gozu888 commited on
Commit
760bacf
1 Parent(s): 0261031

Update README.md

Browse files
Files changed (1) hide show
  1. README.md +4 -4
README.md CHANGED
@@ -56,10 +56,10 @@ The following hyperparameters were used during training:
56
  ```json
57
  [
58
  "vi: Tôi không tin rằng một con người có thể sáng tạo.",
59
- "vi: Nếu chúng ta cảm nhận được sự sáng tạo xung quanh mình với một sự sâu sắc nhất định, chúng ta có thể bắt chước theo nhiều cách khác nhau, trong hoán vị và sự kết hợp, và vẻ sáng tạo trong xã hội, nhưng thực sự, chúng ta không thực sự sáng tạo.",
60
- "vi: Mọi thứ có thê được tạo ra đã được làm trong tạo hóa.",
61
- "vi: Chúng ta là những thợ thủ công tài tình nhất.",
62
- "vi: Nếu bạn định nghĩa từ \"sáng tạo\" là thực sự tạo ra thứ gì đó - cho dù làm một bộ phim, vẽ thứ gì đó, xây một toà nhà, nói năng, hay bất cứ thứ gì khác - điều này không thực sự sáng tạo - nó là sự bắt chước thông minh.",
63
  "vi: Bởi vì chúng ta đã chú tâm đến những khía cạnh khác nhau của cuộc sống, chúng ta có thể bắt chước theo những cách mà những người khác không nghĩ là có thể.",
64
  ]
65
  ```
 
56
  ```json
57
  [
58
  "vi: Tôi không tin rằng một con người có thể sáng tạo.",
59
+ "vi: Nếu chúng ta nhận biết được sáng tạo xung quanh chúng ta với một thâm sâu nào đó, chúng ta có thể bắt chước trong nhiều cách khác nhau, trong những hoán vị và những kết hợp, và dường như sáng tạo trong xã hội, nhưng thực ra, chúng ta không thực sự sáng tạo. ",
60
+ "vi: Mọi thứ có thể được tạo ra đều đã được thực hiện trong sáng tạo.",
61
+ "vi: Chúng ta là những thợ thủ công thông minh nhất.",
62
+ "vi: Nếu bạn định nghĩa từ \"sáng tạo\" là thực sự sáng tạo ra một cái gì đó - cho dù bạn làm một bộ phim, vẽ một cái gì đó, xây dựng một toà nhà, nói chuyện, hoặc bất cứ điều gì khác - đây không thực sự sáng tạo - nó là sự bắt chước thông minh.",
63
  "vi: Bởi vì chúng ta đã chú tâm đến những khía cạnh khác nhau của cuộc sống, chúng ta có thể bắt chước theo những cách mà những người khác không nghĩ là có thể.",
64
  ]
65
  ```