nb
stringlengths
5
259
nn
stringlengths
4
291
Formkrav
Formkrav
Dommen sendes den til advokatene (prosessfullmektigene), som så varsler sine klienter.
Dommen blir sendt til advokatane (prosessfullmektigane), som så varslar klientane sine.
Forliksrådet kan avslutte behandlingen dersom det er lite sannsynlig at saken egner seg for videre behandling i forliksrådet.
Forliksrådet kan avslutte behandlinga dersom det er lite sannsynleg at saka eignar seg for vidare behandling i forliksrådet.
Oppmøte i domstolen
Oppmøte i domstolen
Utenlandske dokumenter bekreftes ikke.
Utanlandske dokument blir ikkje stadfeste.
For de fleste er det en stor belastning å miste førerkortet.
For dei fleste er det ei stor belastning å miste førarkortet.
Tilhørere/besøkende
Tilhøyrarar/besøkande
Alle bevis som aktor og forsvarer mener er relevant for rettens avgjørelse, må legges frem og gås gjennom under hovedforhandlingen.
Alle bevis som aktor og forsvarar meiner er relevante for rettsavgjerda, må leggjast fram og gåast gjennom under hovudforhandlinga.
Hvilke saker er småkrav?
Kva slags saker er småkrav?
Les mer om krav på erstatinng av sakskostnader i tvisteloven (lovdata.no)
Les om erstating av sakskostnader i tvisteloven (lovdata.no)
Hvis klienten tilstår overfor forsvareren, men overfor alle andre sier han er uskyldig, kan det være vanskelig for forsvareren å ivareta klientens interesser.
Dersom klienten tilstår overfor forsvararen, men elles bedyrar si uskuld, kan det vere vanskeleg for forsvararen å vareta klienten sine interesser.
Saksområde
Saksområde
Påtalemyndighetens representant (aktor) skal i sitt innledningsforedrag kort redegjøre for saken og de bevisene som vil bli ført.
Representanten for påtalemakta (aktor) skal i innleiingsføredraget sitt kort gjere greie for saka og dei bevisa som vil bli førte.
Mange avgjørelser som domstolene treffer, kan ha betydning for andre enn partene i en sak.
Mange avgjerder som domstolane tek, kan ha verdi for andre enn partane i ei sak.
Protokollføreren fører rettsboken over rettens forhandlinger og kan ellers utføre forefallende praktiske oppgaver under rettsmøtet.
Protokollføraren fører rettsboka over forhandlingane i retten og kan elles utføre førefallande praktiske oppgåver under rettsmøtet.
Denne typen sakkyndige kalles partssakkyndige.
Denne typen sakkunnige kallar vi partssakkunnige.
Hver part har anledning til å få ordet en siste gang til korte bemerkninger.
Kvar part har høve til å få ordet ein siste gong til korte merknader.
for arbeidstaker i sak etter arbeidsmiljøloven §§ 61-66
for arbeidstakar i sak etter arbeidsmiljølova §§ 61-66
Den saksøkte skal innkalles til alle rettsmøter i saken og må møte hvis han blir pålagt det.
Den saksøkte skal kallast inn til alle rettsmøte i saka og må møte dersom han blir pålagt det.
Når dommen er klar
Når dommen er klar
Forberedende rettsmøte (2 R) = 2 098 kr
Førebuande rettsmøte (2 R) 2 098 kr.
Å ha bistandsadvokat er imidlertid ingen forutsetning for å fremme et erstatningskrav.
Å ha bistandsadvokat er likevel ingen føresetnad for å fremje eit erstatningskrav.
De fleste advokater behandler alle typer saker.
Dei fleste advokatar behandlar alle typar saker.
Det er Foretaksregisteret som gir domstolen melding om at fristen er utløpt.
Det er Føretaksregisteret som gjev retten melding om at fristen har gått ut.
Det er opp til den enkelte part om hun eller han ønsker å bruke prosessfullmektig eller heller vil føre saken sin selv (selvprosederende part).
Det er opp til den enkelte part om ho eller han ynskjer å bruke prosessfullmektig eller føre saka si sjølv (vere ein såkalla sjølvprosederande part).
Forsvareren kan da råde klienten til å tilstå, eller til å skifte forsvarer.
Forsvararen kan då råde klienten til å tilstå, eller til å skifte forsvarar.
Domstoladministrasjonen oppfordrer alle som ønsker å tolke i retten å søke utdanningstilbudene på dette feltet.
Vi oppfordrar og alle som ønskjer å tolke i retten å søkje utdanningstilbod på dette feltet.
Det skjer som regel etter muntlig forhandling.
Det skjer som regel etter munnleg forhandling.
Grupperepresentanten behøver ikke være den samme som har tatt ut stevningen.
Grupperepresentanten treng ikkje vere den same som har teke ut stemninga.
Partene i en sak kan også engasjere egne sakkyndige.
Partane i ei sak kan også engasjere eigne sakkunnige.
Må ha vært tilregnelig
Må ha vore tilrekneleg
For eksempel kan hundre personer går til søksmål sammen som følge av et mulig skadelig produkt, selv om skaden begrenser seg til tusen kroner per person.
Til dømes kan hundre personar går til søksmål saman som følgje av eit mogleg skadeleg produkt, sjølv om skaden avgrensar seg til tusen kroner per person.
Personer som var utilregnelig på gjerningstidspunktet kan ikke dømmes til vanlig straff.
Personar som var utilreknelege på gjerningstidspunktet kan ikkje dømmast til vanleg straff.
Den som dømmes til ubetinget fengsel, må sone straffen i fengsel.
Den som blir dømt til fengsel utan vilkår, må sone straffa i fengsel.
Da bør man begjære det pågående tvangssalget utsatt.
Då bør ein be om utsetjing av det pågåande tvangssalet.
Videre skal de sakkyndige forklare seg om bevisførselen under hovedforhandlingen har medført noen endring i hvilke premisser de mener må legges til grunn, samt om de opprettholder sine opprinnelige konklusjoner fra den skriftlige erklæringen.
Vidare skal dei sakkunnige forklare seg om bevisførselen under hovudforhandlinga har medført noka endring i kva premissar dei meiner må leggjast til grunn, og om dei opprettheld dei opphavlege konklusjonane sine frå den skriftlege erklæringa.
Dersom den mistenkte ikke samtykker i det midlertidige tilbakekallet av føreretten og beslaget, må spørsmålet sendes tingretten til avgjørelse innen tre uker.
Dersom den mistenkte ikkje samtykkjer i det mellombels tilbakekallet av førarretten og beslaget, må spørsmålet sendast over til tingretten til avgjerd innan tre veker.
Se veilederen Barn som voldsofre (nettstedet til Stine Sofies stiftelse)
Sjå rettleiaren Barn som voldsofre (nettstaden til Stine Sofies stiftelse)
Hvordan skjer salget?
Korleis skjer salet?
Allmenne hensyn må også tilsi at rettighetstap er nødvendig.
Ålmenne omsyn må også tilseie at tap av rettar er nødvendig.
Retten innkaller til rettsmøte for både den besøksforbudet rettes mot og den det skal beskytte.
Retten kallar inn den eit besøksforbod er retta mot og den det skal verne til rettsmøte.
Gebyret økes med 3 R for hver rettsdag til og med dag 5.
Deretter skal det betalast 3 R for kvar dag til og med dag 5, og så bortetter: - ein dag, (5 R) kr 5 245,-.
Dermed er en gjeldsordning kommet i stand.
Dermed er ei gjeldsordning komen i stand.
Fart 76 km/t
Fart 76 km/t
Forsvareren din kan deg råd om du bør anke eller ikke, og kan hjelpe deg med å skrive ankeerklæringen.
Forsvararen din kan gje deg råd om du bør anke eller ikkje, og kan hjelpe deg med å skrive ankeerklæringa.
Bruke privat advokat
Bruke privat advokat
Oslo er ett unntak, her er det Oslo byfogdembete som behandler konkurssaker.
Dersom skuldnaren er eit firma, skal kravet leverast til tingretten der verksemda driv.
(gjelder ikke aksjeleilighet).
(gjeld ikkje aksjeleilegheit).
Se skjema for stevning og tilsvar (word) som kan brukes av selvprosederende parter (det vil si at man ønsker å representere seg selv istedetfor å bruke advokat).
Det er utarbeidd skjema for stemning og tilsvar som kan brukast av sjølvprosederande partar, det vil seie partar som ynskjer å representere seg sjølv og dermed ikkje bruke advokat.
Ved forvaringsdom kan den dømte i prinsippet risikere å sitte bak murene resten av sitt liv ved at straffen kan forlenges med fem år om gangen.
Ved forvaringsdom kan den dømte i prinsippet risikere å sitje bak murane resten av livet sitt ved at straffa kan forlengjast med fem år om gongen.
Prøv gjerne å få en avtale med domstolen om å få en informasjon 20-30 minutt før saken starter.
Prøv gjerne å avtale med domstolen om å få litt informasjon 20-30 minutt før saka startar.
Vitnet må oppgi navn, fødselsdato, adresse og stilling.
Vitnet må opplyse namn, fødselsdato, adresse og stilling.
Tvungen omsorg skal skje i en faglig enhet innen spesialisthelsetjenesten.
Tvungen omsorg skal skje i ei fagleg eining innanfor spesialisthelsetenesta.
Rettsmøte til sluttbehandling i småkravsprosessen gjennomføres etter samme modell som i hovedforhandling i en sivil sak, men det er større adgang for retten til å forenkle behandlingen.
Rettsmøte til sluttbehandling i småkravsprosessen blir gjennomført etter same modell som i hovudforhandling i ei sivil sak, men det er større opning for retten til å forenkle behandlinga.
Hvem behandler saker om arv og skifte?
På desse sidane finn du informasjon rundt arv og testamente.
Vanlig saksgang:
Vanleg saksgang:
Nettstedet til namsfogden i Oslo har mer informasjon om vilkår og søknad om gjeldsordning (lenke til politiet.no)
Nettstaden til namsfogden i Oslo har meir informasjon om vilkår og søknad om gjeldsordning (lenkje til politiet.no).
Denne drøftingen med partene kan skje i en telefon- eller videokonferanse.
Denne drøftinga med partane kan skje i ein telefon- eller videokonferanse.
Hvis den siktede har innvendinger mot siktelsen, eksempelvis at han mener fartskontrollen må være feil, er det viktig å begrunne hvorfor det er feil.
Dersom den sikta har innvendingar mot siktinga, eksempelvis at han meiner fartskontrollen må vere feil, er det viktig å grunngje kvifor det er feil.
Økonomiske krav sikret med pant
Økonomiske krav sikra med pant
Saksøker vil da begjære saken utsatt.
Saksøkjar vil då be om at saka blir utsett.
I likhet med rettsgebyr er det også saksøker som skal betale forskudd/dekke sideutgiftene i første omgang, men hvem som til slutt må bære kostnadene fastsettes i dommen/kjennelsen ut fra de alminnelige reglene om sakskostnader (tvisteloven kapittel 20).
Til liks med rettsgebyr er det også saksøkjar som skal betale forskot/dekkje sideutgiftene i fyrste omgang, men kven som til slutt må bere kostnadene, blir fastsett i dommen/orskurden ut frå dei alminnelege reglane om sakskostnader (tvistelova kapittel 20).
Da må søksmålet ligger innenfor deres formål og naturlige virksomhet.
Då må søksmålet liggje innanfor deira føremål og naturlege verksemd.
Inngangsgebyret er på 5 R og inkluderer første dag av hovedforhandlingen.
Sivile tvistesaker: Det kostar 5 x R første dag av hovudforhandlinga.
Saker som behandles etter andre lover enn tvisteloven er også unntatt.
Saker som blir behandla etter andre lover enn tvistelova, er også unnatekne.
Under rettssaken kan bistandsadvokaten på vegne av fornærmede og etterlatte stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige.
Under hovudforhandlinga kan bistandsadvokaten på vegner av fornærma og etterlatne stille spørsmål til tiltalte, vitne og sakkunnige.
i saker etter lov 4. juli 1991 nr.
i saker etter lov 4. juli 1991 nr.
Også i andre sammenhenger kan det være nødvendig å få en offentlig bekreftelse på at et dokument eller en underskrift er gyldig.
Men også i andre samanhengar kan det vere nødvendig å få ei offentleg stadfesting på at eit dokument eller ei underskrift er gyldig.
I tillegg gjelder ordningen for ansatte i selskap som tvangsavvikles etter bestemmelsene i aksjeloven, samt ved skifte av insolvent dødsbo.
I tillegg gjeld ordninga for tilsette i selskap som blir tvangsavvikla etter føresegnene i aksjelova, og ved skifte av insolvent dødsbu.
Vitner forklarer seg etter at tiltalte har gitt forklaring.
Vitne forklarer seg etter at tiltalte har gjeve forklaring.
De har status som embetsmenn, og er gjennom Grunnloven vernet mot oppsigelse eller forflytning.
Dei har status som embetsmenn, og er gjennom Grunnlova verna mot oppseiing eller flytting til anna stilling.
Hvis det ikke oppnås en minnelig løsning i saken, skal den avsluttes ved dom innen tre måneder etter at stevningen ble inngitt.
Dersom ein ikkje oppnår ei minneleg løysing i saka, skal ho avsluttast ved dom innan tre månader etter at stemninga vart lagd fram.
Konkursvarselet sender du i to eksemplarer til hovedstevnevitnet i kommunen hvor arbeidsgiver har sitt forretningssted.
Konkursvarselet sender du i to eksemplar til hovudstemnevitnet i kommunen der arbeidsgjevar har forretningsstaden sin.
262 kroner for notarialattester (0,25 R).
Kr 262,- for notarialattestar (0,25 R).
Det vanlige er at de sakkyndige blir oppnevnt i god tid før hovedforhandlingen, og at de leverer en skriftlig erklæring forut for hovedforhandlingen.
Det vanlege er at dei sakkunnige blir oppnemnde i god tid før hovudforhandlinga, og at dei leverer ei skriftleg erklæring i framkant av hovudforhandlinga.
Advokatene må bekrefte skriftlig at de har mottatt dommen.
Advokatane må stadfeste skriftleg at dei har motteke dommen.
Fravikelse (utkastelse) under tvangssalg
Fråviking (utkasting) under tvangssal
Gjennomgang av realbevis (bilder, dokumenter, gjenstander)
Gjennomgang av realbevis (bilete, dokument, gjenstandar)
Aktor kan også alt i innledningsforedraget legge frem realbevis, det vil si bilder, dokumenter eller gjenstander.
Aktor kan også alt i innleiingsføredraget leggje fram realbevis, det vil seie bilete, dokument eller gjenstandar.
Selve rettsmøte starter idet fagdommeren sier - "Retten er satt."
Sjølve rettsmøtet startar idet fagdommaren seier - "Retten er sett."
Et grunnvilkår for idømmelse av tvungen omsorg er at det anses nødvendig for å verne samfunnet.
Eit grunnvilkår for å dømme til tvungen omsorg er at det er vurdert som nødvendig for å verne samfunnet.
Midlertidig inndragelse og beslaglegging
Mellombels inndraging og beslaglegging
Beviskravet skjerpes ved at det må foreligge forhold som særlig styrker mistanken.
Beviskravet blir skjerpa ved at det må liggje føre forhold som særleg styrkjer mistanken.
Med selvprosederende parter menes parter som ønsker å representere seg selv og dermed ikke bruke advokat.
Med sjølvprosederande partar meiner vi partar som ynskjer å representere seg sjølv og dermed ikkje bruke advokat.
Den enkleste og raskeste måten å få åpnet konkurs på er at du og arbeidsgiver sammen kontakter tingretten, og at arbeidsgiver erkjenner å være insolvent (manglende betalingsevne).
Den enklaste og raskaste måten å få opna konkurs på er at du og arbeidsgjevar saman kontaktar tingretten, og at arbeidsgjevar erkjenner å vere insolvent (manglande betalingsevne).
Forsvarer kan etter aktors innledningsforedrag gi noen korte innledende merknader.
Forsvarar kan etter innleiingsføredraget frå aktor gje nokre korte innleiande merknader.
Siden ble sist oppdatert: 13.10.2015, kl.
Sida vart sist oppdatert: 13.10.2015, kl.
Andre vitner kan ikke høre på hovedforhandlingen før de selv har avgitt forklaring.
Andre vitne kan ikkje høyre på hovudforhandlinga før dei sjølv har forklart seg.
Siden ble sist oppdatert: 20.04.2017, kl.
Sida vart sist oppdatert: 20.04.2017, kl.
Det er også en fordel om det forklares hvorfor man mener at dommen er gal.
Det er også ein fordel om du forklarer kvifor du meiner at dommen er gal.
Embetsdommere utnevnes av Kongen i statsråd.
Embetsdommarar blir utnemnde av Kongen i statsråd.
Da skal fire av jurymedlemmene delta i straffeutmålingen sammen med de tre fagdommerne.
Då skal fire av jurymedlemene delta i straffutmålinga saman med dei tre fagdommarane.
Utgangspunkt for delingen
Utgangspunkt for delinga
Les mer om etiske prinsipper for dommeres attferd
Lenkje til etisk regelverk for dommarar
Sjekk hos politiet.
Sjekk hjå politiet.
Etter at saksøkte har kommet med tilsvar i saken, skal retten legge en plan for den videre behandlingen etter å ha drøftet dette med partene.
Etter at saksøkte har kome med tilsvar i saka, skal retten leggje ein plan for den vidare behandlinga etter å ha drøfta dette med partane.
Tiltalte må oppgi fullt navn, adresse, stilling, sivil status og opplysninger om inntektsforhold.
Tiltalte må opplyse fullt namn, adresse, stilling, sivil status og opplysningar om inntektsforhold.
Den faktiske og rettslige begrunnelsen i stevningen må være slik at den som blir saksøkt (saksøkte) kan ta stilling til kravene og forberede saken.
Den faktiske og rettslege grunngjevinga i stemninga må vere slik at den som blir saksøkt (saksøkte) kan ta stilling til krava og førebu saka.
Oppbevaring av testamente
Oppbevaring av testamente
Dommen meddeles partene innen én uke etter rettsmøtet.
Dommen skal gjevast partane innan éi veke etter rettsmøtet.