translation
translation
{ "cs": "(Die Sitzung wird um 9.00 Uhr eröffnet.)", "en": "(The sitting was opened at 9 a.m.)" }
{ "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis", "en": "Documents received: see Minutes" }
{ "cs": "Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis", "en": "Debates on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law (announcement of motions for resolutions tabled): see Minutes" }
{ "cs": "1.", "en": "1." }
{ "cs": "Režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (hlasování)", "en": "Rules for direct support schemes under the CAP and establishing certain support schemes for farmers and amending Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) (vote)" }
{ "cs": "2.", "en": "2." }
{ "cs": "Dohoda mezi ES a Kanadou o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže (hlasování)", "en": "EC-Canada Agreement on cooperation in the fields of higher education, training and youth (vote)" }
{ "cs": "3.", "en": "3." }
{ "cs": "Dohoda mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy (hlasování)", "en": "EC-USA agreement in the field of higher education and vocational training (vote)" }
{ "cs": "4.", "en": "4." }
{ "cs": "Systémy sociálního zabezpečení pro pracovníky a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství (hlasování)", "en": "Social security schemes to employed persons and members of their families moving within the Community (vote)" }
{ "cs": "5.", "en": "5." }
{ "cs": "Používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře (hlasování)", "en": "Aquaculture: alien and locally absent species (vote)" }
{ "cs": "6.", "en": "6." }
{ "cs": "Společná organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury (hlasování)", "en": "Common organisation of the markets in fishery and aquaculture products (vote)" }
{ "cs": "7.", "en": "7." }
{ "cs": "Změna Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (hlasování)", "en": "Amendment to the Convention on access to information, public participation in decision making and access to justice in environmental matters (vote)" }
{ "cs": "8.", "en": "8." }
{ "cs": "Osvobození zboží dováženého osobami cestujícími z třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně (hlasování)", "en": "Exemption from valued added tax and excise duty of goods imported by persons travelling from third countries (vote)" }
{ "cs": "9.", "en": "9." }
{ "cs": "Třetí příspěk Společenství pro Fond pro kryt reaktoru v Černobylu (hlasování)", "en": "Third Community Contribution for the Chernobyl Shelter Fund (vote)" }
{ "cs": "11.", "en": "11." }
{ "cs": "Podpora rozvoji venkova prostřednictvím EZFRV (hlasování)", "en": "Support for rural development by the EAFRD (vote)" }
{ "cs": "12.", "en": "12." }
{ "cs": "Žádost o ochranu poslanecké imunity Gabriele Albertini (hlasování)", "en": "Request for defence of immunity of Gabriele Albertini (vote)" }
{ "cs": "13.", "en": "13." }
{ "cs": "Žádost o ochranu poslanecké imunity Gabriele Albertini (hlasování)", "en": "Request for defence of immunity of Gabriele Albertini (vote)" }
{ "cs": "14.", "en": "14." }
{ "cs": "Žádost o ochranu poslanecké imunity Gérarda Onesty (hlasování)", "en": "Request for defence of immunity of Gérard Onesta (vote)" }
{ "cs": "15.", "en": "15." }
{ "cs": "Politika Společenství v oblasti mořského životního prostředí (hlasování)", "en": "Community action in the field of marine environmental policy (vote)" }
{ "cs": "16.", "en": "16." }
{ "cs": "Měřící zařízení obsahující rtuť (hlasování)", "en": "Measuring devices containing mercury (vote)" }
{ "cs": "18.", "en": "18." }
{ "cs": "Společný podnik pro evropský systém řízení leteckého provozu (SESAR) (hlasování)", "en": "Joint Undertaking for the European air traffic management system (SESAR) (vote)" }
{ "cs": "Nous interrompons à présent les votes pour faire place à la séance solennelle.", "en": "We now interrupt voting time to hold the formal sitting." }
{ "cs": "2.", "en": "2." }
{ "cs": "Strategie pro oblast mořského životního prostředí (hlasování)", "en": "Marine environment strategy (vote)" }
{ "cs": "3.", "en": "3." }
{ "cs": "Hypoteční úvěr (hlasování)", "en": "Mortgage credit (vote)" }
{ "cs": "Nous en avons à présent terminé avec les votes.", "en": "That concludes the vote." }
{ "cs": "Hlasování (pokračování)", "en": "Voting time (continued)" }
{ "cs": "Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis", "en": "Corrections to votes and voting intentions: see Minutes" }
{ "cs": "(La séance, suspendue à 13h10, est reprise à 15h10)", "en": "(The sitting was suspended at 1.10 p.m. and resumed at 3.10 p.m.)" }
{ "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis", "en": "Approval of Minutes of previous sitting: see Minutes" }
{ "cs": "Pořad jednání příštího dílčího zasedání: viz zápis", "en": "Agenda for next part session: see Minutes" }
{ "cs": "Ukončení zasedání", "en": "Closure of sitting" }
{ "cs": "(La séance est levée à 24 heures)", "en": "(The sitting was closed at 12 a.m.)" }
{ "cs": "Zahájení zasedání", "en": "Opening of the sitting" }
{ "cs": "(Se abre la sesión a las 9.05 horas)", "en": "(The sitting was opened at 9.05 a.m.)" }
{ "cs": "Písemná prohlášení (předložení): viz zápis", "en": "Written statements (tabling): see Minutes" }
{ "cs": "2.", "en": "2." }
{ "cs": "Systém všeobecných preferencí Evropské unie (hlasování)", "en": "The European Union's Generalised System of Preferences (vote)" }
{ "cs": "1.", "en": "1." }
{ "cs": "Služby na vnitřním trhu (hlasování)", "en": "Services in the internal market (vote)" }
{ "cs": "Se cierra el turno de votaciones.", "en": "That concludes the vote." }
{ "cs": "Hlasování (pokračování)", "en": "Voting time (continued)" }
{ "cs": "Continuamos con el turno de votaciones.", "en": "We shall continue with the vote." }
{ "cs": "Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis", "en": "Corrections to votes and voting intentions: see Minutes" }
{ "cs": "(La sesión, suspendida a las 13.10 horas, se reanuda a las 15.00 horas)", "en": "(The sitting was suspended at 1.10 p.m. and resumed at 3.00 p.m.)" }
{ "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis", "en": "Approval of Minutes of previous sitting: see Minutes" }
{ "cs": "Členství v politických skupinách: viz zápi", "en": "Membership of political groups: see Minutes" }
{ "cs": "Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis", "en": "Agenda for next sitting: see Minutes" }
{ "cs": "Ukončení zasedání", "en": "Closure of sitting" }
{ "cs": "(Zasedání skončilo ve 23:30)", "en": "(The sitting was suspended at 11.30 p.m.)" }
{ "cs": "Sdělení společných postojů Rady: viz zápis", "en": "Communication of Council common positions: see Minutes" }
{ "cs": "3.", "en": "3." }
{ "cs": "Úmluva o zákazu biologických a toxinových zbraních (BTWC), tříštivé bomby a konvenční zbraně (hlasování)", "en": "Biological and Toxin Weapons Convention (vote)" }
{ "cs": "4.", "en": "4." }
{ "cs": "Strategie pro region Baltského moře v rámci Severní dimenze (hlasování)", "en": "A Baltic Sea Strategy for the Northern Dimension (vote)" }
{ "cs": "7.", "en": "7." }
{ "cs": "Ženy v mezinárodní politice (hlasování)", "en": "Women in international politics (vote)" }
{ "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis", "en": "Approval of Minutes of previous sitting: see Minutes" }
{ "cs": "Pořad jednání příštího dílčího zasedání: viz zápis", "en": "Agenda for next part session: see Minutes" }
{ "cs": "Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)", "en": "Debates on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law(debate)" }
{ "cs": "1.", "en": "1." }
{ "cs": "Etiopie (hlasování)", "en": "Ethiopia (vote)" }
{ "cs": "2.", "en": "2." }
{ "cs": "Bangladéš (hlasování)", "en": "Bangladesh (vote)" }
{ "cs": "3.", "en": "3." }
{ "cs": "Írán (hlasování)", "en": "Iran (vote)" }
{ "cs": "Tím je hlasování ukončeno.", "en": "That concludes the vote." }
{ "cs": "Hlasování", "en": "Voting time" }
{ "cs": "Dalším bodem je hlasování.", "en": "The next item is the vote." }
{ "cs": "(Pokud jde o výsledky a jiné podrobnosti týkající se hlasování: viz zápis)", "en": "(For results and other information regarding the vote: see Minutes)" }
{ "cs": "Žádost o ochranu parlamentní imunity: viz zápis", "en": "Request for the defence of parliamentary immunity: see Minutes" }
{ "cs": "Žádost o zbavení parlamentní imunity: viz zápis", "en": "Request for waiver of parliamentary immunity: see Minutes" }
{ "cs": "Členství ve výborech a delegacích: viz zápis", "en": "Membership of committees and delegations: see Minutes" }
{ "cs": "Převody prostředků: viz zápis", "en": "Transfers of appropriations: see Minutes" }
{ "cs": "Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis", "en": "Decisions concerning certain documents: see Minutes" }
{ "cs": "Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu): viz zápis", "en": "Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutes" }
{ "cs": "Předání přijatých textů během schůze: viz zápis", "en": "Forwarding of texts adopted during the sitting: see Minutes" }
{ "cs": "Termíny příštích zasedání: viz zápis", "en": "Dates for next sittings: see Minutes" }
{ "cs": "Přerušení zasedání", "en": "Adjournment of the session" }
{ "cs": "Přerušuji zasedání Evropského parlamentu.", "en": "I declare the session of the European Parliament adjourned." }
{ "cs": "(Zasedání skončilo v 17:05)", "en": "(The sitting was suspended at 5.05 p.m.)" }
{ "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis", "en": "Approval of Minutes of previous sitting: see Minutes" }
{ "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis", "en": "Documents received: see Minutes" }
{ "cs": "Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis", "en": "Decisions concerning certain documents: see Minutes" }
{ "cs": "Písemná prohlášení (předložení): viz zápis", "en": "Written statements (tabling): see Minutes" }