette for en økt bruk av samisk i det offentlige rom .
Result: Det vises for øvrig til Regjeringens samepolitiske plattform ( St.meld. nr. 33 ( 2001–2002 ) kap. 2 ) hvor det heter at Regjeringen ønsker å legge til rette for økt bruk av samisk språk i det i offentlige rom .
Sami: Neahttakarta
Target: Nettstedskart
Result: Nettstedskart
Sami: § 47 Boazodoallofoanda
Target: Til § 47 Reindriftsfond
Result: Til § 47 Reindriftsfond
Sami: 8.17 Guohtungeavaheapmi
Target: 8.17 Beitebruk
Result: 8.17 Beitebruk
Sami: Bláđe dokumeanttas : < 7 Sámi ealáhusat | 9 Sámi guovlluid riektedilli ... > | Ovdasiidu
Target: Bla i dokumentet : < 7 Samiske næringer | 9 Rettsforhold og forvaltning ... > | Dokumentets forside
Result: Bla i dokumentet : < 7 Samiske næringer | 9 Rettsforhold og forvaltning ... > | Dokumentets forside
Sami: Boazodoallostivra ja guovllustivra sáhttet sirdit iežaset válddi mearridit bággodoaimmaid vuosttaš lađđasa nr. 1 ja 2 mielde nappo boazodoallohovdii ja boazodoalloagronomii .
Target: Reindriftsstyret og områdestyret kan delegere sin myndighet til å treffe vedtak om tvangstiltak etter første ledd nr. 1 og 2 til henholdsvis reindriftssjefen og reindriftsagronomen .
Result: Reindriftsstyret og områdestyret kan delegere sin myndighet med hensyn til tvangsvedtak etter første ledd nr. 1 og 2 til henholdsvis reindriftssjefen og reindriftsagronomen .
Sami: § 12 Buohtalas álggahansiidaoassi
Target: Til 12 Sideordnet rekrutteringsandel
Result: § 12 Sideordnet rekrutteringsandel
Sami: Lea maiddái sámi boazodoallu Trollheimenis .
Target: Det foregår også samisk reindrift i Trollheimen .
Result: Det foregår også samisk reindrift i Trollheimen .
Sami: Mearrádusas lea seamma sisdoallu go lávdegotti árvalan § 12 – 5 .
Target: Bestemmelsen svarer til utvalgets forslag § 12-5 .
Result: Bestemmelsen svarer til § 12-5 i utvalgets forslag .
Sami: § 39 Áššegieđahallan
Target: § 39 Saksbehandling
Result: Til § 39 Saksbehandling
Sami: Leat maiddái unnán johtočállosat ja dárkilet čujuhusat dan hárrái movt lága mearrádusaid galgá čađahit .
Target: Det er også sparsomt med rundskriv og nærmere retningslinjer om hvordan lovens regler skal anvendes .
Result: Det er også få rundskriv og detaljerte retningslinjer om hvordan lovens bestemmelser skal anvendes .
Sami: Juolludanortnet eaktodáhtolaš mánáid- ja nuoraidorganisašuvnnaide lea álkidahttojuvvon .
Target: Tilskuddsordningen for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er forenklet .
Result: Tildelingordningen til lokale barne- og ungdomsorganisasjoner er forenklet .
Sami: Ruhtageavaheapmi galgá ain čuovvut NOU 1995 : 6 Plan for helse- og sosialtjenster til den samiske befolkning i Norge » ( Sámi álbmoga dearvvašvuođa- ja sosiálabálvalusaid plána Norggas ) vuođul , ja « Máŋggabealatvuohta ja ovttadássásašvuohta » ( Mangfold og likeverd ) doaibmaplána .
Target: Kriterier for bruk av midlene skal fortsatt skje i henhold til NOU 1995 : 6 Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge og « Mangfold og likeverd » .
Result: Den fremtidige bruken av midlene skal fortsatt være i tråd med NOU 1995 : 6 Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge , og « Mangfold og likestilling » i virkemiddelbruken .
Sami: Ruhtadandepartemeanta
Target: Finansdepartementet
Result: Finansdepartementet
Sami: Stáhtaministara kantuvra
Target: Statsministerens kontor
Result: Statsministerens kontor
Sami: Bargodepartemeanta
Target: Arbeidsdepartementet
Result: Arbeidsdepartementet
Sami: Justiskomitea ráva sámelága dohkkeheami oktavuođas ( O. nr. 79 ( 1986–87 ) lea ahte jahkedieđáhus sáddejuvvo Stuoradiggái .
Target: Etter tilråding fra Justiskomiteen ved vedtak av sameloven ( O. nr. 79 ( 1986–87 ) skal årsmeldingen oversendes Stortinget .
Result: Justiskomiteens innstilling i forbindelse med behandlingen av sameloven ( Innst .
Sami: Lávdegoddi lea dadjan ahte mearka galgá heaittihuvvot jus ii leat vurkejuvvon nugo lávdegotti árvalusa mielde sáhttá dahkat , geahča lávdegotti árvalan § 7 – 7 .
Target: Utvalget har lagt til grunn at det skal slettes med mindre det er stilt i bero slik utvalgets forslag åpner for , jf. utvalgets forslag § 7-7 .
Result: Utvalget har lagt til grunn at merket skal opphøre dersom det ikke er gjort unntak fra utvalgets forslag , jf. § 7-7 i utvalgets forslag .
Sami: Sivvan dása lea vuosttažettiin ahte boazodoalu gollostruktuvra lea dakkár ahte doallu ferte leat vissis sturrodagas ovdal go lea gánnáhahtti .
Target: Dette skyldes ikke minst at kostnadsstrukturen i reindriften krever en viss størrelse på driftsenheten for at den skal bli lønnsom .
Result: Spørsmålet har i første rekke sin bakgrunn i det forhold at reindriftens organisasjonsstruktur er slik at et reintall må være i en viss størrelse for å være bærekraftig .
Sami: ahte siidii dábálaččat gullet okta dahje eanet bearrašat geat gehččet bohccuideaset ovttas .
Target: at det i alminnelighet deltar en eller flere reindriftsfamilier med sine rein i fellesskapet .
Result: Det vanlige vil være at en siida ofte omfatter én eller flere familiegrupper som eier rein i fellesskap .
Sami: Sáhttá gal eahpidit gullá go boazolohku persovnnalaš dieđuide .
Target: Det kan reises spørsmål om hvorvidt reintallsopplysninger skal anses som personlige forhold .
Result: Det kan reises spørsmål om reintallet hører til de personlige opplysninger .
Sami: Suodjalusas leat dihto meari báhčinguovllut , ja Norgga sihkarvuođa bisuheamis lea dárbbašlaš sáhttit hárjehallat dáin guovlluin .
Target: Forsvaret har et begrenset antall skytefelt , og det er avgjørende for norsk sikkerhet at nødvendig øving kan gjennomføres i disse feltene .
Result: Forsvaret har en rekke skytefelt , og en del av Norges sikkerhet krever nærvær i disse områdene .
Sami: Seammás dagaha dat ahte guohtumat goariduvvojit ja njuovvandeattut hedjonit , ja doalahan dihte dietnasa de lasihit sii boazologu .
Target: Samtidig forsterkes de uheldige sider ved overbeskatning av beitene ved at slaktevekten av dyrene går nedover , og for å opprettholde det økonomiske utbytte økes bestanden .
Result: Samtidig vil det bidra til en uheldig opphopning av beitedyr , og for å holde dette i hevd må man øke reintallet .
Sami: Boazodolliin lea lohpi friddja ja hehttekeahttá vuojehit ja sirdit bohccuid dain osiin boazodoalloguovllus gos boazu lobálaččat oažžu leat ja lohpi johtit bohccuiguin árbevirolaš johtingeainnuid mielde .
Target: Reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein i de deler av reinbeiteområdet hvor reinen lovlig kan ferdes og adgang til flytting med rein etter tradisjonelle flyttleier .
Result: Reineierne har adgang til fritt og uhindret å la reinen beite i de deler av reinbeiteområdet som reinen lovlig får være og til å flytte med reinen i tradisjonelle flyttleier .
Sami: Máhttodepartemeanta
Target: Kunnskapsdepartementet
Result: Kunnskapsdepartementet
Sami: Oza Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta siidduin
Target: Søk hos Landbruks- og matdepartementet
Result: Søk hos Landbruks- og matdepartementet
Sami: Iešguđet áigodatguohtumiid guohtunáiggit , jus ii leačča birrajagi orohat
Target: Beitetider for de ulike årstidsbeitene , med mindre det dreier seg om helårsbeiter
Result: 4. beitetider for de ulike årstidsbeitene , med mindre distriktet har egen distriktsinndeling .
Sami: Boazodoalloriekti sisttisdoallá vuoigatvuođa eaiggáduššat bohccuid ja daidda guohtunvuoigatvuođa .
Target: Reindriftsretten omfatter rett til å eie rein og beiterett for rein .
Result: Reindriftsretten omfatter rett til å eie rein og til å la reinen beite .
Sami: Nugo lávdegoddi čujuha , de lea dábálaš ásaiduvvat eará riikkaide , ja jus ovdamearkka dihte ássá Ruoŧas , de galgá liikká sáhttit eaiggáduššat bohccuid váhnemiid ealus Norgga bealde .
Target: Som utvalget peker på , er etablering på tvers av landegrensene ikke uvanlig , og bosetting for eksempel i Sverige bør ikke være til hinder for at man fortsatt kan eie rein i foreldrenes flokk i Norge .
Result: Som utvalget påpeker , er det vanlig å etablere seg i andre land , og dersom man for eksempel er bosatt i Sverige , skal man fortsatt ha adgang til å eie rein i sine foreldres flokk i Norge .
Sami: 7.3 Davvi-Tromssa ja Finnmárkku doaibmabidjoguovlu
Target: 7.3 Tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark
Result: 7.3 Tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark
Sami: Diehtojuohkin mas nissonolbmuidáššit deattuhuvvojit sáddejuvvo buot ruovttuide ulbmilguovllus . Buohkat geat devdet 18 jagi ožžot dieđuid vuoigatvuođaid birra sámi jienastuslogu ja sámediggeválggaid oktavuođas .
Target: Informasjon med kvinnefokus sendes til alle hustander i målområdet alle som fyller 18 år vil motta informasjon om rettigheter i forhold til samemanntall og sametingsvalg .
Result: Alle som fyller 18 år får melding om at de har rettigheter til samemanntallet og sametingsvalg .
Sami: Johtalusdepartemeanta
Target: Samferdselsdepartementet
Result: Samferdselsdepartementet
Sami: Lulli-Trøndelága ja Hedmárkku boazosámisearvi čujuha ahte evttohusa mielde ii leat jahkečoahkkin šat orohaga bajimus mearridanváldi , ja ahte dát ásaha čuolmmaid orohaga siskkáldas demokratiija ja iešstivrejumi hárrái .
Target: Sør-Trøndelag / Hedmark reinsamelag påpeker at årsmøtet etter forslaget ikke vil være øverste beslutningsorgan i distriktet , og at dette aktualiserer problemstillinger i forhold til demokrati og selvstyre innad i distriktet .
Result: Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag påpeker at forslaget innebærer at årsmøtet ikke lenger vil være overordnet beslutningsnivå i distriktet , og at dette vil kunne få konsekvenser for intern demokrati og selvstyre i distriktet .
Sami: Muhtun sajiin Finnmárkkus orru leame ahte unnán njuovvan dahká stuora gilvvu guohtumiid alde , ja nu šaddá boazodoallu hearki goavvejagiid ja garra dálvviid vuostá .
Target: I deler av Finnmark kan det se ut som begrenset slakteuttak resulterer i høy konkurranse om beitene , og derigjennom stor sårbarhet for harde vintre .
Result: Noen steder i Finnmark synes det som om den raske gjenveksten av lav i sistnevnte områder , har ført til et stort beitetrykk , og dermed også en sårbar reindrift i forhold til klima og vær .
Sami: § 5 Sámi regiovnnalaš boazodoalloguovllut
Target: Til § 5 Samiske regionale reinbeiteområder
Result: § 5 Samiske regionale reinbeiteområder
Sami: Go vihkkedallá galgá go mearkka sihkkut , de berre árvvoštallat buresdoaibmi boazodoalu beali ja makkár dárbu mearkaeaiggádis lea doalahit mearkka .
Target: Ved avveiingen av om merket skal slettes , bør det foretas en vurdering av hensynet til en velordnet reindrift og merkeinnehavers behov for å inneha reinmerke .
Result: Ved vurdering av om et reinmerke skal slettes , bør det ses hen til hvor godt reindriften drives og hvilken nytte merkeinnehaveren har av å beholde merket .
Sami: Vuosttaš čoahkkimis lonohalle bealálaččat notáhtaid .
Target: På de første møtene ble det utvekslet notater mellom partene .
Result: Første møtet ble avholdt med lukkete noter .
Sami: Birasgáhttendepartemeanta
Target: Miljøverndepartementet
Result: Miljøverndepartementet
Sami: 9.2 Sámivuoigatvuođalávdegotti bargu Finnmárkku lulábealde
Target: 9.2 Samerettsutvalgets arbeid sør for Finnmark
Result: 9.2 Samerettsutvalgets arbeid sør for Finnmark
Sami: Goalmmát lađas nanne ahte boazolohku galgá bisuhuvvot siskkobealde dan alimus boazologu mii siidii lea mearriduvvon , ja lađas sisttisdoallá mearrádusaid boazologu unnideami birra jus ásaheapmi dagaha ahte boazolohku boahtá badjelii mearriduvvon logu .
Target: Tredje ledd fastslår at reintallet må holdes innenfor det øvre reintallet som er fastsatt for s ­iidaen og har bestemmelser om reduksjon av reintallet dersom etableringen fører til overskridelse .
Result: Tredje ledd fastslår at reintallet skal holdes innenfor det høyeste reintall som er bestemt for siidaen , og innholdsmessig inneholder bestemmelsene om reintallsreduksjon dersom etableringen fører til overskridelse av reintallet .
Sami: Jus buohtalas álggahansiidaoassi ii leat ásahuvvon , de sáhttá siidaoasi jođiheaddji sirdit siidaoasi jođihanovddasvástádusa mánnái , áddjubii / áhkkubii dahje eará olbmui gii § 9 vuosttaš lađđasa mielde deavdá eavttuid bohccuid eaiggáduššama birra siidaoasis .
Target: Dersom sideordnet rekrutteringsandel ikke er etablert , kan lederen av en siidaandel overføre ansvaret som leder av andelen til et barn , et barnebarn eller en annen person som oppfyller vilkårene i § 9 første ledd for å eie rein i andelen .
Result: Lederen av en siidaandel kan overføre ansvaret som leder av siidaandelen til et barn , et barnebarn eller en annen person som i henhold til § 9 første ledd oppfyller vilkårene for å eie rein i siidaandelen .
Sami: Muhto čujuhuvvo dan váldái mii boazodoallostivrras lea čuoldit lága mearrádusain stivraovddasteami birra , dalle go orohagas lea geassesiida mii lea mihá stuorát go eará siiddat , gč. goalmmát lađđasa .
Target: Men det vises til den myndighet reindriftsstyret har fått til å fravike lovens regler om styrerepresentasjon , der et distrikt har sommersiidaer som er betydelig større enn gjennomsnittet , jf. tredje ledd .
Result: Men det vises til den myndighet som reindriftsstyret har i forhold til lovens regler om styremedlemsskap , der hvor det i distriktet er en sommersiida som er betydelig større enn de andre siidaene , jf. tredje ledd .
Sami: Ovttadássásašvuođaáittardeaddji deattuha ahte dát sáhttá dagahit ahte nissonolbmot dovdet iežaset bággehallat addit eret iežaset doalloovttadagaid , nu ahte dievdoolmmoš beassá registreret alccesis doalloovttadaga .
Target: Likestillingsombudet framholder at dette kan medføre at kvinnene vil kunne føle seg presset til å gi fra seg sin driftsenhet , slik at mannen skal få mulighet til å registrere en driftsenhet på seg .
Result: Likestillingsombudet framhever at dette kan gi inntrykk av at kvinner har en tendens til å gi opp sine driftsenheter , slik at en mann kan registrere seg som driftsenhet .
Sami: Prošeaktajoavku ovddidii iežas raportta EEO-koordinerenlávdegoddái ođđajagimánu 10. b. 2003 .
Target: Prosjektgruppen fremmet sin rapport til EØS-koordineringsutvalget 10. januar 2003 .
Result: Prosjektgruppen leverte sin rapport til EØS-koordineringsutvalget 10. januar 2003 .
Sami: Sámedikke doaibma jagis 2002
Target: Om Sametingets virksomhet i 2002
Result: Om Sametingets virksomhet i 2002
Sami: Dat attášii oadjebasat ja unnit formála rámma riiddu čoavdimii , mii maiddái dahká maŋŋel álkibun ovttasbargat ja ovttas doaibmat .
Target: Dette vil kunne gi en mykere og mindre formell ramme rundt konfliktløsningen som også vil gjøre samarbeid og sameksistens lettere senere .
Result: Dette gir en mer fleksibel og fleksibel møtestruktur som også gjør det enklere å samarbeide og samhandle senere .
Sami: Oza Bargodepartemeanta siidduin
Target: Søk hos Kommunal- og regionaldepartementet
Result: Søk hos Kommunal- og regionaldepartementet
Sami: Mana báikkálaš navigašuvdnii
Target: Gå til lokalnavigasjon
Result: Gå til lokalnavigasjon
Sami: Suodjalusdepartemeanta
Target: Forsvarsdepartementet
Result: Forsvarsdepartementet
Sami: Juohke sámi regiovnnalaš boazodoalloguovllus válljejuvvo mearkalávdegoddi mas leat unnimusat golbma ja eanemusat vihtta lahtu iešguđet orohagain , ja persovnnalaš várrelahtut .
Target: I hvert samiske regionale reinbeiteområde velges en merkenemnd på minst tre og høyst fem medlemmer fra ulike reinbeitedistrikter , med personlige varamedlemmer .
Result: I hvert samisk regionale reinbeiteområde velges et merkeutvalg på minst tre og høyst fem medlemmer fra de ulike distrikter , samt personlige varamedlemmer .
Sami: Máhttodepartemeanta
Target: Kunnskapsdepartementet
Result: Kunnskapsdepartementet
Sami: Lea omd. eiseválddiid duohken lága rámma ja ulbmila olis mearridit orohatjuohkima , doalloovttadagaid juolludeami ja boazologu jna. daid árvvoštallamiid vuođul maid ieža atnet heivvolažžan ja bealuštahttin . »
Target: Det er f.eks. opp til myndighetene innenfor lovens rammer og formål å avgjøre distriktsinndeling , tildeling av driftsenheter og reintall osv. basert på vurderinger om hva som finnes hensiktsmessig og forsvarlig . »
Result: Det er for eksempel opp til myndighetene gjennom lovens ramme og formål å fastsette distriktsinndeling , tilskudd til driftsenhet og reintall mv. ut fra de vurderinger som gjør seg gjeldende . »
Sami: Suodjalusdepartemeanta
Target: Forsvarsdepartementet
Result: Forsvarsdepartementet
Sami: Ulbmilin lea addit eiseválddiide vejolašvuođa mearridit guohtunáiggiid jus lea dárbbašlaš guohtumiid gáhttema dihte .
Target: Siktemålet er å gi myndighetene adgang til å gripe inn og fastsette beitetider der dette er nødvendig for vern av årstidsbeitene .
Result: Siktemålet er å gi myndighetene mulighet til å fastsette beitetider der det er nødvendig for vern av beitene .
Sami: Dakkár láhkaásahus ii leat ráhkaduvvon , muhto liikká gusto hálddašanláhka áššiin main orohatstivra rehkenasto doaimmahit almmolaš válddi .
Target: Slik forskrift er ikke gitt , men forvaltningsloven gjelder likevel i de saker hvor distriktsstyret må anses å utøve offentlig myndighet .
Result: En slik lovfesting er ikke utarbeidet , men gjelder likevel i saker der distriktsstyret anses å ha offentlig myndighet .
Sami: Dakkár válljen sáhtášii dahkat ahte ovttahat joavkkut álo ožžot eanetlogu stivrii .
Target: En slik ordning kunne medføre at det var de samme gruppene innenfor distriktet som alltid ble sittende med flertallet i distriktsstyret .
Result: Slik valg skjer automatisk når det er en bestemt gruppering innenfor distriktet som får flertall i styret .
Sami: Guolástus- ja riddodepartemeanta
Target: Fiskeri- og kystdepartementet
Result: Fiskeri- og kystdepartementet
Sami: § 20 sisttisdoallá mearrádusaid doallogeatnegasvuođa birra .
Target: I § 20 finnes bestemmelser om driveplikt .
Result: I § 20 finnes bestemmelser om driveplikt .
Sami: Jus nu lea , de šaddá buohtalas álggahansiidaoasi jođiheaddji automáhtalaččat dábálaš siidaoasi jođiheaddjin , jus dábálaš jođiheaddji heaitá .
Target: I så fall vil lederen av den sideordnete andelen automatisk overta ledelsen av den ordinære andelen dersom lederen av denne trekker seg .
Result: Lederen for den sideordnede rekrutteringsandelen blir automatisk leder av den ordinære siidaandelen , dersom lederen av den ordinære andelen avvikler .