translation
translation
{ "cs": "Tak především kladou důraz na krátkodobou kontrolu a sledování a oddělují tuto nemoc od sociálních a strukturálních determinantů zdraví, a to včetně veřejné infrastruktury typu tekoucí vody, uspokojivé kanalizace a přístupu k péči.", "en": "For starters, they emphasize short-term-vector control and surveillance, while delinking the disease from the social and structural determinants of health, including public infrastructure such as running water, proper sanitation, and access to care." }
{ "cs": "Zároveň svalují zodpovědnost za to, že se ženy nenakazí a neotěhotní, primárně na ně samotné, přičemž si neuvědomují, jak malou kontrolu má řada žen nad svým tělem a těhotenstvím.", "en": "They also place the responsibility for avoiding disease and pregnancy primarily on women, while failing to recognize the lack of control many women have over their bodies and pregnancies." }
{ "cs": "V mnoha oblastech postižených zikou existuje vysoká míra sexuálního násilí a těhotenství mladistvých, absence sexuální osvěty a nedostatečný přístup k antikoncepci.", "en": "Many of the areas affected by Zika have high rates of sexual violence and teen pregnancy, a lack of sex education, and inadequate access to contraceptives." }
{ "cs": "Z těchto důvodů je více než 50% těhotenství v Latinské Americe nechtěných.", "en": "For these reasons, more than 50% of pregnancies in Latin America are unintended." }
{ "cs": "A co je ještě horší, ve většině latinskoamerických zemí postižených zikou jsou zakázané potraty, případně se povolují jen ve výjimečných situacích.", "en": "Making matters worse, in most Latin American countries affected by Zika, abortion is illegal, or permitted only in exceptional situations." }
{ "cs": "Například v Salvadoru, kde bylo mezi prosincem 2015 a lednem 2016 hlášeno více než 7000 případů ziky, jsou potraty nezákonné za všech okolností.", "en": "For example, in El Salvador, where more than 7,000 cases of Zika were reported between December 2015 and January 2016, abortions are illegal under all circumstances." }
{ "cs": "A pokud se prokáže, že si žena vyvolala potrat sama, může být dokonce odsouzena za zabití.", "en": "Miscarriages, if proven to be self-induced, can even lead to homicide convictions." }
{ "cs": "Situaci neprospívá ani postoj Spojených států.", "en": "The position of the United States hasn’t helped, either." }
{ "cs": "Administrativa prezidenta Baracka Obamy požádala loni Kongres o mimořádnou částku 1,8 miliardy dolarů na pomoc s přípravou na hrozbu ziky a reakci na ni.", "en": "Last year, US President Barack Obama’s administration asked Congress for $1.8 billion in emergency funding to help prepare for and respond to the Zika threat." }
{ "cs": "Do záležitosti se však vmísila protipotratová politika, jelikož republikánští zákonodárci, kteří v souvislosti se zikou zorganizovali kongresové slyšení, podmínili uvolnění financí protipotratovou politikou v zemích přijímajících pomoc.", "en": "But abortion politics intervened, as Republican lawmakers, leading a congressional hearing on the Zika outbreak, made the funding conditional on anti-abortion policies in recipient countries." }
{ "cs": "Problémy s převládajícím přístupem k boji proti viru zika – totiž zatěžování žen přehnaně velkou zodpovědností, ačkoliv mají příliš malou moc – neušly pozornosti všech.", "en": "The problems with the dominant approach to containing the Zika virus – namely, that it saddles women with too much responsibility while giving them too little power – are not lost on everyone." }
{ "cs": "Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Světová zdravotnická organizace loni zdůraznily otázku lidských práv a potřebu učinit z nich hlavní těžiště reakce na epidemii ziky.", "en": "Last year, the United Nations Refugee Agency and the World Health Organization emphasized the need to put human rights at the center of the response to the Zika outbreak." }
{ "cs": "Uznání sexuálních a reprodukčních práv žen oficiálními místy nejvyšší úrovně je pozitivní krok, který však zdaleka nepostačuje.", "en": "But, while high-level recognition of women’s sexual and reproductive rights is a positive step, it is far from sufficient." }
{ "cs": "A zajištění všeho potřebného k ochraně těchto práv, zejména mezi chudými a zranitelnými ženami v rozvojových zemích, bude vyžadovat hluboký a odhodlaný politický závazek.", "en": "And doing what is needed to protect those rights, particularly among poor and vulnerable women in developing countries, will require deep and sustained political commitment." }
{ "cs": "Především je nutné revidovat národní legislativu tak, aby zajišťovala všem ženám – ať už nosí dítě s mikrocefalií nebo ne – plnou reprodukční autonomii.", "en": "In particular, national legislation must be revised to ensure that all women – whether they are carrying a baby with microcephaly or not – have full reproductive autonomy." }
{ "cs": "Ženy musí mít možnost zakládat svá reprodukční rozhodnutí na vlastních fyzických a emočních potřebách a tužbách, nikoliv na morálních soudech mocných aktérů nebo na riziku trestního postihu.", "en": "Women must be able to base their reproductive choices on their own physical and emotional needs and desires, not on the moral judgments of powerful agents or risk of criminal sanctions." }
{ "cs": "Například skupiny aktivistů v Brazílii už dnes takový výsledek prosazují a předkládají Nejvyššímu soudu soudní případy, aby zajistily ženám reprodukční práva včetně práva na bezpečný a legální potrat.", "en": "Advocacy groups in Brazil, for example, are already pushing for such an outcome, submitting legal cases to the Supreme Court to secure greater reproductive rights for women, including the right to safe and legal abortion." }
{ "cs": "Tyto případy se mnohdy opírají o státní ústavu z roku 1988, která zaručuje právo na potrat v případě znásilnění, ohrožení života matky nebo anencefalie, což je další vrozená vada postihující mozek.", "en": "Those cases tend to lean on the 1988 National Constitution, which guarantees the right to abortion in case of rape, danger to the mother’s life, or anencephaly, another birth defect involving the brain." }
{ "cs": "Při prosazování těchto změn by kampaně rovněž měly brát v úvahu a řešit spojitost mezi právy žen a tělesně postižených.", "en": "In pursuing these changes, campaigns should also recognize and address the links between women’s and disability rights." }
{ "cs": "Měly by usilovat o rovnoprávné postavení všech marginalizovaných skupin.", "en": "Indeed, they should advance equality for all marginalized groups." }
{ "cs": "Řešení střednědobých a dlouhodobých následků ziky musí tyto věci zohledňovat.", "en": "Zika’s medium- and long-term consequences must be addressed with this in mind." }
{ "cs": "Když se ženě narodí dítě s vrozeným syndromem způsobeným virem ziky, reakce by měla být založena na důstojnosti, hodnotě a právech každého jednotlivce.", "en": "When a woman gives birth to a child with a congenital syndrome deriving from the Zika virus, the response should be grounded in the dignity, value, and rights of each individual." }
{ "cs": "Měla by vnímat procesy, které udržují určité jednotlivce a skupiny v chudobě a upírají jim základní občanská práva.", "en": "It should acknowledge the processes that keep certain individuals and groups in poverty and that deny them the basic rights of citizens." }
{ "cs": "Proto musí aktivisté trvat na tom, ať stát nese zodpovědnost za poskytování odpovídající péče a za podporu služeb pro každou ženu a dítě – za služby, které naplňují jejich potřeby a respektují jejich práva.", "en": "That is why campaigners must insist that the state be responsible for providing appropriate care and support services for each woman and child – services that both meet their needs and respect their rights." }